Anmärkningar till kapitel 97

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

Anmärkningar

1.  Detta kapitel omfattar inte

a) omakulerade frimärken och beläggningsstämplar, samt postkort o.d. med påtryckt valörstämpel, enligt nr 4907,

b) teaterkulisser, ateljéfonder o.d., målade på textilvävnad (nr 5907) med undantag av sådana som kan klassificeras enligt nr 9706,

c) naturpärlor och odlade pärlor samt ädelstenar och halvädelstenar (nr 7101-7103).

2.  Med konstgrafiska originalblad i nr 9702 förstås avtryck som gjorts i svartvitt eller färg direkt från en eller flera tryckformar som av konstnären framställts helt för hand, oavsett vilken teknik och vilket material som använts, dock med undantag för mekaniska eller fotomekaniska förfaranden.

3.  Nr 9703 ska inte tillämpas för masstillverkade reproduktioner eller för produkter av vanligt hantverk med karaktär av handelsvaror även om dessa varor har utformats eller skapats av konstnärer.

4.  A) Om inte annat följer av anmärkning 1-3 ovan ska artiklar enligt detta kapitel klassificeras enligt detta kapitel och inte enligt något annat kapitel i tulltaxan.

B) Nr 9706 ska inte tillämpas för artiklar som kan klassificeras enligt något av de föregående numren i detta kapitel.

5.  Ramar kring målningar, teckningar, collage eller liknande prydnadstavlor eller kring konstgrafiska originalblad ska klassificeras tillsammans med dessa artiklar, under förutsättning att de är av sådana slag och har ett sådant värde som är normalt i förhållande till artiklarna i fråga.

     Ramar som inte är av sådana slag eller inte har ett värde som är normalt i förhållande till de artiklar som berörs i denna anmärkning ska klassificeras separat.

Kompletterande anmärkning

1.  Nummer 9705 omfattar motorfordon och luftfartyg av historiskt eller etnografiskt intresse, för samlare, som är:

a) i ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring, fjädring, motor, vingar etc. Reparation och återställande är tillåtet, och defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att motorfordonen och luftfartygen bevaras och behålls i ett historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade eller ombyggda motorfordon och luftfartyg omfattas ej;

b) i fråga om motorfordon minst 30 år gamla, i fråga om luftfartyg minst 50 år gamla;

c) av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

Följande egenskaper krävs för att ingå i en samling: objektet ska vara förhållandevis sällsynt, normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål, vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål, och vara av större värde – vilket antas vara fallet för motorfordon och luftfartyg som uppfyller de tre kriterierna ovan.  Under detta nummer betraktas även följande som samlarobjekt:

—motorfordon och luftfartyg, oavsett när de är tillverkade, som bevisligen har använts i samband med en historisk händelse,

—tävlingsmotorfordon och tävlingsluftfartyg som bevisligen har konstruerats, byggts och använts uteslutande för tävling och som har vunnit betydande framgångar vid prestigefyllda nationella eller internationella evenemang.

Delar och tillbehör till motorfordon och luftfartyg klassificeras enligt detta nummer under förutsättning att de är originaldelar eller tillbehör, är minst 30 år gamla (för motorfordon) eller minst 50 år gamla (för luftfartyg) och inte längre tillverkas.

Repliker och reproduktioner omfattas inte, såvida de inte uppfyller de tre kriterierna ovan.