Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen

Regel 1

Rubriker till avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel är endast vägledande. Klassificeringen ska bestämmas med ledning av lydelsen av HS-numren och av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen och, om inte annat är föreskrivet i HS-numren eller i anmärkningarna, med ledning av följande regler.

Anvisningar

I.

Tulltaxan upptar i systematisk form de varor som förekommer i den internationella handeln. Den grupperar dessa varor i avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel, vilka har getts rubriker som så noggrant som möjligt anger de olika varugruppernas omfattning. I många fall är det emellertid på grund av varornas skiljaktigheter och mångfald omöjligt att i dessa rubriker inbegripa eller särskilt nämna alla varor.

II.

Regel 1 fastslår därför först att rubrikerna till avdelningarna etc. endast är vägledande. Följaktligen har sådana rubriker ingen rättslig betydelse för klassificeringen.

III.

Den andra delen av denna regel föreskriver, att klassificering ska ske:

a)

med ledning av lydelsen av HS-numren och av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen; och

b)

om så är lämpligt och, om inte annat är föreskrivet i HS-numren eller anmärkningarna, enligt bestämmelserna i regel 2, 3, 4 och 5.

IV.

Bestämmelsen i punkt III a är självklar och många varor klassificeras utan hjälp av någon ytterligare föreskrift i tolkningsreglerna (t.ex. levande hästar, nr 0101, och farmaceutiska produkter enligt definition i anm. 3 till 30 kap., nr 3006).

V.

För bestämmelsen i punkt III b gäller följande:

a)

Uttrycket ”om inte annat är föreskrivet i HS-numren eller anmärkningarna” är avsett att klargöra att det i första hand är lydelsen av HS-numren och anmärkningarna till respektive avdelningar eller kapitel som avgör klassificeringen. I anmärkningarna till kapitel 31 föreskrivs det till exempel att vissa HS-nummer endast gäller vissa specifika varor. Omfattningen av dessa nummer kan därför inte utsträckas till att inbegripa varor som annars hade kunnat klassificeras där med tillämpning av regel 2 b.

b)

Hänvisningen till regel 2 i uttrycket ”enligt bestämmelserna i regel 2, 3, 4 och 5” innebär att:

  1. inkompletta eller inte färdigarbetade varor (t.ex. en cykel utan sadel och däck), och
  2. varor som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop (t.ex. en cykel i delar som är avsedd att sättas ihop och där samtliga delar föreligger tillsammans) vars olika delar i sig hade kunnat klassificeras som egna varor (t.ex. däck, slangar) eller som ”delar” till sådana varor, ska klassificeras som om de vore kompletta eller färdigarbetade, förutsatt att villkoren i regel 2 a är uppfyllda och att inget annat är föreskrivet i HS-numren eller anmärkningarna.

Regel 2

a.

Anges en viss vara i ett HS-nummer, ska varan klassificeras enligt detta nummer även när den är inkomplett eller inte färdigarbetad, under förutsättning att varan i detta skick har den kompletta eller färdigarbetade varans huvudsakliga karaktär. En komplett eller färdigarbetad vara (eller en vara som enligt denna regel ska klassificeras som komplett eller färdigarbetad), som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop, ska klassificeras enligt samma HS-nummer som den hopsatta varan.

b.

Anges ett visst material eller ämne i ett HS-nummer, ska materialet eller ämnet klassificeras enligt detta nummer även i blandning eller förening med andra material eller ämnen. Enligt ett HS-nummer som omfattar varor av ett visst material eller ämne ska klassificeras varor som helt eller delvis består av detta material eller ämne. Klassificeringen av varor som består av mer än ett material eller ämne regleras närmare av regel 3.


Anvisningar

Regel 2 a

(Inkompletta eller inte färdigarbetade varor)

I.

Den första delen av regel 2 a utvidgar omfattningen av varje HS-nummer som upptar en särskild vara till att omfatta inte endast den kompletta varan utan också varan i fråga i inkomplett eller inte färdigarbetat tillstånd, under förutsättning att varan i detta skick uppvisar de väsentliga kännetecknen på den kompletta eller färdigarbetade varan.

II.

Bestämmelserna i denna regel avser även ämnen, om dessa inte är upptagna i ett särskilt HS-nummer. Med "ämne" avses en vara som inte är färdig för direkt användning, som har den färdiga varans eller delens ungefärliga form eller ytterkontur och som endast kan användas, utom i undantagsfall, för tillverkning av den färdiga varan eller delen (t.ex. flaskämnen av plast vilka är mellanprodukter i tubform vars ena ände är sluten och den andra öppen och försedd med skruvgänga på vilken ska sättas en skruvkapsyl. Delen nedanför gängningen ska formas till önskad storlek och form).

Halvfabrikat som ännu inte har den färdiga varans ungefärliga form (vilket i allmänhet är fallet med stänger, skivor, rör etc.) betraktas inte som ämnen.

III.

På grund av omfattningen av HS-numren i första till sjätte avd. är denna del av regeln normalt inte tillämplig för varor enligt dessa avdelningar.

IV.

Åtskilliga exempel på fall för vilka regeln är tillämplig lämnas i de allmänna anvisningarna till avdelningarna eller kapitlen (t.ex. sextonde avd. och 61, 62, 86, 87 och 90 kap.).


Regel 2 a

(Varor som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop)

V.

Den andra delen av regel 2 a föreskriver att en komplett eller färdigarbetad vara som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop ska klassificeras enligt samma HS-nummer som den hopsatta varan. När en vara föreligger i sådant skick är det vanligen för att därigenom möjliggöra eller underlätta emballeringen, hanteringen eller transporten.

VI.

Denna regel är också tillämplig för inkompletta eller inte färdigarbetade varor som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop, under förutsättning att de enligt första delen av denna regel ska klassificeras som kompletta eller färdigarbetade varor.

VII.

Vid tillämpningen av denna regel avses med "varor som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop" sådana varor vilkas beståndsdelar ska sammanfogas antingen med hopsättningsanordningar (skruvar, muttrar, bultar etc.) eller t.ex. genom nitning eller svetsning, under förutsättning att endast sammansättningsförfaranden behövs.

I detta avseende ska ingen hänsyn tas till hur komplex sammansättningsmetoden är. Komponenterna ska dock inte behöva genomgå ytterligare bearbetning för att bilda en färdig produkt.

Övertaliga delar till en icke hopsatt vara ska klassificeras för sig.

VIII.

Exempel på fall på vilka denna regel är tillämplig lämnas i de allmänna anvisningarna till avdelningarna eller kapitlen (t.ex sextonde avd. och 44, 86, 87 och 89 kap.).

IX.

På grund av omfattningen av HS-numren i första till sjätte avd. är denna del av regeln normalt inte tillämplig för varor enligt dessa avdelningar.


Regel 2 b

(Blandningar och kombinationer av olika material eller ämnen)  

X.

Regel 2 b gäller blandningar och kombinationer av material eller ämnen samt varor som består av två eller flera material eller ämnen. De HS-nummer som avses i denna regel är sådana i vilka ett material eller ämne är nämnt (t.ex. nr 0507 – elfenben) samt HS-nummer i vilka varor av ett visst material eller ämne är nämnda (t.ex. nr 4503 – varor av naturkork). Det bör observeras att denna regel är tillämplig endast om inte annat följer av HS-numren eller anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen (t.ex. nr 1503 – isterolja, inte - - - - - -blandade).
Blandningar som utgör preparat och som beskrivs som sådana i en anmärkning till en avdelning eller ett kapitel eller i ett HS-nummer ska klassificeras enligt bestämmelserna i regel 1.

XI.

Regeln har den verkan att varje nummer, i vilket ett material eller ämne är omnämnt, utvidgas till att omfatta blandningar och kombinationer av detta material eller ämne med andra material eller ämnen. Regeln har även den verkan att varje nummer, i vilket varor av ett givet material eller ämne är omnämnt, utvidgas till att omfatta varor som delvis består av detta material eller ämne.

XII.

Enligt vad som föreskrivs i regel 1 utvidgar dock regel 2 b inte ett HS-nummer till att omfatta varor som inte kan anses motsvara beskrivningen i numret. Detta inträffar när tillsättning av något annat material eller ämne berövar varan karaktären av vara av det slag som är omnämnt i HS-numret.

XIII.

Som en konsekvens av denna regel ska blandningar och kombinationer av material eller ämnen samt varor som består av mer än ett material eller ämne klassificeras enligt principerna i regel 3, om två eller flera HS-nummer kan komma i fråga för varan.


Regel 3

När vid tillämpning av regel 2 b eller i annat fall två eller flera HS-nummer kan komma i fråga för en vara gäller följande bestämmelser:

a.

det HS-nummer som har den mest specificerade varubeskrivningen ska tillämpas framför HS-nummer som har en mera allmän varubeskrivning. När i vart och ett av två eller flera HS-nummer anges endast en del av de material eller ämnen som ingår i en blandning eller i en sammansatt vara eller endast en del av de artiklar som ingår i en sats för försäljning i detaljhandeln, ska dock dessa HS-nummer anses ha lika specificerad varubeskrivning, även om ett av numren ger en fullständigare eller noggrannare beskrivning än något av de andra;

b.

blandningar, varor som består av olika material eller är sammansatta av olika beståndsdelar samt varor i satser för försäljning i detaljhandeln, vilka inte kan klassificeras med ledning av regel 3 a, ska såvitt möjligt klassificeras som om de bestod av det material eller den beståndsdel som ger blandningen, varan eller satsen dess huvudsakliga karaktär;

c.

när en vara inte kan klassificeras med ledning av regel 3 a eller 3 b, ska det HS-nummer tillämpas som står sist i tulltaxan av de nummer som skäligen kan komma ifråga.


Anvisningar

I.

Denna regel erbjuder tre metoder för klassificering av varor för vilka två eller flera HS-nummer kan komma i fråga vid tillämpning av regel 2 b eller i annat fall. Dessa metoder gäller i den ordning de är upptagna. Således är regel 3 b tillämplig endast om regel 3 a inte ger någon lösning av klassificeringsfrågan. Om varken regel 3 a eller 3 b ger någon lösning, tillämpas regel 3 c. Ordningsföljden är: a) mest specificerad varubeskrivning, b) huvudsaklig karaktär, c) nummer som står sist i tulltaxan.

II.

Regeln tillämpas endast om den inte strider mot lydelsen av HS-numren och anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen. Enligt anm. 5 B till 97 kap. gäller exempelvis att varor som motsvarar varubeskrivningen både i något av HS-numren 9701–9705 och i nr 9706 ska klassificeras enligt något av de förstnämnda numren. Sådana varor ska klassificeras i enlighet med anm. 5 B till 97 kap. och inte enligt denna regel.


Regel 3 a

III.

Den första klassificeringsmetoden erbjuds av regel 3 a, enligt vilken det HS-nummer som har den mest specificerade varubeskrivningen ska tillämpas framför HS-nummer som har en mera allmän varubeskrivning.

IV.

Det är inte möjligt att uppställa fasta regler, genom vilka man kan bestämma om ett HS-nummer har en mera specificerad varubeskrivning än något annat, men allmänt kan sägas, att:

a)

ett HS-nummer i vilket en vara anges med namn har en mera specificerad varubeskrivning än ett HS-nummer som omfattar en grupp av varor (t.ex. rakapparater och hårklippningsmaskiner med inbyggd elektrisk motor klassificeras enligt nr 8510 och inte enligt nr 8467 som handverktyg med inbyggd elektrisk motor eller enligt nr 8509 som elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor);

b)

om en vara överensstämmer med en varubeskrivning som mera tydligt identifierar den, ska denna beskrivning anses såsom mera specificerad än en varubeskrivning i vilken identifieringen är mindre fullständig.
Exempel på den senare typen av varor är:

1.

tuftade mattor av textilvara, som är igenkännliga som bilmattor, ska inte klassificeras som biltillbehör enligt nr 8708 utan enligt nr 5703, där de är mera specifikt beskrivna;

2.

oinramat säkerhetsglas som består av härdat eller laminerat glas, igenkännligt för användning i luftfartyg men inte längre utvecklat än till utformningen, ska inte klassificeras enligt nr 8807 som delar till varor enligt nr 8801, 8802 eller 8806 utan enligt nr 7007, där det är mera specifikt beskrivet.

V.

När i vart och ett av två eller flera HS-nummer anges endast en del av de material eller ämnen som ingår i en blandning eller i en sammansatt vara eller endast en del av de artiklar som ingår i en sats för försäljning i detaljhandeln, ska dock dessa HS-nummer anses ha lika specificerad varubeskrivning, även om ett av numren ger en fullständigare eller noggrannare beskrivning än något av de andra. I sådana fall regleras varornas klassificering av bestämmelserna i regel 3 b eller 3 c.


Regel 3 b

VI.

Denna andra metod gäller endast:

1.

blandningar;

2.

sammansatta varor som består av olika material;

3.

varor som är sammansatta av olika beståndsdelar;

4.

varor i satser för försäljning i detaljhandeln.


Metoden används endast om regel 3 a inte kan tillämpas.

VII.

I samtliga dessa fall klassificeras varorna som om de bestod av det material eller den beståndsdel som ger dem deras huvudsakliga karaktär.

VIII.

Den faktor som bestämmer den huvudsakliga karaktären varierar alltefter varuslaget. Denna kan t.ex. bestämmas av materialets eller beståndsdelens beskaffenhet, volym, vikt eller värde eller av betydelsen av ett material som ingår i en vara i förhållande till varans användning.

IX.

Vid tillämpning av denna regel avses med "varor som är sammansatta av olika beståndsdelar" inte endast sådana varor i vilka beståndsdelarna är fästade vid varandra på ett sådant sätt att de ur praktisk synpunkt utgör en odelbar enhet, utan också sådana varor som har isärtagbara beståndsdelar, under förutsättning att dessa beståndsdelar är avpassade för varandra och ömsesidigt kompletterar varandra och att de tillsammans bildar en enhet som normalt inte skulle säljas i skilda delar.
Exempel på den senare typen av varor är:

1.

askkoppar som består av ett stativ som bär upp en borttagbar askbehållare;

2.

speciellt utformade kryddhyllor av trä för hushåll med ett passande antal tomma kryddburkar av lämplig form och storlek.


Beståndsdelarna i sammansatta varor av detta slag ligger i regel i gemensam förpackning.

X.

Vid tillämpningen av denna regel avses med uttrycket "varor i satser för försäljning i detaljhandeln" sådana satser som:

a)

består av minst två olika artiklar som omfattas av olika nummer. Därför kan t.ex. sex fonduegafflar inte anses som en sats enligt denna regel;

b)

består av produkter eller artiklar som har förpackats gemensamt för att fylla ett visst behov eller användas för något speciellt göromål; och

c)

är förpackade på ett sätt som passar för försäljning direkt till slutanvändarna utan omförpackning (t.ex. i lådor, kartonger, askar eller på skivor).


”För försäljning i detaljhandeln” omfattar inte försäljning av varor som är avsedda att säljas på nytt efter vidare tillverkning, bearbetning, ompackning eller montering med eller i andra varor.

Uttrycket ”varor i satser för försäljning i detaljhandeln” omfattar därför bara satser som är avsedda att säljas till slutanvändaren och där de enskilda varorna är avsedda att användas tillsammans. Exempelvis skulle olika födoämnen som är avsedda att användas tillsammans vid tillagning av en maträtt eller en måltid, som är förpackade tillsammans och är avsedda att konsumeras av köparen, ses som en ”sats för försäljning i detaljhandeln.

Som exempel på satser som kan klassificeras med tillämpning av regel 3 b kan nämnas:

1a) 

En sats som utgörs av en sandwich (dubbelsmörgås), bestående av ett bröd med mellanlägg av oxkött, eventuellt även med ost (nr 1602) och som förpackats
gemensamt med en portion pommes frites (nr 2004): Klassificering enligt nr 1602.

1b) 

En sats vars beståndsdelar är avsedda att användas tillsammans för tillagning
av en spagettimåltid och som består av ett paket okokt spagetti (nr 1902), en påse med riven ost (nr 0406) och en liten burk tomatsås (nr 2103), förpackade i en kartong. Klassificering enligt nr 1902.


Regeln kan däremot inte tillämpas för sortiment av produkter som förpackats gemensamt och som består exempelvis av:

en burk med räkor (nr 1605), en burk med gåsleverpastej (nr 1602), en burk med ost (nr 0406), en burk med bacon (nr 1602) och en burk med cocktailkorv (nr 1601); eller

en flaska sprit enligt nr 2208 och en flaska vin enligt nr 2204.


Varje vara i dessa två exempel och i liknande sortiment av produkter ska klassificeras enligt sitt respektive nummer. Detta gäller även för exempelvis pulverkaffe i en glasburk (nr 2101), en kopp i keramiskt material (nr 6912) och ett keramikfat (nr 6912) som förpackats gemensamt i en pappkartong för försäljning i detaljhandeln

2.

En hårvårdssats som består av en elektrisk hårklippningsmaskin (nr 8510), en kam (nr 9615), en sax (nr 8213), en borste (nr 9603) och en handduk av textilmaterial (nr 6302), förpackade i en läderväska (nr 4202). Klassificering enligt nr 8510.

3.

Ett ritbestick i vilket ingår en linjal (nr 9017), en räkneskiva (nr 9017), en passare ( 9017), en blyertspenna (nr 9609) och en pennvässare (nr 8214), inlagda i ett etui av plastfolie (nr 4202). Klassificering enligt nr 9017.


Klassificeringen av ovannämnda satser bestäms av den beståndsdel eller de beståndsdelar som kan anses ge satsen dess huvudsakliga karaktär.

XI.

Denna regel är inte tillämplig för varor som består av separata beståndsdelar som är förpackade tillsammans, även i gemensam förpackning, i bestämda proportioner och som är avsedda för industriell tillverkning av exempelvis drycker.


Regel 3 c

XII.

När en vara inte kan klassificeras med ledning av bestämmelserna i regel 3 a eller 3 b, ska det HS-nummer tillämpas som står sist i tulltaxan av de nummer som skäligen kan komma i fråga.


Regel 4

Varor som inte kan klassificeras med ledning av ovanstående bestämmelser ska klassificeras enligt det HS-nummer som är tillämpligt för närmast liknande vara.

Anvisningar

I.

Denna regel gäller varor som inte kan klassificeras enligt regel 1 – 3. Den föreskriver att sådana varor ska klassificeras enligt det HS-nummer som är tillämpligt för närmast liknande vara.

II.

Vid klassificering med tillämpning av regel 4 är det nödvändigt att jämföra den vara som föreligger med liknande varor, så att det kan bestämmas vilken vara som mest liknar den föreliggande varan. Denna vara klassificeras enligt samma nummer som den vara den närmast liknar.

III.

Likhet mellan varor kan givetvis bero på många faktorer, t.ex. benämning, beskaffenhet eller användning.


Regel 5

Förutom ovanstående bestämmelser ska följande regler gälla för nedannämnda varor:

a.

fodral, etuier och väskor till kameror, musikinstrument, vapen eller ritbestick samt liknande förvaringsartiklar, som dels är speciellt utformade eller inredda för att innehålla ett visst föremål eller en viss sats av föremål, dels är lämpliga att användas under lång tid och dels föreligger tillsammans med de föremål för vilka de är avsedda, ska klassificeras tillsammans med dessa föremål, under förutsättning att de är av sådana slag som i normala fall försäljs tillsammans med dessa; denna regel ska dock inte tillämpas för förvaringsartiklar som ger det hela dess huvudsakliga karaktär;

b.

om inte annat följer av regel 5 a, ska emballage i vilket varor är förpackade klassificeras tillsammans med varorna när det är av sådan typ som normalt används för varan i fråga. Denna bestämmelse behöver dock inte tillämpas när det tydligt framgår att emballaget är lämpligt för upprepad användning.


Anvisningar

Regel 5 a

(Fodral, etuier, väskor och liknande förvaringsartiklar)

I.

Denna regel ska endast tillämpas på de förvaringsartiklar som:

1.

är speciellt utformade eller inredda för att innehålla ett visst föremål eller en viss sats av föremål, dvs. de ska vara utformade speciellt för att passa för det föremål för vilket de är avsedda. Vissa förvaringsartiklar har samma form som det föremål de ska innehålla;

2.

är lämpliga att användas under lång tid, dvs. de ska vara ämnade att hålla lika länge som de föremål för vilka de är avsedda. Dessa förvaringsartiklar har också till uppgift att skydda föremålen när de inte används (t.ex. under transport eller lagring). Dessa kännetecken gör det möjligt att skilja dem från enkla förpackningar;

3.

föreligger tillsammans med de föremål för vilka de är avsedda, även om föremålen av transporttekniska skäl har förpackats för sig. Särskilt föreliggande förvaringsartiklar klassificeras enligt sina respektive nummer;

4.

är av sådana slag som i normala fall försäljs tillsammans med sådana föremål; och

5.

inte ger det hela dess huvudsakliga karaktär.

II.

Som exempel på förvaringsartiklar som föreligger tillsammans med de föremål för vilka de är avsedda och som ska klassificeras med tillämpning av denna regel kan nämnas:

1.

askar och etuier för smycken (nr 7113);

2.

fodral till elektriska rakapparater (nr 8510);

3.

fodral till kikare (nr 9005);

4.

lådor, etuier, fodral och väskor för musikinstrument (t.ex. nr 9202);

5.

fodral till vapen (t.ex. nr 9303).

III.

Som exempel på förvaringsartiklar för vilka denna regel inte kan tillämpas kan nämnas en teburk av silver som innehåller te eller en prydnadsskål av keramiskt material som innehåller karameller.


Regel 5 b

(Emballage)

IV.

Denna regel tillämpas vid klassificeringen av emballage av sådan typ som normalt används för förpackning av den föreliggande varan. Denna bestämmelse är emellertid inte bindande när det tydligt framgår att emballaget är lämpligt för upprepad användning, t.ex. vissa metallfat samt behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas.

V.

Denna regel tillämpas endast om inte annat följer av regel 5 a. Därför ska fodral, etuier, väskor och liknande förvaringsartiklar av sådana slag som är omnämnda i regel 5 a i första hand klassificeras med tillämpning av sistnämnda regel.


Regel 6

(Ordagrann översättning, vilken skiljer sig från den till svenska förhållanden anpassade version som är intagen i TFH I:1)

Klassificeringen av varor enligt HS-undernumren till ett fyrställigt nummer i "Harmonized System"1 ska bestämmas med ledning av lydelsen av HS-undernumren och av anmärkningarna till HS-undernumren samt i tillämpliga delar med ledning av ovanstående regler, varvid ska gälla att endast HS-undernummer på samma nivå är jämförbara. Vid klassificering med tillämpning av regel 6 ska också anmärkningarna till avdelningarna och kapitlen tillämpas, om inte annat är föreskrivet.

1 Dessa HS-undernummer motsvarar de fem eller sex första siffrorna i varukoden.


Anvisningar

I.

Regel 1 – 5 ovan gäller i tillämpliga delar också vid klassificering enligt HS-undernumren till ett fyrställigt nummer i "Harmonized System".II.

Vid tillämpning av regel 6 avses med:
"HS-undernummer på samma nivå":

 

den nivå som motsvarar de fem första siffrorna i varukoden;


den nivå som motsvarar de sex första siffrorna i varukoden.


När man därför vid tillämpning av regel 3 a ska ta ställning till vilket HS-undernummer på den femsiffriga nivån under ett fyrställigt nummer (HS-nummer) som har den mest specificerade varubeskrivningen ska detta göras på grundval av texten hos de konkurrerande numren på den femsiffriga nivån. Först sedan man har bestämt vilket av dessa nummer som har den mest specificerade varubeskrivningen, ska man i sådana fall då detta nummer är ytterligare uppdelat ta hänsyn till texten hos HS-undernumren på den sexsiffriga nivån för att bestämma vilket av sistnämnda nummer som bör tillämpas;

b) "om inte annat är föreskrivet": om inte bestämmelserna i anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen strider mot texterna till HS-undernumren eller de kompletterande anmärkningarna.

Detta inträffar exempelvis i 71 kap., där definitionen på platina i anm. 4 B till detta kapitel inte överensstämmer med den definition på platina som återfinns i kompletterande anm. 2. Vid tillämpning av stat. nr 7110110 och 7110190 gäller därför kompletterande anm. 2 och ingen hänsyn ska tas till anm. 4 B.

III.

Ett HS-undernummer på den sexsiffriga nivån får inte utsträckas till att omfatta varor som inte omfattas av det nummer på den femsiffriga nivån till vilket det sexsiffriga numret hör. Vidare får ett HS-undernummer på den femsiffriga nivån inte utsträckas till att omfatta varor som inte omfattas av det fyrställiga nummer (HS-nummer) till vilket det femsiffriga numret hör.

Meny