Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Information om reklamskatt

Reklamskatt ska erläggas vid import av annonsblad som har utgetts i tredje land, se 26 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL).

Enligt definitionen i 1 § andra stycket 6 RSL är ett annonsblad en trycksak som innehåller annonser och som saknar redaktionellt innehåll eller som har ett obetydligt redaktionellt innehåll utöver sådant som som har samband med dem som annonserar och som är att anse som reklamtrycksak. Lagen innebär exempelvis att gratisutdelade nyhetstidningar inte anses vara annonsblad. Enligt 1 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) anses skrift utgiven, då den blivit utlämnad till salu eller för spridning på annat sätt. Med utgivare förstås den för vars räkning trycksaken framställts.

För följande HS-nummer kan reklamskatt utgå:

ur 4901, 4902 och 4911

Läs mer om reklamskatt:

Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Skatteverkets information om reklamskatt

Meny