Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Första avdelningen

Levande djur; animaliska produkter

1 kap. Levande djur

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar alla levande djur (för förtäring eller andra ändamål) utom:

 1. fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur;
 2. kulturer av mikroorganismer och andra produkter enligt nr 3002;
 3. djur som medföljer ambulerande cirkusar, menagerier o.d. (nr 9508).

Djur, inklusive insekter, som har dött under transporten klassificeras enligt nr 0201–0205, 0207, 0208 eller 0410 när det är fråga om ätbara djur som är lämpliga som livsmedel. I annat fall klassificeras de enligt nr 0511.

0101 Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor (+)- Hästar:

0101.21

-- Renrasiga avelsdjur

0101.29

-- Andra

0101.30

- Åsnor

0101.90

- Andra


Detta nummer omfattar hästar (ston, hingstar, valacker, föl och ponnyer), åsnor, mulor och mulåsnor, både tama och vilda.

Mulan är en korsning av åsnehingst och häststo och mulåsnan en korsning av hästhingst och åsnesto.

Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 0101.2

Med "renrasiga avelsdjur" enligt HS-nr 0101.10 avses endast sådana avelsdjur som betraktas som renrasiga av behöriga nationella myndigheter.

0102 Levande nötkreatur och andra oxdjur (+)


- Nötkreatur:

0102.21

-- Renrasiga avelsdjur

0102.29

-- Andra


- Bufflar:

0102.31

-- Renrasiga avelsdjur

0102.39

-- Andra

0102.90

– Andra


Detta nummer omfattar alla djur av underfamiljen Bovinae, såväl tama som vilda och oavsett
vad de skall användas till (t.ex. som kreatursbesättning, för uppfödning, gödning, avel eller slakt). Som exempel på sådana djur kan nämnas:

1. Nötkreatur:

Denna kategori omfattar oxdjur av släktet Bos, vilka kan delas in i fyra undersläkten: Bos, Bibos, Novibos och Poephagus. Som exempel på sådana djur kan nämnas

A.

det vanliga nötkreaturet (Bos taurus), sebun eller puckeloxen (Bos indicus) och watussioxen

B.

asiatiska oxdjur av undersläktet Bibos, till exempel gaur (Bos gaurus), gayal (Bos frontalis) och banteng (Bos sondaicus eller Bos javanicus)

C.

djur av undersläktet Poephagus, till exempel den tibetanska jaken (Bos grunniens).


2. Bufflar:

Denna kategori omfattar djur av släktena Bubalus, Syncerus och Bison. Som exempel på sådana djur kan nämnas

A.

djur av släktet Bubalus, inbegribet den indiska buffeln eller vattenbuffeln (Bubalus bubalus), den asiatiska buffeln eller arnin (Bubalus arni) samt anoan (Bubalus depressicornis eller Anoa depressicornis) som finns på ön Sulawesi

B.

afrikanska bufflar av släktet Syncerus, till exempel dvärgbuffeln (Syncerus nanus) och den stora kafferbuffeln (Syncerus caffer)

C.

djur av släktet Bison, dvs. amerikansk bison (Bison bison), även benämnd "buffel", samt europeisk bison eller visent (Bison bonasus)

D.

”beeffalon” (en korsning mellan amerikansk bison och nötkreatur).


3.  Andra, inbegripet fyrhornsantilopen (Tetracerus quadricornis) och skruvhornsantiloper av släktena Taurotragus och Tragelaphus.

Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 0102.21 och 0102.31

Med "renrasiga avelsdjur" enligt HS-nr 0102.10 avses endast sådana avelsdjur som betraktas som renrasiga av behöriga nationella myndigheter.

0103 Levande svin (+)

0103.10

- Renrasiga avelsdjur


- Andra:

0103.91

-- Vägande mindre än 50 kg

0103.92

-- Vägande 50 kg eller mer


Detta nummer omfattar både tamsvin och vilda svinarter (t.ex. europeiskt vildsvin).

Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 0103.10

Med "renrasiga avelsdjur" enligt HS-nr 0103.10 avses endast sådana avelsdjur som betraktas som renrasiga av behöriga nationella myndigheter.

HS-nr 0103.91 och 0103.92

Den viktgräns som anges för HS-nr 0103.91 och 0103.92 avser styckevikten.

0104 Levande får och getter

0104.10

- Får

0104.20

- Getter


Detta nummer omfattar tama och vilda får (baggar, tackor och lamm) samt tama och vilda getter och killingar.

0105 Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns (+)


- Vägande högst 185 g:

0105.11

- - Höns av arten Gallus domesticus

0105.12

- - Kalkoner

0105.13

- - Ankor

0105.14

- - Gäss

0105.15

- - Pärlhöns


- Andra:

0105.94

- - Höns av arten Gallus domesticus

0105.99

- - Andra


Detta nummer omfattar endast levande fåglar av de slag som är nämnda i numret. Som höns (Gallus domesticus) klassificeras också kycklingar och kapuner. Numret omfattar inte andra levande fåglar (t.ex. rapphöns, fasaner, duvor, änder och vildgäss) (nr 0106).

Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 0105.11, 0105.12, 0105.13, 0105.14 och 0105.15

Den viktgräns som anges för HS-nr 0105.11, 0105.12, 0105.13, 0105.14 och 0105.15 avser styckevikten.

0106 Andra levande djur


- Däggdjur:

0106.11

- - Primater

0106.12

- - Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och dugonger
    (däggdjur av ordningen Sirenia); sälar, sjölejon och valrossar (däggdjur av
    underordningen Pinnipedia)

0106.13

- - Kameler och andra kameldjur (Camelidae)

0106.14

- - Kaniner och harar

0106.19

- - Andra

0106.20

- Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)


- Fåglar:

0106.31

- - Rovfåglar

0106.32

- - Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor)

0106.33

- - Strutsar; emuer (Dromaius novaehollandiae)

0106.39

- - Andra


- Insekter:

0106.41

- - Bin

0106.49

- - Andra

0106.90

- Andra


Detta nummer omfattar bl.a. följande tama eller vilda djur :

(A) Däggdjur:

 1. valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia).; sälar, sjölejon och valrossar (däggdjur av underordningen Pinnipedia)
 2. renar; katter och hundar, lejon, tigrar, björnar, elefanter, kameler, dromedarer, sebror, kaniner, harar, hjortar, antiloper (andra än av underfamiljen Bovinae), stengetter, rävar, minkar och andra djur för pälsfarmer.

(B) Reptiler (inklusive ormar och sköldpaddor)

(C) Fåglar:

 1. Rovfåglar.
 2. Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor).
 3. Andra (t.ex. rapphöns, fasaner, vaktlar, andra vilda hönsfåglar, morkullor, beckasiner, duvor, ortolansparvar, änder, vildgäss, koltrastar och andra trastar, lärkor, finkar, mesar, kolibrier, påfåglar, svanar och andra fåglar, som inte är nämnda i nr 0105).

(D) Insekter, till exempel bin (även i svärmar eller kupor).

(E) Andra, till exempel grodor.

Numret omfattar inte djur som medföljer ambulerande cirkusar, menagerier o.d. (nr 9508).


2 kap. Kött och ätbara slaktbiprodukter

Allmänna anvisningar

Detta kapitel tillämpas för som livsmedel lämpligt kött i form av hela kroppar (med eller utan huvud), halva kroppar (erhållna genom klyvning av kropparna på längden), fjärdedels kroppar, styckningsdelar etc., för ätbara slaktbiprodukter samt för ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter, som härrör från alla slags djur (utom fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur - 3 kap.).

Kapitlet omfattar inte kött och slaktbiprodukter som är otjänliga eller olämpliga som livsmedel (nr 0511) och inte heller som livsmedel otjänliga mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter (nr 2301).

Slaktbiprodukter kan grupperas i fyra kategorier:

 1. sådana som används huvudsakligen som livsmedel, t.ex. huvuden och delar av huvuden (inbegripet öron), fötter, svansar, hjärtan, tungor, mellangärden, bukhinnor, strupar och bräss (thymuskörtlar);
 2. sådana som används enbart för beredning av farmaceutiska produkter (t.ex. gallblåsor, binjurar och moderkakor);
 3. sådana som kan användas både som livsmedel och för beredning av farmaceutiska produkter (t.ex. lever, njurar, lungor, hjärnor, bukspottkörtlar, mjältar, ryggmärg, äggstockar, livmödrar, testiklar, juver, sköldkörtlar och hypofyser);
 4. sådana, exempelvis skinn, som kan användas både som livsmedel och för andra ändamål (t.ex. tillverkning av läder).

De slaktbiprodukter som avses i punkt 1 (färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta) förs till detta kapitel om de inte är otjänliga som livsmedel, i vilket fall de skall klassificeras enligt nr 0511.

De slaktbiprodukter som avses i punkt 2 förs till nr 0510 när de är färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt och till nr 3001 när de är torkade.

De slaktbiprodukter som avses i punkt 3 klassificeras på följande sätt:

a)

enligt nr 0510 när de är tillfälligt konserverade för beredning av farmaceutiska produkter (t.ex. i glycerol, aceton, alkohol, formaldehyd eller natriumborat);

b)

enligt nr 3001 när de är torkade;

c)

enligt 2 kap. när de är lämpliga som livsmedel men enligt nr 0511 om de är otjänliga som livsmedel.


De djurdelar som avses i punkt 4 klassificeras enligt 2 kap. när de är lämpliga som livsmedel men i allmänhet enligt nr 0511 eller 41 kap. om de är otjänliga som livsmedel.

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), även ätbara, klassificeras enligt nr 0504.

Kapitlet omfattar inte avskilt animaliskt fett (15 kap.) (utom då det är fråga om svinfett, som inte innehåller kött samt fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, vilka produkter förs till nr 0209 även om de endast kan användas för tekniskt bruk), men fett som ingår i djurkroppar eller sitter fast vid kött anses utgöra del av köttet.

Skillnaden mellan kött och slaktbiprodukter enligt detta kapitel och varor enligt 16 kap.

2 kap. omfattar endast kött och slaktbiprodukter i följande tillstånd, även om de är skållade eller behandlade på liknande sätt men de får inte vara kokade eller tillagade på annat sätt:

 1. färska, inbegripet kött och slaktbiprodukter som har packats med salt som tillfälligt konserveringsmedel under transporten;
 2. kylda, dvs. nedkylda, i allmänhet till omkring 0 °C, utan att produkterna har blivit frysta;
 3. frysta, dvs. nedkylda till temperaturer under produkternas fryspunkter så att de har blivit helt genomfrysta;
 4. saltade, torkade eller rökta.

Kött och slaktbiprodukter som har lätt beströtts med socker eller bestänkts med sockerlösning klassificeras också enligt detta kapitel.

Kött och slaktbiprodukter av den beskaffenhet som sägs i punkt 1 – 4 ovan klassificeras enligt detta kapitel, även om de har gjorts möra genom behandling med proteolytiska enzymer, t.ex. papain, eller skurits, hackats eller malts. Även blandningar eller kombinationer av produkter enligt olika nummer i kapitlet (kött av fjäderfä enligt nr 0207 som är överdraget med svinfett enligt nr 0209 klassificeras exempelvis enligt detta kapitel).

Kött och slaktbiprodukter som inte omfattas av något av numren i detta kapitel klassificeras enligt 16 kap., t.ex.:

a)

korv och liknande produkter, råa eller tillagade (nr 1601);

b)

kött och slaktbiprodukter som på något sätt har tillagats (kokats i vatten eller ånga, grillats, stekts eller rostats) eller beretts eller konserverats genom andra förfaranden som inte är angivna i detta kapitel, inbegripet kött etc. som endast har panerats, tryfferats eller kryddats (t.ex. med peppar och salt) samt leverpastej (nr 1602).


Detta kapitel omfattar också kött och slaktbiprodukter, även kokta, som är lämpliga som livsmedel och som föreligger i form av mjöl.

Det bör observeras att kött och slaktbiprodukter enligt detta kapitel förs hit även om de är förpackade i hermetiskt slutna förpackningar (t.ex. torkat kött i bleckburkar). I de flesta fall har emellertid varor i sådana förpackningar beretts eller konserverats på annat sätt än som anges i numren i detta kapitel och klassificeras följaktligen enligt 16 kap.

Kött och slaktbiprodukter enligt detta kapitel förblir hänförliga hit (t.ex. färskt eller kylt kött av nötkreatur), även när de är förpackade i skyddande atmosfär (modifierad atmosfär, MAP). Genom MAP-metoden förändras eller kontrolleras atmosfären runt produkten (t.ex. genom att avlägsna eller reducera innehållet av syre och ersätta det med eller öka innehållet av kväve eller koldioxid).

Förklarande anmärkningar till undernummer

Med ben Uttrycket ”med ben” avser dels kött där alla ben finns kvar, dels kött där vissa ben eller delar av ben har avlägsnats (t.ex. ”shankless ham” och ”semi-boneless ham”). Uttrycket omfattar inte produkter där benen har avlägsnats och sedan åter satts på plats, vilket innebär att de inte längre sitter fast i köttvävnaden.

0201 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

0201.10

- Hela eller halva slaktkroppar

0201.20

- Andra styckningsdelar, med ben

0201.30

- Benfritt kött


Detta nummer omfattar färskt eller kylt kött av tama eller vilda djur enligt nr 0102.

0202 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

0202.10

- Hela eller halva slaktkroppar

0202.20

- Andra styckningsdelar, med ben

0202.30

- Benfritt kött


Detta nummer omfattar fryst kött av tama eller vilda djur enligt nr 0102.

 

0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst


- Färskt eller kylt:

0203.11

- - Hela eller halva slaktkroppar

0203.12

- - Skinka och bog samt delar därav, med ben

0203.19

- - Andra


- Fryst:

0203.21

- - Hela eller halva slaktkroppar

0203.22

- - Skinka och bog samt delar därav, med ben

0203.29

- - Andra


Detta nummer omfattar färskt, kylt eller fryst kött av grisar och andra svin (både tamsvin och vildsvin), inbegripet randigt fläsk, kött med stora mängder fett inbäddade och fett med ett vidsittande lager av kött.

0204 Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst (+)

0204.10

- Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda:


- Annat kött av får, färskt eller kylt:

0204.21

- - Hela eller halva slaktkroppar

0204.22

- - Andra styckningsdelar, med ben

0204.23

- - Benfritt kött

0204.30

- Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta:


- Annat kött av får, fryst:

0204.41

- - Hela eller halva slaktkroppar

0204.42

- - Andra styckningsdelar, med ben

0204.43

- - Benfritt kött

0204.50

- Kött av get


Detta nummer omfattar färskt, kylt eller fryst kött av får (baggar, tackor och lamm), getter och killingar, både tama och vilda.

Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 0204.10 och 0204.30

För tillämpning av HS-nr 0204.10 och 0204.30 gäller att lammkött skall vara sådant kött som erhålls från får som är högst 12 månader gamla. Köttet är fint och har tät textur, är ljusrött till färgen och har sammetsliknande utseende. Hela kroppar av lamm väger högst 26 kg per styck.

0205 Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

Detta nummer omfattar färskt, kylt eller fryst kött av sådana djur som i levande tillstånd klassificeras enligt nr 0101.

0206 Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta

0206.10

- Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda


- Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta:

0206.21

- - Tunga

0206.22

- - Lever

0206.29

- - Andra

0206.30

- Av svin, färska eller kylda


- Av svin, frysta:

0206.41

- - Lever

0206.49

- - Andra

0206.80

- Andra slag, färska eller kylda

0206.90

- Andra slag, frysta


Bland ätbara slaktbiprodukter enligt detta nummer kan nämnas: huvuden och delar av huvuden (inbegripet öron), fötter, svansar, hjärtan, juver, lever, njurar, bräss (thymuskörtlar), bukspottkörtlar, hjärnor, lungor, strupar, mellangärden, mjältar, tungor, bukhinnor, ryggmärg, ätbart skinn, könsorgan (t.ex. livmödrar, äggstockar och testiklar), sköldkörtlar och hypofyser. Angående principerna för klassificering av ätbara slaktbiprodukter (andra än kött), se allm. anv. till 2 kap.

0207 Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta


- Av höns av arten Gallus domesticus:

0207.11

- - Ostyckat, färskt eller kylt

0207.12

- - Ostyckat, fryst

0207.13

- - Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda:

0207.14

- - Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta


- Av kalkon:

0207.24

- - Ostyckat, färskt eller kylt

0207.25

- - Ostyckat, fryst

0207.26

- - Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda

0207.27

- - Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta


- Av ankor:

0207.41

- - Ostyckat, färskt eller kylt

0207.42

- - Ostyckat, fryst

0207.43

- - Fet anklever, färsk eller kyld

0207.44

- - Andra slag, färska eller kylda

0207.45

- - Andra slag, frysta


- Av gäss:

0207.51

- - Ostyckat, färskt eller kylt

0207.52

- - Ostyckat, fryst

0207.53

- - Fet gåslever, färsk eller kyld

0207.54

- - Andra slag, färska eller kylda

0207.55

- - Andra slag, frysta

0207.60

- Av pärlhöns


Detta nummer omfattar endast kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta, av sådant fjäderfä som i levande tillstånd klassificeras enligt nr 0105.

De ätbara slaktbiprodukter (andra än kött) av fjäderfä som är de viktigaste inom den internationella handeln är kycklinglever, gåslever och anklever, inbegripet fet gås- eller anklever, vilka kan skiljas från annan lever genom att de är större och tyngre, fastare till konsistensen och har högre fetthalt; deras färg varierar mellan vitbeige och ljust kastanjebrun, medan annan lever i allmänhet är mörk- eller ljusröd.

0208 Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

0208.10

- Av kanin eller hare

0208.30

- Av primater

0208.40

- Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia); av sälar, sjölejon och valrossar (däggdjur av underordningen Pinnipedia)

0208.50

- Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

0208.60

- Av kameler och andra kameldjur (Camelidae)

0208.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar kött och ätbara slaktbiprodukter av de djur som klassificeras enligt nr 0106, under förutsättning att dessa är lämpliga som livsmedel (t.ex. kanin, hare, groda, ren, bäver, val och sköldpadda).

0209 Svinfett, inte innehållande magert kött, och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

0209.10

- Av svin

0209.90

- Av andra slag


Svinfett som klassificeras enligt detta nummer är bara sådant som inte innehåller något magert kött; detta fett klassificeras enligt detta nummer även om det endast är lämpligt för tekniskt bruk. Numret omfattar inte kött av sådan beskaffenhet att det vanligen förtärs som sådant (nr 0203 eller 0210 alltefter beskaffenheten, t.ex. randigt fläsk, kött med stora mängder fett inbäddade och fett med ett vidsittande lager kött).

Till detta nummer förs i synnerhet det fett som finns runt svinets inälvor och som, när det har utsmälts eller på annat sätt extraherats, klassificeras enligt nr 1501.

Fett av fjäderfä eller motsvarande vilda fåglar (t.ex. av gäss), inte utsmält eller på annat sätt extraherat, klassificeras också enligt nr 0209; detta nummer omfattar dock inte sådant fett som är utsmält eller på annat sätt extraherat (nr 1501).

Nr 0209 omfattar inte heller fett av havsdäggdjur (15 kap.).

0210 Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter

 

- Kött av svin

0210.11

- - Skinka och bog, samt delar därav, med ben

0210.12

- - Sida (randigt) och delar därav

0210.19

- - Annat

0210.20

- Kött av nötkreatur eller andra oxdjur


- Andra slag, inbegripet ätbart mjöl av kött och slaktbiprodukter av kött

0210.91

- - Av primater

0210.92

- - Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och
    dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia); av sälar, sjölejon och valrossar
    (däggdjur av underordningen Pinnipedia)

0210.93

- - Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

0210.99

- - Annat

 

Detta nummer omfattar alla slag av kött och ätbara slaktbiprodukter som har behandlats på de sätt som beskrivs i numret, med undantag av svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett inte utsmält eller på annat sätt extraherat (nr 0209). I numret inbegrips randigt fläsk samt kött med stora mängder fett inbäddade och fett med ett vidsittande lager av kött, under förutsättning att produkterna har behandlats på de sätt som beskrivs i numret.

Saltat, torkat (även frystorkat) eller rökt kött (t.ex. bacon, skinka och bogfläsk) förs till detta nummer även om det har inneslutits i tarmar, magar, blåsor, skinn eller liknande höljen (naturliga eller konstgjorda), under förutsättning att det inte dessförinnan har hackats eller malts eller kombinerats med andra beståndsdelar (nr 1601).

Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter omfattas också av detta nummer, men numret omfattar inte sådant mjöl av kött eller slaktbiprodukter som är otjänligt som livsmedel (t.ex. sådant som är avsett för utfodring av djur) (nr 2301).

Anv. till nr 0206 angående vad som förstås med ätbara slaktbiprodukter gäller också för varor enligt nr 0210.


3 kap. Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar alla slag av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, såväl levande som döda, avsedda för direkt förtäring, för industriell beredning (konservindustrin etc.), för odling, för akvarier etc., med undantag av död fisk (inbegripet lever, rom och mjölke) och döda kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, som är otjänliga eller olämpliga som livsmedel antingen på grund av sin art eller på grund av sitt tillstånd (5 kap.).

Med orden "kyld" och "kylda" förstås att produkterna i fråga har kylts ned, i allmänhet till omkring 0 °C, utan att de har blivit frysta. Med orden "fryst" eller "frysta" förstås att produkterna har kylts ned under sina fryspunkter, så att de har blivit helt genomfrysta.

Detta kapitel omfattar också ätbar fiskrom och mjölke som inte är beredd eller konserverad eller som har konserverats enbart på de sätt som sägs i detta kapitel. Ätbar rom och mjölke som har beretts eller konserverats på annat sätt eller som är lämplig för omedelbar förtäring som kaviar eller kaviarersättning klassificeras enligt nummer 1604.

Skillnaden mellan varor enligt detta kapitel och varor enligt 16 kap.

Detta kapitel omfattar endast fisk (inbegripet lever, rom och mjölke) samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur av sådan beskaffenhet som anges i tulltaxenumren. De klassificeras enligt detta kapitel, även om de är skurna, hackade, malda etc. Dessutom klassificeras blandningar eller kombinationer av produkter enligt olika nummer i kapitlet (t.ex. fisk enligt nr 0302 – 0304 i kombination med kräftdjur enligt nr 0306) enligt detta kapitel.

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur klassificeras däremot enligt 16 kap. om de har tillagats eller beretts eller konserverats på annat sätt än som anges i 3 kap. (t.ex. fiskfiléer som endast panerats, kokt fisk). Det bör emellertid observeras att rökt fisk och rökta kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, vilka kan ha kokats eller på annat sätt värmebehandlats före eller under rökningen, samt kräftdjur med skal som enbart är ångkokta eller kokta i vatten klassificeras enligt nummer 0305, 0306, 0307 respektive 0308. Blötdjur som endast har utsatts för skållning eller annan typ av värmechock (som inte innebär kokning), vilket är nödvändigt för att öppna skalet eller stabilisera blötdjuret inför transport eller nedfrysning, klassificeras enligt detta kapitel. Mjöl och pelletar av kokt fisk och kokta kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur klassificeras enligt nummer 0309.

Det bör även observeras att fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur enligt detta kapitel förs hit även om de föreligger i hermetiskt slutna förpackningar (t.ex. rökt lax i konservburkar). I de flesta fall har emellertid produkter som föreligger i sådana förpackningar beretts eller konserverats på annat sätt än som anges i tulltaxenumren i detta kapitel och skall då klassificeras enligt 16 kap.

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur enligt detta kapitel förblir hänförliga hit (t.ex. färsk eller kyld fisk), även när de är förpackade i skyddande atmosfär (modifierad atmosfär, MAP). Genom MAP-metoden förändras eller kontrolleras atmosfären runt produkten (t.ex. genom att avlägsna eller reducera innehållet av syre och ersätta det med eller öka innehållet av kväve eller koldioxid).

Förutom de varor som enligt vad som sägs ovan inte omfattas av detta kapitel omfattar kapitlet inte heller:

a)

däggdjur enligt nr 0106;

b)

kött av däggdjur enligt nr 0106 (nr 0208 eller 0210);

c)

fiskavfall och oätlig rom (t.ex. saltad torskrom använd som fiskbete) (nr 0511);

d)

mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel (nr 2301).


0301 Levande fisk (+)


- Akvariefisk:

0301.11

- - Sötvattenfisk

0301.19

- - Annan


- Annan levande fisk:

0301.91

- - Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
    aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
och Oncorhynchus
    chrysogaster)
 

0301.92

- - Ål (Anguilla spp.) 

0301.93

- - Karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
     Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
     Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 

0301.94

- - Blåfenad tonfisk från Atlanten och Stilla havet (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis

0301.95

- - Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 

0301.99

- - Annan


Detta nummer omfattar all levande fisk, oavsett användningen (t.ex. akvariefisk).

Fisk enligt detta nummer transporteras i normala fall i lämpliga behållare (akvarier, fisktankar etc.), i vilka de kan hållas vid liv under förhållanden som liknar förhållandena i deras naturliga miljö.

Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 0301.11 and 0301.19

Med "akvariefisk" förstås levande fisk som på grund av sina vackra färger eller former normalt används i akvarier.

0302 Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304 (+)- Laxfisk (Salmonidae), med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302 99: 

0302.11

- - Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster) 

0302.13 

- - Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus)  

0302.14 

- - Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)  

0302.19 

- - Annan 


- Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae),med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302 99:  

0302.21 

- - Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 

0302.22 

- - Rödspätta (Pleuronectes platessa) 

0302.23 

- - Tunga (Solea spp.) 

0302.24 

- - Piggvar (Psetta maxima

0302.29 

- - Annan 


- Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Katsuwonus pelamis), med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302 99:

0302.31 

- - Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) 

0302.32 

- - Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) 

0302.33 

- - Bonit (Katsuwonus pelamis

0302.34 

- - Storögd tonfisk (Thunnus obesus)    

0302.35 

- - Blåfenad tonfisk från Atlanten och Stilla havet (Thunnus thynnus, Thunnus   orientalis

0302.36 

- - Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 

0302.39 

- - Annan 


- Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus), makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dvärgmakrillar (Rastrelliger spp.), kungsmakrillar (Scomberomorus spp.), taggmakrillar (Trachurus spp., Caranx spp., Decapterus spp.), cobia (Rachycentron canadum), svärdfisk (Xiphias gladius), kawakawa (Euthynnus affinis), boniter och pelamider (Sarda spp.), segelfiskar och spjutfiskar (Istiophoridae), med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302 99:

0302.41

- - Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0302.42

- - Ansjovis (Engraulis spp.)

0302.43

- - Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.), och skarpsill (Sprattus sprattus)

0302.44

- - Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302.45 

- - Taggmakrillar (Trachurus spp.)

0302.46

- - Cobia (Rachycentron canadum)

0302.47 

- - Svärdfisk (Xiphias gladius)


- Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, med undantag av lever, rom och mjölke:

0302.49

- - Annan


- Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302 99:

0302.51

- - Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0302.52

- - Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

0302.53

- - Gråsej (Pollachius virens)

0302.54

- - Kummel (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0302.55

- - Alaska pollock (Theragra chalcogramma)

0302.56

- - Blåvitling (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0302.59

- - Annan


- Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.), med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302 99:

0302.71

- - Tilapior (Oreochromis spp.)

0302.72

- - Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0302.73

- - Karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0302.74

- - Ål (Anguilla spp.)

0302.79

- - Annan


- Annan fisk, med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302 99:

0302.81

- - Haj:

0302.82

- - Rockor (Rajidae)

0302.83

- - Tandnotingar (Dissostichus spp.)

0302.84

- - Havsabborre (Dicentrarchus spp.)

0302.85

- - Pangablecka (Sparidae)

0302.89

- - Andra slag


– Lever, rom, mjölke, fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk:

0302.91

- - Lever, rom och mjölke

0302 92

– – Hajfenor

0302 99

– – Annat


Detta nummer omfattar fisk, färsk eller kyld, oavsett om den är hel, utan huvud, rensad eller i bitar med ben eller brosk. Numret omfattar emellertid inte fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304. Fisken får vara packad med salt eller is eller övergjuten med saltvatten som tillfälligt konserveringsmedel under transporten.

Fisk som har sockrats lätt eller förpackats med några lagerblad förs också till detta nummer.

Enligt detta nummer klassificeras också ätbara slaktbiprodukter av fisk som avlägsnats från resten av fiskkroppen (t.ex. skinn, stjärtar, simblåsor, huvuden och halva huvuden (med eller utan hjärna, kinder, tunga, ögon, käkar eller läppar), magar, fenor och tunga), samt lever, rom och mjölke, färska eller kylda.

°
° °

Förklarande anmärkning till undernummer
HS-nr 0302.92.

Med hajfenor enligt nummer 0302 92 avses ryggfenor, bröstfenor, bukfenor, analfenor och den nedre delen av stjärtfenan från hajar. De övre delarna av hajens stjärtfena räknas dock inte som hajfenor i detta sammanhang.


0303 Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304 (+)


- Laxfisk (Salmonidae), med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91-0303 99:

0303.11

- - Sockeyelax (Oncorhynchus nerka)

0303.12

- - Annan stillahavslax (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus)

0303.13

- - Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

0303.14

- - Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

0303.19

- - Annan


- Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.), med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91-0303 99:

0303.23

- - Tilapior (Oreochromis spp.)

0303.24

- - Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0303.25

- -Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp).

0303.26

- - Ål (Anguilla spp.)

0303.29

- - Annan


- Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91- 0303 99:

0303.31

- -Liten helgeflundra (blåkveite - Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 

0303.32

- - Rödspätta (Pleuronectus platessa) 

0303.33

- - Tunga (Solea spp.) 

0303.34 

- - Piggvar (Psetta maxima

0303.39 

- - Annan 


- Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Katsuwonus pelamis), med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91–0303 99: 

0303.41

- - Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) 

0303.42

- - Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) 

0303.43

- - Bonit (Katsuwonus pelamis)  

0303.44 

- - Storögd tonfisk (Thunnus obesus) 

0303.45

- - Blåfenad tonfisk från Atlanten och Stilla havet (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0303.46 

- - Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 

0303.49

- - Annan


- Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus), makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dvärgmakrillar (Rastrelliger spp.), kungsmakrillar (Scomberomorus spp.), taggmakrillar (Trachurus spp., Caranx spp., Decapterus spp.), cobia (Rachycentron canadum), (Pampus spp.), stillahavsmakrillgädda (Cololabis saira), lodda (Mallotus villosus), svärdfisk (Xiphias gladius), kawakawa (Euthynnus affinis), boniter och pelamider (Sarda spp.), segelfiskar och spjutfiskar (Istiophoridae), med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91-0303 99:

0303.51

- - Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0303.53

- - Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.), och skarpsill (Sprattus sprattus)

0303.54

- - Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0303.55

- - Taggmakrillar (Trachurus spp.)

0303.56

- - Cobia (Rachycentron canadum)

0303.57

- - Svärdfisk (Xiphias gladius)

0303.59

- - Annan


- Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91-0303 99:

0303.63

- - Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0303.64

- - Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

0303.65

- - Gråsej (Pollachius virens)

0303.66

- - Kummel (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0303.67

- - Alaska pollock (Theragra chalcogramma)

0303.68

 - - Blåvitling (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0303.69

- - Annan


- Annan fisk, med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91-0303 99:

0303.81

- - Haj

0303.82

- - Rockor (Rajidae)

0303.83

- - Tandnotingar (Dissostichus spp.)

0303.84

- - Havsabborre (Dicentrarchus spp.)

0303.89

- - Andra slag


- Lever, rom och mjölke, fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk:

0303.91

- - Lever, rom och mjölke

0303.92

- - Hajfenor

0303.93

- - Annat


Bestämmelserna i anv. till nr 0302 gäller i tillämpliga delar också för produkter enligt nr 0303.

°
° °

Förklarande anmärkning till undernummer
HS-nr 0303.92.

Anvisningarna till nummer 0302 92 gäller i tillämpliga delar också för varor enligt detta nummer.


0304 Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta


- Färska eller kylda filéer av tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.):

0304.31

- - Tilapior (Oreochromis spp.)

0304.32

- - Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304.33

- - Nilabborre (Lates niloticus)

0304.39

- - Annan


- Färska eller kylda filéer av annan fisk:

0304.41

- - Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

0304.42

 - - Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

0304.43

- - Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae)

0304.44

- - Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae

0304.45

- - Svärdfisk (Xiphias gladius)

0304.46

- - Tandnotingar (Dissostichus spp.)

0304.47

- - Haj

0304.48

- - Rockor (Rajidae)

0304.49

- - Andra


- Andra slag, färska eller kylda:

0304.51

- - Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)

0304.52

- - Laxfisk (Salmonidae)

0304.53

- - Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae

0304.54

- - Svärdfisk (Xiphias gladius)

0304.55

- - Tandnotingar (Dissostichus spp.)

0304.56

- - Haj

0304.57

- - Rockor (Rajidae)

0304.59

- - Annan


- Frysta filéer av tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.):

0304.61

- - Tilapior (Oreochromis spp.)

0304.62

- - Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304.63

- - Nilabborre (Lates niloticus)

0304.69

- - Annan


- Frysta filéer av fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae:

0304.71

- - Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0304.72

 - - Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

0304.73

- - Gråsej (Pollachius virens)

0304.74

- - Kummel (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0304.75

- - Alaska pollock (Theragra chalcogramma)

0304.79

- - Annan


- Frysta filéer av annan fisk:

0304.81

- - Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

0304.82

- - Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

0304.83

- - Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae)

0304.84

- - Svärdfisk (Xiphias gladius)

0304.85

- - Tandnotingar (Dissostichus spp.)

0304.86

- - Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304.87

- - Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Katsuwonus pelamis)

0304.88

- - Hajar samt rockor (Rajidae)

0304.89

 - - Andra


- Andra slag, frysta:

0304.91

- - Svärdfisk (Xiphias gladius)

0304.92

- - Tandnotingar (Dissostichus spp.)

0304.93

- - Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)

0304.94

- - Alaska pollock (Theragra chalcogramma)

0304.95

- - Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, annan än Alaska pollack (Theragra chalcogramma)

0304.96

- - Haj

0304.97

- - Rockor (Rajidae)

0304.99

- - Andra


Detta nummer omfattar:

 1. Fiskfiléer. Med "fiskfiléer" avses i detta nummer sådana skivor av fiskkött som är utskurna parallellt med ryggbenet och som består av den högra eller vänstra sidan av en fisk från vilken huvudet, inälvorna, fenorna (ryggfena, analfena, stjärtfena, bukfena, bröstfena) och benen (ryggbenet, revbenen, gälbågarna etc.) har avlägsnats. De två sidorna får inte hänga ihop, t.ex. i ryggen eller buken.

  Klassificeringen av dessa produkter påverkas inte av eventuellt kvarsittande skinn, vilket ibland lämnas kvar för att hålla samman filéerna eller för att underlätta efterföljande uppskärning i skivor. Den påverkas inte heller av att birevben eller andra mindre ben sitter kvar.

  Filéer som har skurits ned till mindre bitar klassificeras också som filéer enligt detta nummer.

  Tillagade filéer samt filéer som endast har panerats, även frysta, klassificeras enligt nr 1604.

 2. Annat fiskkött (även hackat eller malet), dvs. fiskkött från vilket benen har avlägsnats. I likhet med vad som gäller för fiskfiléer påverkas inte klassificeringen av fiskkött av att en del mindre ben sitter kvar.

*
* *

Detta nummer omfattar endast fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet) i följande tillstånd:

 1. färska eller kylda, även förpackade med salt eller is eller begjutna med saltvatten som tillfälligt konserveringsmedel under transporten;
 2. frysta, ofta föreliggande i form av frysta block.

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), som har sockrats lätt eller förpackats med några lagerblad, klassificeras också enligt detta nummer.
 

0305 Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt fisk, även kokt eller på annat sätt värmebehandlad före eller under rökningen (+)

0305.20

- Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, rökta, saltade eller i saltlake 


- Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta:

0305.31

- - Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)

0305.32

- - Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae

0305.39

- - Annan


- Rökt fisk, inbegripet filéer, annan än ätbara slaktbiprodukter av fisk: 

0305.41

- - Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

0305.42

- - Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

0305.43

- - Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

0305.44

 - - Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp. ), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)

0305.49

- - Annan


- Torkad fisk, annan än ätbara slaktbiprodukter av fisk, även saltad, men inte rökt: 

0305.51

- - Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

0305.52

- - Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)

0305.53

- - Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, annan än torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305.54

- - Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus), makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dvärgmakrillar (Rastrelliger spp.), kungsmakrillar (Scomberomorus spp.), taggmakrillar (Trachurus spp., Caranx spp., Decapterus spp.), cobia (Rachycentron canadum), (Pampus spp.), stillahavsmakrillgädda (Cololabis saira), lodda (Mallotus villosus), svärdfisk (Xiphias gladius), kawakawa (Euthynnus affinis), boniter och pelamider (Sarda spp.), segelfiskar och spjutfiskar (Istiophoridae)

0305.59

- - Annan 


- Saltad fisk, inte torkad eller rökt, och fisk i saltlake, annan än ätbara slaktbiprodukter av fisk: 

0305.61

- - Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

0305.62

- - Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

0305.63

- - Ansjovis (Engraulis spp.) 

0305.64

- - Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp. ), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)

0305.69

- - Annan


- Fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk:

0305.71

- - Hajfenor

0305.72

- - Huvuden, stjärtar och simblåsor av fisk

0305.79

- - Annat


Detta nummer omfattar fisk (hel, utan huvud, styckad, filead, hackad eller malen) och ätbara slaktbiprodukter av fisk, som har:

 1. torkats;
 2. saltas eller lagts i saltlake; eller
 3. rökts.

Det salt som används vid beredning av saltad fisk och fisk i saltlake får vara försatt med natriumnitrit eller natriumnitrat. Små mängder socker får användas vid beredning av saltad fisk utan att detta påverkar klassificeringen enligt detta nummer.

Fisk som har undergått två eller flera av dessa behandlingar förs hit när de är tjänliga som livsmedel.

Rökt fisk underkastas ibland en värmebehandling före eller under rökningen (varmrökning), varigenom fisken blir färdig eller nästan färdig för förtäring. Denna behandling inverkar inte på klassificeringen, under förutsättning att den inte har undergått någon annan behandling, som berövar den karaktären av rökt fisk.

De viktigaste av de fiskslag som bereds på sådant sätt som avses i detta nummer är

sardiner, ansjovis, skarpsill, tonfisk, makrill, lax, sill, torsk, kolja och hälleflundra.

Enligt detta nummer klassificeras också ätbara slaktbiprodukter av fisk som avlägsnats från resten av fiskkroppen (t.ex. skinn, stjärtar, simblåsor, fiskhuvuden och halva fiskhuvuden (med eller utan hjärna, kinder, tunga, ögon, käkar eller läppar), magar, fenor och tunga) samt fisklever, rom och mjölke, torkade, saltade, i saltlake eller rökta.

Detta nummer omfattar inte:

a)

oätliga slaktbiprodukter av fisk (t.ex. sådana som används för industriellt bruk) och fiskavfall (nr 0511)

b)

kokt eller på annat sätt tillagad fisk (om inte annat följer av ovanstående bestämmelser rörande rökt fisk) samt annan beredd fisk, t.ex. fisk som har konserverats i olja, ättika eller marinad samt kaviar och kaviarersättning (nr 1604);

c)

fisksoppor (nr 2104).


Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 0305.71

Anvisningarna till nummer 0302 92 gäller i tillämpliga delar också för varor enligt detta nummer.

Detta nummer omfattar bland annat hajfenor med kvarsittande skinn, enbart torkade, och delar av hajfenor som har doppats i hett vatten och flåtts eller strimlats före torkningen.


0306 Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake (+)- Frysta:

0306.11

- - Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

0306.12

- -  Hummer (Homarus spp.)

0306.14

- -  Krabbor

0306.15

- - Havskräftor (Nephrops norvegicus)

0306.16

- - Kallvattenräkor (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306.17

- - Andra räkor

0306.19

- - Andra 


- Levande, färska eller kylda:

0306.31

- - Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.) 

0306.32

- - Hummer (Homarus spp.

0306.33

- - Krabbor

0306.34

- - Havskräftor (Nephrops norvegicus)

0306.35

- - Kallvattenräkor (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306.36

- - Andra räkor

0306.39

- - Andra 


- Andra:

0306.91

- - Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

0306.92

- - Hummer (Homarus spp.)

0306.93

- - Krabbor

0306.94

- - Havskräftor (Nephrops norvegicus

0306.95

- - Räkor

0306.99

- - Andra


Detta nummer omfattar:

 1. kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake;
 2. rökta kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen;
 3. kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten (även med tillsats av små mängder medel för tillfällig konservering); de kan också vara kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake.

De vanligaste slagen av kräftdjur är hummer, kräftor, krabbor och räkor.

Numret omfattar också delar av kräftdjur (t.ex. hummerstjärtar och kräftstjärtar, krabbklor), under förutsättning att sådana delar som saknar skal inte har underkastats någon annan behandling än de som anges i punkt 1 ovan.

Numret omfattar inte:

a)

sjöborrar och andra ryggradslösa vattendjur enligt nr 0308;

b)

kräftdjur (inbegripet delar av kräftdjur) som är beredda eller konserverade på annat sätt än som anges i nr 0306 (t.ex. skalade kräftdjur som är kokta i vatten) (nr 1605).


0307 Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta blötdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen


- Ostron:

0307.11

- - Levande, färska eller kylda

0307.12

- - Frysta

0307.19

- - Andra


- Kammusslor och andra blötdjur av släktet Pectenidae: 

0307.21

- - Levande, färska eller kylda 

0307.22

- - Frysta

0307.29

- - Andra


- Blåmusslor (Mytilus spp. och Perna spp.): 

0307.31

- - Levande, färska eller kylda

0307.32

- - Frysta

0307.39

- - Andra


- Tioarmad bläckfisk:

0307.42

- - Levande, färsk eller kyld

0307.43

- - Fryst

0307.49

- - Annan


- Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.): 

0307.51

- - Levande, färsk eller kyld

0307.52

- - Fryst

0307.59

- - Annan

0307.60

- Sniglar, andra än havssniglar  


- Venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells” (familjerna Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae och Veneridae):

0307.71

- - Levande, färska eller kylda

0307.72

- - Frysta

0307.79

- - Andra


- Havsöron (Haliotis spp.) och vingsnäckor (Strombus spp.):

0307.81

- - Levande, färska eller kylda havsöron (Haliotis spp.)

0307.82

- - Levande, färska eller kylda vingsnäckor (Strombus spp.)

0307.83

- - Frysta havsöron (Haliotis spp.)

0307.84

- - Frysta vingsnäckor (Strombus spp.)

0307.87

- - Andra havsöron (Haliotis spp.)

0307.88

- - Andra vingsnäckor (Strombus spp.)


- Andra:

0307.91

- - Levande, färska eller kylda

0307.92

- - Frysta

0307.99

- - Andra


Detta nummer omfattar:

 1. blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake;
 2. rökta blötdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen;

De viktigaste slagen av blötdjur är ostron, kammusslor, blåmusslor, bläckfiskar, sniglar, venusmusslor, hjärtmusslor, ”ark shells”, havsöron och vingsnäckor.

Numret omfattar också blötdjur som endast har utsatts för skållning eller annan typ av värmechock (som inte innebär kokning), vilket är nödvändigt för att öppna skalet eller stabilisera blötdjuret inför transport eller nedfrysning.

Detta nummer omfattar också delar av blötdjur, under förutsättning att de inte har underkastats någon annan behandling än de som anges i punkt 1 och 2 ovan.

Numret omfattar vidare ostronyngel (små ostron avsedda för odling) om de är tjänliga eller lämpliga som livsmedel.

Numret omfattar inte blötdjur som är beredda eller konserverade på annat sätt än som anges i nr 0307 (t.ex. blötdjur som är tillagade i kokande vatten eller konserverade i ättika) (nr 1605).


0308 Ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen


- Sjögurkor (Stichopus japonicus, Holothuroidea):

0308.11

- - Levande, färska eller kylda

0308.12

- - Frysta

0308.19

- - Andra


- Sjöborrar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):

0308.21

- - Levande, färska eller kylda

0308.22

- - Frysta

0308.29

- - Andra

0308.30

- Maneter (Rhopilema spp.)

0308.90

- Andra


Detta nummer omfattar

 1. ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake;
 2. rökta ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen.

De viktigaste slagen av ryggradslösa vattendjur är sjöborrar, sjögurkor och maneter.

Detta nummer omfattar också delar av ryggradslösa vattendjur (t.ex. könskörtlar från sjöborrar), under förutsättning att de inte har genomgått någon annan behandling än de som anges i punkt 1 och 2 ovan.

Numret omfattar inte ryggradslösa vattendjur som är beredda eller konserverade på annat sätt än vad som anges i detta nummer (t.ex. ryggradslösa vattendjur som är kokta i vatten eller konserverade i ättika) (nr 1605).

0309 Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, lämpliga som livsmedel


0309.10

-

Av fisk

0309.90

-

Andra


Detta nummer omfattar mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade.

Fiskmjöl som är avfettat (t.ex. med hjälp av lösningsmedel) eller värmebehandlat förs hit om det är lämpligt som livsmedel.

Numret omfattar inte mjöl eller pellets av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur som är otjänliga som livsmedel (nr 2301).


4 kap. Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar:

I. Mejeriprodukter:

A.

mjölk, dvs. oskummad mjölk och helt eller delvis skummad mjölk;

B.

grädde;

C.

kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde;

D.

vassle;

E.

produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans;

F.

smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter;

G.

ost och ostmassa.


De produkter som är omnämnda i punkt A – E ovan får, förutom med naturliga mjölkbeståndsdelar (t.ex. mjölk som är berikad med vitaminer eller mineralsalter), också vara försatta med små mängder stabiliseringsmedel (t.ex. dinatriumfosfat, trinatriumcitrat och kalciumklorid) för att produkterna skall bibehålla sin naturliga konsistens vid transport i flytande form. De får också innehålla mycket små mängder antioxidanter eller sådana vitaminer som normalt inte ingår i produkten. Vissa av produkterna får också innehålla små mängder av sådana kemikalier (t.ex. natriumbikarbonat) som är nödvändiga för bearbetningsprocessen. Produkter som föreligger i form av pulver eller korn får innehålla klumpförebyggande medel (t.ex. fosfolipider eller amorf kiseldioxid).

Med uttrycket enkelomättat fett enligt anmärkning 5 c till detta kapitel förstås annat fett än mjölkfett, framför allt vegetabiliskt fett (till exempel olivolja).

Kapitlet omfattar däremot inte produkter framställda av vassle, innehållande mer än 95 viktprocent laktos, uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702).

Vid beräkning av viktprocenten laktos i en produkt skall med uttrycket "torrsubstans" förstås att den är befriad från både fritt vatten och kristallvatten.

Kapitlet omfattar inte heller:

a)

livsmedelsberedningar på basis av mejeriprodukter (i regel nr 1901);

b)

produkter som är framställda av mjölk genom att en eller flera av de naturliga mjölkbeståndsdelarna har ersatts med andra ämnen (t.ex. mjölkfett med annat fett) (nr 1901 eller 2106);

c)

glassvaror (nr 2105);

d)

medikamenter enligt 30 kap;

e)

kasein (nr 3501), mjölkalbumin (nr 3502) och härdat kasein (nr 3913).


II. Fågelägg och äggula

III. Naturlig honung

IV. Insekter och andra ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.
 

0401 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel


0401.10

- Med en fetthalt av högst 1 viktprocent

0401.20 

- Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent

0401.40

- Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent men högst 10 viktprocent

0401.50 

- Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent


Detta nummer omfattar mjölk (enligt definitionen i anm. 1 till detta kapitel) och grädde, även pastöriserade, steriliserade eller på annat sätt konserverade, homogeniserade eller peptoniserade. Det omfattar däremot inte mjölk och grädde som har koncentrerats eller som är försatta med socker eller annat sötningsmedel (nr 0402) och inte heller filmjölk samt annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde (nr 0403).

Produkterna enligt detta nummer får vara frysta och får innehålla de tillsatser som är omnämnda i allm. anv. till detta kapitel. Numret omfattar också rekonstituerad mjölk och grädde, om de har samma kvalitativa och kvantitativa sammansättning som de naturliga produkterna.

0402 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel (+)

0402.10

- I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent 


- I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent: 

0402.21 

-- Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel 

0402.29 

-- Andra 


- Andra slag: 

0402.91 

-- Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel 

0402.99 

-- Andra 


Detta nummer omfattar mjölk (enligt definitionen i anm. 1 till detta kapitel) och grädde som är koncentrerade (t.ex. genom indunstning) eller försatta med socker eller annat sötningsmedel, oavsett om produkterna är flytande, pastaformiga eller i fast form (i block, pulver eller korn) och även om de är konserverade eller rekonstituerade.

Mjölkpulver får innehålla mindre mängd stärkelse (högst 5 viktprocent), som i regel är tillsatt för att den rekonstituerade mjölken skall bibehålla sin normala konsistens.

Numret omfattar inte:

a)

filmjölk samt annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde (nr 0403);

b)

drycker som består av mjölk som är smaksatt med kakao eller andra ämnen (nr 2202).


Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 0402.10, 0402.21 och 0402.29

Dessa nummer omfattar inte koncentrerad mjölk och grädde i pastaform (nr 0402.91 och 0402.99).

0403 Yoghurt; kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

0403.20

- Yoghurt 

0403.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar kärnmjölk samt all fermenterad eller syrad mjölk och grädde, bl.a. filmjölk, gräddfil, yoghurt och kefir. Produkterna enligt detta nummer kan förekomma i flytande form, i pastaform eller i fast form (även frysta) och kan vara koncentrerade (t.ex. indunstade eller i form av block, pulver eller granulat) eller konserverade.

Fermenterad mjölk enligt detta nummer kan bestå av mjölkpulver enligt nr 0402 som är försatt med mindre mängd mjölksyraväckare för att användas i köttberedningar eller som tillsats till fodermedel.

Syrad mjölk enligt detta nummer kan bestå av mjölkpulver enligt nr 0402 som är försatt med mindre mängd syra eller citronsaft i kristallform för att surmjölk skall erhållas då pulvret blandas med vatten.

Förutom de tillsatser som är nämnda i allm. anv. till detta kapitel får produkterna enligt nr 0403 också innehålla tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av smakämnen, frukt, bär (inbegripet pulp och sylt), nötter eller kakao.

Yoghurt får även innehålla choklad, kryddor, kaffe, kaffeextrakter, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk, under förutsättning att tillsatserna inte används för att helt eller delvis ersätta mjölkbeståndsdelar och att produkten bibehåller sin huvudsakliga karaktär av yoghurt.

 

0404 Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

0404.10

- Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel 

0404.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar vassle (dvs. de naturliga mjölkbeståndsdelar som återstår sedan fettet och kaseinet har avlägsnats ur mjölken) och modifierad vassle (se anmärkning till undernummer 1 till detta kapitel). Dessa produkter kan förekomma i flytande form, i pastaform eller i fast (inbegripet fryst) form och får vara koncentrerade (t.ex. till pulverform) eller konserverade.

Numret omfattar också färska eller konserverade produkter som består av mjölkbeståndsdelar men som inte har samma sammansättning som motsvarande naturliga produkter, under förutsättning att de inte omfattas av något nummer med mera specificerad varubeskrivning. Numret omfattar sålunda produkter hos vilka en eller flera mjölkbeståndsdelar saknas samt mjölk som har tillsatts naturliga mjölkbeståndsdelar (för att exempelvis erhålla en proteinrik produkt).

Förutom naturliga mjölkbeståndsdelar samt de tillsatser som är nämnda i allm. anv. till detta kapitel får produkterna enligt detta nummer också innehålla tillsats av socker eller annat sötningsmedel.

Produkter i pulverform enligt detta nummer, i synnerhet vassle, får vara försatta med mindre mängd mjölksyraväckare för att användas i köttberedningar eller som tillsats till fodermedel.

Detta nummer omfattar inte:

a)

skummjölk och rekonstituerad mjölk med samma kvalitativa och kvantitativa sammansättning som naturlig mjölk (nr 0401 eller 0402);

b)

mesost (nr 0406);

c)

produkter framställda ur vassle och innehållande mer än 95 viktprocent laktos uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702);

d)

livsmedelsberedningar som är baserade på naturliga mjölkbeståndsdelar men som innehåller andra ämnen, vilka inte får förekomma i produkter enligt detta kapitel (i synnerhet nr 1901);

e)

albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner, innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner beräknat på torrsubstansen) (nr 3502) och globulin (nr 3504).0405 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter


0405.10

- Smör 

0405.20

- Bredbara smörfettsprodukter 

0405.90

- Annat


Detta nummer omfattar:

A. Smör.

Denna grupp omfattar naturligt smör, vasslesmör och rekombinerat smör (färskt, saltat eller härsket, även i konservburkar). Smöret måste vara framställt uteslutande av mjölk, ha en halt av mjölkfett av minst 80 men högst 95 viktprocent, ha en halt av högst 2 viktprocent fettfria fasta mjölkbeståndsdelar samt ha en halt av högst 16 viktprocent vatten. Smöret får inte vara försatt med emulgeringsmedel men får innehålla natriumklorid, livsmedelsfärger, neutraliserande salter och kulturer bestående av ofarliga mjölksyraproducerande bakterier. (Se anm. 3 a) till 4 kap.)

Detta nummer omfattar också smör som framställts av get- eller fårmjölk.

B. Bredbara smörfettsprodukter.

Denna grupp omfattar bredbara smörfettsprodukter, dvs. bredbara emulsioner av typen vatten-i-olja, inte innehållande annat fett än mjölkfett, med en halt av minst 39 viktprocent men mindre än 80 viktprocent mjölkfett. (Se anm. 3 b) till 4 kap.) Bredbara smörfettsprodukter får innehålla ingredienser såsom kulturer bestående av ofarliga mjölksyraproducerande bakterier, vitaminer, natriumklorid, socker, gelatin, stärkelse; livsmedelsfärger; smakämnen; emulgeringsmedel; förtjocknings- och konserveringsmedel.

C. Andra fetter och oljor som är framställda av mjölk.

Denna grupp omfattar fetter och oljor som är framställda av mjölk (t.ex. mjölkfett, smörfett och smörolja). Smörolja är den produkt som erhålls genom att avlägsna vatten och andra icke fettartade beståndsdelar ur smör eller grädde.

Dessutom omfattar gruppen smör ur vilket vattnet helt eller delvis har avlägsnats samt ghee (ett slags smör som vanligen är framställt av buffel- eller komjölk) liksom även smör som blandats med små kvantiteter av örter, kryddor, smaktillsatser, vitlök etc. (under förutsättning att det har bibehållit sin karaktär som produkt enligt detta nummer).

Numret omfattar inte bredbara fetter innehållande annat fett än mjölkfett eller med en halt av mindre än 39 viktprocent mjölkfett (i allmänhet nr 1517 eller 2106).

0406 Ost och ostmassa (+)


0406.10

- Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa 

0406.20 

- Riven eller pulveriserad ost av alla slag 

0406.30 

- Smältost, inte riven eller pulveriserad 

0406.40 

- Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka framställts genom användning av Penicillium roqueforti 

0406.90 

- Annan ost


Detta nummer omfattar alla slag av ost, nämligen:

 1. färsk ost (inbegripet ost som är tillverkad av vassle eller kärnmjölk) samt ostmassa. Färsk ost är en färsk (inte mognad) ost som är konsumtionsfärdig strax efter tillverkningen (t.ex. Ricotta, Broccio, cottage cheese, cream cheese och Mozzarella);
 2. riven eller pulveriserad ost;
 3. smältost, vilken tillverkas genom att finfördela, blanda, smälta och emulgera, med hjälp av värme och emulgerings- eller syrningsmedel (bl.a. smältsalter), ett eller flera slags ost och en eller flera av följande produkter: grädde eller andra mejeriprodukter, salt, kryddor, smakämnen, färgämnen och vatten;
 4. blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka framställts genom användning av Penicillium roqueforti;
 5. mjukost (t.ex. Camembert och Brie);
 6. halvmjuk ost och hård ost (t.ex. Cheddar, Gouda, Gruyère och Parmesan).

Mesost erhålls genom att koncentrera vassle och tillsätta mjölk eller mjölkfett. Den klassificeras enligt detta nummer endast under förutsättning att den:

a)

har en halt av mjölkfett av minst 5 viktprocent beräknat på torrsubstansen;

b)

har en torrsubstanshalt av minst 70 men högst 85 viktprocent; och

c)

är gjuten eller kan gjutas i formar.


Inblandning i ost av kött, fisk, skaldjur, örter, kryddor, grönsaker, frukt, nötter, vitaminer, skummjölkspulver etc. inverkar inte på klassificeringen, under förutsättning att varorna har bibehållit sin karaktär av ost.

Detta nummer omfattar också ostar som har överdragits med frityrsmet, deg eller ströbröd (panering), även om de har förfriterats, under förutsättning att varorna bibehållit sin karaktär av ost.

Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 0406.40

Detta nummer omfattar ost med synliga marmoreringar i ostmassan. Dessa marmoreringar kan vara blå, gröna, blågröna eller gråvita. Bland sådana ostar märks bl.a. Bleu d’Auvergne, Bleu de Causses, Bleu de Quercy, Blue Cheshire, Blue Dorset, Blue Wensleydale, Cabrales, Danish Blue (Danablu), Gorgonzola, Mycella, Roquefort, Saingorlon och Stilton, såväl som annan ost som säljs under egna varumärkesnamn eller handelsbenämningar, förutsatt att de uppfyller ovan nämnda kriterier.

0407 Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta
 


- Befruktade ägg för inkubering:

0407.11

- - Av höns av arten Gallus domesticus

0407.19

- - Andra


- Andra färska ägg:

0407.21

- - Av höns av arten Gallus domesticus

0407.29

- - Andra

0407.90

- Andra


Detta nummer omfattar befruktade ägg för inkubering (ruvning) och andra färska ägg (även kylda) från alla typer av fåglar. Det omfattar också konserverade eller kokta ägg med skal.

0408 Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel


- Äggula: 

0408.11

- - Torkad 

0408.19

- - Annan 


- Andra slag: 

0408.91

- - Torkade 

0408.99

- - Andra 


Detta nummer omfattar hela ägg utan skal samt äggula, härrörande från alla slags fåglar. Produkterna enligt detta nummer kan vara färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna (t.ex. cylindriska "långa ägg"), frysta eller på annat sätt konserverade. De klassificeras enligt detta nummer även om de är försatta med socker eller annat sötningsmedel och oavsett om de skall användas som livsmedel eller för tekniskt bruk (t.ex. vid garvning).

‌Detta nummer omfattar inte:

a)

äggolja (nr 1506);

b)

äggberedningar som innehåller smaksättningsmedel, kryddor eller andra tillsatser (nr 2106);

c)

lecitin (nr 2923);

d)

avskild äggvita (äggalbumin) (nr 3502).

  

0409 Naturlig honung

Detta nummer omfattar honung från bin (Apis mellifera) eller andra insekter, slungad, i kakor eller innehållande bitar av bikakor, under förutsättning att varken socker eller något annat ämne har tillsatts. Honung kan ha en beteckning som visar från vilka blommor den härrör, dess ursprung eller dess färg.

Numret omfattar inte konstgjord honung och blandningar av naturlig och konstgjord honung (nr 1702).

0410 Insekter och andra ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

0410.10

0410.90

- Insekter

- Andra

Detta nummer omfattar insekter (enligt anmärkning 6 till 4 kap.) och andra produkter av animaliskt ursprung som är lämpliga som livsmedel och som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans i tulltaxan. Döda insekter olämpliga som livsmedel (inklusive mjöl) klassificeras enligt nr 0511.

Numret omfattar:

 1. sköldpaddsägg, ägg som är lagda av flod- eller havssköldpaddor; de kan vara färska, torkade eller på annat sätt konserverade. Numret omfattar inte olja av sköldpaddsägg (nr 1506);
 2. kinesiska svalbon, vilka består av ett av fåglar avsöndrat ämne, som snabbt stelnar vid beröring med luft.

Svalbona kan vara obehandlade eller kan ha rengjorts för att avlägsna fjädrar, dun, damm och annan orenlighet för att göra dem lämpliga som livsmedel. De förekommer vanligen i form av vitaktiga remsor eller trådar.

Kinesiska svalbon har hög proteinhalt och används nästan uteslutande för tillredning av soppor eller andra livsmedelsberedningar.

Numret omfattar inte djurblod, ätbart eller inte ätbart, flytande eller torkat (nr 0511 eller 3002).

5 kap. Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar en mängd varor av animaliskt ursprung, i obearbetat skick eller endast underkastade en enkel beredning, vilka normalt inte används som födoämnen (utom visst blod och vissa tarmar, blåsor och magar av djur) och vilka inte omfattas av andra kapitel i tulltaxan.

Detta kapitel omfattar inte följande varor:

a)

animaliska fetter (2 eller 15 kapitel );

b)

inte tillagade ätbara djurskinn (2 kapitel ) eller fiskskinn (3 kapitel ). (När de är tillagade klassificeras sådana skinn enligt 16 kapitel );

c)

ätbara fiskfenor, fiskhuvuden, fiskstjärtar, simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk (kapitel 3)

d)

körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, även pulveriserade (30 kapitel );

e)

gödselmedel av animaliskt ursprung (31 kapitel );

f)

oberedda hudar och skinn (utom fågelskinn och delar av fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller dun, obearbetade, rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte bearbetade på annat sätt) (41 kapitel );

g)

pälsskinn (43 kapitel );

h)

natursilke, ull och andra obearbetade textilmaterial av animaliskt ursprung (utom tagel och tagelavfall) (elfte avdelningen);

ij)

naturpärlor och odlade pärlor (71 kapitel ).


0501 Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

 

Detta nummer omfattar människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat, inbegripet sådant hår hos vilket hårstråna har lagts parallellt men inte med rotändarna åt samma håll, samt avfall av människohår.

Detta nummer omfattar inte människohår (annat än avfall) som har behandlats utöver enkel tvättning eller avfettning, t.ex. tunnats, färgats, blekts, krusats eller beretts för tillverkning av postischer, peruker etc., ävensom människohår som har rotvänts (dvs. har lagts med rotändarna åt samma håll) (nr 6703, se anv. till detta nummer). Avfall av människohår klassificeras dock alltid enligt nr 0501, även om det skulle härröra från t.ex. blekt eller färgat hår.

Detta nummer omfattar inte heller:

a)

filterduk som är tillverkad av människohår (nr 5911);

b)

hårnät som är tillverkade av människohår (nr 6505);

c)

andra artiklar som är tillverkade av människohår (nr 6704).


0502 Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår


0502.10

- Borst och andra hår av svin samt avfall av sådana hår

0502.90

- Andra slag


Dessa varor kan förekomma i löst skick, i lösa knippen eller i omknutna buntar i vilka borsten eller håren har lagts parallellt med rotändarna ungefär på samma nivå. De kan vara obearbetade eller rengjorda, blekta, färgade eller steriliserade.

Bland andra djurhår för borsttillverkning kan nämnas hår av skunk, ekorre och mård.

Numret omfattar emellertid inte borst och hår i form av bindlar för borsttillverkning (dvs. oinfattade knippen som är färdiga att utan isärtagning sättas in i borstar eller som endast behöver en kompletterande mindre bearbetning för att göra dem färdiga för sådant ändamål); dessa klassificeras enligt nr 9603 (se anm. 3 till 96 kap.).

[0503]

0504 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

Detta nummer omfattar tarmar, blåsor och magar av djur (andra än av fiskar - nr 0511), hela eller i bitar, ätbara eller ej, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta, med undantag av produkter beredda eller konserverade på annat sätt (i allmänhet 16 kap.).

Till detta nummer förs bl.a.:

 1. löpmagar (från kalvar, killingar etc.), även skurna i bitar eller torkade; dessa används för utvinning av löpe;
 2. vommar (tillagade vommar klassificeras enligt 16 kap.);
 3. obearbetad guldslagarhinna, vilken utgör det yttre höljet av blindtarmen hos nötkreatur eller får.

Numret omfattar också tarmar och guldslagarhinna (i synnerhet från nötkreatur) som på längden skurits till strimlor, även om de har befriats från sina inre hinnor genom skrapning.

Tarmar används huvudsakligen som korvskinn. De används också för framställning av steril kirurgisk katgut (nr 3006), strängar till racketar (nr 4206) och strängar till musikinstrument (nr 9209).

Numret omfattar inte heller konstgjorda tarmar som har framställts genom utsprutning av en massa av fibrer från hudar eller skinn och därefter härdats med en lösning av formaldehyd och fenoler (nr 3917) samt inte heller konstgjorda tarmar som har tillverkats genom hoplimning av uppskurna naturliga tarmar (nr 4206).

0505 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar (+)


0505.10

- Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; dun 

0505.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar:

 1. skinn och andra delar av fåglar (t.ex. huvuden och vingar) med kvarsittande fjädrar eller dun, även som
 2. fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun,

under förutsättning att varorna är obearbetade eller endast rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte på annat bearbetade eller monterade.

Detta nummer omfattar också mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar.

Varorna enligt detta nummer är avsedda för stoppning, för prydnadsändamål (vanligen efter vidare behandling) eller för andra ändamål. Vid klassificeringen görs ingen skillnad mellan olika slags fjädrar.

Bland de delar av fjädrar som omfattas av detta nummer märks kluvna fjädrar, spritade fjädrar (även med klippta kanter), spolar och skaft.

Fjädrar och dun som är förpackade i tygpåsar för detaljhandeln men som uppenbarligen inte utgör dynor eller kuddar klassificeras enligt detta nummer. Fjädrar som av transporttekniska skäl har bundits ihop klassificeras också enligt detta nummer.

Numret omfattar inte skinn och andra delar av fåglar, fjädrar och delar av fjädrar, vilka har undergått annan bearbetning än den som är tillåten enligt numrets lydelse (t.ex. blekning, färgning, krusning eller vågning) eller som har monterats och inte heller artiklar av fjädrar etc.; dessa varor klassificeras i allmänhet enligt nr 6701 (se anv. till detta nummer). Bearbetade spolar och artiklar som är tillverkade av spolar klassificeras dock efter sin beskaffenhet (t.ex. flöten - nr 9507, tandpetare - nr 9601).

Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 050510

Med "fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål" förstås fjädrar av fjäderfä (i synnerhet gäss och ankor), duvor, rapphöns e.d., andra än stora ving- eller stjärtfjädrar och stora fjädrar som har kasserats vid sortering. "Dun" är den finaste och mjukaste delen av fjäderdräkten, särskilt hos gäss och ankor, och skiljer sig från fjädrar genom att de inte har styva skaft. Fjädrar och dun enligt detta statistiska nummer används huvudsakligen för stoppning av sängkläder eller av andra artiklar, såsom kuddar och stoppade kläder (t.ex. täckjackor).

0506 Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter


0506.10

- Ossein samt ben behandlade med syra 

0506.90

- Andra slag


Produkterna enligt detta nummer används huvudsakligen som snidningsmaterial, för framställning av lim och gelatin eller som gödselmedel.

Numret omfattar:

 1. ben och kvicke (bentappen i horn) som är obearbetade eller avfettade (genom olika förfaranden befriade från fett);
 2. ben som är enkelt preparerat (men inte tillformat), dvs. ben som inte har bearbetats utöver enkel sågning för att avlägsna överflödiga delar eller har skurits ned (i tvär- eller längdriktningen), ibland med en efterföljande grovhyvling eller blekning. Numret omfattar inte kvadratiska eller rektangulära plattor och skivor och andra tillformade, även polerade eller på annat sätt bearbetade stycken, och inte heller varor som har erhållits genom formpressning av pulveriserat ben. Alla dessa varor klassificeras enligt nr 9601 eller enligt andra nummer med mera specificerad varubeskrivning;
 3. ben som är behandlat med syra, dvs. ben varur den kalkartade delen har lösts ut med saltsyra och som utan att ha förlorat sin ursprungliga form endast har bibehållit cellvävnaden och brosket, vilka lätt kan omvandlas till gelatin;
 4. ben som är befriat från gelatin genom ångbehandling. Detta förekommer vanligen i pulverform;
 5. mjöl och avfall av ben (inkl. krossat ben), t.ex. sådant som härrör från bearbetning av ben.

0507 Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter


0507.10

- Elfenben; mjöl och avfall av elfenben 

0507.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar nedan beskrivna produkter, obearbetade eller enkelt preparerade, men inte tillformade, dvs. produkterna får inte ha undergått någon bearbetning utöver skrapning, rengöring, avlägsnande av överflödiga delar, spjälkning, nedskärning (dock inte till bestämd form), grovhyvling, uträtning eller tillplattning.

A. Elfenben

Som "elfenben" anses i hela tulltaxan:

 1. betar av elefant, flodhäst, valross, narval och vildsvin;
 2. noshörningshorn;
 3. tänder av alla djur.

B. Sköldpadd

Den sköldpadd som förekommer i handeln härrör vanligen från sjö- eller havssköldpaddor (i allmänhet från karettsköldpaddan eller från familjerna Chelonidae och Eretmochelys, bl.a. Kemp's Turtles och Hawksbill Turtles) men numret omfattar också sköldpadd från landsköldpaddor.

Sköldpadd är ett hornartat ämne i form av plåtar av varierande storlek och tjocklek, som skyddar det benpansar som omger sköldpaddans kropp.

Med "sköldpadd" avses i detta nummer:

 1. hela sköldar eller delar av sköldar;
 2. plåtar av sådana sköldar, nästan alltid losstagna på fångstplatsen och bestående av plattor med ojämn tjocklek och med böjd yta. Dessa plåtar benämns rygg- eller bukplåtar, beroende på från vilken del av kroppen de kommer. Bukskölden kallas också plastron.

C. Valbarder och valbardsborst

I sin naturliga form utgör valbarder krökta, hornartade skivor med en gråaktig hinna häftande vid ytan och med ett slags frans av samma material längs innerkanten (valbardsborst).

D. Horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar

Horn enligt detta nummer kan föreligga hela med kvarsittande kvicke och pannben.

Detta nummer omfattar också mjöl och avfall av ovannämnda produkter.

Numret omfattar inte kvadratiska eller rektangulära plattor, stänger, rör och andra tillformade stycken, och inte heller varor erhållna genom gjutning (nr 9601 eller enligt andra nummer med mera specificerad varubeskrivning).

0508 Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

Korall är den kalkartade stommen av en havspolyp och används i allmänhet till bijouterivaror.

Det viktigaste blötdjursskalet för industriellt ändamål är det som används som pärlemor.

Numret omfattar:

 1. korall som är obearbetad eller från vilken endast den yttre skorpan blivit borttagen;
 2. korall som är enkelt preparerad men inte tillformad, dvs. korall som inte har undergått någon bearbetning utöver enkel nedskärning;
 3. skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar, som är obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade, dvs. skal som inte har undergått någon bearbetning utöver rengöring eller enkel nedskärning.

Detta nummer omfattar även ryggskal av bläckfisk (os sepiae), krossade eller pulveriserade skal med användning som fodermedel samt avfall av skal.

Numret omfattar inte stänger, kvadratiska eller rektangulära plattor och andra tillformade, även polerade eller på annat sätt bearbetade stycken; dessa varor klassificeras enligt nr 9601 eller enligt andra nummer med mera specificerad varubeskrivning.

[0509]

0510 Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

Ambra utgör ett sekret från pottvalen (kaskeloten) och förekommer i rundade klumpar som består av koncentriska lager och väger upp till 100 kg. Den har vaxartad konsistens och avger en söt lukt vid gnidning. Färgen växlar från askgrå till svart och varans densitet är lägre än vattnets. Ambra (eng. ambergris) bör inte förväxlas med bärnsten (också kallad gul ambra eller succinit), som är ett mineraliskt harts och klassificeras enligt nummer 2530.

Bävergäll är ett hartsartat ämne, brunt, rödaktigt eller gulaktigt, med besk smak och genomträngande lukt. Den avsöndras av bävrar och föreligger vanligen i de körtelpungar (i allmänhet sammanhängande vid ändarna) vari den bildas. Pungarna är 5 – 10 cm långa och ofta veckade.

Sibet härrör från sibetkatten och utgör ett guldbrunt eller brunt hartsartat ämne med degartad, oljig konsistens och med mycket stark lukt, liknande den av naturlig mysk.

Mysk avsöndras av ett hjortdjur och förekommer vanligen innesluten i de pungar (flata och hårlösa på ena sidan samt konvexa och täckta med vitaktigt hår på den andra) i vilket den bildas. Sekretet är mörkbrunt och har stark lukt. Mysk bör inte förväxlas med konstgjord mysk (xylenmysk, ambrettemysk etc.) som klassificeras enligt 29 kap.

Spanska flugor utgör ett slags skalbaggar som används på grund av sin blåsdragande verkan. De föreligger vanligen i torkat eller pulveriserat skick.

Numret omfattar också:

 1. animaliska körtlar och andra animaliska organ som används för beredning av organoterapeutiska produkter och som på grund av sin beskaffenhet eller det sätt på vilket de föreligger är otjänliga som livsmedel (bukspottkörtlar, testiklar, äggstockar, gallblåsor, sköldkörtlar, hypofyser etc.), färska, kylda, frysta eller på annat sätt tillfälligt konserverade för transport eller lagring (t.ex. i glycerol, aceton eller alkohol). När de är torkade eller i form av extrakt klassificeras dessa produkter enligt nr 3001. (Beträffande ätbara produkter, se dock anm. 1 a till 5 kap.);
 2. galla, även torkad. (Numret omfattar inte gallextrakt – nr 3001).

Numret omfattar inte heller orm- och bigift i form av torkade flingor i tillslutna ampuller (nr 3001).

0511 Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt 1 och 3 kap., olämpliga som livsmedel


0511.10

- Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur


- Andra slag:

0511.91 

- - Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur; döda djur enligt kap. 3

0511.99 

- - Andra


Detta nummer omfattar bl.a.:

1. 

djursperma;

2.

djurfoster, vilka försänds i fryst tillstånd för att transplanteras i ett annat moderdjur;

3.

djurblod, även ätbart, flytande eller torkat. Numret omfattar inte djurblod som är berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk (nr 3002);

4.

koschenill och liknande insekter, olämpliga som livsmedel.

5.

oätlig rom och mjölke. Hit hör bl.a.:

a)

befruktad rom för kläckning, vilken igenkänns på förekomsten av svarta fläckar, vilka utgör embryoniska ögon;

b)

saltad rom (t.ex. av torsk eller makrill) som är avsedd att användas som agn. Denna vara kan skiljas från kaviar (nr 1604) genom sin starka, oangenäma lukt och genom att den vanligen är förpackad i fat.
Numret omfattar inte rom och mjölke som är ätbara (3 kap.);

6.

avfall av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur.

Denna grupp omfattar bl.a.:

a)

fjäll av löja eller liknande fisk, färska eller konserverade (men inte i lösning); dessa används för framställning av pärlessens för beläggning av imitationer av naturpärlor;

b)

fiskblåsor, råa, torkade eller saltade, för tillverkning av husbloss och fisklim;

c)

fisktarmar och avfall av fiskskinn för tillverkning av lim;

d)

fiskavfall.


Numret omfattar inte:

a)

ätbar fisklever, ätbara fiskfenor, fiskhuvuden, fiskstjärtar, simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk (kapitel 3);

b)

skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar, enligt nr 0508;

c)

oätlig fisklever som används vid beredning av farmaceutiska produkter (nr 0510);

7.

silkesfjärilsägg. Till utseendet liknar dessa ägg små blekgula frön, som så småningom blir askgrå eller jordfärgade. De föreligger vanligen i askar (eller cellkakor) eller i tygpåsar;

8.

myrägg;

9.

senor, vilka i likhet med de avfallsprodukter som är nämnda i punkt 10 och 11 nedan används huvudsakligen för framställning av lim;

10.

avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn;

11.

avfall av oberedda pälsskinn, som uppenbarligen inte kan användas av körsnärer;

12.

döda djur av de slag som omfattas av 1 eller 3 kap. samt kött eller andra delar av sådana djur, otjänliga som livsmedel, andra än produkter enligt nr 0209 eller enligt något av de föregående numren i 5 kap.;

13.

tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag. Denna grupp omfattar hår från manar och svansar av hästdjur eller av nötkreatur och andra oxdjur. Den omfattar både obearbetat tagel och tagel som har tvättats, avfettats, blekts, färgats, krusats eller beretts på annat sätt. Varorna kan förekomma i löst skick, i buntar eller i härvor etc.

Numret omfattar också tagel på underlag av textilmaterial, papper etc. eller mellan lager av textilmaterial, papper etc. och sammanhållet med häftklammer eller genom enkel sömnad.

Numret omfattar inte spunnet tagel och tagel som i ändarna har knutits samman till längder (51 kap.);

14.

naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung. Till denna grupp hör både rå tvättsvamp (även tvättad) och tvättsvamp som har preparerats (t.ex. genom borttagande av kalkartade beståndsdelar eller genom blekning). Den omfattar också avfall av tvättsvamp.


Luffasvamp, även kallad vegetabilisk tvättsvamp, klassificeras enligt nr 1404.

Detta nummer omfattar inte heller:

a)

schellack o.d. (nr 1301);

b)

animaliskt fett enligt 15 kap.;

c)

samlingar och föremål för samlingar av zoologiskt intresse, bestående av uppstoppade eller på annat sätt konserverade djur, fjärilar och andra insekter, ägg etc. (nr 9705).


Meny