Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Trettonde avdelningen

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glas och glasvaror

68 kap. Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material


Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar:

A.

vissa produkter enligt 25 kap., vilka har bearbetats utöver vad som är tillåtet enligt anm. 1 till nämnda kapitel;

B.

varor som enligt anm. 2 f till 25 kap. inte omfattas av nämnda kapitel;

C.

vissa varor som är tillverkade av mineraliska produkter enligt femte avd.;

D.

varor av vissa material enligt 28 kap. (t.ex. konstgjorda slipmedel).


En del av varorna enligt C och D kan vara agglomererade med hjälp av bindemedel, innehålla fyllmedel, vara förstärkta eller, när det gäller sådana produkter som t.ex. slipmedel eller glimmer, föreligga på underlag av textilvara, papper, papp eller andra material.

De flesta av varorna enligt 68 kap. erhålls genom sådana bearbetningar (t.ex. tillformning eller gjutning) som förändrar det ingående materialets form snarare än dess beskaffenhet. Några erhålls genom agglomerering (t.ex. varor av asfalt och varor som har agglomererats genom sintring av ett bindemedel, exempelvis konstgjorda slipskivor); andra (kalksandtegel) kan ha härdats i autoklaver. Kapitlet omfattar också vissa varor som har erhållits genom bearbetningar som innebär en mera genomgripande förändring av det ursprungliga råmaterialet (t.ex. smältning för att erhålla slaggull, smält basalt etc.).

Varor som efter föregående formgivning har framställts genom bränning av jordarter (dvs. keramiska produkter) klassificeras i allmänhet enligt 69 kap. med undantag av artiklar av keramiskt material enligt nr 6804. Glas och glasvaror, inbegripet varor som är framställda av glaskeramiskt material eller av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid, klassificeras enligt 70 kap.

Förutom de varor som enligt nedanstående anvisningar inte omfattas av numren i detta kapitel omfattar kapitlet inte heller:

a)

diamanter, andra ädelstenar och halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) och varor av sådana produkter, ävensom alla andra artiklar enligt 71 kap.;

b)

litografiska stenar enligt nr 8442;

c)

plattor (av t.ex. skiffer, marmor eller asbestcement) som genom borrning eller på annat sätt tydligt har bearbetats till manövertavlor (nr 8538) samt isolatorer och isolerdetaljer av isolermaterial, enligt nr 8546 eller 8547;

d)

artiklar enligt 94 kap. (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar samt monterade eller monteringsfärdiga byggnader);

e)

leksaker, spel och sportartiklar (95 kap.);

f)

mineraliska snidningsmaterial som är uppräknade i anm. 2 b till 96 kap., bearbetade, samt varor av sådana material (nr 9602);

g)

originalskulpturer, föremål för samlingar samt antikviteter, enligt 97 kap.


6801 Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skiffer)

Detta nummer omfattar naturlig sten, annan än skiffer (t.ex. sandsten, granit och porfyr) vilken har bearbetats till sådan form som vanligen används för stenläggning eller kantning av vägar, gator, trottoarer o.d.; sådan sten förs hit även om den är lämplig för annan användning. Singel, småsten och liknande icke tillformat vägbeläggningsmaterial klassificeras enligt nr 2517.

Produkter enligt detta nummer erhålls genom klyvning, grovhuggning eller annan tillformning (för hand eller med maskin) av sten som har brutits ur stenbrott. Gat- och trottoarsten har vanligen översida med rektangulär eller kvadratisk form. Trottoarsten är tunn i förhållande till sin längd och bredd, medan gatsten har ungefärlig form av kuber eller stympade pyramider. Kantsten kan vara rak eller böjd; tvärsektionen är vanligen rektangulär men inte kvadratisk.

Numret omfattar sten som är igenkännlig som gatsten, kantsten och trottoarsten, även om den endast har grovt tillformats genom klyvning, huggning eller sågning. Numret omfattar även sten av detta slag som har bearbetats med pikhacka, kantmejslats, sandblästrats, slipats, avrundats i kanterna, avfasats, försetts med tappar eller tapphål eller på annat sätt speciellt bearbetats för särskilda vägbyggnadsändamål (t.ex. rännstenar och kantsten med rännor för garageutfarter).

Numret omfattar inte kantsten etc. av betong eller konstgjord sten (nr 6810) och keramisk trottoarsten (69 kap.).

6802 Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även på underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten (inbegripet skiffer)


6802.10

- Plattor, kuber och liknande artiklar, även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm; konstfärgade korn, skärvor och pulver

 

- Annan monument- eller byggnadssten samt varor av sådan sten, enkelt huggna eller sågade, med plan eller jämn yta

6802.21 

- - Marmor, travertin och alabaster: 

6802.23 

- - Granit 

6802.29 

- - Annan sten 

 

- Andra slag: 

6802.91 

- - Marmor, travertin och alabaster 

6802.92 

- - Annan kalksten 

6802.93 

- - Granit 

6802.99 

- - Annan sten 


Detta nummer omfattar naturlig monument- eller byggnadssten (utom skiffer) som har underkastats längre gående bearbetning än de vanliga naturliga stenprodukterna enligt 25 kap. Numret omfattar dock inte varor som omfattas av andra tulltaxenummer med mera specificerad varubeskrivning; exempel på sådana varor ges i slutet av denna anvisning och i de allmänna anvisningarna till detta kapitel.

Numret omfattar således sten som har bearbetats utöver enbart tillformning till block eller plattor (med kvadratiska eller rektangulära sidor) genom klyvning, grovhuggning eller sågning.

Hit förs alltså sådan sten som har framställts av stenhuggare, bildhuggare etc., nämligen:

A.

grovt sågade ämnen, ävensom plattor av annan än kvadratisk eller rektangulär form (med en eller flera sidor i form av trianglar, sexhörningar, cirklar etc.);

B.

sten av vilken form som helst (inbegripet block och plattor) och även utgörande färdiga artiklar, vilken har bosserats (dvs. sten som har en grov, framspringande, råhuggen yta och är finhuggen endast längs fogarna) eller vilken har bearbetat med pikhacka, mejslats, räfflats, hyvlats, sandblästrats, slipats, polerats, avfasats, profilerats, svarvats, ornerats, skulpterats etc.


Numret omfattar således inte bara byggnadssten (inbegripet fasadsten) som har bearbetats på ovannämnda sätt utan också andra varor såsom trappsteg, gesimser, frontoner, balustrader, kragstenar och konsoler; dörr- och fönsterkarmar samt dörröverstycken; trösklar; spiselhyllor; fönsterplattor; gravstenar; gränsstenar och milstolpar, pollare samt vägvisare (även emaljerade); skyddsstolpar; disklådor, hoar och fontänskålar; kulor för kvarnar; blomkrukor; pelare samt socklar och kapitäler för pelare; statyer och statyetter; piedestaler; höga och låga reliefer; kors; djurfigurer; skålar, vaser och pokaler; bonbonjärer; skrivbordsuppsatser; askkoppar; brevpressar; konstgjorda frukter och blad etc. Prydnadsvaror av sten i förening med annat material kan klassificeras som bijouterivaror eller guldsmedsvaror (se anv. till 71 kap.); andra prydnadsvaror som huvudsakligen består av sten klassificeras i allmänhet enligt detta nummer.

Stenplattor som utgör skivor till möbler (bufféer, tvättställ, bord etc.) klassificeras enligt 94 kap. om de föreligger tillsammans med möblerna (även om möblerna föreligger som icke hopsatta delar) och tydligt är avsedda som delar till möblerna. Om sådana skivor är särskilt föreliggande klassificeras de emellertid enligt nr 6802.

Varor av bearbetad monument- eller byggnadssten tillverkas vanligen av sten enligt nr 2515 eller 2516 men kan även tillverkas av vilken annan naturlig sten som helst utom skiffer (t.ex. kvartsit, dolomit, flinta eller steatit). Steatit används t.ex. för sådana industriella konstruktioner där det krävs motståndskraft mot hetta eller korrosion (t.ex. i rekuperativa ugnar). Den används också i pappersmassefabriker och i kemiska industrier.

Numret omfattar även små mosaikbitar o.d. av marmor eller annan sten för golv- eller väggbeklädnad etc., även på underlag av papper eller annat material. Det omfattar vidare konstfärgade korn, skärvor och pulver av marmor eller av annan naturlig sten (inbegripet skiffer) (t.ex. för skyltningsändamål). Småsten, korn och skärvor som inte har undergått någon bearbetning samt färgad naturlig sand klassificeras enligt 25 kap.

Plattor etc. som har erhållits genom agglomerering av mindre stycken av naturlig sten med hjälp av cement eller andra bindemedel (t.ex. plast) samt statyetter, pelare, skålar etc. som är tillverkade genom gjutning och hoppressning av skärv eller pulver av sten klassificeras som varor av konstgjord sten enligt nr 6810.

Detta nummer omfattar inte heller:

a)

bearbetad skiffer och varor av skiffer, andra än mosaikbitar o.d. (nr 6803, 9609 och 9610);

b)

varor av smält basalt (nr 6815);

c)

varor av bränd steatit (69 eller 85 kap.);

d)

bijouterivaror (nr 7117);

e)

artiklar enligt 91 kap. (t.ex. ur och urfoder samt delar till sådana artiklar);

f)

belysningsarmatur och andra belysningsartiklar samt delar till sådana artiklar (nr 9405);

g)

stenknappar (nr 9606) och kritor enligt nr 9504 eller 9609;

h)

originalskulpturer (nr 9703).


6803 Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Naturlig skiffer klassificeras enligt nr 2514 när den inkommer i obearbetat skick eller grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form. Nr 6803 omfattar liknande produkter som har underkastats en längre gående bearbetning (t.ex. sågats eller huggits till annan än rektangulär eller kvadratisk form, slipats, polerats, avfasats, borrats, fernissats, emaljerats, profilerats eller ornerats på annat sätt).

Numret omfattar bl.a. sådana polerade eller på annat sätt bearbetade artiklar som väggplattor, andra plattor (för vägbeläggning, byggnadsändamål, kemiska installationer etc.); hoar, behållare, bassänger och diskhoar; avloppsrännor; spiselhyllor.

Detta nummer omfattar även plattor som är igenkännliga som tak- och väggplattor, inte bara sådana av särskild form (månghörniga, avrundade etc.) utan också rektangulära eller kvadratiska plattor.

Nr 6803 omfattar också varor av agglomererad skiffer.

Detta nummer omfattar inte:

a)

krosskorn, skärv och pulver av skiffer som inte är konstfärgade (nr 2514);

b)

mosaikbitar o.d., konstfärgade krosskorn, skärv och pulver av skiffer (nr 6802);

c)

grifflar (nr 9609) samt skrivtavlor, färdiga för användning och även försedda med ram (nr 9610).6804 Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan ställning, för malning, slipning, skärpning, polering, riktning eller skärning, handverktyg för skärpning eller polering samt delar till sådana varor, av naturlig sten, av agglomererade naturliga eller konstgjorda slipmedel eller av keramiskt material, även med delar av andra material (+)


6804.10 

- Kvarnstenar, defibrörstenar o.d. 

 

- Andra artiklar, utom handverktyg: 

6804.21 

- - Av agglomererad naturlig eller syntetisk diamant 

6804.22 

- - Av andra agglomererade slipmedel eller av keramiskt material 

6804.23 

- - Av naturlig sten 

6804.30 

- Handverktyg för skärpning eller polering 


Detta nummer omfattar särskilt:

 1. Kvarnstenar o.d., ofta av ansenlig storlek, för krossning, malning, defibrering etc., t.ex. för malning av säd (löpare och liggare), för sönderdelning (slipning) av trä, asbest etc. (defibrörstenar); raffinörstenar för pappersmasseindustrin samt malstenar för rivning av färger.
 2. Slipstenar för skärpning av verktyg etc.; dessa slipstenar är avsedda att monteras på hand-, pedal- eller motordrivna maskiner. Stenar som är nämnda i punkterna 1 och 2 ovan är vanligen flata eller cylindriska eller har formen av stympade koner.
 3. Slipskivor, polerskivor, sliphuvuden, sliptrissor, slipstift etc., som är avsedda att användas i verktygsmaskiner eller i elektromekaniska eller pneumatiska handverktyg för putsning, polering, skärpning, riktning och ibland för skärning av metall, sten, glas, plast, keramiskt material, gummi, läder, pärlemor, elfenben etc.
  Bortsett från vissa kapskivor, som kan ha tämligen stor diameter, är varorna i denna grupp vanligen mycket mindre än de som är nämnda i punkterna 1 och 2 och kan ha vilken form som helst (t.ex. förekomma som rondeller, koner, klot, tallrikar eller ringar eller ha trappformiga avsatser); de kan också ha släta eller profilerade kanter.
  Detta nummer omfattar sådana verktyg, oavsett om de består huvudsakligen av slipmedel eller av endast ett mycket litet sliphuvud på ett metallskaft eller av en kärna av styvt material (metall, trä, plast, kork etc.), på vilken man varaktigt anbragt ett kompakt lager av agglomererat slipmedel (t.ex. skärtrissor av metall etc. med omkretsen belagd med slipmedel eller försedd med en rad insatser av slipmedel). Hit förs också slipelement för henar, även om de är monterade i de hållare som krävs för fastsättning i henhuvudena.
  Det bör emellertid observeras, att vissa slipverktyg inte omfattas av detta nummer utan klassificeras enligt 82 kap. Sistnämnda kapitel omfattar dock endast sådana verktyg som har skärande tänder, spår, räfflor e.d. som har bibehållit sin funktion även efter det att slipmedlet har lagts på (dvs. verktyg, vilka – i motsats till verktyg enligt nr 6804 – kan användas även utan pålagt slipmedel). Sågar med skärtänder som är överdragna med slipmedel klassificeras således enligt nr 8202. Av samma orsak förs kronborrar som används för utskärning av skivor ur glas, kvarts etc. till nr 6804, om den verksamma delen (bortsett från slipmedlet) är slät, men till nr 8207 om den är tandad (med eller utan överdrag av slipmedel).
 4. Polerstenar, brynstenar och andra liknande verktyg (med eller utan handtag), vilka hålls direkt i handen vid slipning, bryning, putsning eller polering av metaller eller andra material.
  Dessa kan ha olika utformning (t.ex. förekomma som rektanglar, trapetser, cirkelsektorer, cirkelsegment, i form av knivblad etc. eller vara avlånga med avsmalnande ändar) och kan ha tvärsnitt med kvadratisk, triangulär, rund, halvcirkelformig eller annan form. De kan också bestå av prismatiska plattor, i allmänhet av agglomererad borkarbid, vilka används i handen för att bryna eller slipa stenar av konstgjorda slipmedel eller för att i andra hand slipa metallverktyg.
  Dessa stenar används särskilt för slipning av skärverktyg och andra verktyg (t.ex. eggjärn, slåttermaskinsknivar, skäror, liar, knivar till gräsklippningsmaskiner etc.) eller för polering av metaller etc. Verktyg med skarp egg (t.ex. rakknivar och kirurgiska instrument) slipas med oljestenar eller brynen av särskilt finkornig sten eller skiffer; dessa stenar fuktas vanligen med olja eller vatten före användningen. Vissa stenar (t.ex. pimstenar) används även för toalett-, manikyr- och pedikyrändamål samt för rengöring och polering av metaller.

Slipstenar, slipskivor etc. måste vara tillverkade väsentligen av naturlig sten eller agglomererad naturlig sten (t.ex. sandsten, granit, lava, flinta, molass, dolomit, kvarts eller trakyt), av agglomererade naturliga eller konstgjorda slipmedel (t.ex. smärgel, pimsten, trippel, kiselgur, glaspulver, korund, kiselkarbid (karborundum), granat, diamant eller borkarbid) eller av keramiskt material (av brända eller eldfasta jordarter eller av porslin).

Slipskivor etc. av agglomererat material tillverkas genom att slippulver eller malen sten blandas med sådana bindemedel som keramiskt material (t.ex. pulveriserat kaolin eller annan pulveriserad lera, ibland med tillsats av fältspat), natriumsilikat, cement (särskilt magnesiacement) eller mjukare bindemedel (t.ex. gummi, schellack, plast etc.). Även inblandning av textilfibrer såsom bomull, nylon eller lin förekommer ibland. Blandningarna gjuts, torkas och upphettas därefter (keramiska bindemedel ända till sintring om så behövs) eller vulkas eller härdas (om bindemedlet utgörs av gummi, plast etc.). Varorna justeras sedan till form och storlek.

Vid tillverkning av vissa polerstenar (oljestenar) används slammat slippulver.

Stenar enligt detta nummer, särskilt kvarn- och defibrörstenar, har ibland räfflad yta. De kan bestå av ett enda stycke eller vara hopfogade av segment. De kan vara försedda med hylsor, in- eller utvändigt anbragta band, balansvikter eller håligheter. De kan också vara försedda med axel eller skaft, men de får inte vara försedda med ställning. Slipstenar etc. med ställning klassificeras enligt nr 8205 om de är hand- eller pedaldrivna och enligt 84 eller 85 kap. om de är motordrivna.

Förutom ovannämnda färdiga kvarnstenar, slipstenar etc. omfattar nr 6804 också igenkännliga ämnen. Segment och färdiga delar till sådana varor omfattas också av detta nummer, om de väsentligen består av sten eller av agglomererade slipmedel eller av keramiskt material.

Numret omfattar inte:

a)

parfymerad pimsten i form av plattor, små skivor e.d. (nr 3304);

b)

naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn anbragta på underlag av textilvara, papper, papp eller annat material (nr 6805), även om textilvaran, papperet etc. efteråt har klistrats fast på underlag, såsom skivor eller stavar av trä (polerpinnar för urmakarbruk eller för användning vid finmekaniska arbeten etc.);

c)

sliptrissor för dentalbruk (nr 9018).

 

Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 6804.10

Produkterna enligt detta nummer är avsedda att användas vid förminskning av kornstorleken hos varor som säd, pappersmassa, pigment etc. och inte för putsning, polering, skärpning, riktning eller annan bearbetning som innebär att material avlägsnas.

Kvarnstenar o.d. för malning

Dessa produkter monteras i allmänhet i par och har en konisk yta (den ena stenen är konkav och den andra konvex) som i mitten har en kanal som leder krossad säd in mot centrum av stenen.

Defibrörstenar o.d.

Dessa produkter är av ansenlig storlek och väger i allmänhet flera ton. De tillverkas antingen i ett enda stycke eller av flera plattor som sammanfogas genom limning. De har en diameter av mer än 1 200 mm diameter och en tjocklek av mer än 500 mm.

6805 Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av textilmaterial, papper, papp eller annat material, även tillskuret, sytt eller på annat sätt utformat


6805.10

- På underlag av enbart textilvävnad 

6805.20 

- På underlag av enbart papper eller papp 

6805.30

- På underlag av annat material


Detta nummer omfattar textilvara, papper, papp, vulkanfiber, läder eller annat material (i rullar eller tillskurna till ark, band, remsor, rondeller, cirkelsegment etc. eller i form av trådar eller snören), som har belagts med pulver eller korn av naturliga eller konstgjorda slipmedel, vanligen fästade med klister eller plast. Numret omfattar också liknande produkter av bondad duk, i vilken slipmedel är jämnt fördelat i hela materialet och fästat vid textilfibrerna med ett bindemedel. De slipmedel som används är bl.a. smärgel, korund, kiselkarbid (karborundum), granat, pimsten, flinta, kvarts, sand och glaspulver. Banden, rondellerna etc. kan vara sydda, nitade, klistrade eller hopfogade på annat sätt. Numret omfattar t.ex. verktyg såsom polerpinnar som är tillverkade genom att slippapper eller slipduk permanent har anbringats på plattor eller stavar av trä etc. Numret omfattar däremot inte slipskivor som består av ett styvt underlag (t.ex. av papp, trä eller metall), på vilket man i stället för pulver eller korn har anbragt ett kompakt, agglomererat lager av slipmedel, och inte heller handverktyg som har tillverkats på liknande sätt (nr 6804).

Varor enligt nr 6805 används huvudsakligen (för hand eller maskinellt) för avjämning eller rengöring av metall, trä, kork, glas, läder, hård- eller mjukgummi eller plast, ävensom för avjämning och slipning av fernissade eller lackerade ytor eller för slipning av kardbeslag.

6806 Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material; blandningar och varor av värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudabsorberande mineraliska material, andra än sådana som omfattas av nr 6811 eller 6812 eller kapitel 69


6806.10 

- Slaggull, stenull och liknande mineralull (även blandade med varandra) i lös form eller i form av skivor eller rullar

6806.20 

- Expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material (även blandade med varandra) 

6806.90

- Andra slag 


Slaggull, stenull och liknande mineralull
erhålls genom smältning av en eller flera utgångsvaror (t.ex. granit, basalt, kalksten eller dolomit). Den flytande massan omvandlas till fibrer, vanligen genom centrifugering eller genom blåsning med ånga eller luft.

Detta nummer omfattar också ett slags aluminiumsilikater som kallas "keramiska fibrer". Dessa framställs genom smältning av en blandning av aluminiumoxid och kiseldioxid i varierande proportioner, ibland med tillsats av små mängder andra oxider såsom zirkoniumoxid, kromoxid eller boroxid och genom blåsning eller extrudering av smältan.

Mineralull enligt detta nummer har liksom glasull enligt nr 7019 ett flockigt eller fibröst utseende men skiljer sig från glasull genom sin kemiska sammansättning (se anm. 4 till 70 kap.) och genom att fibrerna i allmänhet är kortare och inte så vita till färgen.

Expanderad vermikulit framställs av vermikulit (nr 2530) genom upphettning, vilken medför att materialet utvidgas (expanderar) starkt, ibland upp till 35 gånger sin ursprungliga volym.

Numret omfattar även expanderad perlit, klorit, obsidian etc., som på liknande sätt har framställts genom upphettning. Dessa består i allmänhet av mycket lätta, sfäriska korn. Perlit som har aktiverats genom upphettning förekommer i form av ett glänsande, vitt pulver som består av mikroskopiska flagor och klassificeras enligt nr 3802.

Expanderade leror framställs antingen genom bränning av särskilt utvalda leror eller genom bränning av en blandning av leror och andra material (t.ex. sulfitlut). Skumslagg framställs genom tillsättning av små mängder vatten till smält slagg och bör inte förväxlas med granulerad slagg som har mycket högre densitet. Den senare, som framställs genom att smält slagg hälls i vatten, klassificeras enligt nr 2618.

Alla ovannämnda material är obrännbara och utgör utmärkta produkter för värme- och ljudisolering eller ljudabsorbering. De förs hit även om de inkommer i löst skick.

*
* *

Med de begränsningar som gäller beträffande asbestinnehåll (se nedan) omfattar detta nummer även i löst skick föreliggande värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudabsorberande blandningar av mineraliska ämnen, t.ex. blandningar som huvudsakligen består av kiselgur, kiseldioxidhaltiga fossilmjöl, magnesiumkarbonat etc., ofta med tillsats av gips, slagg, korkpulver, sågspån, träspån, textilfibrer etc. Ovan beskrivna mineralull kan också ingå i dessa blandningar, vilka i löst skick används som fyllnadsmaterial vid isolering av inner- och yttertak, väggar etc.

Numret omfattar även varor, vanligen med låg densitet, vilka har framställts av ovannämnda produkter eller blandningar (t.ex. block, plattor, murstenar, rör, isolermantlar, snören, dynor etc.). Dessa varor kan vara färgade i massan, impregnerade med eldfasta ämnen, överdragna med papper eller förstärkta med metall.

Blandningar och varor enligt detta nummer kan innehålla mindre mängd asbestfibrer som är tillsatta i synnerhet för att underlätta användningen. Den tillsatta asbestmängden utgör i allmänhet inte mer än 5 viktprocent. Numret omfattar inte varor av asbestcement (nr 6811) och inte heller blandningar på basis av asbest eller asbest och magnesiumkarbonat (samt varor av sådana blandningar) (nr 6812).

Numret omfattar också diatomit och andra kiseldioxidhaltiga jordarter som är sågade till block eller annan form.

Varor av lättbetong klassificeras, även om de innehåller en viss mängd expanderad vermikulit, expanderad lera e.d., enligt nr 6810.

Varor som har framställts genom bränning klassificeras enligt 69 kap.

6807 Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck)


6807.10 

- I rullar 

6807.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar varor av naturasfalt, naturlig bitumen, stenkolstjärbeck, petroleumbitumen, bituminösa blandningar etc. (se nr 2708, 2713, 2714 eller 2715). Dessa varor innehåller vanligen fyllmedel, såsom sand, slagg, krita, gips, cement, talk, svavel, asbestfibrer, träfibrer, sågspån, korkavfall eller naturhartser.

Asfalt, bitumen, beck etc. i block som skall smältas om före användningen omfattas inte av detta nummer (27 kap.), även om materialet har raffinerats, befriats från vatten eller blandats med andra material; varor enligt nr 6807 skiljer sig från produkter enligt 27 kap. genom att de förstnämnda har fått sin slutgiltiga form.

Detta nummer omfattar bl.a.:

 1. plattor och block som har framställts genom pressning eller gjutning och som används för tak-, vägg-, golv-, väg- eller gatubeläggning;
 2. takbeläggningsmaterial som består av en kärna (t.ex. av papp, av fiberflor eller vävnad av glasfibrer, av vävnad e.d. av konstfibrer eller jute, eller av aluminiumfolie) som är helt inbäddad i eller på båda sidor täckt av ett lager asfalt eller liknande material;
 3. byggnadsplattor som är tillverkade av ett eller flera lager av textilvara eller papper och är helt inbäddade i asfalt eller liknande material;
 4. gjutna eller formade rör och behållare.

Asfaltrör och asfaltbehållare som är överdragna eller förstärkta med metall klassificeras som varor av metall eller asfalt beroende på vilken av dessa beståndsdelar som ger varorna deras huvudsakliga karaktär.

Rör och behållare av metall (t.ex. av gjutjärn eller stål) som är överdragna med asfalt, bitumen etc. klassificeras som varor av metall.

Numret omfattar inte heller:

a)

papper som är enbart överdraget, impregnerat eller belagt med tjära eller liknande ämne och som är avsett att användas t.ex. som omslagspapper (nr 4811);

b)

 textilvävnader som är överdragna, impregnerade eller belagda med tjära eller asfalt (56 eller 59 kap.);

c)

varor av asbestcement med tillsats av asfalt (nr 6811);

d)

vävnader eller flor etc. av glasfibrer som är enbart överdragna eller impregnerade med tjära eller asfalt (nr 7019).6808 Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, av halm eller av spån, flis eller annat avfall av trä, agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bindemedel

Detta nummer omfattar plattor, block etc. för byggnadsändamål eller för värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudabsorberande ändamål som är tillverkade av vegetabiliska material (såsom cellulosa- eller träfibrer, träull, träspån, träflis eller annat träavfall, sågspån, halm, vass, säv och växtfibrer) som har agglomererats eller formats tillsammans med mineraliska bindemedel såsom cement (inbegripet magnesiacement), gips, kalk eller natriumsilikat. De kan också innehålla mineraliska fyllmedel (såsom kiseldioxidhaltiga fossilmjöl, magnesit, sand eller asbest) eller vara förstärkta med metall.

De plattor etc. som omfattas av detta nummer är alla relativt lätta men styva, och det vegetabiliska materialet har inte förändrats till sin beskaffenhet utan är igenkännligt i bindemedlet.

Dessa plattor etc., vilka måste vara framställda med hjälp av mineraliska bindemedel, får inte förväxlas med spånskivor av trä enligt nr 4410 och inte heller med fiberskivor av trä enligt nr 4411, eftersom dessa produkter måste vara framställda med organiska ämnen som bindemedel. Nr 6808 omfattar inte heller presskork (nr 4504) och varor enligt nr 6811.

6809 Varor av gips eller av blandningar på basis av gips


 

- Skivor, plattor och liknande varor, odekorerade: 

6809.11 

- - Överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp

6809.19 

- - Andra 

6809.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar varor av gips eller av blandningar på basis av gips (även färgade), såsom stuck (gips som har blandats med en limlösning och som efter formning ofta liknar marmor till det yttre), s.k. staff (gips som är förstärkt med drev etc. och i allmänhet blandad med en lösning av gelatin eller lim), alungips (även kallad Keenes cement eller engelsk aluncement) och liknande beredningar, vilka kan innehålla textil- eller träfibrer, sågspån, sand, kalk, slagg, fosfater etc. men i vilka gips utgör den väsentliga beståndsdelen.

Dessa varor kan vara färgade, fernissade, vaxade, lackerade, bronserade, förgyllda eller försilvrade (oavsett hur bearbetningen har åstadkommits) och ibland överdragna med asfalt. De kan även ha förstärkning av metall eller annat ämne. Numret omfattar bl.a. plattor och bräder för byggnadsindustrin (ibland överdragna med papp på båda sidorna) samt gjutna artiklar, såsom avgjutningar, statyer, statyetter, takrosetter o.d., pelare, skålar, vaser och andra prydnadsföremål samt formar för industriella ändamål.

Numret omfattar inte:

a)

för behandling av frakturer avsedda gipsbindor i förpackningar för försäljning i detaljhandeln (nr 3005) samt gipsspjälor för behandling av frakturer (nr 9021);

b)

plattor etc. med gips som bindemedel, enligt nr 6806 eller 6808;

c)

anatomiska modeller, modeller av kristaller och rymdgeometriska kroppar, reliefkartor och andra modeller, avsedda enbart för demonstrationsändamål (nr 9023);

d)

provdockor, skyltdockor o.d. (nr 9618);

e)

originalskulpturer (nr 9703).


6810 Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade (+)


 

- Takpannor, golvplattor, väggplattor, trädgårdsplattor, murstenar och liknande varor: 

6810.11 

- - Block och murstenar för byggnader 

6810.19 

- - Andra 

 

- Andra varor: 

6810.91 

- - Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anläggningsarbeten 

6810.99 

- - Andra 


Detta nummer omfattar gjutna, pressade eller genom centrifugering framställda varor (t.ex. vissa rör) av cement (inbegripet slaggcement), betong eller konstgjord sten, andra än varor enligt nr 6806 eller 6808 (i vilka cement endast utgör bindemedel) eller enligt nr 6811 (varor av asbestcement).

Detta nummer omfattar också monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anläggningsarbeten.

Konstgjord sten är en imitation av naturlig sten och erhålls vanligen genom att agglomerera mindre stycken, skärv eller pulver av naturlig sten (kalksten, marmor, granit, porfyr, serpentin etc.) med hjälp av kalk, cement eller andra bindemedel (t.ex. plast). Som varor av konstgjord sten anses även varor av "terazzo", "granito" etc.

Detta nummer omfattar även varor av slaggcement.

Numret omfattar bl.a. block, murstenar, tak-, golv-, vägg- och andra plattor; för innertak eller väggar avsedda gallerverk eller bräder, bestående huvudsakligen av betong med stomme av metalltråd; trottoarsten; bjälkar, ihåliga golvplattor och andra varor för byggnadsändamål; pelare, stöttor, gränsstenar, kantstenar; rör; trappsteg; räcken; badkar, disklådor, wc-skålar; hoar, kar, cisterner; fontänskålar; gravstenar; stolpar, pålar, sliprar; spårbanesektioner för svävtåg; dörr- och fönsterkarmar; spiselhyllor, fönsterplattor, trösklar; lister, friser; vaser, blomkrukor, prydnadsföremål för byggnader och trädgårdar; statyer, statyetter, djurfigurer och andra prydnadsföremål.

Detta nummer omfattar även murstenar, plattor och andra kalksandsartiklar, vilka tillverkas av en degartad blandning av sand, kalk och vatten; efter formning under tryck härdas dessa varor under flera timmar och under högt tryck med ånga vid omkring 140 °C i horisontala autoklaver. Dessa produkter, som kan vara vita eller ha färgats, används för likartade ändamål som vanliga murtegel, plattor etc.

När kvartsbitar av olika storlekar tillsätts ovannämnda blandning, erhålls produkter av typen konstgjord sten. Lätta och porösa kalksandsplattor för isoleringsändamål tillverkas också genom att metallpulver tillsätts blandningen, så att gaser avgår; sådana plattor formas emellertid inte under tryck utan gjuts innan de förs in i autoklaven.

Varor enligt detta nummer kan vara mejslade, slipade, polerade, fernissade, bronserade, emaljerade, skifferbelagda, profilerade eller på annat sätt ornerade, färgade i massan, förstärkta med metall etc. (t.ex. armerad eller förspänd betong) eller försedda med tillbehör av annat material (t.ex. gångjärn).

Numret omfattar inte:

a)

skärv och brottstycken av betong (nr 2530);

b)

varor av agglomererad skiffer (nr 6803).


Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 6810.91

Detta nummer omfattar monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anläggningsarbeten, såsom fasadplattor, innerväggar, golv- eller taksektioner, fundamentdelar, pålverk, tunnelsektioner, delar till slussportar och dammar, landgångar och gesimser. Dessa delar, som i allmänhet är av betong, har vanligen anordningar för att underlätta deras montering.

6811 Varor av asbestcement, cellulosacement e.d.


6811.40 

- Innehållande asbest 

 

- Inte innehållande asbest: 

6811.81 

- - Korrugerade plattor 

6811.82 

- Andra plattor, skivor och liknande varor 

6811.89 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar hårdnade varor som väsentligen består av en intim blandning av fibrer (t.ex. asbest, cellulosafibrer eller andra vegetabiliska fibrer, fibrer av syntetiska polymerer, glasfibrer eller metallfibrer) och cement eller andra hydrauliska bindemedel, där fibrerna tjänar som förstärkning. Dessa varor kan även innehålla asfalt, tjära etc.

Varorna tillverkas i allmänhet genom sammanpressning av tunna lager av en blandning som består av fibrer, cement och vatten eller genom gjutning, formpressning eller extrudering.

Numret omfattar plattor, oavsett storlek och tjocklek, som har tillverkats på ovannämnda sätt, ävensom varor som har erhållits genom skärning av dessa plattor eller genom pressning, böjning eller annan tillformning av plattorna innan dessa har hårdnat, t.ex. plattor för beklädnad av tak, fasader, väggar eller möbler; fönsterplattor; skyltar samt bokstäver och siffror till sådana; barriärbalkar, korrugerade plattor; cisterner, hoar, tvättställ och disklådor; rörförbindningar; packningar och tätningar; imitationer av snidade plattor; ryggåsplattor, takrännor och fönsterkarmar; blomkrukor; kabel-, ventilations- och andra rör; rökhuvar etc.

Alla dessa varor kan vara färgade i massan, fernissade, tryckta, emaljerade, dekorerade, borrade, filade, hyvlade, putsade, polerade eller bearbetade på annat sätt. De kan även vara förstärkta med metall etc.

6812 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar eller av asbest (t.ex. tråd, vävnader, kläder, huvudbonader, skodon och packningar), även med förstärkning, andra än varor enligt nr 6811 och 6813


6812.80 

- Av krokidolit 


- Andra: 

6812.91 

- - Kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvudbonader 

6812.99 

- - Andra slag 


Detta nummer omfattar asbestfibrer som har bearbetats utöver slagning, rensning eller sortering (t.ex. kardade eller färgade fibrer). De kan användas för olika ändamål (t.ex. för spinning, filtning etc. eller som filter-, isolerings- eller packningsmaterial etc.). Numret omfattar inte obearbetade eller endast efter längd sorterade asbestfibrer samt slagna eller tvättade asbestfibrer (nr 2524).

Nr 6812 omfattar också blandningar av asbest med magnesiumkarbonat, cellulosafibrer, sågspån, pimsten, talk, gips, kiseldioxidhaltiga fossilmjöl, slagg, aluminiumoxid, glasfibrer, kork etc., vilka används som material för värmeisoleringsändamål, för filtrering eller som utgångsmaterial för formade asbestartiklar.

Numret omfattar emellertid framför allt en mängd artiklar av asbest enbart eller av asbest i sådana blandningar som har nämnts i föregående stycke, ofta med tillsats av naturharts, plast, natriumsilikat, asfalt, gummi etc. Dessa artiklar kan vara tillverkade genom filtning, spinning, tvinning, flätning, vävning, konfektionering eller formning.

Krokidolitasbest beskrivs i anvisningarna till nr 2524.

Asbestpapper, asbestpapp och asbestfilt erhålls vanligen genom krossning av fibrerna till en massa, som sedan formas och pressas till plattor på samma sätt som plattor av asbestcement enligt nr 6811. Asbestpapp erhålls också genom att tunna asbestskikt läggs på varandra och förenas med plast. Dessa varor skiljer sig från varorna enligt nr 6811 genom att de enskilda asbestfibrerna lätt kan urskiljas. De kan förekomma i rullar, ark eller plattor eller vara tillskurna till remsor, ramar, rondeller, ringar etc.

Vid tillverkningen av enkelt eller flertrådigt garn slås, kardas och spinns asbestfibrerna. Då de inte kan sträckas, används långa fibrer för spinning, medan kortare fibrer används för tillverkning av papp, filt, papper, asbestcement eller asbestpulver.

Andra varor enligt detta nummer är snören, flätor och dynor; vävnader som längdvara eller tillskurna; remsor, skyddsöverdrag, rör, rännor och rörförbindningar; behållare; stänger och plattor; packningar och tätningar (andra än packningar av metallplåt i förening med asbest och satser av packningar, enligt nr 8484); filterplattor; karottunderlägg; skyddskläder, huvudbonader och skodon för brandmän, industriarbetare, för civilförsvaret etc. (t.ex. jackor, byxor, förkläden, skyddsärmar, handskar, damasker, huvor och masker, vanligen med "glas" av glimmer, hjälmar samt skodon med överdelar eller sulor av asbest); madrasser; bröstsköldar för brandmän, dukar för eldsläckning, teaterridåer samt kulor och koner av järn, överdragna med asbest för bekämpande av eld i gasledningar.

Alla dessa artiklar kan vara förstärkta med metall (ofta med mässings- eller zinktråd) eller annat material (t.ex. textil- eller glasfibrer); de kan också vara överdragna med fett, talk, grafit eller gummi eller vara fernissade, bronserade, färgade i massan, polerade, borrade, frästa eller bearbetade på annat sätt.

Enligt detta nummer klassificeras inte vissa varor som är upptagna i allm. anv. till detta kapitel och inte heller:

a)

asbest i pulver- eller flockform (nr 2524);

b)

material och varor som väsentligen består av plast, även om de innehåller asbest som fyllmedel (39 kap.);

c)

varor av asbestcement (nr 6811);

d)

varor av friktionsmaterial på basis av asbest (nr 6813).


6813 Friktionsmaterial och varor av sådant material (t.ex. skivor, rullar, remsor, segment, rondeller, brickor och klossar), omonterade, för bromsar, kopplingar e.d., på basis av asbest, andra mineraliska ämnen eller cellulosa, även i förening med textilmaterial eller annat material


6813.20 

- Innehållande asbest 

 

- Inte innehållande asbest: 

6813.81 

- - Bromsbelägg och bromsklossar 

6813.89 

- - Andra slag 


Varor av friktionsmaterial på basis av asbest tillverkas vanligen genom formning under högt tryck av en blandning av asbestfibrer, plast etc.; de kan också framställas genom sammanpressning av lager av vävd eller flätad asbest som har impregnerats med plast, beck eller gummi. De kan vara förstärkta med mässings-, zink- eller blytråd och kan ibland vara tillverkade av metall- eller bomullstråd som är överdragen med asbest. På grund av sin höga friktionskoefficient och sin motståndskraft mot hetta och förslitning används detta material till beklädnad av bromsbackar, kopplingslameller etc. för fordon av alla slag, lyftkranar, mudderverk och andra maskiner. Numret omfattar även liknande friktionsmaterial på basis av andra mineraliska ämnen (t.ex. grafit och kiseldioxidhaltiga fossilmjöl) eller cellulosafibrer.

Alltefter den särskilda användning som de är avsedda för kan friktionsmaterial enligt detta nummer ha formen av skivor, rullar, remsor, segment, rondeller, ringar, brickor eller klossar eller vara tillskurna till annan form. Friktionsmaterialet kan också vara hopfogat genom sömnad, borrat eller bearbetat på annat sätt.

Numret omfattar inte:

a)

friktionselement som inte innehåller mineraliska ämnen eller cellulosafibrer (t.ex. sådana som består av kork). Dessa klassificeras efter materialets beskaffenhet;

b)

monterade bromsbelägg (inbegripet för skivbromsar avsedda friktionselement som är fästade på en metallplatta som är försedd med runda fördjupningar, perforerade tungor eller liknande anordningar). Dessa klassificeras som delar till de maskiner eller fordon som de är avsedda för (t.ex. nr 8708).6814 Bearbetad glimmer och varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag av papper, papp eller annat material


6814.10

- Plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag

6814.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar naturlig glimmer som har underkastats vidare bearbetning utöver klyvning och avputsning (t.ex. tillskurits), och även produkter som består av agglomererad glimmer (sammanfogade stycken) eller av en massa som innehåller glimmeravfall (rekonstruerad glimmer) samt varor av dessa material.

Tunna skivor av glimmer och bladglimmer, vilka har erhållits enbart genom klyvning och avputsning av blockglimmer, bruten i gruvor, klassificeras enligt nr 2525.

Till nr 6814 förs däremot sådana produkter som har erhållits genom utskärning av ovannämnda skivor etc. Eftersom utskärningen görs med stansverktyg, blir varornas kanter jämna.

Naturlig glimmer används ofta i förefintligt skick i form av tunna skivor eller bladglimmer. På grund av de olägenheter (kristallernas ringa storlek och ringa böjlighet, deras höga pris etc.) som är förenade med användningen av sådan glimmer, ersätts den ofta med agglomererad glimmer (t.ex. mikanit och mikafolier), som erhålls genom att "splittings" fogas samman på eller bredvid varandra med hjälp av schellack, naturhartser, plast, asfalt etc. Agglomererad glimmer framställs i form av plattor eller band av vilken tjocklek som helst, ofta med tämligen stor yta; dessa produkter är i regel på ena eller (vanligen) på båda sidor belagda med textil- eller glasfibervävnad eller med papper eller asbest.

Tunna skivor av glimmer kan även erhållas utan att bindemedel används genom att underkasta pulveriserad glimmer en termisk, kemisk och mekanisk behandling som liknar framställningen av papper (rekonstruerad glimmer).

Dessa tunna skivor fästs sedan på ett underlag av papper eller textilvara med hjälp av bindemedel; de kan också användas för framställning av plattor eller band av bestämd tjocklek genom att tunna skivor som är lagda på varandra klistras ihop med organiskt bindemedel.

Detta nummer omfattar skivor, remsor och band i rullar som längdvara; tillskurna stycken för speciella ändamål i form av kvadrater eller rektanglar, rondeller etc., tillformade artiklar (rör, rännor etc.). Alla dessa varor kan vara färgade i massan, målade, borrade, frästa eller bearbetade på annat sätt.

På grund av sin stora motståndskraft mot värme och sin relativt stora genomskinlighet används glimmer bl.a. för tillverkning av fönster till ugnar och kaminer, okrossbara "glas" till lampor, skyddsglasögon etc. Glimmer används dock på grund av sina utomordentliga dielektriska egenskaper huvudsakligen inom elektrotekniken (vid tillverkning av motorer, generatorer, transformatorer, kondensatorer, motstånd etc.). Det bör emellertid observeras, att glimmerisolatorer och andra isolerdetaljer av glimmer, även omonterade, för elektriska maskiner och apparater klassificeras enligt nr 8546 – 8548 och glimmerkondensatorer enligt nr 8532.

Detta nummer omfattar inte heller:

a)

glimmerpulver och glimmeravfall (nr 2525);

b)

papper och papp som är belagda med glimmerpulver (nr 4810 eller 4814) samt vävnader som är belagda med glimmerpulver (nr 5907); dessa varor bör inte förväxlas med agglomererad eller rekonstruerad glimmer som har beskrivits ovan;

c)

expanderad vermikulit (nr 6806) (se motsvarande anv.);

d)

skyddsglasögon av glimmer och glas till sådana (nr 9004);

e)

julprydnader av glimmer (nr 9505).

 

6815 Varor av sten eller andra mineraliska ämnen (inbegripet kolfibrer, varor av kolfibrer och varor av torv), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans- Kolfibrer; artiklar av kolfibrer för icke-elektriskt bruk; andra artiklar av grafit eller annat kol för icke-elektriskt bruk

6815.11

- - Kolfibrer

6815.12

- - Vävnader av kolfibrer

6815.13

- - Andra artiklar av kolfibrer

6815.19

- - Andra

6815.20 

- Varor av torv - Andra varor: 

6815.91

- - Innehållande magnesit, magnesium i form av periklas, dolomit, även i form av dolime, eller kromit

6815.99

- - Andra


Detta nummer omfattar varor av sten eller andra mineraliska ämnen, som inte är upptagna eller inbegripna i något tidigare nummer i detta kapitel eller någon annanstans i tulltaxan. Det omfattar därför inte t.ex. keramiska produkter enligt 69 kap.

Numret omfattar bl.a.:

 1. icke elektriska varor av naturlig eller konstgjord grafit (även för kärntekniskt bruk) eller av annat kol, t.ex. filter, rondeller, lager, rör och hylsor, bearbetade murstenar och plattor samt formar för tillverkning av mindre föremål med fina reliefer (t.ex. mynt och medaljer samt tennsoldater för samlingar);
 2. kolfibrer och artiklar av kolfibrer. Dessa fibrer framställs vanligen genom karbonisering av organiska polymerer i filamentform. Varorna används t.ex. för förstärkning;
 3. varor av torv (t.ex. plattor, isolermantlar, krukor för plantor etc.). Numret omfattar dock inte textilvaror av torvfibrer (elfte avd.);
 4. obrända murstenar av tjärdolomit;
 5. murstenar och andra varor (i synnerhet av magnesit eller krommagnesit), kemiskt bundna men obrända. Dessa varor bränns under den första upphettningen av den ugn som de har murats in i. Liknande varor som föreligger i bränt skick klassificeras enligt nr 6902 eller 6903;
 6. kar av obrända jordarter på basis av kiseldioxid eller aluminiumoxid (t.ex. sådana som används vid smältning av glas);
 7. proberstenar för ädla metaller; de kan vara av naturlig sten (t.ex. lydit, en hård, finkornig, mörk sten, som är motståndskraftig mot syror);
 8. block och plattor (för gator etc.) som är framställda genom gjutning av smält slagg utan bindemedel (dock inte block och plattor som har karaktär av värmeisolerande varor enligt nr 6806);
 9. filterrör av finkrossad och agglomererad kvarts eller flinta;
 10. block, plattor och andra varor av smält basalt; de används på grund av sin stora motståndskraft mot förslitning som foder till rör, till transportörer, till rännor för koks, kol, malm, grus, sten etc.

Numret omfattar inte heller:

a)

block, plattor och liknande halvfabrikat av konstgjord grafit eller av annat kol, avsedda huvudsakligen för nedskärning till kolborstar (nr 3801; se anv. till detta nummer);

b)

keramiskt brända eldfasta produkter på basis av kolhaltiga ämnen (grafit, koks etc.) och stenkolstjärbeck eller lera (nr 6902 eller 6903 alltefter beskaffenheten;

c)

båglampskol, kolborstar, kolelektroder och andra artiklar för elektriskt ändamål (nr 8545).


69 kap. Keramiska produkter

Allmänna anvisningar

Med "keramiska produkter" avses produkter som har erhållits:

A.

genom bränning av oorganiska, icke metalliska material vilka förberetts och formats i förväg, oftast vid rumstemperatur. Råmaterialen kan bland annat vara leror, silikater (inbegripet smält kiseldioxid), material med hög smältpunkt, som oxider, karbider, nitrider, grafit eller annat kol, samt i vissa fall bindemedel som eldfasta leror eller fosfater;

B.

av stenarter (t.ex. steatit) som har bränts efter formgivningen.


Tillverkningsprocessen för de keramiska produkter som beskrivs i punkten A ovan omfattar (oavsett materialets art) huvudsakligen följande stadier:

 1. Beredning av massan.
  I vissa fall (t.ex. vid tillverkning av varor av sintrad aluminiumoxid) används det ingående materialet direkt i pulverform med tillsats av mindre mängd smörjmedel. Oftast bereds det emellertid först till en massa. Denna beredning innefattar uppvägning och blandning av de olika beståndsdelarna samt, vid behov, malning, siktning, filterpressning, knådning, mogning och avluftning. Vissa eldfasta produkter tillverkas också av en blandning av grovkorniga och finkorniga partiklar med en liten mängd flytande bindemedel som kan vara vattenhaltigt (t.ex. tjära, hartsartade material, fosforsyra eller sulfitlut).
 2. Formgivning.
  Det beredda pulvret eller massan ges därefter en form som så nära som möjligt ansluter sig till den önskade. Detta sker genom strängpressning (genom ett pressmunstycke), annan pressning, gjutning eller modellering, ibland följda av viss maskinbearbetning.
 3. Torkning av de på detta sätt erhållna varorna.
 4. Bränning.
  Vid denna process upphettas rågodset vanligen till en temperatur av 800 °C eller högre, beroende på produktens art. Efter bränningen har de ingående partiklarna intimt förenats genom diffusion, kemisk omvandling eller partiell smältning. Artiklar som upphettats till en temperatur av 800 °C eller lägre i avsikt att härda hartsartade material eller påskynda hydroreaktioner i avsikt att avlägsna vatten eller andra flyktiga ämnen, anses inte som brända enligt anm. 1 till kap. 69. Dessa artiklar är undantagna från kap. 69.
 5. Slutlig bearbetning.
  Slutbearbetningens art beror på den keramiska produktens avsedda användning. Ibland måste den innefatta maskinell bearbetning med höggradig precision. I slutbearbetningen kan också ingå märkning, metallisering eller impregnering.
  Keramiska produkter är ofta även färgade (antingen i massan eller på ytan), dekorerade eller glaserade genom användning av speciella färger, opakmedel, glasyr- eller emaljmassor, engober, glansmetallpreparat etc.
  Bränning efter formgivning utgör det karakteristiska kännetecken som skiljer varor enligt detta kapitel från sten- och mineralvaror enligt 68 kap., vilka i allmänhet inte är brända, och från glasvaror enligt 70 kap., hos vilka den smältbara blandningen har undergått fullständig sammansmältning.

Alltefter massans sammansättning och använd bränningsmetod erhålls följande produkter:

I.

varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter samt eldfasta varor, enligt underavdelning I till detta kapitel (nr 6901 – 6903);

II.

andra keramiska produkter, som väsentligen utgörs av vanligt krukmakargods, fajans, flintgods, stengods, porslin etc., enligt underavdelning II till detta kapitel (nr 6904 – 6914).


Detta kapitel omfattar inte:

a)

skärv och brottstycken av keramiskt gods (nr 2530);

b)

produkter enligt nr 2844;

c)

block, plattor, stänger och liknande halvfabrikat av grafit eller annat kol eller av metallgrafitprodukter etc., vilka används exempelvis för nedskärning till elektriska kolborstar (nr 3801) (se anv. till detta nummer);

d)

omonterade, utskurna artiklar av piezoelektriska keramiska material, t.ex. av bariumtitanat eller av blytitanatzirkonat (nr 3824);

e)

varor enligt nr 6804;

f)

produkter av glaskeramiskt material (70 kap.);

g)

sintrade blandningar av pulver av oädel metall samt heterogena intima blandningar av oädel metall, erhållna genom hopsmältning (femtonde avd.);

h)

kermeter enligt nr 8113;

ij)

plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omonterade, av kermeter (nr 8209) samt andra artiklar enligt 82 kap.


UNDERAVDELNING I

Varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter samt eldfasta produkter

Allmänna anvisningar

Denna underavdelning omfattar följande produkter (oavsett om de innehåller lera eller inte):

A.

Keramiska varor enligt nr 6901, dvs. varor som har framställts genom bränning efter formgivning av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl såsom kiselgur, trippel eller diatomit (vilka i regel omfattas av nr 2512) eller av kiseldioxid som har erhållits genom bränning av vissa vegetabiliska produkter (t.ex. risskal). Nämnda material blandas vanligen med bindemedel (såsom lera eller magnesia) och ibland med andra ämnen (t.ex. asbest, hår, sågspån eller stenkolspulver).

Dessa varor är vanligen mycket lätta och på grund av sin porösa struktur utmärkta värmeisolatorer som används i byggnader, för beklädnad av gas- och ångrör etc. Vissa av varorna används också som eldfast material i ugnar, ångpannor och andra industrianläggningar, samt för andra användningar där såväl låg vikt, låg värmeledningsförmåga som hög värmebeständighet är önskvärda. Andra används som värmeisolatorer vid arbetstemperaturer under 1 000 °C.

B.

Eldfasta produkter enligt nr 6902 och 6903, dvs. brända varor med den speciella egenskapen att de kan motstå de höga temperaturer (omkring 1 500 °C och högre) som förekommer inom metallurgin, glasindustrin etc. Alltefter sina särskilda användningsområden kan eldfasta produkter även behöva ha andra egenskaper, t.ex. vara motståndskraftiga mot hastiga temperaturväxlingar, ha god värmeisolerande eller värmeledande förmåga, ha låg värmeutvidgningskoefficient, vara porösa eller täta, motstå frätande inverkan av ämnen med vilka de kommer i beröring, ha god hållfasthet, slitstyrka etc.

För att klassificeras som eldfasta produkter enligt nr 6902 eller 6903 skall emellertid varorna inte endast kunna motstå höga temperaturer, utan de skall också vara avsedda att användas vid sådana temperaturer. Nr 6903 omfattar därför deglar av sintrad aluminiumoxid, medan trådförare av samma material för textilmaskiner klassificeras enligt nr 6909, eftersom de uppenbarligen är avsedda för annan användning än som eldfasta produkter.

De viktigaste eldfasta produkterna är:

1.

starkt aluminiumhaltiga varor som är baserade antingen på bauxit, mullit eller korund (stundom blandade med leror) eller på kyanit, sillimanit eller andalusit (aluminiumsilikater) blandade med leror eller på sintrad aluminiumoxid;

2.

aluminiumsilikathaltiga varor (t.ex. på basis av fireclay med tillsats av chamotte e.d.);

3.

kiseldioxidhaltiga varor (på basis av sand, krossad kvarts, flinta etc., med lera eller kalk som bindemedel);

4.

magnesiumhaltiga varor på basis av magnesit (giobertit), dolomit eller magnesiumoxid erhållen ur havsvatten; varor på basis av kromit eller kromoxid; varor av krommagnesit;

5.

varor på basis av kiselkarbid (karborundum);

6.

varor av zirkoniumoxid eller zirkoniumsilikat, vanligen med lera som bindemedel; varor på basis av berylliumoxid, toriumoxid, ceriumoxid etc.;

7.

varor på basis av grafit eller annat kol, vanligen med beck, tjära eller lera som bindemedel. (Artiklar av grafit eller annat kol av sådana slag som används för elektriskt ändamål klassificeras enligt nr 8545);

8.

varor på basis av andra material, t.ex. kiselnitrid, bornitrid, aluminiumtitanat och liknande föreningar.

Eldfasta produkter används huvudsakligen för infodring av masugnar, koksugnar, krackningsugnar, glasugnar, ugnar för den keramiska industrin och ugnar för andra industrier samt vid tillverkning av deglar och annan utrustning för den keramiska industrin, glasindustrin och cementindustrin samt för aluminiumindustrin och andra metallurgiska industrier.

Nr 6902 och 6903 omfattar emellertid inte artiklar, vilka, trots att de ibland betecknas som eldfasta inte kan motstå ovan angivna, inom industrin förekommande höga temperaturer. Sådana artiklar klassificeras enligt olika nummer i underavdelning II.6901 Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit) eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter

Detta nummer omfattar alla varor som är tillverkade av de material som framgår av numrets lydelse, oavsett formen (t.ex. murstenar, block, plattor, håltegel, isolermantlar och rör), även inte eldfasta.

Numret omfattar inte:

a)

 lätta, icke eldfasta murstenar som inte innehåller kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller liknande kiseldioxidhaltiga jordarter (t.ex. sådana i vilkas massa ingått hackad halm, sågspån, torvfibrer etc., som bränts bort vid bränningen, så att en porös struktur har erhållits) (nr 6904);

b)

filterplattor som är tillverkade av en massa innehållande kiselgur och kvarts (nr 6909).

 

6902 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter (+)

6902.10

- Innehållande, var för sig eller tillsammans, mer än 50 viktprocent av grundämnena Mg, Ca eller Cr, uttryckt som MgO, CaO respektive Cr2O3

6902.20

- Innehållande mer än 50 viktprocent av aluminiumoxid (Al2O3), av kiseldioxid (SiO2) eller av någon blandning eller förening av dessa produkter

6902.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar en grupp eldfasta produkter (andra än sådana som omfattas av nr 6901) som normalt används som konstruktionsmaterial i ugnar och andra anläggningar för de metallurgiska, kemiska och keramiska industrierna, för glasindustrin eller för andra industrier.

Som exempel på varor enligt detta nummer kan nämnas:

 1. murstenar, oavsett formen (parallellepipedisk, kilformig, cylindrisk, halvcylindrisk etc.), inbegripet slutstenar och annan mursten med specialform (t.ex. stenar till rännor, hos vilka en av sidorna är konkav och de övriga plana), även om den är igenkännlig som särskilt avsedd för uppbyggnad av maskiner eller maskinanläggningar enligt sextonde avd.;
 2. eldfasta block och plattor för golv, väggar, eldstäder etc.

Numret omfattar inte rör (inbegripet halvcylindriska rännor) samt rörkrökar och andra rördelar av eldfast material (nr 6903).

Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 6902.10

Det som skall bestämmas vid tillämpningen av dessa statistiska nummer är halten MgO, CaO och Cr2O3. Detta görs i allmänhet genom att bestämma halterna av respektive grundämnen (dvs. Mg, Ca och Cr). Med utgångspunkt från dessa halter kan motsvarande halter av grundämnenas oxider beräknas. Sålunda motsvarar exempelvis 40 % Ca 56 % CaO och 24 % Mg motsvarar 40 % MgO. En produkt som är baserad på kalciumsilikat och som innehåller 40 % Ca (motsvarande 56 % CaO) skall således klassificeras enligt detta nummer.

6903 Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, deglar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor, stänger och slodportar), andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter


6903.10 

- Innehållande mer än 50 viktprocent fritt kol  

6903.20 

- Innehållande mer än 50 viktprocent av aluminiumoxid (Al2O3) i eller av någon blandning eller förening av aluminiumoxid och kiseldioxid (SiO2

6903.90

- Andra slag 


Detta nummer omfattar alla eldfasta varor som inte är nämnda eller inbegripna i föregående nummer.

Bland dessa varor märks:

 1. varor, vilka – i motsats till de eldfasta produkterna enligt nr 6902 – i många fall inte är avsedda att byggas in, såsom retorter, reaktionskärl, deglar, kapell och liknande artiklar för industriellt bruk eller laboratoriebruk, samt mufflar, brännarmunstycken och andra munstycken, stoppare och liknande tillbehör till ugnar; kapslar, stöd och annan ugnsutrustning som åtskiljer eller stödjer lervaror under bränningen; hylsor och stänger; degelstativ; götkokiller, slidportar, valsar, ämnen, formningsverktyg, kärl etc.;
 2. rör (inbegripet halvcylindriska rännor) samt rörkrökar och andra rördelar, även om de är avsedda att byggas in.

Numret omfattar emellertid inte brännkäglor (t.ex. segerkäglor för temperaturbestämning i ugnar) (se anv. till nr 3824); dessa käglor är inte brända efter formgivningen.

Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 6903.10

För detta undernummer avser begreppet "fritt kol" koltyper såsom grafit, amorft kol (kimrök) och organiskt kol (beck, tjära eller harts).

 

UNDERAVDELNING II

Andra keramiska produkter

Allmänna anvisningar

Denna underavdelning omfattar andra keramiska produkter än sådana som omfattas av underavd. I, dvs. andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter eller som utgör eldfasta produkter.

Dessa produkter klassificeras i tulltaxan efter varuslaget (murtegel, golvplattor, väggplattor, sanitetsartiklar etc.) och klassificeringen påverkas inte av beskaffenheten av det keramiska material som har använts vid tillverkningen, utom i fråga om bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, vilka klassificeras enligt nr 6911 när de består av porslin och enligt nr 6912 när de består av andra keramiska material.

I. Produkter av porslin

Med produkter av porslin förstås produkter av hårdporslin, mjukporslin, biskviporslin (inbegripet parian) och benporslin. Produkter av porslin är tätbrända och hårda samt praktiskt taget vätsketäta (även om de är oglaserade). De är vita eller genom särskilda tillsatser färgade samt genomskinliga (utom när de är mycket tjocka). De har klang.

Produkter av hårdporslin tillverkas av en massa av kaolin (eller kaolinartad lera), kvarts, fältspat (eller fältspatliknande mineral) och ibland kalciumkarbonat. De täcks med en färglös, genomskinlig glasyr, som bränns samtidigt med massan och sålunda är sammansmält med denna.

Produkter av mjukporslin innehåller mindre aluminiumoxid men mer kiseldioxid och flussmedel (t. ex. fältspat). I produkter av benporslin, som innehåller ännu mindre aluminiumoxid, ingår kalciumfosfat (t. ex. i form av benaska); en genomskinlig massa erhålls på så sätt vid en lägre bränntemperatur än vid tillverkning av hårdporslin. Glasyren anbringas vanligen genom ytterligare bränning vid lägre temperatur, varigenom en större variation av underglasyrdekoren kan erhållas.

Produkter av biskviporslin är oglaserade; parian (ibland kallad carraraporslin), som är en speciell, finkornig, gulaktig sort av biskviporslin, innehåller mer fältspat och liknar till utseendet ofta parisk marmor, varav den fått sitt namn.

II. Andra keramiska produkter

Bland andra keramiska produkter än sådana av porslin märks:

A.

Keramiska produkter som är tillverkade av porös massa, vilken – i motsats till porslin – är ogenomskinlig och inte vätsketät och lätt kan repas med järn och vars brottyta häftar vid tungan. Av sådana produkter kan nämnas:

1.

krukmakargods som är tillverkat av vanlig järn- och kalkhaltig lera (rödtegellera). Detta har en matt, jordartad brottyta och är i allmänhet brunt, rött eller gult till färgen.

2.

en mängd olika keramiska produkter med vit eller färgad skärv, såsom fajans, majolika, flintgods och delftgods. Skärven är porös och varorna måste glaseras (t. ex. med genomskinlig glasyr eller med täckande glasyr som innehåller vita eller färgade metalloxider för att de skall bli vätsketäta). Fajans etc. tillverkas av vattenblandade finsiktade leror; den finkorniga massan, som bränns vid högre temperatur än krukmakargods av vanlig rödtegellera, skiljer sig från porslin genom att den inte är fullständigt tätsintrad.

B.

Stengods, vilket – trots att det har "tät" skärv och är så hårt att det inte repas av stål – skiljer sig från porslin genom att det är mera ogenomskinligt och vanligen inte helt tätsintrat. Det är vanligen grått eller brunaktigt på grund av de föroreningar som finns i den lera som har använts vid tillverkningen och är vanligen glaserat.

C.

Vissa keramiska produkter, ibland bearbetade, dekorerade och glaserade så att de liknar porslinsvaror. Dessa produkter är varken helt ogenomskinliga som fajans etc. eller helt genomskinliga som porslin utan kan vara något genomskinliga i de tunnare delarna, t. ex. bottnar i koppar. De kan emellertid skiljas från produkter av porslin genom att deras brottyta är kornig, matt och inte tätsintrad. De är sålunda porösa under glasyren, och brottytan häftar vid tungan. De kan vidare lätt repas med stål, men det bör observeras att visst mjukporslin också kan repas med stål. Produkter av de material som är beskrivna i detta stycke anses inte utgöra produkter av porslin.


Underavdelningen omfattar också vissa produkter som framställs genom formning och bränning av pulveriserad steatit etc., i allmänhet blandad med lera (t. ex. kaolin), fältspat etc. Det bör emellertid observeras att många artiklar av dessa material är avsedda för elektriskt ändamål och därför klassificeras enligt 85 kap. Underavd. II till 69 kap. omfattar också artiklar av steatit som har tillformats genom sågning och därefter bränts.

Vissa artiklar av eldfast keramiskt material (t.ex. sintrad aluminiumoxid) klassificeras också enligt underavd. II, nämligen sådana som inte är avsedda att användas som eldfasta produkter (se anv. till nr 6909).

6904 Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material


6904.10 

- Murtegel 

6904.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar icke eldfast murtegel (dvs. murtegel som inte kan stå emot temperaturer av 1 500 °C eller högre) av sådana slag som vanligen används för uppförande av hus, fabriksskorstenar, murar etc. Sådant tegel klassificeras enligt detta nummer, även om det också kan ha annan användning (t.ex. vitröst tegel, som kan användas såväl till trottoarer, bropelare etc. som i byggnader.

Murtegel är vanligen tämligen poröst (vanligt rödtegel), men ibland mer eller mindre vitröst (klinker). Tegel av sistnämnda slag används där stor hållfasthet eller motståndskraft mot syror är nödvändig (t.ex. i kemiska fabriker).

Numret omfattar bl.a.:

 1. vanligt massivt rätvinkligt murtegel med släta eller räfflade ytor;
 2. radialtegel, ibland försett med hål, för fabriksskorstenar;
 3. vanligt håltegel och månghåltegel; långa, ihåliga block eller byggnadsplattor för golv och innertak, ävensom bjälklagstegel;
 4. fasadtegel, avsett som ytterbeklädnad för hus och murar eller som foder till dörrar och fönster, inbegripet specialtegel för pelarkapitäl, infattningar, friser eller andra byggnadsornament.

S.k. klyvtegel med speciell perforering i längdriktningen och färdigt att delas före användningen förs till detta nummer, under förutsättning att det fortfarande har karaktär av murtegel efter delningen.

Alla dessa slag av tegel, särskilt fasadtegel, kan vara polerade, sandade (genom påläggning av sand på ytan vid bränningen), täckta med ett tunt, vitt eller färgat överdrag (engobe) som döljer massans färg, mörkbrända eller flammigt brända, färgade i massan eller på ytan (genom tillsats av metalloxider, användning av järnhaltig lera eller upphettning med kolväten eller kol i reducerande atmosfär), impregnerade med tjära, glaserade etc. De kan också ha upphöjda eller nedsänkta mönster på en eller två sidor.

Numret omfattar inte:

a)

murstenar av kiselgur etc. (nr 6901) och eldfast tegel (nr 6902);

b)

trottoarplattor, golvplattor, väggplattor, plattor för eldstäder, etc. (se anv. till nr 6907).

 

6905 Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material


6905.10 

- Takpannor 

6905.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar en mängd icke eldfasta varor, vanligen av vanligt lergods men ibland mer eller mindre vitrösa, vilka i likhet med murtegel används för byggnadsändamål.

Numret omfattar bl.a.:

 1. takpannor (för tak, murkrön etc.). Dessa är vanligen försedda med klack eller hål för fastsättningen eller formade på så sätt att de griper in i varandra. De skiljer sig därigenom från plattor enligt nr 6907 och 6908. De kan vara flata, halvcylindriska eller specialformade för takfot, nock, takvinklar etc.;
 2. skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, rökfångstegel etc.;
 3. ornament för byggnader, murar, portar etc. (t.ex. gesimser och friser); droppnäsor; frontoner, rosetter, balustrader, kragstenar, kapitäler; ornament till gavlar, tak, takfot, nock etc.;
 4. andra byggvaror, t.ex. ventilationsgaller samt trådtegel, vilket används som underlag för gipsarbeten och består av ett metalltrådsnät på vilket i trådarnas skärningspunkter lera i form av kors eller plattor har bränts in, varvid den brända leran utgör huvudbeståndsdelen.

Dessa varor förs till detta nummer oavsett om de är släta, sandade, engoberade, färgade i massan, impregnerade med andra ämnen, glaserade, räfflade eller på annat sätt dekorerade genom formning.

Numret omfattar inte ledningsrör, rännor o.d., t.ex. avloppsrör för regnvatten (nr 6906), även om de används för byggnadsändamål.

 

6906 Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material

Detta nummer är tillämpligt för icke eldfasta rör etc., som i regel är avsedda att stickas in i varandra och användas som avloppsrör eller som ledningsrör för vätskor. De kan ha vilken form eller vilket tvärsnitt som helst (raka, böjda, grenade, med konstant eller varierande diameter etc.; de kan också vara glaserade.

Numret omfattar bl.a.:

 1. dräneringsrör för lantbruk och trädgårdsskötsel, av vanligt poröst lergods, brända vid låg temperatur och av enkelt utförande;
 2. ledningsrör och rännor (t.ex. avloppsrör för regnvatten och andra avloppsrör; rör som är avsedda att skydda elektriska kablar men inte avsedda att tjänstgöra som isolatorer; halvcylindriska rör i form av takrännor; dräneringsrör för murar).
  Dessa rör och rännor kan bestå av vanligt oglaserat lergods men har ofta gjorts vätsketäta genom glasering eller tätsintring (t.ex. ledningsrör för kemiska laboratorier eller industrier);
 3. rördelar för förbindning eller avgrening (muffar, flänsar, knärör, T-rör, vattenlås etc.).

Numret omfattar inte:

a)

rörformiga delar till skorstenar (t.ex. skorstenspipor, rökhuvar och skorstensfoder) (nr 6905);

b)

mindre rör (t.ex. förbränningsrör), vanligen av porslin och speciellt avsedda för laboratorier (nr 6909);

c)

isolerrör, isolerdosor och delar till sådana dosor samt rördelar för elektriskt ändamål (särskilt nr 8546 och 8547).6907 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag; lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material- ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, andra än sådana enligt nr 6907 30 och 6907 40

6907.21

- - Med en vattenabsorptionskoefficient på högst 0,5 viktprocent

6907.22

- - Med en vattenabsorptionskoefficient större än 0,5 viktprocent men högst 10 viktprocent

6907.23

- - Med en vattenabsorptionskoefficient större än 10 viktprocent

6907.30

- Mosaikbitar och liknande, andra än sådana enligt nr 6907 40

6907.40

- Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material

Detta nummer omfattar keramiska "gatstenar" samt keramiska plattor av sådana slag som vanligen används för beklädnad av golv, väggar, eldstäder etc.

Trottoarplattor, golvplattor, plattor för eldstäder samt väggplattor o.d. är tunnare i förhållande till sin yta än murtegel. Medan murtegel utgör en väsentlig del i byggnader genom att de bildar själva stommen, är golv- och väggplattor särskilt avsedda att med murbruk, lim eller på annat sätt sättas fast på ytan av redan uppförda väggar etc. De skiljer sig från takpannor genom att de vanligen är flata och saknar hål, klackar eller andra anordningar för att gripa in i varandra, samt genom att de är avsedda att läggas sida vid sida utan att delvis täcka varandra. Trottoarplattor är större än golv- och väggplattor etc. och vanligen kvadratiska eller rektangulära. Golv- och väggplattor etc. kan däremot ha annan form (sexkantig, åttkantig, etc.). Sistnämnda slag av plattor används huvudsakligen för beklädnad av väggar och eldstäder samt till beläggning av golv och trädgårdsgångar. Trottoarplattor används särskilt till golv- och gatubeläggning samt framför eldstäder. Såväl golv- och väggplattor etc. som trottoarplattor kan vara tillverkade av lera eller andra oorganiska råmaterial. De formas vanligtvis genom strängsprutning eller formpressning vid rumstemperatur, men kan även formas på annat sätt. Efter formningen torkas de och bränns sedan i en temperatur som är tillräckligt hög för att ge de önskvärda egenskaperna. Vissa sorter som är avsedda att motstå stark förslitning är emellertid ofta mer eller mindre tätsintrade, t.ex. plattor av stengods, porslin eller bränd steatit (t.ex. till foder i vissa kvarnar).

Slitstyrkan och sintringsgraden varierar beroende på plattans struktur. Denna struktur kännetecknas av plattans förmåga att absorbera vatten. Hög vattenabsorption motsvarar en porös struktur. Låg vattenabsorption motsvarar en kompakt (tätsintrad) struktur.

Porositeten eller vattenabsorptionskoefficienten (E i formeln nedan) definieras som andelen vatten i viktprocent efter att det torra provet (plattan) har genomdränkts av vatten.

Vattenabsorptionskoefficienten bestäms med den vacuummetod som beskrivs i ISO-standard 10545-3.

Formeln för att räkna ut vattenabsorptionsgraden finns i följande ekvation:

E = {(Mf-Mi) / Mi } x 100, där:

E = vattenabsorptionen uttryckt i procent

Mi = provets vikt i torrt tillstånd

Mf = provets vikt i mättat tillstånd

Keramiska "gatstenar" används uteslutande för gatubeläggning. De har, i motsats till tegel, vanligen form av kuber eller stympade pyramider, och är vanligen tillverkade av stengods eller i undantagsfall av porslin (t. ex. "gatsten" för övergångsställen för gående).

Vid tillämpningen av detta nummer är varornas form och storlek mer avgörande för klassificeringen än det material som de består av. Sålunda omfattar numret inte murtegel som är användbart såväl för byggnadsändamål som för gatubeläggning (nr 6904).

Varor enligt detta nummer kan vara färgade i massan, marmorerade, räfflade etc.

Under ovan angivna villkor omfattar numret också:

 1. lister , kant- och sockelplattor o.d., t.ex. kantplattor, krön, paneler, friser, vinklar och hörn för komplettering av väggbeklädnad, gatubeläggning etc., med eller utan rundade kanter. Dessa produkter är inte platta utan har en tredimensionell form, vilket ger dem en karaktär av kompletterande bitar. Detta gäller särskilt kantplattor, krön, paneler, friser, hörn, dekorationsplattor och andra liknande delar. Plattorna behöver i dessa fall stämma överens med övriga basplattor så att ytan i normalfallet har samma färg och ytstruktur som de vanliga plattorna. De säljs i allmänhet styckevis eller per löpmeter;

 2. dubbelplattor som är avsedda att klyvas före användningen (klyvstenar);

 3. beklädnadselement av terrakotta som används inom byggindustrin för utvändig och invändig beklädnad av väggar, har olika storlekar, är indelade i moduler och fästs med exempelvis metallclips på vertikala och horisontella metallprofiler som monterats fast på huvudkonstruktionens väggar;

 4. mosaikbitar och liknande, även på underlag.


Numret omfattar emellertid inte:

a)

plattor som är särskilt utformade som underläggsbrickor etc. (nr 6911 eller 6912);

b)

prydnadsföremål enligt nr 6913;

c)

kakel som är särskilt avpassat för kakelugnar (nr 6914).

 

°
° °


Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 6907.40

Bilderna nedan visar några typer av lister, kant- och sockelplattor som omfattas av detta nummer.


ta_vhb_2016_12_29_6907
ta_vhb_2016_12_29_6907_01

 

[6908]


6909 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material; hoar, kar och liknande behållare av keramiskt material, av sådana slag som används inom lantbruket; krukor, burkar och liknande artiklar av keramiskt material, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor (+)


 

- Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk:

6909.11

- - Av porslin

6909.12

- - Artiklar vars hårdhetsgrad motsvarar minst 9 på Mohsskalan

6909.19

- - Andra

6909.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar en mängd olika artiklar, som vanligen är tillverkade av tätsintrat, glaserat eller oglaserat keramiskt material (stengods, porslin, steatit etc.). Det omfattar emellertid inte varor som är eldfasta och avsedda att motstå höga temperaturer på det sätt som anges i allm. anv. till underavd. I. Artiklar som inte är avsedda att användas vid höga temperaturer klassificeras emellertid enligt detta nummer, även om de är tillverkade av eldfast material (t.ex. trådförare, malningsapparater etc. av sintrad aluminiumoxid).

Numret omfattar i synnerhet:

 1. laboratorieartiklar (t.ex. för forskning eller industriellt bruk), såsom deglar och degellock, avdunstningsskålar, glödskepp och kapell; mortlar och mortelstötar; syraskedar och spatlar; stöd för filter och katalysatorer; filter i form av plattor, rör, trattar etc.; vattenbad; bägare och graderade kärl (andra än graderade mått för hushållsbruk); laboratorieskålar och kvicksilvervannor; smärre rör (t.ex. förbränningsrör, kol- och svavelbestämningsrör etc.);
 2. artiklar för annat kemiskt eller tekniskt bruk, såsom pumpar och ventiler; retorter, kar, kemikaliebad och andra stationära behållare med enkla eller dubbla väggar (t.ex. för galvanostegi eller förvaring av syror); syrakranar; kolonner och spiraler för fraktionering och destillation samt raschigringar till fraktioneringsapparater för mineraloljor; kulor till kulkvarnar; trådförare för textilmaskiner samt munstycken för sprutning av konstfibrer; plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg;
 3. behållare för kommersiell transport och förpackning av varor, t.ex. större behållare och damejeanner för transport av syror och andra kemikalier; flaskor, krus, burkar och krukor för livsmedel (sylt, marmelad, kryddor, köttpastejer, likörer etc.), för farmaceutiska produkter eller kosmetiska preparat (pomador, salvor, krämer etc.), för bläck etc.;
 4. hoar, kar och liknande behållare av de typer som används inom lantbruket.

Numret omfattar inte:

a)

varor enligt nr 6804;

b)

retorter, deglar, mufflar, kapell och andra liknande artiklar av eldfast material (nr 6903);

c)

kökskärl och andra hushållskärl (t.ex. te-, bröd- och kakburkar) (nr 6911 eller 6912);

d)

burkar och andra behållare för allmänt bruk på laboratorier samt skyltburkar för apotek, konditorier etc. (nr 6914);

e)

varor av kermeter (nr 8113);

f)

elektriska apparater (strömställare, kopplingsdosor, smältsäkringar etc.) enligt nr 8533 – 8538 samt elektriska isolatorer, isolerdetaljer etc. enligt nr 8546 eller 8547.


Förklarande anmärkning till undernummer

HS nr 6909.12

Detta undernummer omfattar keramiska artiklar med höga prestanda (high-performance ceramic articles). Dessa artiklar består av en kristallin keramisk grundmassa (t.ex. av aluminiumoxid, kiselkarbid, zirkoniumoxid, eller nitrider av kisel, bor eller aluminium, eller av kombinationer därav); knippen eller fibrer av förstärkningsmaterial (t.ex. av metall eller grafit) kan också vara dispergerat i grundmassan för att bilda ett sammansatt keramiskt material.

Dessa artiklar karakteriseras av en grundmassa med mycket låg porositet och mycket liten kornstorlek; av hög hållfasthet mot slitage, korrosion, utmattning och temperaturchock; av värmeresistens; och av förhållanden mellan styrka och vikt som är jämförbara eller bättre än dem för stål.

De används ofta i stället för stål eller andra metalldelar i mekaniska anordningar med små dimensionstoleranser (t.ex.i rotorer i turbokompressorer, som rullager och i maskinverktyg).

Mohsskalan som nämns i detta undernummer värderar ett material beroende på dess förmåga att repa ytan på materialet närmast efter i skalan. Material värderas från 1 (för talk) till 10 (för diamant). De flasta keramiska material med hög prestanda befinner sig nära toppen på skalan. Kiselkarbid och aluminiumoxid, vilka båda används i keramiska material med hög prestanda, hamnar på minst 9 på Mohsskalan. För att kunna särskilja de hårdare materialen utökas Mohsskalan ibland, då med talk som 1 och diamant som 15. På den utökade Mohsskalan har smält aluminiumoxid en hårdhet ekvivalent med 12 och kiselkarbid en hårdhet ekvivalent med 13.

6910 Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC-stolar, spolcisterner, urinaler och liknande sanitetsartiklar för installation, av keramiskt material


6910.10

- Av porslin

6910.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar artiklar som är avsedda att permanent installeras i hus etc. och därvid vanligen anslutas till vatten- eller avloppssystemet. De måste därför göras vattentäta genom glasering eller genom bränning under längre tid (de består t.ex. av stengods, fajans, fireclay eller porslin). Förutom de artiklar som nämns omfattar numret t.ex. toalettcisterner.

Spolcisterner av keramiskt material förs till detta nummer även om de är försedda med mekanism.

Numret omfattar emellertid inte smärre artiklar till badrum och toaletter, såsom tvålfat, tvättsvampskorgar, tandborsthållare, handdukshängare och toalettpappers-hållare, även om de är avsedda att sättas fast på väggen, och inte heller flyttbara sanitetsartiklar, såsom bäcken, urinflaskor och nattkärl; dessa varor klassificeras enligt nr 6911 eller 6912.

6911 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin


6911.10 

- Bords- och köksartiklar

6911.90

- Andra slag


Se anv. till nr 6912.

6912 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin

Bordsartiklar, köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar klassificeras enligt nr 6911 om de är av porslin och enligt nr 6912 om de är av andra keramiska material än porslin, såsom stengods, fajans etc. (se allm. anv. till underavd. II).

Dessa nummer omfattar sålunda:

A.

bordsartiklar, t.ex. te- och kaffeserviser, tallrikar, soppterriner, salladsskålar, fat och brickor av alla slag, te- och kaffekannor, sockerskålar, ölmuggar, koppar, såssnipor, fruktskålar, burkar till bordsställ, saltkar, senapsburkar, äggkoppar, ställ för tekannor, underläggsbrickor, knivlägg, skedar och servettringar;

B.

köksartiklar, t.ex. grytor, kastruller av alla former och storlekar, bak- och omelettformar, karotter, pudding- och geléformar, tillbringare, konservburkar, förvaringsartiklar (teburkar, brödburkar etc.), trattar, slevar, graderade mått för hushållsbruk samt brödkavlar;

C.

andra hushållsartiklar, t.ex. askfat, varmvattenflaskor och tändsticksställ;

D.

toalettartiklar (även för annat bruk än hushållsbruk), t.ex.lavoaruppsättningar (handkannor, handfat etc.), toaletthinkar, bäcken, urinflaskor, nattkärl, spottkoppar, lavemangskannor, ögonbad; tvålfat, handdukshängare, tandborsthållare, toalettpappershållare och liknande artiklar för badrum, toaletter eller kök, även avsedda att fästas på väggen.


Numret omfattar inte:

a)

krukor, burkar, flaskor och liknande artiklar av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor (nr 6909);

b)

badkar, bidéer, diskhoar och liknande sanitetsartiklar för installation (nr 6910);

c)

statyetter och andra prydnadsföremål enligt nr 6913;

d)

keramiska produkter i vilka ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår i sådan utsträckning, att det inte är fråga om endast mindre väsentliga beståndsdelar (71 kap.);

e)

kaffe- och kryddkvarnar med behållare av keramiskt material och verksam beståndsdel av metall (nr 8210);

f)

elektriska värmeapparater (för matlagning, uppvärmning etc.) och elektriska värmeelement (kokplattor, värmemotstånd etc.), enligt nr 8516;

g)

artiklar enligt 91 kap., inbegripet urfoder;

h)

cigarettändare och liknande tändare enligt nr 9613 samt rafrächissörer (nr 9616).

 

6913 Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material


6913.10 

- Av porslin 

6913.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar en mängd keramiska artiklar av den typ som huvudsakligen är avsedd för dekorering av hem, kontor, samlingssalar, kyrkor etc., ävensom utomhusprydnader, t.ex. för trädgårdar.

Numret omfattar inte artiklar som omfattas av tulltaxenummer med mera specificerad varubeskrivning, även om artiklarna på grund av sin beskaffenhet eller sitt utförande är lämpliga som prydnadsföremål, t.ex.:

a)

gesimser, friser och liknande byggnadsornament (nr 6905);

b)

varor i vilka ädel metall ingår i större utsträckning än endast som mindre väsentliga beståndsdelar (71 kap.);

c)

oäkta smycken enligt nr 7117;

d)

barometrar, termometrar och andra apparater enligt 90 kap.;

e)

ur och urfoder, även om de sistnämnda är dekorerade eller består av exempelvis statyetter eller liknande föremål men är klart avsedda att tjänstgöra som urfoder (91 kap.);

f)

belysningsarmatur och andra belysningsartiklar samt delar till sådana artiklar, enligt nr 9405;

g)

leksaker, spel och sportartiklar (95 kap.);

h)

knappar, rökpipor, bordständare, rafräschissörer och andra artiklar enligt 96 kap.;

ij)

målningar och teckningar utförda helt för hand, originalskulpturer, föremål för samlingar samt antikviteter med en ålder av mer än 100 år (97 kap.).


Numret omfattar:

A.

Artiklar som inte har något nyttovärde utan helt är avsedda för prydnad samt artiklar vilkas enda praktiska användbarhet är att uppbära eller innehålla andra prydnadsartiklar eller att öka dessas prydnadseffekt, t.ex.:

1.

statyer, statyetter, byster, höga och låga reliefer samt andra figurer för inomhus- eller utomhusdekorering; prydnadsföremål (även sådana som utgör delar till ur) för spiselhyllor och andra hyllor etc. (djurfigurer, symboliska eller allegoriska figurer etc.); sport- och konstpriser; väggprydnader med upphängningsanordningar (plaketter, brickor och tallrikar); medaljonger; eldskärmar; konstgjorda blommor, frukter, blad etc.; kransar och liknande gravprydnader; småprydnader för hyllor och vitriner;

2.

krucifix och andra prydnader av religiös karaktär;

3.

bordsskålar, vaser, krukor och jardinjärer med ren prydnadskaraktär.

B.

Bordsartiklar och andra hushållsartiklar, dock endast om artiklarnas användbarhet uppenbarligen är av underordnad betydelse i förhållande till deras prydnadskaraktär, t.ex. brickor som är tillverkade i relief så att vanlig användning är utesluten; prydnadsföremål som är försedda med en bricka eller ett fat, som visserligen kan användas som askfat eller för förvaring av smycken men är av underordnad betydelse med hänsyn till varans egentliga användning; miniatyrföremål utan verkligt nyttovärde etc. I allmänhet är emellertid bords- och hushållsartiklar avsedda att användas för praktiskt bruk och eventuellt förekommande utsmyckning är vanligen av underordnad betydelse och inverkar inte på användbarheten. Om därför sådana utsmyckade artiklar tjänar ett praktiskt ändamål i lika hög grad som motsvarande artiklar utan utsmyckning, klassificeras de enligt nr 6911 eller 6912 och inte enligt detta nummer.

C.

Artiklar (andra än bords- eller hushållsartiklar) för dekorering av hem, kontor etc., t.ex. rökställ, smyckeskrin, bonbonjärer, cigarettskrin, rökelsekar, aromoljebrännare, skrivställ, bokstöd, brevpressar och liknande skrivbordsartiklar samt tavelramar.


6914 Andra varor av keramiskt material


6914.10

- Av porslin

6914.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar alla varor av keramiskt material som inte omfattas av andra nummer i detta kapitel eller i andra kapitel i tulltaxan.

Det omfattar bl.a.:

 1. kakelugnar och andra uppvärmningsanordningar som är tillverkade huvudsakligen av keramiskt material (i allmänhet fajans, ibland vanligt lergods, etc.); delar av keramiskt material till kaminer, kakelugnar och öppna spisar, inbegripet kakel som är speciellt avsett för kakelugnar. Elektriska värmeapparater klassificeras emellertid enligt nr 8516;
 2. blomkrukor utan utsmyckning (t.ex. för plantering);
 3. beslag till dörrar och fönster etc., såsom handtag och knoppar samt skyddsplattor till dörrar; knoppar o.d. till kedjor i bad- och tvättrum;
 4. för butiksskyltar eller skyltfönster avsedda bokstäver, siffror, reklamskyltar o.d., även försedda med tryckt text eller tryckta bilder, dock inte sådana som är försedda med belysning (nr 9405);
 5. patentproppar, huvudsakligen av keramiskt material (t.ex. för läskedrycksflaskor);
 6. burkar och andra behållare för allmänt bruk på laboratorier samt skyltburkar för apotek, konditorier etc.;
 7. diverse andra artiklar, t.ex. knivskaft, skolbläckhorn, avdunstningskrus för radiatorer och tillbehör till fågelburar.

Numret omfattar inte:

a)

konstgjorda tänder av keramiskt material (nr 9021);

b)

leksaker, spel och sportartiklar (95 kap.);

c)

knappar, rökpipor och andra artiklar enligt 96 kap.


70 kap. Glas och glasvaror

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar glas i alla former samt varor av glas (dock inte varor som är undantagna enligt anm. 1 till detta kapitel eller omfattas av tulltaxenummer med mera specificerad varubeskrivning i andra kapitel).

Glas (utom smält kvarts och annan smält kiseldioxid, vilka behandlas nedan) är en smält homogen blandning i varierande proportioner av ett alkalisilikat (av natrium eller kalium) med ett eller flera silikat av kalcium och bly samt ibland med mindre mängder av silikat av barium, aluminium, mangan, magnesium etc.

Glas förekommer alltefter sammansättningen under flera olika benämningar (t.ex. bömiskt glas, kronglas, blykristallglas, flintglas och strassglas). Dessa olika typer är icke kristalliniska (amorfa) och helt genomsynliga.

De olika tulltaxenumren i detta kapitel omfattar de i numren upptagna varorna oavsett vilken typ av glas dessa består av.

Tillverkningsförfarandena växlar avsevärt och omfattar bl.a.:

A.

gjutning (t.ex. av spegelglas);

B.

valsning (t.ex. av spegelglas och trådglas);

C.

flytplaning (av flytglas);

D.

formning, även kombinerad med pressning, blåsning eller dragning (t.ex. vid tillverkning av flaskor, dricksglas, vissa typer av optiska glasvaror samt askfat);

E.

blåsning med munnen eller med maskin (t.ex. vid tillverkning av flaskor, ampuller och prydnadsartiklar samt ibland vid tillverkning av planglas);

F.

dragning eller sprutpressning (i synnerhet av planglas, stänger och rör samt av glasfibrer);

G.

pressning, i allmänhet i form, vilken metod ofta används vid tillverkning av exempelvis askfat och även används i kombination med valsning (t.ex. för präglat glas) eller blåsning (t.ex. för flaskor);

H.

s.k. lamparbete, dvs. formning med hjälp av en blåslampa (för tillverkning av ampuller, prydnadsartiklar etc. av glasstavar eller glasrör);

IJ.

utskärning av de önskade artiklarna ur ämnen, sfärer etc., erhållna genom olika förfaranden (artiklar av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid framställs ofta av massiva eller ihåliga ämnen).


Ang. cellglas, se anv. till nr 7016.

I vissa fall bestäms klassificeringen av varor enligt detta kapitel av tillverkningsförfarandet. Sålunda är nr 7003 endast tillämpligt för gjutet eller valsat glas och nr 7004 endast för draget eller blåst glas.

Anm. 5 till detta kapitel föreskriver att med ordet "glas" också avses smält kvarts och annan smält kiseldioxid.

Detta kapitel omfattar också:

 1. mjölkglas (opalglas), vilket är genomskinligt och erhålls genom tillsats av t.ex. flusspat eller benaska (i en mängd av ca 5 %) till glasmassan; tillsatsen ger upphov till en partiell kristallisation i smältan vid avkylning eller förnyad upphettning;
 2. glaskeramiska material, i vilka glaset är omvandlat till nästan helt kristallinisk form genom kontrollerad kristallisation. De framställs genom att till glasmassan sätta kristallisationsframkallande ämnen, vilka ofta utgörs av metalloxider (t.ex. titandioxid och zirkoniumoxid) eller metaller (t.ex. kopparpulver). Sedan en artikel har formats med vanlig glastillverkningsteknik får den inte svalna omedelbart utan en så hög temperatur bibehålls att kristaller bildas runt kristallisationsgroddarna (devitrifiering). Glaskeramiska material kan vara ogenomskinliga eller genomskinliga. De är mycket hållfastare och mera värmeresistenta samt har bättre elektriska egenskaper än vanligt glas;
 3. glas med låg utvidgningskoefficient, t.ex. borosilikatglas.


7001 Avfall och skrot av glas, med undantag av glas från katodstrålerör eller annat aktiverat glas enligt nr 8549; glasmassa

Detta nummer omfattar:

A.

avfall och skrot av glas, som uppstår vid glasframställning (inbegripet glasavfall som har stänkt utanför smältdeglarna och sedan tagits tillvara) eller utgörs av sönderslagna glasvaror. Glasavfallkännetecknas i allmänhet av skarpa kanter;

B.

glasmassa (dvs. glas, inbegripet glasyr- och emaljmassa, i mer eller mindre regelbundna block) som inte är avsedd för något bestämt ändamål.

Glasyr- och emaljmassor smälter lättare och har högre densitet än de flesta vanliga glassorterna. De är vanligen ogenomskinliga men ibland genomskinliga och kan vara färglösa eller av skilda färger. De förs till detta nummer när de förekommer i form av oregelbundna stycken. De används för färgning eller opakisering av annat glas, för framställning av prydnadsföremål genom lamparbete, för glasering av keramiska produkter etc.


Numret omfattar också vitritglasmassa, en glassort med låg smältpunkt, vilken används för isolering av kontaktändarna i glassockeln till elektriska glödlampor. Den har hög halt av mangandioxid, vilken ger den en svartaktig färg, så att anordningarna i sockeln döljs.

Numret omfattar inte glas (inbegripet vitritglasmassa samt glasyr- och emaljmassa) i form av pulver, korn eller flingor (nr 3207).

7002 Glas i form av kulor (andra än mikropärlor o.d. enligt nr 7018), stänger, stavar eller rör, obearbetat


7002.10 

- Kulor 

7002.20

- Stänger och stavar

 

- Rör:

7002.31

- - Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid

7002.32

- - Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 x 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0° C - 300° C 

7002.39

- - Andra


Detta nummer omfattar:

 1. massiva glaskulor, vilka i allmänhet framställs genom formning eller pressning eller i automatmaskiner och vilka bl.a. används som råmaterial för framställning av glasfibrer eller för preparering av litografiska plåtar;
 2. glasstänger, glasstavar och glasrör av olika tjocklek, vilka i allmänhet erhålls genom dragning (i fråga om glasrör i kombination med blåsning). De kan användas för många ändamål (t.ex. i apparater för kemiskt eller industriellt ändamål; inom textilindustrin; för vidare bearbetning till termometrar, ampuller, glödlampor och elektronrör samt till prydnadsföremål). Vissa fluorescensrör (huvudsakligen med användning för reklamändamål) är dragna med längsgående skiljeväggar.

Denna grupp innefattar också glasyr- och emaljmassa i form avstänger, stavar eller rör (glasyr- och emaljmassa är beskriven i anv. till nr 7001).

Kulor enligt detta nummer måste vara obearbetade. Även stänger, stavar och rör måste vara obearbetade (dvs. i det skick i vilket de har framställts direkt genom dragningen eller endast nedskurna i kortare längder, eventuellt med ändarna enkelt avjämnade).

Numret omfattar inte kulor, stänger, stavar och rör som har formats till färdiga varor eller igenkännliga delar till färdiga varor; dessa kulor etc. klassificeras efter sin beskaffenhet (t.ex. enligt nr 7011, 7017 eller 7018 eller enligt 90 kap.). Om de är bearbetade men inte igenkännliga såsom avsedda för något särskilt ändamål, klassificeras de enligt nr 7020.

Nr 7002 omfattar också rör (även i avpassade längder) med tillsats av fluorescensämnen i glasmassan. Det omfattar däremot inte rör som är belagda med fluorescensämne på insidan, även om de inte har bearbetats på annat sätt (nr 7011).

Glaskulor som har karaktär av leksaker (ådrade eller flerfärgade glaskulor i alla slags förpackningar samt alla slags glaskulor i leksaksförpackningar) klassificeras enligt nr 9503. Glaskulor som har slipats efter formningen och används som proppar till vissa flaskor förs till nr 7010.

Numret omfattar inte heller mikropärlor o.d. (diameter högst 1 mm), vilka används t.ex. vid tillverkning av vägmärken, reflexskyltar och biodukar eller för rengöring av jetmotorer till flygplan eller av metallytor (nr 7018).

7003 Gjutet eller valsat planglas och profilglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt


 

- Planglas utan trådinlägg 

7003.12 

- - Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt: 

7003.19 

- - Annat 

7003.20 

- Planglas med trådinlägg (trådglas)

7003.30

- Profilglas


Detta nummer omfattar alla slag av gjutet eller valsat planglas (oavsett tjockleken och även om det är tillskuret till annan form än kvadratisk eller rektangulär) och profilglas, även försedda med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetade på annat sätt.

Det omfattar bl.a.:

A.

Spegelråglas. Detta är på grund av sin korniga eller på annat sätt grova yta i allmänhet ogenomsynligt. Det kan också vara genomfärgat med metalloxider eller andra metallsalter. Numret omfattar inte spegelglas som har ytslipats eller ytpolerats (nr 7005).

B.

Vissa glassorter som är mer eller mindre (ibland fullständigt) ogenomskinliga. De framställs ofta så att de till utseendet liknar marmor, porslin eller alabaster. Dessa glassorter framställs i vitt, svart eller någon annan färg eller marmorerade och används för beklädnad av väggar, för tillverkning av skivor till tvättställ, butiksdiskar, skrivbord, operationsbord etc., plattor till gravstenar, reklamskyltar, anvisningstavlor etc.

Glas av detta slag kan vara avsett för efterföljande mekanisk polering på ena eller båda ytorna, men omfattas inte av detta nummer när det har behandlats på sådant sätt (nr 7005). I obearbetat skick uppvisar detta glas märken efter valsarna eller kan ha spår av sand från gjutningen. Visst opalglas har dessutom ena ytan räfflad eller skrovlig för att underlätta fastsättningen.

C.

Vissa slag av ogenomsynligt glas med en vid tillverkningen erhållen ojämn yta. Denna grupp omfattar bl.a. råglas gjutet i skivor, katedralglas (även hamrat) etc.; ornamentglas med genom valsning åstadkomna mönster (ränder, rutor, åsar etc.) på ena sidan; korrugerat glas och gjutet s.k. antikglas (dvs. glas som har luftblåsor i massan eller är krackelerat på ytan eller har andra avsiktligt åstadkomna "defekter"). Dessa glastyper, vilka också kan vara genomfärgade, används till fönster i fabriker, magasin, kontor, badrum och i allmänhet i alla lokaler där man önskar ljus men inte insyn.


På grund av tillverkningssättet görs ytan på glas i denna grupp inte jämn genom någon vidare bearbetning.

Som redan nämnts omfattar detta nummer endast gjutet eller valsat glas.

Vid gjutning (som – utom i fråga om framställning av glas med stora dimensioner – alltmer ersätts av valsning) hälls det smälta glaset ut på ett fast bord. Två lister av metall utefter bordets långsidor bestämmer glasets tjocklek. Degeln töms framför en tung metallvals, vilken löper på listerna och valsar ut den sega glasmassan till samma tjocklek som listerna. När konsistensen tillåter det, förs glaset långsamt genom en kylkanal, där det så småningom avkyls. Under gjutningen kan också profiler (t.ex. U-profiler) erhållas genom att böja ett glasband i längdriktningen, medan glaset befinner sig i halvsmält tillstånd.

Vid valsning får den smälta glasmassan passera mellan valsar, varvid glaset erhålls som ett ändlöst band eller i form av plattor eller profiler. Det införs sedan mekaniskt i en kylkanal.

Det är vid gjutningen eller valsningen som glaset kan ges en mönstrad, hamrad etc. yta. Vid gjutningsförfarandet formas mönster i det halvsmälta glaset, antingen av graverade gjutbord eller av en graverad vals. Vid valsning åstadkoms de önskade mönstren med en graverad vals som är placerad efter de övriga valsarna.

Ovannämnda glastyper kan ha hål som har åstadkommits vid tillverkningen eller vara försedda med trådinlägg (trådglas). Spegel-, ornament- och katedralglas och liknande slag av glas är ibland försedda med trådinlägg, varigenom ett skydd mot splitter vid krossning erhålls, vilket gör dem lämpliga för byggnadsändamål. Trådglas tillverkas nästan alltid genom att ett ståltrådsnät läggs in i den ännu mjuka massan under valsningen.

Glas enligt detta nummer kan vara överfångat i samband med tillverkningen, i allmänhet med glas av annan färg eller kan ha försetts med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men det får inte vara vidare bearbetat.

Numret omfattar inte gjutet eller valsat glas, vilket på grund av efterföljande bearbetning förs till andra nummer (t.ex. nr 7005, 06, 7008 eller 7009) och inte heller säkerhetsglas (nr 7007), vilket kan ha valsats under tillverkningen.

7004 Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt


7004.20

- Glas, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt 

7004.90

- Annat planglas


Detta nummer omfattar endast draget eller blåst planglas, vilket måste vara obearbetat men får vara nedskuret, även till annan form än kvadratisk eller rektangulär.

Glasblåsning med munnen har (förutom i fråga om vissa speciella typer av glas) numera nästan helt kommit ur bruk och ersatts av olika mekaniska förfaranden som huvudsakligen består av dragning (t.ex. Fourcault-, Libbey-Owens- och Pittsburghprocesserna) eller dragning i kombination med blåsning.

Glas enligt detta nummer kan vara av olika tjocklek men är i allmänhet tunnare än gjutet glas enligt nr 7003. Det kan vara ogenomskinligt i massan eller genomfärgat eller i samband med tillverkningen överfångat med glas av annan färg eller vara försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt.

Draget glas och blåst glas används ofta utan vidare bearbetning i det skick i vilket de har framställts. Förutom sin huvudsakliga användning som glas till fönster, dörrar, skyltlådor, växthus, ur, tavlor etc. används sådant glas också som delar till möbler, för tillverkning av fotografiska plåtar, solglasögon etc.

Numret omfattar inte draget eller blåst glas som har ytslipats, ytpolerats eller bearbetats på annan sätt (se anv. till nr 7005, 7006, 7009 etc.).

7005 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt


7005.10

- Glas utan trådinlägg, med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt 

 

- Annat glas utan trådinlägg: 

7005.21 

- - Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart ytslipat 

7005.29 

- - Annat 

7005.30

- Glas med trådinlägg (trådglas)


Detta nummer omfattar flytglas. Råmaterialet till flytglas smälts i en ugn, varifrån det smälta glaset får flyta fram över ytan på smält metall. Därvid erhåller glaset en yta som är lika slät som ytan av den smälta metallen och som det sedan bibehåller. Innan glaset når slutet av metallbadet, kyls det av till en temperatur vid vilken det är tillräckligt hårt för att kunna passera över valsar utan att få märken eller deformeras. Därefter får det passera genom en kylkanal, vid vars slut det har kylts så mycket att det kan skäras. Detta slags glas ytslipas eller ytpoleras inte, eftersom det är fullständigt jämnt som en följd av tillverkningsmetoden.

Numret omfattar också planglas enligt nr 7003 och 7004, vilket har ytslipats eller ytpolerats (vanligen kombineras dessa två bearbetningar).

Vid ytslipning behandlas glaset med roterande, järnskodda slipskivor, vilka tillsammans med tillströmmande vatten som är försatt med slipmedel slipar ned ytan tills den är jämn. Glaset görs genomsynligt genom att poleras i en maskin med filtklädda polerskivor som är impregnerade med polerrött (järnoxid). Ytslipning kan utföras kontinuerligt. I s.k. tvillingmaskiner kan glasets båda sidor bearbetas samtidigt. Ibland underkastas glaset en avslutande polering.

Glas enligt detta nummer kan vara ogenomskinligt i massan eller genomfärgat eller i samband med tillverkningen överfångat med glas av annan färg eller försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt.

Glas enligt detta nummer används i fönster och dörrar samt i bilar, fartyg, flygplan etc. ävensom för tillverkning av speglar, skivor till bord och butiksdiskar, hyllor, skyltlådor etc. samt av säkerhetsglas enligt nr 7007.

Numret omfattar inte glas som har underkastats vidare bearbetning än som framgår av numrets lydelse eller av anm. 2 b till detta kapitel, inbegripet böjt eller kupigt glas (nr 7006, 7007, 7009 etc.).

7006 Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material

Detta nummer omfattar glas av de slag som är upptagna i nr 7003 – 7005 som har underkastats en eller flera av nedannämnda bearbetningar. Numret omfattar emellertid inte säkerhetsglas (nr 7007), flerväggiga isolerrutor av glas (nr 7008) och speglar av glas (nr 7009).

Enligt detta nummer klassificeras bl.a.:

A.

böjt eller kupigt glas, t.ex. sådant speciellt glas (t.ex. för skyltfönster) som framställs genom böjning eller kupning i varmt tillstånd (i en lämplig ugn eller över en form) av planglas, dock inte böjt eller kupigt glas enligt nr 7015;

B.

glas med bearbetade kanter (slipade med rak kant, snedslipade, fasettslipade, polerade, avrundade, skårade, profilerade etc.), vilket genom denna bearbetning har erhållit karaktär av sådana artiklar som skyddsskivor till bord, skivor till vågar, glas till tittgluggar o.d., till skyltar av olika slag, till skyddsplattor, till fotografiramar etc., glasrutor till fönster, möbler etc.;

C.

glas som efter framställningen har försetts med hål, räfflor etc.;

D.

glas som efter tillverkningen har bearbetats på ytan, t.ex. glas som har matterats genom sandblästring eller behandling med smärgel eller syra; isblommeglas; glas som har graverats eller etsats oavsett metoden; emaljerat glas (dvs. glas som har dekorerats med emalj eller smältfärger); glas som har försetts med mönster, dekor, motiv etc. oavsett metoden (handmålning, tryckning, anbringande av fönsterpapper etc.) samt allt på annat sätt dekorerat planglas med undantag av sådant handmålat glas som utgör målningar enligt nr 9701.


Detta nummer omfattar inte bara planglas i form av halvfabrikat (t.ex. skivor som inte är avsedda för något speciellt ändamål) utan också artiklar av planglas för speciellt ändamål, under förutsättning att de inte är försedda med ram och inte är i förening med annat material än glas. Numret omfattar sålunda bl.a. skyddsplattor för dörrar eller strömställare, helt av glas, fasettslipade eller försedda med hål samt skyltar, även fasettslipade, färgade eller försedda med mönster eller annan dekor.

Däremot klassificeras planglas som är infattat i trä eller oädel metall avsett för inramning av fotografier, andra bilder etc. enligt nr 4414 resp. 8306; prydnadsspeglar av glas, med eller utan ram, försedda med tryckta bilder på ena sidan, klassificeras enligt nr 7009 eller 7013; serveringsbrickor som består av en glasskiva (även färgad) med ram, handtag etc. förs till nr 7013; reklamskyltar, anvisningsskyltar, dörrskyltar, plattor, bokstäver, siffror o.d. på underlag av papper, papp, filt, metall etc. eller inramade klassificeras enligt nr 7020 (eller enligt nr 9405 om de är försedda med belysning). Glasskivor som är försedda med ram eller är i förening med annat material och som därigenom har karaktär av delar till maskiner, apparater eller möbler klassificeras enligt vad som gäller för delar till sådana.

Glasplattor som är avsedda för möbler men som varken är försedda med eller är i förening med annat material klassificeras enligt detta nummer om de föreligger särskilt men klassificeras tillsammans med möblerna i fråga om de föreligger tillsammans med möblerna (oavsett om dessa är sammansatta eller inte) och tydligt är avsedda för dessa.

Fotografiska glasplåtar (strålningskänsliga, exponerade eller framkallade) förs till 37 kap. Glasplattor med elektriska ledningar, som består av inpressad, ledande metallpasta, samt värmeplattor av glas med metallband e.d., vilka tjänstgör som elektriska motstånd förs till 85 kap.

7007 Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas


 

- Härdat säkerhetsglas: 

7007.11 

- - Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg 

7007.19 

- - Andra 

 

- Laminerat säkerhetsglas: 

7007.21

- - Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg 

7007.29

- - Andra


Med "säkerhetsglas" avses endast de glastyper som är beskrivna nedan och alltså inte skyddsglas, såsom vanligt trådglas och selektivt absorberande glas (t.ex. bländskyddsglas och skyddsglas mot röntgenstrålning).

A.

Härdat glas. Härmed avses:

1.

glas som har erhållits genom förnyad upphettning av glas så att det mjuknar, dock inte i så hög grad att det förlorar sin form. Glaset avkyls sedan hastigt genom lämpliga metoder (termiskt härdat glas);

2.

glas vars hållfasthet, slitstyrka och böjlighet har ökats väsentligt genom en komplicerad fysikalisk-kemisk behandling (t.ex. jonbyte), vilken också kan innefatta en förändring av ytstrukturen (kemiskt härdat glas).

På grund av de inre spänningar som har åstadkommits genom behandlingen kan detta glas inte bearbetas efter tillverkningen. Det framställs därför alltid direkt i önskad form och storlek.

B.

Laminerat glas. Glas av detta slag, vanligen benämnt laminerat glas, lamellglas eller flerskiktsglas, består av två eller flera planglas med ett eller flera mellanliggande lager av plast (vanligen cellulosaacetat eller vinyl- eller akrylplast). Fullständig sammanfogning åstadkoms genom inverkan av hög värme och högt tryck, ibland sedan insidorna har besprutats med ett speciallim. En annan metod består i att en plasthinna framställs direkt på glasskivorna; dessa sammanklistras sedan under högt tryck och vid hög temperatur.

 

Ett karakteristiskt kännetecken för härdat säkerhetsglas är, att det vid stötar bryts sönder i små stycken utan skarpa kanter eller t.o.m. förvandlas till stoft, varigenom risken för skador av splitter minskas. Laminerat säkerhetsglas spricker vanligen utan att splittras, men om stöten är så kraftig att glaset krossas är de kringflygande bitarna vanligen inte så stora att de förorsakar allvarligare skador. För speciella ändamål kan laminerat glas armeras med trådnät eller de mellanliggande plastskikten färgas.

På grund av sina egenskaper används dessa glastyper i vindrutor och andra rutor för bilar, i dörrar, fartygsventiler, skyddsglasögon för industriarbetare och motorförare samt till glas i gasmasker och dykarhjälmar. Skottsäkert glas utgör en speciell typ av laminerat glas.

Vid tillämpningen av detta nummer görs inte någon skillnad mellan icke format säkerhetsglas och format sådant (t.ex. böjt eller kupigt).

Kupat säkerhetsglas som har karaktär av glas till ur eller solglasögon klassificeras dock enligt nr 7015. Säkerhetsglas som ingår i eller på annat sätt är förenade med andra artiklar och därigenom har karaktär av delar till maskiner, apparater eller fordon klassificeras enligt vad som gäller för delar till sådana; skyddsglasögon med glas av säkerhetsglas klassificeras enligt nr 9004.

Flerväggiga isolerrutor av glas, t.ex. sådana som består av två glasskivor med ett mellanliggande lager av glasfibrer, klassificeras enligt nr 7008.

Artiklar av härdat glas eller glaskeramiskt material för andra än ovan angivna ändamål, klassificeras efter sin beskaffenhet (t.ex. härdade dricksglas, fat av borosilikatglas för matlagning samt assietter av glaskeramiskt material, enligt nr 7013).

Plast som används i stället för säkerhetsglas klassificeras efter materialets beskaffenhet (39 kap.).

7008 Flerväggiga isolerrutor av glas

Detta nummer omfattar flerväggiga isolerrutor av glas, av vilka det vanligaste slaget består av två eller flera glasskivor (maskinglas, spegelglas, flytglas och ibland även hamrat glas, katedralglas e.d.) som är åtskilda av ett lager av torr luft eller inert gas och ibland har mellanrummet uppdelat i fack. Dessa skivor är i kanterna sammanfogade med metall, plast eller annat material, så att det hela bildar en fullständigt lufttät enhet.

Ett annat slag av flerväggiga isolerrutor består av två glasskivor med ett mellanliggande lager av glasfibrer.

Dessa slag av glas, vilka används till fönster, tak etc., är till en viss grad värme- och ljudisolerande och minskar imbildningen.

7009 Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade


7009.10 

- Backspeglar för fordon 

 

- Andra slag: 

7009.91

- - Oinramade 

7009.92

- - Inramade 


Med "speglar av glas" avses planglas vars ena yta har belagts med metall (vanligen silver, ibland platina eller aluminium), så att en klar och glänsande reflex har erhållits.

Vid försilvring används en utspädd ammoniakalisk lösning av silvernitrat (blandad med en reducerande lösning på basis av kaliumnatriumtartrat eller socker). Lösningen hälls ut på glasytan, sedan denna har rengjorts omsorgsfullt. De reducerade silversalterna ger en varaktig och glänsande beläggning av metalliskt silver.

Vid platinering penslas en platinakloridförening på glaset, vilket sedan upphettas så att det blir nästan mjukt. Härigenom erhålls en väl fastsittande metallbeläggning.

Metallbeläggningen (särskilt om den består av silver) förses med ett skyddsöverdrag, som ibland består av ett eller flera lacklager eller av på galvanisk väg utfälld koppar, vilken i sin tur skyddas av ett lacklager.

Detta nummer omfattar speglar i form av planglas, även om de är vidare bearbetade. Det omfattar också tillformade speglar, oavsett storleken, t.ex. speglar för möbler, bostäder, järnvägsvagnar etc.; toalettspeglar (hand- och väggspeglar) och fickspeglar (även i skyddsfodral). Numret omfattar också förstorings- eller förminskningsspeglar samt backspeglar (t.ex. till fordon). Alla dessa speglar kan ha papp, vävnad etc. på baksidan eller vara försedda med ram (av metall, trä, plast etc.) och själva ramen kan vara prydd med annat material (vävnad, snäckor. pärlemor, sköldpadd etc.). Speglar som är avsedda att placeras på golvet eller marken (t.ex. svängbara speglar för provrum i skrädderier och skobutiker) förs också till detta nummer i enlighet med bestämmelsen i anm. 1 b till 94 kap.

Detta nummer omfattar också speglar, med eller utan ram, som är försedda med tryckta bilder på ena sidan, under förutsättning att de har behållit sin karaktär av speglar. Sådana varor, hos vilka trycket har en sådan omfattning att de inte kan användas som speglar, skall emellertid klassificeras enligt nr 7013 som prydnadsartiklar av glas.

Det bör emellertid observeras att speglar som har bearbetats så att de har fått karaktär av delar till möbler enligt 94 kap. (t.ex. dörrar till klädskåp) klassificeras som delar till möblerna i fråga.

Numret omfattar inte heller:

a)

speglar som har bearbetats till andra artiklar genom att tillfogas någon extra del, t.ex. vissa serveringsbrickor med handtag (nr 7013); däremot klassificeras s.k. bordsplatåer, som utgör enkla speglar, enligt nr 7009;

b)

speglar i vilkas montering eller ramar ingår ädel metall eller metall med plätering av ädel metall (på annat sätt än som mindre väsentliga beståndsdelar), även tillsammans med naturpärlor eller odlade pärlor eller med diamanter eller andra ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) (nr 7114) och inte heller speglar i vilka naturpärlor eller odlade pärlor eller ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) ingår på annat sätt (nr 7116);

c)

optiskt bearbetade speglar av glas (90 kap.); se motsvarande anv.;

d)

speglar som är kombinerade med andra beståndsdelar och utgör leksaker, spel eller artiklar för jakt (t.ex. lärkspeglar) (95 kap.);

e)

speglar med en ålder av över 100 år (nr 9706).

 

7010 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas


7010.10

- Ampuller

7010.20

- Proppar, lock och andra tillslutningsanordningar

7010.90

- Andra


Detta nummer omfattar alla glasbehållare av sådana slag som inom handeln vanligen används för transport eller förpackning av vätskor eller fasta produkter (pulver, korn etc.). Hit förs bl.a.:

A.

damejeanner, flaskor (inbegripet sifonflaskor), medicinflaskor och liknande behållare av alla former och storlekar, vilka används som behållare för kemikalier (syror etc.), drycker, oljor, köttextrakt, parfymeringsmedel, farmaceutiska produkter, bläck, lim etc.

Dessa varor, vilka tidigare framställdes genom blåsning med munnen, tillverkas numera nästan uteslutande i maskiner, som automatiskt matar in smält glasmassa i formar, i vilka de färdiga artiklarna formas genom blåsning med tryckluft. De tillverkas i allmänhet av vanligt glas (ofärgat eller färgat), men en del flaskor (t.ex. parfymflaskor) kan vara tillverkade av blykristallglas och vissa stora damejeanner av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid.

Ovannämnda behållare är i allmänhet avsedda att förses med tillslutningsanordning av något slag, t.ex. vanliga korkar, glasproppar etc., glaskulor, kapsyler (av metall eller plast) eller patentproppar (t.ex. för ölflaskor, flaskor för kolsyrat vatten, sodavattensifoner etc.).

Dessa behållare förs till detta nummer även om de är slipade, sandblästrade, etsade eller graverade eller dekorerade (detta gäller särskilt vissa parfym- och likörflaskor) eller försedda med flätning eller annan beklädnad av olika material (vide, halm, rafia, metall etc.). De kan också vara försedda med bägare (t.ex. fickflaskor). De får även vara försedda med droppräknare eller vara graderade, under förutsättning att de inte utgör laboratorieartiklar;

B.

burkar, krukor och liknande behållare för transport eller förpackning av vissa livsmedel (kryddor, såser, frukt, konserver, honung etc.), kosmetiska preparat och toalettmedel (ansiktskräm, hårvatten etc.), farmaceutiska produkter (salvor etc.), polermedel, rengöringsmedel etc.

Dessa varor tillverkas i allmänhet av vanligt glas (ofärgat eller färgat) genom pressning i form, vanligen med efterföljande blåsning med tryckluft. De har i allmänhet vid öppning, ingen eller kort hals och i regel en rand eller avsats som är avsedd att hålla ett lock eller en kapsyl. Vissa av dessa behållare kan emellertid tillslutas med kork eller skruvpropp.

Dessa artiklar kan (liksom flaskor) vara sandblästrade, slipade, etsade eller graverade, dekorerade, försedda med beklädnad etc.;

C.

ampuller, vilka vanligen tillverkas av dragna glasrör och vilka är avsedda att efter tillslutning användas som behållare för sera och andra farmaceutiska produkter eller för flytande bränslen (t.ex. bensinampuller för cigarettändare), kemikalier etc.;

D.

rörformiga behållare och liknande behållare som i allmänhet framställs av glasrör genom lamparbete eller genom blåsning och som används för transport eller förpackning av farmaceutiska produkter eller för liknande ändamål.


Numret omfattar också konserveringsburkar av glas.

Tillslutningsanordningar av alla slags material som föreligger tillsammans med de behållare för vilka de är avsedda klassificeras också enligt detta nummer.

Värmetåliga glaslock, som används för att skydda mat som finns i kastruller eller grytor etc. från damm och överdriven fuktavdunstning men som presenteras separat utan andra köksredskap, klassificeras enligt detta nummer.

Numret omfattar också proppar och andra tillslutningsanordningar av glas, tillverkade av vanligt glas eller blykristallglas, även slipade, sandblästrade, etsade, graverade eller dekorerade. Det omfattar vidare vissa glaskulor för tillslutning av flaskor; dessa kulor skärs ut ur glasskivor, formas till kulor och bearbetas sedan mekaniskt.

Numret omfattar inte:

a)

fickflaskor och andra flaskor som är helt eller till huvudsaklig del klädda med läder (nr 4205);

b)

glas till termosflaskor eller andra termoskärl (nr 7020);

c)

karaffer, dricksglas och andra glasvaror, vilka utgör hushållsartiklar och inte har huvudsaklig karaktär av behållare för transport eller förpackning av varor (nr 7013);

d)

diflaskor (nr 7013);

e)

laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas (nr 7017);

f)

specialskyltflaskor för butiker (nr 7020);

g)

glasbehållare till rafräschissörer (nr 7013), rafräschissörer (nr 9616) samt termosflaskor och andra termoskärl (nr 9617).

 

7011 Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) till elektriska lampor och ljuskällor, katodstrålerör e.d. samt delar av glas till sådana höljen, inte försedda med påmonterade detaljer


7011.10

- Till elektriska lampor

7011.20

- Till katodstrålerör

7011.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar:

A.

alla öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) av vilken form och storlek som helst, utan påmonterade detaljer, avsedda för tillverkning av elektriska lampor, elektronrör eller liknande artiklar, oavsett om dessa är avsedda för belysning eller för andra ändamål (glödlampor och gasurladdningslampor, röntgenrör, radiorör, katodstrålerör, likriktarrör eller andra elektronrör, infrarödlampor etc.). De flesta av dessa höljen masstillverkas i automatiska maskiner; de kan vara matterade, färgade, mjölkvita, belagda med metall, överdragna med fluorescerande ämne etc.

Delar av glas till ovannämnda höljen (t.ex. bildskärmen eller den koniska bakre delen till katodstrålerör för televisionsmottagare samt reflektorer till strålkastarlampor) klassificeras också enligt detta nummer;

B.

glasrör med avsmalnande ändar, tydligt avsedda för elektriska lampor och ljuskällor eller tillformade för ljusreklamskyltar;

C.

glasrör som på insidan är överdragna med något fluorescerande ämne (t.ex. zinksilikat, kadmiumborat eller kalciumvolframat).


Genom en serie bearbetningar (t.ex. insättning av glödtrådar eller elektroder, åstadkommande av vakuum, införande av en eller flera ädelgaser, kvicksilver etc., anbringande av metallsocklar) omvandlas dessa höljen till elektriska lampor och ljuskällor, katodstrålerör e.d. enligt 85 kap.

Alla ovannämnda artiklar kan vara tillverkade av vanligt glas, blykristallglas eller smält kvarts.

Numret omfattar inte:

a)

glasrör som endast är skurna till avpassade längder, även om ändarna har avjämnats genom eldpolering (smältning) eller på annat sätt och inte heller rör som har framställts av glasmassa med tillsats av fluorescensämnen, t.ex. natriumuranat (nr 7002);

b)

kolvar, rör och andra glashöljen som är tillslutna eller försedda med påmonterade detaljer, ävensom färdiga glödlampor, elektronrör, röntgenrör etc. (se nr 8539, 8540, 9022 etc.).[7012]

7013 Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018)


7013.10

- Varor av glaskeramiskt material 


- Dricksglas på fot, andra än sådana av glaskeramiskt material:

7013.22

- - Av blykristallglas

7013.28 

- - Andra


- Andra dricksglas, andra än sådana av glaskeramiskt material:

7013.33

- - Av blykristallglas

7013.37

- - Andra


- Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, andra än sådana av glaskeramiskt material: 

7013.41

- - Av blykristallglas

7013.42

- - Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 x 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0° C - 300° C 

7013.49

- - Andra


- Andra glasvaror: 

7013.91

- - Av blykristallglas

7013.99

- - Andra


Detta nummer omfattar följande slag av artiklar, av vilka de flesta framställs genom pressning eller blåsning i formar:

 1. bords- och köksartiklar, t.ex. dricksglas, bägare, sejdlar, karaffer, diflaskor, tillbringare, tallrikar, salladsskålar, sockerskålar, såssnipor, fruktfat, kakfat, saladjärer, karotter, äggkoppar, smörassietter, olje- och ättiksflaskor, fat för matlagning, servering etc., grytor, omelettformar, brickor, saltkar, sockerströare, knivlägg, blandningskärl, bordsringklockor, kaffekannor, kaffefilter, bonbonjärer, kärl med gradering för köksändamål, tallriksvärmare, karottunderlägg, vissa delar till smörkärnor för hushållsbruk, behållare till kaffekvarnar (för hushållsbruk), ostkupor, citronpressar och ishinkar;
 2. toalettartiklar, såsom tvålkoppar, tvättsvampskorgar, behållare för flytande tvål, hängare (för handdukar etc.), puderskålar, toalettflaskor för parfym, delar till rafräschissörer (andra än sprayanordningar) samt tandborsthållare;
 3. kontorsartiklar, såsom brevpressar, bläckhorn, bokstöd, knappnålsfat, pennfat och askfat;
 4. artiklar för prydnadsändamål inomhus (även för kyrkor o.d.), såsom vaser, fruktskålar med utsmyckning, statyetter, prydnadsfigurer (djur, blommor, blad, frukter etc.), bordsplatåer (andra än sådana enligt nr 7009), akvarier, rökelsekar samt souvenirer med bilder. Dessa artiklar kan vara tillverkade av vanligt glas, av blykristallglas, av glas med låg utvidgningskoefficient (t.ex. borosilikatglas) eller av glaskeramiskt material (sistnämnda två material används särskilt i köksartiklar). De kan vara färglösa, färgade, överfångade, slipade, matterade, etsade eller graverade eller på annat sätt dekorerade eller bestå av speglande, metallbelagt glas (t.ex. vissa brickor med handtag). Numret omfattar emellertid inte bordsplatåer som utgör enkla speglar (se anv. till nr 7009).
  Däremot omfattar nr 7013 prydnadsartiklar som utgör speglar men som inte kan användas som sådana på grund av förekomsten av tryckta bilder; om de är användbara som speglar förs de till nr 7009.

Varor av glas i förening med annat material (oädel metall, trä etc.) klassificeras enligt detta nummer endast om glaset ger det hela karaktär av glasvara. Ädel metall eller metall med plätering av ädel metall får förekomma endast som mindre väsentliga beståndsdelar; numret omfattar inte artiklar i vilka sådana metaller förekommer i större utsträckning än så (nr 7114).

Numret omfattar inte heller:

a)

glasspeglar, även inramade (nr 7009);

b)

flaskor, burkar och krukor av sådana slag som vanligen används inom handeln för transport eller förpackning av varor, konserveringsburkar och lock för köksredskap som presenteras separat från köksredskapen (nr 7010);

c)

k. blyinfattade rutor o.d. (nr 7016);

d)

artiklar enligt nr 7018 av sådana slag som är lämpliga för prydnadsändamål inomhus (t.ex. konstgjorda blommor och blad av glaspärlor samt prydnadsföremål av glas som är framställda genom lamparbete);

e)

urfoder (nr 9112);

f)

belysningsarmatur och andra belysningsartiklar samt delar till sådana artiklar, enligt nr 9405;

g)

rafräschissörer (nr 9616);

h)

termosflaskor och andra termoskärl enligt nr 9617.


7014 Glasvaror för signaleringsändamål samt optiska element av glas (andra än sådana som omfattas av nr 7015), inte optiskt bearbetade

Detta nummer omfattar följande varor, under förutsättning att de inte är optiskt bearbetade:

A.

glasvaror för signaleringsändamål (färglösa eller färgade), som är avsedda att ingå i reflekterande vägmärken (t.ex. i plattor, stolpar etc.) eller i reklamskyltar eller att användas som enkla reflexanordningar på cyklar, bilar etc. Dessa artiklar, som vanligen är konvexa, halvsfäriska eller plana med vanligen parallella räfflor, har den egenskapen att de återkastar ljus (från t.ex. bilstrålkastare) och därför blir synliga på avstånd i mörker;

B.

optiska element av glas (ofärgat eller färgat). Numret omfattar sådana element som är tillverkade på så sätt att de utan att vara optiskt bearbetade ger en önskad optisk effekt. Bland dessa artiklar märks huvudsakligen linser och liknande artiklar till strålkastare, parkeringsljus och blinkers till bilar, baklyktor till cyklar, trafiksignaler, vissa bojar, ficklampor, stavlampor, växelbord, instrumenttavlor och även till vissa enkla förstoringsglas.

 

Numret omfattar också ämnen till optiska element samt optiska element som behöver optiskt bearbetas.

Optisk bearbetning består i att ytorna bearbetas först med grova och sedan med allt finare slipmedel. De successiva bearbetningarna är skrubbslipning, förslipning, slipning och polering.

Artiklar som har undergått en eller flera av de bearbetningar som föregår poleringen klassificeras enligt detta nummer. Men numret omfattar inte element som fått någon yta helt eller delvis polerad för att erhålla önskade optiska egenskaper (nr 9001 om de är omonterade och nr 9002 om de är monterade – se anv. till dessa nummer).

En enkel avslipning av kanterna på rondeller eller linser, utan vidare bearbetning, anses inte som optisk bearbetning.

Artiklar enligt detta nummer erhålls i allmänhet genom enkel formgjutning eller pressning eller genom utskärning ur plattor, stänger eller block.

Artiklarna förs hit även om de är infattade, monterade eller på baksidan försedda med en reflekterande yta, men numret omfattar inte varor som är igenkännliga som färdiga artiklar (t.ex. nr 8310 om de utgör skyltar, siffror, bokstäver eller andra symboler av oädel metall och nr 8512 om de utgör elektrisk belysningsutrustning för cyklar eller motorfordon).

Numret omfattar inte heller:

a)

glas för icke synkorrigerande eller synkorrigerande glasögon (inte optiskt bearbetade) (se anv. till nr 7015);

b)

mikropärlor o.d. i löst skick (se anv. till nr 7018). Däremot omfattar nr 7014 plattor som är belagda med mikropärlor och är avsedda att fästas på vägmärken;

c)

optiskt bearbetade optiska element av glas samt optiska element av andra material än glas (90 kap.);

d)

 belysningsarmatur och andra belysningsartiklar samt delar till sådana artiklar, enligt nr 9405.7015 Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller synkorrigerande glasögon, böjda, kupiga eller formade på liknande sätt, inte optiskt bearbetade; ihåliga glasglober och segment av glasglober för tillverkning av sådana glas


7015.10

- Glas för synkorrigerande glasögon

7015.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar:

A.

Glas som är böjda, kupiga eller formade på liknande sätt, med eller utan parallella ytor och avsedda att användas som glas till ur, ävensom allt liknande glas till fotografiramar o.d., till medaljonger och till hygrometrar, barometrar och liknande instrument. Detta nummer omfattar med andra ord ett antal glas som normalt är avsedda att skydda visare och tavlor på ovannämnda artiklar, även om glasen i vissa fall är avsedda att användas som urglas i laboratorier eller för tillverkning av speglar.

När ifrågavarande glas inte har parallella ytor, kan de ha vissa optiska egenskaper, men under det att huvuduppgiften hos glas enligt nr 7014 är att ge en viss optiskt effekt, är den hos glas enligt nr 7015 att skydda.

B.

Glas som är kupiga eller formade på liknande sätt och som är avsedda för icke synkorrigerande glasögon (t.ex. solglasögon och skyddsglasögon), dvs. glas av lägre kvalitet än den som används i synkorrigerande glasögon.

Dessa glas har vanligen parallella ytor och är i allmänhet inte avsedda att optiskt bearbetas. Om de likväl skulle vara optiskt bearbetade omfattas de inte av detta nummer (nr 9001).

Ovan i A och B beskrivna glas framställs huvudsakligen enligt följande metoder:

1.

Glasmassan blåses till en ihålig glob med en diameter som vanligen inte överstiger 80 cm. Denna glob delas i tre eller fyra delar, vilka i sin tur med en skärcirkel med diamantspets skärs till små kalotter. Kanterna på kalotterna avjämnas sedan genom varmpressning i en form.

2.

Små kvadratiska, rektangulära eller runda stycken skärs ut ur planglas; de kupas sedan genom uppmjukning i en konkav form eller roterande ring eller genom varmpressning i en form.

3.

Det smälta glaset hälls direkt i formen i en mekanisk press.

4.

I ena ytan av ett stycke runt, kvadratiskt eller rektangulärt planglas nedslipas en urholkning som ger utrymme för urvisarna.

Förutom glas som är formade för direkt användning (runda, ovala, kvadratiska eller rektangulära) omfattar detta nummer också ihåliga glober och kalotter som har framställts enligt den metod som är beskriven i punkt 1 ovan.

C.

Glas till synkorrigerande glasögon (inbegripet ämnen till sådana glas, dvs. glasstycken som har formats genom pressning eller i form men inte är optiskt bearbetade). I de flesta fall används inom optikerbranschen glas som har erhållits genom pressning av smält glasmassa till ämnen som i allmänhet har samma form som färdiga glas till glasögon. I vissa fall erhålls ämnen till glasögonglas genom utskärning ur valsat eller draget planglas och uppmjukning av de utskurna styckena i en ugn, innan de pressas till ämnen. Ämnen av båda dessa slag måste ytterligare bearbetas på ytan, huvudsakligen genom polering, innan de kan användas till synkorrigerande glasögon.


Detta nummer omfattar ämnen till synkorrigerande glasögon, dvs. glasstycken som endast har formats men inte optiskt bearbetats. Före formningen klassificeras detta glas alltefter beskaffenheten enligt nr 7003, 7004, 7005 eller 7006.

Numret omfattar inte:

a)

plana glas för samma användning (särskilt nr 7005, 7006 och 7007);

b)

optiska element enligt nr 7014;

c)

urglas som är speciellt bearbetade för laboratorieändamål (t.ex. med hål i mitten eller med kantslipning för att åstadkomma lufttät tillslutning) (nr 7017);

d)

glas till synkorrigerande glasögon eller kontaktlinser, optiskt bearbetade (90 kap.).

 

7016 Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas, även med trådinlägg, av sådana slag som används i byggnader eller andra konstruktioner; glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål; så kallade blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor, isolermantlar e.d.


7016.10 

- Glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål

7016.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar en rad glasvaror som erhålls genom pressning eller gjutning (även i kombination med blåsning). De används huvudsakligen för täckning av tak, kupoler och valv men också, vanligen i förening med betong, för beklädnad av väggarna i källare, suterrängvåningar, underjordiska passager etc.

Numret omfattar sålunda massiva eller ihåliga murstenar, plattor etc. av olika former (dubbelstenar etc.). Numret omfattar också byggnadsornament (rosetter, gavelpelare etc.), plan- och sättsteg för trappor, ledstångskulor etc.

Dessa artiklar, vilka är mer eller mindre genomskinliga, kan vara bearbetade på kanterna, räfflade, mönstrade, armerade eller på annat sätt i förening med metall, betong eller andra material.

Numret omfattar vidare:

 1. glastärningar för mosaikarbeten, vanligen färgade eller med ena sidan förgylld, samt små glasplattor, även speglande, vilka används för beklädnad av väggar, möbler etc. Dessa artiklar förs hit även om de är fästade på underlag av papper, papp, textilvara e.d. Numret omfattar också mindre splitter av glas, vanligen opalglas, vilka används som inläggningar i betong för utsmyckning av husfasader;
 2. s.k. blyinfattade rutor (glasmålningar) o.d. för bostäder, kyrkor etc. De består av rutor, rosetter etc., av vilken form som helst, av glas (vanligen genomfärgat, färgat på ytan eller bestående av antikglas), infattade i blyspröjsar och ibland förstärkta med metallister. Liknande rutor tillverkas med spröjsar av andra metaller (särskilt koppar), så att de blir mera motståndskraftiga mot brand;
 3. cellglas i form av block, plattor, skivor, isolermantlar e.d. Detta glas framställs vanligen av smält glas, i vilket tryckluft blåses in eller gasavgivande ämnen införs. Dessa förfaranden ger ofärgat eller färgat glas med en struktur som liknar pimstenens. Det har en densitet av högst 0,5 (varför det ibland används i stället för kork) och kan lätt borras, sågas, filas etc. Det är ett värme- och ljudisolerande och ljudabsorberande material, som i ovannämnda former används för byggnadsändamål etc.
  Detta glas används också för tillverkning av livbälten, livbojar, prydnadsföremål etc. I form av sådana artiklar omfattas det inte av detta nummer utan klassificeras enligt tulltaxenumren för motsvarande artiklar av annat glas (i synnerhet nr 7013, 7017 eller 7020).

Numret omfattar inte heller:

a)

glas enligt nr 7004 – 7006;

b)

flerväggiga isolerrutor av glas (nr 7008);

c)

färdiga plattor och andra prydnadsföremål som är tillverkade av mosaikbitar (nr 7020);

d)

blyinfattade rutor med en ålder av över 100 år (nr 9706).


7017 Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade eller kalibrerade


7017.10 

- Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid

7017.20

- Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 x 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0° C - 300° C

7017.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar glasvaror av sådana slag som allmänt brukas i laboratorier (forsknings-, apoteks- och industrilaboratorier etc.), t.ex. specialflaskor (gastvättnings- och reagensflaskor, Woulfs flaskor etc.), specialrör (för gastvättning, torkning, kondensation och filtrering, gasbyretter, provrör etc.), omrörare, destillationskolvar, mätglas, kulturflaskor (Kolles, Roux etc.), byretter av alla slag, indunstningsskålar, mätkolvar, specialglaskupor (vakuumklockor, även med hals etc.), specialdroppflaskor (kalibrerade etc.), retorter, kristallisationsskålar, torkcylindrar, filtrerplattor och filtrerskivor, skedar, exsickatorer, dialysatorer, förlängningsstycken (adapters), kylare, förlag till destillationsapparater, specialtrattar (trattar med kran, päronformade trattar etc.), cylindrar, deglar, filterdeglar, specialkolvar (erlenmeyerkolvar, flerhalsade kolvar etc.), specialspritlampor, mortlar, vågskepp, pipetter, speciella slag av isoleringskärl (andra än sådana enligt nr 9617), tvättflaskor, kranar, spatlar, kärl (för filtrering och fällning, flerhalsade kärl etc.), mufflar, underläggsplattor för deglar samt objekt- och täckglas för mikroskop.

Angående reglerna för klassificering av instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys hänvisas till anv. till nr 9027. Sådana instrument och apparater, vilka principiellt omfattas av nr 9027, kan dock ibland samtidigt anses utgöra laboratorieartiklar av glas enligt nr 7017. Av nämnda anvisning framgår att nr 7017 exempelvis omfattar acidimetrar (andra än sådana enligt nr 9025), galaktometrar, butyrometrar, laktobutyrometrar och liknande instrument för provning av mejeriprodukter; albuminometrar och urinämnemätare; eudiometrar; volumenometrar, nitrometrar, kipp- och kjeldahlapparater o.d.; kalcimetrar; kryoskop och ebullioskop för bestämning av molekylvikter.

Med "hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas" avses artiklar med allmän användning, vilka inte behöver handhas av läkare. Numret omfattar därför bl.a. sköljapparater, munstycken (till ballong- och lavemangsprutor etc.), uringlas, bäcken, nattkärl, spottkoppar, koppglas, bröstpumpar (med eller utan gummiboll), ögonbad, inhalatorer och tungspatlar. Numret omfattar också spolar och rullar för upplindning av kirurgisk katgut.

Artiklar enligt detta nummer kan vara graderade eller kalibrerade. De kan vara tillverkade av vanligt glas (särskilt om de är avsedda för hygieniska eller farmaceutiska ändamål), men laboratorieartiklar är ofta av borosilikatglas, smält kvarts eller annan smält kiseldioxid på grund av dessa glassorters motståndskraft mot inverkan av kemikalier och låga utvidgningskoefficient.

Numret omfattar inte:

a)

behållare för transport eller förpackning av varor (nr 7010); vanliga kupiga urglas, vilka ibland används i laboratorier (nr 7015; se anv. till detta nummer); specialskyltflaskor för apotek samt glasvaror av sådana slag som används för industriella ändamål (nr 7020);

b)

instrument och apparater av glas enligt 90 kap., t.ex. injektionssprutor, specialmunstycken och andra artiklar som utgör instrument och apparater för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk (nr 9018); areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar och barometrar, enligt nr 9025; instrument och apparater enligt nr 9026 (för mätning eller kontroll av vätskors strömning etc.) samt instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys, enligt nr 9027.


7018 Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta smycken; ögon av glas, andra än proteser; statyetter och andra prydnadsartiklar av glas, framställda genom så kallat lamparbete, andra än oäkta smycken; mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm


7018.10 

- Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas 

7018.20

- Mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm 

7018.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar en mängd mycket olikartade glasartiklar, av vilka de flesta, direkt eller efter vidare bearbetning används för prydnadsändamål.

De utgörs bl.a. av: 

A.

glaspärlor, t.ex. till halsband, radband, konstgjorda blommor, gravprydnader etc.; till prydnader på textilvaror (garneringar, broderier etc.), handväskor e.d.; för användning som elektriska isolatorer. Dessa pärlor (ofärgade eller färgade) förekommer i form av små, hålförsedda, mer eller mindre runda kulor. De framställs av rör, vilka skärs i stycken med en längd som är ungefär lika stor som diametern. De erhållna små cylindrarna införs sedan tillsammans med en blandning av pulverformiga ämnen (träkol, grafit, gips etc.) i en metalltrumma som roterar över en eldstad. Värmen mjukar upp glascylindrarna, som genom friktionen får en mer eller mindre sfärisk form, under det att de pulverformiga ämnena hindrar dem från att häfta samman;

B.

imitationer av naturpärlor, ihåliga eller massiva, oavsett färg, form och storlek. Det vanligaste slaget av ihåliga pärlor erhåller man genom att blåsa glaskulor med tunna väggar längs ett glasrör med mycket liten diameter. Pärlorna skiljs sedan från varandra. På grund av tillverkningssättet får dessa pärlor två motsatta hål, genom vilka en tråd kan trädas. Ihåliga pärlor kan också blåsas längs en glasstav. Ett ämne som innehåller pärlessens (en degartad massa som består av vissa i ammoniak upplösta fiskfjäll) blåses sedan in i glasgloberna, vilka ibland fylls med vitt vax för att öka hållfastheten. Sådana pärlor kan lätt skiljas från naturpärlor genom sin ringa tyngd och det förhållandet att de krossas redan vid mycket ringa tryck.

Massiva imitationer av naturpärlor erhålls antingen genom att en vid en koppartråd fäst glasdroppe vrids i en låga eller genom att glas gjuts i små formar, genom vilka ett fint kopparrör löper. Efter avkylning upplöses metallen i salpetersyra; glaset angrips inte och pärlorna får ett genomgående hål. Dessa pärlor överdras sedan med pärlessens och slutligen med ett skyddande lager av klarlack;

C.

imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar, vilka inte bör förväxlas med syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar enligt nr 7104 (se anv. till detta nummer). Dessa imitationer tillverkas av specialglas (t.ex. strassglas) med högt brytningsindex, vilket glas kan vara färglöst eller genomfärgat med metalloxider.

Imitationerna i fråga erhålls vanligen genom att stycken av önskad storlek skärs ut ur ett glasblock. Dessa stycken placeras sedan på en med trippel täckt metallplåt, som förs in i en liten ugn, där glasstyckenas kanter avrundas. Stenarna kan sedan slipas (briljantslipning, rosenslipning etc.) eller graveras (imitationer av kaméer och intaglio). Dessa stenar kan även framställas genom direkt formning (vilket t.ex. är fallet med stenar av bestämd form för smycken). Undersidan av dessa stenar är ofta överdragen med ett reflekterande skikt av metallfärg;

D.

andra smärre artiklar av glas, såsom imitationer av korall;

E.

olika glasartiklar (andra än oäkta smycken) som är tillverkade genom sammansättning av vissa av ovannämnda artiklar, t.ex. blommor, blad och pärlprydnader för kransar; fransar som är tillverkade av pärlor eller små glasrör och avsedda för lampskärmar, hyllor etc.; gardiner, draperier och bordstabletter som är tillverkade av pärlor eller små glasrör; radband som är tillverkade av glaspärlor eller imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar;

F.

ögon av glas (andra än sådana som är avsedda för människor – nr 9021), t.ex. till dockor, robotar eller uppstoppade djur. Numret omfattar emellertid inte ögon till blunddockor som är fästade på en mekanism (nr 9503);

G.

statyetter och andra prydnadsartiklar (andra än oäkta smycken), av lampbearbetat glas, erhållet genom att bearbeta glas i mjukt tillstånd med hjälp av en blåslampa. Dessa artiklar är avsedda att placeras på hyllor (djur, växter, statyetter etc.). De är i allmänhet tillverkade av mycket klart glas (blykristallglas, strassglas etc.) eller av emaljmassa;

H.

mikropärlor o.d. med en diameter av högst 1 mm, vilka används för tillverkning av plattor för vägmärken, reflekterande reklamskyltar eller biodukar eller för rengöring av jetmotorer på flygmaskiner eller av metallytor. Dessa pärlor är massiva och perfekt sfäriska.


Numret omfattar inte blommor, blad och frukter av gjutet eller format glas för prydnadsändamål inomhus (nr 7013). Genom lamparbete framställda prydnadsartiklar av glas, i vilka ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår på annat sätt än som mindre väsentliga beståndsdelar eller som utgör oäkta smycken enligt definition i 71 kap., förs till sistnämnda kapitel.

Numret omfattar inte heller:

a)

glaspulver (glitter), mycket ofta silverbelagt eller färgat, för dekorering av brevkort, julgransprydnader etc. (nr 3207);

b)

handväskor och liknande artiklar av läder eller textilvara som är utsmyckade med glaspärlor eller med imitationer av naturpärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (nr 4202);

c)

vykort, julkort o.d. som är belagda med glitter (nr 4909);

d)

textilvaror med fastsatta glaspärlor (elfte avd., i synnerhet nr 5810);

e)

vävnader med överdrag av mikropärlor och avsedda för biodukar etc. (nr 5907);

f)

skodon, huvudbonader, promenadkäppar och paraplyer som är prydda med glaspärlor, imitationer av naturpärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (64, 65 eller 66 kap.);

g)

imitationer av naturpärlor, ädelstenar eller halvädelstenar som är infattade i ädel metall eller metall med plätering av ädel metall (nr 7113 eller 7114) samt oäkta smycken enligt nr 7117 (se anv. till detta nummer);

h)

manschettknappar (nr 7113 eller 7117 alltefter beskaffenheten);

ij)

leksaker, spel och julgransprydnader (inbegripet glober av tunt, blåst glas) (95 kap.);

k)

knappar, inbegripet bröstknappar (nr 9606 eller 71 kap. alltefter beskaffenheten).


7019 Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn, roving och vävnader)(+)- Förgarn (slivers), roving, garn, huggna fibrer och mattor därav:

7019.11

- - Huggna fibrer i längder om högst 50 mm

7019.12

- - Roving

7019.13

- - Annat garn, Förgarn (slivers)

7019.14

- - Mekaniskt bundna mattor

7019.15

- - Kemiskt bundna mattor

7019.19

- - Andra


- Mekaniskt bundna vävnader:

7019.61

- - Slutna vävda material av roving

7019.62

- - Andra slutna material av roving

7019.63

- - Slutna vävda material, tvåskaftsbindning, av garn, ej överdragna eller belagda

7019.64

- - Slutna vävda material, tvåskaftsbindning, av garn, överdragna eller belagda

7019.65

- - Öppna vävda material med en bredd av högst 30 cm

7019.66

- - Öppna vävda material med en bredd av mer än 30 cm

7019.69

- - Andra


- Kemiskt bundna vävnader

7019.71

- - Tunn duk

7019.72 

- - Andra slutna material

7019.73

- - Andra öppna material

7019.80

- Glasull och artiklar av glasull

7019.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar glasfibrer som sådana (inbegripet glasull enligt definition i anm. 4 till detta kapitel) samt olika varor av glasfibrer, inbegripet sådana varor som på grund av sin beskaffenhet är uteslutna ur andra tulltaxenummer.

Glasfibrer har följande egenskaper: de är mindre böjliga än vegetabiliska eller animaliska textilfibrer (glasgarn är svårt att knyta); de är starka (starkare än någon av textilfibrerna enligt elfte avd. och starkare än stål med lägre vikt när det gäller draghållfasthet); de har god dimensionell stabilitet och kan inte töjas eller krympas; de är inte hygroskopiska; de är inte brännbara och har låg förmåga att leda värme och ljud (i vissa fall); de ruttnar inte och är motståndskraftiga mot vatten och de flesta syror; de har låg UV-känslighet; de är dåliga ledare för elektricitet och har dielektrisk permeabilitet; de är kompatibla med organiska matriser.

Glasull (slumpmässigt orienterade fibrer) är glasprodukter i vilka de slumpmässigt orienterade filamenten bildar en produkt med stor volym som främst används för isoleringsändamål.

Det finns två typer av glasfibrer:

a.

(Ändlösa) glasfibrer av filament, bestående av ett stort antal ändlösa parallella filament, i allmänhet med en diameter på mellan 3 och 34 μm (mikron). Efter att dessa ändlösa filament har formats hålls de samman i ett ytbehandlat fiberknippe (s.k. ’sizing’) för att underlätta efterföljande produktionssteg (huggning, upplindning, tvinning, vävning etc.).

b.


Korta glasfibrer av filament (stapelfibrer), bestående av filament som skurits eller brutits i korta längder under produktionsprocessen och dragits samman till ett ändlöst fiberknippe av löst sammansatta fibrer.


Glasfibrer kan bearbetas vidare till följande produkter enligt detta nummer:

— Mattor och glasfibernät med kemiskt bundna fibrer, dvs. mattor av huggna fiberknippen, mattor av ändlösa fiberknippen och typiska icke-vävda produkter som tunn duk, trådlagsduk etc.

— Textilier med mekaniskt bundna fibrer, dvs. vävnader, textilier av icke-krusad fiber, trikå, syvirkvaror, nålade textilier såsom vävd roving, glasfibervävnader med öppna maskor, skärmar etc.


Glasfibrer kan framställas genom olika förfaranden, vilka (bortsett från några få undantag) kan delas upp i följande tre huvudgrupper:

I. Mekanisk dragning.

Vid detta förfarande smälts en blandning av sand, kalk och kaolin i en ugn för att skapa glas. Beroende på sammansättningen kan olika typer av glas tillverkas. Den smälta blandningen rinner ner i en kanal i vars botten det finns munstycken av någon ädelmetallegering (vanligen av rodium eller platina) som kan motstå den höga temperaturen. Munstyckena är försedda med ett stort antal hål, genom vilka smälta glasfilament rinner. Efter en ytbehandling (sizing, t.ex. med silikon) förs strängarna antingen till en spindel som roterar med höghastighet och som drar ut trådarna på ett papprör eller blir direkt kapade under bussningen. De erhållna glasfibrerna (huggna knippen) kan bearbetas vidare till mattor och vävnader.

II. Dragning genom centrifugering.

Vid detta förfarande låter man i deglar smält glas falla på en skiva av eldfast keramiskt material, vilken roterar med stor hastighet och i kanten är försedd med ett mycket stort antal tänder. Glaset häftar fast vid skivan, som upphettas av en låga från en brännare, men slungas under inverkan av centrifugalkraften samtidigt ut i fibrer. Dessa fibrer blåses över till ett bord och spolas upp på en kylcylinder.

Genom detta förfarande erhålls korta fibrer (glasull), vilka används direkt utan spinning.

III. Dragning med hjälp av högtrycksånga eller tryckluft.

Vid detta förfarande utförs dragningen genom att strålar av högtrycksånga eller tryckluft blåses från båda sidorna på fibrerna av smält glas som kommer ut ur ugnen genom ett munstycke. Genom inverkan av dessa strålar slits fibrerna av i korta längder, vilka ytbehandlas med smörjmedel under framställningen.

De korta fibrer som erhålls på detta sätt spolas upp på en trumma och bildar antingen vävnader färdiga att användas (isoleringsmattor) eller stapelfibrer som senare kan spinnas till garn.


Vävnader av glasfiber erhålls vanligen genom tillverkningsprocesser som kan delas upp i två huvudkategorier:

I.

Kemisk bindning

a. process för att framställa tunna dukar av glas, våt- eller torrbildning

b. process för att framställa trådlagsduk

II.

 Mekanisk bindning


a. Vävning:
Vävmaskiner, eller vävstolar, väver samman varpfibrerna (på längden) och fyllnadsfibrerna (väft) efter olika vävmönster (tvåskaftsbindning, lenobindning etc.) för att bilda en stängd eller öppen vävnadsstruktur.

b. Stickning:

Stickningsmaskiner gör det möjligt att erhålla flata eller rörformade vävnader genom att sammanfogade fibrer bildar öglor som griper in i och binder andra öglor med användning av ett stickningssystem på längden (varpstickning) eller på bredden/tvären (väftstickning). Varpstickningstekniken används vanligen för att sy vävnader i flera lager.

c. Andra textilindustriella processer: maskbondning, nålning etc.

Vävnader kan ha en stängd (såsom en vävd roving eller fleraxliga vävnader) eller öppen (såsom vävd öppen nätvävnad eller tvålagsduk) struktur beroende på de tekniska kraven för de efterföljande produktionsstegen för att erhålla den slutliga produkten. Stängda vävnader används för hartsimpregnering, medan öppna vävnader med enhetlig öppen struktur används för tillverkning av myggnät eller armeringsnät till reparation av väggar, där puts eller gips måste passera genom nätstrukturen.


Glasfibrer och varor av glasfibrer enligt detta nummer förekommer i synnerhet i form av:

A.

lös glasull, plattor, panaler, mattor av glasull;

B.

förgarn (slivers), roving, garn och huggna fiberknippen, mattor därav;

C.

mekaniskt bundna vävnader, även täta vävnader;

D.

kemiskt bundna vävnader även flor (tunn duk) eller tvålagsduk.


Detta nummer omfattar också gardiner, draperier och andra artiklar av glasvävnader.

Det bör observeras att etsbroderier och andra broderier utan synlig botten, i vilka brodertråden består av glasfibrer, klassificeras enligt detta nummer. Numret omfattar däremot inte broderier av textilmaterial enligt elfte avd., i vilka en del broderieffekter består av glasfibrer (nr 5810).


Användningsområdena för glasfiber och glasfibervävnader är många, t.ex.:

 1. för infrastrukturer, miljövänlig användning och grön energiproduktion (t.ex. fleraxliga vävnader som armering i vindkraftverk, geotextilier för vägarmering, kompositmaterial i broar etc.);
 2. inom bygg- och anläggningssektorn (t.ex. armering av takbeläggningar eller takshingel, golvbeläggningar, cement och gipsskivor, arkitektoniska textilier, fasadbeklädnad, väggreparationer och externa kompositsystem för värmeisolering;
 3. till möbler och inredningar (t.ex. i möbelklädsel, väggbonader, gardiner och myggnät) i form av vävnader som kan färgas eller tryckas;
 4. för värmeisolering eller skydd mot höga temperaturer (t.ex. för isolering av tak, skorstenar, ångpannor, ugnar, ångrör, ångturbiner, rörledningar, kylskåp och kylvagnar) i form av lösa fibrer, klumpar, filt, dynor, hylsor (för rör) eller flätor (även impregnerade med lim, beck eller andra ämnen eller med underlag av papper, textilvara eller metalltrådsnät);
 5. för elektrisk isolering (t.ex. av ledningar, kablar och strömförande apparater) i form av trådar, garn, band, flätor eller vävnader (även impregnerade med naturligt harts, plast, asfalt etc.) och för förstärkning av mönsterkort (PCB printed circuit boards) som används inom elektronikindustrin (maskiner för automatisk databehandling, telefoner etc.);
 6. för ljudisolering (t.ex. i bostäder, kontor, fartygshytter, bilar och teatrar) i form av lösa fibrer, filt, mattor eller styva plattor;
 7. för förstärkning av termoplast och härdplast i olika tillverkningsprocesser och applikationer såsom tankar, kar och rör för lagring eller transport av vätskor, maskinhuvar och andra gjutna delar för användning inom industrin eller jordbruket, stötfångare till motorfordon, utrustning till spårbundna fordon, järnvägsvagnar eller flygplan, hushållsapparater, båtskrov, fiskespön, skidor, tennisracketar och andra sportartiklar etc.;
 8. för tillverkning av diverse andra industriella produkter, såsom filter till luftkonditioneringsanläggningar eller för den kemiska industrin, förstärkning av slipskivor, sjukvård, förstärkta förpackningar, etc.

Numret omfattar inte:

a)

halvfabrikat och färdiga artiklar som har erhållits genom sammanpressning av glasfibrer eller av flera med plast impregnerade lager av glasfibrer, under förutsättning att varorna är hårda och styva och därigenom har förlorat sin karaktär av glasfibervaror (39 kap.);

b)

mineralull (se anm. 4 till 70 kap.) och varor av mineralull, enligt nr 6806;

c)

takbeläggningsmaterial med en kärna som består av ett fiberflor eller en vävnad av glasfibrer och är helt inbäddad i eller på båda sidor belagd med ett lager asfalt eller liknande material (nr 6807);

d)

flerväggiga isolerrutor av glas med mellanlägg av glasfibrer (nr 7008);

e)

optiska fiberkablar enligt nr 8544, elektriska isolatorer (nr 8546) samt isolerdetaljer för elektriskt ändamål (nr 8547);

f)

optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar enligt nr 9001;

g)

dockperuker av glasfibrer (nr 9503) och kastspön av glasfibrer som är agglomererade med plast (nr 9507);

h)

borstar av glasfibrer (nr 9603).


Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 7019.11

Huggna fibrer tillverkas genom att man hugger av fibrerknippen som innehåller många parallella filament. I allmänhet används huggna fibrer för att förstärka exempelvis plast, murbruk eller olika filter (luft, olja etc.).


HS-nr 7019.12

Glasroving består av en samling av parallella knippen (assembled eller multi-end roving) eller parallella filament (direct eller single-end roving) som är sammansatta, utan avsiktlig vridning, från spinnkakor av glasfiber (se nedan) och vanligtvis utan att vara lindade på papprör.

Glasfilamenten som erhålls under den mekaniska dragningsprocessen och som under bussningen lindas på böjliga papprör kallas spinnkakor. Dessa kakor av icke vridna glassfibrer är en mellanprodukt. Den efterföljande behandlingen och klassificeringen beror på filamentens diameter (i mikron) och vikt (i tex).

Spinnkakor av glasfiber där filamenten har en diameter om högst 14 mikron och vikt om högst 300 tex, är lätta och grova fibrer som vanligtvis kallas ”textilkakor” och är utformade för tillverkning av garn och lätta böjliga vävnader. Sådana lätta och grova fibrer omfattas inte av numret (7019.19).


HS-nummer 7019.13

Detta undernummer omfattar förgarn (slivers). Förgarn består av korta stapelfibrer, vanligtvis med kortare än 380 mm. Stapelfibrerna är löst ordnade på parallellt vis till ett repliknande knippe med liten eller ingen vridning (mindre än 5 varv per meter). Förgarn används i allmänhet för att tillverka stapelfibergarn men kan även användas för tillverkning av vajrar och kablar.

Garn enligt detta undernummer är tvinnat och består antingen av ändlösa filament eller av stapelfibrer. Garner tillhandahålls vanligen på spolar av plast eller varpbommar av metall.

De kan även textureras eller ges högre volym. Glasgarnerna matas då över i ett munstycke i vilket en luftström skapar turbulens som orsakar bildandet av öglor och ger en liten (texturering) eller stor (volymisering) volym.

Dessa typer av garn tillhandahålls i allmänhet på papprör och används till olika applikatoner såsom:

—vävnader för väggbeklädnad för att undvika en slät yta
—vävnader för takbeläggning
—värmeisolerande produkter

 

HS-undernummer 7019.14

Mekaniskt bundna mattor är förstärkningsprodukter av glasknippen som består av flera hundra parallella filament. Glasknippena är slumpmässigt fördelade.

I mekaniskt bundna mattor är knippena sammanfogade genom söm eller nålning.

Glasknippena behåller sin form med slumpmässigt ordnade parallella filament; vilka individuellt kan avlägsnas för hand från mattan utan att skada den.


HS-undernummer 7019.15

Kemiskt bundna mattor är plana förstärkningsprodukter av glasknippen som består av flera hundra slumpmässigt fördelade parallella filament.

I kemiskt bundna mattor kan knippena vara kapade (mattor av ändliga knippen) eller icke kapade (mattor av ändliga trådar) och hålls samman med hjälp av ett bindemedel.

De behåller sin form med slumpmässigt ordnade parallella filament; vilka individuellt kan avlägsnas (efter upplösning av bindemedlet) för hand från mattan utan att skada den.

HS-undernummer 7019.61

Slutna vävda material av rovings (utan regelbunden öppen struktur) vävs på vävstol och är inte belagda eller laminerade. De väger vanligtvis mer än 200 g/m ² och används främst för kompositändamål (till exempel vindkraft, bilindustri).


HS-undernummer 7019.62

Andra slutna material av rovings (utan regelbunden öppen struktur), mekaniskt bundna men inte vävda, används mest för kompositändamål.

Bindning sker i allmänhet genom sömnad men även genom nålning.

Typiska produkter är fleraxliga vävnader, sammansatta eller kombinerade (vävd roving med huggna fibrer av multi-end roving), vilka består av flerlagervävnader sammanfogade genom sömnad.


HS-undernummer 7019.63

Slutna vävda material, tvåskaftsbindning, av garn, inte belagda eller laminerade. Dessa används exempelvis till väggbeklädnad eller för värme- eller ljudisolering.


HS-undernummer 7019.64

Slutna vävda material, tvåskaftsbindning, av garn, belagda eller laminerade (med silikon, polytetrafluoreten (PFTE), aluminium) används för olika ändamål inom industri eller byggnader och anläggningar, till exempel

— inom arkitektur

— rök- och brandskydd


HS-undernummer 7019.65

Mekaniskt bundna öppna vävda material enligt detta nummer kan omfatta täta öppna nätvävnader med regelbunden ”öppen” struktur, till exempel i form av cirklar, ovaler, rektanglar (även kvadrater), liksidiga trianglar eller regelbundna konvexa polygoner. De används vanligen till förstärkningar av fasadhörn eller som fogband på väggar.


HS-undernummer 7019.66

Öppna vävda material med regelbunden ”öppen” struktur, till exempel i form av cirklar, ovaler, rektanglar (även kvadrater), liksidiga trianglar eller regelbundna konvexa polygoner. Dessa vävda material är över 30 cm breda och används vanligen till förstärkningar av fasader i externa värmeisoleringssystem av komposit, till kulor och mosaiker, gipsskivor, väggar och golv.

Lätta nätvävnader med cellöppningar under 1,8 mm används vanligen till insektsnät eller solskydd.

Tunga öppna nätvävnader kalls vanligen för ”geotextilier” och används till mark- och anläggningsändamål såsom förstärkningar eller stabilisering av sluttningar.

Öppna nätvävnader med en beläggning som är särskild motståndskraftig eller av silikatglas används vanligen till filtration med höga temperaturer eller förstärkning av slipskivor.


HS-undernummer 7019.71

Flor (Tunna dukar) är icke-vävda material tillverkade av enskilda slumpmässigt ordnade glasfibrer (filament). Fibrerna är sammanpressade med ett bindemedel och kan även innehålla förstärkningstrådar, vilka vanligtvis är sträckta på längden längs duken.

Till skillnad från glasfibermattor, kan de individuella filamenterna inte avlägsnas för hand utan att skada den.

Tunna dukar kan särskiljas från nät, madrasser och andra isoleringsprodukter genom deras regelbundna tjocklek, som inte överstiger 10 mm.


HS-undernummer 7019.72

Andra kemiskt bundna stängda material kan omfatta vävd roving sammansatt med huggna fibrer av multi-end roving, vilka utgör flerlagervävnader sammanfogade med pulver och värmebondning.


HS-undernummer 7019.73

Andra kemiskt bundna öppna material kan omfatta tvålagsduk tillverkad av garner (regelbunden öppen struktur)

 

7020 Andra varor av glas

Detta nummer omfattar glasvaror (inbegripet glasdelar till varor) som inte omfattas av andra nummer i detta kapitel eller i andra kapitel i tulltaxan.

Varor enligt nr 7020 får vara i förening med annat material än glas, under förutsättning att de fortfarande har huvudsaklig karaktär av glasvaror. Numret omfattar bl.a.:

 1. för industriella ändamål avsedda artiklar, såsom kar, skålar, cylindrar och skivor för glättning av hudar eller skinn; skydd för säkerhetsapparater och andra apparater; smörjkoppar; trådförare; titthåls- och vattenståndsglas; S-formade rör; spiraler; avloppsrör och avloppsrännor för frätande produkter (ofta av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid); absorptionsfat för saltsyra samt översilningskolonner;
 2. artiklar för lantbruk (kar, hoar etc.) och trädgårdsskötsel (skyddskupor för plantor, etc.);
 3. bokstäver, siffror, reklamskyltar o.d. för butiksskyltar eller skyltfönster, även försedda med tryckt text eller tryckta bilder (andra än sådana enligt nr 7006, 7009, 7014 eller, om de är försedda med belysning, enligt nr 9405);
 4. glas till termosflaskor eller andra termoskärl, andra än sådana glas som helt eller delvis omsluts av ett ytterhölje så att de utgör termosflaskor eller andra termoskärl enligt nr 9617. Glas enligt detta nummer är i allmänhet tillverkade av vanligt glas eller av glas med låg utvidgningskoefficient. De är i allmänhet mer eller mindre cylindriska och har dubbla väggar, vilkas insidor är försilvrade eller förgyllda. Utrymmet mellan väggarna görs lufttomt, varefter öppningen i bottnen tillsluts. Detta nummer omfattar endast själva glasen, vilka kan vara färdiga eller icke färdigbearbetade. De kan också vara försedda med proppar eller andra tillslutningsanordningar (lösa eller påsittande);
 5. diverse artiklar, t.ex. flöten till fisknät; knoppar och handtag till dörrar, kedjor till badkar etc.; skålar för vattenfärger; tillbehör till fågelburar (mat- och vattenskålar etc.); skyltflaskor för butiker; droppräknare och spritlampor (andra än sådana enligt nr 7017); underlägg för pianon eller möbler; skivor och andra prydnadsmotiv av glasmosaik (även försedda med ram); livbojar och livbälten.

Numret omfattar inte heller:

a)

knoppar, handtag o.d. av glas för paraplyer och promenadkäppar (nr 6603);

b)

isolatorer och isolerdetaljer av isolermaterial enligt nr 8546 eller 8547;

c)

instrument, apparater och andra artiklar enligt 90 kap.;

d)

artiklar enligt 91 kap. (t.ex. urfoder, andra än rena skyddskupor);

e)

musikinstrument samt delar och tillbehör till musikinstrument, enligt 92 kap. (t.ex. stämgafflar av smält kiseldioxid);

f)

glasmöbler samt igenkännliga delar till sådana möbler (94 kap.);

g)

leksaker, spel, julgransprydnader, redskap för jakt och fiske samt andra artiklar av glas enligt 95 kap.;

h)

glasartiklar enligt 96 kap. (t.ex. knappar, pennskaft, pennförlängare, skrivpennor, tändare, rafräschissörer samt kompletta termosflaskor och andra termoskärl);

ij)

antikviteter med en ålder av över 100 år (nr 9706).

Meny