Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Åttonde avdelningen

Oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn samt varor av dessa material; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

41 kap. Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar:

IOberedda hudar (hudar av större fyrfotadjur) och skinn (andra än pälsskinn och fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller dun) (nr 41.01 – 41.03).

Dessa nummer omfattar också oberedda hudar och skinn med kvarsittande hårbeklädnad av de djur som är omnämnda i anmärkning 1 c till detta kapitel och i anv. till nr 4101 – 4103.

Före den egentliga garvningen underkastas hudarna och skinnen en rad förberedande behandlingar, vilka består av blötläggning i alkaliska lösningar (för att mjuka upp dem och avlägsna salt som har använts för att konservera dem), avhåring och skavning på köttsidan, borttagande av kalk och andra ämnen som har använts vid avhåringen och slutligen sköljning.

Nr 4101 – 4103 omfattar även oberedda hudar och skinn utan hårbeklädnad, som har underkastats en reversibel garvning (inbegripet förgarvning). Denna behandling stabiliserar temporärt huden eller skinnet för att de skall kunna undergå spaltning och hindrar tillfälligt förruttnelse. Hudar och skinn som behandlats på detta sätt anses inte utgöra produkter enligt nr 4104 – 4106.

Hudar och skinn med hårbeklädnad som är förgarvade eller vidare beredda är uteslutna från detta kapitel i enlighet med anmärkning 1 c till kapitlet.

II. Hudar och skinn som är garvade eller grundfärgade och torkade (”crusted”) men inte vidare beredda (nr 4104 – 4106).

Garvning gör hudarna och skinnen motståndskraftiga mot förruttnelse samt ökar deras styrka och ogenomtränglighet för vatten. Garvsyror tränger in i hudstrukturen och bildar tvärbindningar med kollagen. Detta är en irreversibel kemisk reaktion, som ger den resulterande produkten stabilitet mot värme, ljus eller svett och gör huden eller skinnet formbart och användbart.

De underkastas sedan vegetabilisk garvning (i bad som innehåller vissa slag av trä, bark, blad etc. eller extrakter av dessa), mineralgarvning (med mineralsalter, t.ex. kromsalter, järnsalter eller alunarter) eller kemisk garvning (med formaldehyd eller vissa syntetiska kemikalier). Ibland används kombinationer av dessa behandlingar. Garvning av kraftigt läder med en blandning av alun och salt benämns vitgarvning och garvning med en blandning av salt, alun, äggula och mjöl alungarvning. Alungarvade hudar och skinn används huvudsakligen för handsktillverkning och för tillverkning av skodon av hög kvalitet.

Hudar och skinn som garvats eller beretts vidare efter garvning benämns i handeln ”läder”. Läder som har torkats efter garvning kallas ”crust” eller ”crustläder”. Under denna torkning kan fett eller olja tillsättas för att smörja in crustlädret och ge det smidighet, och huden eller skinnet kan åter garvas eller färgas genom nedsänkning (t.ex. i ett kärl) före torkning.

Får- och lammskinn som garvats med olja och beretts till sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder) är upptagna i nr 4114.

III. Läder som är vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning (nr 4107, 4112 och 4113).Efter garvning eller grundfärgning och torkning undergår lädret ofta ytterligare behandlingar för att avlägsna ojämnheter från ytan och få varan färdig för användning genom att göra den smidigare, vattentät etc. Dessa behandlingar åtföljs av uppmjukning, sträckning, uttunning, bultning, valsning för att få ytan hårdare, och appretering med oljor.

Lädret kan sedan ytterligare bearbetas genom ytfärgning, narvpressning eller annan pressning för att imitera andra lädersorter, appretering, polering, slipning av köttsidan och ibland narvsidan för att erhålla ett mocka- eller sammetslikande utseende, vaxning, svärtning, glättning, tryckning etc.

Pergament bereds inte genom garvning utan genom att råa hudar och skinn behandlas i konserverande syfte. Hudarna och skinnen mjukas upp, avhåras, skavs på köttsidan och tvättas, varefter de spänns fast i en ram. De täcks med en pasta som innehåller slammad krita och soda eller släckt kalk, jämnas till önskad tjocklek och slipas med pimsten. Slutligen kan de appreteras med gelatin och stärkelse.

De bästa kvaliteterna, s.k. velängpergament, bereds av skinn av nyfödda kalvar. Dessa varor används till bättre bokband, viktiga dokument, trumskinn etc. Tjockare hudar och skinn (vanligen av större nötkreatur) behandlas ibland på liknande sätt (de grövre varorna benämns ofta råhud) och används för tillverkning av maskindelar, verktyg, reseffekter etc.

IV. Sämskläder; lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder (nr 4114).

Nr 4114 omfattar de speciella lädersorter som är upptagna i rubriken och som erhållits genom särskilda efterbehandlingar. Numret omfattar således får- och lammskinn som har garvats med olja och beretts till sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); läder som har överdragits med fernissa eller lack eller belagts med plastfolie (lackläder och laminerat lackläder); och läder som har belagts med metallpulver eller metallfolie (metalliserat läder).

V. Konstläder på basis av läder eller läderfibrer (nr 4115).

VI. Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder (nr 4115).

Detta nummer omfattar inte avklipp och annat avfall av oberedda hudar och skinn eller av pälsskinn.

Hudar, skinn och läder klassificeras enligt detta kapitel oavsett om de föreligger som hela hudar (dvs. huden, skinnet eller lädret har en form som motsvarar djurets kontur, men skinnet från huvud och ben kan vara avlägsnat), i stycken (t.ex. halva hudar, halsstycken, kärnstycken [kruponger], halva kärnstycken, bukstycken samt stycken från huvudet) eller i remsor. Läderstycken som är utskurna till viss form anses däremot utgöra arbeten enligt andra kapitel, framför allt kapitel 42 och kapitel 64.

Spaltade hudar och skinn och spaltat läder klassificeras enligt samma nummer som motsvarande inte spaltade varor. Spaltning är en bearbetning som går ut på att dela hudar och skinn horisontellt så att det bildas mer än ett skikt, och den kan utföras före eller efter garvningen. Syftet med spaltningen är att få en jämnare tjocklek inför vidare bearbetning och ett mer enhetligt färdigt läder. Det övre skiktet på en hud, som kallas ”narvläder” eller ”narvspalt”, skärs till en jämn tjocklek, med en noggrannhet på några få millimeter, genom att man för huden över en ändlös bandkniv. Det undre skiktet, som kallas ”spaltläder” eller ”köttspalt”, har oregelbunden form och tjocklek. Från en ovanlig tjock hud, som buffel, kan flera skikt framställas. I sådana fall har dock mellanskikten en svagare struktur än de yttre skikten.

4101 Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade


4101.20

- Hela hudar och skinn, ospaltade, med en vikt per hud eller skinn av högst 8 kg när
  de  är enbart torkade, av högst 10 kg när de är torrsaltade och av högst 16 kg när
  de är färska, våtsaltade eller på annat sätt konserverade 

4101.50

- Hela hudar och skinn, med en vikt av mer än 16 kg 

4101.90

- Andra, inbegripet kärnstycken (kruponger), halva kärnstycken och bukar 


Detta nummer omfattar oberedda hudar och skinn (även med kvarsittande hårbeklädnad) av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) (dvs. djur enligt nr 0102, se anv. till detta nummer) samt av hästdjur (häst, mula, åsna, sebra etc).

Dessa oberedda hudar och skinn kan vara färska eller temporärt konserverade genom saltning, torkning, kalkning, pickling eller någon annan metod för att hindra förruttnelse på kort sikt. De kan också vara rengjorda, spaltade eller skavda eller kan ha undergått en garvning (inbegripet förgarvning) som är reversibel men får inte ha undergått någon annan garvning, partiell garvning eller liknande behandling (t.ex. beredning till pergament) eller vara beredda på annat sätt.

Hudar och skinn kan vara antingen torrsaltade eller våtsaltade i saltlake. Vid torrsaltningen tillsätts ibland små mängder andra ämnen för att förhindra fläckbildning. I Indien tillsätts ibland en lerartad jord som innehåller natriumsulfat.

Torkningen av hudarna kan ske direkt eller efter saltning. Under torkningen behandlas hudarna och skinnen ofta med insektsbekämpningsmedel, desinfektionsmedel eller liknande preparat.

Kalkningen sker genom blötläggning i kalkmjölk eller genom bestrykning med en pasta som innehåller släckt kalk. Den underlättar avhåringen och bidrar också till att konservera hudarna och skinnen.

Picklingen består i att hudarna eller skinnen i konserveringssyfte behandlas med svaga, med koksalt försatta lösningar av saltsyra, svavelsyra eller vissa andra kemikalier.

Numret omfattar inte:

a)

icke tillagade ätbara djurskinn (nr 0206 eller 0210). (Tillagade sådana skinn klassificeras enligt nr 1602.);

b)

avklipp och annat avfall av oberedda hudar och skinn (nr 0511).


4102 Oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 c inte omfattas av detta kapitel


4102.10

- Med ullbeklädnad 


- Utan ullbeklädnad: 

4102.21

- - Picklade 

4102.29

- - Andra


Detta nummer omfattar oberedda skinn av får och lamm, både sådana som är avhårade och sådana med kvarsittande ull. Det omfattar emellertid inte vissa skinn med kvarsittande ull, nämligen astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande lammskinn (dvs. skinn som liknar karakul eller persian men som är kända under andra benämningar på olika håll i världen) och inte heller skinn av indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt av tibetlamm.

Dessa oberedda skinn kan vara färska eller temporärt konserverade genom saltning, torkning, kalkning, pickling eller någon annan metod för att hindra förruttnelse på kort sikt (se anv. till nr 4101). De kan också vara rengjorda, spaltade eller skavda eller kan ha undergått en garvning (inbegripet förgarvning) som är reversibel men får inte ha undergått någon annan garvning, partiell garvning eller liknande behandling (t.ex. beredning till pergament) eller vara beredda på annat sätt.

Numret omfattar inte:

a)

icke tillagade ätbara djurskinn (nr 0206 eller 0210). (Tillagade sådana skinn klassificeras enligt nr 1602.);

b)

avklipp och annat avfall av oberedda skinn (nr 0511).4103 Andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 b eller 1 c inte omfattas av detta kapitel


4103.20

- Av reptiler

4103.30

- Av svin

4103.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar:

A.

alla oberedda hudar och skinn, utan hår eller avhårade, andra än sådana enligt nr 4101 eller 4102, bl.a. fågelskinn från vilka fjädar och dun avlägsnats samt skinn av fiskar och kräldjur, ävensom avhårade skinn av get och killing (inbegripet yemenget, mongolget och tibetget eller -killing);

B.

oberedda, icke avhårade hudar och skinn endast av följande djur:

1.

get och killing (andra än yemenget, mongolget och tibetget eller -killing);

2.

svin, inbegripet navelsvin;

3.

stenget, gasell, kamel och dromedar;

4.

älg, ren, rådjur och hjort;

5.

hund.


Dessa oberedda hudar och skinn kan vara färska eller temporärt konserverade genom saltning, torkning, kalkning, pickling eller någon annan metod för att hindra förruttnelse på kort sikt (se anv. till nr 4101). De kan också vara rengjorda, spaltade eller skavda eller kan ha undergått en garvning (inbegripet förgarvning) som är reversibel men får inte ha undergått någon annan garvning, partiell garvning eller liknande behandling (t.ex. beredning till pergament) eller vara beredda på annat sätt.

Numret omfattar inte:

a)

icke tillagade ätbara djurskinn (2 kap.) eller fiskskinn (3 kap.). (Tillagade sådana skinn klassificeras enligt 16 kap.);

b)

avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn (nr 0511);

c)

fågelskinn och delar av fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller dun, enligt nr 0505 eller 6701.


4104 Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltade men inte vidare beredda- I vått tillstånd (inbegripet wet-blue):

4104.11

- - Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder

4104.19

- - Annat


- Torra (crust):

4104.41

- - Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder

4104.49

- - Andra slag


Detta nummer omfattar avhårade hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur, som har garvats eller grundfärgats och torkats men inte är vidare beredda (se allm. anv. till detta kapitel).

Detta nummer omfattar inte:

a)

sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder) (nr 4114);

b)

avklipp och annat avfall av garvat eller grundfärgat och torkat läder (nr 4115);

c)

hudar och skinn av oxdjur (inbegripet buffel) eller hästdjur, garvade eller grundfärgade och torkade, med kvarsittande hårbeklädnad (43 kap.).


4105 Skinn av får och lamm, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull, även spaltade men inte vidare beredda


4105.10

- I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

4105.30

- Torra (crust)


Detta nummer omfattar får- och lammskinn (även skinn av korsningar av får och get), utan kvarsittande ull, vilka har garvats eller grundfärgats och torkats, men inte beretts vidare (se allm. anv. till detta kapitel).

Läder av får och lamm liknar i viss mån läder av get och killing men är lösare och har mer oregelbunden narv.

Fårskinn är ofta alungarvade (se allm. anv. till detta kapitel).

Spaltat narvläder av fårskinn benämns "skiver"; "basils" är benämning på fårskinn som har garvats med vissa vegetabiliska ämnen.

Numret omfattar inte:

a)

sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder) (nr 4114);

b)

avklipp och annat avfall av garvat eller grundfärgat och torkat läder (nr 4115);

c)

garvade eller grundfärgade och torkade får- och lammskinn med kvarsittande ull (43 kap.).


4106 Hudar och skinn av andra djur, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda

 

- Av get eller killing:

4106.21

- - I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

4106.22

- - Torra (crust)

 

- Av svin:

4106.31

- - I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

4106.32

- - Torra (crust)

4106.40

- Av reptiler

 

- Andra slag:

4106.91

- - I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

4106.92

- - Torra (crust)


Detta nummer omfattar skinn av get och killing, utan kvarsittande hårbeklädnad, vilka har garvats eller grundfärgats och torkats men inte beretts vidare (se allm. anv. till detta kapitel).

Kännetecken som särskiljer läder av får från läder av get anges i anv. till nr 4105.

Skinn av get och killing kan även vara alungarvade (se allm. anv. till detta kapitel).

Detta nummer omfattar också hårlösa eller avhårade hudar och skinn av alla djur, andra än av dem som är upptagna i nr 4104 och 4105, och som har beretts på samma sätt som hudar och skinn enligt dessa nummer (se allm. anv. till detta kapitel).

Numret omfattar således bl.a. läder av svin, kräldjur (ödlor, ormar, krokodiler etc.), antilop, känguru, hjort, stenget, ren, älg, elefant, kamel, dromedar, flodhäst och hund samt av fisk och havsdäggdjur.

Numret omfattar inte:

a)

sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder), 4114);

b)

avklipp och annat avfall av garvat eller grundfärgat och torkat läder (nr 4115);

c)

hudar och skinn, garvade eller grundfärgade och torkade, med kvarsittande hårbeklädnad (43 kap.)

 


4107 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114- Hela hudar och skinn:

4107.11

- - Narvläder, ospaltat

4107.12

- - Spaltat narvläder

4107.19

- - Andra slag

 

- Andra, inbegripet sidläder:

4107.91

- - Narvläder, ospaltat

4107.92

- - Spaltat narvläder

4107.99

- - Andra slag


Detta nummer omfattar hudar och skinn, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur, vilka beretts till pergament, samt läder som har beretts efter garvning eller grundfärgning och torkning (se allm. anv. till detta kapitel).

Läder av oxdjur och hästdjur är synnerligen starkt och hållbart. Sulläder och maskinremläder framställs därför i allmänhet av dessa slags läder.

Sulläder är hårt valsat eller hamrat. Det är vanligen vegetabiliskt garvat eller kombinationsgarvat och brunt till färgen. Vissa slag (med grönblå färg) är dock kromgarvade.

Maskinremläder framställs vanligen av kruponger av nötkreaturshudar. Det är vanligen vegetabiliskt garvat samt starkt fettat och appreterat för att ge ett starkt, böjligt, nästan otöjbart läder.

Läder av oxdjur (inbegripet buffel) och hästdjur används även ofta till överdelar till skodon, t.ex. boxkalv och ”willow calf” (färgat och glättat krom- eller kombinationsgarvat kalvläder).

Numret omfattar inte:

a)

sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder), lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder (nr 4114);

b)

avklipp och annat avfall av läder (nr 4115);

c)

hudar och skinn av oxdjur (inbegripet buffel) eller hästdjur, garvade eller grundfärgade och torkade, med kvarsittande hårbeklädnad (43 kap.).


[4108]

[4109]

[4110]

[4111]

4112 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, inbegripet läder berett till pergament, av får och lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

Detta nummer omfattar får- och lammskinn (även skinn av korsningar av får och get), utan kvarsittande ull, vilka har beretts till pergament, samt läder av får och lamm som har beretts vidare efter garvning eller grundfärgning och torkning (se allm. anv. till detta kapitel).

Läder av får och lamm liknar i viss mån läder av get och killing men är lösare och har mer oregelbunden narv.

Numret omfattar inte:

a)

sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder), lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder (nr 4114);

b)

avklipp och annat avfall av läder (nr 4115);

c)

får- och lammskinn, beredda, med kvarsittande ull (43 kap.).


4113 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, inbegripet läder berett till pergament, av andra djur, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114


4113.10

- Av get eller killing

4113.20

- Av svin

4113.30

- Av reptiler

4113.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar skinn av get och killing, utan kvarsittande hårbeklädnad, vilka har beretts till pergament, samt läder av get, som genomgått vidare beredning efter garvning eller grundfärgning och torkning (se allm. anv. till detta kapitel).

Kännetecken som särskiljer läder av får från läder av get anges i anv. till nr 4112.

Skinn av get och killing kan även vara alungarvade (se allm. anv. till detta kapitel).

Detta nummer omfattar också läder som har beretts av hårlösa eller avhårade hudar och skinn av alla djur, andra än av dem som är upptagna i nr 4107 och 4112, och som har beretts på samma sätt som hudar och skinn enligt dessa nummer (se allm. anv. till detta kapitel).

Numret omfattar således bl.a. läder (annat än läder enligt nr 4114) av svin, kräldjur (ödlor, ormar, krokodiler etc.), antilop, känguru, hjort, stenget, ren, älg, elefant, kamel, dromedar, flodhäst och hund samt av fisk och havsdäggdjur.

Den produkt som på engelska benämns "doeskin" utgör ett tvättbart läder som är tillverkat av spaltat fårskinn och garvat med formaldehyd eller olja och omfattas därför inte av detta nummer (nr 4112 eller 4114).

Numret omfattar inte heller:

a)

sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder), lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder (nr 4114);

b)

avklipp och annat avfall av läder (nr 4115);

c)

hudar och skinn, beredda, med kvarsittande hårbeklädnad (43 kap.).


4114 Sämskläder (inbegripet kombinationssämsk-läder); lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder


4114.10

- Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder)

4114.20

- Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder


I.  Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder)

Sämskläder garvas och bereds genom att skinnen upprepade gånger behandlas med fiskolja eller andra animaliska oljor. De torkas sedan i värme eller genom luftens inverkan och tvättas i alkaliska lösningar för att avlägsna överskottsolja. Ytan kan därefter tvättas och slipas med pimsten eller andra slipmedel. För tillverkningen används vanligen köttspalt av fårskinn eller lammskinn från vilka narven avlägsnats.

Sämskläder känns igen på sin mjukhet, gula färg (om det inte är färgat) och tvättbarhet. Det har stor användning för tillverkning av handskar, som tvättskinn etc. På likartat sätt beredda hudar eller skinn av större djur (rådjur, hjort etc.) används till kläder och seldon samt för vissa industriella ändamål.

Sämskläder som erhålls genom användning av enbart oljor, som beskrivet ovan, kallas ibland ”full oil chamois”.

Vitt, tvättbart läder med liknande egenskaper som det gula sämsklädret erhålls genom partiell garvning med formaldehyd, åtföljd av ovan beskrivna oljegarvning. Även sådant läder, som kallas kombinationssämskläder, klassificeras enligt detta nummer men däremot inte annat tvättbart läder (t.ex. alungarvat läder som har efterbehandlats med formaldehyd) och inte heller läder som efter fullständig garvning genom andra processer endast har appreterats med olja.

II. Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

Denna grupp omfattar:

1.

lackläder, varmed förstås läder som är överdraget med lack eller belagt med plastfolie och som har en blank, speglande yta. Den anbringade lacken kan vara pigmenterad eller opigmenterad och vara baserad på:

a)

vegetabilisk torkande olja (vanligen linolja);

b)

cellulosaderivat (t.ex. cellulosanitrat);

c)

syntetiska produkter (även termoplastiska), huvudsakligen polyuretaner.


Den plastfolie som anbringas på lädret består i allmänhet av polyuretan eller poly(vinylklorid).

Ytan på produkter som tillhör denna grupp behöver inte vara jämn. Den kan vara präglad för att imitera vissa skinn (krokodil, ödla etc.) eller avsiktligt skrynklad, veckad eller kornad. Den måste emellertid alltid ha en blank, speglande yta.

Överdragets eller beläggningens tjocklek överstiger inte 0,15 mm.

Denna grupp omfattar också läder som är överdraget eller belagt med färg eller lack som består av pigment (t.ex. glimmer, kiseldioxid och liknande fjäll) för att ge lädret en metallyster i förening med ett bindemedel av t.ex. plast eller vegetabilisk torkande olja (imitationer av metalliserat läder).

2.

laminerat lackläder, varmed avses läder som är belagt med plastfolie med en tjocklek som överstiger 0,15 mm men som utgör mindre än hälften av varans totala tjocklek och som har samma blanka, speglande yta som lackläder. (Läder som är belagt med plastfolie med en tjocklek som överstiger 0,15 mm men som uppgår till minst hälften av varans totala tjocklek klassificeras enligt 39 kap.);

3.

metalliserat läder, dvs. läder som är belagt med metallpulver eller metallfolie (t.ex. av silver, guld, brons eller aluminium).


Numret omfattar emellertid inte lackerat eller metalliserat konstläder (nr 4115).

4115 Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar; avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror; läderpulver


4115.10

- Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar 

4115.20

- Av klipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av
   lädervaror; läderpulver


I. Konstläder

Denna grupp omfattar endast konstläder på basis av naturligt läder eller naturliga läderfibrer. Det bör observeras att numret inte är tillämpligt för läderimitationer som inte är baserade på naturligt läder, t.ex. sådana av plast (39 kap.), gummi (40 kap.), papper och papp (48 kap.) eller belagda dukvaror av textilmaterial (59 kap.).

Konstläder kan tillverkas genom olika processer:

 1. genom agglomerering av avklipp och små avfallsbitar av läder med lim eller annat bindemedel;
 2. genom agglomerering av avklipp och små avfallsbitar av läder utan bindemedel under starkt tryck;
 3. genom att avklipp och annat avfall på liknande sätt som papper defibreras i hett vatten och den sålunda erhållna pulpen formas till skivor genom avsilning, valsning och kalandrering.

Konstläder kan vara färgat, präglat, polerat, narvpressat eller på annat sätt mönsterpressat, slipat med karborundum eller smärgel (mockaliknande), lackerat eller metalliserat.

Konstläder förs till detta nummer om det föreligger i form av plattor, skivor eller remsor, även i rullar. Om det är skuret till annan form än kvadratisk eller rektangulär omfattas det inte av detta nummer (42 kap.).

II. Avklipp och annat avfall

Denna grupp omfattar:

 1. avklipp och annat avfall av läder (inbegripet konstläder och pergament) från tillverkningen av lädervaror, vilket är lämpligt för framställning av konstläder, klister etc. eller för användning som gödselmedel;
 2. förbrukade lädervaror som inte kan vidare användas för sitt ursprungliga ändamål och inte heller är användbara som läder för tillverkning av andra artiklar;
 3. läderdamm (avfall från slipning av läder), vilket används som gödselmedel, för framställning av mockaimitationer, golvbeläggningsmaterial etc.;
 4. läderpulver som framställts genom malning av läderavfall; det används vid tillverkning av mockaimitationer, som fyllmedel i plaster, etc.

Avfallsbitar av läder samt förbrukade lädervaror (t.ex. gamla maskinremmar), som är användbara för tillverkning av lädervaror, klassificeras alltefter beskaffenheten (nr 4107 eller 4112 – 4114).

Numret omfattar inte heller:

a)

avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn (nr 0511);

b)

begagnade skodon enligt nr 6309.

 

42 kap. Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar i huvudsak varor av läder eller konstläder. Enligt nr 4201 och 4202 klassificeras dock vissa artiklar som är typiska för läderbranschen men som är tillverkade av andra material. Kapitlet omfattar vidare varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor.

Läder

Innebörden av ordet ”läder” i detta kapitel är definierad i anmärkning 1 till kapitlet. Enligt denna definition ska ”läder” även innebära sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder), lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder, dvs. de varor som omfattas av nummer 4114.

Vissa lädervaror klassificeras emellertid enligt andra kapitel. Dessa varor är omnämnda i anvisningarna i de förklarande anmärkningarna till de olika tulltaxenumren här nedan.

4201 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, sadelväskor, hundtäcken o.d.), av alla slags material

Detta nummer omfattar utrustning för alla slags djur, som är tillverkad av läder, konstläder, pälsskinn, textilmaterial eller annat material.

Bland dessa kan nämnas sadlar och seldon (inbegripet tömmar, huvudlag och draglinor) för rid-, drag- och packdjur, knäskydd, skygglappar och damasker för hästar, prydnadsmunderingar för cirkusdjur, munkorgar för alla slags djur, halsband, koppel och remtyg för hundar och katter, vojlockar (sadelunderlag), sadelkuddar och sadelväskor, för sitt ändamål särskilt utformade hästtäcken samt hundtäcken.

Numret omfattar inte:

a)

tillbehör och utrustning för seldon, såsom särskilt föreliggande stigbyglar, bett, beslag och spännen (i allmänhet femtonde avd.) samt prydnader såsom plymer för cirkusdjur (klassificeras efter sin beskaffenhet);

b)

selar för barn eller vuxna (nr 3926, 4205, 6307 etc);

c)

piskor, ridspön och andra artiklar enligt nr 6602.4202 Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsilveretuier och liknande artiklar, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkanfiber eller papp eller helt eller till största delen belagda med sådant material eller med papper (+)


 

- Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor och liknande artiklar:

4202.11

- - Med utsida av läder eller konstläder

4202.12

- - Med utsida av plast eller textilvara

4202.19

- - Andra


- Handväskor, även med axelrem, inbegripet handväskor utan handtag:

4202.21

- - Med utsida av läder eller konstläder

4202.22

- - Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara

4202.29

- - Andra


- Artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan eller handväskan:

4202.31

- - Med utsida av läder eller konstläder

4202.32

- - Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara

4202.39

- - Andra


- Andra slag:

4202.91

- - Med utsida av läder eller konstläder

4202.92

- - Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara

4202.99

- - Andra


Detta nummer omfattar endast de artiklar som är särskilt nämnda i numret samt liknande artiklar.

Dessa kan vara styva eller ha styv stomme eller vara mjuka och sakna stomme.

Om inte annat följer av anmärkningarna 2 och 3 till detta kapitel kan de artiklar som omfattas av tulltaxenumrets första avsnitt bestå av vilket material som helst. Som exempel på "liknande artiklar" enligt detta avsnitt av numret kan nämnas hattaskar, väskor för kameratillbehör, patronväskor samt slidor för jakt- eller campingknivar, bärbara verktygslådor eller -väskor, speciellt utformade eller inredda för att innehålla speciella verktyg med eller utan tillbehör.

De artiklar som omfattas av tulltaxenumrets andra avsnitt måste emellertid vara tillverkade av de material som är uppräknade i detta avsnitt eller måste vara helt eller till största delen täckta med något av dessa material eller med papper (stommen kan bestå av trä, metall etc.). Uttrycket ”läder” innebär även sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder), lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder (se anmärkning 1 till detta kapitel). Bland "liknande artiklar" i det andra avsnittet kan nämnas plånböcker, etuier och fodral för skrivmateriel, pennor, biljetter, sybehör, nycklar, cigarrer, pipor, skor, borstar etc.

Varor med delar av ädel metall, metall med plätering av ädel metall, naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) klassificeras enligt detta nummer även om dessa delar utgör mer än "mindre tillbehör" eller "mindre utsmyckning", dock under förutsättning att dessa delar inte ger artiklarna deras huvudsakliga karaktär. Sålunda ska en handväska av läder med en silverbygel och lås av onyx klassificeras enligt detta nummer (se anmärkning 3 B till detta kapitel).

Med "sportväskor" ("sports bags") avses sådana artiklar som väskor etc. för golfklubbor ("golf bags"), gymnastikkläder ("gym bags"), tennisracketar, skidor eller fiskredskap.

Numret omfattar inte bara "smyckeskrin", dvs. skrin som är speciellt utformade för förvaring av smycken, utan också sådana med lock försedda askar av varierande storlek (med eller utan gångjärn eller knäppen) som brukar användas som emballage för ett eller flera smycken vid försäljning i juvelerarbutiker och som är speciellt utformade och inredda för detta ändamål och även lämpliga för längre tids förvaring av smyckena. Sådana askar brukar vara försedda med inredning av textilvara.

Med ”isolerade väskor för mat eller dryck” avses återanvändbara isolerade väskor som används för att bibehålla temperaturen hos mat eller drycker under transport eller tillfällig lagring.

Numret omfattar inte:

a)

bärkassar, inbegripet kassar bestående av ett lager av porös plast på båda sidor belagt med plastfolie, inte avsedda för långvarig användning, enligt beskrivning i anmärkning 3 A a till detta kapitel (nr 3923);

b)

artiklar av flätningsmaterial (nr 4602);

c)

artiklar som i likhet med varorna enligt nr 4202 är avsedda för förvaring eller forsling av olika föremål men som ändå inte kan sägas utgöra "liknande artiklar" (t.ex. mappar, bokpärmar och lösa skyddsomslag till böcker, skrivunderlägg, fotoramar, konfektskålar, tobaksburkar, askkoppar samt fickflaskor av keramiskt material, glas etc.) och som är helt eller delvis belagda med läder eller plast (i form av plattor, duk eller folier) etc. Sådana artiklar förs till nr 4205 om de är tillverkade av (eller belagda med) läder eller konstläder och till andra kapitel om de är tillverkade av (eller belagda med) andra material;

d)

konfektionerade varor av nät av textilmaterial (nr 5608);

e)

oäkta smycken enligt nr 7117;

f)

verktygslådor eller -väskor inte speciellt utformade eller inredda för att innehålla speciella verktyg med eller utan tillbehör (i allmänhet nr 3926 eller 7326);

g)

baljor och slidor för sablar, värjor, bajonetter eller liknande vapen (nr 9307);

h)

artiklar enligt 95 kap. (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar).

 

Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 4202.11, 4202.21, 4202.31 och 4202.91
 
Uttrycket ”med utsida av läder” i dessa nummer omfattar läder belagt med ett tunt lager plast eller syntetgummi som är osynligt för blotta ögat (vanligtvis med en tjocklek av mindre än 0,15 mm), avsett för att skydda lädret, oavsett om det medför en förändring i färg eller lyster.

HS-nr 4202.31, 4202.32 och 4202.39

Dessa nummer omfattar artiklar som normalt bärs i fickan eller handväskan, t.ex. glasögonfodral, plånböcker, portmonnäer, nyckelfodral, cigarettetuier, cigarretuier, pipfodral och tobakspungar.

4203 Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder (+)


4203.10

- Kläder 

 

- Handskar, halvhandskar och vantar: 

4203.21

- - Speciellt utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning 

4203.29

- - Andra 

4203.30

- Bälten och axelremmar 

4203.40

- Andra tillbehör till kläder 


Detta nummer omfattar alla slags kläder och tillbehör till kläder av läder eller konstläder (med nedan angivna undantag), t.ex. jackor, rockar, handskar, halvhandskar och vantar (inbegripet idrottshandskar och skyddshandskar), förkläden, lösa skyddsärmar och andra skyddskläder, hängslen, bälten, skärp, slipsar och handledsremmar.

Det omfattar också tillskurna läderremsor som är V-formade i ena änden och som är igenkännliga som halvfabrikat för tillverkning av skärp.

Handskar, halvhandskar och vantar som är tillverkade av både läder och pälsskinn eller av både läder och konstgjord päls klassificeras alltid enligt detta nummer.

Med undantag av handskar, halvhandskar och vantar klassificeras emellertid kläder och tillbehör till kläder av läder eller konstläder, som är fodrade med pälsskinn eller konstgjord päls eller som på utsidan är försedda med sådan beklädnad av pälsskinn eller konstgjord päls som inte endast utgör besättning, enligt nr 4303 eller 4304.

Varor enligt detta nummer kan vara försedda med elektriska uppvärmingsanordningar.

Varor med delar av ädel metall eller metall med plätering av ädel metall, naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) klassificeras enligt detta nummer även om dessa delar utgör mer än "mindre tillbehör" eller "mindre utsmyckning", dock under förutsättning att dessa delar inte ger varorna deras huvudsakliga karaktär. Sålunda ska ett läderbälte med ett guldspänne klassificeras enligt detta nummer (se anmärkning 3 B till detta kapitel).

Numret omfattar inte heller:

a)

kläder och tillbehör till kläder av skinn med hårbeklädnad, särskilt sådana av pälsskinn av får eller lamm (43 kap.);

b)

kläder av textilvara med läderförstärkningar (61 och 62 kap.);

c)

artiklar enligt 64 kap. (t.ex. skodon och delar till skodon);

d)

huvudbonader och delar till huvudbonader, enligt 65 kap.;

e)

manschettknappar, armband och andra oäkta smycken enligt nr 7117;

f)

urarmband (nr 9113);

g)

artiklar enligt 95 kap. (t.ex. sportutrustning, såsom benskydd för cricket, hockey etc., och annan skyddsutrustning för sport, såsom fäktmasker och fäktvästar). (Sport- och idrottskläder av läder samt idrottshandskar, -halvhandskar och -vantar klassificeras dock enligt detta nummer);

h)

knappar (inbegripet tryckknappar), knappformar och andra delar till knappar samt knappämnen (nr 9606).

 

Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 4203.21

Med "handskar och halvhandskar, speciellt utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning" avses handskar och halvhandskar, som försäljs en och en eller parvis och som är speciellt utformade för att vara lämpliga att användas vid sport- eller idrottsutövning (t.ex. ishockeyhandskar, vilka skyddar händerna och förstärker greppet om klubban, och boxhandskar).

[4204]

4205 Andra varor av läder eller konstläder

Detta nummer omfattar sådana varor av läder eller konstläder som inte omfattas av något av de föregående numren i detta kapitel och inte heller av något nummer i andra kapitel i tulltaxan.

Numret omfattar bl.a. följande varor av sådana slag som används i maskiner, apparater eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål:

 1. drivremmar och transportband (även flätade) med vilket tvärsnitt som helst, ändlösa eller i längder. Flata remmar eller band består av remsor av utvalt läder som är sammanklistrade till längder. Runda remmar framställs i allmänhet genom hoprullning och sammanklistring av läderremsor. Numret omfattar även skopor för transportörer.

  Drivremmar och transportband som föreligger tillsammans med de maskiner eller apparater för vilka de är avsedda klassificeras, oavsett om de är påmonterade eller inte, tillsammans med ifrågavarande maskiner eller apparater (t.ex. sextonde avd.);

 2. ryck- och slagremmar, s.k. pickers, kardläder utan kardnockar (kardbeslag med kardnockar förs till nr 8448), harneskstroppar och andra lädervaror för textilmaskiner; kugghjul, packningar, tätningsringar, ventilskivor, kannor o.d. för pumpar och pressar, valsöverdrag för tryckpressar och perforerat läder för sorteringsmaskiner; råhudshammare; gasmätningsmembran och andra läderdelar till instrument och apparater enligt 90 kap.; rör och slangar av läder.

Numret omfattar även följande varor:

adresskortshållare till reseffekter; rakstriglar; kängsnören; bärhandtag; väsk- och kofferthörn; ostoppade puffar (stoppade puffar klassificeras enligt nr 9404); remmar med allmän användning (andra än sådana enligt nr 4201); selar för barn eller vuxna; ränder (randläder) i längder; mattor och underlägg av läder (andra än sadelunderlag, vilka förs till nr 4201); bokpärmar; skrivunderlägg; vattenflaskor och andra behållare av läder (inbegripet sådana som är helt eller till största delen klädda med läder eller konstläder), dock inte sådana som är särskilt nämnda i nr 4202; delar till hängslen; med läder överklädda spännen, knäppen o.d.; fodral, tofsar o.d. till paraplyer, parasoller och promenadkäppar; portepéer (sabelhandremmar); sämskläder, hopsytt eller med tandade kanter (sämskläder utan tandade kanter, som inte är tillskuret till viss form och som är avsett för dammtorkning o.d., förs dock till nr 4114); nagelpolerare, klädda med mockaläder; tillskurna stycken av läder eller konstläder för tillverkning av artiklar av läder eller konstläder (t.ex. kläder), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Numret omfattar inte heller:

a)

delar till skodon, enligt 64 kap.;

b)

piskor, ridspön och andra artiklar enligt nr 6602;

c)

konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor (nr 6702);

d)

manschettknappar, armband och andra oäkta smycken (nr 7117);

e)

artiklar enligt 94 kap. (t.ex. möbler och delar till möbler, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar);

f)

artiklar enligt 95 kap. (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar);

g)

knappar etc. enligt nr 9606.


4206 Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor

Detta nummer omfattar bl.a.:

 1. katgut som är framställd av snodda remsor av rengjorda och torkade tarmar, framför allt fårtarmar. Katgut används huvudsakligen för framställning av racketar, fiskredskap och maskindelar.

  Numret omfattar emellertid inte steril katgut och liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk (nr 3006) samt tarmar som har bearbetats till strängar till musikinstrument (nr 9209);

 2. guldslagarhinna i kvadratiska eller rektangulära stycken eller skuren till annan form samt andra artiklar av guldslagarhinna. (Guldslagarhinna utgör beredd blindtarm från får eller andra idisslande djur.);

 3. artiklar som är tillverkade av blåsor, såsom tobakspungar; maskinremmar och syremmar till sådana, etc., som är tillverkade av senor. Konstgjorda tarmar som är framställda genom hoplimning av uppskurna naturliga tarmar förs också till detta nummer.

43 kap. Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar:

 1. oberedda pälsskinn, andra än sådana enligt nr 4101, 4102 och 4103;
 2. garvade eller på annat sätt beredda hudar och skinn med hårbeklädnad, lösa eller hopfogade;
 3. kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn (med de undantag som är omnämnda i anv. till nr 4303);
 4. konstgjord päls och varor av konstgjord päls.

Det bör observeras att fågelskinn och delar av fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller dun inte klassificeras som pälsskinn utan förs till nr 0505 eller 6701.

Det bör observeras att nr 4301 – 4303 omfattar pälsskinn och varor av pälsskinn av vissa vilda djurarter som nu är hotade eller kan komma att hotas av utrotning om inte handeln med exemplar av dessa arter underkastas strikta bestämmelser. Sådana djurarter är upptagna i bilagorna till 1973 års konvention om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Washingtonkonventionen).

4301 Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än oberedda hudar och skinn enligt nr 4101, 4102 eller 4103


4301.10

- Hela skinn av mink, med eller utan huvud, svans eller tassar 

4301.30

- Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt tibetlamm, med eller utan huvud, svans eller tassar 

4301.60

- Hela skinn av räv, med eller utan huvud, svans eller tassar 

4301.80

- Andra hela pälsskinn, med eller utan huvud, svans eller tassar 

4301.90

- Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk 

 

Detta nummer omfattar oberedda (dvs. ogarvade etc.), med hårbeklädnad försedda skinn av alla slags djur med undantag av följande skinn, vilka klassificeras enligt nr 4101, 4102 eller 4103, nämligen skinn av:

a)

nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) (dvs. djur enligt nr 0102, se anv. till detta nummer);

b)

hästdjur (häst, mula, åsna, sebra etc.);

c)

får och lamm (med undantag av astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande lammskinn, ävensom skinn av indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt av tibetlamm).
Namnen astrakan, breitschwanz, karakul och persian används för ungefär samma slag av lamm. När dessa termer används som beteckning på pälsskinn avser de olika kvaliteter av pälsskinn, t.ex. med hänsyn till lammets ålder;

d)

get och killing (med undantag av yemenget, mongolget och tibetget eller -killing);

e)

svin, inbegripet navelsvin;

f)

stenget, gasell, kamel och dromedar;

g)

älg, ren, rådjur och hjort;

h)

hund


Såsom oberedda pälsskinn enligt detta nummer anses inte bara pälsskinn i naturligt tillstånd utan också sådana som är rengjorda och skyddade mot förruttnelse, t.ex. genom torkning eller genom torr- eller våtsaltning. Pälsskinnen kan också vara ruppade eller klippta – dvs. de grövre håren kan vara utryckta eller avklippta – eller vara skavda på köttsidan.

Oberedda stycken av pälsskinn och sådana delar som huvuden, svansar och tassar i oberett skick klassificeras likaså enligt detta nummer, om de inte utgör avfall som är oanvändbart för körsnärsbruk, i vilket fall de inte omfattas av detta nummer (nr 0511).

4302 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp), lösa eller hopfogade (dock inte med andra material), med undantag av varor enligt nr 4303- Hela skinn, med eller utan huvud, svans eller tassar, lösa: 

4302.11

- - Av mink 

4302.19

- - Andra 

4302.20

- Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, icke hopfogade 

4302.30

- Hela skinn och delar eller avklipp av skinn, hopfogade


Detta nummer omfattar:

 1. garvade eller på annat sätt beredda lösa hudar och skinn med hårbeklädnad (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp), under förutsättning att de inte är tillskurna för bestämt ändamål. Garvade eller på annat sätt beredda lösa hela pälsskinn som inte är tillskurna eller på annat sätt bearbetade för något speciellt ändamål klassificeras enligt detta nummer, även om de kan användas direkt (t.ex. som mattor);

 2. garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn eller delar av pälsskinn (inbegripet s.k. utryckta pälsskinn) som har sytts ihop, vanligen till kvadratiska, rektangulära, trapetsformade eller korsformade stycken, dock inte pälsskinn som är hopfogade med andra material. Med "utryckta pälsskinn" förstås sådana pälsskinn som har skurits till V- eller W-formade remsor och sedan åter hopfogats i ursprunglig ordning för att bilda ett längre men smalare pälsskinn.

Garvningen består i att köttsidan behandlas på likartat sätt som vid läderberedning (se allm. anv. till 41 kap.). På så sätt behandlade skinn kan vanligen skiljas från oberedda skinn genom sin mjukhet och smidighet. Även hårsidan kan vara behandlad för att få bättre utseende eller för att imitera finare pälsverk. Sådan behandling kan bestå i blekning, bländning (färgning av ytan med hjälp av en pensel), färgning, kamning, klippning, glansbehandling eller behandling med konsthartser.

Det bör observeras att sådana skinn med hårbeklädnad som inte omfattas av nr 4301 (t.ex. ponny-, kalv- och fårskinn) klassificeras enligt nr 4302 om de är garvade eller på annat sätt beredda.

De hopfogade pälsskinn eller delar av pälsskinn som omfattas av detta nummer är halvfabrikat som består av två eller flera skinn eller skinnbitar som har sytts ihop till vanligen kvadratiska, rektangulära, trapetsformade eller korsformade stycken utan förening med andra material. Dessa halvfabrikat är avsedda att bearbetas vidare.

Hopfogade varor av detta slag benämns: 

 1. tavlor, ämnen och remsor ("streifers") – kvadratiska eller rektangulära;
 2. kors;
 3. foder – trapetsformade, ibland hopsydda till slangform.

Ämnen till pälskappor och pälsjackor förs också till detta nummer. De består vanligen av tre separata av pälsskinn hopfogade stycken, ett i form av ett likbent trapets med en lång böjd bas (från vilken ryggen skärs till) och de andra två i form av rektanglar (från vilka framstycken och ärmar skärs till).

Numret omfattar inte:

a)

pälsskinn och hopfogade pälsskinn (även hopfogade av huvuden, tassar, svansar och andra delar eller avklipp) i form av kläder eller delar eller tillbehör till kläder eller i form av andra varor, även om de inte är fullt färdiga, ävensom besättningar som är färdiga eller som endast behöver klippas ner till lämplig längd för att kunna användas som besättningar (nr 4303);

b)

hopfogade varor som består av pälsskinn och andra material (t.ex. svansar i förening med läder eller textilvara) (nr 4303).


4303 Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn


4303.10

- Kläder och tillbehör till kläder 

4303.90

- Andra slag


Med undantag av här nedan omnämnda varor omfattar detta nummer alla slags kläder och tillbehör till kläder (muffar, stolor, boor, kragar etc.) som är tillverkade av:

A.

pälsskinn;

B.

andra material med foder av pälsskinn;

C.

andra material som på utsidan är försedda med sådan beklädnad av pälsskinn som inte endast utgör besättning. Som endast besättning anses t.ex. kragar och slag (under förutsättning att de inte är av sådan storlek att de snarare utgör en cape eller bolero), ärmuppslag samt kantremsor på fickor, kjolar, kappor etc.


Detta nummer omfattar också garvade eller på annat sätt beredda hudar och skinn med kvarsittande hårbeklädnad, vilka är hopfogade med andra material, under förutsättning av tillfogandet av dessa material inte har medfört att varan förlorat den huvudsakliga karaktären av pälsskinn.

Numret omfattar dessutom alla andra varor och delar till varor som är tillverkade av pälsskinn eller i vilka pälsskinn ger varorna deras huvudsakliga karaktär. Som exempel kan nämnas fällar, fotsackar, ostoppade puffar, fodral, handväskor, sportväskor och tornistrar samt artiklar och tillbehör för tekniskt bruk (t.ex. polerskivor och överdrag till målningsrullar).

Numret omfattar inte:

a)

artiklar enligt första avsnittet av nr 4202;

b)

handskar, halvhandskar och vantar av läder och pälsskinn (nr 4203). (Handskar, halvhandskar och vantar som består helt av pälsskinn förs till nr 4303.);

c)

artiklar enligt 64 kap.;

d)

huvudbonader och delar till huvudbonader, enligt 65 kap.;

e)

artiklar enligt 95 kap. (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar).


4304 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls

Med "konstgjord päls" förstås sådana imitationer av pälsskinn som består av ull, hår eller andra fibrer (inbegripet fibrer i form av sniljgarn) som är fastklistrade eller fastsydda på läder, vävnad eller annat material, men däremot inte vävnader eller dukvaror av trikå med lång lugg, av sådana slag som ibland benämns "pälsvävnader" (i allmänhet nr 5801 eller 6001) och inte heller äkta pälsskinn i vilka ytterligare hår blivit insatta.

Detta nummer är tillämpligt för konstgjord päls som längdvara och på varor som är framställda av konstgjord päls. För klassificeringen av varor av konstgjord päls gäller i tillämpliga delar anv. till nr 4303.

Numret omfattar också konstgjorda svansar som är tillverkade genom att pälshår eller andra djurhår har anbringats på en kärna av läder eller snöre. Det omfattar emellertid inte sådana artiklar som består av äkta svansar eller av pälsskinnavfall som är anbringat på ett underlag (nr 4303).

Meny