Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Tjugoförsta avdelningen

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

97 kap. Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar:

A.

vissa konstverk; målningar, teckningar och pasteller som är utförda helt för hand samt collage, mosaiker och liknande prydnadstavlor (nr 9701); konstgrafiska originalblad, såsom etsningar, gravyrer, träsnitt och litografier (nr 9702); originalskulpturer (nr 9703);

B.

frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt kuvert, brevkort, kortbrev o.d. försedda med frimärke, makulerade eller omakulerade, andra än sådana som omfattas av nr 4907 (nr 9704);

C.

samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse (nr 9705);

D.

antikviteter med en ålder av över 100 år (nr 9706).

Det bör emellertid observeras, att sådana artiklar förs till andra kapitel, om de inte uppfyller de villkor som anges i anmärkningarna till eller tulltaxenumren i detta kapitel.

Varor enligt nr 9701 – 9705 förs till dessa nummer, även om de har en ålder över 100 år.

Artiklar enligt detta kapitel kan inkludera varor av kulturell betydelse som omfattas av import- eller exportrestriktioner

 

9701 Målningar och teckningar utförda helt för hand, andra än teckningar
enligt nr 4906 och andra än handdekorerade föremål; collage, mosaiker
och liknande prydnadstavlor- Med en ålder av över 100 år:

9701.21

- - Målningar och teckningar

9701.22

- - Mosaiker

9701.29

- - Andra slag


- Andra:

9701.91 

- - Målningar och teckningar

9701.92

- - Mosaiker

9701.99

- - Andra slag

 

A. Målningar och teckningar utförda helt för hand, andra än teckningar enligt nr 4906 och andra än handdekorerade föremål

Denna grupp omfattar målningar och teckningar (antika eller moderna) som är utförda helt för hand. Dessa arbeten kan utgöra oljemålningar, vaxmålningar, temperamålningar, akrylmålningar, akvareller, gouacher, pasteller, miniatyrer, illuminerade handskrifter, blyerts- och pennteckningar, kolteckningar etc. som är utförda på alla slags material.

Arbeten enligt detta nummer måste vara utförda helt för hand. Hit förs därför inte artiklar som helt eller delvis har framställts genom någon annan teknik, t.ex. målningar (även på målarduk) som har framställts genom något fotomekaniskt förfarande; målningar som har utförts för hand på en konturskiss eller på en teckning som har erhållits genom något grafiskt förfarande; "kopior" (reproduktioner) av målningar, som är framställda med schabloner, även om de av konstnären har intygats vara autentiska (signerats).

Kopior av målningar förs emellertid, oavsett sitt konstnärliga värde, till detta nummer, om de är utförda helt för hand.

Denna grupp omfattar inte heller:

a)

planritningar och andra ritningar samt teckningar (i original och utförda för hand) för industriellt, arkitektoniskt eller ingenjörstekniskt ändamål (nr 4906);

b)

originalmönsterritningar och originalteckningar till modevaror, äkta smycken, tapeter, vävnader, möbler etc. (nr 4906);

c)

målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d. av vävnad (nr 5907 eller 9706);

d)

handdekorerade föremål, såsom handmålade vävtapeter, resesouvenirer, askar och korgar, keramiska varor (tallrikar, fat, vaser etc.); dessa föremål klassificeras efter sin beskaffenhet.


B. Collage, mosaiker och liknande prydnadstavlor

Denna grupp omfattar collage och liknande prydnadstavlor som består av bitar av diverse animaliska, vegetabiliska eller andra material, som är sammansatta på sådant sätt att de bildar en tavla eller ett prydnadsmotiv och klistrade eller på annat sätt monterade på ett underlag av t.ex. trä, papper eller textilmaterial. Underlaget kan vara osmyckat eller vara handmålat eller präglat med dekorativa eller illustrativa element, vilka bildar del av det färdiga motivet. Collage varierar i kvalitet, från artiklar som är gjorda i massupplaga för att säljas som souvenirer till artiklar som fordrar stor yrkesskicklighet och som kan vara verkliga konstverk.

Med uttrycket "liknande prydnadstavlor" avses här inte sådana artiklar som består av ett enda stycke material, även om detta är monterat eller klistrat på ett underlag, och som omfattas av andra nummer i tulltaxan med mera specificerad varubeskrivning, såsom prydnadsartiklar av plast, trä, oädel metall etc. Sådana artiklar klassificeras efter beskaffenheten (nr 4420, 8306 etc.).

Mosaikerna i denna grupp är framställda för hand, vilket ger dem en unik och icke reproducerbar karaktär. De är tillverkade genom att små bitar av olika material (även känt som "tesserae") placeras intill varandra för att tillsammans bilda en komposition som föreställer figurer, motiv eller geometriska mönster. Mosaiker består av bitar av hård sten, terrakotta, keramik, marmor, emalj, färgat glas eller trä, i olika färger.

Mosaiker omfattas av nr 9701, oavsett när de är tillverkade, förutsatt att de inte är av kommersiell natur, t.ex. massreproduktioner, avgjutningar eller hantverksprodukter, så som beskrivs i anmärkning 2 till detta kapitel.

 

Ramar kring målningar, teckningar, pasteller, collage eller liknande prydnadstavlor klassificeras tillsammans med dessa artiklar enligt detta nummer, under förutsättning att de är av sådana slag och har ett sådant värde som är normalt i förhållande till artiklarna i fråga; om så inte är fallet skall ramarna klassificeras separat efter sin beskaffenhet som varor av trä, metall etc. (se anm. 6 till detta kapitel).

9702 Konstgrafiska originalblad


9702.10

- Med en ålder av över 100 år

9702.90

- Andra


Detta nummer omfattar konstgrafiska originalblad (antika eller moderna), såsom etsningar, gravyrer, träsnitt och litografier, dvs. avtryck som har gjorts i svartvitt eller färg direkt från en eller flera tryckformar som av konstnären har framställts helt för hand, oavsett vilken teknik och vilket material som har använts, dock med undantag för mekaniska eller fotomekaniska förfaranden (se anm. 3 till detta kapitel).

Under förutsättning att de uppfyller de övriga villkoren i föregående stycke, förstås med originalblad enligt detta nummer även litografier som har utförts med överföringsteknik, enligt vilken konstnären först utför teckningen på ett specialpapper och med hjälp av detta sedan överför teckningen till stenen.

Ovan beskrivna avtryck görs från tryckformar som kan ha framställts genom olika förfaranden, t.ex. genom kopparstick, torrnålsgravyr, akvatintetsning eller punktgravyr.

Originalblad förs till detta nummer även om de har retuscherats.

Det är ofta svårt att skilja ett original från en kopia, en förfalskning eller en reproduktion, men det relativt ringa antalet avtryck och papperets kvalitet kan tjäna som ledning när det gäller att identifiera ett original. Spår av halvtonsraster (i fotogravyr och heliogravyr) samt mycket ofta frånvaron av "plåtrand" som plåten lämnar på papperet kan däremot tyda på att en kopia eller reproduktion föreligger.

Ramar kring konstgrafiska originalblad klassificeras tillsammans med dessa, endast om utförandet och värdet av ramarna är normalt i förhållande till konstverken; om så inte är fallet skall ramarna klassificeras separat efter sin beskaffenhet som varor av trä, metall etc. (se anm. 6 till detta kapitel).

Det bör observeras, att numret inte omfattar tryckformar (av koppar, zink, sten, trä eller annat material) från vilka konstgrafiska originalblad framställs (nr 8442).

9703 Originalskulpturer, oavsett materialet

9703.10

9703.90


- Med en ålder av över 100 år

- Andra

 

Detta nummer omfattar antika och moderna originalskulpturer, oavsett materialet (naturlig eller konstgjord sten, terrakotta, trä, elfenben, metall, vax etc.). De kan förekomma som friskulptur, relief eller intaglio (statyer, byster, statyetter, grupper, djurfigurer etc., inbegripet reliefer för arkitektoniska ändamål).

Dessa arbeten kan framställas genom olika förfaranden, däribland följande. Enligt ett av dessa förfaranden utarbetar konstnären verket direkt ur hårt material. Enligt ett annat förfarande modellerar han figurer i mjukt material. Av dessa görs sedan avgjutningar i brons eller gips, eller också bränns de eller görs hårda på annat sätt eller efterbildas av konstnären i marmor eller annat hårt material.

Vid det senare förfarandet går konstnären vanligen tillväga på följande sätt. Han utformar först sin idé som en skiss (vanligen i förminskad skala) i lera eller annat plastiskt material. Efter denna skiss formar han en lermodell, vilken sällan säljs utan vanligen förstörs, sedan den har använts för gjutning av ett av konstnären på förhand bestämt, mycket begränsat antal exemplar (repliker). Lermodeller kan också ställas ut på något museum i studiesyfte. Bland dessa repliker märks först och främst gipsmodellen, som framställs direkt från lermodellen och används antingen som modell, om verket skall utföras i sten eller trä, eller för framställning av formar, om det skall gjutas i metall eller vax.

En och samma skulptur kan alltså efterbildas i två eller tre repliker i marmor, trä, vax, brons etc. samt några i terrakotta eller gips. Inte bara den första modellen (skissen) utan också lermodellen, gipsmodellen och nyssnämnda repliker utgör originalverk av konstnären. De är faktiskt aldrig fullt identiska, eftersom konstnären i varje stadium har fullkomnat arbetet med ytterligare modellering, korrigering av avgjutningen och den patinering som varje artikel erhåller. Totala antalet repliker överstiger endast sällan tolv.

Detta nummer omfattar sålunda inte bara de av skulptören utförda originalmodellerna utan också repliker och kopior av dessa, som är framställda genom det senare av ovannämnda förfaranden, oavsett om replikerna eller kopiorna har framställts av skulptören själv eller av någon annan konstnär.

Numret omfattar inte följande artiklar, även om de är designade eller framställda av konstnärer:

a)

prydnadsskulpturer med karaktär av handelsvaror;

b)

artiklar till personlig prydnad och andra produkter av vanligt hantverk med karaktär av handelsvaror (ornament, artiklar av religiös karaktär, etc.);

c)

masstillverkade reproduktioner i gips, betong, papier-maché etc.


Med undantag av artiklar med prydnadskaraktär, vilka klassificeras enligt nr 7116 eller 7117, klassificeras alla dessa artiklar efter materialets beskaffenhet (av trä – nr 4420, av sten – nr 6802 eller 6815, av keramiskt material – nr 6913, av oädel metall – nr 8306 etc.).

9704 Frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt postkort o.d. med påtryckt valörstämpel, makulerade eller omakulerade, andra än sådana som omfattas av nr 4907

Med undantag av sådana produkter som omfattas av nr 4907 omfattar detta nummer följande produkter, makulerade eller omakulerade:

A.

frimärken av alla slag, dvs. frimärken som i normala fall används för frankering av postförsändelser; frimärken för felande porto etc.;

B.

beläggningsstämplar av alla slag, dvs. kvitto-, registrerings-, frikorts- och konsulatsmärken, skattekontrollmärken i form av banderoller etc.;

C.

frankeringsstämplar, dvs. brev med poststämpel men utan frimärken, vilka är avsända innan frimärken började användas;

D.

frimärken som är klistrade på kuvert och kort (helkort), inbegripet förstadagsbrev, vilka utgörs av kuvert, vanligen märkta med "förstadagsbrev", som är försedda med ett eller flera frimärken som har poststämplats på frimärkenas utgivningsdag. Hit förs också "maximikort". Dessa består av ett frimärke och en reproduktion av frimärkets motiv. Frimärket är stämplat med en vanlig poststämpel eller med en speciell datumstämpel med en text som utvisar den plats eller den person som förknippas med kortets motiv samt utgivningsdagen;

E.

brevkort, kortbrevportokort och liknande artiklar, såsom frankokuvert och tidningsbanderoller.


Artiklar enligt detta nummer kan förekomma i paket (enstaka frimärken, datumstämplade klipp eller kompletta ark) eller i samlingar. Album innehållande samlingar av sådana artiklar ses som en del i samlingen under förutsättning att albumets värde är normalt i förhållande till samlingen.

Numret omfattar inte:

a)

maximikort och förstadagsbrev (även illustrerade) som saknar frimärken (nr 4817 eller 49 kap.);

b)

omakulerade frimärken eller beläggningsstämplar, brevkort, kortbrevportokort o.d. försedda med frimärke, som är gångbara eller avsedda som nyutgåva i det land till i vilket de är destinerade har eller kommer att ha ett erkänt nominellt värde (nr 4907);

c)

sparmärken, som är utfärdade av privata organisationer, samt rabattmärken vilka av detaljhandlare ibland delas ut till kunder (nr 4911).

 

9705 Samlingar och samlarobjekt av arkeologiskt, etnografiskt, historiskt,
zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, paleontologiskt eller
numismatiskt intresse


9705.10

-

Samlingar och samlarobjekt av arkeologiskt, etnografiskt eller historiskt
intresse-


Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt,

anatomiskt, paleontologiskt intresse:

9705.21

- -

Kvarlevor av människor och delar därav

9705.22

- -

Utdöda och utrotningshotade arter och delar därav

9705.29

- -

Andra


-

Samlingar och samlingsobjekt av numismatiskt intresse:

9705.31

- -

Med en ålder av över 100 år

9705.39

- -

Andra


Dessa artiklars egentliga värde är ofta ringa, men de är av värde på grund av sin sällsynthet och det sätt varpå de har ordnats eller sammanställts. Detta nummer omfattar artiklar av följande slag.

A. Samlingar och samlarobjekt av arkeologiskt, etnografisk eller historiskt intresse, såsom

 1. föremål av “arkeologiskt intresse” ger vetenskaplig eller humanistisk förståelse av tidigare mänskligt beteende, bevis för kulturell anpassning och konstnärliga uttryck, deras upptäckt är normalt ett resultat av utgrävningar (t.ex. vetenskapliga, på uppdrag eller oavsiktliga) eller utforskningar (dvs. på land eller under vatten).

  Sådana föremål omfattar, men är inte begränsade till grottmålningar, fresker, forntida fristående skulpturer och reliefer, petroglyfer (hällristningar) och skulpterade arkitektoniska element såsom kapitäler, dörröverstycken, etc.; halsband, armband, fingerringar, öron- och näsprydnader, broscher, kronor, nålar, bröstplåtar, bälten och läppluggar; inristningar på lerplattor, snäckskal eller ben, stenar med ristade eller upphöjda tecken, symboler och ord samt handskrivna eller illustrerade texter på papyrus, trä, silke, pergament, papper eller velängpergament.

 2. föremål av ”etnografiskt intresse” är i allmänhet en produkt av ett autoktoniskt, klan- eller icke-industriellt samhälle och behövs för traditionell religionsutövning eller är av betydelse för ett folks kulturarv eftersom de har utmärkande egenskaper, är jämförelsevis sällsynta eller bidrar till kunskapen om det folkets ursprung, utveckling eller historia.

  Sådana föremål omfattar, men är inte begränsade till, religiösa och ceremoniella regalier samt figurer och skulpturer med anknytning till förfäder och religion; reliker och kvarlevor, krympta huvuden, skalpar, dekorerade skallar, redskap och musikinstrument tillverkade av mänskligt ben; och handskrivna dokument eller texter, ibland med illustrationer, på trä, silke, pergament, velängpergament, papper eller läder. Dokument kan förekomma som enskilda blad, rullar eller bundna volymer. Exemplen omfattar handskrivna biblar, torah-rullar, koraner och andra religiösa texter, brev, avhandlingar, doktriner och essäer.

 3. föremål av “historiskt intresse” är tillverkade av människor och relaterar till viktiga nationella eller globala händelser av politisk, vetenskaplig, teknologisk, militär eller social betydelse, eller nationellt eller globalt ryktbara ledares, tänkares, vetenskapsmäns och konstnärers liv eller prestationer.

  Sådana föremål omfattar, men är inte begränsade till, en uniform eller ett vapen från en soldat under medeltiden, de kungliga insignierna som använts vid kröningen av en suverän och ett kärl som använts i ett alkemiskt laboratorium i forntida civilisationer.


B. Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt eller paleontologiskt intresse, såsom

 1. döda djur av alla slag som är konserverade genom torkning eller i vätska; uppstoppade djur för samlingar;
 2. urblåsta ägg; insekter i askar, i ramar under glas etc. (andra än monterade artiklar som utgör oäkta smycken eller nipper); tomma snäckor eller musslor, andra än sådana som är lämpliga för industriellt bruk;
 3. frön och växter, torkade eller konserverade i vätska; herbarier;
 4. mineralprov (inte utgörande ädelstenar eller halvädelstenar enligt 71 kap.); petrifikat;
 5. osteologiska exemplar (skelett, skallar, ben);
 6. anatomiska och patologiska exemplar;
 7. föremål av “paleontologiskt intresse” omfattar, men är inte begränsade till, fossiliserade lämningar, spår eller avtryck av organismer, oavsett om det är djur eller växter, bevarade i eller på jordskorpan, vilka ger information om historien om icke-mänskligt liv på jorden.
  Sådana föremål omfattar, men är inte begränsade till, fossiler av dinosaurier, utdöda plantor och djur.

C. Samlingar och samlarobjekt av numismatiskt intresse.

Dessa är mynt, sedlar vilka inte längre är lagliga betalningsmedel, andra än dessa som klassificeras under nr 4907, och medaljer som uppvisas som samlingar eller i enstaka delar; i det senare fallet innehåller varje sändning vanligen endast några få exemplar av samma mynt eller medalj. Dessa förs hit endast om de är tydligt avsedda för en samling.

Numret omfattar inte mynt och medaljer som inte utgör samlarobjekt och som inte bildar en samling av numismatiskt intresse (t.ex. större sändningar av samma mynt eller medalj) (i allmänhet 71 kap.). Mynt och medaljer, som är hamrade, böjda eller på annat sätt skadade, så att de endast lämpar sig för omsmältning, klassificeras enligt numren för skrot och avfall av metall.

Mynt som är lagligt betalningsmedel i utgivningslandet förs till nr 7118, även om de föreligger i etuier för försäljning till allmänheten.

Numret omfattar inte mynt eller medaljer som är monterade som smycken (71 kap. eller nr 9706).

Sedlar vilka inte längre är legala betalningsmedel, och inte heller är samlarföremål och inte utgör en samling, klassificeras under nr 4907.

Varor som är framställda i kommersiellt syfte för att hedra minnet av, fira, illustrera eller skildra en händelse eller något annat, anses inte som samlingar eller samlarobjekt av historiskt eller numismatiskt intresse, även om upplagan är begränsad och varorna är avsedda att spridas endast inom en mindre krets, såvida inte varorna själva senare har uppnått detta värde på grund av ålder eller sällsynthet.

9706 Antikviteter med en ålder av över 100 år

 

9706.10

- Med en ålder av över 250 år

9706.90

- Andra

Detta nummer omfattar alla antikviteter med en ålder över 100 år, under förutsättning att de inte är nämnda eller inbegripna i nr 9701 – 9705. Värdet av dessa föremål beror på deras ålder och, som en naturlig följd av denna, deras sällsynthet.

Under dessa villkor omfattar detta nummer bl.a.:

 1. antika möbler, ramar och paneler;
 2. tryckalster; inkunabler och andra böcker, noter, kartor, gravyrer (andra än konstgrafiska originalblad enligt nr 9702);
 3. vaser och andra keramiska artiklar;
 4. mattor, gobelänger, broderier, spetsar och andra textilvaror;
 5. smycken;
 6. guld- och silversmedsvaror (krus, bägare, kandelabrar, bordsartiklar etc.);
 7. blyinfattade fönster, såsom s.k. glasmålningar;
 8. ljuskronor och lampor;
 9. smides- och låsarbeten;
 10. små prydnadssaker för vitriner (askar, bonbonjärer, snusdosor, tobaksrivare, skrin, solfjädrar etc.);
 11. musikinstrument;
 12. ur;
 13. glyptikarbeten (kaméer etc.) och sigillsnidararbeten (sigill etc.).

Numret omfattar också antikviteter som har reparerats eller restaurerats, under förutsättning att de har bibehållit sin ursprungliga karaktär, t.ex. antika möbler med moderna delar (t.ex. förstärkningar samt vid reparation insatta delar); antika gobelänger, antikt läder eller antika tyger, som har monterats på nytt trä.

Numret omfattar inte, oavsett åldern, naturpärlor och odlade pärlor samt ädelstenar och halvädelstenar (nr 7101 – 7103).

Meny