Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Nittonde avdelningen

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

93 kap. Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar:

 1. vapen av alla slag för krigföring till lands, till sjöss eller i luften, avsedda att användas av militär eller av polis, tull, gränsbevakning etc.;
 2. vapen som används av privatpersoner för självförsvar, jakt eller sportskytte (t.ex. på miniatyrbanor, i skyttehallar eller på nöjesfält);
 3. andra apparater, vilkas funktion bygger på förbränning av en explosiv laddning (t.ex. linkastningsapparater och signalpistoler);
 4. ammunition och projektiler (andra än varor enligt 36 kap).

Bortsett från vissa undantag (se anv. till nr 9305 och 9306) omfattar detta kapitel också delar och tillbehör till vapen och ammunition.

Kikarsikten och andra optiska artiklar som är lämpliga att användas till vapen och som är monterade på eldvapen eller som föreligger tillsammans med de eldvapen på vilka de är avsedda att monteras klassificeras tillsammans med vapnen i fråga. Sådana optiska artiklar omfattas inte av detta kapitel när de föreligger på annat sätt (90 kap.).

Transportmedel omfattas inte av detta kapitel, även om de är avsedda uteslutande för militärt bruk och även om de är utrustade med vapen. Kapitlet omfattar därför inte t.ex. pansarjärnvägsvagnar (86 kap.), stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon (nr 8710), militära luftfartyg (nr 8801, 8802 eller 8806) samt krigsfartyg (nr 8906). Särskilt föreliggande vapen för dessa transportmedel (t.ex. kanoner och kulsprutor) förs emellertid till 93 kap. (se anv. till nr 9301 angående vissa vapen som är monterade på järnvägsvagnar eller vägfordon).

Följande varor omfattas inte heller av detta kapitel:

a)

stålhjälmar och andra militära huvudbonader (65 kap);

b)

personlig skyddsutrustning, t.ex. bröstpansar, ringbrynjor, skottsäkra västar etc. (klassificeras efter materialets beskaffenhet);

c)

armborst, pilbågar, pilar till sådana samt leksaksvapen (95 kap.);

d)

samlarobjekt samt antikviteter (nr 9705 resp. 9706).


I vapen och delar till vapen enligt detta kapitel kan det ingå ädel metall eller metall med plätering av ädel metall, naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), sköldpadd, pärlemor, elfenben och liknande material.

9301 Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler samt vapen enligt nr 9307


9301.10

- Artillerivapen (t.ex. kanoner, haubitsar och mörsare): 

9301.20

- Utskjutningsramper för raketer; eldkastare; granatkastare; torpedtuber
  och liknande avfyrningsanordningar

9301.90

- Andra


Detta nummer omfattar alla vapen för militärt bruk, andra än revolvrar och pistoler enligt nr 9302 samt vapen enligt nr 9307. Numret omfattar också särskilt föreliggande vapen som är avsedda för bestyckning av fartyg, pansarjärnvägsvagnar, flygplan, stridsvagnar eller andra pansrade stridsfordon.

Numret omfattar bl.a.:

 1. artilleri- och infanteripjäser, dvs. alla slags kanoner o.d. (fasta, hjulburna, bandburna etc.), såsom fältkanoner, medeltunga och grova artilleripjäser, långskjutande kanoner, luftvärnspjäser, pansarvärnspjäser, haubitser och mörsare.

  Långskjutande kanoner som är monterade på järnvägsvagnar förs också till detta nummer (och inte till 86 kap.). Mobila kanoner och kanoner med egen framdrivningsanordning, vilka inte bör förväxlas med stridsvagnar och andra pansrade stridsfordon enligt nr 8710, klassificeras också enligt detta nummer;

 2. vapen för helautomatisk snabbeld, av vilka vissa är lämpliga att handhas av endast en man. Denna grupp omfattar kulsprutor, kulsprutegevär, kulsprutepistoler och andra vapen för helautomatisk eld;

 3. eldvapen för militärt bruk, såsom gevär och karbiner;

 4. andra speciella utskjutningsanordningar för militärt bruk, t.ex. utskjutningsramper för raketer, andra än sådana enligt nr 9303; apparater för utläggning av sjunkbomber; torpedtuber; eldsprutor (apparater för utsprutning av en brinnande vätskestråle mot en fiende), andra än eldsprutor för ogräsbekämpning (nr 8424).


9302 Revolvrar och pistoler, andra än sådana som omfattas av nr 9303 eller 9304

Detta nummer omfattar revolvrar och pistoler, oavsett kalibern, som skjuter ut projektiler (andra än signalraketer) genom förbränning av en explosiv laddning och som är konstruerade för att hållas i och avfyras från handen.

Revolvrar är enpipiga vapen som är försedda med ett vridbart cylindermagasin.

Pistoler har en eller flera pipor. De kan också ha utbytbara pipor. Halvautomatiska pistoler har ett magasin som kan laddas med flera skott, men man måste trycka på avtryckaren för varje skott.

Numret omfattar också miniatyrpistoler och miniatyrrevolvrar samt sådana vapen i form av andra föremål, t.ex. pennor, fickknivar eller cigarettetuier, under förutsättning att de verkligen utgör eldvapen.

Numret omfattar inte helautomatiska eldvapen (dvs. sådana i vilka pistolammunition används och som ger automatisk eld så länge man håller på avtryckaren eller tills magasinet har tömts). Dessa klassificeras enligt nr 9301 som kulsprutepistoler. De kan avfyras från handen, men de är vanligen försedda med förlängd kolv.

Numret omfattar inte heller:

a)

slaktapparater (bultskjutningsapparater), signalpistoler för signalraketer, pistoler och revolvrar för lösa skott (med massiv eller blockerad pipa), startpistoler, teaterpistoler, mynningsladdade pistoler som inte är konstruerade för skjutning med patroner och inte heller kan användas för detta ändamål (nr 9303);

b)

fjäder-, luft- eller gasdrivna pistoler (nr 9304).

 

9303 Andra eldvapen och liknande artiklar som verkar genom förbränning av en explosiv laddning (t.ex. jaktgevär, mynningsladdade eldvapen, signalpistoler och liknande artiklar för enbart ljussignalering, pistoler och revolvrar för lös ammunition, slaktapparater och linkastningsapparater)


9303.10 

- Mynningsladdare

9303.20

- Andra hagelgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning, inbegripet
  kombinerade kul- och hagelgevär

9303.30

- Andra kulgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning

9303.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar alla eldvapen som inte omfattas av nr 9301 och 9302. Hit förs också vissa apparater som inte utgör vapen, men vilkas funktion bygger på förbränning av en explosiv laddning.

Numret omfattar bl.a.:

 1. gevär för sportskytte eller jakt, oavsett kalibern, med slätborrat eller räfflat lopp. Jaktgevär har ofta mer än en pipa, ibland en slätborrad och en räfflad, även utbytbara sådana. Metalldelarna är ofta ciselerade och kolvarna snidade. Gevär för sportskytte har vanligen endast en pipa.

  Dessa gevär kan vara gjorda så att endast ett skott i sänder kan avfyras, varefter omladdning måste ske för hand, eller ha ett magasin så att upprepad eldgivning kan ske (repetergevär) eller en mekanism för halvautomatisk snabbeld.

  Jaktgevär som liknar promenadkäppar ingår också i denna grupp;

 2. specialskjutvapen för sjöfågelsjakt. De är vanligen monterade på ett stativ eller annan ställning, som är avsedd att sättas fast i en båt;

 3. mynningsladdade eldvapen, som inte är konstruerade för skjutning med patroner och inte heller kan användas för detta ändamål;

 4. signalpistoler och liknande artiklar för enbart ljussignaler;

 5. pistoler och revolvrar för lösa skott. Dessa kan ha massiva eller blockerade pipor med en öppning för krutgaserna. Vissa revolvrar kan ha koniska ammunitionskammare, medan vissa start- och teaterpistoler kan sakna pipa. Startpistoler kan ha elektriska anordningar för att sätta igång tidtagaruren;

 6. slaktapparater (bultskjutningsapparater), vilka liknar pistoler för lösa skott. Vid avfyringen utdrivs en bult som löper i pipan och som dödar eller bedövar djuret. Bulten lämnar inte vapnet utan förs tillbaka för förnyad användning. Numret omfattar inte kulpistoler vanligen av grov kaliber, vilka ibland används för slakt (nr 9302);

 7. linkastningsapparater, vilka huvudsakligen används på fartyg eller vid livräddningsstationer för livräddning och för att upprätta förbindelse;

 8. harpunkanoner och harpungevär, vilka används för att skjuta ut en harpun som är fästad vid en lina. De används vid fångst av fisk, havsdäggdjur, sköldpaddor etc.;

 9. alarmkanoner och salutkanoner för lösa skott. Dessa används för att slå larm (t.ex. vid livräddningsstationer), för att ge salut vid högtidliga tillfällen, för att varna för tjuvfiske, etc.;

 10. "hagelkanoner", ett slags kanoner som består av en stympad kon av järnplåt och som är avsedda att avfyras mot hagelmoln för att framkalla regn.

Numret omfattar inte verktyg för nitning, indrivning av pluggar i väggar etc., vilkas funktion bygger på förbränning av en explosiv laddning (nr 8205).

9304 Andra vapen (t.ex. fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär och pistoler samt batonger), med undantag av vapen enligt nr 9307

Numret omfattar vapen, andra än eldvapen enligt nr 9301 – 9303 och vapen enligt nr 9307.

Hit förs bl.a.:

 1. batonger, blydaggar, förtyngda rör o.d. för poliser etc. samt förtyngda promenadkäppar, avsedda att användas som slagvapen;
 2. knogjärn, dvs. metallstycken som är formade för att passa en knuten näve och med vilka slag utdelas;
 3. slungor o.d., som är avsedda för jakt på fåglar eller skadedjur. De kan vara i form av promenadkäppar. Numret omfattar inte leksaksslangbågar (nr 9503);
 4. luftgevär och luftpistoler. Dessa liknar vanliga gevär och pistoler, men de har anordningar för komprimering av en luftpelare, vilken vid avfyringen expanderar in i pipan och skjuter ut projektilen. Gevär och pistoler som fungerar enligt samma princip men med andra gaser än luft förs också hit;
 5. liknande vapen, som arbetar med en kraftig fjädermekanism;
 6. gevär och pistoler som arbetar med komprimerad koldioxid och som är avsedda för avskjutning av automatiska injektionssprutor, vilka innehåller något bedövningsmedel eller medikament (immunserum, vaccin etc.), mot fritt kringströvande djur;
 7. aerosolburkar innehållande tårgas.

9305 Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301 – 9304


9305.10

- Till revolvrar och pistoler

9305.20 

- Till hagel- eller kulgevär enligt nr 9303:


- Andra slag: 

9305.91

- - Till vapen för militärt bruk enligt nr 9301 

9305.99 

- - Andra  


Delarna och tillbehören enligt detta nummer omfattar bl.a.:

 1. delar till vapen för militärt bruk, t.ex. foder (innerrör för pipor), rekylmekanismer och slutstycken för alla slags kanoner; kanontorn, lavetter, stativ och andra specialstöd för kanoner, kulsprutor, kulsprutegevär etc., även försedda med sikt- och laddanordningar;
 2. gjutna, stansade eller smidda metalldelar till lättare vapen för militärt bruk, till jakt- och sportskyttegevär eller till revolvrar och pistoler, t.ex. pipor, slutstycken, slaglås, varbyglar, spärrstycken, hävarmar, slagstift, avtryckare, avtryckarstänger, patronutdragare, patronutkastare, pistolstommar, täck- och kolvplåtar, säkerhetsspärrar, cylindermagasin (för revolvrar) och andra magasin, korn och sikten;
 3. skyddsöverdrag för kolvar, sikten, pipor eller slutstycken;
 4. instickspipor (finkalibriga rör för insättning i vapen av grövre kaliber vid övningsskjutning på miniatyrbanor);
 5. gevärskolvar och andra gevärsdelar av trä samt kolvar och kolvplattor (av trä, metall, ebonit etc.) för revolvrar och pistoler;
 6. remmar, remhållare, ringbeslag o.d. för gevär och karbiner;
 7. ljuddämpare;
 8. löstagbara rekylskydd för jakt- eller sportskyttegevär.

Numret omfattar inte:

a)

delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till femtonde avd. (t.ex. skruvar, nitar och fjädrar), av oädel metall (femtonde avd.) samt motsvarande varor av plast (39 kap);

b)

gevärsväskor (nr 4202);

c)

filmkameror för kontroll av kulspruteeld från flygplan (nr 9007);

d)

kikarsikten och liknande sikten för vapen (nr 9013);

e)

tillbehör som omfattas av tulltaxenummer med mera specificerad varubeskrivning, såsom läskstänger, borstviskare och andra redskap för rengöring av vapen (nr 8205, 9603 etc.).9306 Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler och liknande krigsammunition samt delar till sådan ammunition; annan ammunition (t.ex. patroner) och andra projektiler samt delar till sådana artiklar, inbegripet hagel och förladdningar- Hagelpatroner samt delar till hagelpatroner; projektiler till luftpistoler och luftgevär: 

9306.21

- - Patroner 

9306.29

- - Andra 

9306.30

- Andra patroner samt delar till sådana patroner 

9306.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar bl.a.:

A. ammunition, t.ex.:

 1. granater, t.ex. shrapnels (granatkartescher), spräng-, pansar-, lys-, spårljus-, brand- och rökgranater samt alla andra slag av ammunition för kanoner och mörsare;
 2. patroner av alla slag: lösa (inbegripet patroner för nitverktyg eller för start av förbränningsmotorer med kompressionständning) eller skarpa; spårljus-, brand- och krevadpatroner; kul- och hagelpatroner för jaktgevär, etc.;
 3. kulor och hagel (ihåliga, runda etc.) samt pilar för gevär, karbiner eller pistoler för komprimerad luft eller gas eller för fjäderbössor eller fjäderpistoler, med undantag av ammunition till leksaksvapen enligt nr 9503;

B. kulbaneprojektiler, vilkas nyttolast återvänder till jordytan efter att ha passerat den högsta punkten i sin bana och som ger nyttolasten en hastighet av högst 7 000 m/sek;

C. projektiler som efter avskjutningen drivs fram av egen kraft, t.ex. torpeder, robotprojektiler (flygplansliknande projektiler), fjärrstyrda projektiler samt raketammunition;

D. annan krigsammunition, t.ex. land- och sjöminor, sjunkbomber, hand- och gevärsgranater samt flygbomber;

E. harpuner, även med sprängladdning, för harpunkanoner etc.;

F. delar till ammunition, t.ex.:

 1. höljen till handgranater, minor, bomber, granater och torpeder;
 2. patronhylsor och andra delar till patroner, t.ex. bottnar (av mässing), innerhylsor, innerbottnar och foder (av metall eller papp) samt förladdningar (av filt, papper, kork etc.);
 3. kulor och hagel;
 4. tändrör (spets- och bottenrör; tid- och anslagsrör; zonrör, vilka tänds på elektrisk väg i närheten av målet) för granater, torpeder etc.; delar till tändrör, inbegripet skyddskåpor;
 5. mekaniska delar till viss ammunition, såsom speciella propellrar och gyroskop till torpeder;
 6. stridsspetsar och flottörer till torpeder;
 7. slagbultar, säkerhetssprintar, hävstänger och andra delar till handgranater;
 8. styrvingar (styrfenor) till bomber.

Numret omfattar inte:

a)

krut och beredda sprängämnen, även i form av färdiga laddningar för ammunition (nr 3601 och 3602); stubin, tändhattar, rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel (även elektriska) (nr 3603);

b)

signal- och regnraketer (nr 3604);

c)

laddningar till brandsläckningsapparater samt brandsläckningsbomber (nr 3813);

d)

motorer enligt nr 8411 eller 8412 till raketer, torpeder och liknande projektiler;

e)

radio- eller radarapparater enligt nr 8526 (se anm. 2 till detta kapitel);

f)

urverk och delar till urverk, som är avsedda för ammunition eller för delar till ammunition (t.ex. för tändrör) (nr 9108 – 9110 och 9114).

 

9307 Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till sådana vapen, även slidor och baljor till sådana vapen

Detta nummer omfattar sådana vapen som sablar, värjor, stilettkäppar, huggare, bajonetter, lansar, kastspjut, pikar, hillebarder, krisar, "commandoknivar", stiletter och dolkar. De har vanligen klingor av högvärdigt stål och är i vissa fall försedda med en mer eller mindre fint bearbetad parerplåt eller handbygel.

Nämnda vapen förs till detta nummer även om de endast används för ceremoniellt eller dekorativt bruk eller för teaterändamål.

Flertalet av vapnen har fast klinga, men vissa dolkar och stiletter kan ha en rörlig klinga, som i vanliga fall är dold i skaftet. Klingan kan föras ut och låsas i detta läge för hand eller med en fjädermekanism.

Detta nummer omfattar också delar, t.ex. klingor (inbegripet ämnen för dessa, även om de endast är smidda), fästen, parerplåtar och handbyglar samt slidor och baljor för sablar, bajonetter, dolkar etc.

Numret omfattar inte:

a)

bälten, koppel och liknande artiklar för sablar, bajonetter etc., av läder (nr 4203) eller av textilvara (nr 6217); portepéer (sabelhandremmar) (i allmänhet nr 4205 eller 6307);

b)

jakt- och slidknivar och andra knivar enligt nr 8211 samt slidor för sådana knivar (i allmänhet nr 4202);

c)

baljor och slidor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall (nr 7115);

d)

fäktvapen för sportändamål (nr 9506).


Meny