Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Nionde avdelningen

Trä och varor av trä; träkol; kork och varor av kork; varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

44 kap. Trä och varor av trä; träkol

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar trä i obearbetat skick, halvfabrikat av trä och, i allmänhet, varor av trä.

Dessa produkter kan i stort sett uppdelas på följande sätt:

 1. virke (obearbetat, kluvet, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, barkat etc.), brännved, sågspån och annat träavfall samt trä i form av flis eller spån; tunnbandsvidjor, störar och pålar etc.; träkol; träull och trämjöl; järnvägs- och spårvägssliprar (i allmänhet nr 4401 – 4406). Kapitlet omfattar emellertid inte trä i form av flis eller spån eller krossat, malet eller pulveriserat, av sådana slag som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål (nr 1211) samt trä i form av flis eller spån eller malet eller pulveriserat, av sådana slag som används främst vid färgning eller garvning (nr 1404);
 2. virke som är sågat, kluvet, skuret eller svarvat till skivor, hyvlat, slipat, skarvat, t.ex. fingerskarvat (dvs. hopfogat i ändarna med lim och med skarvar som liknar hopflätade fingrar) eller likformigt bearbetat utefter hela längden (nr 4407 – 4409);
 3. spånskivor och liknande skivor, fiberskivor, trälaminat och förtätat trä (nr 4410 – 4413);
 4. varor av trä (med undantag av vissa varor som är omnämnda i anm. 1 till detta kapitel och som jämte andra undantag också är omnämnda i anv. till vissa av numren i kapitlet) (nr 4414 – 4421).

Byggnadsplattor som består av både trä- och plastskikt klassificeras i regel enligt detta kapitel. Klassificeringen av sådana plattor bestäms av deras utsida eller utsidor, vilka i allmänhet ger plattorna deras huvudsakliga karaktär med hänsyn till deras avsedda användning. Enligt nr 4410 klassificeras sålunda exempelvis en byggnadsplatta som används som byggnadselement i tak eller väggar och som består av ett yttre skikt av spånskiva och ett skikt isolermaterial av plast, oavsett plastskiktets tjocklek, eftersom det är den styva, kraftiga träbeståndsdelen som gör det möjligt att använda plattan som byggnadselement och plasten endast har en underordnad, isolerande funktion. Däremot klassificeras en platta, hos vilken trä tjänstgör endast som underlag för ett plastskikt som skall bilda yttersida, i de flesta fall enligt 39 kap.

Varor av trä som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop klassificeras enligt samma tulltaxenummer som den hopsatta varan, under förutsättning att delarna föreligger tillsammans. Likaledes klassificeras tillbehör eller delar av glas, marmor, metall eller annat material som föreligger tillsammans med de trävaror till vilka de hör tillsammans med trävarorna, även om de inte är monterade på dessa.

Varor enligt nr 4414 – 4421 kan vara framställda förutom av vanligt trä även av spånskivor eller liknande skivor, fiberskivor, trälaminat eller förtätat trä (se anm. 3 till detta kapitel).

Behandlingar som är nödvändiga för träets konservering, såsom torkning, ytkolning, enkel bestrykning, fyllning av sprickor, impregnering med kreosot eller andra träkonserveringsmedel såsom stenkolstjära, pentaklorfenol (ISO), kopparkromarsenikbaserade träskyddsmedel eller ammoniakaliskt koppararsenat påverkar i regel inte klassificeringen. Inte heller påverkas klassificeringen av trä på grund av att det målats, betsats eller fernissats.

Från denna generella regel undantas produkter enligt nr 4403 och 4406, för vilka särskilda uppdelningar gjorts för virke eller träprodukter som målats, betsats eller behandlats med konserveringsmedel.

Vissa vedartade material, t.ex. bambu och vide, används huvudsakligen för tillverkning av korgmakeriarbeten. I obearbetat skick klassificeras sådana material enligt nr 1401 och i form av korgmakeriarbeten enligt 46 kap. Dock ska varor såsom bambu i form av flis eller spån (för användning vid framställning av spånskivor, träfiberskivor eller cellulosamassa) samt varor av bambu eller andra vedartadematerial, andra än korgmakeriarbeten, möbler och andra varor som är särskilt upptagna i andra kapitel, klassificeras enligt detta kapitel på samma sätt som motsvarande artiklar av vanligt trä, om inget annat föreskrivs (t.ex. i fråga om nr 4410 och 4411) (se anm. 6 till detta kapitel).

°
° °

Förklarande anmärkning till undernummer

Namn på vissa tropiska träslag

Avsikten med de tillämpliga undernumren till nr 4403, 4407, 4408, 4409, 4412, 4414, 4418, 4419 och 4420, är att artnamnen nämns beroende på rekommendationer från International Tecnical Association for Tropical Timber (ATIBT), the French Agricultural Research Centre for International Development) (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) (CIRAD) och International Tropical Timber Organization (ITTO). Artnamnet är baserat på det vanligaste namnet som används i antingen produktions- eller konsumtionslandet.

De relevanta artnamnen tillsammans med motsvarande vetenskapliga namn och lokala namn finns uppräknade i bilagan till de förklarande anmärkningarna till detta kapitel.

4401 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån; sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former:

 


-

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.:

4401.11

- -

Av barrträ

4401.12

- -

Av lövträ


-

Trä i form av flis eller spån:

4401.21

- -

Av barrträ

4401.22

- -

Av lövträ


-

Sågspån och annat träavfall, agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller
liknande former:

4401.31

- -

Träpelletar

4401.32

- -

Träbriketter

4401.39

- -

Andra


-

Sågspån och annat träavfall, ej agglomererat:

4401.41

- -

Sågspån

4401.49

- -

Andra


Detta nummer omfattar:

A.

brännved, som i allmänhet förekommer i form av:

1.

kastved, ofta med kvarsittande bark;

2.

kluvna vedträn;

3.

kvistar, risknippen, pinnar, vinstockar, stubbar och rötter;

B.

trä i form av flis eller spån, dvs. trä som har mekaniskt sönderdelats till flis (flata, styva stycken med ungefärligen fyrkantigt tvärsnitt) eller spån (tunna och böjliga), vilka används för tillverkning av massa på mekanisk väg, på kemisk väg eller genom en kombination av mekaniska och kemiska metoder eller för framställning av fiberskivor och spånskivor. Med stöd av anm. 6 till detta kapitel omfattar också numret liknande produkter framställda t.ex. av bambu.
Numret omfattar inte massaved som föreligger som rundvirke eller i form av fyrkluvna stockar (nr 4403);

C.

sågspån, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former;

D.

annat träavfall, inte användbart som virke. Detta används i synnerhet för tillverkning av massa (pappersfram-ställning), spånskivor och fiberskivor samt som bränsle. Som exempel på träavfall kan nämnas avfall från sågverk och träindustrier; brutna plankor och bräder; gamla obrukbara lådor; bark och spånor (även hoppressade till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former); annat snickeriavfall; trä och bark som har förbrukats vid färgning eller garvning. Numret omfattar även sorterat bygg- och rivningsavfall som inte är användbart som virke. Sorterade varor av trä som kan återanvändas för sitt avsedda ändamål (t.ex. plankor, bjälkar, dörrar etc.) klassificeras emellertid efter sin beskaffenhet.


Numret omfattar inte heller:

a)

trä eller träavfall som är överdraget med harts eller på annat sätt berett till braständare (nr 3606);

b)

rundvirke av sådant slag som används för massa- eller tändstickstillverkning (nr 4403), vilket skiljer sig från brännved genom att det är omsorgsfullt sorterat, ofta hel- eller skalbarkat och i allmänhet inte brutet, kluvet, krökt, grenat eller kvistigt;

c)

träspån av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar,siktar e.d. samt liknande spån, t.ex. sådana som används vid tillverkning av ättika eller för klarning av vätskor (nr 4404);

d)

träull och trämjöl (nr 4405).


4402 Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglomererat


4402.10

4402.20

- Av bambu

- Av nötter eller nötskal

4402.90

- Annat


Träkol erhålls när trä kolas utan lufttillträde. Det klassificeras enligt detta nummer i form av block, stavar, korn eller pulver eller agglomererat med tjära eller andra ämnen till briketter, tabletter, kulor etc.

Träkol är i motsats till kol av animaliskt eller mineraliskt ursprung lättare än vatten. På träkol i stycken kan träets struktur urskiljas.

Liknande produkter som har erhållits genom kolning av kokosnötskal eller andra nötskal klassificeras också enligt detta nummer.

Numret omfattar inte:

a)

träkol som föreligger som medikamenter enligt 30 kap.;

b)

träkol som är försatt med rökelse och föreligger som tabletter eller i annan form (nr 3307);

c)

aktiverat kol (nr 3802);

d)

ritkol (nr 9609).


4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (+)- Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel: 

4403.11

- -  Av barrträ

4403.12

 - - Av lövträ


- Annat, av barrträ:

4403.21

– – Av furu (Pinus spp.), med ett minsta tvärsnittsmått på minst 15 cm eller mer

4403.22

– – Av furu (Pinus spp.), annat

4403.23

– – Av ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.), med ett minsta tvärsnittsmått på minst 15 cm eller mer

4403.24

– – Av ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.), annat

4403.25

– – Annat, med ett minsta tvärsnittsmått på minst 15 cm eller mer

4403.26

– – Annat


- Annat av tropiska träslag: 

4403.41 

- - Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 

4403.42

- - Teak

4403.49 

- - Annat 


- Annat: 

4403.91 

- - Av ek (Quercus spp.

4403.93 

- - Av bok (Fagus spp.), med ett minsta tvärsnittsmått på minst 15 cm eller mer

4403.94

- - Av bok (Fagus spp.), annat

4403.95

- - Av björk (Betula spp.), med ett minsta tvärsnittsmått på minst 15 cm eller mer

4403.96

- - Av björk (Betula spp.), annat

4403.97

- - Av poppel och asp (Populus spp.)

4403.98

- - Av eukalyptus (Eucalyptus spp.)

4403.99 

- - Annat 


Detta nummer omfattar obearbetat virke, vanligen avkvistat, samt virke som har barkats (även befriats från innerbarken) eller från vilket endast grövre ojämnheter har avlägsnats. Numret omfattar också virke från vilket de mindre värdefulla yttre lagren (splintveden), som består av de senaste årsringarna, har tagits bort av transportekonomiska skäl eller för att förhindra röta.

De viktigaste av de produkter som förs till detta nummer är: sågtimmer; stolpar för telefon- och telegrafledningar och för elektriska ledningar; icke spetsat eller kluvet trä såsom störar, stänger och stöttor; props; rundvirke, även fyrkluvet, för tillverkning av massa; rundvirke för tillverkning av tändstickor, träull etc.

Telegraf-, telefon- och elledningsstolpar klassificeras enligt detta nummer även om de genom bearbetning med barkkniv eller i barkningsmaskin har erhållit en så jämn yta att de är färdiga för användning. De får också vara målade, betsade, fernissade eller impregnerade med kreosot eller andra ämnen.

Stubbar av vissa trädslag, vilka används för tillverkning av faner, samt vissa utväxter och vissa rötter som är avsedda för tillverkning av rökpipor förs också detta nummer.

Numret omfattar också hela eller kapade trädstammar, vilka med yxa eller bila eller grov sågning har bearbetats så, att virke med ungefärligen rätvinkligt tvärsnitt (fyrskrätt och fyrsågat virke) har erhållits, ofta med kvarsittande bark i kantpartierna. Tvåskrätt och tvåsågat virke har bearbetats endast på två, varandra motstående sidor. Virke bearbetas till dessa former för sågverken men används också i befintligt skick, t.ex. som takvirke.

Vissa slag av virke (t.ex. teak) klyvs med kilar eller huggs till balkar; sådana balkar förs också till detta nummer.

Numret omfattar inte:

a)

grovt tillformade träkäppar som är lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d. (nr 4404);

b)

virke som är bearbetat till järnvägs- eller spårvägssliprar (nr 4406);

c)

virke som är sågat till plankor, bjälkar etc. (nr 4407 eller 4418).

 

°
° °


Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 4403.11 och 4403.12

Nr 4403.11 och 4403.12 omfattar sådana produkter som har målats, betsats eller behandlats med kreosot eller annat konserveringsmedel, såsom stenkolstjära, pentaklorfenol (ISO), kopparkromarsenikbaserade träskyddsmedel eller ammoniakaliskt koppararsenat för att ge ett varaktigt skydd.

Numren omfattar inte produkter som har behandlats med sådana ämnen som endast är avsedda att skydda varorna under transport eller lagring.

HS-nr 4403.21, 4403.23, 4403 25, 4403.93 och 4403.95

Vid tillämpning av dessa undernummer ska det minsta tvärsnittsmåttet mätas vid stammens övre del (toppen).

 

4404 Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande spån


4404.10

- Av barrträ 

4404.20

- Av lövträ 


Detta nummer omfattar:

 1. tunnbandsvidjor, vilka består av kluvna spön av vide, hassel, björk etc. med bark eller grovt avskalade, vilka används vid tillverkning av tunnband, stängsel etc. Tunnbandsvidjor föreligger vanligen i knippen eller ringar.
  Vidjor som är kapade till bestämd längd och skårade i ändarna för sammanfogningen på tunnan klassificeras enligt nr 4416;
 2. kluvna störar, vilka består av smala trädstammar eller trädgrenar som är kluvna i längdriktningen. De används i stor utsträckning som stödkäppar inom trädgårdsskötsel och jordbruk, till staket och vissa fall som takläkt;
 3. pålar och störar (inbegripet staketpålar), runda eller kluvna, tillspetsade, även avskalade eller impregnerade med konserveringsmedel, men inte sågade i längdriktningen;
 4. träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade med en längd och tjocklek som tydligt visar att de är lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, piskor, skaft till golfklubbor, paraplyer, verktygsskaft, kvastskaft, käppar för färgerier e.d.
  Liknande trävaror, som har hyvlats, svarvats (i en vanlig svarv eller i en käppsvarv), böjts eller bearbetats på annat sätt och som är igenkännliga som paraplyskaft, promenadkäppar, verktygsskaft etc., klassificeras enligt samma nummer som respektive färdiga varor;
 5. träspån av sådana slag som används för tillverkning av korgar etc., dvs. böjliga, smala, tunna och jämna remsor av trä som har erhållits genom knivskärning, svarvning (rundskärning) eller ibland genom sågning. Träspån av detta slag används till flätning eller för tillverkning av siktar, korgar, pillerburkar, tändsticksaskar etc. Hit förs också liknande remsor av trä för tillverkning av tändsticksämnen och skopligg.
  Numret omfattar också träspån, vanligen av bok eller hassel, som liknar hoprullade spån av i föregående stycke omnämnt slag och som används vid tillverkning av ättika eller för klarning av vätskor. Dessa kan skiljas från avfallsspån eftersom de har enhetlig tjocklek, bredd och längd och är hoprullade till små cylindrar med regelbunden form. Ämnen till borstträn och skoläster klassificeras enligt nr 4417.


4405 Träull; trämjöl

Träull består av tunna fiberliknande träspån som har krusats och snotts så att de bildar en oredig massa. Dessa spån har (i motsats till vanliga hyvelspån) regelbunden bredd och tjocklek samt avsevärd längd. Varan framställs i denna form ur stockar (av poppel, barrträd etc.) med hjälp av speciella hyvelmaskiner och föreligger vanligen i hoppressade balar.

Träull förs till detta nummer även om den är färgad, bestruken med lim etc., snodd till grova rep eller föreligger i form av skikt som på båda sidor är belagda med papper. Den används huvudsakligen för förpacknings- eller stoppningsändamål men också för tillverkning av agglomererade skivor eller plattor (t.ex. vissa skivor och plattor enligt nr 4410 och 6808).

Trämjöl är ett pulver som erhålls genom malning av sågspån, hyvelspån eller annat träavfall eller genom siktning av sågspån. Det har stor användning som fyllmedel inom plastindustrin samt för tillverkning av spånskivor och linoleum. Trämjöl kan skiljas från sågspån enligt nr 4401 genom att partiklarna är mindre och mera regelbundna än hos sågspån.

Numret omfattar inte liknande mjöl som är framställt av kokosnötsskal e.d. (nr 1404).

4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä (+)- Oimpregnerade: 

4406.11

- - Av barrträ

4406.12

- - Av lövträ


- Andra slag: 

4406.91

- - Av barrträ

4406.92

- - Av lövträ


Detta nummer omfattar ohyvlat virke i stycken med mer eller mindre rätvinkligt tvärsnitt, av sådant slag som vanligen används som underlag för järnvägs- eller spårvägsräler. Numret omfattar också sliprar för spårväxlar, vilka är längre än vanliga sliprar, och sliprar för broar, vilka är bredare och tjockare och vanligen längre än vanliga sliprar.

Kanterna på dessa produkter kan vara grovt avfasade och sliprarna kan vara försedda med hål eller urfräsningar för fästande av räl eller rälstol. De kan också ibland vara förstärkta i ändarna med märlor, spik, bultar eller bandjärn för att förhindra klyvning.

Produkterna enligt detta nummer får också vara behandlade på ytan med insekts- eller svampbekämpningsmedel för att skydda träet. För att åstadkomma ett mera varaktigt skydd impregneras de ofta med kreosot eller andra ämnen.

°
° °

Förklarande anmärkning till undernummer


HS-nr 4406.11 - 4406.92

Vid tillämpning av dessa nummer gäller, att endast sådana varor som är behandlade med kreosot eller andra träskyddsmedel för att ge ett varaktigt skydd skall anses vara impregnerade. Sliprar som är behandlade med svamp- eller insektsbekämpningsmedel endast i syfte att skydda dem mot svamp- eller parasitangrepp under transport eller lagring skall klassificeras som "oimpregnerade".


4407 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm- Barrträ:

4407.11

- - Av furu (Pinus spp.)

4407.12

- - Av ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.)

4407.13

- - Av S-P-F (gran (Picea spp.), tall (Pinus spp.) och ädelgran (Abies spp.))

4407.14

- - Av Hem-fir (västamerikansk hemlock (Tsuga heterophylla) och ädelgran (Abies spp.))

4407.19

- - Annat


- Av tropiska träslag:  

4407.21

- - Mahogny (Swietenia spp.) 

4407.22

- - Virola, imbuia och balsa

4407.23

- - Teak

4407.25

- - Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau

4407.26

- - Vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan

4407.27

- - Sapelli

4407.28

- - Iroko 

4407.29

- - Annat 


- Andra slag: 

4407.91 

- - Av ek (Quercus spp.)

4407.92

- - Av bok (Fagus spp.)

4407.93 

- - Av lönn (Acer spp.) 

4407.94

- - Av körsbärsträ (Prunus spp.)

4407.95

- - Av ask (Fraxinus spp.) 

4407.96

- - Av björk (Betula spp.)

4407.97

– – Av poppel och asp (Populus spp.)

4407.99

- - Annat


Med några få undantag omfattar detta nummer allt virke, oavsett längden men med en tjocklek av mer än 6 mm, som är sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor. Bland sådant virke kan nämnas sågade bjälkar, sparrar, plankor, bräder, läkter etc. samt virke som likställs med sågat virke och som har erhållits med hjälp av planreducermaskiner (chipping machines). Virke som har bearbetats i sådana maskiner har mycket exakta dimensioner och bättre ytor än de som erhålls genom sågning, vilket gör att sådant virke inte behöver hyvlas efteråt. Numret omfattar också skivor som har erhållits genom knivskärning eller svarvning (rundskärning) av trä, samt trästav (parkettstav), för golvbeläggning, annan än sådan som har likformigt bearbetats utefter hela längden på kanter, sidor eller ändar (nr 4409).

Det bör observeras att virke enligt detta nummer inte behöver ha kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt eller ha likformigt tvärsnitt utefter hela längden.

Produkter enligt detta nummer kan vara hyvlade (även sådana hos vilka vinkeln som bildas av två närliggande sidor blivit lätt rundade genom hyvlingen), slipade eller skarvade, t.ex. fingerskarvade.
Trät enligt detta nummer är inte spetsat eller bearbetat i ändarna, utöver vad som är angett i allmänna anvisningar till detta kapitel.

Numret omfattar inte heller:

a)

trä som är grovt sågat till rätvinklig form (nr 4403);

b)

träspån av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar o.d. samt liknande spån (nr 4404);

c)

faner och annat virke (inte nämnt eller inbegripet någon annanstans),med en tjocklek av högst 6 mm (nr 4408);

d)

virke som är likformigt bearbetat utefter sina kanter, sidor eller ändar (nr 4409);

e)

trästav av sådant slag som klassificeras enligt nr 4412;

f)

byggnadssnickerier och timmermansarbeten (nr 4418).

 

4408 Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm


4408.10

- Av barrträ

 

- Av tropiska träslag:

4408.31

- - Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau

4408.39

- - Annat

4408.90

- Andra slag 


Oavsett om de skall användas för fanering, för tillverkning av kryssfaner (plywood) eller för andra ändamål (till fioler, cigarrlådor etc.) klassificeras enligt detta nummer träskivor med en tjocklek av högst 6 mm (bortsett från eventuellt förstärkningsmaterial), vilka har erhållits genom sågning, knivskärning eller svarvning (rundskärning). Skivorna kan vara glättade, färgade, försedda med överdrag, impregnerade eller på baksidan förstärkta med papper eller textilvara eller försedda med prydnadsmotiv för att imitera intarsia.

Virke som används för tillverkning av kryssfaner skärs i allmänhet genom ett slags svarvning (rundskärning), varvid en stock som vanligen har ångbehandlats eller behandlats med hett vatten, får rotera runt sin axel mot kniven i en fanersvarv, så att en sammanhängande fanerskiva erhålls.

Vid knivskärning förs en fram- och återgående kniv vertikalt eller horisontellt mot en stock som vanligen har behandlats med ånga eller hett vatten. Efter varje snitt höjs eller förskjuts stocken något mot kniven. Vid en variant av denna bearbetning förs stocken mot en fast kniv. På detta sätt skärs träet i mycket tunna skivor.

Skivor för fanering framställs också genom skärning av block av laminerat trä som ersättning för fanerskivor tillverkade på traditionellt sätt.

Skivor enligt detta nummer kan vara hoptejpade eller hoplimmade kant i kant för att erhålla större skivor för tillverkning av kryssfaner och liknande trälaminat. Dessutom kan de vara hyvlade, slipade eller skarvade, t.ex. fingerskarvade (se allm. anv. till detta kapitel). Faner med defekter kan vara lagade med papper, plast eller trä för att dölja defekterna (t.ex. kvisthål) eller i förstärkningssyfte, utan att detta påverkar klassificeringen av varorna enligt detta nummer.

Skivor för fanering av ädlare träslag, vilka används för möbeltillverkning, framställs vanligen genom sågning eller knivskärning.

Numret omfattar också trä i korta längder med ungefärligen kvadratiskt tvärsnitt och en tjocklek av ca 3 mm, vilket används vid tillverkning av fyrverkeripjäser, askar, leksaker, modeller etc.

Numret omfattar inte smala remsor av trä som har erhållits genom skärning eller svarvning och som används för tillverkning av korgar, pillerburkar etc. (nr 4404).

4409 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat


4409.10

- Av barrträ

 

- Av lövträ:

4409.21

- - Av bambu

4409.22

- - Av tropiska träslag

4409.29

- - Annat


Detta nummer omfattar virke, i synnerhet i form av bräder, plankor o.d., som efter sågning eller bilning har bearbetats likformigt utefter hela sin längd på kanter, sidor eller ändar antingen för att lättare kunna sammanfogas eller för att erhålla profilerade trälister av sådana slag som är beskrivna i punkt 4 nedan. Dessa produkter kan vara hyvlade, slipade eller hopskarvade i ändarna, t.ex. fingerskarvade (se allm. anv. till detta kapitel). Som virke, likformigt bearbetat utefter hela längden, anses både sådant virke som har likformigt tvärsnitt utefter hela längden eller bredden och sådant som har ett upprepat reliefmönster.

Spontat virke består vanligen av bräder som efter ena kanten eller änden har en rännformig fördjupning (not) och längs den andra ett utstående parti (spont). Sponten på en bräda passar in i noten på nästa vid hopfogning kant i kant.

Falsade bräder har längs ena eller båda kanterna eller ändarna en vinkelrät nedskärning.

Hos fasade bräder har ett eller flera av hörnen mellan flatytan och kant- eller ändytan skurits av.

Bland andra former av virke som omfattas av detta nummer kan nämnas:

 1. bräder med rundade kanter eller ändar;
 2. spontade bräder med fasade kanter eller ändar och bräder med V-formad, längsgående nedskärning i flatsidans mitt (mittfas), vanligen även spontade och med fasade kanter eller ändar;
 3. pärlspont (dvs. spontade bräder med en enkel, längsgående vulst /pärlstav/ på brädans flatsida intill den spontade kanten eller änden) samt bräder med mittstav (dvs. spontade bräder med en enkel längsgående vulst mitt på flatsidan av brädan);
 4. profilerade trälister, dvs. lister av trä som har profilerats antingen maskinellt eller för hand; dessa lister används för tillverkning av tavelramar, som tapetlister och för dekorering av möbler och andra snickeriarbeten.
 5. virke som är bearbetat till rund form, t.ex. trätråd, som består av mycket tunna, vanligen runda stavar vilka används för tillverkning av vissa slag av tändstickssplint, skopligg, vissa typer av jalusier, tandpetare, ostmattor etc. Träpluggsmaterial i längder, vilka utgör runda trästavar med likformigt tvärsnitt och i allmänhet med en diameter som varierar mellan 2 och 75 mm och en längd av 45 – 250 cm samt är avsedda att användas exempelvis för sammanfogning av möbeldelar av trä, klassificeras också enligt detta nummer.

Numret omfattar också stav (parkettstav) för golvbeläggning, under förutsättning att den är likformigt bearbetad utefter hela sin längd, t.ex. spontad. Om den inte har undergått vidare bearbetning än hyvling, slipning eller hopskarvning, t.ex. fingerskarvning, klassificeras den enligt nr 4407.

Numret omfattar inte parkettstav av kryssfaner (plywood) eller av fanerat trä (nr 4412).

Numret omfattar inte heller:

a)

hyvlade eller på annat sätt bearbetade bräder i satser för hopfogning till lådor (nr 4415);

b)

virke med sinkor (urtagningar), sinktappar, laxspår, laxstjärtar eller liknande bearbetning i ändarna samt virke som är sammanfogat till skivor som utgör byggnadssnickerier (t.ex. sammansatta golvskivor, inbegripet parkettgolvskivor, tillverkade av trästav, även på underlag av ett eller flera lager av trä) (nr 4418);

c)

skivor som består av ribbor av grovt sågat virke och som är sammanfogade med lim för att underlätta transporten eller senare bearbetning (nr 4421);

d)

träprofiler som har byggts upp genom att lägga ett stycke profilerat trä ovanpå ett annat profilerat eller oprofilerat trästycke (nr 4418 eller 4421);

e)

virke som har ytbearbetats utöver hyvling eller slipning på annat sätt än genom att ha målats, betsats eller fernissats (t.ex. fanerats, polerats, bronserats eller belagts med metallfolie) (i allmänhet nr 4421);

f)

lister av trä som är klart igenkännliga att byggas in i möbler, såsom tandade lister till skåp och bokhyllor etc. (nr 94.03).


 

4410 Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor (t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel- Av trä:

4410.11

- - Spånskivor

4410.12

- - Oriented strand board (OSB)

4410.19

- - Andra slag

4410.90

- Andra


Spånskivor är flata produkter som tillverkas i varierande längder, bredder och tjocklekar genom pressning eller extrudering. De framställs vanligen av träflis eller träspån som har erhållits genom mekanisk sönderdelning av rundvirke eller träavfall. De kan också tillverkas av andra vedartade material såsom flisor av bagass, bambu eller halm eller av hamp- eller linskävor. Spånskivor agglomereras vanligen med hjälp av något organiskt bindemedel, vanligen ett i värme härdbart harts, vilket i allmänhet ingår med högst 15 % av skivornas vikt.

De flisor, spån eller andra partiklar som ingår i spånskivor enligt detta nummer kan vanligen urskiljas med blotta ögat på skivornas kanter. I vissa fall är det nödvändigt med mikroskopisk undersökning för att skilja partiklarna från sådana träcellulosafibrer som karakteriserar fiberskivor enligt nr 4411.

Detta nummer omfattar även:

 1. oriented strand board som tillverkas av lager av tunna träspån som är åtminstone dubbelt så långa som breda. Dessa spån blandas med bindemedel (vanligen vattenfast) såsom isocyanat eller fenolharts och läggs så att de överlappar varandra och bildar ett tjockt lager i vilket spånen vanligen är orienterade på längden i ytlagren och i allmänhet korsvis eller slumpmässigt i de inre lagren för att ge förbättrade elastomekaniska egenskaper. Det hela underkastas värme och tryck varvid erhålls en massiv, styv skiva av homogen struktur.
 2. waferboard som tillverkas av tunna träspån vilka är mindre än dubbelt så långa som de är breda. Dessa spån blandas med bindemedel (vanligen vattenfast) såsom isocyanat eller fenolharts och läggs så att de överlappar varandra på ett slumpmässigt sätt och bildar ett tjockt lager. Det hela underkastas värme och tryck varvid erhålls en massiv skiva av homogen struktur och med stor styrka och motståndskraft mot vatten.

Spånskivor enligt detta nummer är vanligen slipade. De kan vidare vara impregnerade med ett eller flera ämnen som inte är väsentliga för agglomereringen av det ingående materialet men som ger skivorna någon speciell egenskap t.ex. vattentäthet, motståndskraft mot röta, insektsangrepp eller brand eller mot kemisk inverkan eller elektricitet samt större täthet. Sammanfattningsvis kan sägas att de impregnerande substanserna bidrar med en viktig del.

Extruderade spånskivor kan ha hål som går invändigt från kant till kant.

Enligt detta nummer klassificeras också laminerade skivor som består av:

 1. en spånskiva som på ena eller båda sidorna är belagd med en fiberskiva;
 2. flera spånskivor, med eller utan beläggning på ena eller båda sidorna med en fiberskiva;
 3. flera spånskivor och flera fiberskivor som är hoplimmade i vilken ordning som helst.

Produkter enligt detta nummer kvarstår här även om de bearbetats till former som anges i nr 4409, böjda, korrugerade, perforerade, bearbetade till annan form än kvadratisk eller rektangulär eller behandlade på ytan, kanterna eller ändarna, eller belagda eller överdragna (t.ex. med textilvävnad, plast, målningsfärg eller metall) eller bearbetade på annat sätt, under förutsättning att bearbetningen inte ger dem karaktär av artiklar enligt andra nummer.

Numret omfattar inte:

a)

plattor och remsor av plast som innehåller trämjöl som fyllmedel (39 kap.);

b)

fanerade spånskivor och liknande skivor (t.ex. oriented strand board och waferboard), även med invändiga, från kant till kant gående hål (nr 4412);

c)

cellplattor av trä hos vilka ytterskivorna utgörs av spånskivor (nr 4418);

d)

skivor av sönderdelat trä eller annat vedartat material som är agglomererat med cement, gips eller annat mineraliskt bindemedel (nr 6808).


Numret omfattar inte heller varor som har karaktär av artiklar eller delar till artiklar som omfattas av nummer med mera specificerad varubeskrivning, oavsett om artiklarna har erhållits direkt genom pressning, extrudering eller formning eller genom andra förfaranden.

4411 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel- Torrtillverkade träfiberskivor (MDF):

4411.12

- - Med en tjocklek av högst 5 mm

4411.13

- - Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm

4411.14

- - Med en tjocklek av mer än 9 mm 


- Andra: 

4411.92

- - Med en densitet av mer än 0,8 g/cm3

4411.93

- - Med en densitet av mer än 0,5 g/cm3 men högst 0,8 g/cm3

4411.94

- - Med en densitet av högst 0,5 g/cm


Fiberskivor tillverkas oftast av träflis som har defibrerats på mekanisk väg eller genom "ångexplosionsmetoden" eller av defibrerat vedartat cellulosahaltigt material (erhållet exempelvis av bagass eller bambu). De fibrer av vilka skivorna är uppbyggda kan identifieras genom mikroskopisk undersökning. De hålls samman i skivorna genom filtning och genom att de på grund av att de genom förekomsten av lignin klibbar ihop av sig själva. Tillsats av hartser eller andra organiska bindemedel kan dock förekomma vid tillverkning av fiberskivor. Impregneringsmedel eller andra ämnen kan också tillföras skivorna under eller efter tillverkningen för att ge skivorna en speciell egenskap, t.ex. vattentäthet eller motståndskraft mot röta, insektsangrepp eller brand. Fiberskivor kan bestå av ett enda skikt eller av flera hoplimmade skikt.

Numret omfattar olika sorters fiberskivor som särskiljs genom olika framställningsmetoder.

och omfattar:

A.Fiberskivor erhållna genom en ”torrframställningsmetod”

Denna grupp omfattar framför allt medium density fibreboard (MDF), som framställs i en process där man tillsatt värmehärdande hartser till de torra träfibrerna för att underlätta bindningen under pressningen. Densiteten varierar mellan 0,45 g/cm3 och 1 g/cm3. I obearbetat skick är bägge sidorna släta. Varan kan användas i många sammanhang såsom till möbler, heminredning och byggnader.

Medium density fibreboard med en densitet överstigande 0,8 g/cm3 kallas ofta av branschen för ”high density fibreboard” (HDF).

B. Fiberskivor framställda genom en ”våtproduktionsmetod”

Denna grupp omfattar följande typer av fiberskivor:

 1. Hardboard, som framställs i våtproduktionsmetod i vilken träfibrer suspenderade i vatten pressas ihop till en matta på ett nät under hög temperatur och högt tryck. I obearbetat skick har denna fiberskiva en slät sida och en ojämn sida med avtryck av nätet. Ibland kan dock bägge sidorna vara släta efter en speciell ytbehandling eller en speciell framställningsmetod. Vanligtvis har skivorna en densitet av mer än 0,8 g/cm³. Hardboard används huvudsakligen inom möbel- och fordonsindustrin, som dörrsidor och till olika sorters emballage, speciellt frukt- och grönsaksemballage.
 2. Mediumboard framställs på ungefär samma sätt som hardboard, men under lägre tryck. Vanligtvis har skivorna en densitet av mer än 0,35 g/cm³ men ej överstigande 0,8 g/cm³. Mediumboard används mest vid möbeltillverkning och i inner- och ytterväggar.
 3. Softboard. Denna typ av fiberskiva är inte sammanpressad på samma sätt som de andra våtframställda fiberskivorna. De har vanligtvis en densitet av högst 0,35 g/cm³. Dessa skivor används huvudsakligen för värme- eller ljudisolering i byggnader. Det finns särskilda typer av isolerings-softboard som används vid taktäckning.

Produkter enligt detta nummer kvarstår här även om de bearbetats till former som anges i nr 4409, böjda, korrugerade, perforerade, bearbetade till annan form än kvadratisk eller rektangulär eller behandlade på ytan, kanterna eller ändarna, eller belagda eller överdragna (t.ex. med textilvävnad, plast, målningsfärg eller metall) eller bearbetade på annat sätt, under förutsättning att bearbetningen inte ger dem karaktär av artiklar enligt andra nummer.

Numret omfattar inte:

a)

spånskivor, även laminerade med en eller flera fiberskivor (nr 4410);

b)

trälaminat med kärna av en fiberskiva (nr 4412);

c)

cellplattor, hos vilka båda ytterskivorna utgörs av fiberskivor (nr 4418);

d)

papp, såsom multiplexpapp, presspan och halmpapp, vilka i allmänhet kan skiljas från fiberskivor genom sin skiktade struktur, vilken framträder vid klyvning (48 kap.);

e)

träfiberskivor som utgör igenkännliga delar till möbler (94 kap.).

 

4412 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat (+)


4412.10 

- Av bambu


- Annat kryssfaner (annan plywood), bestående enbart av träfanerskikt (av annat trä än bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm: 

4412.31

- - Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag 

4412.33

– – Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ av arterna al (Alnus spp.), ask (Fraxinus spp.), bok (Fagus spp.), björk (Betula spp.), körsbär (Prunus spp.), kastanj (Castanea spp.), alm (Ulmus spp.), eukalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), hästkastanj (Aesculus spp.), lind (Tilia spp.), lönn (Acer spp.), ek (Quercus spp.), platan (Platanus spp.), poppel och asp (Populus spp.), robinia (falsk akacia) (Robinia spp.), rosenträ (Liriodendron spp.) eller valnöt (Juglans spp.)

4412.34

– – Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ annat än vad som specificeras i nr 4412 33

4412.39 

- - Annat, med båda ytterskikten av barrträ


- Fanerträ (LVL):

4412.41

4412.42

4412.49

- - Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag

- - Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ

- - Annat, med båda ytterskikten av barrträ


Lamellträ (blockboard, laminboard och battenboard):

4412.51

4412.52

4412.59

- - Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag

- - Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ

- - Annat, med båda ytterskikten av barrträ


- Andra:

4412.91

- - Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag

4412.92

- - Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ

4412.99 

- - Annat, med båda ytterskikten av barrträ


Detta nummer omfattar:

 1. kryssfaner (plywood), som består av tre eller flera träskikt som är limmade och pressade på varandra och i allmänhet anbragta så, att fibrerna i ett skikt går i vinkel mot fibrerna i det intilliggande; skivan blir därigenom starkare och, genom att krympning motverkas, mindre skev. Kryssfaner består vanligen av ett udda antal fanerskikt;
 2. fanerade skivor, dvs. skivor som består av tunt träfaner, som genom limning har fästs på ett underlag, vanligen av sämre trä.
  Varor som består av träfaner på annat underlag än trä (t.ex. plastplattor) klassificeras också enligt detta nummer, under förutsättning att det är faneret som ger varan dess huvudsakliga karaktär;
 3. liknande trälaminat, vilka kan indelas i två grupper:

  -

  skivor med tjock kärna (blockboard, laminboard och battenboard) av block, ribbor eller plankor, som har limmats samman och på utsidan belagts med skikt av trä. Skivor av detta slag är mycket stela och starka och kan användas utan ramar eller annan förstärkning;

  -

  skivor i vilka träkärnan är ersatt av något annat material, såsom ett eller flera lager av spånskivor, fiberskivor, hoplimmat träavfall,asbest eller kork.

Numret omfattar emellertid inte massiva produkter, såsom laminerade bjälkar och valvbågar (s.k. limträ) (i allmänhet nr 4418).

Produkter enligt detta nummer kvarstår här även om de bearbetats till former som anges i nr 4409, böjda, korrugerade, perforerade, bearbetade till annan form än kvadratisk eller rektangulär eller behandlade på ytan, kanterna eller ändarna, eller belagda eller överdragna (t.ex. med textilvävnad, plast, målningsfärg eller metall) eller bearbetade på annat sätt, under förutsättning att bearbetningen inte ger dem karaktär av artiklar enligt andra nummer.

Numret omfattar också kryssfanerskivor (plywoodskivor), fanerade skivor och skivor av liknande trälaminat som används som golvskivor (varav vissa ibland kallas ”parkettgolv”). Dessa skivor har ett tunt träfaner som ytbeläggning i syfte att imitera sammansatta golvskivor.

Detta nummer omfattar inte heller:

a)

tunna träskivor för fanering, erhållna genom skärning av laminerat trä (nr 4408);

b)

skivor av laminerat förtätat trä (nr 4413);

c)

cellplattor och sammansatta golvskivor, inbegripet parkettgolvskivor, även sådana som består av trästav som har satts samman på ett underlag av ett eller flera lager av trä (s.k. flerskiktade parkettgolvskivor) (nr 4418);

d)

trä med inläggningar (nr 4420);

e)

skivor som utgör igenkännliga delar till möbler (i allmänhet 94 kap.).


°
° °

Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 och 4412.39

Kryssfaner (plywood) enligt dessa nummer får vara ytbelagda eller bearbetade såsom beskrivs i sista stycket före uteslutningarna a–e ovan.

HS-nr 4412.41, 4412.42 och 4412.49

Fanerträ (Laminated veneer lumber, LVL) är ett konstruerat trälaminat som används för byggkonstruktioner och har ett högt förhållande mellan styrka och vikt. Dessa produkter är emellertid inte avsedda att bära den strukturella belastningen hos en byggnad. Fanerträ är sammansatt av flera skikt av faner, där fibrerna i de yttre skikten och de flesta av de andra skikten är orienterade parallellt med den längsgående axeln. Trät skärs i tunna skikt som limmas samman under inverkan av värme och tryck. Skikten som används vid tillverkning av fanerträ är ofta fingerskarvade, lagda kant i kant eller överlappade för att ge kontinuerliga styrkeegenskaper.

 

4413 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former

Förtätat trä enligt detta nummer har bearbetats med kemiska eller fysikaliska metoder för att öka dess densitet och hårdhet och för att förbättra dess mekaniska styrka eller dess motståndskraft mot kemisk eller elektrisk påverkan. Sådant trä kan vara massivt eller bestå av flera hoplimmade lager. I det senare fallet har behandlingen gått längre än den behandling som behövs för att erhålla god sammanhållning mellan lagren.

Två huvudsakliga metoder, impregnering och komprimering, används vid framställning av produkter enligt detta nummer. Dessa metoder kan användas var för sig eller tillsammans.

Vid impregnering impregneras träet starkt, vanligen med i värme härdbar plast eller med smält metall (metallträ).

Impregnering med i värme härdbar plast (t.ex. aminoplast eller fenoplast) används oftare på mycket tunna faner som sammanfogas till trälaminat än på massivt trä, eftersom impregneringen därigenom underlättas.

Metallträ erhålls genom nedsänkning av i förväg upphettade stycken av massivt trä i ett bad av smält metall (t.ex. tenn, antimon, bly, vismut eller legeringar av dessa metaller) under tryck i ett slutet kärl. Densiteten hos metallträ överstiger vanligen 3,5 g/cm3.

Komprimering medför en sammanpressning av träets celler och kan uppnås genom pressning i träets tvärriktning med hjälp av kraftiga hydrauliska pressar eller mellan valsar eller också genom hoptryckning i alla riktningar vid hög temperatur i en autoklav. Komprimerat trä kan ha så hög densitet som 1,4 g/cm3.

Impregnering och komprimering kan utföras samtidigt genom limning av mycket tunna faner (vanligen av bok) med i värme härdbar plast under starkt tryck och vid hög temperatur, så att träet blir såväl starkt impregnerat och hoppressat som sammanlimmat.

Förtätat trä används i allmänhet vid tillverkning av kugghjul, skyttlar, lager och andra maskindelar, propellrar, isolatorer och andra elektrotekniska artiklar, kärl för den kemiska industrin etc.

4414 Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d.

4414.10

- Av tropiska träslag

4414.20

- Andra


Detta nummer omfattar träramar av alla former och storlekar, oavsett om de är skurna i ett stycke ur ett massivt träblock eller sammansatta av lister. Ramar enligt detta nummer kan också bestå av trä med inläggningar.

Artiklarna enligt detta nummer kan vara tillverkade av vanligt trä eller av spånskiva eller liknande, fiberskiva, laminerat trä eller komprimerat trä (se anm. 3 till detta kapitel).

Ramar klassificeras enligt detta nummer även om de är försedda med rygg, stöd och glas.

Tryckta bilder och fotografier som är försedda med träram klassificeras också enligt detta nummer, när det hela får sin huvudsakliga karaktär av ramen. I andra fall klassificeras sådana artiklar enligt nr 4911.

Inramade speglar omfattas inte heller av nr 4414 (nr 7009).

Beträffande klassificeringen av inramade målningar, teckningar, collage och liknande prydnadstavlor samt gravyrer, etsningar och litografier, se anm. 6 till 97 kap. samt anv. till nr 9701 och 9702.

4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä


4415.10

- Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar; kabeltrummor

4415.20

- Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar; pallflänsar


Artiklarna enligt detta nummer kan vara tillverkade av vanligt trä eller av spånskiva eller liknande, fiberskiva, laminerat trä eller komprimerat trä (se anm. 3 till detta kapitel).

I. Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar

Denna del av numret omfattar bl.a.:

 1. packlådor och förpackningsaskar med täta sidor samt lock och bottnar för förpacknings- och transportändamål i allmänhet;
 2. häckar, frukt- och grönsakslådor, ägglådor och andra förpackningar med spjälsidor och spjällock (inbegripet förpackningar av sådana slag som används för transport av glas, keramiska produkter, maskiner etc.);
 3. askar som är tillverkade av knivskuret eller rundskuret trä men inte askar av flätat sådant trä) av sådana slag som används för förpackning av ost, farmaceutiska produkter etc.; tändsticksaskar (även med plån) samt koniska, öppna behållare för smör, frukt etc.;
 4. cylindriska behållare (drums) som inte utgör tunnbinderiarbeten enligt nr 4416 och är avsedda för transport av färgämnen, kemikalier etc.

Ovannämnda förpackningar klassificeras enligt detta nummer även om de föreligger utan lock. De kan föreligga i icke sammansatt eller delvis sammansatt skick, under förutsättning att virket föreligger i satser som var och en innehåller de delar som behövs för en komplett förpackning eller för en inkomplett förpackning som uppvisar de väsentliga kännetecknen på en komplett förpackning. När virket inte föreligger i sådana satser skall det klassificeras som sågat eller hyvlat virke, kryssfaner (plywood) etc.

Lådor etc. enligt detta nummer kan vara spikade, sinkade eller hopfogade på annat sätt. De kan vara försedda med gångjärn, handtag, tillslutningsanordningar, fötter eller hörnbeslag eller vara klädda invändigt med metall, papper etc.

Begagnade lådor, häckar etc. som fortfarande är användbara för sitt ändamål klassificeras enligt detta nummer, men numret omfattar inte sådana som endast är användbara till bränsle (nr 4401).

Numret omfattar inte heller:

a)

artiklar enligt nr 4202;

b)

skrin, askar o.d. enligt nr 4420;

c)

godsbehållare (containrar), speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel (nr 8609).


II. Kabeltrummor

Kabeltrummor är stora trummor, ofta med en diameter av mer än 1 m, som används vid förvaring och transport av elektriska kablar, telefonkablar och liknande kablar. De är avsedda att rullas för att underlätta utläggning av kabeln.

III. Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar

Denna del av numret omfattar flyttbara anordningar på vilka gods samlas ihop till en lastenhet för att kunna hanteras, transporteras eller staplas med användande av mekaniska hjälpmedel.

Lastpallar är anordningar som består av två flak som är åtskilda av distansstycken eller av ett enda flak som är försett med fötter. De är i huvudsak avsedda att hanteras med hjälp av gaffeltruckar eller lastpallstruckar. Pallboxar är på sidorna försedda med minst tre fasta, borttagbara eller nedfällbara vertikala lämmar och kan staplas tillsammans med lastpallar med två flak eller tillsammans med andra pallboxar.

IV. Pallflänsar

Pallflänsar är flänsar gjorda av fyra trästycken, vanligtvis med gångjärn i ändarna för att bilda en form som placeras över själva pallen.

4416 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav

Detta nummer omfattar endast sådana varor som utgör tunnbinderiarbeten, dvs. träkärl som är sammansatta av stav med spår vari lock och bottnar är inpassade; stäverna hålls samman av tunnband av trä eller metall.

Bland tunnbinderiarbeten märks fat och tunnor av olika slag, även otäta (för torra varor), samt kar, baljor etc.

Dessa varor kan föreligga i icke sammansatt eller delvis sammansatt skick och kan invändigt vara försedda med foder eller överdrag.

Numret omfattar också stäver och alla andra träprodukter, även icke färdiga, som utgör igenkännliga delar till tunnbinderiarbeten (t.ex. tunnlock samt tunnbandsvidjor som är kapade till bestämd längd och skårade i ändarna för sammanfogningen).

Numret är också tillämpligt för icke färdigarbetad tunnstav. Färdig stav används till sidor, lock och bottnar i tunnor och andra tunnbinderiarbeten. Icke färdigarbetad tunnstav förekommer i form av:

 1. stycken som har erhållits genom klyvning i märgstrålarnas riktning av sektorer av trädstammar. Sådana stäver kan även vara planade genom sågning på en av huvudsidorna och på den andra grovt tillformade med yxa eller kniv;
 2. sågad stav, under förutsättning att åtminstone en av de två huvudsidorna är sågad konkav eller konvex med cylindersåg.

Numret omfattar inte:

a)

virke som har plansågats på båda huvudsidorna (nr 4407 eller 4408);

b)

kärl som är tillverkade av stäver som har fästs vid lock och botten genom spikning (nr 4415);

c)

tunnor etc. som är tillformade för att användas som möbler (t.ex. bord och stolar) (94 kap.).

 

4417 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä

Detta nummer omfattar:

 1. verktyg och redskap av trä andra än verktyg och redskap i vilka blad, skär, bearbetande yta eller annan verksam del består av något av de material som avses i anm. 1 till 82 kap. Bland varor enligt detta nummer märks spatlar (inte utgörande köksartiklar enligt nr 4419), modelleringsverktyg, klubbor, räfsor, grepar, skovlar, skruvar till hyvelbänkar, skruvtvingar, slipklossar för sandpapper etc.;
 2. infattningar till verktyg och redskap (t.ex. hyvelstockar, sågställningar o.d.), utan de verksamma metalldelarna (blad och skär);
 3. handtag och skaft av trä, även svarvade, till alla slags verktyg och redskap (t.ex. handtag eller skaft till spadar, skyfflar, krattor, hammare, skruvmejslar, sågar, filar, knivar och strykjärn samt till datumstämplar och andra stämplar);
 4. borstträn, färdigarbetade eller icke färdigarbetade, dock under förutsättning att de icke färdigarbetade redan har erhållit form av borstträn; borstträn kan bestå av en eller flera delar;
 5. borst- och kvastskaft av trä, även svarvade, som är avsedda att förses med fibrer eller borst i ena änden (t.ex. penslar) eller att fästas vid borstträn;
 6. skoläster och skoblock av trä, färdigarbetade eller icke färdigarbetade, som är avsedda att användas inom skofabrikationen eller för bevarande av formen hos färdiga skodon eller för utlästning av skodon.

Artiklarna enligt detta nummer kan vara tillverkade av vanligt trä eller av spånskiva eller liknande, fiberskiva, laminerat trä eller komprimerat trä (se anm. 3 till detta kapitel).

Numret omfattar inte:

a)

ämnen av trä till verktygsskaft, som är grovt tillformade eller avrundade (nr 4404);

b)

virke som endast är sågat till bestämda dimensioner men inte har den yttre form och de karakteristiska kanter som utmärker ämnen (nr 4407);

c)

träskaft för bordsknivar, skedar och gafflar (nr 4421);

d)

hattformar (nr 8449);

e)

gjutformar etc. av trä enligt nr 8480;

f)

maskiner och maskindelar (84 kap.).


4418 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån ("shingles" och "shakes") (+)- Fönster (även franska) och fönsterkarmar:

4418.11

- - Av tropiska träslag

4418.19

- - Andra


- Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar:

4418.21

- - Av tropiska träslag

4418.29

- - Andra

4418.30

- Stolpar och bjälkar, andra än varor enligt nr 4418 81—4418 89

4418.40

- Formar, formluckor o.d., för betonggjutning

4418.50

- Vissa takspån ('shingles' och 'shakes')


- Sammansatta golvskivor:

4418.73

- - Av bambu eller med åtminstone det översta skiktet (slitskiktet) av bambu

4418.74

- - Andra, för mosaikgolv

4418.75

- - Andra, flerskiktade

4418.79

- - Andra


-Konstruerat konstruktionsvirke:

4418.81

- - Limträ

4418.82

- - Korslaminerat virke (CLT eller X-lam)

4418.83

- - I-balkar

4418.89

- - Andra


- Andra slag:

4418.91

- - Av bambu

4418.92

- - Cellplattor av trä

4418.99

- - Andra


Detta nummer omfattar olika av trä framställda varor, inbegripet sådana av trä med inläggningar, för alla slags byggnadsändamål. De kan vara sammansatta eller utgöra igenkännliga, icke sammansatta delar (t.ex. vara försedda med sinktappar, sinkor, laxstjärtar, laxspår eller liknande anordningar för sammanfogning) och även vara utrustade med metalltillbehör såsom gångjärn, lås etc.

Artiklarna enligt detta nummer kan vara tillverkade av vanligt trä eller av spånskiva eller liknande, fiberskiva, laminerat trä eller komprimerat trä (se anm. 3 till detta kapitel).

Med byggnadssnickerier avses framför allt trävaror för inredning av hus (såsom dörrar, fönster, fönsterluckor, trappor samt dörr- och fönsterkarmar), under det att med timmermansarbeten förstås grövre trävaror (såsom bjälkar, sparrar och takstolar) för husbyggnad eller till byggnadsställningar, bjälklag etc. Som timmermansarbeten anses också sammansatta formar för betonggjutning. Skivor av kryssfaner, även ytbehandlade för att användas till betongformar, klassificeras dock enligt nr 4412.

Som timmermansarbeten anses vidare limträ, vilket utgörs av byggelement av hoplimmade trälameller som är lagda så att fibrerna i de olika skikten är parallella. Skikten i välvda element är arrangerade så att varje skikt bildar 90 graders vinkel mot belastningens riktning. Hos en rak bjälke ligger sålunda skikten horisontellt.

Detta nummer omfattar också cellplattor av trä, vilka till utseendet liknar vissa slag av skiktträ som är beskrivna i anv. till nr 4412, men de plankor eller ribbor som bildar kärnan är skilda från varandra och ligger antingen parallellt eller så att de bildar ett gallerverk. I vissa fall kan plattorna bestå av två parallella ytterskivor som endast är samanhållna utmed kanterna av en inre ram. Mellanrummet kan vara fyllt med ljudisolerande eller eldfast material (t.ex. kork, glasull, pappersmassa eller asbest). Ytterskivorna kan bestå av massivt trä, spånskivor eller liknande skivor, fiberskivor eller kryssfaner (plywood) och plattorna kan (liksom plattor enligt nr 4412) vara belagda med oädel metall. Cellplattor är tämligen lätta men starka och används till skiljeväggar och dörrar samt ibland vid möbeltillverkning.

Detta nummer omfattar också massiv stav som har satts samman till golvskivor (inbegripet parkettgolvskivor), även sådana med ram. Detta inbegriper även golvskivor som består av stav som har satts samman på ett underlag av ett eller flera lager av trä (s.k. flerskiktade parkettgolvskivor). Det övre skiktet (slitskiktet) består ofta av två eller flera rader av stav, vilka tillsammans bildar golvskivan. Dessa skivor kan vara spontade för att underlätta hopsättning.

"Shingles" består av trä som är sågat på längden och som i allmänhet har en tjocklek av mer än 5 mm i ena änden och mindre än 5 mm i den andra. De kan vara justerade genom sågning så att kanterna är parallella och grovändarna kan vara tillsågade så att de bildar rät vinkel med kanterna eller så att de har blivit rundade eller på annat sätt tillformade. En av ytorna kan vara slipad från den ena änden till den andra eller räfflad på längden.

"Shakes" består av trä som har klyvts för hand eller maskinellt ur ett block. Ytan uppvisar den naturliga yta som har uppstått vid klyvningen. "Shakes" klyvs ibland genom sågning så att två "shakes" erhålls, vilka var och en har framsida med klyvyta och baksida med sågad yta.

Numret omfattar inte:

a)

kryssfanerskivor (plywoodskivor), fanerade skivor och skivor av liknande trälaminat, vilka används som golvskivor och har ett tunt träfaner som ytbeläggning i syfte att imitera sammansatta golvskivor enligt nr 4418 (nr 4412);

b)

skåp, med eller utan baksida, även avsedda att fastspikas eller på annat sätt fästas vid tak eller vägg (nr 9403);

c)

monterade eller monteringsfärdiga byggnader (nr 9406).


Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 4418.74

Sammansatta golvskivor för mosaikgolv är prefabricerade skivor som består av ett bestämt antal kvadratiska eller rektangulära delar, eventuellt med mellanliggande plintar (små delar i form av kvadrater, rektanglar, trianglar, romber eller i någon annan form, som används för utfyllnad då det önskade mönstret skapas). Stavarna är lagda i ett bestämt mönster, t.ex. schackmönster, flätmönster eller fiskbensmönster (se nedanstående exempel).

  

HS-nr 4418.81, 4418.82, 4418.83 och 4418.89

Med ”konstruerat konstruktionsvirke” enligt dessa undernummer förstås produkter som består av laminerat trä eller en kombination av träprodukter såsom virke, fanerträ, kryssfaner (plywood) eller oriented strand board (OSB), för att ge produkter högre styrka än virke som enbart sågats (nr 4407). Dessa tillverkade produkter är avsedda att bära den strukturella belastningen hos en byggnad.

Limträ (glulam) är ett massivt konstruktionsmaterial som består av flera hoplimmade träskikt, med fibrerna i varje skikt orienterade parallellt med fibrerna i de på varandra följande skikten.

Korslimmat trä (KL-trä, CLT eller X-lam) är stora byggpanelerbestående av minst tre trälager som har laminerats samman. Varje lager består av flera massiva träskivor (virke som är sågat eller kluvet i längdriktningen, eller skuret eller svarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm) vilka har placerats sida vid sida, även ihoplimmade. Träfibrerna i varje skikt är vanligen orienterade vinkelrätt mot fibrerna i de intilliggande skikten.

Korslimmat trä skiljer sig från kryssfaner (plywood) genom att det är uppbyggt av flera bitar av massivt trä som orienterats i lager snarare än av skikt av faner (med en tjocklek av högst 6 mm). Den växlande fiberriktningen ger en större styvhet till strukturen i både längs- och tvärgående riktning och ger strukturellt stöd i bärande tillämpningar.

I-balkar är I-formade konstruerade byggelement och består av över- och underflänsar (horisontella delar) fogade till ett liv (vertikal del). Flänsmaterialet är vanligen laminerat träfaner eller sågat massivt virke medan livet är tillverkat av kryssfaner (plywood) eller oriented strand board (OSB).


HS-nr 4418.92

Undernummer 4418.92 omfattar inte cellplattor av bambu (HS-nr 4418.91).

4419 Bords- och köksartiklar av trä


- Av bambu:

4419.11

– – Brödbrädor, skärbrädor och liknande brädor

4419.12

– – Ätpinnar

4419.19

– – Andra

4419.20

- Av tropiska träslag

4419.90

– AndraDetta nummer omfattar endast sådana hushållsartiklar av trä, även svarvade eller av trä med inläggningar, som har karaktär av bordsartiklar eller köksartiklar. Det omfattar emellertid inte varor som huvudsakligen har karaktär av prydnadsföremål och inte heller möbler.

Artiklarna enligt detta nummer kan vara tillverkade av vanligt trä eller av spånskiva eller liknande, fiberskiva, laminerat trä eller komprimerat trä (se anm. 3 till detta kapitel).

Numret omfattar bl.a.: skedar, gafflar, salladsbestick; tallrikar och serveringsfat; burkar, koppar och fat; vanliga kryddburkar och andra kärl för köksbruk; skyfflar för brödsmulor (utan borste); servettringar; brödkavlar; bakformar; smörformar; mortelstötar; nötknäppare; serveringsbrickor; skålar; skärbräden; tallriksställ; måttkärl för köksbruk.

Numret omfattar inte:

a)

tunnbinderiarbeten (nr 4416);

b)

delar av trä till bords- eller köksartiklar (nr 4421);

c)

borstar och kvastar (9603);

d)

handsiktar (nr 9604).

 

4420 Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte inbegripna i 94 kap.- Statyetter och andra prydnadsföremål:

4420.11

- - Av tropiska träslag

4420.19

- - Andra

4420.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar skivor av trä med inläggningar, inbegripet sådana som delvis består av annat material än trä.

Artiklarna enligt detta nummer kan vara tillverkade av vanligt trä eller av spånskiva eller liknande, fiberskiva, laminerat trä eller komprimerat trä (se anm. 3 till detta kapitel).

Det omfattar också en stor mängd olika artiklar av trä (inbegripet sådana av trä med inläggningar), vanligen av omsorgsfullt utförande och med god ytbehandling, såsom smärre finsnickeriarbeten (t.ex. smyckeskrin och andra skrin); smärre rumsinventarier; prydnadsartiklar. Dessa artiklar klassificeras enligt detta nummer även om de är försedda med speglar, under förutsättning att de har huvudsaklig karaktär av trävaror enligt detta nummer. Hit förs likaledes varor som är helt eller delvis klädda invändigt med naturligt läder eller konstläder, papp, plast, textilvara etc., under förutsättning att varorna huvudsakligen består av trä.

Till detta nummer förs bl.a.:

 1. skrin av lackerat trä (av kinesisk eller japansk typ); askar och skrin av trä för knivar, matsilver, vetenskapliga apparater etc.; snusdosor och andra små dosor som är avsedda att bäras i fickan eller handväskan; askar för brevpapper etc.; syskrin; tobaksburkar och konfektaskar. Numret omfattar emellertid inte vanliga kryddburkar etc. för köksbruk (nr 4419);
 2. rumsinventarier av trä, andra än sådana enligt 94 kap. (se allm. anv. till detta kapitel). Detta nummer omfattar därför sådana varor som, kläd- eller hatthängare, hållare för klädborstar, brevordnare för kontorsbruk, askfat, pennfat och skrivställ;
 3. statyetter, träfigurer och andra prydnadsföremål.

Numret omfattar inte delar av trä till artiklar enligt detta nummer (nr 4421).

Numret omfattar inte heller:

a)

fodral av trä för musikinstrument eller vapen samt fodral, etuier, askar och liknande artiklar som är belagda med läder, konstläder, papper eller papp, vulkanfiber, plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara (nr 4202);

b)

oäkta smycken enligt nr 7117;

c)

urfoder och delar till urfoder, enligt 91 kap.;

d)

musikinstrument och delar till musikinstrument, enligt 92 kap.;

e)

slidor och baljor för sablar, värjor och liknande vapen (nr 9307);

f)

artiklar enligt 94 kap. (t.ex. möbler samt belysningsarmatur och andra belysningsartiklar);

g)

rökpipor och delar till rökpipor, knappar, blyertspennor och andra artiklar enligt 96 kap.;

h)

konstverk och antikviteter enligt 97 kap.


4421 Andra varor av trä

4421.10

- Klädgalgar

4421.20

- Likkistor


- Andra slag:

4421.91

- - Av bambu

4421.99

- - Andra slag


Detta nummer omfattar alla trävaror som är tillverkade genom svarvning eller på annat sätt eller av trä med inläggningar, med undantag dels av sådana som är nämnda eller inbegripna i tidigare nummer i detta kapitel och dels av sådana som oavsett materialet skall klassificeras enligt andra kapitel (se bl.a. anm. 1 till detta kapitel).

Det omfattar också delar av trä till artiklar som är nämnda eller inbegripna i de föregående numren, andra än sådana som omfattas av nr 4416.

Artiklarna enligt detta nummer kan vara tillverkade av vanligt trä eller av spånskiva eller liknande, fiberskiva, laminerat trä eller komprimerat trä (se anm. 3 till detta kapitel).

Numret omfattar bl.a.:

 1. spolar, cops, bobiner, trådrullar o.d. Dessa varor har i allmänhet en kropp av svarvat trä på vilken garn eller fin metalltråd kan rullas upp. Kroppen kan vara cylindrisk eller konisk, har vanligen ett centrumhål och kan vara försedd med en fläns vid ena eller båda ändarna. Numret omfattar också bobiner som består av en kropp av svarvat trä med påsatta ändflänsar av trä eller annat material och som används exempelvis för upplindning av isolerad elektrisk tråd;
 2. kaninburar, hönsburar, bikupor, fågelburar, hundkojor, tråg och ok;
 3. teaterdekorationer; hyvelbänkar; k. häftlådor; plattor med en skruvanordning för att hålla korstrådarna, som används vid manuell bindning av böcker; trappstegar och andra stegar; bockar; bokstäver, vägmärken och siffror; skyltar; namnbrickor för trädgårdsbruk etc.; tandpetare; spaljéer och staket; grindar till järnvägskorsningar; rulljalusier och persienner; sprundtappar; schabloner; rullgardinskäppar; klädgalgar; tvättbräden; strykbräden; klädnypor; dymlingar; åror, paddlar och roder; likkistor;
 4. kubbar för gatubeläggning, vilka vanligen är av enhetlig storlek och i allmänhet har kvadratiska eller rektangulära sidor. De tillverkas med hjälp av en mångbladig cirkelsåg. Tunna trälister kan ibland vara fastspikade på sidorna för att medge svällning av kubbarna efter nedläggningen;
 5. tändstickssplint, som framställs genom att trätråd eller, ännu vanligare, knivskurna eller svarvade träspån skärs ned till en tändstickas storlek. De kan också i stort antal stansas ur ett enda träblock. De kan vara impregnerade med kemikalier (t.ex. ammoniumfosfater) men klassificeras inte enligt detta kapitel om de är försedda med tändsats. Numret omfattar också träremsor som är tandade eller försedda med skåror i en av kanterna och avsedda för tillverkning av s.k. bokstickor;
 6. skopligg, som tillverkas på samma sätt som tändstickssplint men som är spetsade i ena änden och kan ha runt, kvadratiskt eller triangelformat tvärsnitt. De används i vissa fall i stället för stift för att fästa sulor och klackar på skodon;
 7. mätkärl, andra än köksartiklar enligt nr 4419;
 8. träskaft för bordsknivar, skedar och gafflar;
 9. paneler bestående av ribbor av grovt sågat trä, sammansatta med lim för att underlätta transport eller senare bearbetning;
 10. format trä som byggts upp genom att lägga en formad list på en annan formad eller oformad list (andra än enligt nr 4418).

Numret omfattar inte:

a)

träspån för tillverkning av tändstickssplint (nr 4404);

b)

icke färdigarbetad skopligg i form av träremsor, vilka är starkt avfasade på båda sidor längs ena kanten och vilka är färdiga för nedskärning till skopligg (nr 4409);

c)

träskaft och handtag för knivar (andra än bordsknivar) och andra verktyg eller redskap enligt nr 4417;

d)

artiklar enligt 46 kap.;

e)

skodon och delar till skodon, enligt 64 kap.;

f)

promenadkäppar samt delar till promenadkäppar, paraplyer och ridspön (66 kap.);

g)

maskiner, maskindelar och elektrisk materiel enligt sextonde avd. (t.ex. gjutmodeller av trä enligt nr 8480);

h)

varor enligt sjuttonde avd. (t.ex. båtar, skottkärror, vagnar och andra fordon samt vagnmakeriarbeten;

ij)

ritinstrument, räkneinstrument, mätinstrument (andra än mätkärl) och andra varor enligt 90 kap.;

k)

gevärsstockar och andra delar till vapen (nr 9305);

l)

leksaker, spel och sportartiklar (95 kap.).

BILAGA

BENÄMNING PÅ VISSA TROPISKA TRÄSLAG

Anmärkning.

I den tredje kolumnen visas de handelsnamn som används i exportländerna tillsammans med respektive exportland. De handelsnamn som används i importländerna anges med kursiv stil om de avviker från "Pilotnamnen".

Pilotnamn          Vetenskapligt namn                        Inhemsk beteckning
Abarco

Cariniana pyriformis Miers

Venezuela

Bacu

Abura


Hallea ciliata Leroy
(Syn. Mitragyna ciliata Aubr. & Pellegr.)

Hallea rubrostipulata F. Leroy(Syn. Mitragyna rubrostipulata Harv.)

Hallea stipulosa O. Kuntze
(Syn. Mitragyna stipulosa O. Ktze)


Angola
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
Sierra Leone
Uganda
Dem. Rep. of the Congo
Zambia

France

Mivuku
Elolom
Vuku
Bahia
Elelon
Elelom Nzam
Subaha
Abura
Mboi
Nzingu

Mvuku
Nzingu

Bahia

Acacia

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth.
Acacia mangium Willd.

Australia

Indonesia

Malaysia
Papua New Guinea
Thailand

UK

USA

Black Wattle,
Brown Salwood
Mangge Hutan,
Tongke Hutan
Kayu Safoda
Arr
Kra Thin Tepa

Brown Salwood, Black Wattle
Brown Salwood,
Black Wattle

Acajou d’Afrique


Khaya spp.

Khaya ivorensis A. Chev.
(Syn. Khaya klainei Pierre ex A.Chev.)


Angola
Cameroon
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria

France
Germany
UK

Undia Nunu
N’Gollon
Acajou Bassam
Caoba del Galón
Zaminguila
Takoradi Mahogany
Ogwango

Acajou Bassam
Khaya Mahagoni
African Mahogany


Khaya anthotheca C. DC


Angola
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire

Ghana
Uganda

France
Germany

N'Dola
Mangona
N'Dola
Acajou Blanc, Acajou Krala
Ahafo
Munyama

Acajou blanc
Khaya Mahagoni 


Khaya grandifoliola C. DC.


Côte d’Ivoire

Nigeria

Uganda

France

UK

Acajou à Grandes Feuilles
Akuk,

Benin Mahogany,
Eri Kire
Acajou à Grandes Feuilles
Heavy African Mahogany

Adjouaba

Dacryodes klaineana (Pierre) H. J. Lam
(Syn. Pahylobus deliciosa Pellegr.)

Dem. Rep. of the Congo
Congo
Gabon

Mouguengueri

Safukala
Assia,
Igaganga,
Ossabel

Afina

Strombosia glaucescens Engl.
Strombosia pustulata
Oliv

Côte d’Ivoire
Nigeria

Poe
Itako,
Otingbo

Afrormosia


Pericopsis elata Van Meeuwen
(Syn. Afrormosia elata Harms)


Cameroon
Central African Republic
Côte d’Ivoire
Ghana
Dem. Rep. of the
Congo


France

Obang

Obang
Assamela
Kokrodua

Ole, Bohala,
Mohole

Assamela,
Oleo Pardo

AieléCanarium schweinfurtii Engl.Angola
Cameroon
Central African Republic
Congo
Gabon


Ghana

Equatorial Guinea
Nigeria
Uganda
Dem. Rep. of the Congo

Sierra Leone
UK

M’bili
Abel

Gberi
M’bili
Abeul,
Ovili

Bediwunua,
Eyere

Abe
Elemi
Mwafu

Bidikala,
M’bidikala

Billi
Canarium

Aiéouéko

Dimorphandra spp.Akak

Duboscia viridiflora
(K.Schum.) Mildbr.Ako


Antiaris toxicaria subsp. africana (Engl.) C.C.Berg
(Syn. Antiaris africana Engl.)

Antiaris toxicaria subsp. welwitschii (Engl.) C.C.Berg.
(Syn. Antiaris welwitschii Engl.)


Angola
Côte d’Ivoire

Ghana

Nigeria

Tanzania

Uganda


Dem. Rep. of the Congo

Germany
UK

Sansama
Ako,
Akede
Chenchen,
Kyenkyen
Oro,
Ogiovu
Mlulu,
Mkuzu
Kirundu,
Mumaka
Bonkonko,
Bonkongo

Antiaris
Antiaris

Akossika

Scottellia spp.

Scottellia coriacea A. Chev.Cameroon
Central African Republic
Gabon
Ghana

Liberia
Nigeria

Germany
Italy
UK

Ngobisolo

Kelembicho
Bilogh-Bi-Nkele Koroko,
Kruku
Korokon
Odoko

Odoko
Odoko
Odoko

Alan

Shorea albida Sym.

Malaysia

Alan-Batu,
Red Selangan,
Meraka,
Selangan Merah,
Alan-Paya

Alep

Desbordesia glaucescens A. Chev. ex Hutch. &Dalziel

Cameroon
Congo
Gabon
Nigeria
Dem. Rep of the Congo

Omang
Benga
Alep
Kowo

Benga

Almácigo

Bursera simaruba (L.) Sarg

South AmericaFrance
UK

Almácigo,
Almácigo Blanco,
Chacaj Chaca- Jiote,
Desnudo,
Gumo-Limbo,
Indio Desnudo,
Indo Desnudo,
Jiñocuave

Bois d'encens,
Chiboue,
Chique,
Gommier blanc

Gum tree,
Mexican White Beach,
Turpentine Tree,
West Indian Birch

Almendrillo

Taralea oppositifolia Aubl.
(Syn. Coumarouna oppositifolia (Willd.)Taub.)

South America

Cumaru Rana, Shihuahuaco,
Tarala

Alumbi

Julbernardia seretii Troupin
(Syn. Berlinia seretii De Wild.)Amapa

Brosimum parinarioides Ducke

Brazil

Amapá Doce

Amapola

Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand
Amberoi

Pterocymbium beccarii K. Schum.

Indonesia

Malaysia

 

Myanmar
Philippines
Thailand

Kelumbuk,
Papita
Melembu,
Teluto,
Keluak
Sawbya
Taluto
Oi-chang,
Po-ikeng,
Po-kradang

Amourette

Brosimum guianense (Aubl.) Huber

French Guiana

Peru


Suriname

Venezuela

UK

Lettre Mouchete,
Mourette
Cashiba Playa,
Waira Caspi
Belokoro,
Peni-Paia,
Poevinga
Palo de Oro

Snakewood

Andira

Andira spp

Brazil


Colombia

Ecuador

French Guiana

Guyana

Mexico
Peru

Suriname
Trinidad and Tobago
Venezuela

Acapurana,
Almendo de Rio,
Andira Uchi,
Angelim
Congo
Moton
aint Martin Rouge

Bat Seed,
Koraro
Maquilla
Quinillo Colorado
Rode Kabbes
Angelin
Sarrapio Montanero

Andiroba

Carapa guianensis Aubl.

Carapa procera DC

Brazil

 

Colombia


Costa Rica

Ecuador

Guyana
French GuianaHonduras
Panama


Surinam
Trinidad and Tobago
Venezuela

Andiroba,
Carapa,
Andirobeira,
Andiroba Branca, Andiroba Vermelha
Masabalo,
Mazabalo
Cedro Bateo,
Cedro Macho
Tangare,
Figueroa
Crabwood
Carapa
Bastard Mahogany, Cedro Macho
Cedro Bateo,
Cedro Macho
Krappa
Crappo
Carapa,
Masabalo

Andoung

Monopetalanthus spp.

Monopetalanthus coriaceus Morel

Monopetalanthus durandii Hallé & Normand

Monopetalanthus hedinii (A.Chev.) Aubrev.

Monopetalanthus
heitzii Pellegr.

Monopetalanthus letestui Pellegr.

Gabon

Andjung,
Andoung de heitz,
Ekop,
Ekop-mayo,
N'Douma,
Zoele

Angelim

Hymenolobium spp

Brazil

 

 

 


French Guiana

Suriname

Angelim
Amarelo,
Angelim da
Mata,
Angelim Pedra,
Angelim Rosa, Mirarena,
Sapupira Amarella Saint Martin Gris,
Saint Martin Jaune Makkakabes,
Saandoe

Angelim
rajado

Marmaroxylon racemosum (Ducke) Killip

Brazil


French Guiana
Guyana
Suriname

Angelim Rajado,
Ingarana daTerra Firma,
Ingarana,
Bois Serpent
Snakewood
Bostamarinde
Sneki Oedoe

Angelim
vermelho

Dinizia excelsa Ducke

Brazil

Guyana

Angelim Falso,
Angelim Ferro,
Angelim Pedra,
Faveira Grande,
Faveira Preta,
Gurupa
Parakwa

Angueuk

Ongokea gore Pierre

Cameroon

Côte d’Ivoire
Gabon

Dem. Rep. of the Congo

Andjek,
Angueuk
Kouero
Andjek,
Angueuk
Boleko

Aniégré
(Aningré)

Aningeria spp.

Aningeria robusta Aubr. & Pellegr.

Aningeria altissima Aubr. & Pellegr.(Syn. Sideroxylon altissimum Hutch. & Dalz.)

Pouteria superba A.Chev. (Syn. Aningeria superba A. Chev.

Syn. Malacantha superba Verm.)

Chrysophyllum giganteum A.Chev(Syn. Gambeyobotrys gigantea (A.Chev.) Aubrev.)

Angola


Central
African Republic
Congo

Côte d’Ivoire

Ethiopia
Kenya

Nigeria
Uganda
Dem. Rep. of
the Congo

Germany

Italy
UK

Mukali,
Kali

M’Boul

Mukali,
N’Kali
Aningueri blanc,
Aniegre
Kararo
Muna,
Mukangu
Landojan
Osan
Tutu


Aningré-Tanganyika

Nuss
Tanganyika Nuss
Aningeria

Apobeaou

Breviea leptosperma (Baehni) HeineAraribà

Centrolobium spp.

Brazil

Colombia

Ecuador
Panama
Paraguay
Venezuela

Ararauba,
Ararauva
Guayacan Hobo, Balaustre
Amarillo Guayaquil Amarillo Guayaquil
Morosimo
Balaustre,
Guayacan Hobo

Arisauro

Vatairea guianensis Aubl.

Brazil

Amargoso,
Gele Kabbes,
Inkassa,
Yonko

Aromata

Clathrotropis macrocarpa Ducke

South America

Alma negra,
Cabari,
Sapan,
Timbo Pau,
Timbo Rana

Assacù

Hura crepitans L

Bolivia
Brazil
Colombia
Ecuador
Guyana
French Guiana

Peru
Suriname


Venezuela


USA

Ochoco
Assacu
Ceiba Lechosa
Habillo
Sandbox
Bois duDiable,
Sablier
Catahua
Possentrie,
Possum,
Ura Wood
Ceiba Habillo,
Jabillo

Possumwood

Assas

Bridelia aubrevillei Pellegr.Avodiré

Turraeanthus africana Pellegr.

Côte d’Ivoire
Ghana
Liberia
Nigeria
Dem. Rep. of the Congo

Belgium

Avodiré
Apapaye
Blimah-Pu
Apaya
M’Fube,
Lusamba

Lusamba

Awoura

Julbernardia pellegriniana Troupin
(Syn. Paraberlinia bifoliolata Pellegr.)

Cameroon
Gabon


France
Germany

Ekop-Beli
Awoura,
Beli


Zebrali
Zebrali

Ayous (Obéché)

Triplochiton scleroxylon K. Schum.

Cameroon
Central African Republic
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Ghana
Nigeria

France
Germany
UK
USA

Ayous
M’Bado
Samba
Ayus
Wawa
Arere,
Obeche

Samba,
Abachi
Wawa
Obeche or Samba

Azobé

Lophira alata Banks ex Gaertn.
(Syn. Lophira procera A. Chev.)

Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria

Sierra Leone

Germany

UK

Bongossi
Bonkolé
Azobé
Akoga
Akoga
Kaku
Ekki,
Eba
Hendui

Bonkole,
Bongossi
Ekki

Balata pomme

Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni

South America

Assopokballi,
Balata Pommier, Balata Saignant,
Barataballi,
Bois Cochon,
Suitiamini

Balau redShorea spp.

Shorea balangeran (Korth.) Burck

Shorea collina Ridl.

Shorea guiso Blume

Shorea inaequilateralis Sym.

Shorea kunstleri King
Shorea ochrophloia Strugnell ex Dsch.

Indonesia

Malaysia


Philippines


Thailand


Germany

UK

Belangeran,
Balau Merah
Balau Laut Merah,
Damar Laut Merah,
Balau Membatu,
Balau Merah,
Red Selangan Batu,
Membatu,
Seri,
Selangan Batu Merah,
Seraya Sirup,
Selangan Batu No. 1, Sengawan,
Semayur,
Empenit-Meraka
Guijo,
Gisok
Makata,
Chankhau

Red Balau

Red Balau

Balau yellow


Shorea spp.

Shorea argentea C.F.C. Fisher

Shorea atrinervosa Sym.

Shorea balangeran (Korth.) Burck

Shorea barbata Brandis

Shorea ciliata King

Shorea exelliptica W. Meijer

Shorea foxworthyi Sym.

Shorea gisok Foxw.

Shorea glauca King

Shorea laevis Ridl.

Shorea laevifolia (Parijs.) Endert

Shorea materialis Ridl.

Shorea maxwelliana King

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Shorea roxburghii G. Don

Shorea seminis V. Sl.

Shorea submontana Sym.

Shorea sumatrana Sym.

Shorea scrobiculata Burck

Shorea superba Sym.

India
Indonesia
 


Malaysia

Myanmar
Philippines


ThailandGermany
UK


Sal
Bangkirai,
Agelam,
Benuas,
Brunas,
Selangan batu,
Kumus,
Kedawang,
Pooti
Damar laut
Kumus,
Sengkawan Darat,Balau Kumus,
Balau Simantok,
Selangan Batu No.1,
Selangan Batu No.2 Thitya
Yakal,
Gisok,
Malaykal
Chan,
Ak or Aek,
Pa-Yom Dong


Balau
Balau,
Selangan Batu


Balsa

Ochroma lagopus Sw.

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.


Bolivia
Brazil
Colombia
Central America
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras

Nicaragua
Peru


Trinidad and Tobago
Venezuela

Tami
Pau de Balsa
Lanu
Balsa
Balsa
Algodon
Lanilla
Guano,
Balsa
Gatillo
Balsa,
Topa,
Palo de Balsa
Bois flot

Balso

Balsamo

Myroxylon balsamum Harms

MexicoPeru

France

Arbol del Bálsamo,
Bálsamo,
Bálsamo de Perú o de Tolu

Myroxylon

Baumier du Pérou

Banga-Wanga

Amblygonocarpus andongensis Exell & Torre
(Syn. Amblygonocarpus obtusangulus (Oliv.) Harms)Baromalli

Catostemma fragrans Benth

South AmericaArenillo,
Baramalli,
Baraman,
Baramanni,
Flambeau Rouge, Kajoewaballi

Basralocus

Dicorynia guianensis Amshoff & Vouacapoua

Brazil

French Guiana
Suriname

Angelica do Para,
Tapainuna
Angelique
Basralokus,
Barakaroeballi

Batai

Paraserianthes falcataria (L.) I.C.Nielsen
(Syn. Albizia falcataria (L.) Fosberg)

Philippines

Indonesia

 

Malaysia

 

UK

Falcata,
Moluccan sau
Jeungjing,
Sengon laut,
Sikat
Batai,
Kayu machis,
Puah

Indonesian albizia

Batibatra

Enterolobium schomburgkii Benth.

Brazil
French Guiana

Suriname

Batibatra,
Fava de Rosca,
Fava Orelha de Macaco,
Fava Orelha de Negro,
Timbauba,
Timborana
Acacia Franc,
Bougou Bati Batra
Tamaren Prokoni

Benuang

Octomeles sumatrana Miq.

Indonesia


Papua New Guinea


Philippines

Benuang,
Binuang Bini,
Winuang
Erima,
Irima,
Ilimo
Binuang

Bété (Mansonia)

Mansonia altissima A. Chev.

Cameroon
Côte d’Ivoire
Ghana
Nigeria

Koul
Bété
Aprono
Ofun

Bilinga

Nauclea diderrichii Merr. (Syn. Sarcocephalus diderrichii De Wild.
Syn. Nauclea trillesii Merr.)

Nauclea xanthoxylon (A.Chev.) Aubrév.

(Syn. Sarcocephalus xanthoxylon A. Chev.)

Nauclea gilletii De Wild. Merr.

Angola
Benin
Cameroon
Central African Republic Congo

 

Côte d’Ivoire

Dem. Rep. of the Congo
Equatorial Guinea
Ghana
Gabon
Nigeria
Sierra Leone
Uganda

Germany
UK

Engolo
Opepe
Akondoc

Kilu
Linzi,
Mokesse,
N’Gulu-Maza
Badi

Bonkingu,
N’Gulu-Maza
Aloma
Kusia
Bilinga
Opepe
Bundui
Kilingi

Aloma

Opepe

Billian

Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn

Indonesia

Philippines

Onglen,
Un
Tambulian

Bintangor

Calophyllum spp.

Indonesia
Madagascar
Malaysia

Myanmar
New Caledonia
Papua New Guinea
Philippines

Solomon Islands
Sri-Lanka
Thailand
Vietnam

Vanuatu

Bintangur
Vintanina
intangor,
Penaga
Sultan Champa
Tamanou
Calophyllum
Bansanghal,
Vutalau
Koila
Domba-Gass
Poon
Cong,
Mu-u
Tamanou

Bitis

Madhuca spp.

Southeast Asia

Belian,
Betis

Bodioa

Anopyxis klaineana Pierre ex Engl.(Syn. Anopyxis ealaensis (De Wild) Sprague)Bois rose femelle

Aniba rosaeodora Ducke
(Syn. Aniba duckei Kosterm.)

Brazil

Pau-Rosa

Bomanga

Brachystegia laurentii Louis.

Brachystegia mildbraedii Harms
(Syn. Brachystegia nzang Pellegr.)

Brachystegia zenkeri Harms

Cameroon

Congo
Dem. Rep. of the Congo
Gabon

France
UK

Ekop-Evene,
Ekop-Leke
Bomanga
Bomanga,
Nzang
Yegna

Ariella
Ariella

Bossé clair


Guarea cedrate Pellegr.


Guarea laurentii De Wild.


Côte d’Ivoire
Ghana
Nigeria
Dem. Rep. of the Congo

Germany
UK

Bossé
Kwabohoro
Obobo Nofua
Bosasa


Bossé
Scented Guarea

Bossé foncé


Guarea thompsonii Sprague & Hutch


Côte d’Ivoire
Kenya
Nigeria
Dem. Rep. of the Congo

Germany
UK

Mutigbanaye
Bolon
Obobo Nekwi
Diampi


Diampi
Black Guarea

Botong

Barringtonia asiatica (L.) Kurz.

Southeast Asia

Fish Poison Tree,
Sea Poison Tree

Breu-sucuruba

Trattinickia spp.

BrazilAmesclão,
Breu Preto,
Mangue,
Morcegueira,
Ulu

Bubinga

Guibourtia spp.

Guibourtia demeusei (Harms) J. Léon.

Guibourtia pellegriniana J. Léon.Guibourtia tessmannii (Harms) J. Léon.

Cameroon
Gabon

UK

Essingang
Buvenga

Kevasingo

Burada

Parinari campestris Aubl

Brazil
French Guiana

Guyana
Suriname

Venezuela

Parinari
Fongouti Koko,
Gaulette Blanc,
Gris-Gris Blanc
Broad-Leaved Burada,
Burada,
Candlewood,
Kupisini,
Mahaicaballi,
Makarai,
Wamuk,
Wamuku
Behoerada,
Foengoe,
Koebesini
Guaray,
Merecurillo

Burmese Ebony

Diospyros burmanica Kurz

Myanmar

Burmese Ebony,
Hpunmang,
Maimakho-Ling,
Mia-Mate-Si,
Te

Burmese Rosewood

Dalbergia oliveri Gamble ex Prain

Myanmar

Ching-Chan,
Ket-Daeng

Busehi

Lebrunia bushaie StanerCabreùva

Myrocarpus frondosus Allem.

South America

Cabreùva Parda,
Ibirà,
Incienso,
Oleo de Caboreiba,
Oleo de Macaco,
Oleo Pardo,
Pagé,
Payò

Cachimbo

Cariniana decandra DuckeCambara (Jaboty)

Erisma spp.

Erisma uncinatum Warm

Brazil


 

 

French Guiana


Peru
Suriname
Venezuela


Germany

Quarubarana,
Jaboty,
Cedrinho,
Cambara,
Quarubatinga,
Quaruba,
Vermelha
Jaboty,
Manonti Kouali,
Felli Kouali
Cambara
Singri-Kwari
Mureillo


Cambara

Canalete

Cordia spp

Argentina
Brazil
Colombia
Cuba

MexicoVenezuela

Loro Negro
Louro Pardo
Canalete
Anacahuite,
Baria
Amapa Asta,
Bocote,
Cupane,
Siricote
Canalete

Canelo

Nectandra spp.

Ocotea spp.

Brazil

 
Central America

Colombia

Ecuador


French Guiana
Guyana
Peru
Suriname
Trinidad and Tobago
Venezuela

Louro
Louro Branco,
Louro Inhamui
Aguacatillo
Laurel
Amarillo
Laurel,
Canelo Amarillo,
Jigua Amarillo
Tinchi
Cedre Apici
Kereti-Silverballi
Moena Amarilla
Pisi

Laurier
Laurel

Canelón

Aniba guianensis Aubl.Capomo

Brosimum alicastrum Sw

South America

Charo,
Ramón

Caracoli

Anacardium excelsum Skeels

Brazil

Colombia
Ecuador
Nicaragua
Venezuela

Caju Assu,
Caju da Matta
Caracoli
Maranon
Espavel
Caracoli

Castanheiro Para

Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.

Brazil

 

Colombia

France

UK

Castanha-do-Brasil,
Castanha-do Pará,
Castanheira
Canstana do Brasil,
Canstana do Pará,
Castaña,
Castanha-do-Maranhao,
Nuez del Brasil

Châtaigne du brésil,
Noix du brésil
Noix du pará
Brazil nut,
Butter nut,
Cream nut,
Para nut

Castanopsis

Castanopsis spp.Catiguà

Trichilia catigua A. Juss.Cativo

Prioria copaifera Griseb

Colombia

 

Costa-Rica

Panama
Venezuela

Cativo,
Trementino
Amasamujer
Copachu
Cativo,
Camibar
Cativo
Muramo,
Curucai

Cedro

Cedrela spp.

Cedrela angustifolia DC.
(Syn. Cedrela lilloi C. de Candolle)

Cedrela fissilis Vell.
Cedrela odorata L.

Brazil
French Guiana

Guyana
Honduras

Suriname

Cedro
Cedrat,
Cedro
Red Cedar
Cedro,
Cigarbox
Ceder

Cedroi

Tapirira spp.
Tapirira guianensis Aubl.

Guyana

Warimia

Celtis d'Afrique
(Diania, Ohia)

Celtis spp.

Celtis adolfi-friderici Engl.

Celtis brieyi De Wild.

Celtis gomphophylla Baker
(Syn. Celtis durandii Engl.)

Celtis mildbraedii Engl.

Celtis tessmannii Rendle

Celtis zenkeri Engl.

Benin
Cameroon

Central African Republic
Dem. Rep. of the Congo

Congo

Côte d’Ivoire

Gabon
Ghana


Kenya
Liberia
Nigeria

 

Uganda


Germany

UK

Bawe
Odou,
Odou Vrai
Balze

Bolunde,
Diania,
Kayombo
Edou,
Kiliakamba
Asan,
Ba,
Lohonfe
Engo,
Celtis,
Esa-Kokoo,
Esa-Kosua
Shiunza
Lokonfi
Dunki,
Ita,
Zuwo
Ekembe-Bakaswa,
Namanuka

Celtis

Red-Fruited White-Stinkwood

Cerejeira

Amburana cearensis (Allemão) A. C. Sm.

Argentina
Bolivia
Brazil

 

 

Paraguay
Peru

Roble Criollo,
Roble del País,
Roble,
Palo Trébol,
Trébol
Roble Americano
Amburana,
Cerejeira,
Cumarú de Cheiro,
Umburana
Trébol
Ishipingo,
Sorioco

Champak

Michelia spp.
(Syn. Magnolia spp.)

Myanmar

 
Philippines

Saga,
Sagawa,
Sanga
Hangilo,
Sandit

Checham

Metopium brownei Roxb

Central and South America

Caribbean Rosewood
Black Poisonwood

Chengal

Balanocarpus heimii King

Indonesia

Malaysia
Thailand

Penak-Bunga,
Penak-Sabut,
Penak-Tembaga
Chengal
Takian Chan

Chicha/Xixa

Sterculia spp.

Sterculia apetala (Jacq.) Karst.

Bolivia
Brazil

Colombia
Cuba
Ecuador


French Guiana
Guyana
Mexico

Peru

Puerto Rico
Suriname

Trinidad and Tobago
Venezuela

Mani
Achicha,
Chicha,
Tacacazeiro
Camajura
Anacaguita
Cacao de Mote,
Sapote,
Saput,
Zapote
Kobe
Maho
Bellota,
Chiapas
Huarmi-Caspi,
Zapote Silvestre
Anacaguita
Jahoballi,
Kobehe,
Okro-Oedoe
Mahoe
Camoruco,
Mayagua,
Sunsun

Cocobolo

Dalbergia retusa Hemsl.Comino Crespo

Aniba perutilis Hemsl.

Bolivia
Brazil


Colombia


 

 

 

Peru
UK

Coto,
Coto Piquiante
Laurel Amarelo,
Pau Rosa
Aceite de Palo,
Caparrapi,
Chachajo,
Comino,
Comino Canelo,
Comino Real,
Laurel Comino,
Punte
Comino,
Ishpingo Chico,
Moena Amarilla,
Muena Negro


Keriti

Congotali

Letestua durissima Lecomte

Congo
Gabon

Congotali
Kong-Afane

Copaiba

Copaifera spp

Argentina
Brazil

Colombia


Panama

Venezuela

Timbo-y-Ata
Copaibarana,
Copahyba
Canime,
Copaiba
Cabino Blanco,
Camiba
Cabimo,
Palo de Aceite

Cordia d’Afrique

Cordia spp.

Cordia africana Lam.
(Syn. Cordia abyssinica R. Br.

Syn. Cordia holstii Gürke ex Engl.)

Cordia millenii Baker

Cordia platythyrsa Baker

Cameroon

Central African Republic
Congo
Ethiopia

 

Gabon

Nigeria
Uganda

UK

Ebais,
Ebe


Sumba
Makobokobo,
Mringamringa,
Mringaringa,
Mukumari
Auhi,
Awhi,
Ekhi
Ebais,
Ebe
Omo
Mukebu

African Cordia,
East African cordia,
Large-leafed cordia,
Sudan teak

Coula

Coula edulis BaillCrabwood d’Afrique

Carapa spp.

Carapa grandiflora Sprague

Côte d’Ivoire

Ghana

Liberia
Nigeria
Sierra Leone


Uganda

USA
UK

Alla,
Dona
Bete,
Krupi
Toon-kor-dah
Agogo
Gobi,
Kowi
Mujogo,
Mutongana

African Crabwood
African Crabwood

Cristobal granadillo

Platymiscium pleiostachyum Donn. Sm

South America

Jacaranda do brejo

Cumaru

Dipteryx spp.

Bolivia
Brazil


Colombia
Guyana

French Guiana

Honduras
Peru

Suriname

Venezuela

Almendrillo
Cumaru,
Cumaru Ferro,
Cumarurana
Sarrapia
Kumaru,
Tonka Bean
Gaiac de Cayenne,
Tonka
Ebo
Charapilla,
Shihuahuaco Amarillo
Koemaroe,
Tonka
Sarrapia

Cupiuba

Goupia glabra Aubl.

Brazil

Colombia

French Guiana
Guyana


Peru
Suriname
Venezuela

UK

Cachaceiro,
Copiuva,
Cupiuba
Chaquiro,
Saino,
Sapino
Goupi
Copi,
Kabukalli
Capricornia
Koepi
Congrio Blanco

Kabulalli

Curupay

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

South America

Angico,
Cebil,
Huilco,
Vilca,
Wilco

Dabéma


Piptadeniastrum africanum Brenan
(Syn. Piptadenia africana Hook. f.)Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Liberia
Nigeria

Uganda
Sierra Leone

Dem. Rep. of the Congo

UK

Atui
N'Singa
Dabema
Tom
Toum
Dahoma
Mbeli
Agboin,
Ekhimi
Mpewere
Mbele
Guli
Bokungu,
Likunda

Dahoma,
Ekhimi

Dibétou

Lovoa spp.

Lovoa brownii Sprague

Lovoa swynnertonii Baker f.

Lovoa trichilioides Harms(Syn. Lovoa klaineana Pierre)Cameroon
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea

Gabon
Ghana

Kenya
Nigeria

Sierra Leone
Dem. Rep. of the Congo


Uganda


Fr
ance


UK

USA


Bibolo
Dibétou
Nivero,
Embero
Eyan
Dubini-Biri,
Mpengwa
Mukusu
Apopo,
Sida,
Anamenila

Wnaimei
Lifaki-Maindu,
Bombulu
Nkoba

Noyer d'
Afrique,
Noyer de Gabon
African Walnut,
Tigerwood
Tigerwood, Uganda walnut
Congowood 

Difou

Morus lactea Mildbr.

Morus mesozygia Stapf

Portugal
France

UK

Chocobondo
Mûrier du Sénégal

East African mulberry,
African mulberry,
Uganda mulberry

Divida

Scorodophloeus zenkeri HarmsDjohar

Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby.
(Syn. Cassia siamea (Lam.) H.S.Irwin& Barneby)

Southeast Asia


France

Bombay Blackwood,
Iron Wood,
Kassod Tree,
Siamese Senna,
Thailand Shower,
Yellow Cassia

Casse de Siam

Douka
(Makoré)

Tieghemella spp.

Tieghemella africana Pierre(Syn. Dumoria africana Dubard)

Tieghemella heckelii Pierre ex Dubard
(Syn. Mimusops heckelii Hutch. & Dalz.)

Côte d’Ivoire
Ghana

Equatorial Guinea
Gabon

Makoré
Baku,
Abacu
Okola
Douka

Doussié


Afzelia africana Smith

Afzelia pachyloba Eggeling & Dale

Afzelia bipindensis Harms (Syn. Afzelia bella Harms)

Afzelia cuanzensis Oliv.


Angola
Cameroon


Congo
Côte d’Ivoire

Ghana
Mozambique


Nigeria

Senegal
Sierra Leone
Tanzania

Dem. Rep. of the Congo

Germany
Portugal
UK
USA

N’kokongo
Uvala
M’Banga,
Doussié
N’Kokongo
Lingue,
Azodau
Papao
Mussacossa, Chanfuta
Apa,
Aligna
Lingue
Kpendei
Mkora,
Mbembakofi
Bolengu

Afzelia
Chafuta
A
fzelia
Afzelia

Drago

Pterocarpus officinalis Jacq.

South AmericaFrance


UK

Lagunero,
Pallo de Poyo,
Sangre,
Sangre de Drago,
Sangrillo
Mangle-médaille,
Mangle-rivière Palétuvier,
Sang-dragon
Blood-wood,
Dragon's-blood

Duabanga

Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walpers

India
Indonesia
Malaysia

 

Myanmar
Papua New Guinea
Philippines
Thailand
Vietnam

Lampati Ramdala
Kalam
Magas,
Magaswith,
Phay-Sung,
Tagahas
Myaukngo
Duabanga
Loktob
Linkwai
Phay

Dukali

Parahancornia fasciculata (Poir.) BenoistDurian

Durio spp.

Indonesia
Malaysia

France
UK

Durian
Apa-Apa,
Bengang,
Durian,
Durian Isa,
Punggai

Durion
Durian

Ebène d'Afrique
(Ebène Madagascar)

Diospyros spp.

Diospyros crassiflora Hiern.(Syn. Diospyros evila Pierre ex A.Chev.)

Diospyros perrieri Jum.

Benin

Cameroon

 


Central African Republic

Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Nigeria


 


Germany


UK

Cubaga,
Ebène
Epinde-pinde,
Mavini,
Mevini,
Ndou

Bingo,


Ngoubou
Mopini
Ébano
Evila
Abokpo,
Kanran,
Nyareti
Osibin

Afrikanishes Ebenholz
African ebony, Madagascar ebony

Ebène noire d’Asie

Diospyros ebenum J. Koen.

Diosyros vera (Lour.) A.Chev.(Syn. Diospyros ferrea Willd.)

Diospyros melanoxylon Roxb.

Diospyros mollis Griff.

Diospyros mun A.Chev. & LecomteEbène veinée d’Asie

Diospyros celebica Bakh.

Diospyros marmorata R.Park.

Diospyros rumphii Bakh.Ebiara

Berlinia bracteosa Benth.

Berlinia confusa Hoyle.

Berlinia grandiflora Hutch. & Delz.

Angola
Benin
Cameroon

Congo
Dem. Rep. of the Congo
Côte d’Ivoire


Gabon
Ghana
Nigeria
Sierra Leone

Germany
UK

M’possa
Bagbe
Abem,
Essabem

M’Possa

M’Possa

Melegba,
Pocouli
Ebiara
Berlinia
Ekpogoi
Sarkpei

Berlinia
Berlinia

Ekaba

Tetraberlinia spp.

Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman(Syn. Berlinia bifoliolata Harms)

Tetraberlinia tubmaniana J. León.

Cameroon
Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Liberia


Germany
Netherlands
Spain
UK

Ekop-Ribi
Eko-Andoung
Ekop
Ekop-Andoung
Hoh,
Sikon


Ekop
Ekop
Ekaban
Tetraberlinia

Ekoune

Coelocaryon preussii Warb.

Cameroon
Central African Republic
Congo
Dem. Rep. of the Congo
Equatorial Guinea

Gabon

Nigeria

Nom Eteng

Kolomeko
Kikubi-Lomba

Lomba-Kumbi
Ekoune,
Ekun
Ekoune,
Ekun
Egbenrin

Emien

Alstonia boonei De Wild.

Alstonia congensis Engl.(Syn. Alstonia gilletii De Wild.)

Nigeria

UgandaUK

Awun,
Egbu
Mubajangalabi,
Mujua,
Mukoge,
Musoga
Alstonia,
Pattern wood,
Stool wood

Essessang

Ricinodendron spp.

Ricinodendron africanum Müll. Arg.

Ricinodendron heudelotii Pierre ex Henckel

Ricinodendron rautanenii Schinz.

Benin
Congo
Côte d’Ivoire
Ghana
Mozambique
Togo

UK

Muawa
Erimado
Erimado
Erimado
Muawa
Erimado

African Nut Tree,
African Wood,
A
frican Wood-Oil Nut Tree,
Cork Wood

Essia

Petersianthus macrocarpus Liben(Syn. Petersia africana Welw.)

UK

Esia

Essoula

Plagiostyles africana Prain ex De Wild.Etimoé

Copaifera mildbraedii Harms

Copaifera salikounda Heckel

Benin
Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of the Congo
Gabon
Ghana
Nigeria

Akpaflo
Essak

Bilombi
Yama
Etimoé

Bofelele
Andem-Evine
Entedua
Ovbialeke

Eveuss

Klainedoxa buesgenii Engl.

Klainedoxa gabonensis Pierre ex Engl.

Cameroon
Central African Republic Congo

Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of
the Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria

Ngon

Oboro
Kuma-kuma
Kroma
Ikele,
Kuma-kuma
Eves
Eveuss
Kruma
Odudu

Evino

Vitex ciliata Pellegr.
Vitex pachyphylla BakerEyek

Pachyelasma tessmannii HarmsEyong

Eribroma oblongum Pierre ex A.Chev.
(Syn. Sterculia oblonga Masters)

Cameroon

Central African Republic
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea


Gabon

Ghana
Nigeria

UK

Bongele,

Eyong

Bongo
Bi
N’Chong,
N’Zong
N’Chong,
N’Zong
Ohaa
Okoko

White Sterculia,
Yellow Sterculia

Eyoum

Dialium spp.

Dialium bipindense Harms.

Dialium dinklagei Harms.

Dialium aubrevillei Pellegr.

Dialium pachyphyllum Harms.

Cameroon

Congo
Côte d’Ivoire


Gabon

Guinea-Bissau
Liberia


Mozambique
Dem. Rep. of the Congo

Mfang,
M’Fan
Penzi
Afambeou,
Kofina
Eyoum,
Omvong
Pau Veludo
Ciania,
Gbelle-Flu,
Gia Kaba
Ziba
Bongola,
Kasudu

Faro

Daniellia spp.

Daniellia klainei Pierre

Daniellia ogea Rolfe

Daniellia thurifera Bennet

Benin
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of the Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
Sierra Leone

Germany
UK

Jatin
Nsou
Singa N'Dola
Faro
Bolengu

N'Su
Lonlaviol
Ogea
Oziya
Gnessi

Daniellia
Ogea

Faveira

Parkia multijuga Benth.

BrazilColombia

Ecuador
French Guiana


Guyana

Peru
Suriname
Venezuela

Fava Araba Tucupi,
Fava Bolota,
Faveira,
Parica,
Visgueiro
Huarango,
Rayo
Tangama
Dodomissinga,
Kouatakaman
Black Manariballi,
Ipanai,
Uya
Goma Pashaco
Kwatakama
Cascaron

Faveira Amargosa

Vatairea paraensis Ducke

Brazil

Colombia

Guyana

French Guiana

Honduras
Panama
Peru


Suriname

Angelim Amargoso,
Aracuy,
Fava Amarela,
Fava Amargosa,
Faveria Amarela,
Faveira Amargosa,
Faveria Bolacha
Guerra,
Maqui
Arisauro,
Bastard Purpleheart,
Bauwau
Inkassa,
Yongo
Amargo
Amargo
Mari-Mari,
Marupa del Bajo
Arisoeroe,
Gele Kabbes,
Geli-Kabissi

Fijian Sterculia

Sterculia vitiensis Seem.

Oceania

Waciwaci

Framiré

Terminalia ivorensis A. Chev.

Cameroon
Côte d’Ivoire
Ghana
Liberia
Nigeria

Sierra Leone

UK

Lidia
Framiré
Emeri
Baji
Idigbo,

Black Afara
Baji
Idigbo

Formigueiro

Triplaris cumingiana Fisch.& C.A.Mey.
(Syn. Triplaris guayaquilensis Wedd.)

Ecuador

Fernansanchez

Freijo

Cordia goeldiana Hub

Brazil

Freijo
Frei-Jorge

Fuma

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
(Syn. Ceiba thonningii A. Chev.
Syn. Bombax pentandrum L.)

Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire

Ghana
Liberia
Nigeria

Sierra Leone

Dem. Rep. of the Congo

France
Germany
UK

Doum
Fuma
Enia,
Fromager
Onyina
Ghe
Okha,
Araba
Ngwe,
Banda
Fuma

Fromager
Ceiba
Ceiba

Gaiac

Guaiacum spp

Mexico

Venezuela

France
Germany
Netherlands
Spain
UK

Palo Santo,
Guayacancillo
Guayacán

Gaiac
Mexiko-Pockholz
Pockhout
Guayacán
Guaiacum Wood

Galacwood

Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb.Gale Silverballi

Aniba hypoglauca Sandwith (Syn. Aniba ovalifolia Mez.)

South America

Gale Silverballi,
Garl,
Kawioi,
urero Shiruaballi,
Kurero Silverballi,
Moena Puchiri,
Silverballi,
Yellow Silverballi,
Yellow Sweetwood

Gavilan

Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke


Pashaco,
Pino Chuncho

Gavilán Blanco

Oreomunnea pterocarpa Oerst.Geronggang

Cratoxylum arborescens (Vahl) Bl.

Cratoxylum arborescens var. miquelli King

Cratoxylum glaucum Korth.

Cratoxylum lingustrinum Bl.

Cratoxylum polyanthum Korth.

Indonesia
Malaysia

Gerunggang
Mapat
Mulu
Selunus
Gonggang
Serungan

Gerutu

Parashorea densiflora Slooten & Sym.

Parashorea lucida (Miq.) Kurz

Parashorea parvifolia Wyatt-Smith ex P.S.Ashton

Parashorea smythiesii Wyatt-Smith ex P.S.Ashton

India
Indonesia
Laos
Malaysia

 

 

Thailand

Tavoy Wood
White Meranti
Mai Hao
Gerutu,
Gerutu Pasir,
Heavy White Seraya,
Meranti Gerutu,
Meruyun,
Urat Mata Batu,
Urat Mata Bukit,
Urat Mata Daun Kechil,
Khai Khieo

Gheombi

Sindoropsis letestui (Pellegr.) J. Léon.
(Syn. Copaifera letestui Pellegr.)

Cameroon
Gabon

Lumbandjii
Gheombi,
Ngom

Goiabao

Chrysophyllum lucentifolium Cronquist
(Syn. Planchonella pachycarpa Pires
Syn. Pouteria pachycarpa Pires
Syn. Syzygiopsis pachycarpa Ducke)

BrazilAbiu Casca,
Abiurana,
Abiurana Amarela,
Abiurana Goiaba,
Goiabao,
Goyabao

Gombé


Didelotia africana Baill.

Didelotia idae Oldem., de Wit & Léon.

Didelotia letouzeyi Pellegr. 

Cameroon

Côte d’Ivoire
Gabon
Liberia
Sierra Leone 

Ekop-Gombe,
Gombe
Broutou
Angok
Bondu
Timba

Greenheart

Chlorocardium rodiei (Schomb.) Rohwer, H.G.Richt. & van der Werff

Brazil

Guyana

SurinamVenezuel

Bibiru,
Itauba Branca
Bibiru,
Demerara,
Greenheart
Beeberoe
Groenhart
Sipiroe
Viruviru

Grenadille d’Afrique

Dalbergia melanoxylon Gutif. & Perr.

Chad
Dem. Rep. of the Congo
Ethiopia

Kenya


Namibia and South Africa


Uganda
Zambia


 

 


ZimbabweUK

Tabum
Kafundula

Zobbi,
Zebe
Kikwaju,
Mpingo,
Poyi

Driedoring Ebbehout,
Mokelete,
Sebrahout,
Swartdriedoring,
Umbambangwe
Motangu
Chinsale,
Kasalusalu,
Mfwankomo,
Mkelete,
Mkumudwe,
Msalu,
Mukelete,
Musonkomo
Murwiti,
Pulupulu

African blackwood,
African ebony,
Mugembe,
Poyi

Grigri

Licania spp

Brazil

Colombia
Costa Rica
Guyana

Mexico
Peru

Venezuela

Anauerá,
Caraipé,
Turiuva
Carbonero
Zapote
Kautaballi,
Konoko,
Zapote
Carbonero,
Zapote
Carbonero

Guágara

Sabal mauritiiformis Griseb. & H.Wendl.

South America

Catarata,
Palma Amarga,
Palma de Guagara,
Palma de Vaca,
Palmiche

Guariuba

Clarisia racemosa Ruiz. & Pav.

Bolivia
Brazil


Colombia

Ecuador

 

PeruMurure
Guariuba,
Oiticica Amarela,
Oiticica da Mata
Aji,
Guariuba
Mata Palo,
Moral Bobo,
Pituca
Capinuri,
Guariuba,
Murere,
Turupay Amarillo

Haiari

Alexa spp.

Brazil
Guyana
Suriname

Melancieira
Haiariballi
Nekoe-Oedoe

Haldu

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale

(Syn. Adina cordifolia (Roxb.) Hook. f.)

Cambodia

India
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines

Sri Lanka
Thailand

Vietnam

Khvao,
Kwao
Haldu
Lasi
Thom
Meraga
Hnaw
Adina,
Haldu
Kolon
Kwao,
Tong Lueang
Gao-Vang

Hard Alstonia (Pulaï)

Alstonia angustiloba Miq.

Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don.

Alstonia spatulata Bl.

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

Alstonia pneumatophora Back. ex Den Berger

Indonesia

Malaysia
Myanmar

Papua New Guinea

Philippines
Thailand
Vietnam

Australia

India

UK

Pulai,
Sepati
Pulai
Letok,
Sega
White Cheese Wood,
Mike Wood
Dita
Thia
Mo-Cua
White Cheese Wood,
Mike Wood
Chaitanwood,
Chatian
Pagoda Tree,
Patternwood

Hevea

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

Brazil

Guyana
Malaysia
Peru

Thailand
Venezuela


UK

USA

Mapalapa,
Seringa,
Seringueira
Hatti
Hevea Wood
Jeve,
Shirenga
Rubber Tree
Arbol de Caucho

Para Rubber Tree
Rubber Wood

Higuerilla

Micandra spruceana (Baill.) R. Shultes

Colombia

Peru


Venezuela

Reventillo,
Yetcha
Carapacho,
Higuerilla Negra,
Shiringa Masha
Cunuri

Huruasa

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip

Guyana

Ingarana,
Tento Azul

Iatandza

Albizia angolensis Welw.

Albizia ferruginea Benth.

Angola
Benin
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon
Ghana

Liberia
Nigeria
Uganda

Dem. Rep. of the Congo

UK

Zanzangue
Agla Nyinfun
Evouvous
Sifou-Sifou
Yatanza
Iatandza
Awiemfo-Samina,
Okuro
Musase
Ayinre-Ogo
Mugavu,
Nongo
Elongwamba,
Okuru

West African Albizia

Ibirà Pytâ

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub (Syn. Peltophorum vogelianum Benth.)

Argentina
Brazil
Paraguay

Canafístula
Guarucaia
Yvyrapyta

Idewa

Haplormosia monophylla Harms

Liberia

Black Gum,
Liberian Black Gum

Igaganga

Dacryodes igaganga Aubr. & Pell.Ilomba

Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb.
(Syn. Pycnanthus kombo Baill.) Warb.

Angola
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
Sierra Leone
Dem. Rep. of the Congo

Ilomba
Eteng
Ilomba
Walélé
Calabo
Eteng
Otié
Akomu
Kpoyéi
Lolako,
Lejonclo

Imbuia

Ocotea porosa Barosso
(Syn. Phoebe porosa (Nees & Mart.) Mez.)

Brazil

South America

UK
USA

Canela,
Imbuia,
Embuia
Laurel

Brazilian Walnut
Imbuya,
Brazilian Walnut

Inga

Inga spp

Argentina
Brazil


French Guiana

 

Guyana
Honduras
Peru
Suriname

Inga
Inga,
Ingazeira,
Inga-Chi-Chi,
Inga-Chi-Chica
Bois Pagode,
Bougouni,
Lebi Oueko,
Oueko
Kurang,
Kwari,
Kwarye,
Maporokon,
Yokar
Guama
Shimbillo
Abonkini,
Prokonie

Ingyin

Pentacme siamensis (Miq.) KurzInyak

Antonia ovata PohlIpé

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos (Syn. Tabebuia ipe (Mart.) Standl.)

Handroanthus capitatus (Bur & K.Schum) Sanwith (Syn. Tabebuia capitata Sandw.)

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose (Syn. Tabebuia serratifolia Nichols)

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos (Syn. Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standl.)

Argentina
Bolivia


Brazil


Central AmericaColombia


French Guiana
Guyana

Paraguay
Peru

Suriname
Trinidad and Tobago

Venezuela

Lapacho
Ipé,
Lapacho,
Tajibo
Ipé,
Ipé Roxo,
Pau d’Arco
Amapa,
Prieta,
Cortez,
Guayacan,
Cortés
Canaguate,
Polvillo,
Roble Morado
Ebene verte
Hakia,
Ironwood
Lapacho Negro
Tahuari Negro,
Ebano Verde
Groenhart
Poui,
Yellow Poui
Acapro,
Araguaney

Iroko


Milicia spp.

Milicia excelsa C.C. Berg (Syn. Chlorophora excelsa (Welw.) Benth.)

Milicia regia C.C. Berg (Syn. Chlorophora regia A. Chev.)

Angola
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
East Africa

Equatorial Guinea
Gabon

Ghana
Liberia
Mozambique
Nigeria
Sierra Leone
Dem. Rep. of the CongoBelgium

Moreira
Abang
Kambala
Iroko
Mvuli,
Mvule
Abang
Abang,
Mandji
Odum
Semli
Tule Mufula
Iroko
Semli

Lusanga,
Molundu,
Mokongo

Kambala
Kambala

Itaùba

Mezilaurus spp.

Brazil
French Guiana
Suriname

Louro Itauba
Taoub Jaune
Kaneelhout

Izombé

Testulea gabonensis Pellegr.

Cameroon
Congo
Gabon

Rone
N'Gwaki
Ake,
Akewe,
Izombe,
N'Komi

Jacareuba

Calophyllum brasiliense Cambess.

Brazil

Árbol de santa María,
Calophylle du Brésil,
Guanandi,
Maria,
Santa Maria

Jatoba

Hymenaea courbaril L.

Brazil
French Guiana

Central and South America, Caribbean

 

 

 

Suriname


UKJatobá
Gomme Animée,
Pois Confiture

Algarrobo,
Algarrobo de la Antillas,
Algarrobo das Antilhas,
Azucar,
Cuapinol,
Curbaril,
Guapinol,
Huayo,
Jataí,
Jutaby
Rode Lokus


Brazilian Cherry,
Brazilian Copal,
Cayenne Copal,
Copal,
D
emarara Copal,
Kerosene Tree,
Stinking Toe,
Latin American Locust,
West Indian Locust

Jelutong

Dyera costulata Hook. f.

Dyera polyphylla (Miq.) Steenis
(Syn. Dyera lowii Hook. f.)

Indonesia

Malaysia

Singapore

Jelutong,
Djelutong,
Melabuwai
Jelutong,
Andjaroetoeng,
Letoeng,
Pantoeng,
Jelutong Bukit,
Jelutong Paya
Red and/or White Jelutong

Jequitiba

Cariniana legalis O. Ktze(Syn. Cariniana brasiliensis Casar.)

Allantoma integrifolia (Ducke) S.A.Mori (Syn. Cariniana integrifolia Ducke)

Bolivia
BrazilYesquero
Jequitiba,
Jequitiba Branco,
Jequitiba Rosa,
Jequitiba Vermelho,
Estopeiro

Jito

Guarea guidonia (L.) Sleumer
(Syn. Guarea guara (Jacq.)
P. Wils. Syn. Guarea trichilioides L.)Jongkong

Dactylocladus stenostachys Oliv.

Indonesia


Malaysia

Mentibu,
Sampinur
Medang-Tabak,
Jongkong,
Medang,
Merubong

Jorori

Swartzia jorori HarmsJùraco

Bucida buceras L.

Mexico, Central and South America

Black Olive,
Bois Gris-Gris,
Bois Margot,
Gregre,
Júcaro,
Oxhorn Bucida,
Ucar

Kabok

Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.

Malaysia
Thailand

UK

Pau Kijang
Kabok

Wild Almond

Kadam

Neolamarckia spp.

Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser (Syn. Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq.)

Neolamarckia macrophylla (Roxb.) Bosser (Syn. Anthocephalus macrophyllus (Kuntze) Havil.)

Indonesia

Malaysia
MyanmarPhilippines

Jabon,
Kelempajan
Kalempayn
Kelampo,
Kelepayan,
Ludai,
Kelempayan
Mau,
Yemau,
Maukadon,
Mau-Lettan-She
Kaatoan Bangkal

Kanda
(Kanda brun,
Kanda rose)

Beilschmiedia spp.

Beilschmiedia congolana Robyns & Wilczek

Beilschmiedia gaboonensis Benth. & Hook.

Beilschmiedia hutchinsoniana Robyns & Wilczek

Beilschmiedia letouzeyi Robyns & Wilczek

Beilschmiedia mannii Robyns & Wilczek

Beilschmiedia oblongifolia Robyns & Wilczek

Cameroon
Central African Republic
Côte d’Ivoire
Gabon
Tanzania

Kanda

Bonzale
Bitehi
Nkonengu
Mfimbo

Kapokier

Bombax buonopozense P. Beauv.
(Syn. Bombax flammeum Ulbr.)Kapur

Dryobalanops spp.

Dryobalanops sumatrensis (J.F.Gmel.) Kosterm.

(Syn. Dryobalanops aromatica C.F. Gaertn.)

Dryobalanops beccarii Dyer

Dryobalanops fusca V. St.

Dryobalanops lanceolata Burck

Dryobalanops oblongifolia Dyer

Dryobalanops rappa Becc.

Brunei Darussalam

Indonesia

 


Malaysia

France
UKKapur Bukit,
Kapur Peringii,
Kapur Anggi
Kapur Singkel,
Kapur Sintuk,
Kapur Empedu,
Kapur Tanduk,
Kapur Kayatan,
Petanang
Kapur-Kejatan,
Keladan,
Swamp Kapur,
Borneo Camphorwood-Paigie

Capur
Borneo Camphor,
Borneo Camphorwood,
Borneo Camphorwood-Paigie

Karité

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.(Syn. Butyrospermum paradoxum

(C.F. Gaertn.) Hepper
Syn. Butyrospermum parkii (G. Don) Kotschy)

Africa

Shea Butter Tree,
Shea Tree,
Shi Tree

Kasai

Pometia spp.

Papua New Guinea
Myanmar
Philippines
Vietnam

France
S
pain
UK

Taun
Sibu
Malugai
Truong

Bois de Pieux
Longán de Fiji
Fiji Longan,
Island Lychee

Kaudamu

Myristica castaneifolia A. Gray

Southeast Asia

Fiji Nutmeg

Kedondong

Canarium spp.

Dacryodes spp.

Santiria spp.

India

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thailand
Vietnam

Dhuwhite,
White Dhup
Kenari,
Kiharpan
Kedondong,
Upi
Dulit,
Pili
Ma-Kerm
Cham

Kekatong

Cynometra spp

Fiji
Malaysia

Myanmar
Philippines
Thailand

Moivi
Belangkan,
Kekatong
Myinga
Oringen
Mang-kha

Kékélé

Holoptelea grandis Mildbr.

Benin
Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of the Congo
Ghana
Nigeria
Uganda

Sayo
Avep-Ele

Gomboul
Mbosso
Kékélé

Nemba-Mbobolo
Onakwa
Olazo
Mumuli

Kelat

Eugenia spp.

India
Indonesia
Malaysia


Myanmar
Papua New Guinea
Philippines
Thailand
Vietnam

Jaman
Jaman,
Jambu,
Jamun,
Meralu,
Nir-Naval
Black Kelat,
Common Kelat,
Kelat
Tabye
Water Gum
Makasin
Chomphu
Plong,
Tram

Keledang (Terap)

Artocarpus spp.

Indonesia
Malaysia

Philippines
Thailand

Teureup
Pudau,
Terap
Antipolo
Ka-ok

Kembang semangkok

Scaphium spp

Malaysia


Myanmar
Thailand

Kembang semangkok,
Selayar
Thitlaung
Samrong

Kempas

Koompassia malaccensis Maing. ex Benth.

Indonesia

Malaysia


Papua New Guinea
Thailand

Menggeris,
Toemaling
Kempas,
Mengris,
Impas
Kempas
Yuan

Keranji

Dialium spp

Cambodia

Indonesia
Myanmar
Thailand


Vietnam

UK

Xoay,
Kralanh
Kerandji
Taung-Kaye
Kaki-Khao,
Khleng,
Yi-Thongbung
Xoay

Keranji,
Kranji

Keriti Silverballi

Ocotea puberula (Rich.) Nees

Argentina

Brazil
Peru
Paraguay


Suriname

Canela Guaica,
Guaicá
Canela-de-Corvo,
Guaica,
Canela-Parda,
Canela-Pimenta,
Canela Pinho,
Canela-Sebo
Moraja Kaspi
Laurel Guaika,
Guaika
Keretiballi

Keruing

Dipterocarpus spp.

Dipterocarpus acutangulus Vesque

Dipterocarpus appendiculatus Scheff.

Dipterocarpus alatus A. DC.

Dipterocarpus baudii Korth.

Diptrocarpus gracilis Blume (Syn. Dipterocarpus pilosus Roxb.)

Dipterocarpus cornutus Dyer

Dipterocarpus costulatus V. SI.

Dipterocarpus kerrii King

Dipterocarpus verrucosus Foxw. ex Slooten

Cambodia


India
Indonesia
Laos
Malaysia

 

Myanmar

Philippines
Sri Lanka
Thailand
Vietnam

Chloeuteal,
Dau,
Khlong,
Thbeng,
Gurjun
Keroeing,
Nhang,
Keruing Gaga,
Keruing Bajak,
Keruing Beras
Yang,
Kanyin
Apitong
Hora
Yang
Dau (Yaou),
Tro

Kiasose

Pentadesma butyracea Sabine

Pentadesma lebrunii StanerKibakoko

Anthonotha fragrans (Baker f.) Exell & Hillc. (Syn. Macrolobium fragrans Baker f.)Kikenzi

Ocotea usambarensis Engl.Kokko

Albizia lebbek (L.) Benth.

Bangladesh

Philippines

India

Indonesia

 

MalaysiaNepal
ThailandVietnam

France


Spain

 

 


UK

Sirish,
Sirisha
Aninapla,
Langil
Siris,
Sirs
Kitoke,
Tarisi,
Tekik
Batai,
Batai Batu,
Kungkur,
Oriang
Kalo Siris
Cha Kham,
Chamchuri,
Kampu,
Phruek,
Suek
Lim Xanh


Bois noir,
Bois savane,
Tcha Tcha
Acacia Chachá,
Algarroba de Olor,
Amor Plantónico,
Aroma,
Aroma Fracesca,
C
abellos de Ángel,
Faurestina,
Florestina,
Lengua de Mujer,
Lengua Viperina
Acacia Amarilla,
East Indian Walnut,
English Woman's Tongue,
Fry wood,
Indian Siris,
Lebbeck,
Siris Tree,
Woman’s Tongue Tree

Kondroti

Rhodognaphalon brevicuspe Roberty
(Syn. Bombax brevicuspe Sprague)

Rhodognaphalon schumannianum A. Robyns
(Syn. Bombax rhodognaphalon K. Schum.)

Bombax chevalieri Pellegr.

Benin
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon

Ghana
Mozambique

Nigeria
Tanzania

UK

Kpatin Dehun
Ovong
N’Demo
Kondroti
Alone,
Ogumalanga
Bombax
Meguza,
Mungusa
Awori
Mfume

East African Bombax

Kosipo

Entandrophragma candollei Harms

Angola
Cameroon
Côte d’Ivoire
Ghana
Nigeria

Dem. Rep. of the Congo

Germany
UK

Lifuco
Atom-Assie
Kosipo
Penkwa-Akowaa
Omu,
Heavy Sapelle
Impompo

Kosipo-Mahagoni
Omu

Kotibé

Nesogordonia spp.

Nesogordonia kabingaensis var. kabingaensis (K.Schum.) Capuron(Syn. Nesogordonia papaverifera R. CapuronSyn. Cistanthera papaverifera A. Chev.)Angola
Cameroon

Central African Republic
Côte d’Ivoire
Gabon
Ghana
Nigeria
Dem. Rep. of the Congo

UK

Kissinhungo
Ovoe,
Ovoui

Naouya
Kotibé
Aborbora
Danta
Otutu

Kondofindo

Danta

Koto

Pterygota spp.

Pterygota macrocarpa K. Schum.

Pterygota bequaertii De Wild.

Central African Republic
Côte d’Ivoire
Gabon
Ghana

Nigeria

Dem. Rep. of the Congo

Germany
UK


Kakende
Koto
Ake
Kyere,
Awari
Kefe,
Poroposo

Ikame

Anatolia
African Pterygota, Pterygota

Kulim

Scorodocarpus borneensis (Baillon) Becc.

Malaysia

Bawang Hutan

Kumbi
 

Lannea welwitschii (Hiern) Engl.

Côte d’Ivoire

Ghana
Nigeria

Baiséguma,
Kakoro,
Loloti
Kumenini
Ekika

Kungkur

Albizia saman (Jacq.) Merr.Kurokaï

Protium spp

Bolivia
Brazil


Colombia

Ecuador
French Guiana

Guyana


Peru
Suriname
Venezuela

Carano
Almecega,
Aruru,
Breu
Anime,
Carano,
Currucay
Anime Blanco
Encens Blanc,
Gris Rouge
Haiawa,
Kurokay,
Porokay
Copal-Caspi
Tinguimoni
Anime,
Carano,
Azucarito

Landa

Erythroxylum mannii Oliv.

Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon
Dem. Rep. Of the Congo
Sierra Leone

Landa
Lukienzo
Dabe
Landa

Nkanza
Bimini

Lati

Amphimas spp.

Amphimas pterocarpoides Harms

Cameroon

Côte d’Ivoire
Ghana
Congo

Edjin,
Edzil
Lati
Edzui
Muzui,
Bokanga

Laurel, Indian

Terminalia tomentosa (Roxb.) Wight & Arn.

Cambodia
IndonesiaLaos
Myanmar

Philippines
Thailand
Vietnam

Chhlik Snaeng
Arjun,
Jaha,
Jelawai,
Talisai,
Telinsi,
Kumbuk
Suak Dam
Taukyan,
Thinsein
Indian Laurel
Hok Fa
Chieu-Lieu

Limba

Terminalia superba Engl. & Diels

Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Ghana
Nigeria

Sierra Leone
Dem. Rep. of the Congo

FranceUSA

Akom

N’Ganga
Limba
Fraké
Akom
Ofram
Afara,

White Afara

Kojagei
Limba

Limbo,
Fraké,
Noyer du Mayombé
Korina

Limbali

Gilbertiodendron spp.

Gilbertiodendron dewevrei (De Wild.) J. Léon
(Syn. Macrolobium dewevrei De Wild.)


Gilbertiodendron preussii J. Léon

Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of the Congo

Gabon
Ghana
Liberia

Ekobem

Molapa
Epal
Vaa

Ditshipi,
Ligudu
Limbali
Abeum
Tetekon,
Sehmeh

Limonaballi

Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D.Penn.Loliondo

Olea welwitschii (Knobl.) Gilg. & G.Schellenb.
(Syn. Steganthus welwitschii Knobl.)

UK

Elgon olive

Longhi

Chrysophyllum spp.
(Syn. Gambeya spp.)

Chrysophyllum africanum G.Don,
(Syn. Gambeya africana Pierre)

Chrysophyllum lacourtianum De Wild.)
(Syn. Gambeya lacourtiana Aubrev. & Pellegr.)

Chrysophyllum subnudum Baker
(Syn. Gambeya subnuda Pierre)

Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire

Gabon
Ghana
Nigeria

Abam

Bopambu
Longhi
Akatio,
Anandio,
Aningueri Rouge
M’bebame
Akasa
Ekpiro,
Osan

Lotofa

Sterculia rhinopetala Schum.

Cameroon
Côte d’Ivoire
Ghana
Nigeria

UK

N’Kanang
Lotofa
Wawabima
Aye

Brown Sterculia

Louro vermelho

Ocotea rubra Mez.

Brazil

French Guiana
GuyanaSuriname

UK

Gamela,
Louro Gamela,
Louro Vermelho
Grignon Franc
Baaka,
Determa,
Red Louro,
Wanu
Teteroma

Determa

Lupuna

Chorisia spp

South America

Arbol botella,
Árbol de lana,
Paina de seda,
Painera,
Palo Borracho,
Palo Barrigudo,
Palo Botella

Lusambya

Markhamia lutea (Benth.) K. Schum.
(Syn. Markhamia platycalyx Sprague)Maçaran­duba

Manilkara spp.

Manilkara bidentata A Chev.
(Syn. Manilkara surinamensis (Miq.) Dubard)

Manilkara huberi (Ducke) Standl. Dubard

Brazil


Colombia

French Guiana

Guyana


Panama
Peru

Suriname
Venezuela


UK
USA

Maçaranduba,
Maparajuba,
Paraju
Balata,
Nispero
Balata franc,
Balata rouge,
Balata gomme,
Balata,
Bulletwood,
Beefwood
Nispero
Pamashto,
Quinilla Colorada
Bolletrie
Balata
Massarandu

Bulletwood
Bulletwood,
Beefwood

Machang

Mangifera spp

India

Indonesia
Malaysia

Myanmar


Pakistan
Papua New Guinea
Philippines

Solomon Islands
Thailand

Vietnam

France
UK

Mangga,
Mango
Membacang
Asam,
Machang,
Sepam
Mangowood,
Thayet
Mango
Mango
Ailai,
Asai,
Pahutan
Ma-Muang-Pa
Ma-Muang-Pa,
Pamutan
Xoai

Manguier
Mangowood

Machiche

Lonchocarpus lanceolatus Benth.

Central America

Black Cabbagebark,
Chaprerno,
Sindjaplé

Mafu

Clausena melioides Hiern.

Fagaropsis angolensis H.M.Gardn

Tanzania


Kenya

Mfu,
Mkunguni,
Mtongoti
Muyinja

Mafumati

Newtonia buchananii Gilb. & Bout
(Syn. Piptadenia buchananii Bak.)Mahogany

Swietenia macrophylla King
(Syn. Swietenia candollei Pitt.

Syn. Swietenia tessmannii Harms.

Syn. Swietenia krukovii Gleason)

Swietenia mahagoni (L.) Jacq.

Swietenia humilis Zucc.

Bolivia

Brazil

Central America


Colombia
Cuba
Dominican Republic
Guatemala
Haiti
Mexico

Nicaragua
Peru

Venezuela

France
Italy
Netherlands
Spain
UK

USA

Caoba,
Mara
Aguano,
Mogno
Araputanga
Caoba,
Caoba del Sur,
Caoba del Atlantica
Caoba
Caoba
Mahogani
Chacalte
Mahogani
Zopilote,
Baywood
Mahogani
Aguano,
Caoba
Caoba,
Orura

Acajou d’Amérique
Mogano
Mahonie
Caoba
Mahogany,
Brazilian Mahogany
Mahogany,
Brazilian Mahogany

Malagangai

Eusideroxylon melagangai (Symington) Kosterm.Malas

Homalium spp.

Indonesia

 

Malaysia

 


Philippines

Myanmar
Laos

Dlingsem,
Gia,
Melmas,
Momala
Banisian,
Padang,
Selimbar,
Takaliu,
Aranga
Myaukchaw,
Myaukugo
Khen Nang
Kha Nang

Manbodé

Detarium macrocarpum Harms

Detarium senegalense J.F. Gmel.

West and Central AfricaDankh,
Petit Détar,
Sweet Dattock

Mandio­queira

Qualea spp.

Brazil

French Guiana


Suriname
Venezuela

Mandio,
Mandioqueira,
Quaruba
Gronfolo Gris
Grignon Fou,
Kouali
Gronfoeloe
Florecillo

Manil

Symphonia globulifera L.f.

Bolivia

Brazil

Colombia

Ecuador


French Guiana

Guyana
Peru

Suriname

Trinidad and Tobago
Venezuela
USA

Azufre,
Bolivia
Anani,
Canadi,
Mani
Azufre,
Machare
Machare,
Puenga,
Zaputi
Manil,
Manil Marecage
Manni
Azufre,
Brea-Caspi
Mani,
Mataki
Mangue
Mani,
Paraman,
Peramancillo


Boarwood

Manil Montagne

Moronobea coccinea Aubl.

Brazil

French Guiana

 

Guyana


Suriname

Anani Da Terra Firme,
Bacuri de Anta
Manil Montagne,
Manil Peou,
Parcouri-Manil
Coronobo,
Morombo-Rai,
Moronobo
Manniballi,
Matakkie

Marupa

Simarouba amara Aubl

Bolivia
BrazilColombia
EcuadorFrench Guiana
Guyana
Peru
Suriname
Venezuela


UK

Chiriuana
Marupa,
Marupauba,
Parahyba,
Paraiba,
Tamanquiera
Simaruba
Cedro Amargo,
Cuna,
Guitarro
Simarouba
Simarupa
Marupa
Soemaroeba
Cedro Blanco,
Simarouba


Bitterwood

Mata-Mata

Eschweilera spp.

Eschweilera amara Mart. ex O. Berg

Brazil

French Guiana

 

 

Guyana


Suriname

Mata-Mata,
Matamata Preto
Baakalaka,
Baikaaki,
Balibon,
Kouanda,
Maho,
Mahot Noir,
Mahou
Black Kakaralli,
Kakaralli
Hoogland Barklak,
Manbarklak

Mata Ulat

Kokoona spp.Mecrussé

Androstachys johnsonii Prain

Mozambique
South Africa

Cimbirre
Lebombo Ironwood,
Nsimbitsi

Medang

Litsea spp.

Australia
Malaysia
Myanmar
Philippines

Vietnam
Indonesia
Laos
Myanmar

Bollywood
Medang Padang
Ondon
Bagaoring,
Batikuling
Boi loi
Huru
Chick Dong
Kyese

Melunak

Pentace spp.

Malaysia


Myanmar
Thailand

Baru Baran,
Melunak,
Takalis

Baru Baran
Sisiat

Mempening

Lithocarpus spp.Mengkulang

Heritiera spp.
(Syn. Tarrietia spp.)

Heritiera albiflora (Ridl.) Kosterm.

Heritiera borneensis (Merr.) Kosterm.

Heritiera simplicifolia (Mast.) Kosterm.

Heritiera javanica (Bl.) Kosterm.

Heritiera kuenstleri (King) Kosterm.

Heritiera sumatrana (Miq.) Kosterm.

Tarrietia perakensis King

Cambodia
Indonesia

Malaysia

Myanmar
Philippines
Thailand
Vietnam


AustraliaDon-Chem
Palapi,
Teraling
Mengkulang,
Kembang
Kanze
Lumbayau
Chumprag
Huynh

Red or Brown Tulip Oak

Mepepe

Albizia adianthifolia W.F. Wight

Albizia gummifera A.C. Sm.
(Syn. Albizia fastigiata Oliv.)

Albizia zygia J.F. Macbr.Meransi

Carallia spp.

Carallia borneensis Oliv.

Southeast Asia

Karibas
Kemuning Hutan
Magtungod

Meranti, Dark red

Shorea spp.

Shorea curtisii Dyer ex King

Shorea pauciflora King

Shorea platyclados Sloten ex Endert

Shorea argentifolia Sym.

Shorea ovata Dyer ex King

Shorea parvifolia King

Shorea singkawang (Miq.) Burck

Shorea pachyphylla Ridl. ex Sym.

Shorea acuminata Dyer

Shorea hemsleyana King

Shorea leprosula Miq.

Shorea macrantha Brandis

Shorea hemsleyana (King) King ex Foxw.

Shorea platycarpa Heim.
Shorea polysperma (Blanco) Merr.

IndonesiaMalaysia

 

Philippines


UK

USA

Red Meranti,
Red Mertih,
Meranti Ketung, Meranti Bunga,
Meranti Merah-Tua
Nemesu,
Meranti Bukit,
Meranti Daun Basar,
Dark Red Seraya,
Obar Suluk,
Seraya Bukit,
Seraya Daun,
Binatoh,
Engbang-Chenak,
Meranti Bunga Sengawan
Tanguile,
Bataan,
Red Lauan

Red Lauan,
Dark Red Seraya
Dark Meranti

Meranti,
Light red

Shorea spp.

Shorea acuminata Dyer

Shorea dasyphylla Foxw.

Shorea hemsleyana (King) King ex Foxw.

Shorea macrantha Brandis

Shorea johorensis Foxw.

Shorea lepidota (Korth.) Bl.

Shorea leprosula Miq.

Shorea macroptera Dyer

Shorea sandakanensis Sym.

Shorea ovalis (Korth.) Bl.

Shorea parvifolia Dyer

Shorea palembanica Miq.

Shorea platycarpa Heim.

Shorea teysmanniana Dyer ex Brandis

Shorea revoluta Ashton

Shorea argentifolia Sym.

Shorea leptoclados Sym.

Shorea smithiana Sym.

Shorea albida Sym.

Shorea macrophylla (de Vriese) Ashton

Shorea quadrinervis Slooten.

Shorea gysbertsiana Burck

Shorea pachyphylla Ridl. ex Sym.

Indonesia
Malaysia
Philippines

ThailandRed Meranti,
Meranti Merah-Muda,
Meranti Bunga
Damar Siput,
Meranti-Hantu,
Meranti Kepong,
Meranti Langgang,
Meranti Melanthi,
Meranti Paya,
Meranti Rambai,
Meranti Tembaga,
Meranti Tengkawang,
Meranti Sengkawang,
Engkawang,
Seraya Batu,
Seraya Punai
Seraya Bunga,
Kawang
Almon,
Light Red Luan
Saya Khao,
Saya Lueang,Chan HoiMeranti,
White

Shorea spp

Shorea agami Ashton

Shorea assamica Dyer

Shorea bracteolata Dyer

Shorea dealbata Foxw.

Shorea henryana Lanessan

Shorea lamellata Foxw.

Shorea resinosa Foxw.

Shorea roxburghii G. Don

Shorea stalura Roxb.

Shorea hypochra Hance

Shorea hentonyensis Foxw.

Shorea sericeiflora C.E.C. Fischer & Hutch.

Shorea farinosa C.E.C. Fischer

Shorea gratissima Dyer

Shorea ochracea Sym.

Parashorea malaanonan (Blco.) Merr.

Shorea polita S. Vidal

Cambodia

Indonesia

Malaysia


Myanmar
Philippines

Thailand
Vietnam

Lumber,
Koki Phnom
Meranti Putih,
Damar Puthi
Meranti Jerit,
Meranti Lapis,
Meranti Pa’ang or Kebon Tang,
Meranti Temak,
Melapi,
White Meranti
Makai
White Lauan,
White Meranti
Pendan,
Pa Nong,
Sual,
Kabak Kau,
Xen,
Chai

Meranti,
Yellow

Shorea spp.

Shorea faguetiana Heim.

Shorea dolichocarpa Slooten.

Shorea maxima (King) Sym.

Shorea longisperma Roxb.

Shorea gibbosa Brandis

Shorea multiflora (Burck) Sym.

Shorea hopeifolia (Heim.) Sym.

Shorea resina-nigra Foxw.

Shorea peltata Sym.

Shorea acuminatissima Sym.

Shorea blumutensis Foxw.

Shorea faguetioides Ashton

Indonesia

Malaysia

Thailand

Meranti Kuning,
Kunyit,
Damar Hitam
Meranti Telepok,
Meranti Kelim,
Yellow Meranti,
Meranti Damar Hitam,
Yellow Seraya,
Seraya Kuning,
Selangan Kuning,
Selangan Kacha,
Seraya Kuning,
Lun Kuning,
Lun Gajah,
Lun Merat,
Lun Siput
Kalo

Meranti Bakau

Shorea rugosa F. Heim

Shorea uliginosa Foxw.Merawan

Hopea spp.

Hopea apiculata Sym.

Hopea griffithii Kurz

Hopea lowii Dyer

Hopea mengarawan Miq.

Hopea nervosa King

Hopea odorata Roxb.

Hopea papuana Diels

Hopea sangal Korth.

Hopea sulcata Sym.

Cambodia
Indonesia
Malaysia

 

Myanmar
Papua New Guinea
Philippines
Thailand
VietnamKoki
Merawan/Sengal
Merawan/Sengal
Gagil
Selangan,
Selangan-Kasha
Thingan
Light Hopea
Manggachapui
Takhian
Sao,
Sau

Merbau

Intsia palembanica Miq.
(Syn. Intsia bakeri Prain.)

Intsia palembanica (Miq.)

Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze
(Syn. Intsia retusa (Kurz.) O.Kuntze.)

Fiji
Indonesia
Madagascar
Malaysia
New Caledonia
Papua New Guinea
Philippines

Thailand
Vietnam

Australia
China
UK

Vesi
Merbau
Hintsy
Merbau
Komu
Kwila
Ipil,
Ipil Laut
Lum-Paw,
Gonuo

Kwila
Kalabau
Moluccan Ironwood

Merpauh

Swintonia spp.

Swintonia floribunda Griff.

Swintonia schwenkii Teijsm.& Binn. ex Hook. f.

Swintonia penangiana King

Swintonia pierrei Hance

Swintonia spicifera Hook. f.

Cambodia
India
Malaysia

Myanmar

Pakistan
Vietnam

Muom
Thayet-Kin
Merpau
Merpauh
Taung Thayet
Civit Taungthayet
Civit
Muom

Mersawa

Anisoptera spp.

Anisoptera curtisii King

Anisoptera costata Korth.
(Syn. Anisoptera oblonga Dyer)

Anisoptera laevis Ridl.

Anisoptera marginata Korth.

Anisoptera thurifera Blume

Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia

Myanmar
Papua New Guinea
Philippines
Thailand

France
UK
USA

Phdiek
Mersawa
Mai Bak
Mersawa,
Pengiran
Kaunghmu
Mersawa
Palosapis
Krabak,
Pik

Ven-Ven
Krabak
Bella Rosa

Messassa

Brachystegia spiciformis Benth.Metondo

Cordyla africana Lour.

Tanzania

Mroma,
Mpachamu,
Mgwata

Mirindiba-Doce

Glycydendron amazonicum Ducke

Brazil

Mirindiba-Doce,
Pau-de-Casca-Doce

Mjombo

 

Brachystegia boehmii Taub.


Africa

Miombo

Moabi

Baillonella toxisperma Pierre
(Syn. Mimusops djave Engl.)

Cameroon

Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Dem. Rep. of the Congo

UK

Adjap,
Ayap
Dimpampi
Ayap
M’Foi

Muamba jaune

African Pearwood

Moambé jaune

Enantia spp.

Enantia chlorantha Oliv.

UK

African whitewood

Molave

Vitex parviflora Juss.

Indonesia

Philippines

Fuli Kaa,
Kayu Kula
Amugauan,
Molave,
Sagat

Momoqui

Caesalpinia pluviosa DC.

South America

False Brazilwood,
Sibipiruna

Monghinza

Manilkara mabokeensis Aubr.

Manilkara obovata J.H. Hemsley

Manilkara sylvestris Aubt. & Pellegr.Mopaani

Colophospermum mopane (J. Kirk ex Benth.) J. Léonard.
(Syn. Copaifera mopane Kirk & Benth.)Mopé

Spondias mombin L.

South America

Coolie Plum
Gully Plum,
Hog Plum,
Jobo,
Mopé,
Prunier Mombin,
Spanish Plum

Mora

Mora spp.

South America

Alcornoque,
Morabukea,
Nato,
Nato Rojo,
Pracuba Branca,
Pracuuba

Moral

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud.(Syn. Chlorophora tinctoria (L) Gaudich.)

Argentina
Bolivia
Brazil

Colombia

Costa Rica
Mexico


Trinidad and Tobago

Tatayiva-Saiyu
Amarillo
Amarello,
Taiuva
Dinde,
Palo Amarillo
Palo de Mora
Barossa,
Moral
Bois d'Orange

Morototo

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin
(Syn. Didymopanax morototoni (Aubl. ) Decne. & Planch)

Argentina
Brazil
Colombia
Cuba
Dominican Rep.
Mexico
Puerto Rico
Suriname

Venezuela

Ambayguazu
Mandioqueira
Yarumero
Yagrumo Macho
Yagrumo Macho
Chancaro Blanco
Yagrumo Macho
Kasavehout,
Morototo
Tinajero

Movingui

Distemonanthus benthamianus Baill.

Benin
Cameroon
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon

Ghana
Nigeria


UK

Ayan
Eyen
Barre
Eyen
Eyen,
Movingui
Ayan
Ayan,
Ayanran

Ayan,
Distemonanthus

Mtambara

Cephalosphaera usambarensis Warb.
Mtandarusi

Trachylobium verrucosum Oliv.

UK

East African copal

Mubala

Pentaclethra macrophylla Benth.Mueri

Prunus africana (Hook.f.) Kalk.
(Syn. Pygeum africanum Hook.f.)

UK

Red Stinkwood
Bitter almond

Mugaita

Rapanea rhododendroides Mez.Mugonha

Adina microcephala Hiern.

Africa

Matumi
Rhodesian Redwood

Muhimbi

Cynometra alexandri C.H. Wright

Africa

Angu
Baira
Bapa
Bosengere
Kahimbi
Kampiniungu
Lukuanga
Mbombele
Mubale
Mubangu
Mubindi
Mudindi
Muhindi
Mupombe
Tembwe
Uganda Ironwood

Mühühü

Brachylaena huillensis O.Hoffm.
(Syn. Brachylaena hutchinsii Hutch.)

CongoKenya
South Africa
Tanzania
Uganda

UK

Mkalambaki,
Mkarambati,
Muhugu,
Muhuhu,
Mvumo
Mkalambaki,
Mkarambati,
Muhugu,
Muhuhu,
Mvumo
Laeveldvaalbos
kalambaki,
Mkarambati,
Muhugu,
Muhuhu,
Mvumo
Mkalambaki,
Mkarambati,
Muhugu,
Muhuhu,
Mvumo

Low Veld Brachyleana,
Low Veld Silver Oak,
Silver Oak

Muira-piranga

Brosimum rubescens Taub

Brazil
French GuianaGuyana
Suriname


Italy

Spain
UK

Amapa Rana,
Conduru,
Falso Pao Brasil,
Muirapiranga,
Pau Rainha
Satine,
Satine Rouge,
Satine Rubaine,
Siton Paya
Satinwood
Doekaliballi,
Satijnhout

Legno Satino,
Ferolia
Palo de Oro
Bloodwood

Muiratinga

Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg

Brazil

Capinuri,
Muiratinga

Mukarati

Burkea africana Hook.Mukulungu

Autranella congolensis A. Chev.
(Syn. Mimusops congolensis De Wild.)

Angola
Cameroon


Central African Republic
Congo
Dem. Rep. of the Congo
Gabon
Nigeria

Kungulu
Elang,
Elanzok


Bouanga
Mfua

Mukulungu
Akola
Uku

Muninga

Pterocarpus angolensis DC.Muniridan

Siparuna spp.Musharag

Olea hochstetteri Baker

UK

East African olive

Musine

Croton megalocarpus HutchMussibi
(Mutenyé

Guibourtia coleosperma J. Léon
(Syn. Copaifera coleosperma Benth.)

Guibourtia arnoldiana J. Léon

Zimbabwe

UK

Muzaule

African Rosewood,
Copalier,
False Mopane,
Mushibi,
Musibi,
Mussive,
Muzaule,
Muxibe,
Rhodesian copalwood

Mutaco

Entandrophragma spicatum (C.DC.) Sprague
(Syn. Entandrophragma ekebergioides (Harms) Sprague
Syn. Wulfhorstia ekebergioides Harms)Mutondo

Funtumia africana (Benth.) Stapf

Funtumia elastica (P.Preuss) Stapf

Funtumia latifolia (Stapf) StapfMuziga

Warburgia ugandensis SpragueN’téné

Copaifera religiosa J. Léon.

Africa

Anzem,
Bengi

Naga

Brachystegia cynometroides Harms

Brachystegia eurycoma Harms.

Brachystegia leonensis Hutch. & Davy

Brachystegia nigerica Hoyle & A.P.D. Jones

Cameroon
Côte d’Ivoire
Gabon
Liberia
Nigeria
Sierra Leone


UK

Ekop-Naga
Meblo
Mendou
Tebako
Okwen
Bogdei


Okwen

Nargusta

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell.

Terminalia guyanensis Eichler

Brazil

Colombia
Honduras
Mexico
Panama

Venezuela

Pau-Mulato Brancho
Guayabo Leon
Almendro
Canshan
Amarillo Carabazuelo
Pardillo Negro

Nganga

Cynometra spp.

Cynometra hankei HarmsNiangon

Tarrietia utilis (Sprague) Sprague(Syn. Heritiera utilis (Sprague) Sprague)

Tarrietia densiflora Aubr. & Normand
(Syn. Heritiera densiflora (Pellegr.) Kosterm.

Côte d’Ivoire
Gabon
Ghana
Liberia
Sierra Leone

Niangon
Ogoue
Nyankom
Whismore
Yami

Nieuk

Fillaeopsis discophora HarmsNiové

Staudtia gabonensis Warb.

Staudtia kamerunensis Warb.

Staudtia stipitata Warb.

Angola
Cameroon

Central African Republic
Equatorial Guinea
Gabon

Dem. Rep. of the Congo

Menga-Menga
M'Bonda,
Menga-Menga

Molanga
Bokapi
M'Boun,
Niove

Kamashi,
Susumenga

Nyatoh

Palaquium spp.

Palaquium gutta (Hook.) Burck (Syn. Palaquium acuminatum Burck)

Palaquium hexandrum (Griff.) Baill.

Palaquium maingayi Engl.

Palaquium rostratum (Miq.) Burck

Palaquium xanthochymum Pierre ex Burck

Payena spp.

Payena maingayi C.B. Clarke

Madhuca motleyana (de Vriese) J.F.Macbr. (Syn. Ganua motleyana (de Vriese) Pierre ex Dubard)

India
Indonesia
Malaysia

 

Papua New Guinea
Philippines
Thailand
Vietnam

 

Netherlands
UK

Pali
Nyatoh
Nyatoh,
Mayang
Taban,
Riam
Pencil Cedar
Nato
Kha-Nunnok
ChayBalam
Padang

Obéro

Picralima nitida (Stapf) T.Durand
(Syn. Picralima klaineana Pierre)Odzikouna

Scytopetalum sppOkan

Cylicodiscus gabunensis Harms

Cameroon


Congo
Côte d’Ivoire
Gabon

Ghana


Nigeria

Adoum,
African Greenheart,
Bokoka
N'Duma
Bouemon
Edoum,
Oduma
Adadua,
Benya,
Denya
Okan

Okoué

Baphia nitida Lodd.

Baphia pubescens Hook.f.Okoumé

Aucoumea klaineana Pierre

Congo
Equatorial Guinea

Gabon


UK

N’Kumi
Okumé,
N’Goumi,
Okoumé,
Angouma

Gaboon

Olon

Fagara heitzii Aubrev. & Pellegr.

Cameroon
Congo
Dem. Rep. of the Congo
Equatorial Guinea
Gabon

Bongo
M'Banza

Kamasumu
Olong
Olon

Olonvogo

Zanthoxylum gilletii (De Wild.) P.G.Waterman
(Syn. Fagara inaequalis Engl.

Syn. Fagara macrophylla Engl.

Syn. Fagara tessmannii Engl.)Onzabili

Antrocaryon micraster A. Chev.& Guill.

Antrocaryon klaineanum Pierre

Antrocaryon nannanii De Wild.

Angola
Cameroon
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Dem. Rep. of the Congo

Portugal

N’Gongo
Angonga
Akoua
Anguekong
Onzabili
Aprokuma

Mugongo

Mongongo

Orey

Campnosperma panamense Standl.

Campnosperma gummifera (L). March.Osanga

Pteleopsis hylodendron Mildbr.

Cameroon
Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of the Congo

Sikon
Koframire

Osanga

Ossimiale

Newtonia leucocarpa Gilb. & Bout.
(Syn. Piptadenia leucocarpa Harms)Ossoko

Scyphocephalium ochocoa Warb.

Scyphocephalium mannii Warb.

Gabon

Ossoko,
Sogho

Ovengkol

Guibourtia ehie (A.Chev.) J. Léonard

Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana


USA

Amazakoue
Palissandro
Ovengkol
Hyeduanini,
Anokye

Mozambique

Ovoga

Poga oleosa Pierre

Cameroon
Gabon

Nigeria

Ngale
Afo,
Ovoga
Inoi

Ozigo

Dacryodes buettneri (Engl.) H.J. Lam.

(Syn. Pachylobus buettneri Engl.)

Equatorial Guinea
Gabon

Germany

Assia
Ozigo,
Assia
Assia

Ozouga

Sacoglottis gabonensis Urb.

CameroonCongo
Côte d’Ivoire

Gabon

Ghana
Nigeria


Sierra Leone

Bedwa,
Bidou,
Bodoua,
Edoue,
Eloue
Niuka
Akouapo,
Tougbi
Essoua,
Ozouga
Ozouga,
Atala,
Tala,
Ugu
Kpowuli

Paco

Ptaeroxylon obliquum RadlkPadauk Amboyna

Pterocarpus indicus Willd.
(Syn. Pterocarpus vidalianus Rolfe)

India
Indonesia

 

 

Malaysia
Myanmar
Papua New Guinea
PhilippinesFrance

Germany

UK
Japan

Andaman-Padauk
Sena,
Sonokembang
Linggua
Angsana
Amboina
Sena
Pashu-Padauk
Png-Rosewood
Manila-Padouk,
Narra
Vitali

Amboine/Amboyna or Padouk
Amboine/Amboyna or Padouk

Amboyna or Padouk
Karin

Padouk d’Afrique

Pterocarpus osun Craib.

Pterocarpus soyauxii Taub.

Pterocarpus tinctorius Welw.

Angola
Cameroon
Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Nigeria
Central African Republic
Dem. Rep. of the Congo


Germany
Belgium
Italy
Netherlands
UK

Tacula
Mbel
Kisese
Palo rojo
Mbel
Osun

Padouk
Mongola,
Mukula,
N’Gula

Padauk
Corail
Paduk
Padoek
African Padauk,
Barwood,
Camwood,
Padauk

Paldao

Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe

Dracontomelon edule Skeeis.

Dracontomelon sylvestre Bl

Malaysia

PhilippinesSengkulang
Dao,
Ulandug,
Lamio

Palissandre d'Asie

Dalbergia bariensis Pierre

Dalbergia cambodiana Pierre

Dalbergia cochinchinensis Pierre

Dalbergia latifolia Roxb.

Dalbergia oliveri Prain

Dalbergia sissoo Roxb.

Cambodia
Laos
Thailand
Vietnam

East Indian Palisander
East Indian rosewood
Neang Nuon
Palissandre d’Asie
Tamalan

Palissandre de Guatemala

Dalbergia tucurensis Donn. Sm.Palissandre de Madagascar

Dalbergia spp.

Dalbergia louveli R.Vig.

Dalbergia monticola Bosser & R. Rabev.

Dalbergia normandii Bosser & R. Rabev.

Dalbergia purpurascens Baill.

Dalbergia xerophila Bosser & R. Rabev.

France


UK

Bois de rose de Madagascar

Madagascar rosewood

Palissandre de Rose

Dalbergia decipularis Rizz. & Matt.

Brazil
French Guiana

Pau Rosa
Bois de rose femelle

Palissandre de Santos

Machaerium scleroxylon Tul.

Brazil


Bolivia
French Guiana

Caviuna,
Jacarand,
Pau Ferro
Morado
Palissandre de Santos

Palissandre Honduras

Dalbergia stevensonii StandlPalissandre Panama

Dalbergia darienensis Rudd.Palissandre Para

Dalbergia spruceana Benth.

Brazil


France
Germany
Spain
UK

USA
Japan

Caviuna
We-We
Jacaranda

Palissandre Rio
Palissander
Palisandro
Brazilian Rosewood
Jacaranda Pardo
Brazilian Rosewood
Shitan

Palissandre Rio

Dalbergia nigra (Vell.) Allem. ex Benth.Panacoco

Swartzia leiocalycina Benth.

Brazil

French Guiana

Guyana

Suriname
Germany
UK

Carrapatinho,
Coraçao de Negro,
Gombeira
Bois Perdrix,
Ferreol,
Panacoco
Agui,
Banya,
Wamara
Gandoe,
Ijzerhart,
Zwart Parelhout

Wamara
Ironwood,
Wamara

Pao rosa

Bobgunnia fistuloides (Harms) J.H. Kirkbr. & Wiersema
(Syn. Swartzia fistuloides Harms)

Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H. Kirkbr. & Wiers.
(Syn. Swartzia madagascariensis Desv.)

Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Central African Republic
Dem. Rep. of the Congo
Gabon
Mozambique
Nigeria

Nom Nsas
Kisasambra
Boto

N’Guessa

Nsakala
Oken
Pau Ferro
Udoghogho

Parapara

Jacaranda copaia Aubl.

Brazil

Colombia
French Guiana

Panama
Suriname
Venezuela

Carnauba da Matta,
Para-Para
Chingale
Copaia,
Faux Simarouba
Gualandai
Goebaja
Abey,
Cupay

Parcouri

Platonia insignis Mart.

Brazil

Ecuador
French Guiana
Guyana
Suriname

Bacuri,
Bacuri-Açu,
Bacuriuba
Matazama
Parcouri
Pakuri
Goelhart,
Pakoel

Pashaco

Parkia velutina BenoistPau amarelo

Euxylophora paraensis HuberPau marfim
(Peroba rosa

Aspidosperma spp.

Belize
Bolivia
Brazil

Colombia

French Guiana

Guatemala
Guyana
Honduras

Mexico
Panama
Peru
Suriname
Venezuela

My Lady
Gavetillo
Araracanga,
Ararauba,
Jacamin
Copachi
Quillo Caspi
Kiantioutiou,
Koumanti Oudou
Chichica
Shibadan
Chaperna,
Chapel
Volador
Alcarreto
Pumaquiro
Kormanti kopi
Nielillo Negro

Pau mulato

Calycophyllum spruceanum
(Benth.) K. Schum

Ecuador

Capirona

Pau rosapau

Rhamnus zeyheri Sond.

UK

Pink Ivory

Pau Roxo

Peltogyne maranhensis Ducke

Brazil

Colombia
Guyana


Mexico

SurinameFrance


Netherlands
UK


USA

Jatobazinho,
Guarabu,
Roxinho
Tananeo
Koroborelli,
Merawayana,
Saka
Palo de Rosa,
Pau Morado
Dastan,
Kocolorelli,
Malako

Bois Pourpre
Bois Violet
Purperhart
Amarant,
Purpleheart,
Violetwood
Amarant,
Purpleheart,
Violetwood

Penaga

Mesua ferrea L.

IndiaMalaysia

 

 

UK

Agacuram,
Atha,
Mallaynangai,
Naga Sampige,
Nagappu,
Nangil,
Nangu,
Nangul,
Suruli
Churuli,
Nagacampakam,
Nagapoovu,
Nanku,
Vayanavu
Iron wood tree

Pernambouc

Caesalpinia echinata Lam.

Brazil

Brasileto, Ibirapitanga, Orabutá,
Pernambuco,
Pau Brasil,
Pau Rosado

Peruvian Pepper

Schinus molle L.

South America


France
UKArveira
Pimienta
Pirul

Poivre Rosé
California Pepper Tree,
Chilean Pepper Tree,
Mastic Tree,
Molle,
Pepper Berry Tree,
Pepper Tree,
Peruvian Mastic,
Peruvian Pepper Tree,
Pink Pepper,
Weeping Pepper

Pillarwood

Cassipourea spp.
Cassipourea malosana (Baker) Alston
(Syn. Cassipourea elliottii (Engl.) Alston)Pilon

Hieronyma spp.

Belize
Brazil

Colombia
Ecuador
Honduras
Nicaragua
Venezuela

Suradanni
Acuarana,
Sangue De Boi,
Urucurana
Mascarey
Mascaré
Rosita
Nanciton
Trompillo

Piquia

Caryocar spp.
Caryocar costaricense Donn. Sm.

Brazil
Colombia

Costa Rica

Guyana
Suriname

Piquia
Almendrillo,
Almendron,
Cagui
Aji,
Ajillo
Pekia
Sawarie

Platano

Pouteria spp.Pombeira

Citharexylum fruticosum L.

Southeast Asia

Fiddlewood

Primavera

Tabebuia donnell-smithii Rose

UK

Gold Tree

Punah

Tetramerista glabra Miq.

Indonesia


MalaysiaPunal,
Bang Kalis,
Paya
Punam,
Ponga,
Peda,
Entuyut,
Amat,
Tuyut

Pyinkado

Xylia spp.Quaruba

Vochysia spp.

Vochysia guatemalensis Don. Sm.

Vochysia schomburgkii Warm.

Guyana

Iteballi,
San Juán

Ramin

Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz

Gonystylus macrophyllus (Miq.) Airy Shaw

(Syn. Gonystylus philippinensis Elm.)

Gonystylus reticulatus (Elm.) Merr.

Indonesia


Malaysia


Philippines
Solomon Islands

Switzerland

Garu-Buaja,
Akenia,
Medang Keram
Melawis,
Ramin Batu,
Ramin Telur,
Ahmin
Lantunan-Bagio
Ainunura,
Latareko,
Petata,
Fungunigalo


Akenia

Rengas

Gluta spp.

Malaysia


Myanmar
Indonesia

Thailand

Jalang,
Kerbau,
Rengas
Thayet-Thitsi
Rengas,
Tembaga
Rakban

Resak

Vatica spp.Rikio

Uapaca spp.
Uapaca guineensis Müll. Arg

Cameroon

Côte d’Ivoire


Nigeria

Borikio,
Rikio,
Rikio Riviere
Borikio,
Rikio,
Rikio Riviere
Abo Emido,
Yeye

Rosawa

Gmelina vitiensis (Seem) A.C. Sm.Rose of the Mountain

Brownea sppSabicu

Lysiloma latisiliquum (L.) Benth.

Central America

False Tamarind,
Tsalam,
Tzalam

Saboarana

Swartzia benthamiana Miq.

Guyana

Guyana Rosewood,
Wamara

Safukala

Dacryodes pubescens H.J. Lam
(Syn. Pachylobus pubescens Engl.)Sal

Shorea obtusa Wall.
Shorea robusta C.F. Gaertn.

Asie du Sud-Est

Rang

Sali

Tetragastris spp

Brazil
Colombia

French Guiana

Guyana
Nicaragua
Puerto Rico

Almesca
Aguarras,
Palo de Cerdo
Encens rouge,
Gommier
Haiawaballi
Kerosen
Masa,
Palo de aceite

Sandalwood

Santalum album L.

Southeast Asia

Indian Sandalwood,
Santal Blanc

Sapelli

Entandrophragma cylindricum Sprague

Angola
Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire
Ghana
Nigeria
Uganda
Dem. Rep. of the Congo


Germany
UK

Undianuno
Assié-Sapelli

M’Boyo
Undianuno
Aboudikro
Penkwa
Sapele
Muyovu

Lifaki


Sapelli-Mahagoni
Sapele

Sapucaia

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith
(Syn. Lecythis grandiflora Aubl.)

Lecythis pisonis Cambess.

South America

Sapucaia
Sapukaina

Saqui-Saqui

Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand

Central America


ColombiaVenezuela

Cedro Espino,
Cedro Espinoso,
Cedro Tolua,
Pochote
Cedro Tolua,
Ceiba Tolua,
Cedro Macho
Saqui Saqui,
Cedro Dulce,
Murea

Satin Ceylan


Chloroxylon swietenia DC.

Asia

Buruta,
Ceylon Satinwood,
East Indian Satinwood

Sepetir

Sindora spp.
Sindora affinis De Wit

Sindora coriacea (Baker) Prain

Sindora echinocalyx Prain

Sindora siamensis Teijsm. ex Miq.

Sindora velutina Baker
(Syn. Sindora parvifolia Backer)

Pseudosindora palustris Sym.
(Syn. Copaifera palustris (Sym.) De Wit)

Cambodia
Indonesia
MalaysiaPhilippines
Thailand

Krakas
Sindur
Sepetir,
Meketil,
Saputi,
Sepeteh,
Petir,
Petir-Sepetir Pay or Swamp-Sepetir,
Sepetir Nin-Yaki
Supa
Krathon,
Maka-Tea

Seraya, white (White Lauan)

Parashorea malaanonan Merr.

Parashorea plicata Brandis

Parashorea macrophylla Wyatt-Smith ex Ashton

Parashorea tomentella Sym.

Meijer

IndonesiaMalaysia
Myanmar
Philippines

Vietnam

Pendan,
Urat Mata,
Belutu,
White Seraya
Urat Mata
Thingadu
Bagtikan,
White Lauan

Cho-Chi

Sesendok

Endospermum spp.

Fiji
Indonesia

Malaysia

Philippines
Papua New Guinea

Kauvula
Bakota,
Sendok-Sendok
Ekor,
Sendok-Sendok,
Terbulan
Gubas
Basswood,
Endospermum

Simpoh

Dillenia spp.

Dillenia aurea Sm.

Dillenia eximia Miq.

Indonesia

Malaysia
Myanmar

Philippines

Thailand

Sempur,
Simpur
Simpor
Mai-Masan,
Zinbyum
Katmon,
Masan
San,

Sipo

Entandrophragma utile Sprague

Angola
Cameroon
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
Uganda
Dem. Rep. of the Congo

Germany
UK

Kalungi
Asseng-Assié
Sipo
Abebay
Assi
Utile
Utile
Mufumbi

Liboyo

Sipo-Mahagoni
Utile

Slangehout

Loxopterygium sagotii Hook f.

Suriname

Hububalli

Sobu

Cleistopholis patens Engl. & Diels.

Cleistopholis glauca Pierre ex Engl.& Diels.Sougué

Parinari excelsa A.Chev, ssp. holsti Engl.
(Syn. Parinari tenuifolia A. Chev.)

Liberia
Nigeria

Senegal
Tanzania
Uganda

Kpar
Esagko,
Inyi
Mampata
Mubura
Mubura

Sucupira

Bowdichia nitida Benth.

Diplotropis martiusii Benth.

Diplotropis purpurea (Rich.) Amsh.

Brazil

Colombia

French Guiana


Guyana
Peru

Suriname
Venezuela

Sucupira,
Sapurira
Arenillo,
Zapan Negro
Coeur dehors,
Baaka
Tatabu
Chontaquiro,
Huasai-Caspi
Zwarte Kabbes
Congrio,
Alcornoque

Sumauma

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Ceiba samauma (Mart. & Zucc.) K.Schum.

Bolivia

Brazil

Central America


Colombia

Ecuador

French Guiana

Guyana

Peru

Suriname

Venezuela

Ceiba,
Mapajo
Toborochi,
Sumauma
Paneira
Ceiba,
Ceibon,
Inup,
Piton,
Panya
Ceiba,
Bonga
Ceiba Uchuputu,
Guambush
Mahot coton,
Fromager,
Bois coton
Kumaka,
Silk Cotton
Ceiba,
Huimba
Kankantrie,
Koemaka
Ceiba Yucca,
Ceiba

Suren

Toona sureni (Bl.) Merr.
(Syn. Toona febrifuga Roem.)

Toona ciliata M. Roem.
(Syn. Cedrela toona (Roxb. ex Rottler)

Toona calantas Merr. & Rolfe

Toona australis (F. Muell.) Harms

Cambodia
India
Indonesia

Malaysia
Myanmar
Papua New Guinea
Philippines
Thailand

Vietnam

Australia
UK
USA

Chomcha
Toon
Surian,
Limpagna
Surea-Bawang
Thitkado
Red Cedar
Calantas,
Toon,
Yomham
Xoan-Moc

Red Cedar,
Moulmein Cedar,
Burma Cedar
Moulmein Cedar,
Burma Cedar

Suya

Pouteria speciosa (Ducke) Baehni

Brazil

GuyanaPajura,
Pajura de Obidos
Chuya,
Durban Pine,
Por,
Suya

Tali

Erythrophleum spp.

Erythrophleum suaveolens Brenan (Syn. Erythrophleum guineense G. Don.)

Erythrophleum ivorense A. Chev.

Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire

Dem. Rep. of the Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Guinea-Bissau
Mozambique
Nigeria
Senegal
Sierra Leone
Tanzania
Zambia


UK

Elone
N'Kassa
Alui,
Tali

Eloun
Elondo
Eloun
Potrodom
Mancone
Missanda
Sasswood
Tali
Gogbei
Mwavi
Muave


Missandra


Tamboti

Spirostachys africana Sond.Tani

Cryptosepalum staudtii HarmsTanimbuca

Buchenavia spp.Tapiá

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.

Brazil

Kanakudiballi

Tasua

Aglaia spp.
(Syn. Amoora spp.)Tatajuba

Bagassa guianensis Aubl.

Brazil

French Guiana
Suriname

Amapa-Rana,
Tatajuba
Bagasse Jaune
Gele Bagasse

Tauari

Couratari spp.

Brazil
Guyana
French GuianaSuriname
Venezuela

Imbirena
Wadara
Couatari,
Inguipipa,
Maho Cigare,
Tabari
Ingipipa
Capa de Tabaco,
Tampipio

Tchitola

Oxystigma oxyphyllum (Harms J. Lén.)
(Syn. Pterygopodium oxyphyllum Harms)

Angola
Cameroon
Congo

Dem. Rep. of the Congo

Gabon

Nigeria

Tola Chinfuta
Nom Sinedon
Kitola,
Tchitola

Akwakwa,
Tshibudimbu
Emola,
M'Babou
Lolagbola

Teak

Tectona grandis L.f.

India
Indonesia

Laos
Myanmar
Thailand
Vietnam


France

Germany

Sagwan
Jati,
Tek
May Sak
Kyun
May Sak
Giati,
Teck

Teck
Burma-Rangoon-Java Teak

Tembusu

Fagraea fragrans Roxb.

Cambodia

Fiji
Malaysia
Myanmar

Philippines

Tatro,
Trai
Buabua
Temasuk
Anan,

Ananma
Urung

Tento

Ormosia spp.

Ormosia coutinhoi Ducke

Brazil

Colombia

French Guiana

Guyana
Peru
Puerto Rico
Suriname
Venezuela

Buiucu,
Tento
Chocho,
Choco
Agui,
Caconnier Rouge,
Neko-Oudou
Barakaro
Huaryoro
Palo de Matos
Kokriki
Peonia

Terminalia, brown

Terminalia catappa L.Terminalia, yellow

Terminalia complanata Schum.

Terminalia longispicata V. Sl.

Terminalia sogerensis Baker f.Thinwin

Phaseolodes pendulum (Benth.) Kuntze
(Syn. Millettia pendula Benth.)Tiama

Entandrophragma angolense C. DC.

Entandrophragma congoense A. Chev.

Angola

Congo
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
Uganda

Dem. Rep. of the Congo

Germany
UK

Acuminata,
Livuité
Kiluka
Tiama
Dongomanguila
Abeubêgne
Edinam
Gêdu-Nohor
Mukusu

Lifaki,
Vovo


Tiama-Mahagoni

Gêdu-Nohor

Timbo

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

South America

Caro-Caro,
Orejero,
Pacara Earpod Tree,
Tamboril,
Timbo-Colorado,
Timbo

Tipa

Tipuana tipu O. KtzeTola (Oduma)

Gossweilerodendron balsamiferum Harms

Gossweilerodendron joveri Normand ex Aubrev.

Angola
Cameroon
Congo

Gabon
Nigeria
Dem. Rep. of the Congo

Germany
UK

Tola branca
Sinedon
Tola,
Tola blanc
Emolo
Agba

Ntola

Agba,
Tola branca
Agba

Toubaouaté

Didelotia brevipaniculata J. Léon.Trebol

Platymiscium spp.

Platycyamus regnellii Benth.

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand

Platymiscium trinitatis Benth.
(Syn. Platymiscium duckei Hub.)

Platymiscium ulei Harms.

Belize
Brazil

Colombia

Costa Rica

El Salvador
Honduras
Mexico
Peru
Venezuela

Granadillo
Jacaranda do Brejo,
Macacauba
Guayacan trebol,
Trebol
Coyote,
Cristobal
Granadillo
Granadillo
Granadillo
Cumaseba
Roble

Tsanya

Pausinystalia macroceras Pierre ex Beille
(Syn. Corynanthe bequaertii De Wild.)

Corynanthe paniculata Welw.Tualang

Koompassia excelsa (Becc.) Taub.

Southeast Asia

Honey Bee Tree,
Mangaris,
Mengaris,
Toale

Umgusi

Baikiaea plurijuga Harms

East Africa

Mukusi,
Rhodesian Teak,
Zambian Teak,
Zambesi Redwood

Umiri

Humiria balsamifera var. floribunda (Mart.) Cuatrec.
(Syn. Humiria floribunda Mart.)Brazil
Colombia
Ecuador
French Guiana

GuyanaPeru
Suriname

Venezuela

Umiri
Oloroso
Chanul
Bois Rouge,
Houmiri
Bastard Bulletwood,
Meri,
Tauaranru,
Tauroniro
Quinilla Colorado
Basra Bolletrie,
Blakaberi,
Tawanonero
Nina

Urunday

Astronium balansae Engl.

Astronium concinnum Schott

Astronium graveolens Jacq.

Astronium urundeuva Engl.

ArgentinaBolivia
Brazil


Paraguay


Central and South America

Urunday del Noroeste,
Urunday-Mi,
Urundel
Cuchi
Arindeúva,
Aroeira-do-Sertão,
Aroeira Preta,
Urindeúva
Urunde'y MiBois de Zèbre,
Bossona
Mura,
Tigerwood,
Urunday-Para,
Zebrano
Zebrawood,
Zorrowood

Vene

Pterocarpus erinaceus Poir.
(Syn. Pterocarpus africanus Hook.)

Burkina-Faso

Equatorial Guinea
Guinea
Guinea-Bissau
MaliNigeria
Senegal

Goni,
Guenin
Pau Sangue
Ven
Pau Sangue
Goni,
Ven,
Vene
Vene
Ven,
Vene

Vésàmbata

Oldfieldia africana Benth. & Hook.f.Virola

Virola spp.

Central America
Colombia

Ecuador

French Guiana

Guyana
Honduras
Peru
Suriname


Trinidad and Tobago
Venezuela

UK

Banak,
Sangre,
Palo de Sangre,
Bogamani,
Cebo,
Sangre Colorado
Sebo,
Nuanamo
Chaliviande,
Shempo
Yayamadou,
Moulomba
Dalli
Banak
Cumala
Baboen,
Pintri
Cajuea
Virola
Cuajo,
Sangrino,
Camaticaro,
Otivo


Dalli

Wacapou

Vouacapoua spp.

Brazil

French Guinea

 

Guyana

Suriname


UK
USA

Acapu,
Ritangueira
Bois Perdrix,
Bounaati,
Epi de Blé
Sara,
Sarabebeballi,
Tatbu
Bruinhart,
Wacapoe

Tatbu
Partridgewood

Walaba

Eperua spp.

Brazil

French Guiana

GuyanaSuriname
VenezuelaApa,
Apazeiro,
Copaibarana,
Espadeira
Bioudou,
Wapa
Ituri Wallaba,
Wallaba
Walaba
Uapa,
Palo Machete

Wamara

Bocoa prouacensis Aubl.Wamba

Tessmannia africana Harms
(Syn. Tessmannia claessensii De Wild.)

Tessmannia lescrauwaetii (De Wild.) HarmsWengé

Millettia laurentii De Wild.

Millettia stuhlmannii Taub.

Cameroon
Congo
Gabon
Dem. Rep. of the Congo
Mozambique
Tanzania

Germany
France
UK

Awoung
Wenge
Awong

Wenge
Jambire
Mpande

Panga-Panga,
Panga-Panga,
Panga-Panga

Xoan

Melia azedarach L.

Bangladesh

 

Cambodia
China
India


Indonesia

Nepal

Philippines

Thailand


Vietnam

Bakarjan,
Ghora Nim,
Mahanim,
Mahnim
Dak hien
Mindi Kechil
Bakain,
Bakarja,
Betain,
Deikna,
Dek,
Drek,
Mallan Nim
Gringging,
Marambung,
Mindi
Bakaina,
Bakaino,
Bakena
Balalunga,
Balagango,
Paraiso
Khian,
Lian,
Lian-Baiyai
Xaon

Yemane

Gmelina arborea Roxb

BangladeshIndia
Myanmar


NepalThailand

 

 

France

Germany
Spain

UKGamar,
Gamari,
Gomari,
Gumbar,
Gumhar
Gambhar,
Gomari,
Gumhar,
Kambhari,
Sewan
Mai Saw,
Yemane,
Yemani,
Yemari
Gamari,
Gambari,
Gumhari,
Khamari
Gumari,
Saw,
So,
So-mae

Gmelina,
Melina,
Peuplier d Afrique
Gumar-Teak
Gmelina,
Melina
Beechwood,
Gmelina,
Goomar Teak,
Kashmir Tree,
Malay Beechwood,
White Teak,
Yemane

Yungu

Drypetes gossweileri S. MooreZingana

Microberlinia spp.

Microberlinia bisulcata A. Chev.

Microberlinia brazzavillensis A. Chev.

Cameroon
Gabon

Germany
UK

Allen Ele
Zingana

Zebrano
Zebrano,
Zebrawood


 

45 kap. Kork och varor av kork

Allmänna anvisningar

Kork erhålls nästan uteslutande från ytterbarken av korkeken (Quercus suber), vilken odlas i Sydeuropa och Nordafrika.

Den bark som första gången skalas från trädet benämns jungfrukork (virgin). Den är hård, skör, oelastisk och av låg kvalitet samt har ringa värde. Den har blåsig och sprickig utsida, under det att insidan är gulaktig med röda fläckar.

Senare skalningar ger kork med större handelsvärde. Denna kork är tät och homogen, och utsidan är, fastän i viss mån sprickig, mindre ojämn än hos jungfrukorken.

Kork är lätt, elastisk, hoptryckbar, böjlig, vattentät, motståndskraftig mot röta och dålig ledare för värme och ljud.

Detta kapitel omfattar naturkork och presskork i alla former (inbegripet varor av kork eller presskork) med undantag av vissa artiklar som är omnämnda i slutet av anv. till nr 4503.

4501 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork


4501.10

- Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad

4501.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar:

 1. naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad. Obearbetad kork förekommer i form av kupiga skivor såsom de har skalats av från korkträdet. Som exempel på enkelt förarbetad naturkork kan nämnas kork, som endast har skrapats på ytan eller har rengjorts på annat sätt (t.ex. genom kolning av utsidan) men hos vilken det yttre spruckna lagret sitter kvar, samt kork med kanter som har renskurits för att avlägsna oanvändbara delar (putsad kork). Kork som har behandlats med svampbekämpningsmedel eller efter behandling i kokande vatten eller ånga endast flatpressats förs också hit. Numret omfattar emellertid inte kork som har befriats från det yttre barklagret eller sågats eller skurits så att yttersidan och innersidan har blivit tämligen parallella (nr 4502);
 2. avfall av naturkork eller presskork (dvs. spån, avfallsstycken från bearbetning samt förbrukade artiklar), vilket i allmänhet används för framställning av krossad, granulerad eller malen kork. Hit förs även svarvspån av kork (korkull), som ibland används som stoppnings- eller fyllnadsmaterial;
 3. krossad, granulerad eller malen kork, som framställs av jungfrukork och korkavfall och huvudsakligen används för tillverkning av presskork, linoleummattor o.d. och linkrusta. Granulerad kork används också för värme- och ljudisolering samt i viss utsträckning som förpackningsmaterial för frukt. Krossad, granulerad eller malen kork förs till detta nummer även om den är färgad, impregnerad, rostad eller expanderad genom upphettning, men numret omfattar inte presskork (nr 4504).

4502 Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen parallella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, plattor, skivor eller remsor (inbegripet skarpkantade ämnen till korkar

Detta nummer omfattar skivor av naturkork som har:

 1. befriats från hela det yttre barklagret genom sågning eller på annat sätt; eller
 2. sågats eller skurits så att yttersidan och innersidan har blivit tämligen parallella.

Numret omfattar också produkter som har bearbetats vidare till kvadratiska eller rektangulära block, plattor, skivor eller remsor som har erhållits ur obearbetad naturkork enligt nr 4501 genom att skala av båda ytorna och skära kanterna i räta vinklar. Sådana produkter förs till nr 4502 även om de består av på varandra lagda, sammanklistrade lager av kork.

Block, plattor, skivor och remsor som är skurna till annan form än kvadratisk eller rektangulär anses utgöra varor av naturkork (nr 4503).

Korkskivor som är förstärkta med papper eller textilvara samt mycket tunna korkremsor i rullar, som används i ändarna på cigaretter förs likaså till detta nummer. Mycket tunna blad av kork benämns ibland "korkpapper", även om de inte är anbragta på papper.

Numret omfattar också ämnen till korkar i form av skarpkantade kuber eller kvadratiska plattor, inbegripet sådana som består av två eller flera sammanklistrade lager. Numret omfattar emellertid inte liknande produkter med avrundade kanter (nr 4503).


4503 Varor av naturkork (+)

4503.10

- Korkar

4503.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar bl.a.:

 1. korkar av alla slag, av naturkork, samt korkämnen med avrundade kanter. Korkar kan ibland vara försedda med beslag av metall, plast etc. Proppar med pip, doseringsproppar och andra varor där korken är av underordnad betydelse omfattas emellertid inte av detta nummer utan klassificeras efter den beståndsdel som ger varan dess huvudsakliga karaktär;
 2. skivor och packningar av naturkork för kapsyler och andra förslutningar till flaskor, burkar etc.; rörformiga korkpackningar till flaskhalsar;
 3. block, plattor, skivor och remsor av naturkork som är skurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form; livbojar, flöten till fisknät, badrumsmattor, karottunderlägg och andra underlägg (t.ex.för skrivmaskiner);
 4. handtag av olika slag, tätningar och packningar (andra än sådana som ingår i satser av packningar enligt nr 8484).

Detta nummer omfattar inte:

a)

skodon och delar till skodon, inbegripet inläggssulor, enligt 64 kap.;

b)

huvudbonader och delar till huvudbonader, enligt 65 kap.;

c)

kapsyler av oädel metall med inlägg av korkskivor (nr 8309);

d)

förladdningar av kork till patroner (nr 9306);

e)

leksaker, spel och sportartiklar, inbegripet flöten för fiske med rev, samt delar till sådana artiklar (95 kap.).

 

Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 4503.10

Korkar enligt HS-nr 4503.10 består av stycken av naturkork i form av cylindrar, stympade koner eller rätvinkliga prismor med avrundade sidokanter. De kan vara färgade, polerade, paraffinerade, perforerade, brännmärkta eller märkta med färg. Överdelen på vissa massiva korkar kan vara utvidgad och försedd med beslag av metall, plast etc. Korkar används för tillslutning av flaskor och andra behållare. Ihåliga korkar används som överdrag på t.ex. glasproppar till flaskor av glas eller keramiskt material.

Numret omfattar också igenkännliga ämnen till korkar, under förutsättning att de har avrundade kanter.

Numret omfattar inte tunna korkskivor som används som packningar i kapsyler (HS-nr 4503.90).

4504 Presskork (kork som agglomererats med eller utan bindemedel) och varor av presskork


4504.10

- Block, plattor (inbegripet golvplattor), skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar 

4504.90

- Andra slag


Presskork framställs genom agglomerering av krossad, granulerad eller malen kork, i allmänhet under inverkan av värme och tryck, antingen:

 1. med tillsats av bindemedel (t.ex. ovulkat gummi, lim, plast, tjära eller gelatin), eller
 2. utan tillsats av bindemedel vid en temperatur av cirka 300 °C. I detta senare fall tjänstgör korkens naturliga hartser som bindemedel.

Presskork enligt detta nummer kan vara impregnerad (t.ex. med olja) eller förstärkt genom beläggning på baksidan med papper eller vävnad, under förutsättning att varan inte har karaktär av linoleummattor o.d. enligt nr 5904.

Presskork har i stort sett samma egenskaper som naturkork; den är sålunda ett utmärkt värme- och ljudisoleringsmaterial. I många fall medför dock tillsatsen av de bindemedel som behövs för agglomereringen att vissa av korkens egenskaper förändras, i synnerhet densiteten samt drag- och tryckhållfastheten. Presskork har dessutom den fördelen att den lämpar sig för direkt pressning till vilken form och storlek som helst.

Av presskork tillverkas i stort sett samma varor som av naturkork (se anv. till nr 4503). Den används dock sällan till korkar men däremot oftare än naturkork till skivor för kapsyler.

Presskork används också i stor utsträckning – och hellre än naturkork – till sådana byggnadsmaterial som golv- och väggplattor samt som tillformade artiklar (cylindrar, mantlar etc.) för isolering och skydd av varmvatten- och ångrör, för invändig beklädnad av oljeledningar, till expanderande fogar inom byggnadsindustrin samt för tillverkning av filter.

Angående varor som inte omfattas av detta kapitel, se anv. till nr 4503. 

46 kap. Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar (förutom artiklar av luffa) halvfabrikat (nr 4601) och färdiga artiklar (nr 4601 och 4602) som är tillverkade av vissa material genom flätning, vävning eller liknande förfaranden. De viktigaste av dessa material är:

 1. halm, vide, pil, bambu, säv, rotting, vass, träspån (dvs. trä i tunna remsor), trätråd, remsor av andra vegetabiliska material (t.ex. remsor av bark, smala blad och rafia eller andra remsor som är skurna ur breda blad såsom bananblad och palmblad), under förutsättning att de är av sådan beskaffenhet eller i sådan form som är lämplig för flätning e.d.;
 2. ospunna naturliga textilfibrer;
 3. remsor o.d. av plast enligt 39 kap. (men inte monofilament med ett största tvärmått av högst 1 mm eller remsor o.d. med en bredd i föreliggande skick av högst 5 mm, enligt 54 kap.);
 4. remsor av papper (inbegripet papper överdraget med plast);
 5. vissa material som består av en kärna av textilmaterial (ospunna fibrer, flätor etc.) som är omlindad eller täckt med plastremsor eller belagd med ett tjockt lager av plast, så att kärnan inte längre ger varan dess karaktär.

Vissa av dessa material, särskilt de vegetabiliska produkterna, kan vara bearbetade (t.ex. genom klyvning, dragning, skalning etc. eller genom impregnering med vax, glycerol etc.) för att bli mera lämpade för flätning e.d.

Följande material anses inte som flätningsmaterial enligt detta kapitel och varor av dessa material omfattas därför inte av kapitlet:

i)

tagel (nr 0511 eller elfte avd.);

ii)

monofilament med ett största tvärmått av högst 1 mm samt remsor och tillplattade rör, även vikta i längdriktningen och även sammanpressade eller snodda (konstbast o.d.), av syntet- eller regenatmaterial, om bredden i föreliggande skick är högst 5 mm (elfte avd.);

iii)

förgarn av textilmaterial (utom sådant som är helt täckt av plast i enlighet med vad som sägs i punkt 5 ovan) (elfte avd.);

iv)

textilgarn som är impregnerat, överdraget eller belagt med plast eller försett med hölje av plast (elfte avd.);

v)

remsor av läder eller konstläder (i allmänhet 41 eller 42 kap.) eller av filt eller bondad duk (elfte avd.) eller av människohår (5, 59, 65 eller 67 kap.).

 

Kapitlet omfattar inte heller:

a)

sadelmakeriarbeten (nr 4201);

b)

produkter eller artiklar av bambu enligt 44 kap.;

c)

tapeter enligt nr 4814;

d)

surrningsgarn och tågvirke, även flätade eller av ospunna fibrer (nr 5607);

e)

band som består av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer (nr 5806);

f)

skodon och delar till skodon, enligt 64 kap.;

g)

huvudbonader och delar till huvudbonader, inbegripet hattstumpar, enligt 65 kap.;

h)

piskor (nr 6602);

ij)

konstgjorda blommor (nr 6702);

k)

fordon och vagnskorgar med karaktär av korgmakeriarbeten (87 kap.);

l)

artiklar enligt 94 kap. (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar);

m)

artiklar enligt 95 kap. (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar);

n)

kvastar, viskor och borstar (nr 9603) samt provdockor, skyltdockor etc. (nr 9618).

 

4601 Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade till band; flätningsmaterial, flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, hopbundna i parallella parter eller vävda till platta produkter, även utgörande färdiga artiklar (t.ex. mattor och gallerverk)


 

- Mattor och gallerverk av vegetabiliska material:

4601.21

- - Av bambu

4601.22

- - Av rotting

4601.29

- - Andra

 

- Andra slag:

4601.92

- - Av bambu 

4601.93

- - Av rotting

4601.94

- - Av andra vegetabiliska material

4601.99

- - Andra


A. Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade till band

Denna grupp omfattar:

 1. flätor. Dessa varor, som saknar både varp och inslag, består av parter av flätningsmaterial, vilka har flätats samman för hand eller i maskin huvudsakligen i längdriktningen. Genom att variera parternas art, färg, tjocklek och antal samt flätningssättet kan olika dekorativa effekter erhållas.
  Flätor av detta slag kan vara lagda kant i kant och sammanfogade till bredare remsor genom sömnad etc.;
 2. flätliknande produkter. Dessa har samma eller likartad användning som flätor men är framställda på annat sätt än genom flätning. De är i likhet med flätor tillverkade av flätningsmaterial och formade till remsor etc. Hit hör bl.a.:

a)

produkter som är framställda av två eller flera parter genom hoptvinning, hopbindning eller annan sammanfogning (andra än prydnadsmotiv enligt nr 4602);

b)

produkter (t.ex. sådana som inom handeln benämns "China cord") som består av ett slags rep av icke defibrerade vegetabiliska material som endast har snotts.


Ovannämnda varor används huvudsakligen för tillverkning av hattar men också av vissa möbler, skodon, mattor, korgar etc.

Varor enligt detta nummer kan innehålla textilgarn som främst har sammanhållande eller förstärkande uppgift men som dessutom kan ha prydnadseffekt.

B. Flätningsmaterial, flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, hopbundna i parallella parter eller vävda till platta produkter, även utgörande färdiga artiklar (t.ex. mattor och gallerverk)

Varorna i denna grupp framställs antingen direkt av flätningsmaterial enligt definitionen i allm. anv. till detta kapitel eller av de flätor eller liknande produkter av flätningsmaterial som är beskrivna i A ovan.

De som har framställts direkt av flätningsmaterial har antingen tillverkats av parter som har sammanvävts (de har då vanligen varp och väft) eller av parallellt liggande parter som hålls samman av tvärgående bindtrådar eller strängar.

De vävda varorna kan bestå helt av flätningsmaterial eller ha varp av flätningsmaterial och väft av textilgarn eller omvänt, dock under förutsättning att textilgarnet (bortsett från eventuellt uppkommande färgeffekter) endast har till uppgift att hålla samman flätningsmaterialet.

På samma sätt kan bindtrådarna i varor med parallellt hopbundna parter bestå av flätningsmaterial, textilgarn eller något annat material.

Liknande metoder för hopbindning eller sammanvävning används för att tillverka platta produkter av de flätor och liknande varor av flätningsmaterial som är beskrivna i A ovan.

Varorna i denna grupp kan vara förstärkta eller på undersidan belagda med textilvävnad eller papper. Till gruppen hör bl.a.:

 1. halvfabrikat, t.ex. vävnader av rafia, rotting e.d. samt finare produkter i form av remsor eller band för modister, tapetserare etc.;
 2. vissa färdiga artiklar, t.ex.:

a)

mattor (för golvbeläggning etc.), inbegripet i synnerhet s.k. japanska mattor (även av annan form än rektangulär), som är tillverkade genom sammanvävning eller genom hopbindning av parallellt liggande parter av flätningsmaterial med hjälp av annat flätningsmaterial eller garn, snören etc.;

b)

grövre mattor (t.ex. täckmattor för trädgårdsbruk);

c)

gallerverk exempelvis av pil eller vide; byggnadsplattor av flätningsmaterial, flätor eller liknande produkter av flätningsmaterial (halm, vass, etc.) som har lagts parallellt, hoppressats och på regelbundna avstånd sammanbundits med tråd av oädel metall. Dessa byggnadsplattor kan vara täckta med kraftpapper på alla sidor och kanter.


Numret omfattar inte mattor av kokosfibrer, sisal e.d. med underlag av tågvirke eller textilvävnad (57 kap.).


4602 Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr 4601; varor av luffa


 

- Av vegetabiliska material:

4602.11

- - Av bambu

4602.12

- - Av rotting

4602.19

- - Andra 

4602.90

- Andra slag


Med de undantag som framgår av allm. anv. till detta kapitel omfattar detta nummer:

i)

artiklar som är formade direkt av flätningsmaterial; Numret omfattar emellertid inte färdiga artiklar enligt nr 4601, dvs. flätningsmaterial, flätor och liknande produkter av flätningsmaterial som har fått karaktär av färdiga artiklar genom att de har bundits ihop i parallella parter eller vävts till platta produkter (t.ex. mattor och gallerverk): se anv. till nr 4601, avsnitt B, punkt 2;

ii)

artiklar som är tillverkade av produkter enligt nr 4601, dvs. av flätor eller flätliknande produkter eller av sådana produkter som består av flätningsmaterial etc. som är hopbundet i parallella parter eller vävda till platta produkter.

iii)

artiklar av luffa (tvättvantar, dynor etc.), även fodrade.

 

Bland sådana artiklar märks:

 1. korgar av alla slag, även försedda med länkrullar e.d.;
 2. korgar och askar av flätade träspån. Numret omfattar dock inte spånkorgar av icke flätade träspån (nr 4415);
 3. koffertar och andra reseffekter;
 4. handväskor, shoppingväskor o.d.;
 5. hummertinor och liknande artiklar; fågelburar och bikupor;
 6. brickor, flaskkorgar, mattpiskare, bordsartiklar, köksartiklar och andra hushållsartiklar;
 7. motiv för modister samt andra prydnadsartiklar med undantag av artiklar enligt nr 6702;
 8. halmhylsor för flaskor. Dessa artiklar förekommer för det mesta i form av ihåliga koner av grov halm eller liknande material som har lagts parallellt och sammanbundits med garn eller tråd;
 9. mattor som är tillverkade av långa flätor som har sammanfogats till kvadratiska eller runda stycken genom hopbindning med surrningsgarn. 


Meny