Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Fjortonde avdelningen

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

71 kap. Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar följande varugrupper:
 

1.  Naturpärlor och odlade pärlor, diamanter, andra ädelstenar och halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), obearbetade eller bearbetade men inte monterade, infattade eller uppträdda (nr 7101 – 7104); visst avfall från bearbetningen av dessa stenar (nr 7105).

2.  Ädla metaller och metall med plätering av ädel metall, i obearbetat skick, i form av halvfabrikat eller i pulverform men inte bearbetade så att de utgör varor enligt underavd. III (nr 7106 – 7111) samt avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall (nr 7112) och avfall och skrot innehållande ädel metall eller ädla metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller.

Enligt anm. 4 till detta kapitel förstås med "ädla metaller" silver, guld och platina. Det bör observeras att med "platina" också förstås iridium, osmium, palladium, rodium och rutenium.

Enligt anm. 5 till detta kapitel skall legeringar (andra än amalgamer – nr 2843) som innehåller ädla metaller klassificeras som:

A. platina om de innehåller minst 2 viktprocent platina;

B. guld om de innehåller minst 2 viktprocent guld men ingen eller mindre än 2 viktprocent platina;

C. silver om de utgör andra legeringar än sådana som är upptagna i A och B och innehåller minst 2 viktprocent silver;

D.oädla metaller (femtonde avd.) om de utgör legeringar som innehåller mindre än 2 viktprocent platina, mindre än 2 viktprocent guld och mindre än 2 viktprocent silver.

Enligt anm. 6 till detta kapitel gäller, om inte annat är föreskrivet, att omnämnanden i tulltaxan av ädla metaller också skall avse sådana legeringar som är beskrivna i A, B och C ovan men att de inte skall avse metall med plätering av ädel metall och inte heller oädla metaller eller icke-metaller som är förgyllda, försilvrade eller platinerade.

Med "metall med plätering av ädel metall" förstås enligt anm. 7 till detta kapitel metall som på en eller flera ytor har belagts med ädel metall genom lödning, svetsning, varmvalsning eller liknande mekaniskt förfarande, oavsett beläggningens tjocklek.

Plåt, stång etc. av metall med plätering av ädel metall tillverkas oftast genom att ena eller båda sidorna av den underliggande metallen beläggs med ädel metall, varefter de två metallerna förenas genom uppvärmning och sammanvalsning.

Tråd av metall med plätering av ädel metall framställs genom att en kärna av oädel metall förs in i ett rör av ädel metall, varefter de två metallerna förenas genom uppvärmning och dragning genom en dragskiva.

Om inte annat är föreskrivet klassificeras också varor av oädel metall med inläggningar av ädel metall som varor av metall med plätering av ädel metall (t.ex. kopparplåtar med inläggningar av silverband för användning inom den elektriska industrin samt s.k. damaskenerarbeten av stål med oädla inläggningar av band eller trådar av hamrat guld).

Oädla metaller med plätering av ädel metall bör inte förväxlas med oädla metaller som har överdragits med ädel metall genom elektrolys, förångning, besprutning, nedsänkning i en lösning av ädelmetallsalt etc. Sådana förgyllda, försilvrade eller platinerade oädla metaller förs, oavsett överdragets tjocklek, till de kapitel som är tillämpliga för den underliggande metallen. 

Detta kapitel omfattar inte heller:

a)

ädla metaller i kolloidal form samt amalgamer av ädla metaller (nr 2843);

b)

radioaktiva isotoper (t.ex. iridium 192), inbegripet ädla metaller i form av nålar, tråd och plåt som innehåller radioaktiva isotoper (nr 2844);

c)

legeringar som är speciellt beredda till tandfyllningsmedel (nr 3006).

 

3.  Varor som är helt eller delvis tillverkade av naturpärlor eller odlade pärlor, av diamanter eller andra ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall (nr 7113 och 7116). Denna grupp omfattar i synnerhet äkta smycken samt guld- och silversmedsvaror (se anv. till nr 7113 – 7114) men däremot inte:

a) varor som är omnämnda i anm. 3 till detta kapitel;

b) andra varor i vilka ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår endast som mindre väsentliga beståndsdelar (t.ex. monogram, skoningar och kantbeslag), under förutsättning att naturpärlor, odlade pärlor, diamanter eller andra ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) inte ingår i varorna.

Pennknivar, förskärarbestick, rakknivar och andra skärverktyg med handtag eller skaft av oädel metall eller annat ämne än metall klassificeras därför enligt 82 kap., även om de är försedda med initialer, monogram, kantbeslag etc. av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall. (Liknande varor med handtag eller skaft av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall klassificeras enligt 71 kap.)

Likaså klassificeras skålar, vaser och andra bordsartiklar av porslin eller glas enligt 69 eller 70 kap. även om de är försedda med mindre väsentliga beslag eller prydnader (t.ex. kantbeslag) av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall.

Denna grupp omfattar inte heller varor av oädel metall eller icke-metaller vilka har överdragits med ädel metall (andra än varor med plätering av ädel metall).

4.  Oäkta smycken enligt anm. 11 till detta kapitel (se anv. till nr 7117), andra än varor som är omnämnda i anm. 3 till detta kapitel.

5. Mynt (nr 7118), andra än mynt för samlingar (nr 9705).

UNDERAVDELNING I

Naturpärlor och odlade pärlor samt ädelstenar och halvädelstenar

7101 Naturpärlor och odlade pärlor, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; naturpärlor och odlade pärlor, temporärt uppträdda för att underlätta transporten


7101.10

- Naturpärlor


- Odlade pärlor:

7101.21

- - Obearbetade

7101.22

- - Bearbetade


De pärlor som klassificeras enligt detta nummer är liksom pärlemor produkter av den naturliga utsöndringen hos vissa havs- eller sötvattenblötdjur (särskilt pärlmusslor och ostron).

Naturpärlor har en glänsande yta och består i huvudsak av skikt av kalciumkarbonat som är överdragna med ett hornartad ämne (conchin, konkiolin). Karbonatskikten förorsakar ljusinterferens och ljusbrytning, vilka ger naturpärlorna den karakteristiska pärlemorglansen; konkiolinet ger pärlorna deras halvgenomskinlighet.

Naturpärlor är vanligen vita men kan ha olika färgnyanser (t.ex. grå, svart, purpurröd, röd, gul, grön eller blå).

De är vanligen runda men ibland halvsfäriska (halvpärlor) eller av oregelbunden form (barockpärlor) och storleken varierar avsevärt. Pärlemor (nr 0508 eller 9601) har i stort sett samma sammansättning men förekommer vanligen i form av tunna skivor.

Detta nummer omfattar också odlade pärlor (dvs. pärlor som har åstadkommits genom mänskligt ingripande). Detta tillgår så att en pärlemorkula anbringas i en liten säck som har skurits från manteln på ett ostron, varefter denna säck förs in i vävnaderna på ett annat, friskt ostron. Under en period som kan sträcka sig över flera år täcks kulan så småningom med koncentriska lager av samma massa som den naturpärlor består av. De odlade pärlorna liknar därför mycket naturpärlor till utseendet men kan skiljas från dessa med hjälp av speciella apparater (endoskop) eller genom röntgenundersökning.

Detta nummer omfattar naturpärlor och odlade pärlor oavsett om dessa är obearbetade, dvs. i det skick som de har vid insamlandet och enbart rengjorda (t.ex. med salt och vatten), eller bearbetade, dvs. slipade för att ta bort defekta partier, borrade eller sågade (t.ex. halv- eller trekvartspärlor). Pärlorna enligt detta nummer får vara temporärt uppträdda för att underlätta transporten. Nr 7101 omfattar inte pärlor som har infattats eller monterats pärlor som har trätts upp permanent (t.ex. nr 7113, 7114 eller 7116 alltefter beskaffenheten).

Det bör observeras att naturpärlor och odlade pärlor inte omfattas av 97 kap. (föremål för samlingar, antikviteter etc.) utan klassificeras enligt 71 kap.

Detta nummer omfattar inte:

a)

imitationer av naturpärlor (av plast – nr 3926; av glas – nr 7018; av vax – nr 9602);

b)

pärlemor, obearbetad eller enkelt preparerad (nr 0508) eller bearbetad (nr 9601).7102 Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infattade (+)


7102.10

- Osorterade


- Industridiamanter:

7102.21

- - Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade

7102.29

- - Andra


- Andra diamanter:

7102.31

- - Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade

7102.39

- - Andra


Diamant är en kristallinisk och allotrop form av kol som i rent tillstånd har en mycket hög ljusbrytnings- och ljusdispersionsförmåga. Den är det hårdaste av alla kända mineral. På grund av dessa egenskaper används diamant både för tillverkning av smycken och prydnadsföremål och för industriella ändamål (i synnerhet för tråddragning).

Numret omfattar obearbetade stenar och stenar som har bearbetats, t.ex. genom klyvning, sågning, råslipning, trumling, fasettering, finslipning, polering, borrning eller gravering (inbegripet kaméer och intaglier) eller till "dubbletter", under förutsättning att de är oinfattade och omonterade.

Numret omfattar inte:

a)

stoft och pulver av diamanter ( nr 7105);

b)

omonterade bearbetade diamanter för stift till grammofoner eller för gravernålar till apparater för ljudinspelning (nr 8522);

c)

diamanter som har bearbetats så att de utgör igenkännliga delar till mätinstrument eller till andra varor enligt 90 kap. (90 kap.).Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 7102.10

Innan obearbetade eller rådiamanter marknadsförs som ”industridiamanter” eller ”andra diamanter” rangordnas och sorteras de av diamantexperter efter vissa tekniska kriterier. Dessa tekniska kriterier omfattar vikt (massa) och kristallografisk lämplighet för slipning. Hänsyn tas också till storlek, genomskinlighet, färg, klarhet eller kristallens kvalitet.

Detta nummer omfattar de diamantposter (dvs. partier), också enstaka diamanter, som inte har underkastats sådan expertundersökning.

Numret omfattar också diamanter som endast har blivit sållade och förpackade enligt storlek, utan någon föregående expertundersökning.

HS-nr 7102.21 och 7102.29

Dessa nummer omfattar följande slag av naturliga diamanter:

 1. genomskinliga eller halvgenomskinliga diamanter som på grund av sin beskaffenhet i normala fall inte kan användas till smycken eller guld- eller silversmedsvaror;
 2. svarta diamanter ( carbonados och andra polykristalliniska diamantaggregat), vilka är hårdare än genomskinliga diamanter;
 3. s.k. bort i egentlig mening, dvs. ogenomskinliga diamanter och andra diamanter (inbegripet avfall från bearbetning av diamanter) som i normala fall inte är lämpliga för slipning;
 4. diamanter vars egenskaper (färg, klarhet eller kvalitet, genomskinlighet, etc.) gör att de är speciellt lämpade för viss sorts industriell användning ( t. ex. för slipskiveavrivning, till tråddragningsmatriser eller diamantstäd), men som också är lämpade för smyckeanvändning.

  Dessa diamanter är i allmänhet avsedda för infattning i verktyg (skärverktyg, borrverktyg etc.) eller för att anbringas i maskiner eller maskintillbehör.

Nr 7102.21 omfattar:

 1. diamanter i naturligt tillstånd, dvs. i det skick som de förekommer i diamantfyndigheterna, sorterade i poster eller partier;
 2. diamanter som är enkelt sågade (t.ex. till tunna plattor) eller kluvna (utefter kristallernas gränsytor), råslipade, trumlade eller sådana med ett fåtal polerade fasetter (s.k. "fönster", som möjliggör expertundersökning av rådiamantens inre egenskaper), dvs. stenar som endast har en provisorisk form och som tydligtvis måste bearbetas ytterligare. Plattorna får också vara tillskurna till rondeller, rektanglar, sexhörningar eller åttahörningar, under förutsättning att alla ytor och kanter är grova, matta och opolerade;
 3. trumlade diamanter vars yta har behandlats kemiskt med s.k. kemisk polering, för att få fram en glänsande och skinande yta. Till skillnad från traditionell polering, då varje diamant monteras och slipas individuellt på ett sliphjul, läggs vid kemisk polering diamanterna löst i en kemisk reagens;
 4. söndriga och krossade diamanter.

HS-nr 7102.29 omfattar polerade, borrade och graverade diamanter (dock ej diamanter som graverats endast för identifiering).

HS-nr 7102.31 och 7102.39

Dessa nummer omfattar naturliga diamanter vilka på grund av sina egenskaper (färg, klarhet eller renhet, genomskinlighet etc.) är lämpliga att användas av juvelerare, guldsmeder eller silversmeder.

Nr 7102.31 omfattar:

 1. diamanter i naturligt tillstånd, dvs. i det skick som de förekommer i diamantfyndigheterna, sorterade i poster eller partier;
 2. diamanter som är enkelt sågade, kluvna (utefter kristallernas gränsytor), grovt tillformade eller endast med ett fåtal polerade fasetter ( s.k. ”fönster” som möjliggör expertundersökning av rådiamantens inre egenskaper), dvs. stenar som endast har en provisorisk form och som tydligtvis måste bearbetas ytterligare.
 3. trumlade diamanter vars yta har behandlats kemiskt med s k kemisk polering, för att få fram en glänsande och skinande yta. Till skillnad från traditionell polering, då varje diamant monteras och slipas individuellt på ett sliphjul, läggs vid kemisk polering diamanterna löst i en kemisk reagens.

Nr 7102.39 omfattar:

 1. polerade diamanter, som har ett flertal polerade ytor eller fasetter, och som ej behöver bearbetas ytterligare innan de kan användas till smycken;
 2. borrade diamanter, graverade diamanter (inbegripet kaméer och intaglier) och diamanter förberedda som ”dubbletter” eller ”tripletter”;
 3. diamanter vilka skadats under polering, borrning eller gravering, tillika diamanter som skadats under transport eller lagring.

Nr 7102.39 omfattar inte:

a)

diamanter som endast har ett fåtal polerade fasetter, s.k. ”fönster”, vilka medger expertundersökning av rådiamantens inre egenskaper, och som tydligtvis måste bearbetas ytterligare;

b)

diamanter som har graverats endast för identifiering.


7103 Ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten (+)


7103.10

- Obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade


- På annat sätt bearbetade:

7103.91

- - Rubiner, safirer och smaragder

7103.99

- - Andra


På grund av sin färg, glans, beständighet och ofta även sällsynthet används ädelstenar och halvädelstenar, vilka vanligen är kristalliniska, av juvelerare, guldsmeder och silversmeder för tillverkning av smycken och andra prydnadsartiklar. Vissa (t.ex. rubin, safir, agat och piezoelektrisk kvarts) används också i ur eller verktyg eller, på grund av sin hårdhet eller andra speciella egenskaper, för andra tekniska ändamål.

Vad som sägs i andra stycket i anv. till nr 7102 gäller i tillämpliga delar också för varor enligt nr 7103.

Detta nummer omfattar däremot inte stenar av följande slag, även om de är omonterade och oinfattade:

a)

omonterade bearbetade safirer för stift till grammofoner eller för gravernålar till apparater för ljudinspelning (nr 8522);

b)

stenar som har bearbetats så att de utgör igenkännliga delar till mätinstrument, ur eller andra varor enligt 90 eller 91 kap.; optiska element av kvarts (nr 9001 eller 9002).


Stenarna enligt detta nummer är därför huvudsakligen sådana som är avsedda för montering eller infattning i äkta smycken, guld- eller silversmedsvaror. Numret omfattar emellertid också stenar (under förutsättning att de är oinfattade och omonterade) som är avsedda att monteras i verktyg enligt nr 8201 – 8206 eller i maskiner etc. enligt sextonde avd. (t.ex. piezoelektrisk kvarts för högfrekvensapparater etc.).

Numret omfattar inte stenar som har bearbetats till artiklar, t.ex. mortlar, pistiller, kors och ringar av agat, bägare och pokaler av granat, statyetter och andra prydnadsartiklar av jade, askfat och brevpressar av agat eller onyx, ringar till kastspön etc.; sådana artiklar klassificeras i allmänhet enligt nr 7116.

Stenar enligt detta nummer kan vara uppträdda för att underlätta transporten, under förutsättning att uppträdningen är temporär och att stenarna är osorterade och inte direkt användbara som smycken. Infattade eller monterade ädelstenar eller halvädelstenar förs till nr 7113, 7114 eller 7116 (se anv. till dessa nummer), om de inte omfattas av andra nummer på grund av bestämmelserna i anm. 1 till detta kapitel.

Numret omfattar bl.a. de ädelstenar och halvädelstenar som är uppräknade i förteckningen i slutet av anv. till detta kapitel, där såväl mineralens namn som de olika handelsbenämningarna anges. Numret omfattar givetvis endast sådana ädelstenar och halvädelstenar som är lämpliga att användas till smycken etc.

Numret omfattar inte heller:

a)

vissa stenar, vilka – trots att de tillhör de mineralarter som är upptagna i förteckningen – är oädla varianter eller av sådan beskaffenhet att de inte är lämpliga att användas till äkta smycken eller guld- eller silversmedsvaror; sådana stenar klassificeras enligt 25, 26 eller 68 kap.;

b)

steatit (obearbetad – nr 2526; bearbetad – nr 6802);

c)

gagat (jet) (obearbetad – nr 2530; bearbetad – nr 9602);

d)

imitationer av ädelstenar och halvädelstenar, tillverkade av glas (nr 7018).


Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 7103.10

Detta nummer omfattar stenar som är enkelt bearbetade genom sågning (t.ex. till tunna plattor), klyvning (utefter kristallernas gränsytor) eller grov tillformning, dvs. stenar som endast har en provisorisk form och som tydligtvis måste bearbetas ytterligare. Plattorna får också vara tillskurna till rondeller, rektanglar, sexhörningar eller åttahörningar, under förutsättning att alla ytor och kanter är grova, matta och opolerade.

HS-nr 7103.91 och 7103.99

HS-nr 7103.91 och 7103.99 omfattar polerade eller borrade stenar, graverade stenar ( inbegripet kaméer och intaglier) och stenar förberedda som ”dubbletter” eller ”tripletter”.

7104 Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten (+)


7104.10

- Piezoelektrisk kvarts


- Andra ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt
  tillformade:

7104.21

- - Diamanter

7104.29

- - Andra


- Andra:

7104.91

- - Diamanter

7104.99

- - Andra


Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar används för samma ändamål som de naturliga stenarna enligt de två föregående numren.

A. Syntetiska ädelstenar och halvädelstenar. Detta begrepp täcker ett antal stenar som framställs på kemisk väg och som antingen:

har i huvudsak samma kemiska sammansättning och kristallstruktur som en viss naturlig sten (t.ex. rubin, safir, smaragd, diamant eller piezoelektrisk kvarts); eller

på grund av sin färg, glans, motståndskraft mot förslitning samt hårdhet används av juvelerare och guld- och silversmeder i stället för naturliga ädelstenar och halvädelstenar, även om de inte har samma kemiska sammansättning och kristallstruktur som de stenar vilka de efterliknar, t.ex. yttriumaluminiumgranat (YAG), kubisk zirkoniumoxid (CZ) och syntetisk kiselkarbid (mossanite), vilka alla används för att imitera diamant.

I obearbetat skick kan vissa syntetiska stenar, såsom rubin och safir, ha formen av små cylindrar eller päronformade droppar (boules). Dessa kluvs vanligtvis i längdriktningen eller sågas till skivor.

Vissa obearbetade syntetiska diamanter som framställs med metoden för högt tryck och hög temperatur (HPHT), uppvisar en karaktäristiskt kuboktaedrisk form, där utgångskristallen ofta är synlig på sin ursprungliga postition. De obearbetade syntetiska diamanterna som framställs med metoden för kemisk ångdeposition (CVD) är oftast kvadratiska eller rektangulära till formen och saknar synliga kristallformer.

Syntetiska diameter kan tillverklas med andra metoder än HPHT och CVD.

 

B. Rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar framställs på konstgjord väg med olika metoder, t.ex. genom agglomerering, hoppressning eller hopsmältning (vanligen med hjälp av en svetsbrännare) av fragment av naturliga ädelstenar eller halvädelstenar, vilka vanligen har sönderdelats till ett pulver.

Syntetiska och rekonstruerade stenar kan i normala fall skiljas från naturliga stenar genom mikroskopisk undersökning (helst i annat medium än luft), vilken avslöjar små blåsor eller strimmor (sliror).

Bestämmelserna i anv. till nr 7102 och 7103, särskilt vad beträffar den bearbetning som stenarna får ha underkastats, gäller i tillämpliga delar också för varor enligt nr 7104.

Syntetiska eller rekonstruerade stenar bör inte förväxlas med glasimitationer av ädelstenar eller halvädelstenar enligt nr 7018 (se anv. till detta nummer).

Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 7104.10

Piezoelektrisk kvarts har den förmågan att när den utsätts för mekaniskt tryck alstra en elektrisk laddning, vars styrka varierar i förhållande till tryckets storlek och, omvänt, att omvandla en elektrisk potentialskillnad som den utsätts för till mekaniskt tryck.

På grund av denna egenskap används piezoelektrisk kvarts för olika ändamål inom den elektriska industrin: tillverkning av mikrofoner, högtalare, instrument för utsändning eller mottagning av ultraljud, instrument för alstring av svängningar med fast frekvens, etc.

Piezoelektrisk kvarts enligt detta nummer förekommer i allmänhet i form av tunna skivor, plattor, stavar etc., som har erhållits genom precisionssågning av syntetisk kvarts i den elektriska axelns riktning.

HS-nr 7104.21

Detta nummer omfattar syntetiska diamanter som är enkelt sågade, kluvna (genom att klyvas längs lagrens naturiga plan) eller brutna, eller som endast har ett fåtal polerade fasetter, dvs stenar som endast har en provisorisk form och som tydligt behöver bearbetas ytterligare.

HS-nr 7104.29

Anv. till nr 7103.10 gäller i tillämpliga delar också för varor enligt nr 7104.29.

HS-nr 7104.91

Detta undernummer omfattar:

 1. polerade syntetiska diamanter med flera plana polerade ytor eller fasetter som inte behöver bearbetas ytterligare innan de används till smycken eller för speciella industriella användningsområden
 2. syntetiska diamanter, antingen borrade eller graverade (inbegripet kaméer och intaglier)
 3. rekonstruerade stenar (dubbletter eller tripletter) skapade genom att sammanfoga två eller flera komponenter för att skapa vad som ser ut att vara en enda sten och som innehåller minst en komponent utgörande en syntetsik diamant (vanligtvis den större basen) och en naturlig diamant (vanligvis den mindre toppdelen).

HS-nr 7104.99

Anv. till nr 7103.91 och 7103.99 gäller i tillämpliga delar för varor enligt nr 7104.99.

7105 Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar


7105.10

- Av diamanter

7105.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar stoft och pulver som har erhållits t.ex. vid polering eller slipning av de stenar som omfattas av de tre föregående numren. De viktigaste av dessa stoft och pulver erhålls av diamant och granat.

Stoft och pulver av naturlig diamant erhålls huvudsakligen genom att krossa industridiamantkorn (bort). Stoft och pulver av syntetisk diamant framställs genom direkt omvandling, i allmänhet av grafit, vid hög temperatur och högt tryck.

Dessa stoft och pulver skiljer sig från diamanter enligt nr 7102 och 7104 genom att partiklarna av praktiska skäl är för små för att kunna monteras en och en. De används mest som slipmedel. Partikelstorleken överstiger i allmänhet inte 1 000 mikrometer men sortering efter storlek utförs genom siktning snarare än genom att mäta enstaka partiklar. Partikelstorleken hos stoft och pulver kan ofta vara större än storleken av stenar av sådana slag som används exempelvis i smycken, men medan sådana stenar säljs styckevis bestäms mängden stoft och pulver genom vägning.

Stoft och pulver av diamant används för tillverkning av slip-, poler- och heningsskivor, fräsar, polerpastor etc.

Granatpulver används huvudsakligen för slipning av optiska linser och som slipmedel på underlag av papper eller annat material.

Numret omfattar inte pulver av konstgjord korund (nr 2818).

UNDERAVDELNING II

Ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall

7106 Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver


7106.10

- I form av pulver


- Andra slag:

7106.91

- - Obearbetat

7106.92

- - I form av halvfabrikat


Detta nummer omfattar silver (även förgyllt eller platinerat) och silverlegeringar (enligt definitionen i allm. anv. till detta kapitel) i obearbetat skick eller i form av halvfabrikat eller pulver. Numret omfattar dock inte silver med plätering av ädel metall.

Silver är en vit metall som inte korroderar i luften men tenderar att mörkna. Det är den bästa ledaren för värme och elektricitet och är den mest smidbara och tänjbara metallen näst efter guld. Silver är mycket mjukt i ren form och legeras därför ofta med andra metaller. Olegerat silver används emellertid i stor utsträckning i elektriska anordningar (kontakter, säkringar etc.), i vissa apparater som används inom den kemiska industrin och livsmedelsindustrin och inom kirurgin samt för försilvring.

Bland de silverlegeringar som motsvarar definitionen i anm. 5 till detta kapitel (se allm. anv. ovan) och som omfattas av detta nummer kan nämnas:

 1. silverkopparlegeringar. De viktigaste av dessa används vid mynttillverkning samt vid tillverkning av äkta smycken och guld- och silversmedsvaror. En del av dessa legeringar används också vid tillverkning av elektriska kontakter;
 2. silverkopparkadmium-, silverkoppartitan- och silverindiumlegeringar, som används vid framställning av äkta smycken samt guld- och silversmedsvaror;
 3. silverkopparzinklegeringar, som ibland också innehåller kadmium, tenn eller fosfor och som används som lödmedel;
 4. silverantimontennbly-, silverkopparbly-, silverkadmium- och silvertalliumlegeringar (lagermetaller);
 5. sintrade silvervolfram-, silvermolybden-, silvernickel- och silverjärnlegeringar, vilka används för framställning av elektriska kontakter.

Detta nummer omfattar silver och dess legeringar i följande former:

I.

Pulver, vanligen mycket fint, erhållet genom olika mekaniska eller kemiska processer. Det används inom metallurgin och för tillverkning av preparat för metallbeläggning inom den elektroniska industrin och för tillverkning av elektriskt ledande fogmaterial.

Numret omfattar inte pulver och fjäll som är beredda till färgämnen, målningsfärger e.d. (t.ex. blandade med andra färgämnen eller vilka föreligger som flytande eller pastaformiga dispersioner i bindemedel eller lösningsmedel); sådana produkter klassificeras enligt nr 3206, 3207 (flytande lysterfärger och liknande preparat för keramik- eller glasindustrin), 3208 – 3210, 3212 eller 3213.

II.

Obearbetat silver i form av klumpar, korn, tackor, gjutna stänger, pelletar etc. samt i naturen förekommande silver i form av klimpar, kristaller etc., vilka har skilts från sina gångarter.

III.

Stång, profiler, tråd, plåt och band. Dessa erhålls vanligen genom valsning eller dragning. Band, rondeller etc. kan också vara utskurna ur silverplåt. Numret omfattar också silvertråd för användning inom textilindustrin, under förutsättning att den inte har spunnits eller på annat sätt förenats med textilgarn (elfte avd.). Mycket fin steril silvertråd som används som suturtråd för kirurgiskt bruk klassificeras dock enligt nr 3006.

Numret omfattar vidare silverhaltiga metallgrafitprodukter i form av block, plattor, stänger etc. på basis av "kol" (se anv. till nr 3801).

IV.

Rör (även i ringar eller rullar), under förutsättning att de inte har bearbetats till bestämda, igenkännliga artiklar (t.ex. delar till kemiska apparater).

V.

Folier (bladsilver) för silverbeläggning framställs vanligen genom hamring eller slagning av tunna silverplåtar som är åtskilda av guldslagarhinna. Dessa folier förekommer vanligen i häften och kan vara anbringade på underlag av papper, plast etc.

Numret omfattar emellertid inte bronsfolier som består av silverpulver som har sammanpressats med gelatin, lim eller annat bindemedel eller av silver som har anbringats på underlag av papper, plast etc. (nr 3212).

VI.

Kantiljer och paljetter. Kantiljer är tunna spiraler av silvertråd som används till broderier och garneringar. Paljetter, som används för samma ändamål, är små skivor som är utskurna till geometrisk form (runda, stjärnformade etc.) och vanligen försedda med hål i mitten.

Numret omfattar inte gjutna, sintrade, stansade, pressade etc. ämnen till äkta smycken etc., vilka omfattas av underavdelning III (t.ex. infattningar, ringämnen, märken, blommor och figurer).

7107 Oädel metall med plätering av silver, obearbetad eller i form av halvfabrikat

Vad som förstås med metall med plätering av ädel metall (inbegripet oädel metall med inläggningar av ädel metall) framgår av definition i anm. 7 till detta kapitel och av allm. anv. till detta kapitel.

Tenn-, nickel-, zink- och i synnerhet kopparlegeringar är ibland pläterade med silver. Även olegerad koppar samt stål kan vara silverpläterade. Silverpläterad metall används till silversmedsvaror (bordsartiklar, inredningsartiklar etc.) samt till rör, kärl och apparater för den kemiska industrin och livsmedelsindustrin.

Silverpläterad oädel metall enligt detta nummer förekommer vanligen i form av stång, profiler, tråd, plåt, band eller rör.

I allmänhet gäller bestämmelserna i anv. till nr 7106 i tillämpliga delar också för silverpläterad metall.

7108 Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver (+)- Icke monetärt:

7108.11

- - I form av pulver

7108.12

- - I annan obearbetad form

7108.13

- - I form av halvfabrikat

7108.20

- Monetärt


Detta nummer omfattar guld (inbegripet platinerat guld) och guldlegeringar (enligt definitionen i allm. anv. till detta kapitel) i obearbetat skick eller i form av halvfabrikat eller pulver. Numret omfattar emellertid inte guld som är pläterat med ädel metall.

Guld har en karakteristisk gul färg. Det oxideras inte ens vid hög temperatur och har mycket stor motståndskraft mot de flesta reagens, inbegripet syror (det angrips dock av kungsvatten). Det är, näst efter silver och koppar, den bästa ledaren av värme och elektricitet. Det är den mest smidbara och tänjbara av alla metaller, men det är mycket mjukt och används därför sällan olegerat utom vid galvanisk förgyllning o.d.

Bland de guldlegeringar som motsvarar definitionen i anm. 5 till detta kapitel (se allm. anv. ovan) och som omfattas av detta nummer kan nämnas:

 1. guldsilverlegeringar, vilkas färg varierar från gult till grönt eller vitt alltefter proportionerna mellan de i legeringen ingående metallerna. De används till äkta smycken och även i elektriska kontakter och i speciella lödmedel med hög smältpunkt;
 2. guldkopparlegeringar, vilka används vid tillverkning av mynt, äkta smycken och guldsmedsvaror samt i elektriska kontakter;
 3. guldsilverkopparlegeringar, vilka främst används i äkta smycken, guldsmedsvaror och dentallegeringar samt som lödmedel. Dessa legeringar kan innehålla zink och kadmium och används då också som lödmedel. Den legering som kallas "doré" eller "bullion doré" och som huvudsakligen består av silver och koppar klassificeras enligt detta nummer när den innehåller minst 2 viktprocent guld. Den erhålls ur vissa kopparkiser eller ur återstoder som erhålls vid bearbetningen av blisterkoppar och raffineras sedermera för att separera de ingående metallerna;
 4. guldkopparnickellegeringar, vilka ibland innehåller tillsats av zink och magnesium och som ger en rad legeringar (benämnda "vitt guld" eller i vissa länder "grått guld") som ofta används som substitut för platina. Annat "vitt guld", som innehåller minst 2 viktprocent palladium, omfattas inte av detta nummer utan klassificeras enligt nr 7110;
 5. guldnickellegeringar, vilka används vid tillverkning av elektriska kontakter.

Detta nummer omfattar guld och guldlegeringar i samma former som dem som har beskrivits beträffande silver. Bestämmelserna i anv. till nr 7106 gäller därför i tillämpliga delar också för varor enligt nr 7108.

Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 7108.20

Detta nummer omfattar guld som utväxlas mellan nationella eller internationella valutamyndigheter eller auktoriserade banker.

7109 Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat

Vad som förstås med metall med plätering av ädel metall (inbegripet oädel metall med inläggningar av ädel metall) framgår av definition i anm. 7 till detta kapitel och av allm. anv. till detta kapitel. Guldpläterad metall förekommer vanligen i samma former som silverpläterad metall (se anv. till nr 7107).

Oädel metall (t.ex. koppar och kopparlegeringar) och silver pläteras för att användas vid tillverkning av äkta smycken (armband, urkedjor, örhängen etc.), urboetter, cigarr- och cigarettmunstycken, cigarettändare, guldsmedsvaror, elektriska kontakter, kemiska apparater etc.

7110 Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver- Platina:

7110.11

- - Obearbetad eller i form av pulver

7110.19

- - Andra slag


- Palladium:

7110.21

- - Obearbetat eller i form av pulver

7110.29

- - Andra slag


- Rodium:

7110.31

- - Obearbetat eller i form av pulver

7110.39

- - Andra slag


- Iridium, osmium och rutenium:

7110.41

- - Obearbetade eller i form av pulver

7110.49

- - Andra slag


Liksom nr 7106 i fråga om silver och nr 7108 beträffande guld omfattar detta nummer platina och platinalegeringar (enligt definitionen i allm. anv. till detta kapitel) i obearbetat skick eller i form av halvfabrikat eller pulver.

Med "platina" förstås platina, iridium, osmium, palladium, rodium och rutenium (se anm. 4 B till 71 kap.).

A.

Platina är en gråvit, mjuk och tänjbar metall, som inte anlöps vid rumstemperatur och är motståndskraftig mot syror med undantag av kungsvatten. Den kan tillverkas i form av stänger, plattor, band, rör, tråd och andra halvfabrikat genom smidning, valsning eller dragning. 

På grund av sin utomordentliga motståndskraft mot korrosion, sin höga smältpunkt och sin höga katalytiska aktivitet används platina och platinalegeringar för många viktiga ändamål inom industrin, vilka överträffar deras användning hos guldsmeder och tandläkare, t.ex. inom den elektriska industrin för tillverkning av termoelement och motståndstermometrar och som elektriska kontakter och elektroder för olika ändamål; inom textilindustrin till spinnmunstycken för framställning av konstfibrer; inom glasindustrin till utrustning för behandling av smält glas, såsom bussningar för glasfiberframställning, deglar, omrörare etc.; inom den kemiska industrin och petroleumindustrin som katalysatorer (t.ex. i ammoniumoxidationsprocessen för framställning av salpetersyra och som krackningskatalysator); som utrustning för kemiskt bruk (t.ex. deglar); inom flygindustrin till elektroder i tändstift till förbränningsmotorer för flygplan och till tändningsanordningar i gasturbinmotorer för flygplan.

Platina och platinalegeringar används också för tillverkning av kirurgiska instrument (i synnerhet kanyler för injektionssprutor); i vissa gaständare och för många andra ändamål, t.ex. måttlikare och som hårkors till optiska instrument.

B.

Palladium är en silvervit metall som är mjuk, mycket tänjbar och synnerligen motståndskraftig mot anlöpning och korrosion. Det löser sig i kungsvatten och salpetersyra och angrips av varm svavelsyra. Palladium kan bearbetas till stång, plåt, band, rör, tråd och andra genom smidning, valsning eller dragning framställda halvfabrikat.

Det används huvudsakligen till elektriska kontakter, i legeringar för hårdlödning, i utrustning för rening av vätgas, som hydreringskatalysator, för tillverkning av äkta smycken och som ett mellanliggande metallskikt för att underlätta överdragning av plast med ädel metall.

C.

Rodium är en silvervit, hård men tänjbar metall. Det karakteriseras av sin stora reflexionsförmåga och har den största elektriska och termiska ledningsförmågan av alla platinametaller. Det är motståndskraftigt mot korrosionsangrepp av nästan alla vattenlösningar, inbegripet mineralsyror, även vid höga temperaturer.

Rodium kan bearbetas till stång, plåt, band, rör och andra genom smidning, valsning eller dragning framställda halvfabrikat.

Dess viktigaste användning är som legeringstillsats till platina och används i denna form för flera ändamål inom den elektriska industrin och glasindustrin. Dess låga elektriska motstånd och stora motståndskraft mot anlöpning gör det lämpligt, i galvaniskt utfälld form, till elektriska kontakter samt till kontaktytor där slitstyrka är av betydelse (t.ex. i släpringar). Det används också som katalysator och som överdrag på bordsbestick och skålar av silver eller silverpläterad metall för att ge en yta som är motståndskraftig mot anlöpning.

D.

Iridium är en gråvit, hård metall som är motståndskraftig mot angrepp av syror, inbegripet kungsvatten, både vid normala och höga temperaturer.

Det kan bearbetas till tunt band eller tråd genom valsning eller dragning.

Iridium används som beståndsdel i legeringar för tillverkning av termoelement, deglar och elektroder till tändstift för flygplansmotorer.

E.

Osmium är den mest svårbearbetade av metallerna enligt detta nummer. I kompakt form har det blåvit färg (liknar zink) och är motståndskraftigt mot syror. I finfördelad form utgör det ett svart amorft pulver och angrips av salpetersyra och kungsvatten samt oxideras sakta i luft.

Metallen används huvudsakligen i olika hårda, korrosionsbeständiga legeringar för tillverkning av pennspetsar och instrumentpivåer. Den används också som katalysator.

F.

Rutenium är en spröd, hård, grå metall. Det har stor motståndskraft mot korrosion. Det angrips inte av kungsvatten men angrips långsamt av en lösning av natriumhypoklorit. Det kan bearbetas i liten skala till plåt, band och tråd.

Det används som legeringstillsats till platina, palladium, molybden, volfram etc. (t.ex. för tillverkning av pennspetsar och instrumentpivåer). Det används också som katalysator och i form av galvanisk utfällning till elektriska kontakter och till kontaktytor, när slitstyrka är av betydelse.


Bland de platinalegeringar med andra metaller (guld, silver eller oädla metaller) som motsvarar definitionen i anm. 5 till detta kapitel (se allm. anv. ovan) och som omfattas av detta nummer kan nämnas:

 1. platinarodiumlegeringar, vilka används till tråd för termoelement, spiraler för elektriska ugnar, komponenter inom glasindustrin, katalysatorduk och spinnmunstycken;
 2. platinairidiumlegeringar, vilka används till elektriska kontakter, äkta smycken och kanyler till injektionssprutor;
 3. platinaruteniumlegeringar, vilka används till elektriska kontakter;
 4. platinakopparlegeringar (max. 5 % koppar), vilka används till äkta smycken;
 5. platinavolframlegeringar, vilka används till tråd för rörelektroder och till tändstift;
 6. platinakoboltlegeringar, vilka används till permanentmagneter;
 7. palladiumruteniumlegeringar, vilka används till äkta smycken;
 8. palladiumsilverlegeringar, vilka används till slaglodslegeringar, hydrogendiffusionsmembraner och elektriska kontakter;
 9. palladiumkopparlegeringar, vilka används till elektriska kontakter och som slaglod;
 10. palladiumaluminiumlegeringar, vilka används som tråd i elektriska säkringar;
 11. rodiumiridiumlegeringar, vilka används till termoelement;
 12. iridiumosmiumlegeringar, vilka används till pennspetsar;
 13. iridiumvolframlegeringar, vilka används till högtemperaturfjädrar;
 14. guldplatinalegeringar, vilka används till spinnmunstycken;
 15. guldsilverpalladiumkopparlegeringar, vilka används till äkta smycken och elektriska kontaktfjädrar;
 16. silverkopparpalladiumlegeringar, vilka används till slaglodslegeringar;
 17. osmiridium (iridosmine), vilket är en naturlig legering som innehåller osmium, iridium, rutenium och platina; denna legering är huvudkällan för osmium.

7111 Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetade eller i form av halvfabrikat

Vad som förstås med metall med plätering av ädel metall (inbegripet oädel metall med inläggningar av oädel metall) framgår av definition i anm. 7 till detta kapitel och av allm. anv. till detta kapitel. Platinapläterad metall förekommer vanligen i samma former som silverpläterad metall (se anv. till nr 7107).

Oädla metaller (t.ex. koppar och volfram), silver eller guld, med plätering av platina används huvudsakligen till äkta smycken och elektriska apparater.

7112 Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel
metall; annat avfall och skrot innehållande ädel metall eller ädla
metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen används för
återvinning av ädla metaller andra än varor enligt nr 8549


7112.30

- Aska innehållande ädel metall eller föreningar av ädla metaller


- Annat:

7112.91

- - Av guld, inbegripet metall med plätering av guld men inte
    guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller

7112.92

- - Av platina, inbegripet metall med plätering av platina men inte
    guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller

7112.99

- Andra slag


Detta nummer omfattar avfall och skrot i metallisk form som är användbart endast för återvinning av ädel metall eller för framställning av kemikalier.

Numret omfattar också avfall och skrot av vilket material som helst som innehåller ädel metall eller ädla metallföreningar, av sådant slag som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller.

Det omfattar i synnerhet:

A.

Aska innehållande ädel metall eller föreningar av ädla metaller, erhållen vid förbränning av fotografisk film, kretskort etc.

B.

avfall och återstoder som har erhållits vid mekanisk bearbetning av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall i myntverk, guldsmeds- och silversmedsverkstäder etc., t.ex. sopor, stoft och spån från filning, borrning eller annan bearbetning;

C.

utnötta eller söndriga artiklar (bordsartiklar, guld- eller silversmedsvaror, katalysatorer i form av vävda nät etc.) som inte längre är användbara för sitt ursprungliga ändamål. Numret omfattar däremot inte sådana varor som med eller utan reparation eller renovering åter kan användas för sitt tidigare ändamål eller kan omarbetas till andra varor utan att underkastas processer för återvinning av de ädla metallerna.

D.

avfall och skrot av fotografiska plåtar, film, papper, papp eller textilier, innehållande ädel metall i metallisk form eller i form av föreningar (t.ex. silverhalogenider);

E.

återstoder av metallurgiska, elektrolytiska eller kemiska processer, innehållande ädel metall( t.ex. slagg, slam från elektrolytisk raffinering och galvaniska bad samt återstoder av silver från fotografiska fixeringsbad).


Detta nummer omfattar inte avfall och skrot av elektroniska kretskort och liknande bärare innehållande ädel metall (t.ex. guld eller silver) (nr 8549).

 

UNDERAVDELNING III

Äkta smycken, guld- och silversmedsvaror och andra varor

7113 Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall- Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall:

7113.11

- - Av silver, även med överdrag av annan ädel metall

7113.19

- - Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall

7113.20

- Av oädel metall med plätering av ädel metall


Detta nummer omfattar äkta smycken enligt definition i anm. 9 till detta kapitel, vilka helt eller delvis består av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall, dvs.:

A.

Smärre artiklar till personlig prydnad, även med infattade stenar, såsom ringar, armband, halsband, broscher, örhängen, halskedjor, urkedjor och andra prydnadskedjor; berlocker och andra hängsmycken, kravattnålar och slipshållare, manschettknappar, bröstknappar och andra knappar; kors, även av religiös karaktär; medaljer och märken; hattprydnader (nålar, spännen, ringar etc.); prydnader för handväskor; spännen för bälten, skodon etc.; hårspännen, diadem, nack- och sidkammar och liknande hårprydnader;

B.

artiklar för personligt bruk av sådana slag som normalt bärs exempelvis i fickan eller handväskan, såsom cigarr- och cigarettetuier, snusdosor, glasögonfodral, puderdosor, läppstiftshylsor, fickkammar, tablettdosor, börsar av metallflätning, radband och nyckelringar.

För att ovannämnda artiklar skall omfattas av detta nummer måste ädel metall eller plätering av ädel metall (inbegripet oädel metall med inläggningar av ädel metall) ingå i sådan omfattning att det inte endast är fråga om mindre väsentliga beståndsdelar (ett cigarettetui av oädel metall med ett enkelt monogram av guld klassificeras därför som en vara av oädel metall). I artiklarna kan också ingå naturpärlor, odlade pärlor, imitationer av naturpärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), imitationer av ädelstenar, sköldpadd, pärlemor, elfenben, bärnsten (naturlig eller rekonstruerad), gagat eller korall.

Numret omfattar också inte färdigarbetade eller inkompletta äkta smycken och igenkännliga delar till äkta smycken, under förutsättning att ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår i sådan omfattning att det inte endast är fråga om mindre väsentliga beståndsdelar.


Numret omfattar inte:

a)

artiklar enligt nr 4202 eller 4203, som åberopas i anm. 2 B till kap. 42;

b)

varor enligt nr 4303 och 4304 (varor av pälsskinn eller konstgjord päls);

c)

skodon, huvudbonader och andra artiklar enligt 64 eller 65 kap. med delar av material enligt 71 kap.;

d)

oäkta smycken enligt nr 7117;

e)

mynt, med undantag av sådana som är monterade som oäkta smycken (nr 7118 eller 97 kap.);

f)

artiklar enligt 90 kap. (glasögon, lornjetter etc. och infattningar till sådana);

g)

ur och urarmband (91 kap.);

h)

artiklar enligt 96 kap., andra än sådana enligt nr 9601 – 9606 eller 9615, t.ex. reservoarpennor, pennskaft och stiftpennor (även delar och tillbehör till sådana); cigarettändare, rökpipor, cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana; rafräschissörer och beslag till sådana;

ij)

äkta smycken med en ålder av över 100 år (nr 9706).


7114 Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall- Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall:

7114.11

- - Av silver, även med överdrag av annan ädel metall

7114.19

- - Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall

7114.20

- Av oädel metall med plätering av ädel metall


Detta nummer omfattar guld- eller silversmedsvaror enligt definition i anm. 10 till detta kapitel, vilka helt eller delvis består av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall. Bland dessa varor, vilka i allmänhet är större än äkta smycken enligt nr 7113, märks bl.a.:

A)

bordsartiklar, såsom bordsknivar, förskärarbestick, skedar, gafflar, soppslevar, hållare som är avsedda att användas vid uppskärning av fågel eller kött, brickor, tallrikar, fat och skålar för grönsaker eller soppor, såssnipor, fruktfat, sockerskålar, kaffekannor, tekannor, tekoppar, kaffekoppar, bägare, äggkoppar, karaffer, likörserviser, korgar för bröd, kakor, frukt etc., fiskbestick, tårtspadar, vinkylare, bordsställ, sockertänger, knivlägg, servettringar, bordsringklockor och prydnadsproppar;

B)

toalettartiklar, såsom handspeglar, flaskor, puderdosor (andra än sådana enligt nr 7113), borstetuier, klädesborstar, nagelborstar, hårborstar, kammar (andra än fickkammar o.d. enligt nr 7113) och burkar. Numret omfattar inte rafräschissörer (nr 9616);

C)

skrivbords- och kontorsartiklar, såsom bläckhorn, skrivställ, bokstöd, brevpressar och pappersknivar;

D)

rökbordsartiklar, såsom cigarrskrin och cigarettskrin, tobaksburkar, askfat och tändsticksställ. Numret omfattar dock inte artiklar enligt nr 9613 och 9614 (cigarettändare och andra tändare, rökpipor, cigarettmunstycken etc.);

E)

andra artiklar för rumsinredning, t.ex. byster, statyetter och andra prydnadsfigurer för rumsinredning, juvelskrin, bordsplatåer, vaser, jardinjärer, tavelramar, lampor, kandelabrar, ljusstakar, ljuskronor, prydnadsföremål för spiselkransar, prydnadsfat och prydnadstallrikar, medaljer och medaljonger (andra än sådana som utgör artiklar till personlig prydnad), sportpriser och rökelsekar;

F)

artiklar för religiöst bruk, såsom relikskrin, nattvardskalkar och andra nattvardskärl, krucifix, ljusstakar och lampor.


Numret omfattar också inte färdigarbetade eller inkompletta guld- och silversmedsvaror och igenkännliga delar till guld- och silversmedsvaror, t.ex. silverhandtag för bordsartiklar samt handtag och ryggar till borstar.

Varor enligt detta nummer skall liksom äkta smycken helt eller delvis bestå av ädel metall, dock skall dessa material ingå i sådan omfattning att det inte endast är fråga om mindre väsentliga beståndsdelar. I varorna kan också ingå naturpärlor, odlade pärlor, imitationer av naturpärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), imitationer av ädelstenar, sköldpadd, pärlemor, elfenben, bärnsten (naturlig eller rekonstruerad), gagat eller korall.

Numret omfattar inte:

a)

paraplyer, promenadkäppar och andra artiklar enligt nr 6601 eller 6602 med beslag som består av material enligt detta kapitel samt delar, beslag och tillbehör, vilka helt eller delvis består av sådant material (nr 6603);

b)

artiklar enligt 90 kap. (t.ex. kikare);

c)

ur och urfoder (91 kap.);

d)

musikinstrument (92 kap.);

e)

vapen och delar till vapen, enligt 93 kap. (värjor, sablar o.d., pistoler, revolvrar etc.);

f)

rafräschissörer och beslag till sådana (nr 9616);

g)

originalskulpturer (nr 9703), föremål för samlingar enligt nr 9705 och antikviteter enligt nr 9706.

 

7115 Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall


7115.10

- Katalysatorer i form av trådduk eller trådnät av platina 

7115.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar alla varor som helt eller delvis består av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall och som inte utgör äkta smycken, inte färdigarbetade eller inkompletta sådana eller delar av dessa (nr 7113) eller guld- eller silversmedsvaror, inte färdigarbetade eller inkompletta guld- eller silversmedsvaror eller delar till sådana (nr 7114) och som inte är uteslutna enligt bestämmelserna i anm. 2 A och 3 till detta kapitel.

Numret omfattar exempelvis inte:

a)

artiklar i vilka ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår endast som mindre väsentliga beståndsdelar;

b)

sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk, tandfyllningsmedel och andra varor enligt 30 kap.;

c)

vävnader enligt nr 5809 och andra varor enligt elfte avd.;

d)

maskiner, apparater och elektrisk materiel samt igenkännliga delar till sådana produkter, enligt sextonde avd. (t.ex. spinnmunstycken av platina, glidlager, delar till kemiska apparater samt elektriska kontakter);

e)

artiklar enligt 90 kap. (t.ex. konstgjorda lemmar, tänder och andra kroppsdelar, plåtar o.d. för hopfogning av frakturer, medicinska och kirurgiska instrument, pyrometrar med termoelement av ädel metall, laboratorieinstrument och laboratorieapparater samt delar till sådana, av guld, silver eller platina); artiklar enligt 91 kap. (ur) eller 96 kap. (t.ex. gaständare med platinasvamp).


Detta nummer är därför i stort sett begränsat till artiklar för tekniskt bruk eller laboratoriebruk, såsom deglar, kapell och spatlar (t.ex. av platina eller andra platinametaller), platina och platinalegeringar i form av nät, duk eller galler för användning som katalysatorer etc., behållare (även med foder eller värmeisolering) som inte är försedda eller avsedda att förses med maskinell utrustning eller anordningar för uppvärmning samt anoder för förgyllning, försilvring etc. Guldanoder kan förekomma i form av plåt av rent guld som är nedskuren till lämplig storlek och i två hörn försedda med borrade hål för anbringande av krokar för anodernas upphängning i elektrolyskaret. Silveranoder kan också förekomma i denna form eller som strängpressade profiler med hundbensliknande tvärsnitt och med borrade hål i båda ändarna. Platinaanoder består vanligen antingen av små korrugerade platinaplåtar eller platinaband, vid vilka har fastsvetsats ett smalt band av platina för upphängningen i elektrolyskaret eller av ett nät av platinatråd, vid vilket har fästs ett stycke platinatråd eller en smal remsa av platinanät för upphängningen.

Detta nummer omfattar emellertid också sådana artiklar som handväskor etc. i vilka ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ger artikeln dess huvudsakliga karaktär. Sådana artiklar kan ha besättning eller utsmyckning av pärlor, ädelstenar, halvädelstenar, sköldpadd etc.

7116 Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)


7116.10

- Av naturpärlor eller odlade pärlor

7116.20

- Av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)


Detta nummer omfattar alla artiklar (utom dem som enligt anm. 2 B och 3 till detta kapitel inte omfattas av kapitlet) som helt eller delvis består av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar men i vilka inte ingår ädel metall eller metall med plätering av ädel metall (utom som mindre väsentliga beståndsdelar) (se anm. 2 B till detta kapitel).

Numret omfattar sålunda:

A.

Artiklar till personlig prydnad samt andra utsmyckade artiklar (t.ex. knäppen och byglar för handväskor etc.; kammar, borstar, örhängen, manschettknappar, bröstknappar o.d.) i vilka ingår naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) som är infattade i oädel metall (även om denna är försilvrad, förgylld eller platinerad), elfenben, trä, plast etc.

Numret omfattar också pärlor, ädelstenar och halvädelstenar som är sorterade efter storlek, kvalitet, nyans etc. och som utgör artiklar som är färdiga att användas som äkta smycken. Numret omfattar däremot inte osorterade eller sorterade pärlor och osorterade stenar som har trätts upp endast tillfälligt för att underlätta transporten men som inte har infattats eller monterats med metall eller annat material; sådana varor klassificeras enligt nr 7101, 7103 eller 7104 (se anv. till nr 7101 – 7103).

Enligt anm. 2 B till detta kapitel kan i varor som omfattas av detta nummer ingå ädel metall eller metall med plätering av ädel metall som mindre väsentliga beståndsdelar (t.ex. guldknäppe i ett pärlhalsband). Däremot omfattar numret inte varor (t.ex. örhängen med hållare av guld) i vilka ädel metall ingår i sådan utsträckning att det inte är fråga om endast mindre väsentliga beståndsdelar (nr 7113).

B.

Andra artiklar som helt eller delvis består av ädelstenar eller halvädelstenar. I dessa artiklar kan också ingå andra material, inbegripet ädel metall eller metall med plätering av ädel metall, under förutsättning att de två sistnämnda materialen ingår endast som mindre väsentliga beståndsdelar. Under dessa förutsättningar omfattar detta nummer kors och ringar (t.ex. av agat); armband (andra än urarmband); bägare och pokaler (t.ex. av granat); statyetter och andra prydnadsartiklar (t.ex. av jade); mortlar och mortelstötar (t.ex. av agat); eggar och lager av agat eller andra ädelstenar eller halvädelstenar för vågar; trådförare av agat; prydnadskorkar med beslag av agat etc.; polerverktyg av agat för förgyllning eller för polering av läder, papper etc.; agatringar för kastspön; pappersknivar, skrivställ, brevpressar och askfat (t.ex. av agat eller onyx).


Numret omfattar inte:

a)

varor enligt 82 kap. hos vilka den verksamma delen består av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) på underlag av oädel metall, hårdmetall eller annan kermet, omonterade eller monterade (t.ex. monterade glasmästardiamanter);

b)

maskiner, apparater och elektrisk materiel samt delar till sådana, enligt sextonde avd. (se anm. 3 k till 71 kap.);

c)

artiklar enligt 90 kap., såsom optiska element av kvarts, monterade eller omonterade, lämpliga för montering i instrument eller apparater;

d)

bearbetade ädelstenar och halvädelstenar, monterade eller omonterade, som utgör urdelar eller delar som kan användas såväl i ur som i andra artiklar (se anm. 4 till 91 kap.).


7117 Oäkta smycken- Av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade:

7117.11

- - Manschettknappar och bröstknappar

7117.19

- - Andra

7117.90

- Andra slag


Som framgår av anm. 11 till detta kapitel förstås med oäkta smycken enligt detta nummer sådana smärre artiklar för personlig prydnad som är uppräknade i punkt A i anv. till nr 7113, t.ex. ringar, armband (andra än urarmband), halsband, örhängen och manschettknappar (dock med undantag av artiklar enligt nr 9606, kammar, hårspännen o.d. samt hårnålar, enligt nr 9615), under förutsättning att i desamma inte ingår ädel metall eller metall med plätering av ädel metall (bortsett från mindre väsentliga beståndsdelar – se anm. 2 A till detta kapitel – t.ex. monogram, skoningar och kantbeslag) och inte heller naturpärlor eller odlade pärlor eller ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade).

Numret omfattar också inte färdigarbetade eller inkompletta oäkta smycken (örhängen, armband, halsband etc.), såsom:

a)

halvfärdiga öppna ringar som består av anodoxiderad aluminiumtråd, vanligen vriden eller ytbearbetad, även försedda med ett enkelt knäppe; sådana ringar används ibland som örringar utan vidare bearbetning;

b)

prydnadsdetaljer av oädel metall, även polerade, hoplänkade till band i inte avpassade längder.


Det bör observeras att artiklar för personligt bruk av sådana slag som normalt bärs exempelvis i fickan eller handväskan, t.ex. sådana som är uppräknade i punkt B i anv. till nr 7113 (cigarettetuier, puderdosor etc.), inte anses utgöra oäkta smycken enligt nr 7117.

Numret omfattar inte heller:

a)

varor som är omnämnda i anm. 3 till detta kapitel;

b)

artiklar enligt nr 8308 (knäppen, spännen, hakar, snörhålsringar etc.).


7118 Mynt (+)


7118.10

- Mynt (andra än guldmynt), inte utgörande lagligt betalningsmedel

7118.90

- Andra slag


Detta nummer omfattar mynt av metall (även ädel metall) med författningsenligt föreskrivna vikter och präglingar och utgivna under statlig kontroll för att användas som lagligt betalningsmedel. Sändningar med enstaka mynt eller satser av mynt som är lagligt betalningsmedel i utgivningslandet klassificeras enligt detta nummer även om mynten föreligger i etuier för försäljning till allmänheten. Numret omfattar också mynt som inte längre är gångbara men inte mynt för samlingar (se anv. till nr 9705).

Mynt tillverkas genom utstansning av ämnen (plattor) ur metallplåt; plattorna präglas sedan med myntstampar som präglar båda sidorna samtidigt.

Numret omfattar inte:

a)

medaljer, även om de har präglats på samma sätt som mynt; medaljer klassificeras vanligen enligt nr 7113, 7114, 7117 eller 8306 (se anv. till dessa nummer);

b)

mynt som är monterade i broscher, kravattnålar eller andra artiklar för personlig prydnad (nr 7113 eller 7117);

c)

mynt som är sönderbrutna, sönderklippta eller hamrade på sådant sätt de endast är användbara som skrot eller avfall.


Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 7118.10

Detta nummer omfattar:

a)

mynt som har varit lagligt betalningsmedel men dragits in;

b)

mynt som präglats i ett land för att sättas i omlopp i ett annat land; vid gränspassagen har de ännu inte blivit utgivna som lagligt betalningsmedel av behörig myndighet.


Förteckning över ädelstenar och halvädelstenar enligt nr 7103

Mineral

Handelsnamn

amblygonit

amblygonit


montebrasit

amfibol(hornblände)gruppen:


aktinolit

aktinolit, nefrit, jade

tremolit

tremolit

rodonit

rodonit

andalusit

andalusit


chiastolit

apatit

apatit (alla färger)

aragonit

aragonit, ammolit

axinit

axinit

azurit (kopparlasur)

azurit (chessylit)


azuritmalakit

benitoit

benitoit

beryll

smaragd


akvamarin


goshenit (färglös)


gul beryll


morganit (skär)


heliodor


guldgul beryll


grön beryll


bixbit (röd)

beryllonit

beryllonit

brasilianit

brasilianit

cerussit

cerussit

cyanit

cyanit

danburit

danburit

datolit

datolit

diaspor

diaspor

dumortierit

dumortierit

epidot

epidot

euklas

euklas

fluorit (flusspat)

fluorit (flusspat)

fältspatsgruppen:


albit

albit


maw-sit-sit/jadeitalbit

labradorit

labradorit, spektrolit

mikroklin

amazonit, mikroklin

oligoklas

aventurinfältspat


solsten

ortoklas

ortoklas (gul)


månsten

granatgruppen:


almandin

granat, almandin


granat, rodolit

andradit

granat, andradit


granat, demantoid


granat, melanit

grossular

granat, grossular med varierande färg


granat, kromgrossular


tsavolit


granat, hessonit (kanelsten)

pyrop

granat, pyrop

spessartin

granat, spessartin

hematit (blodsten)

hematit (blodsten)

idokras

idokras


vesuvianit


kalifornit

jadeit

jadeit, jade


klormelanit

kalcit (kalkspat)

kalcit (kalkspat)

kassiterit (tennsten)

kassiterit (tennsten)

kordierit

kordierit


iolit

kornerupin

kornerupin

korund

rubin


stjärnrubin


safir


stjärnsafir


safirkattöga


safir eller korund med färgbeteckning


padparadschah (orange)


svart stjärnsafir m.fl.

krysoberyll

krysoberyll


krysoberyllkattöga


alexandrit


alexandritkattöga

krysokoll

krysokoll

kvarts

agat (varierande färger)


onyx


sardonyx


ametist


aventurinkvarts


aventurin


blå kvarts


kalcedon


krysopras


citrin, gul kvarts


karneol


grön kvarts, prasiolit


heliotrop


jaspis


silex


morion, cairngorm


mossagat


träagat


bandagat


prasem


kvartskattöga


falköga


tigeröga


bergkristall, kvarts


rosenkvarts


rökkvarts


violett kvarts

lazulit

lazulit

lazurit

lazurit


lapis lazuli


lapis

malakit

malakit

markasit

markasit

obsidian (lavaglas)

obsidian

olivin

peridot

opal

opal, svart opal


eldopal


hyalit


mjuk opal


mossopal, prasopal


opalmatrix


vattenopal


träopal

prehnit

prehnit

pyrit

pyrit (markasit)

pyrofyllit

pyrofyllit

pyroxengruppen:


diopsid

diopsid


stjärndiopsid

enstatit-hypersten

enstatit-hypersten

rodokrosit

rodokrosit


bowenit

serpentin

serpentin


verde antico


williamsit

sfen (titanit)

sfen

sinhalit

sinhalit

skapolit

skapolit

sodalit

sodalit

spinell

spinell (alla färger)


pleonast (svart spinell)

spodumen

spodumen (alla färger)


kunzit


hiddenit

topas

topas (alla färger)

tugtupit

tugtupit

turkos

turkos


turkosmatrix

turmalin

turmalin (alla färger)


akroit


dravit


indigolit


rubellit


turmalinkattöga

variscit

variscit

verdit

verdit

vesuvianit (se idokras)


zinkblände (sphalerit)

zinkblände (sphalerit)

zinkspat (galmeja, smithsonit)

zinkspat (galmeja, smithsonit)

zirkon

zirkon (alla färger)

zoisit

zoisit (alla färger)


tanzanit


tulit

 

 

Meny