Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 15

AVDELNING III

ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH  OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA  FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER

KAPITEL 15

ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH  OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA  FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER

Allmänna anmärkningar
Med uttrycket ”för industriellt bruk” i undernumren till  detta kapitel förstås endast sådan användning som medför en bearbetning av  basprodukten.

Uttrycket ”för tekniskt bruk”, som också förekommer i vissa  undernummer, innebär däremot inte någon sådan bearbetning.

Behandlingar som t.ex. rening, raffinering eller hydrering,  anses varken som ”industriellt bruk” eller ”tekniskt bruk”.

Det betonas att även produkter som är lämpliga som  livsmedel kan vara avsedda för tekniskt eller industriellt bruk.

De undernummer till detta kapitel som förbehålls varor för  tekniskt eller industriellt bruk, bortsett från framställning av livsmedel,  omfattar oljor och fetter för framställning av kreatursfoder.

Kompletterande        anmärkning 1 a)

Som råoljor betraktas inte den flytande fraktion av vegetabiliska oljor som utvunnits genom utskiljning av den fasta beståndsdelen, t.ex. genom kylning, användning av organiska lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1502.

Detta nummer omfattar utsmälta fetter, t.ex.:

1.

Grevar.


2.

Så kallade ”fettsyror” (acid fat), som utvinns genom kokning av icke-utsmält talg av sämsta kvalitet i en vattenlösning av svavelsyra som hydroliserar äggviteämnena i vävnaderna och därmed frigör fettet.


Förutom utsmälta fetter omfattar detta nummer icke-utsmälta fetter, dvs. fetter omgivna av sina cellvävnader.


1503 00

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda


1503 00 11 och 1503 00 19

Solarstearin och oleostearin

Dessa undernummer omfattar de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1503, andra och nästa sista stycket.


1503 00 30

Talgolja för industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

Detta undernummer omfattar den produkt som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1503, femte stycket, förutsatt av den är avsedd för annat industriellt bruk än tillverkning av livsmedel (se de allmänna anvisningarna till detta kapitel).


1503 00 90

Andra produkter

Förutom de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1503, tredje och fjärde stycket omfattar undernumret talgolja som inte uppfyller villkoren i undernr 1503 00 30, t.ex. talgolja för tekniskt bruk.


1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 15, allmänna anvisningar, A, sjätte och sjunde stycket.


1504 10 10 till 1504 10 99

Fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1504, andra stycket.


1504 10 10

Med en A-vitaminhalt av högst 2 500 IE per g

A-vitaminhalten i den leverolja som utvinns ur gadidae (t.ex. torsk, kolja, långa, kummel) överstiger i allmänhet inte 2 500 IE per g.


1504 10 91 och 1504 10 99

Andra slag

A-vitaminhalten i den leverolja som utvinns ur t.ex. tonfisk, hälleflundra och många hajarter överstiger i allmänhet 2 500 IE per g.

Oljor med förhöjd vitaminhalt kvarstår enligt dessa undernummer, förutsatt att de inte har förlorat karaktären av fiskleverolja. Detta gäller t.ex. fiskleveroljor med en vitaminhalt som inte överstiger 100 000 IE per g.


1504 20 10 och 1504 20 90

Fiskfetter och fiskoljor (andra än leveroljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor

Dessa undernummer omfattar fetter och oljor som utvunnits ur alla fiskarter samt fraktioner av sådana fetter och oljor, med undantag av oljor som utvunnits uteslutande ur fisklever. Undernumren omfattar följande:

1.

Oljor som utvunnits ur sill och menhaden (en sillfisk som uteslutande fiskas för utvinning av olja).


2.

Oljor som utvunnits ur avfall från konserveringindustrin, av ringare värde än ovanstående oljor. De oljor som är av kommersiell betydelse är oljor från avfall av Clupeidae, oljor från tonfisk- och bonitavfall och oljor från avfall av Salmonidae.


3.

Oljor av avfall från fiskhandeln, som är av mycket blandad sammansättning och ännu ringare värde.


4.

Fiskstearin, som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1504, tredje stycket.


Fetterna och oljorna enligt detta undernummer används främst för tekniskt och industriellt bruk, t.ex. garvning, tillverkning av målningsfärger och skäroljor.


1504 30 10 och 1504 30 90

Fetter och oljor av havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter och oljor

Dessa undernummer omfattar följande:

1.

Valolja och rå spermolja (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1504, första stycket).


2.

Späck av havsdäggdjur.


3.

Oljor från Pinnipedia (sälar, valrossar och sjölejon).


Undernumren omfattar alla oljor av havsdäggdjur samt fraktioner av sådana oljor, även sådana som utvunnits ur deras lever, t.ex. leverolja från kaskelot, som är mycket rik på A-vitamin och har liknande egenskaper som filskleverolja enligt undernr 1504 10 10, 1504 10 91 och 1504 10 99.


1505 00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)


1505 00 10

Rått ullfett

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1505, första stycket.


1505 00 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Lanolin, som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1505, andra, tredje och fjärde stycket.


2.

Fetter som utvunnits ur ullfett (ullfettolein och ullfettstearin), som är vätskan respektive den fasta substansen som utvinns efter det att ullfettet destillerats och sedan pressats.1506 00 00

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Detta nummer omfattar inte oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter och oljor, t.ex. animaliska fetter från slaktkroppar eller blandningar eller beredningar av animaliska och vegetabiliska fetter och oljor, t.ex. använd frityrolja (nr 1518).


1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade


1507 10 10 och 1507 10 90

Oraffinerad olja, även avslemmad

För definition av uttrycket ”oraffinerad” hänvisas till kompletterande anmärkning 1 a, b och c till detta kapitel.


1507 90 10 och 1507 90 90

Andra slag

Dessa undernummer omfattar även raffinerad sojabönolja.


1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade


1508 10 10 och 1508 10 90

Oraffinerad olja

Se kompletterande anmärkning 1 a och b till detta kapitel.


1508 90 10 och 1508 90 90

Andra slag

Dessa undernummer omfattar även raffinerad jordnötsolja.


1509

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Olivolja enligt detta nummer skall uppfylla följande tre villkor:

1.

Den skall uteslutande ha utvunnits vid behandling av frukter av olivträdet (Olea europaea L.).


2.

Den skall uteslutande ha utvunnits genom mekaniska eller andra fysikaliska processer (t.ex. genom pressning) och användning av lösningsmedel är därför utesluten (se anmärkning 2 till detta kapitel).


3.

Den skall inte vara omförestrad eller blandad med andra oljor, inbegripet olja från återstoder av oliver enligt nr 1510 00.1509 10 10

Bomolja

Se kompletterande anmärkning 2 B 1 till detta kapitel.


1509 10 20

Extra jungfruolja

Se kompletterande anmärkning 2 B 2 till detta kapitel.


1509 10 80

Annan

Se kompletterande anmärkning 2 B 3 till detta kapitel.


1509 90 00

Andra slag

Se kompletterande anmärkning 2 C till detta kapitel.

Förutom raffinerad olivolja omfattar detta undernummer även raffinerad olivolja blandad med jungfruolja.


1510 00

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509

Detta nummer omfattar endast sådana oljor som uppfyller kravet i den förklarande anmärkningen till nr 1509, 1. Liksom oljorna enligt nr 1509 får oljor enligt nr 1510 00 inte vara omförestrade eller blandade med andra oljor, dvs. andra oljor än olivolja, men följande är tillåtet:

Att de har utvunnits med hjälp av lösningsmedel eller fysiska processer.


Att de är blandade med oljor och fraktioner av oljor enligt nr 1509. Den vanligaste blandningen består av raffinerad olja från pressåterstoder av oliver och jungfruolja.1510 00 10

Oraffinerade oljor

Se kompletterande anmärkning 2 D till detta kapitel.


1510 00 90

Andra

Detta undernummer omfattar raffinerad olja ur pressåterstoder av oliver och blandningar av olja från pressåterstoder av oliver och jungfruolja.


1511

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade


1511 10 10 och 1511 10 90

Oraffinerad olja

Se kompletterande anmärkning 1 a och b till detta kapitel.

Oraffinerad palmolja bryts ned snabbare än andra oljor och har därför en hög halt av fria fettsyror.


1511 90 11 och 1511 90 19

Fasta fraktioner

Dessa undernummer omfattar palmstearin.


1511 90 91 och 1511 90 99

Andra produkter

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Raffinerad palmolja.


2.

Den flytande fraktionen av palmolja, som utvinns när den fasta fraktionen avskiljs genom kylning eller användning av organiska lösningsmedel eller ytaktiva ämnen. Denna fraktion (palmolein), som kan ha en sammansättning av fettsyror som i vissa fall är mycket lika sammansättningen av fettsyror hos ofraktionerad palmolja, kan normalt identifieras genom att jämföra de relativa andelarna av dess sammansatta triglycerider med triglyceriderna hos typisk ofraktionerad palmolja. Triglycerider med högre numrerade kolatomer (C52 och C54) förekommer i större mängder i den flytande fraktionen än i ofraktionerad olja, medan triglycerider med relativt lägre numrerade kolatomer (C50 och C48) är dominerande i den fasta fraktionen.1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade


1512 11 91

Solrosolja

Se kompletterande anmärkning 1 a och b till detta kapitel kombinerat med de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1512, A.


1512 11 99

Safflorolja

Se kompletterande anmärkning 1 a och b till detta kapitel kombinerat med de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1512, B.


1512 19 90

Andra

Detta undernummer omfattar även raffinerad solrosolja och raffinerad safflorolja.


1512 21 10 till 1512 29 90

Bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1512, C.


1514

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade


1514 11 10 till 1514 19 90

Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra samt fraktioner av dessa oljor

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1514, A, andra stycket, andra meningen.


1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade


1515 30 10 och 1515 30 90

Ricinolja och fraktioner av denna olja

Ricinolja går också under namnet ”palma Christi” och ”kerva oil”.

Dessa undernummer omfattar inte laxerolja som utvinns ur fröna av purgerbusken (Jatraopha curcas), tillhörande familjen Euphorbiaceae (törelväxter) (undernr 1515 90 40 till 1515 90 99).


1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

För definitionen av uttrycket ”margarin”, se de förklarande anmärkningarna till HS, undernummer 1517 10 och 1517 90.


1517 10 10 och 1517 10 90

Margarin med undantag av flytande margarin

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1517, femte stycket, A.

Det bör påpekas att vattenhalten inte är en avgörande faktor vid klassificeringen av varor enligt dessa undernummer.


1517 90 91

Blandningar av flytande feta vegetabiliska oljor

Detta undernummer omfattar också blandningar av kemiskt modifierade vegetabiliska oljor. (C 29/2009)


1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade


1521 10 00

Vegetabiliska vaxer

Förutom de varor som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1521, I omfattar detta undernummer även kaffevax, som förekommer naturligt i alla delar av kaffebusken (bönor, skal, blad, osv.) och är en biprodukt från framställningen av koffeinfritt kaffe. Det är svart, har en kaffeaktig lukt och används vid tillverkning av vissa rengöringsmedel.


1521 90 91

Råa

Detta undernummer omfattar även vaxer i naturliga bikakor.


1521 90 99

Andra

Detta undernummer omfattar vaxer, pressade eller raffinerade, även blekta eller färgade.


1522 00

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer


1522 00 31 och 1522 00 39

Innehållande olja med olivolja som karaktärsgivande beståndsdel

Se kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel, i vilken de återstoder som inte omfattas av dessa undernummer anges.


  

Meny