Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering


FÖRORD

Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som fastställde en nomenklatur1, känd under beteckningen Kombinerade nomenklaturen eller förkortad till KN, är baserad på Internationella konventionen om harmoniserad varubeskrivning och kodifieringssystem, känt under beteckningen Harmoniserade systemet2 eller förkortat till HS.

Till HS finns egna förklarande anmärkningar (HSEN). Dessa förklarande anmärkningar på engelska och på franska ges ut och uppdateras av:

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
Customs Cooperation Council (CCC)
30, rue du Marché
B-1210 Bryssel

Med stöd av artikel 9.1 a, första strecksatsen, i förordning (EEG) nr 2658/87 antar kommissionen förklarande anmärkningar till den Kombinerade nomenklaturen (FAKN) efter att ha fått synpunkter från sektionen för tulltaxe- och statistiknomenklaturen inom Tullkodexkommittén. Även om de förklarande anmärkningarna i KN (FAKN) kan hänvisa till de förklarande anmärkningarna i HS (FAHS), ersätter de inte de senare utan ska betraktas som komplement till dem och användas tillsammans med dem.

Denna version av de FAKN omfattar och ersätter, i lämpliga fall, dem som publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, serie C, fram till den 4 januari 20193. FAKN som publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, serie C, efter detta datum är fortfarande giltiga och kommer att läggas till i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen när de revideras.

Dessutom återspeglar KN-numret och undernumren till vilka man hänvisar, numren i den Kombinerade nomenklaturen för 2019, vilket framgår av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/16024.

Riktlinjer för klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor i satser för försäljning i detaljhandeln har offentliggjorts i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning5.


(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) EGT L 198, 20.7.1987, s. 1.
(3) EUT C 2, 4.1.2019, s. 2.
(4) EUT L 273, 31.10.2018, s. 1.
(5) EUT C 105 11.4.2013, s. 1.

__________________________________________________________________

A. Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen

Allmän             bestämmelse 5 b

Förpackningar som normalt används vid försäljning av t.ex. drycker, sylt, senap och kryddor ska klassificeras tillsammans med de varor som de innehåller, även om det är uppenbart att de kan användas flera gånger.

 

C. Allmänna bestämmelser tillämpliga på både nomenklatur och tullsatser

Allmän                 bestämmelse 3


I artikel 48.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/24476.ska ”arbetsdagar” förstås som alla dagar

utom lördagar, söndagar och Europeiska centralbankens helgdagar.
(6) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

Meny