Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 71

AVDELNING XIV

Kap. 71

NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR,
ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT

KAPITEL 71

NATURPÄRLOR  OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED  PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT


I. NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR SAMT ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR

7101

Naturpärlor och odlade pärlor, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; naturpärlor eller odlade pärlor, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

7101 10 00

Naturpärlor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7101, de fyra första styckena.

7101 21 00 och 7101 22 00

Odlade pärlor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7101, femte stycket.

7101 21 00

Obearbetade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7101, sjätte stycket.

7101 22 00

Bearbetade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7101, sjätte stycket.

7102

Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infattade

7102 10 00

Osorterade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 7102 10.

7102 21 00 och 7102 29 00

Industridiamanter

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 7102 21 och 7102 29.

7102 21 00

Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 7102 21 och 7102 29, tredje stycket.

Vid avjämningen slipas ämnet mot en annan diamant så att det förminskas till önskad storlek.

7102 31 00 och 7102 39 00

Andra diamanter

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 7102 31 och 7102 39.

7102 31 00

Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 7102 31 och 7102 39, andra stycket.

Vid avjämningen slipas ämnet mot en annan diamant så att det förminskas till önskad storlek.

7103

Ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

7103 10 00

Obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 7103 10.

Detta undernummer omfattar inte stenar som bearbetats till dubbletter eller tripletter (undernr 7103 91 00 eller 7103 99 00).

7103 91 00 och 7103 99 00

På annat sätt bearbetade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 7103 91 och 7103 99.

Med stenar som bearbetats till dubletter eller tripletter förstås stenar som framställts genom att lägga en ädelsten eller halvädelsten (övre delen av dubbletten eller tripletten) på antingen en eller två andra stenar (i allmänhet av lägre kvalitet) eller på ett annat material (t.ex. rekonstruerade stenar eller glas).

Beträffande stenar som inte anses som på annat sätt bearbetade enligt dessa undernummer och stenar som även om de varken är infattade eller monterade omfattas av kapitel 90 eller 91 hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7103, tredje och femte stycket.

Råämnen (så kallade ”blanks”) omfattas av undernr 7103 10 00.

7103 91 00

Rubiner, safirer och smaragder

Rubiner är en varietet av korund vilkas röda färg beror på spår av kromsalter.

Safirer och också en varietet av korund vilkas mörkblå färg beror på spår av koboltsalter.

Smaragder är en varietet av beryll. De är i allmänhet prismaformade och den gröna färgen beror på spår av kromoxid. De är något hårdare än kvarts men inte lika hårda som korund och diamant och deras höga värde beror på färgen och genomsynligheten. De slipas oftast i rektangulär eller kvadratisk form.

7104

Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

7104 10 00

Piezoelektrisk kvarts

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 7104 10.

Detta undernummer omfattar inte följande varor:

a)

Piezoelektriska kristaller framställda av kemiska föreningar, t.ex. seignette- eller rochellesalt (natriumkaliumtartrattetrahydrat), bariumtitanat, ammonium- eller rubidiumortomonofosfat (undernr 3824 99 96).

b)

Piezoelektriska kristaller framställda av naturliga stenar (t.ex. kvarts, turmalin) (nr 7103).

c)

Piezoelektriska kristaller framställda av andra syntetiska stenar än kvarts (undernr 7104 20 00 eller 7104 90 00).

d)

Monterade piezoelektriska kristaller (undernr 8541 60 00).

7104 20 00

Andra ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade

De förklarande anmärkningarna till undernr 7103 10 00 gäller i tillämpliga delar.

7104 90 00

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till HS, undernr 7103 91 och 7103 99 gäller i tillämpliga delar.

7105

Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar

7105 10 00

Av diamanter

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7105, andra, tredje och fjärde stycket.

7105 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a. stoft och pulver av ädelsten av granattyp.


II. ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7106 10 00

I form av pulver

Beträffande definitionen av uttrycket ”pulver” hänvisas till anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

Pulveriserade produkter som inte motsvarar den kornstorlek som fastställs i anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel anses som korn enligt undernr 7106 91 00.

Avfall från bearbetning av silver eller silverlegeringar, t.ex. filspån, sopor och stoft, som endast är lämpligt för återvinning av metallen eller för framställning av kemikalier anses inte som pulver. Detta avfall klassificeras enligt nr 7112.

Filspån som befriats från främmande partiklar och gjorts homogena beträffande kornstorleken (t.ex. genom siktning) anses dock som pulver enligt detta undernummer om de uppfyller ovanstående krav.

7106 91 00

Obearbetat

Dessa undernummer omfattar de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7106, fjärde stycket, II.

Även stänger vilka av saluföringsskäl har slät yta och är försedda med kontrollstämpel omfattas av dessa undernummer.

Granulat av silver och silverlegeringar klassificeras enligt dessa undernummer om de inte uppfyller kraven i anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

Detta undernummer omfattar inte stänger som framställts genom dragning eller valsning (undernr 7106 92 00).

7108

Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7108 11 00

I form av pulver

De förklarande anmärkningarna till undernr 7106 10 00 gäller i tillämpliga delar.

7108 12 00

I annan obearbetad form

De förklarande anmärkningarna till undernr 7106 91 00 gäller i tillämpliga delar.

7108 20 00

Monetärt

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 7108 20.

7110

Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver

Beträffande klassificeringen av legeringar enligt undernumren till detta nummer hänvisas till anmärkning 3 till undernummer i detta kapitel.

7110 11 00 till 7110 19 80

Platina

Beträffande definitionen av uttrycket ”platina” i samband med dessa undernummer hänvisas till anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel.

7110 11 00

Obearbetad eller i form av pulver

De förklarande anmärkningarna till undernr 7106 10 00 och 7106 91 00 gäller i tillämpliga delar.

7110 21 00

Obearbetat eller i form av pulver

De förklarande anmärkningarna till undernr 7106 10 00 och 7106 91 00 gäller i tillämpliga delar.

7110 31 00

Obearbetat eller i form av pulver

De förklarande anmärkningarna till undernr 7106 10 00 och 7106 91 00 gäller i tillämpliga delar.

7110 41 00

Obearbetad eller i form av pulver

De förklarande anmärkningarna till undernr 7106 10 00 och 7106 91 00 gäller i tillämpliga delar.

7112

Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall; annat avfall och skrot innehållande ädel metall eller ädla metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller

Avfall och skrot av ädla metaller eller av med plätering av ädel metall, som smälts ned och gjutits till tackor, block eller liknande former, anses som obearbetad metall och omfattas därför inte av detta undernummer.


III. ÄKTA SMYCKEN, GULD- OCH SILVERSMEDSVAROR OCH ANDRA VAROR

7113

Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

Se anmärkning 2 A och 9 till detta kapitel.

7114

Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

Se anmärkning 2 A och 10 till detta kapitel.

7116

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Se anmärkning 2 B till detta kapitel.

7117

Oäkta smycken

Se anmärkning 11 till detta kapitel.

7117 11 00 till 7117 19 00

Av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Kedjor av oädel metall, delade i avpassade längder så att det av varje kedja kan framställas en enda bijouterivara t.ex. genom montering av ett lås. Dessa längder är normalt högst 2 meter långa.

2.

Prydnadsdetaljer av oädel metall, som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7117, andra stycket, b. Exempel på dessa visas nedan:


Meny