Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 47-49

AVDELNING X

Kap. 47, 48, 49

MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL;
PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR);
PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP

KAPITEL 47

MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP  FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR)

Allmänna anmärkningar
Beträffande definitionen av  uttrycken ”halvblekt” och ”blekt” hänvisas till de förklarande  anmärkningarna till HS, kapitel 47, allmänna anvisningar, fjärde stycket.

Massa betraktas som halvblekt  eller blekt om den efter framställningen har genomgått en mer eller mindre  omfattande behandling som är avsedd att öka dess vithet (ljushet), särskilt  genom att massans färgämnen i större eller mindre grad avlägsnats eller  modifierats eller helt enkelt genom tillsats av fluorescerande medel.

4701 00

Mekanisk massa av ved

4701 00 10

Termomekanisk massa

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4701, fjärde stycket, sista underavdelningen.

4701 00 90

Annan

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4701, fjärde stycket, de tre första underavdelningarna.

4703

Sodamassa och sulfatmassa, av ved, med undantag av dissolvingmassa

Se anmärkning 1 till detta kapitel.

4703 11 00

Av barrträ

Detta undernummer omfattar särskilt massa framställd av tall eller gran.

4703 19 00

Av lövträ

Massa enligt detta undernummer framställs i regel av poppel och asp samt av hårdare träslag som björk, kastanj, eukalyptus och vissa tropiska träslag. Fibrerna är i allmänhet kortare än i massa av barrträ.

4703 21 00

Av barrträ

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4703 11 00.

4703 29 00

Av lövträ

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4703 19 00.

4704

Sulfitmassa av ved, med undantag av dissolvingmassa

De förklarande anmärkningarna till nr 4703 och tillhörande undernummer gäller i tillämpliga delar.

4706

Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor) eller av andra fibrösa cellulosahaltiga material

Se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 47, allmänna anvisningar, tredje stycket.

4706 10 00

Massa av bomullslinters

Massa av bomullslinters, som i allmänhet har en hög halt av alfacellulosa (98 till 99 viktprocent) och mycket låg askhalt (ca 0,05 viktprocent), skiljer sig från bomullslinters som endast sammanpressats till ark eller plattor enligt undernr 1404 20 00 genom att fibrerna i massan, som kokats under tryck i flera timmar i en lösning av natriumhydroxid, är mer eller mindre nedbrutna, medan fibrerna i bomullslinters enligt undernr 1404 20 00, som inte genomgått samma behandling, vanligtvis har kvar sin ursprungliga struktur och längd.

4707

Papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

Detta nummer omfattar inte rullar av papper vilkas yttersta skikt är delvis genomdränkt av vatten eller på annat sätt skadat (kapitel 48).

4707 10 00

Oblekt kraftpapper eller kraftpapp eller wellpapp

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4707 10, 4707 20 och 4707 30.

4707 20 00

Annat papper eller annan papp, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4707 10, 4707 20 och 4707 30.

Detta undernummer omfattar avfall (t.ex. spån och skäravfall) från papperstillverkning eller behandling eller från tryckerier samt förbrukade hålkort och hålremsor. Denna kvalitet av papper för återvinning består i regel nästan uteslutande av papper utan tryck.

4707 30 10 och 4707 30 90

Papper eller papp, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4707 10, 4707 20 och 4707 30.


KAPITEL 48

PAPPER OCH PAPP; VAROR AV  PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP

Allmänna anmärkningar
Rullar av papper vilkas  yttersta skikt är delvis genomdränkt av vatten eller på annat sätt skadat  klassificeras oavsett detta enligt motsvarande undernummer till nr 4801 till 4811.

4801 00 00

Tidningspapper i rullar eller ark

Se anmärkning 4 till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4801.

4802

Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerat papper och papp till hålkort och hålremsor, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, med undantag av papper enligt nr 4801 eller 4803; papper och papp, handgjorda

Se anmärkning 5 till detta kapitel.

4802 10 00

Papper och papp, handgjorda

Se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 48, allmänna anvisningar, B och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4802, andra och tredje stycket.

4802 40 10 och 4802 40 90

Tapetråpapper

Tapetråpapper kan vara vitt eller färgat papper, limmat, maskinglättat, med kraftig men smidig struktur och grov yta. Den ena sidan av papperet kan förses med beläggning eller tryck medan den andra är avsedd för anbringande av klister eller annat bindemedel. Råpapperet måste vara lämpligt för tapetframställning och uppsättning.

4803 00

Papper av sådan typ som används till toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar eller bordsservetter samt liknande papper av sådana slag som används för hushållsändamål eller sanitärt ändamål, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, även kräppade, plisserade, präglade, perforerade, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller i ark

4803 00 10

Cellulosavadd

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4803, första stycket, 2, andra underavdelningen.

Dukvarans lösa uppbyggnad gör det möjligt att urskilja små hål vid genomlysning.

4803 00 31 och 4803 00 39

Kräppat papper och duk av cellulosafibrer (tissue)

Beträffande definitionen av uttrycket ”kräppat papper” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4808, första stycket, 2.

Dukvarans fasta uppbyggnad ger en mera kompakt och homogen struktur än hos cellulosavadd.

4804

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4802eller 4803

Beträffande definitionen av uttrycket ”kraftpapper och kraftpapp” hänvisas till anmärkning 6 till detta kapitel.

Kraftpapper och kraftpapp har stor mekanisk hållfasthet. De innehåller i regel inte något fyllmedel och är i ganska hög grad limmade, nästan alltid ogenomskinliga, i de flesta fall maskinglättade (dvs. endast kalandrerade på ena sidan) och har i allmänhet synliga vattenmärken.

Kraftpapper och kraftpapp är utmärkta emballagematerial och används också till isolering av elektriska kablar, som ytskikt för wellpapp, för framställning av pappersgarn och av tjärat, bitumeniserat eller asfalterat papper eller papp.

4804 11 11 till 4804 19 90

Kraftliner

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och motsvarande förklarande anmärkningarna till undernummer i HS.

4804 21 10 till 4804 29 90

Kraftsäckspapper

Se anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel och motsvarande förklarande anmärkningarna till undernummer i HS.

4804 31 51

Kraftpapper för elektrisk isolering

Detta undernummer omfattar bl.a. kondensatorpapper och kabelpapper.

Kondensatorpapper är tunt papper som används som dielektrikum i elkondensatorer. De fibrer som används för framställning av detta papper genomgår en omfattande raffinering så att papperets porositet blir så liten som möjligt och alla främmande partiklar (särskilt metalliska) avlägsnas omsorgsfullt.

Kabelpapper används för isolering av elektriska kablar i transformatorspolar eller för andra former av elisolering. Det skall ha mycket goda isolerande egenskaper och därför inte innehålla några metallpartiklar, syror eller andra orenheter som kan vara elektriskt ledande.

4804 41 91

Lamineringskraftpapper

Papper och papp av detta slag består huvudsakligen av träfibrer. Vikten per m2 är mer än 185 g men mindre än 225 g. Det föreligger i allmänhet i rullar med en bredd av mer än 125 cm men mindre än 165 cm. Dess porositetsindex är mindre än 13 sekunder per 100 cm3 luft och 40 sekunder per 300 cm3 luft, bestämt med hjälp av en Gurleyporosimeter i enlighet med den norm som fastställts av TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry).

Lamineringskraftpapper verkar som läskpapper. Man kan dra med fingret över en nydragen bläcklinje på papperet utan att bläcket blir suddigt.

Lamineringskraftpapper är särskilt lämpligt att impregneras med syntetharts för framställning av plattor av högtryckslaminat.

4805

Annat papper eller papp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, inte vidare bearbetade eller behandlade än vad som anges i anmärkning 3 till detta kapitel

4805 11 00

Halvkemiskt vågningspapper

Se anmärkning 3 till undernummer i detta kapitel.

4805 12 00

Vågningspapper av halmmassa

Se anmärkning 4 till undernummer i detta kapitel.

4805 19 10

Vågskiktspapper

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4805 19.

4805 24 00 och 4805 25 00

Testliner

Se anmärkning 5 till undernummer i detta kapitel.

4805 30 00

Omslagspapper av sulfitmassa

Se anmärkning 6 till undernummer i detta kapitel.

4805 40 00

Filtrerpapper och filtrerpapp

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4805 40.

4805 50 00

Grålumppapper och grålumppapp

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4805 50.

4806

Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper, i rullar eller ark

4806 10 00

Pergamentpapper och pergamentpapp

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4806, de fyra första styckena.

4806 20 00

Smörpapper

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4806, femte till åttonde stycket.

4806 30 00

Genomskinligt ritpapper

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4806, nionde stycket.

4806 40 10 och 4806 40 90

Pergamyn (glassin) och annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4806, tionde och elfte stycket.

4808

Papper och papp, vågade (med eller utan fastlimmade plana ytskikt), kräppade, plisserade, präglade eller perforerade, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4803

4808 10 00

Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), även perforerade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4808, 1.

4808 40 00

Kraftpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller perforerat

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4808, 2, 3 och 4.

4808 90 00

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4808, 2, 3 och 4.

4809

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (inbegripet belagt, bestruket eller impregnerat papper för stenciler eller offsetplåtar), även tryckta, i rullar eller ark

4809 20 00

Självkopierande papper

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4816, A 2. Produkterna enligt detta undernummer måste dock uppfylla storlekskraven i anmärkning 8 till detta kapitel.

4809 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar produkter som i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4816, A 1, och annat kopierings- eller övertryckspapper, t.ex. värmeövertryckspapper och bestruket eller impregnerat papper för stenciler eller offsetplåtar. Produkterna enligt detta undernummer måste dock uppfylla storlekskraven i anmärkning 8 till detta kapitel.

4810

Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med eller utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek

4810 13 00 till 4810 19 00

Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, inte innehållande fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 och 4810 29.

4810 22 00 till 4810 29 80

Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller andra grafiska ändamål, vars innehåll av fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process utgör mer än 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 och 4810 29.

4810 22 00

Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper)

Se anmärkning 7 till undernummer i detta kapitel.

4810 92 10 till 4810 92 90

Flerskiktade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4805, andra stycket, 2.

4811

Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belagda, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, med undantag av varor enligt nr 4803, 4809 och 4810

Detta nummer inbegriper vissa golvbeläggningar av papper eller papp som inte lämpar sig som väggbeklädnad.

Numret inbegriper inte produkter som lämpar sig för både golvbeläggning och väggbeklädnad (nr 4823).

4811 10 00

Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tjära, bitumen eller asfalt

Detta undernummer omfattar bl.a. isoleringspapper till skydd mot fukt, bestående av två lager kräppat papper impregnerat med asfalt med ett tunt mellanlägg av aluminiumfolie.

Undernumret omfattar inte takplattor som består av en kärna av papp som är helt inbäddad i eller på båda sidor täckt av ett lager av asfalt eller liknande material (nr 6807).

4811 51 00 och 4811 59 00

Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister)

Papper och papp, belagda eller bestrukna med plast, klassificeras enligt dessa undernummer endast om plastskiktets tjocklek är mindre än hälften av varans totala tjocklek (se anmärkning 2 g till detta kapitel).

4811 60 00

Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol

Detta undernummer omfattar bl.a. paraffinerat papper och papp för tillverkning av förpackningar för mjölk eller fruktsaft och liknande eller för skivomslag och som på den ena sidan är tryckt med texter och illustrationer som kan hänföras till de varor som skall packas däri.

4811 90 00

Annat papper och annan papp samt cellulosavadd och duk av cellulosafibrer

Detta undernummer omfattar bl.a. blanketter i löpande banor. Blanketter av detta slag består i ark av papper, i allmänhet vikt, eller i rullar, med jämna mellanrum försett med tvärgående perforering, varigenom det bildas en rad sammanhängande blanketter som kan skiljas åt i perforeringen. Dessa varor är försedda med tryck som kräver ytterligare ifyllnad. De kan också vara försedda med styrhål i kanterna som gör det möjligt att använda dem i särskilda snabbskrivare eller bokföringsmaskiner.

Undernumret omfattar inte blankettsatser i löpande banor (undernr 4820 40 00).

4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar

4816 20 00

Självkopierande papper

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4816, A 2. Produkter enligt detta undernummer behöver inte uppfylla de storlekskriterier som anges i anmärkning 8 till detta kapitel (nr 4809).

4816 90 00

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4816, A 1 och 3 och B 1. Produkter enligt detta undernummer behöver inte uppfylla de storlekskriterier som anges i anmärkning 8 till detta kapitel (nr 4809).

Detta undernummer omfattar även offsetplåtar (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4816, B 2, andra stycket). Dessa produkter behöver inte uppfylla några storlekskriterier.

4818

Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, av sådana slag som används för hushållsändamål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av högst 36 cm, eller nedskurna till bestämd storlek eller form; näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, handdukar, bordsdukar, bordsservetter, lakan och liknande hushålls-, sanitets- och sjukhusartiklar samt kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

4818 90 10 och 4818 90 90

Andra slag

Dessa undernummer omfattar skyddslakan för sjuksängar.

Dessa undernummer omfattar inte produkter tillverkade av kombinationer av pappersmaterial såsom pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer med en superabsorberande polymer, i fall där produktens huvudsakliga funktion är att binda upp vattenbaserade vätskor genom den superabsorberande polymeren (se den förklarande anmärkningen till undernummer 3924 90 00, tredje stycket).

4819

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer; kortregisterlådor, brevkorgar och liknande artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper eller papp

4819 20 00

Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4819, A, andra stycket.

4819 60 00

Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d.

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4819, B.

4820

Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, orderböcker, kvittensböcker, brevpapper i block, anteckningsblock, dagböcker och liknande artiklar, ävensom skrivböcker, skrivunderlägg, samlingspärmar (för lösblad eller andra), mappar, blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper, samt liknande artiklar, av papper eller papp; album för prover eller samlingar samt bokpärmar och bokomslag, av papper eller papp

4820 40 00

Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4820, första stycket, 4 och 5.

Se också de förklarande anmärkningarna till undernr 4811 90 00.

4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form; andra varor av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

4823 20 00

Filtrerpapper och filtrerpapp

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4823, andra stycket, 1.

4823 90 85

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4823, andra stycket, 3 och 6 till 17.

Detta undernummer inbegriper produkter som lämpar sig för både golvbeläggning och väggbeklädnad.

Detta undernummer omfattar bl.a. kondensatorpapper, som är ett elisolationspapper som används som dielektrikum i kondensatorer. Det är mycket tunt (i regel mellan 0,006 och 0,02 mm), av mycket jämn tjocklek och helt utan porer. Det framställs i allmänhet av soda- eller sulfatmassa, ibland av lumpmassa. Kondensatorpapper är kemiskt neutralt, fritt från även de allra minsta metallpartiklar och har stor mekanisk och dielektrisk hållfasthet (ingen dielektrisk förlust).

  

KAPITEL 49

TRYCKTA  BÖCKER, TIDNINGAR, BILDER OCH ANDRA PRODUKTER 
FRÅN DEN
GRAFISKA INDUSTRIN; HANDSKRIFTER, MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT RITNINGAR

4901

Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, även i form av enstaka blad

4901 99 00

Andra

Se anmärkning 3 till detta kapitel.

4905

Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, väggkartor, topografiska kartor och glober, tryckta

4905 10 00

Glober

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4905, sista stycket före undantagen samt undantag f.

4905 91 00 och 4905 99 00

Andra slag

Dessa undernummer omfattar bl.a. topografiskt exakta kartor utgivna i reklamsyfte, även innehållande reklamtryck (t.ex. vägkartor utgivna av däck- eller biltillverkare, bensinbolag och liknande).

4907 00

Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o.d., gångbara eller avsedda som nyutgåva i det land i vilket de har eller kommer att ha ett erkänt nominellt värde; stämpelpapper; sedlar; checkblanketter; aktier, obligationer och liknande värdehandlingar

4907 00 10

Frimärken, beläggningsstämplar o.d.

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4907, A.

4908

Dekalkomanier

4908 10 00

Tryckta med preparat enligt nr 3207

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4908, tredje stycket.

4911

Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotografier

4911 10 10 och 4911 10 90

Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4911, femte stycket, 1.

4911 10 10

Affärskataloger

Detta undernummer omfattar publikationer som beskriver eller illustrerar produkter och anger priser och beställningsnummer.

4911 91 00

Bilder, planscher samt fotografier

Detta undernummer omfattar bl.a. produkter enligt nr 3703 som är exponerade och framkallade.

Undernumret omfattar också konstserigrafier, även signerade och numrerade av konstnären.

4911 99 00

Andra

Detta undernummer omfattar inte trycksaker såsom färdhandlingar och boardingkort som är försedda med en eller flera magnetremsor (undernr 8523 21 00).

  

Meny