Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 90-92

AVDELNING XVIII

Kap. 90, 91, 92

OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR

KAPITEL 90

OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR


Kompletterande anmärkning 2

Se även anmärkning 6 till kapitel 90 och domen i de förenade målen C-260/00 till C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG och Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG mot Oberfinanzdirektion Koblenz, punkterna 36, 37, 39, 40, 43 och 45 (ECLI:EU:C:2002:637).Exempel på produkter som omfattas av undernummer 9021 10 10:


Exempel på produkter som omfattas av avdelning XI:

Bild: FAKN 9021 10 10

9001

Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra än sådana enligt nr 8544; skivor och plattor av polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, omonterade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade

Detta nummer omfattar både artiklar som används med synligt ljus och artiklar som används med det osynliga spektrumet (infrarött och ultraviolett).

Numret omfattar däremot inte element för elektronisk optik, t.ex. elektrostatiska linser, elektromagnetiska linser och så kallade fältlinser (vanligtvis kapitel 85).

9001 10 10 och 9001 10 90

Optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar

Detta undernummer omfattar inte kontaktdon och kopplingar för sammankoppling av optiska fibrer, optiska fiberknippen eller optiska fiberkablar.

Se också de förklarande anmärkningarna till undernr 8536 70 00

9001 20 00

Skivor och plattor av polariserande material

Detta undernummer omfattar folier av polariserande material i rullar, för användning exempelvis vid tillverkning av LCD-moduler.

 

9001 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Rubiner och andra optiska element för laser.

2.

Fresnellinser av plast, som efter montering i en infattning är avsedda att användas t.ex. som förstoringsskärmar till televisionsmottagare.

9004

Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål

Snören, kedjor och liknande (till exempel glasögonsnoddar eller glasögonkedjor) för produkter enligt detta nummer, med eller utan öglor i ändarna, ska varken betraktas som delar eller tillbehör eftersom de varken är en fast beståndsdel eller bidrar till eller förbättrar produkternas funktion. De ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet (t.ex. nr 5609, 6307, 7117, 7315 eller 7616).

9005

Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till sådana; andra astronomiska instrument och stativ till sådana, med undantag av radioastronomiska instrument

Detta nummer omfattar bl.a. apparater försedda med bildförstärkare för mörkerseende.

9006

Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt nr 8539

9006 59 00

Andra

Detta undernummer omfattar stillbildskameror av sådana slag som används vid förberedelse av tryckplåtar och tryckcylindrar.

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9006, I, tredje stycket, 17.

9010

Apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; negatoskop; projektionsdukar

9010 50 00

Andra apparater och annan utrustning för fotografiska (inbegripet kinematografiska) laboratorier; negatoskop

Detta undernummer omfattar bl.a. exponeringsapparater för kretskort, som genom exponering reproducerar kretskortsmönstret från ett negativ till plattor av isolermaterial av vilka det framställs kretskort. Apparaten består huvudsakligen av en exponeringskammare med ultravioletta lampor i vilken negativet och plattan av isolermaterial anbringas och där plattan exponeras genom vakuumkontakt med negativet.

9013

Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artiklar som är mera specifikt beskrivna i andra nummer; lasrar, andra än laserdioder; andra optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

9013 80 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. förstoringsskärmar för televisionsapparater, bestående av ett optiskt element (fresnellins) av plast, en ram och ett system med metallstänger varmed skärmen fästs framför televisionsapparaten.

9017

Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längdmätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

9017 10 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. ritbord utrustade med pantografer eller liknande.

9017 20 05 till 9017 20 90

Andra ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Koordinatografer som inte är avsedda för fotogrammetri.

2.

Textschabloner som tydligt kan kännas igen som specialinstrument för ritning eller ritsning.

9018

Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning

9018 50 10

Icke optiska

Förutom utraljudsapparater för allmänt diagnostiskt bruk omfattar detta undernummer speciella apparater för ultraljudsundersökning av ögon (t.ex. apparater för att mäta hornhinnans eller ögonlinsens tjocklek eller ögonglobens längd).

9018 90 84

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Elektriska defibrillatorer som levererar strömpulser för att återställa den naturliga hjärtfunktionen. Med hjälp av dessa instrument, som är utrustade med en pulsgenerator och två defibrillatorelektroder, kan patientens elektrokardiografiska (EKG) signal från elektroderna visas på en skärm eller skrivas ut av en inbyggd skrivare.

2.

Medicinska apparater som blåser in gas i bukhålan på människor för undersökning av olika organ med hjälp av ett endoskop. Dessa apparater, som är utrustade med mätinstrument och bildskärm, har två slangar vilkas ändar är förbundna med en stoppventil och en lång nål.

3.

Medicinska sugpumpar för utsugning av sekretion, som består av pumpen och en suganordning och används i operationssalar och ambulanser.

4.

Kontraceptiska anordningar under benämningen ”intrauterint preventivmedel (IUP)”, bestående av plast i kombination med koppartråd, kolloidal koppar eller ett hormoninlägg.


Detta undernummer omfattar inte så kallade tourniqueter. Dessa består vanligen av en rem och en spännanordning. De används för att reglera blodcirkulationen till en extremitet under en kort period genom att remmen dras åt. Andra slags tourniqueter kan t.ex. ha en spännarm för åtdragningen. Till följd av deras enkla konstruktion och de material som används liknar de inte de instrument och apparater som omfattas av detta undernummer, även om de fyller ett medicinskt syfte (vanligen klassificeras de enligt det material som ingår i remmen). Se särskilt de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9018, fjärde stycket.


Bild: Instrument enligt FAKN 9018 90 84


9021

Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, medicinsk-kirurgiska gördlar och bråckband; spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörapparater för hörselskadade och andra artiklar som är avsedda att bäras av användaren, att hållas i handen eller att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller en funktionsnedsättning


I detta nummer avser uttrycket ”för att kompensera en defekt eller en funktionsnedsättning” enbart artiklar som faktiskt tar över eller ersätter en funktion i en defekt eller funktionsnedsatt del av kroppen.


Detta nummer omfattar inte artiklar som endast mildrar konsekvenserna av en defekt eller en funktionsnedsättning.


Detta nummer omfattar inte artiklar igenkännliga för att användas för stomier (undernr 3006 91 00).

9021 10 10Ortopediska artiklar

Se den förklarande anmärkningen till kompletterande anmärkning 2 till kapitel 90.


9021 39 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Plåtar som finns permanent i kroppen (t.ex. för att ersätta en ben eller en del av detta).

2.

Vävda band av syntetfibrer som vid kronisk instabilitet i knäets ledband implanteras i knäleden för att ersätta dessa.

9021 40 00

Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar och tillbehör till sådana

Detta undernummer omfattar de apparater som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9021, IV, även i form av glasögon.

9021 50 00

Hjärtstimulatorer (pacemakers), dock inte delar och tillbehör till sådana

Detta undernummer omfattar endast själva hjärtstimulatorerna. Om inte annat följer av anmärkning 1 och 2 till detta kapitel omfattas delar och tillbehör till sådana hjärtstimulatorer, t.ex. höljen, över- och underdelar av höljen samt elektroder, av undernr 9021 90 90.

Primärbatterier och elektriska ackumulatorer som föreligger separat klassificeras enligt nr 8506 eller 8507. Apparater försedda med en primär transformatorlindning för uppladdning av ackumulatorn i den implanterade hjärtstimulatorn med hjälp av induktiv strömförsörjning från sekundärlindningen omfattas av nr 8504.

9021 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. följande apparater som används för att kompensera en defekt eller en funktionsnedsättning:

1.

Apparater som implanteras i människokroppen för medikamentdosering och som i samma hölje rymmer en medicinpump, kraftkällan till pumpen och en behållare för medicinen.

2.

Ringformade proteser, dvs. ringar av rostfritt stål täckta med två lager av plast och syntetvävnad. De anbringas genom ett kirurgiskt ingrepp i hjärtklaffen för att återge hjärtklaffen slutningsförmågan, t.ex. vid mitralinsufficiens.

3.

Paraplyformade filter för implantering i hjärtvenen (vena cava inferior) för att förhindra att blodproppar vandrar till hjärtat. De består av en mycket liten, paraplyformad fattning som är framställd av legerat rostfritt stål och klädd med ett tunt lager elastiskt syntetmaterial och som öppnar sig som ett paraply i venen.

4.

Permanenta urinledardilatorer av plast. Dessa stavformade, med hullingar försedda anordningar förs in i urinledaren för att möjliggöra urinflödet.

9022

Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater, röntgenrör och andra röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och manöverpulpeter, skärmar samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning eller röntgenbehandling

9022 12 00

Apparater för datortomografi

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 9022 12.

System för inspelning av videosignaler som inte ingår i röntgenutrustningen och som digitaliserar, redigerar och lagrar analoga videosignaler från en extern videokamera omfattas däremot av nr 8543. De omfattar huvudsakligen en analog-digitalomvandlare, en processdator, monitorer och ett magnetbands- eller skivminne.

9022 90 20

Delar och tillbehör till apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar

Detta undernummer omfattar berylliumfönster för röntgenrör.

9025

Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument

9025 11 20 och 9025 11 80

Vätskefyllda, för direkt avläsning

Termometrar för direkt avläsning är termometrar där temperaturen visas på en skala med hjälp av termometerns vätskenivå.

9026

Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genomströmningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt nr 9014, 9015, 9028 och 9032

9026 20 20 till 9026 20 80

För mätning eller kontroll av tryck

Dessa undernummer omfattar bl.a. däckpumpar med inbyggd manometer även om de inte är avsedda att anslutas till en extern kraftkälla utan har egen tryckluftsbehållare.

9027

Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer

9027 10 10

Elektroniska

Detta undernummer omfattar laserluftpartikelräknare. De är elektroniska apparater för bestämning eller övervakning av dammängden i filtrerad luft, t.ex. i industrianläggningar eller inom sjukvården. Dammpartiklarna i ett luftprov medverkar till att det i apparatens mätkammare med hjälp av en laserstråle frambringas ett spritt ljus som sedan det fokuserats till en stråle med hjälp av ett linssystem uppfångas av en fotodiod och omvandlas till en elektrisk signal. Med hjälp av förprogrammerade referensdata bestäms andelen dammpartiklar och mätresultatet visas på apparatens sifferskärm eller skrivs ut på en extern bandskrivare. Via ett gränssnitt kan mätresultatet också sändas som en elektrisk signal via kabel till en automatisk databehandlingsmaskin.

9027 30 00

Spektrometrar, spektrofotometrar och spektrografer som arbetar med optisk strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd)

Detta undernummer omfattar bl.a. mikroprocessorstyrda elektroniska apparater (optiska mångkanalanalysatorer) för mätning och analys av optiska signalers våglängd i samband med spektralanalyser. De optiska signalernas våglängd mäts med hjälp av detektorer varefter den omvandlas till digitala elektriska signaler och jämförs med referensvärden (analyseras). Resultatet av jämförelsen utvärderas av en dator och visas på anslutningsbara externa monitorer.

9027 50 00

Andra instrument och apparater som arbetar med optisk strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd)

Dessa undernummer omfattar bl.a. elektroniska apparater som används på sjukhuslaboratorier för helautomatisk analys av blodserum. De består huvudsakligen av själva analysapparaten (med en anordning för preparering av prover, en reagensdoseringsmekanism och ett fotometriskt mätsystem med en halogenlampa som ljuskälla och fotodioder som detektorer), en styr- och utvärderingsapparat (med mikroprocessorer och bildskärm för visning av mätresultaten) och en skrivare för registrering av resultaten. Dessa tre apparater är sammankopplade med varandra via elektriska kablar.

9027 80 99

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. klimatskåp utrustade med tryckkammare, elektrisk uppvärmning, luftfuktare och elektrisk styrning och i vilka elektroniska komponenter, för provning av deras livslängd, isolering, osv., utsätts för bestämda tryck-, temperatur- och fuktighetsförhållanden som simulerar de påverkningar och miljöförhållanden som de utsätts för när de sedan används.

9030

Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mätare enligt nr 9028; instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning

Enligt allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen omfattar instrument och apparater som kan användas för mätning och kontroll av både elektriska och icke-elektriska storheter av nr 9030 förutsatt att det kan fastslås att de på grund av sin karaktär huvudsakligen används för mätning eller kontroll av elektriska storheter. Detta är t.ex. fallet med katodstråleoscilloskop och -oscillografer och ljusstråle- och UV-stråleoscillografer (undernr 9030 20 00).

Instrument och apparater vilkas väsentliga karaktär inte kan fastställas eftersom de i samma utsträckning används för mätning och kontroll av både elektriska och icke-elektriska storheter omfattas däremot inte av detta nummer. I enlighet med allmänna bestämmelsen 3 c för tolkning av Kombinerade nomenklaturen klassificeras därför instrument för provning av motorfordons motorer och tändningssystem genom mätning av elektriska storheter, t.ex. spänning och resistans, och icke-elektriska storheter, t.ex. varvtal, kamvinkel och brytarkontakternas tillstånd, enligt nr 9031.

9030 20 00

Oscilloskop och oscillografer

Detta undernummer omfattar ljusstråle- och UV-stråleoscillografer som mäter och registrerar snabba variationer hos elektriska storheter. Dessa apparater, som också går under beteckningen ljusstråleskrivare, UV-skrivare eller slingoscillografer, registrerar med hjälp av en ljus- eller UV-stråle eller ljuskänsligt papper signalerna från det periodiska fenomen som undersöks.

9030 39 00

Andra, med registreringsanordning

Detta undernummer omfattar elektriska provningsapparater eller -system för bestämning av funktionsdugligheten hos tryckta kretsar eller andra elektroniska komponenter och som visar alla defekter, t.ex. kortslutning eller avbrott, genom att mäta eller kontrollera sådana elektriska storheter som kapacitans, induktans, impedans, resistans och spänning.

Dessa apparater eller system består vanligtvis av en mät- och kontrollenhet (med tangentbord för inmatning av data, programminne och bildskärmsterminal med katodstrålerör) som utför mätningarna, jämför resultaten med referensvärden och visar dem, en styrenhet (med dator eller mikroprocessorer), en skrivare för utskrift av provresultaten och en anordning som ordnar de provade komponenterna efter bestämda faktiska värden och sorterar bort felaktiga komponenter.

Undernumret omfattar däremot inte elektriska apparater som kontrollerar om kapslarna på integrerade kretsar eller andra elektroniska komponenter är hermetiskt förslutna (nr 9031).

9030 82 00

För mätning och kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter

Detta undernummer omfattar elektriska provningsapparater och -system för mätning eller kontroll av elektriska storheter, t.ex. spänning, frekvens för att bestämma funktionsdugligheten hos plattor, chips och andra halvledarorgan och för att påvisa defekter, t.ex. avvikelser från tidigare satta värden.

Dessa apparater eller system består vanligtvis av en mät- och kontrollenhet (med tangentbord för inmatning av data, programminne och bildskärmsterminal med katodstrålerör) som utför mätningarna, jämför resultaten med referensvärden och visar dem, en styrenhet (med dator eller mikroprocessorer), en skrivare för utskrift av provresultaten och en anordning som ordnar de provade komponenterna efter bestämda faktiska värden och sorterar bort felaktiga komponenter.

Undernumret omfattar däremot inte elektriska apparater som kontrollerar om kapslarna på integrerade kretsar eller andra elektroniska komponenter är hermetiskt förslutna (nr 9031).

9031

Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; profilprojektorer

9031 20 00

Provbänkar

Provbänkar för kontroll av bränsleinsprutningspumparna till dieselmotorer består huvudsakligen av en elmotor och en anordning med insprutningsmunstycke och graderade glasrör för kontroll av kapaciteten hos insprutningspumpens delar, som alla är monterade på samma stativ. De kan också vara försedda med en hjälpapparat (ett stroboskop) för kontroll av den exakta tidpunkten för insprutning av bränsle.

9031 80 20

För mätning eller kontroll av geometriska storheter

Geometriska storheter är t.ex. längd, avstånd, diameter, radie, krökning, vinkel, lutning, volym och ytråhet.

Detta undernummer omfattar bl.a. vattenpass.

Detta undernummer omfattar inte interferometrar som används vid laboratoriekontroll av plana ytor (undernr 9027 50 00).


KAPITEL 91

UR OCH DELAR TILL UR
 

9102

Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, andra än sådana som omfattas av nr 9101

Detta nummer omfattar bl.a. kombinationer av ett ur och en elektronisk räknemaskin som tillsammans ser ut som ett armbands- eller fickur.

Det omfattar inte elektroniska räknare med tids- och datumvisning och väckningsfunktion (undernr 8470 10 00, 8470 21 00 eller 8470 29 00).

9111

Boetter till ur enligt nr 9101 eller 9102 samt delar till sådana

Urarmband och urkedjor som är fastsatta på boetterna klassificeras tillsammans med dessa. När de föreligger tillsammans med boetterna utan att vara fastsatta på dessa klassificeras de däremot enligt sina respektive nummer på samma sätt som urarmband som föreligger separat (nr 9113).

9113

Urarmband och delar till urarmband

Detta nummer omfattar alla typer av urarmband som används för att fästa alla slags ur vid handleden (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9113). Detta inbegriper urarmband för

  • ur och så kallade smarta klockor enligt nr 9101 och 9102, och
  • så kallade smarta klockor enligt nr 8517 (inbegripet urarmband utrustade med särskilda adaptrar eller patenterade fästanordningar för att fästa en särskild ’smartklocka’).

Klassificeringen enligt undernumret bestäms av materialets beskaffenhet. Urarmband bestående av olika material klassificeras efter det material som ger dem dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b.

9114

Andra urdelar

9114 10 00

Fjädrar, inbegripet balansfjädrar

Detta undernummer omfattar alla fjädrar som används i urverk.

Förutom drivfjädrar och balansfjädrar ingår t.ex.:

1.

Friktionsfjädrar.

2.

Ruckararmsfjädrar.

3.

Spärrfjädrar, spiralfjädrar, uppdragningsfjädrar och spärrhjulsfjädrar.

Undernumret omfattar inte fjädrar till urfoder och andra höljen som utgör delar med allmän användning enligt anmärkning 2 till avdelning XV.

Drivfjädrar som är monterade i sina fjäderhus omfattas av undernr 9114 90 00.

9114 90 00

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Sammansatta elektriska eller elektroniska komponenter som utgör igenkännliga delar till ett ur, t.ex. ett elektroniskt slagverk.

2.

Så kallade balansskuvar och stålagerskruvar.

3.

Kilar, i allmänhet av plast, som anbringas mellan boetten och urverket.

4.

Kvartsoscillatorer för ur (kvartsresonatorer som är förbundna med en elektronisk mikrokrets för att upprätthålla svängningarna).


KAPITEL 92

MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL MUSIKINSTRUMENT

 

9207

Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg (t.ex. orglar, gitarrer och dragspel)

9207 10 30

Digitalpianon

I motsats till syntar och klaviaturer har digitalpianon exakt samma tonomfång och klaviaturbredd som akustiska pianon (nr 9201). Med hjälp av ljudsampling återger de ljudet hos ett akustiskt piano så exakt som möjligt. Alla funktioner, inbegripet pedalernas, motsvarar funktionerna hos akustiska pianon. De har i regel inbyggda förstärkare och högtalare.

9207 10 50

Syntar

Syntar skiljer sig från de andra musikinstrumenten enligt undernr 9207 10 genom att den som spelar, förutom att använda eller ändra förprogrammerade toner (s.k. pre-sets), kan programmera egna toner. Syntar kan också ha andra inbyggda komponenter, t.ex. samplare, förstärkare, högtalare, sekventierare, eko-, flank-, förvrängnings- och andra effektenheter samt elektroniskt slagverk.

9207 10 80

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. klaviaturer (keyboard), dvs. instrument där den som spelar endast kan använda förprogrammerade toner (s.k. pre-sets). Man kan inte generera och programmera egna toner. Klaviaturer kan också ha inbyggda förstärkare och högtalare.

 

Meny