Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 41-43

AVDELNING VIII

Kap. 41, 42, 43

 OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN SAMT VAROR AV DESSA MATERIAL;
SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR;
VAROR AV TARMAR

KAPITEL 41

OBEREDDA HUDAR OCH SKINN (ANDRA ÄN PÄLSSKINN) SAMT LÄDER

4101

Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade

4101 20 10 till 4101 20 80

Hela hudar och skinn, ospaltade med en vikt per hud eller skinn av högst 8 kg när de är enbart torkade, av högst 10 kg när de är torrsaltade och av högst 16 kg när de är färska, våtsaltade eller på annat sätt konserverade

Hudar och skinn enligt dessa undernummer anses som hela även om huvudet och benen har avlägsnats. De får dock inte vara spaltade, dvs. de ursprungliga hudarna och skinnen får inte vara uppdelade i två eller flera lager.

4101 20 10

Färska

Detta undernummer omfattar hudar och skinn som endast har flåtts av djuren. Även kylda hudar och skinn klassificeras enligt detta undernummer.

4101 20 30

Våtsaltade

Detta undernummer omfattar hudar och skinn som gjorts motståndskraftiga mot förruttnelse enbart genom saltning.

4101 20 50

Torkade eller torrsaltade

Detta undernummer omfattar torkade hudar och skinn (konserverade genom enkel torkning, med eller utan tillsats av desinfektionsmedel) och torrsaltade hudar och skinn.

4101 20 80

Andra

Detta undernummer omfattar kalkade hudar och skinn (blötlagda i kalkvatten eller bestrukna med en pasta som innehåller släckt kalk), picklade hudar och skinn (behandlade med svaga, med koksalt försatta lösningar av saltsyra, svavelsyra eller andra kemikalier) och på annan sätt konserverade hudar och skinn.

4101 50 10 till 4101 50 90

Hela hudar och skinn, med en vikt av mer än 16 kg

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4101 20 10 till 4101 20 80.

4101 50 10

Färska

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4101 20 10.

4101 50 30

Våtsaltade

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4101 20 30.

4101 50 50

Torkade eller torrsaltade

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4101 20 50.

4101 50 90

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4101 20 80.

4101 90 00

Andra, inbegripet kärnstycken (kruponger), halva kärnstycken och bukar

Kärnstycken (kruponger) är den del av huden som täcker ryggen och bakpartiet. Detta är den tjockaste, starkaste och därför mest värdefulla delen av huden.

Halva kärnstycken erhålls genom att dela kärnstyckena i två delar längsmed ryggraden.

4102

Oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 c inte omfattas av detta kapitel

4102 10 10

Av lamm

Detta undernummer omfattar skinn med en yta av högst 0,75 m2.

4102 10 90

Andra

Detta undernummer omfattar skinn med en yta av mer än 0,75 m2.

4102 21 00

Picklade

Beträffande picklade skinn hänvisas till de förklarande anmärkningarna till undernr 4101 20 80.

4103

Andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 b eller 1 c inte omfattas av detta kapitel

4103 20 00

Av reptiler

Detta undernummer omfattar bl.a. skinn av pyton, boa, alligator, kajman, leguan, gavial och ödla.

4104

Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltade men inte vidare beredda

Se anmärkning 2 A och 2 B till detta kapitel.

4104 11 10 till 4104 19 90

I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

Produkter enligt detta undernummer känns särskilt igen på köttsidan, där det i synnerhet i kanterna förekommer en större eller mindre mängd fibrer från underhuden. Köttsidan har därför en fiberaktig, ojämn yta. Hudar och skinn som är partiellt garvade (förgarvade) klassificeras som hudar och skinn, endast garvade.

Behandling som avslutar själva garvningen och under vilken skinnen befrias från de ämnen som används för garvningen och eventuellt återstående vatten (t.ex. tvättning, urvridning, pressning, torkning och sträckning) ändrar inte lädrets klassificering. Detta gäller också för enkel spaltning av hudar och skinn som endast är garvade.

4104 11 10 till 4104 11 90

Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder

Dessa undernummer omfattar hudar och skinn som har kvar den ursprungliga ytan på hudsidan (narven) sedan överhuden har avlägsnats och hos vilket intet av ytan har avlägsnats genom polering e.d.

Dessa undernummer omfattas endast läder som har kvar den ursprungliga ytan på hudsidan (narven).

4104 41 11 till 4104 49 90

Torra (crust)

Se anmärkning 2 B till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 41, allmänna anvisningar, II, tredje stycket.

4104 41 11 till 4104 41 90

Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder

Se förklarande anmärkningarna till undernr 4104 11 10 till 4104 11 90.

4104 41 11

Indiska hudar (Kips), hela eller utan huvud och ben, med en vikt av högst 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt garvade, även vidare behandlade, men inte lämpliga för direkt tillverkning av lädervaror

Detta undernummer omfattar ”kips” (kalvskinn) som endast är garvade med vegetabiliska ämnen och som kan ha genomgått konserverande behandling t.ex. med vegetabilisk olja, för att underlätta transport på långa sträckor.

Dessa skinn kännetecknas av sin fasta och kompakta struktur och ljusbruna färg till följd av den vegetabiliska garvningen. Skinnets narvsida är slät med jämn glans och köttsidan är i allmänhet väl rengjord genom skavning. Innan skinn av denna typ kan användas för framställning av lädervaror måste de genomgå en helt ny behandling (dvs. omgarvas) och kan alltså betraktas som förgarvade.

Dessa skinn importeras huvudsakligen från Indien eller Pakistan (så kallat ”Madrasläder”). De föreligger vanligtvis i pressade balar om 6 stycken, inslagna i halmmattor och jutesäckar.

4104 49 11

Indiska hudar (Kips), hela eller utan huvud och ben, med en vikt av högst 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt garvade, även vidare behandlade, men inte lämpliga för direkt tillverkning av lädervaror

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4104 41 11.

4105

Skinn av får och lamm, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull, även spaltade men inte vidare beredda

Se anmärkning 2 A och 2 B till detta kapitel.

4105 10 00

I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

Se förklarande anmärkningarna till undernr 4104 11 10 till 4104 19 90.

4105 30 10 och 4105 30 90

Torra (crust)

Se anmärkning 2 B till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 41, allmänna anvisningar, II, tredje stycket.

4105 30 10

Vegetabiliskt förgarvade skinn av indiska hårfår, även behandlade, men uppenbart olämpliga för direkt tillverkning av lädervaror

Detta undernummer omfattar vegetabiliskt förgarvade skinn som kräver ytterligare garvning före färdigställandet.

Skinn som endast är garvade med vegetabiliska ämnen och som kan ha genomgått konserverande behandling t.ex. med vegetabilisk olja, för att underlätta transport på långa sträckor.

Dessa skinn kännetecknas av sin fasta och kompakta struktur och ljusbruna färg till följd av den vegetabiliska garvningen.

Dessa skinn importeras huvudsakligen från Indien eller Pakistan (så kallat ”Madrasläder”). De föreligger vanligtvis i pressade balar om 6 stycken, inslagna i halmmattor och jutesäckar.

4105 30 90

Andra

Dessa undernummer omfattar skinn av får och lamm som garvats med en blandning av salt, alun, äggula och mjöl (glacégarvning). Glacéläder används huvudsakligen för handsktillverkning och för tillverkning av skodon av hög kvalitet.

4106

Hudar och skinn av andra djur, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda

Se anmärkning 2 A och 2 B till detta kapitel.

4106 21 00

I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

Se förklarande anmärkningarna till undernr 4104 11 10 till 4104 19 90.

4106 22 10 och 4106 22 90

Torra (crust)

Se anmärkning 2 B till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 41, allmänna anvisningar, II, tredje stycket.

4106 22 10

Vegetabiliskt förgarvade skinn av indisk get eller killing, även behandlade, men uppenbart olämpliga för direkt tillverkning av lädervaror

De förklarande anmärkningarna till undernr 4105 30 10 gäller i tillämpliga delar.

4106 31 00

I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

Se förklarande anmärkningarna till undernr 4104 11 10 till 4104 19 90.

4106 32 00

Torra (crust)

Se anmärkning 2 B till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 41, allmänna anvisningar, II, tredje stycket.

4106 40 10

Vegetabiliskt förgarvade

Detta undernummer omfattar vegetabiliskt förgarvade hudar och skinn och som behöver garvas ytterligare före den slutliga behandlingen.

Dessa huder och skinn kännetecknas av sin fasta och kompakta struktur och ljusbruna färg till följd av den vegetabiliska garvningen.

4106 91 00

I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

Se förklarande anmärkningarna till undernr 4104 11 10 till 4104 19 90.

4106 92 00

Torra (crust)

Se anmärkning 2 B till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 41, allmänna anvisningar, II, tredje stycket.

4107

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

Läder enligt detta nummer kan vara ytterligare behandlade (appreterade, färgade, narvade eller präglade, behandlade för att erhålla ett mockaliknande utseende, tryckta, glättade, satinerade, osv.) eller beredda till pergament (se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 41, allmänna anvisningar, III).

4107 11 11 till 4107 11 90

Narvläder, ospaltat

Dessa undernummer omfattar läder som inte spaltats (dvs. de ursprungliga hudarna och skinnen är inte uppdelade i flera lager) oavsett om de reducerats till jämn tjocklek genom skavning och avlägsnande av eventuella ojämnheter eller vidhängande partiklar på köttsidan.

4107 11 11

Boxkalv

Boxkalv är kalvläder som kromgarvats eller ibland garvats genom en kombinationsprocess, varefter det färgats och glättats, och som används till överdelar till skodon och till andra lädervaror (t.ex. handväskor, portföljer). Detta skinn är mycket mjukt.

4107 12 11

Boxkalv

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4107 11 11.

4107 91 10 och 4107 91 90

Narvläder, ospaltat

Se förklarande anmärkningarna till undernr 4107 11 11 till 4107 11 90.

4107 91 10

Sulläder

På grund av användningen, som kräver fasthet och slitstyrka, fettbehandlas inte sulläder. Den beredningsmetod som används för detta läder betecknas som ”vattenberedning” i motsats till ”fettberedning”, som används för fettbehandlat läder. Den viktigaste behandlingen av detta läder utgörs av rengöring av lädersidan, luftexponering, upprepad hamring och tryckvalsning.

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4107, tredje stycket.

4112 00 00

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, inbegripet läder berett till pergament, av får och lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

Den förklarande anmärkningen till nr 4107 gäller i tillämpliga delar.

4113

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, inbegripet läder berett till pergament, av andra djur, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

Den förklarande anmärkningen till nr 4107 gäller i tillämpliga delar.

4115

Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar; avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror; läderpulver

Läder och läderfibrer är grundmaterialen vid tillverkning av konstläder. I syfte att ge konstlädret särskilda egenskaper används även filtbara material som cellulosa-, syntet- eller bomullsfibrer vid tillverkningen. För klassificering av varorna som plattor, skivor, remsor eller rullar enligt nr 4115 måste dock andelen sådana fibrer vara klart lägre än 50 %. Läderfibrerna framställs av avfall från falsning av kromläder, från vegetabilgarvat läder eller från tillskärning av läder. Som bindemedel används huvudsakligen naturlig latex.

Konstläder används huvudsakligen inom skoindustrin, för tillverkning av rand, bakkappor och inner-, mellan- och yttersulor för inneskor. Det används även inom väskindustrin (t.ex. för resväskstommar, skolväskor och fack i portföljer eller plånböcker) och för tekniska ändamål (t.ex. för manschetter och tätningsmaterial).


KAPITEL 42

 LÄDERVAROR;  SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR;
VAROR AV TARMAR

4202

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsilveretuier och liknande artiklar, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkanfiber eller papp eller helt eller till största delen belagda med sådant material eller med papper

Beträffande definitionen av begreppet ”utsida” hänvisas till kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4202 11, 4202 21, 4202 31 och 4202 91.

Detta nummer omfattar racketfodral som rymmer hela racketen, även försedda med handtag eller axelrem.

Numret omfattar däremot inte fodral som täcker huvudet av tennisracketar, badmintonracketar, golfklubbor och liknande, framställda av textilmaterial (vanligtvis plastöverdragna), även försedda med en ficka för bollar (nr 6307).


Detta nummer omfattar även små väskor av plast (i form av plattor, duk eller folier) med ett förslutningssystem (t.ex. en dragkedja) som är utformade för användning under längre tid. De har i allmänhet förstärkta kanter (t.ex. av plast eller textilier) eller sydda sömmar. De kan t.ex. användas som toalettväskor, pennskrin eller dokumentväskor och kan vara utrustade med ett handtag eller en upphängningsögla.

Följande är exempel på sådana väskor:

Bild: Väskor av plast enligt KN 4202Detta nummer omfattar inte små, enkla påsar av plast (i form av plattor, duk eller folier) med förslutning som inte är utformade för användning under längre tid. Påsarnas kanter är enkelt sammansvetsade utan förstärkningar (det finns till exempel inga förstärkta kanter av textilier eller plast eller sydda sömmar). De kan ha ett veck i botten och/eller på sidorna och de har i allmänhet en enkel plastförslutning av glidlåstyp. De kan vara utrustade med ett litet handtag eller en upphängningsögla. De ska klassificeras enligt materialets beskaffenhet (klassificering enligt kapitel 39).

 

Följande är exempel på sådana påsar:

Bild: FAKN enligt 4202


4202 11 10 och 4202 11 90


Med utsida av läder eller konstläder
Beträffande definitionen av begreppet ”konstläder” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4115, I.

4202 12 11 och 4202 12 19Av plast (i form av plattor, duk eller folier)

Om en produkts utsida består av ett kombinationsmaterial där det yttersta skiktet som är synligt för blotta ögat är av plast (i form av plattor, duk eller folier) t.ex. textilvävnad i förening med plast (i form av plattor, duk eller folier) är det oväsentligt ur klassificeringssynpunkt huruvida plastskiktet har tillverkats för sig innan framställningen av kombinationsmaterialet eller om plastskiktet har applicerats genom överdragning eller beläggning av ett material (t.ex. textilvävnad) förutsatt att ytskiktet som är synligt för blotta ögat ger samma synintryck som ett påfört skikt av plast (i form av plattor, duk eller folier).
4202 22 10Av plast (i form av plattor, duk eller folier)

Se förklarande anmärkningarna till undernr 4202 12 11 och 4202 12 19.
4202 31 00 till 4202 39 00

Artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan eller handväskan

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4202 31, 4202 32 och 4202 39.

Dessa undernummer omfattar också mobiltelefonfodral som, på grund av sin beskaffenhet och design, normalt bärs i fickan eller handväskan.
 
Mobiltelefonfodral enligt dessa undernummer omfattas av första delen av rubriken och kan således bestå av alla slags material.

De kan vara utformade för att passa en viss typ av mobiltelefon eller olika modeller av mobiltelefoner med samma mått.

De kan även ha en stängningsmekanism. De omsluter mobiltelefonen genom att täcka dess baksida, sidor och framsida, så att den skyddas. Enkla fodral som endast täcker baksidan och sidorna av mobiltelefonen omfattas dock inte, eftersom de inte har samma egenskaper som fodral enligt nr 4202 och därför klassificeras efter den typ av material de består av.

Dessa undernummer omfattar dock inte fodral, med eller utan ställ, för pekplattor, minipekplattor eller e-böcker, eftersom dessa på grund av sin storlek inte anses vara artiklar som normalt bärs i fickan eller handväskan (klassificering enligt undernummer 4202 91 80 till 4202 99 00, efter den typ av material de består av). Dessa fodral omfattas av första delen av rubriken och kan bestå av alla slags material.

Dessa undernummer omfattar inte heller artiklar som används som skyddsöverdrag för laddningsfodral för trådlösa hörlurar. Överdragen är formade för att skydda det trådlösa laddningsfodralet från omgivningen och säljs i många olika modeller (som en del eller som två delar, av olika material och i olika färger, mönstrade, med bilder eller text, med eller utan hål för karbinhake osv.). Dessa överdrag för laddningsfodral för trådlösa hörlurar ska klassificeras efter materialets beskaffenhet.

4202 32 10Av plast (i form av plattor, duk eller folier)

Se förklarande anmärkningarna till undernr 4202 12 11 och 4202 12 19.
4202 91 till
4202 99

Andra

Dessa undernummer omfattar så kallade ”fodral för skrivmateriel” (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 4202 fjärde stycket, som anger ”fodral för skrivmateriel” som ett exempel på ”liknande artiklar” som omfattas av det andra avsnittet av nr 4202.

Fodral för skrivmateriel är vanligen förstärkta och utformade för användning under längre tid. De har ofta en eller flera fickor och öglor för anteckningsblock, papper, skrivinstrument och kontorsmateriel osv.

Fodral för skrivmateriel kan stängas med dragkedja runt om, eller med ett gummiband, ett spänne eller en flik med snäppfäste. Förekomsten av stänganordning och dess typ är dock inte ett avgörande kriterium för klassificering av fodral för skrivmateriel under nummer 4202. Fodral för skrivmateriel utan stänganordning ska också klassificeras under detta nummer.

Exempel på fodral för skrivmateriel enligt undernummer 4202 91 till 4202 99 visas nedan:


Bild: FAKN 4202 91 till 4202 99

4202 91 80 och
4202 92 19

och
4202 92 98 och
4202 99 00

Annat

 

Dessa undernummer omfattar så kallade resegarderober för transport av kläder. Den här typen av väskor är tillverkade av hållbara material och lämpar sig för långvarig användning. De är försedda med bärhandtag. Resegarderoberna är i allmänhet vikbara för att underlätta transporten och halvorna fästs ihop med hjälp av knappar eller blixtlås. Förutom att de oftast är försedda med ett blixtlås framtill, kan de ha andra stängningar samt fack och fickor med mera.

 

Enklare klädfodral för förvaring, skydd och korta transporter av kläder (t.ex. efter kemtvätt) är dock undantagna (klassificering efter materialets beskaffenhet, vanligen nr 3926 eller nr 6307). Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6307 6. Vanligtvis saknar dessa fodral bärhandtag, öppnas och stängs med ett blixtlås framtill och har en öppning för en klädgalge.

 


4203

Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder

4203 10 00

Kläder

Detta undernummer omfattar kläder, även arbetskläder, av läder eller konstläder, t.ex. rockar, överrockar, jackor, byxor och förkläden. Det omfattar också skinn och sammansättningar av skinn som utgör ofullständiga eller halvfärdiga varor som dock är igenkännliga som kläder.

4203 21 00 till 4203 29 90

Handskar, halvhandskar och vantar

Dessa undernummer omfattar bl.a. handskar, halvhandskar och vantar som är tillskurna men inte vidare beredda.

Stycken av läder som skurits till en bestämd form för tillverkning av handskar men där tummen och fingrarna ännu inte är tillskurna klassificeras enligt nr 4205 00 90.

4203 21 00

Speciellt utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning


Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4203 21.

Detta undernummer omfattar också fäkthandskar, krickethandskar, basebollhandskar och handskar med utskuren handrygg för cyklister.

4203 29 10

Arbetshandskar


Arbetshandskar och halvhandskar enligt detta undernummer är i allmänhet avsedda att skydda händerna under arbetet. I motsats till andra handskar är de därför ofta framställda av tjockt och motståndskraftigt läder som normalt inte är vidare behandlat efter garvningen. Arbetshandskarnas yta är ofta skrovlig. De kan vara försedda med manschetter som skyddar handleden och underarmen.

Arbetshandskar på vilka endast handflatan och insidan på fingrarna är av läder klassificeras också enligt detta undernummer.

4203 29 90

Andra


Dessa undernummer omfattar även handskar, halvhandskar och vantar som trots att de används vid sport- och idrottsutövning inte har den funktionella formgivning som är kännetecknande för handskar avsedda för sport- och idrottsutövning och som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4203 21.

Handskar av de typer där handflatan och insidan på fingrarna samt styckena mellan fingrarna är av läder men handryggen är av annat material omfattas också av dessa undernummer

4203 30 00

Bälten och axelremmar


Detta undernummer omfattar bl.a. penningbälten och liknande bälten av läder med en eller flera fickor och stängningsanordning.

4203 40 00

Andra tillbehör till kläder


Detta undernummer omfattar bl.a. hängslen, handledsremmar, slipsar och hängslen för tyrolerbyxor.


Skosnören anses dock inte som tillbehör till kläder och klassificeras därför enligt nr 4205 00 90. Handledsremmar som utgör bijouterivaror (nr 7117) och urarmband (nr 9113) omfattas inte heller av detta undernummer.

4205 00

Andra varor av läder eller konstläder

4205 00 11

Transportband


Detta undernummer omfattar de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4205, andra stycket, 1, utom transportörskopor.

4205 00 19

Andra


Detta undernummer omfattar transportörskopor och de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4205, andra stycket, 2

4205 00 90

Andra


Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4205, tredje stycket.

KAPITEL 43

PÄLSSKINN  OCH KONSTGJORD PÄLS; VAROR AV DESSA MATERIAL

4301

Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än oberedda hudar och skinn enligt nr 4101, 4102 eller 4103

Beträffande definitionen av begreppet ”oberedda pälsskinn” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4301, näst sista stycket.

4301 80

Andra hela pälsskinn, med eller utan huvud, svans eller tassar

Detta undernummer omfattar skinn av säl (t.ex. av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl (blueback)), av havsutter eller av nutria.

Skinn av ungar av grönlandssäl (whitecoat) är helt vitt.

Skinn av ungar av hårsäl (blueback) är vitt med ett brett blågrått ryggband som sträcker sig från huvudet till svansen.

Pälsskinn av säl betecknas ofta felaktigt som ”havsutter”. Skinn av säl har fin, silkesmjuk, tät päls som är glänsande svart och täcker gyllene underhår som övergår i rödbrunt eller orange på halsen och buken.

Pälsskinn av havsutter är brunt till svart med inslag av vita hårstrån medan underhåret är mycket fint samtidigt som det är mycket starkt.

Som pälsskinn av nutria används nästan bara bukskinnet eftersom bröstvårtorna sitter på ryggen. Vid beredning av pälsen flås därför djuret med ett snitt längs ryggen. Pälsen, som är svartbrun på buken och ljusare på ryggen och sidorna, har en stor mängd spetsiga täckhår och fint, tjockt, ulligt underhår.

Detta undernummer omfattar pälsskinn av gepard, jaguar, lodjur, panter (eller leopard) och puma.

4301 90 00

Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk

Detta undernummer omfattar inte bara avfall (huvuden, svansar och tassar) utan också andra slags avklipp. Dessa delar används för framställning av ämnen som används till pälsverk av lägre kvalitet.

4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp), lösa eller hopfogade (dock inte med andra material), med undantag av varor enligt nr 4303

4302 11 00 till 4302 19 99

Hela skinn, med eller utan huvud, svans eller tassar, lösa

Dessa undernummer omfattar bl.a. hudar och skinn (t.ex. av får) från vilka endast huvudet, tassarna och svansen har avlägsnats, även grovt tillskurna i kanterna, men inte tillskurna eller på annat sätt beredda för något speciellt ändamål. De kan vara färgade och är lämpliga att användas som mattor.

4302 19 41

Av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl (blueback)

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4301 80 00.

4302 20 00

Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, icke hopfogade

”Delar eller avklipp” enligt detta undernummer är delar och avklipp från framställningen av pälsverk eller från pälsskinn eller delar av pälsskinn som sytts ihop till kvadratiska, rektangulära, trapetsformade eller korsformade stycken.

4302 30 10

S.k. utryckta skinn

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4302, första stycket, 2, andra underavdelningen.

Utryckta pälsskinn kan också framställas på följande sätt:

Genom att skära till skinnen diagonalt i smala remsor och sedan hopfoga dem i ursprunglig ordning.

Genom att skära till skinnen i trappstegsformade stycken och åter sammanfoga dem.

Genom detta bildas ett längre men smalare skinn.

4302 30 25 till 4302 30 99

Andra slag

Förutsatt att inga andra material har tillfogats omfattar dessa undernummer bl.a.:

1.

Delar eller avklipp enligt undernr 4302 20 00 eller hela skinn, sammansatta till säckar, plattor, kors eller liknande halvfabrikat.

2.

Ämnen till pälskappor och pälsjackor, som vanligen består av tre separata av pälsskinn hopfogade stycken, ett i form av en likbent trapets med en lång böjd bas från vilken ryggen skärs till och de andra två i form av rektanglar från vilka framstycken och ärmar skärs till.

4302 30 51

Av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl (blueback)

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4301 80 00.

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

4303 10 10 och 4303 10 90

Kläder och tillbehör till kläder

Se anmärkning 4 till detta kapitel.

4303 10 10

Av pälsskinn av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl (blueback)

Detta undernummer omfattar kläder och tillbehör till kläder som framställts av skinn enligt undernr 4302 19 41 eller 4302 30 51.

4303 90 00

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4303, tredje och fjärde stycket.

  

Meny