Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 87-89

AVDELNING XVII

FORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH VISS TRANSPORTUTRUSTNING

Kompletterande anmärkning 2

De förklarande anmärkningarna till kompletterande anmärkning 3 i avdelning XVI gäller i tillämpliga delar.

Kap. 86, 87, 88, 89

KAPITEL 86

LOK OCH ANNAN RULLANDE JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; STATIONÄR JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; MEKANISK (INBEGRIPET ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGSUTRUSTNING AV ALLA SLAG

8602

Andra lok; tendrar

8602 10 00

Dieselelektriska lok

De flesta diesellok som används som dragkraft är dieselelektriska lok.

8603

Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än sådana som omfattas av nr 8604

8603 10 00

Drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8603, tredje stycket, A.

8606

Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående

8606 91 10

Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom)

För att klassificeras enligt detta undernummer skall dessa godsvagnar vara försedda med skyddsavskärmning som utgör en integrerad del av vagnen och garanterar effektivt skydd mot strålning.

8606 91 80

Andra

Detta nummer inbegriper isolerade vagnar och kylvagnar, andra än vagnar enligt undernr 8606 10 00.

Isolerade vagnar är vagnar som är försedda med ett annat kylmedium (t.ex. is, torris, eutektiska plattor, flytande gas) än ett kylaggregat.

Kylvagnar är isolerade vagnar utrustade med ett kylaggregat (av kompressionstyp, absorptionstyp eller annan typ).

8607

Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

8607 11 00 till 8607 19 90

Boggier, axlar och hjul samt delar till dessa varor

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Boggier till lok.

2.

Bisselboggier, som är en kombination av en boggi med två eller flera axlar och en boggi som består av en ram med enbart en axel och som också används till lok.

3.

Motorboggier (boggier med inbyggd elektrisk motor) för motorvagnar, järnvägsvagnar och lok.

4.

Boggier till person- och godsvagnar.

Undernumren omfattar också delar till boggier, t.ex. hydrauliska stötdämpare till boggier.

Fjädrar omfattas däremot inte av dessa undernummer (nr 7320).

Undernumren omfattar också de axlar, även monterade, och hjul och hjuldelar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8607, andra stycket, 2 och 3.

Massivdäck och luftringar av gummi klassificeras inte som hjuldelar enligt dessa undernummer (nr 4011 eller 4012 beroende på beskaffenheten).

8607 21 10 till 8607 29 00

Bromsapparater och delar till bromsapparater

Dessa undernummer omfattar inte s.k. spårbromsar (nr 8608 00 00).

Undernumren omfattar inte heller vissa delar till bromsapparater, som kranar och ventiler, t.ex. lokförarens reglerventil för tryckluftsbromsar (undernr 8481 20 90).

8607 91 10 till 8607 99 80

Andra delar

Förutom de delar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8607, andra stycket, 4 samt 8 till 11 omfattar dessa undernummer drivstänger och koppelstänger till lok.KAPITEL 87

FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL,
SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON

Allmänna anmärkningar

1. Med "nya fordon" förstås i hela tulltaxan fordon som aldrig har varit inregistrerade.

2. Med "begagnade fordon" förstås i hela tulltaxan fordon som har varit inregistrerade minst en gång.

8701

Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709)

8701 10 00

Enaxlade traktorer

Detta undernummer omfattar de fordon som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8701, sjätte och sjunde stycket, inbegripet traktorer som framförs av gående. Dessa traktorer används huvudsakligen vid trädgårdsskötsel.

Utbytbara redskap som är avsedda att användas tillsammans med traktorer som framförs av gående (harvar, plogar, osv.) klassificeras däremot enligt sina respektive nummer även om de är monterade på en sådan traktor.

Om redskapen eller verktygen är fast monterade på ett underrede med motor och de tillsammans därigenom utgör en enda mekanisk enhet klassificeras enheten enligt det nummer som omfattar arbetsredskapet. Detta gäller motorplogar och motorkultivatorer (nr 8432).

8701 30 00

Bandtraktorer

Detta undernummer omfattar bl.a. traktorliknande bandfordon med extra breda band som planar ut och slätar till snön i skidbackar och liknande.

Maskiner och arbetsredskap som är avsedda att monteras på denna typ av fordon som utbytbara tillbehör (snöblad, snöslungor, osv.) klassificeras däremot enligt sina respektive nummer (nr 8430, 8479, osv.) även om de föreligger tillsammans med fordonet och även om de är monterade på detta.

8701 91 10 till 8701 95 90

Andra, med en motoreffekt

Dessa undernummer omfattar så kallade ’terränghjulingar’ avsedda att användas som traktorer. Dessa fyrhjuliga fordon är utrustade med ett styrsystem för motorfordon (baserat på Ackermanprincipen) som manövreras med hjälp av ett styre och en kopplingsanordning av vilken typ som helst, t.ex. en draganordning, samt har sådana tekniska egenskaper som möjliggör att fordonet kan dra eller skjuta åtminstone två gånger sin egen torrvikt (dvs. fordonets vikt, exklusive vätskor, förare, passagerare och last).

Följande tekniska egenskaper är karaktäristiska för fordon som omfattas av dessa undernummer:

-

bromsar på alla hjulen,

-

automatisk koppling och backväxel,

-

en motor som är särskilt avsedd för användning i svår terräng och som ger tillräcklig dragkapacitet på låga varv,

-

kraftöverföring till hjulen genom drivaxlar,

-

däck med grovt utformade mönster lämpliga för körning i svår terräng.

Dragkapaciteten kan styrkas genom teknisk dokumentation, bruksanvisning, intyg från tillverkaren eller en nationell myndighet, varvid den styrkande handlingen måste ange den exakta dragkapaciteten i kilogram för terränghjulingen samt dess torrvikt.

Om dessa fordon dessutom överensstämmer med den förklarande anmärkningen till undernummer 8701 91 10 ska de klassificeras utifrån motoreffekt enligt undernummer 8701 91 10, 8701 92 10, 8701 93 10, 8701 94 10 eller 8701 95 10, som jordbruks- eller skogsbrukstraktorer. I annat fall ska de klassificeras enligt undernummer 8701 91 90, 8701 92 90, 8701 93 90, 8701 94 90 eller 8701 95 90.

8701 91 10

Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul

Dessa undernummer omfattar jordbruks- och skogsbrukstraktorer med minst tre hjul som på grund av sin konstruktion eller utrustning är klart avsedda att användas inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk.

Fordon av detta slag har normalt en maximihastighet på högst 45 km/tim.

Motorerna kan åstadkomma maximal dragkraft, med hjälp av t.ex. en differentialspärr.

Däcken har grovt utformade mönster, lämpliga för användning inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk.

Jordbrukstraktorer är i allmänhet utrustade med en hydraulisk anordning som gör det möjligt att höja eller sänka jordbruksredskapen (harvar, plogar, osv.), ett kraftuttag som gör det möjligt att utnyttja motorns effekt för drift av andra apparater eller redskap och en kopplingsanordning för släpfordon. De kan också vara utrustade med en hydraulisk anordning för drift av hanteringsutrustning (hölastare, gödsellastare, osv.) då dessa kan anses som tillbehör.

Undernumren omfattar också specialbyggda jordbrukstraktorer, t.ex. traktorer med upphöjt underrede (grensletraktorer) som används i vingårdar och plantskolor samt traktorer för sluttningar och redskapsbärare. Utbytbara jordbruksredskap klassificeras enligt sina respektive nummer även om de föreligger tillsammans med traktorn och även om de är monterade på denna (nr 8432, 8433, osv.).

Skogsbrukstraktorer kännetecknas särskilt av att de är försedda med en fast vinsch för att kunna dra timmerstockar.

Enligt anmärkning 2 till detta kapitel kan traktorer enligt dessa undernummer också ha vissa särskilda kännetecken (eller karakteristika) som gör det möjligt att i samband med deras huvudsakliga användning medföra jordbruks- eller skogsbruksredskap, verktyg, gödselmedel, utsäde, osv.

Undernumren omfattar inte gräsklippningsmaskiner (benämnda åkbara gräsklippningsmaskiner eller trädgårdstraktorer) med permanent monterat klippaggregat och ett enda kraftuttag endast avsett för driften av klippaggregatet (se de förklarande anmärkningarna till nr 8433 11 10 till 8433 19 90).

8701 92 10 och 8701 93 10

Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8701 91 10.

8701 94 10 och 8701 95 10

Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8701 91 10.

8701 91 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Traktorer för anläggningsarbeten.

2.

Enaxlade traktorer för ledade motorfordon.

8701 92 90 och 8701 93 90

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8701 91 90.

8701 94 90 och 8701 95 90

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8701 91 90.

8703

Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702), inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar

Detta nummer omfattar ”multipurpose vehicles”, såsom motorfordon avsedda för både person- och godsbefordran:

1.

Fordon av ”pick-up”-typ:

Denna fordonstyp har oftast mer än en sätesrad och består av två separata utrymmen, nämligen en kringbyggd hytt för personbefordran och ett öppet eller täckt utrymme för godsbefordran.

Sådana fordon ska emellertid klassificeras enligt nr 8704 om den maximala innerlängden av lastutrymmets golv är längre än 50 % av längden på fordonets hjulbas (axelavstånd) eller om fordonet har mer än två axlar.

2.

Fordon av ”van”-typ:

Ett fordon av ”van”-typ med mer än en sätesrad måste motsvara den beskrivning som ges i de förklarande anmärkningarna till HS nr 8703.

Ett fordon av ”van”-typ med en sätesrad som inte har några permanenta fästanordningar eller beslag för installering av säten och säkerhetsutrustning i bakre delen av fordonet ska, oavsett om det har en permanent vägg eller ett skydd mellan utrymmet för personer och lastutrymmet eller fönster i sidopanelerna, klassificeras enligt nr 8704.

8703 21 10 till 8703 24 90

Andra fordon, med enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och återgående kolvar samt med en cylindervolym av

Beträffande definitionen av cylindervolym hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 8407 31, 8407 32, 8407 33 och 8407 34.

Dessa undernummer omfattar bl.a. ”stationsvagnar” och ”multipurpose vehicles” som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8703, tredje och fjärde stycket.

Dessa undernummer omfattar bl.a. små tävlingsbilar (s.k. go-carts) utan karosseri, utrustade med förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och återgående kolvar, som kan nå relativt höga hastigheter.

8703 31 10 till 8703 33 90

Andra fordon, med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- och semidieselmotor) samt med en cylindervolym av

Dessa undernummer omfattar bl.a. ”stationsvagnar” och ”multipurpose vehicles” som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8703, tredje och fjärde stycket.

8704

Motorfordon för godsbefordran

De förklarande anmärkningarna till nr 8703 skall gälla i tillämpliga delar.

Beträffande definitionen av cylindervolym hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 8407 31, 8407 32, 8407 33 och 8407 34.

Detta nummer omfattar bl.a. fyrhjulsdrivna, terränggående fordon med ledat underrede, där framdelen rymmer en dieselmotor och en förarhytt utrustad med manöverreglage. Bakdelen består av ett tvåhjuligt underrede, utan utrustning, men utformad så att den kan förses med många olika typer av utrustning.

Numret omfattar dock inte sådana fordon om de är utrustade med jordbruksmaskiner eller annan specialutrustning (nr 8705).

8704 10 10 och 8704 10 90

Dumprar, konstruerade för användning i terräng

1.

Dessa undernummer omfattar huvudsakligen fordon som är försedda med tippanordning framtill eller baktill eller en lucka i bottnen och är specialkonstruerade för transport av sand, grus, jord, sten, osv. i stenbrott eller gruvor, på byggplatser eller vid vägarbeten, på flygplatser och i hamnar. Exempel på olika typer av dumprar ges i slutet av dessa anmärkningar.

2.

Dessa undernummer omfattar också mindre fordon av det slag som används på byggplatser för transport av jord, schaktmassor, cement, icke hårdnad betong, osv. De har fast eller ledat underrede och två- eller fyrhjulsdrift. Lastkorgen är placerat ovanför den ena axeln och förarsätet ovanför den andra. Förarsätet är i allmänhet inte täckt av någon hytt.


 

                          Typiska dumprar

 

 

Dumper med vridbart säte              Dumper med lucka i bottnen
och dubbla manöverreglage

 

Dumper för byggplatser             Dumper med vridbart säte
                                               och dubbla manöverreglage

 


8704 21 10

Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom)

De förklarande anmärkningarna till undernr 8606 91 10 gäller i tillämpliga delar.

8704 21 31 till 8704 21 99

Andra

Dessa undernummer omfattar bl.a. ”multipurpose vehicles” som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8704, fjärde stycket.

8704 22 10

Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom)

De förklarande anmärkningarna till undernr 8606 91 10 gäller i tillämpliga delar.

8704 23 10

Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom)

De förklarande anmärkningarna till undernr 8606 91 10 gäller i tillämpliga delar.

8704 31 10

Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom)

De förklarande anmärkningarna till undernr 8606 91 10 gäller i tillämpliga delar.

8704 31 31 till 8704 31 99

Andra

Dessa undernummer omfattar bl.a. ”multipurpose vehicles” som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8704, fjärde stycket.

8704 32 10

Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom)

De förklarande anmärkningarna till undernr 8606 91 10 gäller i tillämpliga delar.

8707

Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr 8701–8705

8707 10 10

För industriell sammansättning

Med uttrycket ”för industriell sammansättning” i detta undernummer förstås endast karosserier som används för serieproduktion av nya fordon i bilmonteringsanläggningar eller bilfabriker (eller av underleverantörer).

Undernumret kan endast komma i fråga för karosserier som faktiskt används för framställning av de nya fordon som omfattas av själva undernumret. Det gäller därför inte för liknande karosserier som är avsedda som reservdelar.

8707 90 10

För industriell sammansättning av: Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm3; Motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8707 10 10.

Beträffande definitionen av cylindervolym hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 8407 31, 8407 32, 8407 33 och 8407 34.

8708

Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701–8705

De förklarande anmärkningarna till undernr 8707 10 10 gäller i tillämpliga delar för delar och tillbehör för industriell sammansättning.

8708 70 91

Delar till hjul, gjutna i ett stycke till stjärnform, av järn eller stål

Hjuldelar enligt detta undernummer används i allmänhet till bussar eller fordon för godstransport. De är stjärnformade, oftast med fem eller sex ”ekrar”, och konstruerade för att användas tillsammans med lösa fälgar.

8708 70 99

Andra

Förutom de delar och tillbehör som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8708, andra stycket, K omfattar detta undernummer balanseringsvikter för hjul.

8708 80 55

Stabilisatorer; andra torsionsstavar

Stabilisatorer är fjädrar till fordon som överför fjädringskrafterna från den ena sidan av fordonet till den andra.

De består för det mesta av stålstänger med runt tvärsnitt och är i allmänhet böjda ungefär som ett U.

De kan ha följande utseende:


 

Torsionsstavar finns i form av stålstavar som i allmänhet är runda men ibland kvadratiska eller i form av buntar bestående av ett antal rektangulära stavar.

Torsionsstavar är linjära, dvs. det vridmoment som påförs den ena ändan av staven är proportionerligt till den vridningsvinkel det frambringar.

De kan ha följande utseende

 

8708 99 10 till 8708 99 97

Andra

Dessa undernummer omfattar inte följande:

a)

Karosserier till motorfordon enligt nr 8702 till 8704, utan motor, men med förarhytt (nr 8702, 8703 eller 8704).

b)

Nackstöd för bilstolar (nr 9401 eller 9404).

8709

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till fordon enligt detta nummer

8709 11 10

Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom)

De förklarande anmärkningarna till undernr 8606 91 10 gäller i tillämpliga delar.

8709 19 10

Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom)

De förklarande anmärkningarna till undernr 8606 91 10 gäller i tillämpliga delar.

8711 60 10

Två-, tre- och fyrhjuliga pedalassisterade cyklar, med en elektrisk hjälpmotor med en största kontinuerlig märkeffekt på högst 250 watt

Detta undernummer omfattar elektriska cyklar med pedaler, som erbjuder olika färdlägen som kan väljas mellan a) läge för pedalassistans med en elektrisk hjälpmotor, b) fullt pedalläge (utan någon hjälp av elektrisk motor) eller c) fullt elmotorläge. Läget kan ändras genom exempelvis en styrenhet som är monterad på cykelns styre eller via en mobilapplikation.

8711 60 90

Andra

De förklarande anmärkningarna till undernummer 8711 60 10 gäller, i tillämpliga delar, för pedalassisterade cyklar med en elektrisk hjälpmotor.

8712 00

Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor

Detta nummer omfattar inkompletta cyklar under förutsättning att de har kompletta cyklars huvudsakliga karaktär (allmän bestämmelse 2 a för tolkning av Kombinerade nomenklaturen).

En inkomplett cykel, även monterad, ska klassificeras enligt nr 8712 00 om den består av ram, gaffel och åtminstone två av följande delar:

ett hjulpar;

ett vevparti (se de förklarande anmärkningarna till undernummer 8714 96 30);

en styrenhet (inbegripet styre och styrstång);

ett bromssystem.

8713

Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, även med motor eller annan mekanisk framdrivningsanordning

8713 90 00

Andra

Motoriserade fordon särskilt utformade för sjuka eller rörelsehindrade skiljer sig från fordon enligt nr 8703 huvudsakligen genom att de har:

En hastighet på högst 10 km/h, dvs. motsvarande snabb gång till fots.

En bredd som är maximerad till 80 cm.

Två hjulpar med markkontakt.

Speciell utformning för att lindra rörelsehindret (t.ex. fotstöd för att stabilisera benen).

Sådana fordon kan ha:

Ett ytterligare hjulpar (för att förhindra att fordonet välter).

Styrning och andra kontroller (t.ex. en styrspak) som är enkla att manövrera; dessa kontroller är vanligen fästade vid ett armstöd; de är aldrig utformade som en separat, justerbar rattstång.

Detta undernummer innefattar elektriskt drivna fordon som liknar rullstolar och som enbart är avsedda för transport av sjuka och rörelsehindrade. De kan ha följande utseende:Detta undernummer omfattar däremot inte motordrivna skotrar (skotrar för rörelsehindrade) utrustade med en separat, justerbar rattstång.

De kan ha följande utseende och klassificeras enligt nr 8703:

 

8714

Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711–8713

8714 91 10 till 8714 99 90

Andra slag

Dessa undernummer omfattar bl.a. delar och tillbehör för tillverkning, utrustning eller reparation av följande:

1.

Sidvagnar till motorcyklar och cyklar.

2.

Cyklar med hjälpmotor, dvs. cyklar som kan sättas i rörelse med hjälp av pedaler och är försedda med hjälpmotor (med en cylindervolym av högst 50 cm3).

3.

Andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor.

8714 94 20

Bromsar

Detta nummer omfattar frihjulsnav med broms, samt navbromsar.

Frihjulsnav har i allmänhet fotbroms. Dessa typer av bromsar är integrerade i navet.

Hos trumbromsar sker bromsningen manuellt via en kabel eller stång.

De kan ha följande utseende:


 

Nav med fotbroms                             Nav med trumbroms

 


Detta undernummer omfattar även ’andra bromsar’ som inte är integrerade i navet, t.ex. fälgbromsar (caliperbromsar, cantileverbromsar, U-bromsar, V-bromsar etc.), skivbromsar eller så kallade rullbromsar (en särskild typ av trumbromsar som är konstruerade för att anslutas till hjulnavet).8714 94 90

Delar

Detta undernummer omfattar bl.a. bromshandtag.

Undernumret omfattar däremot inte bromsklossar av gummi (undernr 4016 99 97) och bromskabelmantlar (i allmänhet undernr 8307 10 00 eller 8307 90 00).

8714 96 30

Vevparti

Ett vevparti består vanligtvis av
— ett vevlager (se bild 1),

— ett eller flera kuggdrev (kallas även kedjekransar eller kedjehjul) som vanligtvis är fästa vid höger vevarm/pedalvev (se bild 2), och

— en vevarm/pedalvev på vänster sida (se bild 3).

Enligt den allmänna tolkningsregeln 2 a för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska en vara klassificeras som en inkomplett vara, även monterad, enligt detta undernummer, t.ex. om den består av

— ett eller flera kuggdrev, vanligtvis fästa vid höger vevarm/pedalvev,

— ett eller flera kuggdrev, vanligtvis fästa vid höger vevarm/pedalvev och vänster vevarm/pedalvev, eller

— ett eller flera kuggdrev, vanligtvis fästa vid höger vevarm/pedalvev och vevlagret.

 

Bild 1 Vevlager

Bild 2 Kuggdrev

Bild 3 Vevarm/pedalvev

8714 99 50

Kedjeväxlar

Kedjeväxlar enligt detta undernummer är mekanismer som gör det möjligt för en cykelkedja att röra sig mellan de främre kedjekransarna eller mellan de bakre kedjekransarna. Ett komplett kedjeväxelset består vanligen av minst en växelförare (främre eller bakre, se bilder) och ett växelreglage som är samman­ kopplat med växelföraren via en kabel. När en cyklist använder växelreglaget och samtidigt trampar på pedalerna gör den ändrade kabelspänningen att växelföraren rör sig i sidled och på så sätt flyttar kedjan mellan kedjekransarna.

Detta undernummer omfattar även främre och bakre växelförare som presenteras separat, liksom satser med sådana växelförare med kablar eller växelreglage som lösa delar. Separata växelreglage och kablar ska dock klassificeras enligt undernr 8714 99 90 som delar.

 

8714 99 90

Andra; delar


Detta undernummer omfattar bl.a. barnstolar avsedda för transport av barn på ’vuxencyklar’. De kan monteras på antingen pakethållaren, ramen eller styret. Dessa stolar är lämpliga att användas huvudsakligen med cyklar och betraktas därför som ett tillbehör till en cykel.


8716

Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till sådana fordon

8716 10 92 och 8716 10 98

Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål

Med ”vikt” förstås vikten av fordonet med alla permanenta anordningar och tillbehör.

8716 39 10

Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom)

De förklarande anmärkningarna till undernr 8606 91 10 gäller i tillämpliga delar.

 

KAPITEL 88

LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT DELAR TILL SÅDANA

Anmärkning till undernummer 1

Som fast monterad utrustning anses inte t.ex. nödutrustning (t.ex. livbåtar, fallskärmar och evakueringsramper) och utbytbar utrustning för vapensystem.

Om ett inkomplett eller inte färdigställt luftfartyg klassificeras som en komplett vara enligt allmänna bestämmelsen 2 a för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, är den vikt som skall utgöra grunden för bestämning av motsvarande undernummer luftfartygets vikt i normalt flygtillstånd.

 

8802

Andra luftfartyg (t.ex. helikoptrar och flygplan); rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och bärraketer för satelliter och rymdfarkoster

8802 11 00 till 8802 12 00

Helikoptrar

Dessa undernummer omfattar endast luftfartyg hos vilka bärkraften och framdrivningen uppnås med hjälp av en eller flera motordrivna rotorer.

8802 11 00

Med en tomvikt av högst 2 000 kg

Detta nummer omfattar helikoptrar med flera rotorer (så kallade drönare) av olika storlekar som kan fungera självständigt (på väg till en förprogrammerad plats) eller fjärrstyras av användaren.

Om de har karaktär av leksaker eller modeller för förströelse, klassificeras de under nummer 9503. Se de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen avseende det numret.KAPITEL 89

FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATERIEL

Kompletterande anmärkning 1

Med ”fartyg, som är konstruerade för öppen sjö” förstås fartyg som på grund av sin konstruktion och utrustning kan färdas över vatten även i hårt väder (ungefär vindstyrka 7 på Beaufortskalan). Sådana fartyg har i allmänhet vattentäta däck och överbyggnader.

Med ”har en längd” förstås fartygets skrovlängd mätt från förens till akterns yttersta punkter, med undantag för utskjutande delar (t.ex. roder, bogspröt, fiske- eller dykplattformar) även om de är ingjutna i skrovet.

Med ”fartyg för öppen sjö” förstås fartyg och luftkuddefarkoster (svävare) som uppfyller ovanstående villkor även om de huvudsakligen används längs kuster, i flodmynningar eller på insjöar, osv.

Följande bör också noteras:

1.

Som ”fiskefartyg” anses fartyg med en längd av mindre än 12 m som är konstruerade för att vara havsgående endast om de är särskilt konstruerade och utrustade för yrkesfiske även om de ibland används för nöjesändamål.

2.

Uttrycket ”livbåtar” omfattar fartyg som medförs på havsgående fartyg för att evakuera besättningen och passagerarna om fartyget är i sjönöd. Det omfattar också livbåtar som är utplacerade på lämpliga ställen utmed kusten och avsedda att undsätta fartyg i sjönöd.

8901

Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person- eller godsbefordran

Halva skrov och tredjedelar av skrov omfattas inte av detta nummer utan klassificeras efter materialets beskaffenhet (t.ex. nr 7308).

8901 90 10

För öppen sjö

Detta undernummer omfattar även fartyg som är avsedda för transport av pråmar och läktare. I dessa fartyg ersätts traditionella containrar av pråmar eller läktare som färdas vattenvägen för att direkt lastas ombord på transportfartyget, som själv är uppdelat i vertikala utrymmen där tre eller fyra pråmar eller läktare kan staplas. Sådana fartyg är utrustade med mobila portalkranar, nedsänkbara lyftplattformar eller andra anordningar för lastning, manövrering och lossning av pråmar.

Endast transportfartyget klassificeras enligt detta undernummer. Pråmarna, som först används som fartyg på inre vattenvägar, sedan som ”containrar” för farten till havs och till sist åter som fartyg på inre vattenvägar, skall klassificeras enligt undernr 8901 90 90.

8904 00

Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg

Beträffande klassificeringen av halva skrov och tredjedelar av skrov hänvisas till de förklarande anmärkningarna till nr 8901.

8904 00 91 och 8904 00 99

Fartyg för påskjutning

Fartyg som är konstruerade för både bogsering och påskjutning, enligt beskrivningen i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8904, andra stycket, klassificeras alltid enligt dessa undernummer.

8905

Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar

Beträffande klassificeringen av halva skrov och tredjedelar av skrov hänvisas till de förklarande anmärkningarna till nr 8901.

8906

Andra fartyg, inbegripet krigsfartyg och andra livbåtar än roddbåtar

Beträffande klassificeringen av halva skrov och tredjedelar av skrov hänvisas till de förklarande anmärkningarna till nr 8901.

 

Meny