Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 50-63


AVDELNING XI

Kap. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63


TEXTILVAROR

Allmänna anmärkningar

1.

Som det anges i de förklarande anmärkningarna till HS (se de allmänna anvisningarna till denna avdelning, inledningen, sista stycket) är avdelning XI uppdelad i två delar:

a)

I den första delen (kapitel 50 till 55) är textilvarorna grupperade alltefter det använda textilmaterialets beskaffenhet, varvid produkter som består av en blandning av textilmaterial klassificeras i enlighet med anmärkning 2 till denna avdelning.

b)

I den andra avdelningen (kapitel 56 till 63), undantaget nr 5809 00 00 och 5902, klassificeras varorna enligt kapitel eller nummer utan hänsyn till de använda textilmaterialens beskaffenhet. Många nummer i kapitel 56 till 63 av Kombinerade nomenklaturen är dock uppdelade i undernummer efter de ingående textilmaterialens beskaffenhet. I sådana fall skall klassificeringen enligt dessa undernummer ske enligt bestämmelserna i anmärkning 2 till undernummer i denna avdelning.


2.

I anmärkning 2 till undernummer i denna avdelning fastställs regler för klassificering av textilvaror som omfattas av kapitel 56 till 63 och består av två eller flera textilmaterial. Dessa varor skall klassificeras enligt det undernummer som motsvarar varor bestående av det textilmaterial som dominerar viktmässigt, i lämpliga fall med hänsyn till bestämmelserna i anmärkning 2 B i denna avdelning.

Vid tillämpningen av dessa regler skall dock hänsyn tas till bestämmelse a till c i anmärkning 2 B till undernummer i denna avdelning.

3.

Beträffande riktlinjer för tolkningen av anmärkning 2 till denna avdelning hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, (se t.ex. allmänna anvisningar, I A till denna avdelning).

Vid tillämpning av anmärkning 2 skall följande inte tas med i beräkningen:

a)

Garner som ingår i stadkanter, förutsatt att dessa inte utgör en väsentlig del av den färdiga produkten, som t.ex. stadkanter på vissa vävnader som används till paraplyer och sjalar.

b)

Skiljetrådar som är invävda för att markera var vävnaden skall klippas isär.

c)

Garner som ingår i ändarna på vävnader om dessa garner är framställda av andra textilmaterial än själva vävnaden.


4.

Beträffande tolkningen av uttrycken ”oblekt”, ”blekt” och ”färgat” i fråga om garn och uttrycken ”oblekta”, ”blekta”, ”färgade”, ”av olikfärgade garner” och ”tryckta” i fråga om vävnader hänvisas till anmärkningarna 1 a till 1 h till undernummer i denna avdelning.

5.

Beträffande beskrivningen av de olika vävsätten hänvisas till de förklarande anmärkningarna till denna avdelning i HS, allmänna anvisningar, I C, förklaringar till undernummer.

KAPITEL 50

NATURSILKE

5004 00

Garn av natursilke (annat än garn spunnet av avfall av natursilke), inte i detaljhandelsuppläggningar

5004 00 10

Oblekt, avkokt eller blekt

Oblekt garn består av en eller flera tvinnade råsilketrådar som ännu inte är avkokta. De oblekta silketrådarna kan innehålla upp till 30 % sericin (silkelim) och har i de flesta fall kvar sin naturliga blekgula färg. De oblekta silketrådarna behandlas i allmänhet ytterligare, men kan också användas direkt för framställning av vävnader.

Vid avkokningen befrias de enskilda trådarna från sericinet. Detta sker vanligtvis med varm tvållösning eller förtunnad kaliumlut.

De sista resterna av den naturliga färgen avlägsnas genom blekning.

5005 00

Garn spunnet av avfall av natursilke, inte i detaljhandelsuppläggningar

5005 00 10

Oblekt, avkokt eller blekt

De förklarande anmärkningarna till undernr 5004 00 10 gäller i tillämpliga delar.

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

5007 20 11 till 5007 20 71

Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 5007 20.

5007 20 11 och 5007 20 19

Kräpp

Dessa undernummer omfattar i regel lätta vävnader vilkas skrovliga eller noppiga utseende i färdigt tillstånd beror på användningen av kräppgarner, dvs. hårdtvinnat garn (vanligen 2 000 till 3 600 varv per meter) som har en naturlig tendens att krusa sig.

Dessa garner kan användas i varpen eller väften eller bådadera, även tillsammans med löstvinnat garn. Garner som är tvinnade i motsatt riktning används ofta omväxlande, dvs. garn med S-tvinning följer på garn med Z-tvinning, varigenom krusningseffekten hos intilliggande trådar verkar i motsatt riktning så att en enhetlig kräppverkan uppnås.

Dessa undernummer omfattar äkta kräpp, dvs. vävnader i vilka antingen varpen eller väften eller bådadera till största delen utgörs av kräppgarn. De mest kända är crêpe de chine, marokäng, georgette, crêpe satäng, crêpe charmeuse och crêpe chiffon.

Vävnader som endast är kräppade på den ena sidan eller en del av ytan (band, remsor eller mönster) klassificeras också enligt dessa undernummer.

Dessa undernummer omfattar inte vävnader vilkas kräppverkan uppnås på annat sätt än med hjälp av kräppgarn, t.ex. vävnader vilkas kräppade utseende uppnås genom en kombination av vissa vävsätt (t.ex. sandkräpp) och av garner av olika styrka och tvinning.

5007 20 21 till 5007 20 39

Pongee, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasiatiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bourettesilke eller av annat silkesavfall eller med andra textilmaterial

Vävnader enligt dessa undernummer uppvisar olika egenskaper beroende på beskaffenhet, vävsätt och utseende.

De vävs oftast på hemgjorda handvävstolar i enkla bindningar (tvåskaft, kypert, satäng) av råsilketrådar (ej snodda) hopsamlade utan att vara tvinnade. Stadkanterna är i regel bristfälliga. Vävnaderna är vikta omlott på så sätt att deras ändar läggs mot varandra på vävnaden som sedan viks över dessa. Vissa sorter (särskilt från Kina) är ibland vikta så att den ena ändan ligger överst och den andra underst i vävnaden som sedan viks över sig själv i fyra veck per yard (0,91 m).

De kan emellertid även föreligga på annat sätt, t.ex. på rullar.

Dessa vävnader omfattar bl.a.:

1.

Habutai, som är japanska vävnader i tvåskafts- eller kypertbindning, vävda av enkelt otvinnat garn. Begreppet ”habutai” betecknar i regel vävnader i tvåskaftsbindning medan vävnader i kypertbindning betecknas som ”habutaitwill”.

I oblekt tillstånd känns dessa vävnader sträva att ta i och är gråvita eller benvita till färgen. När de är avkokta (t.ex. genom blekning), dvs. när silkelimmet avlägsnats, är vävnaderna vita eller benvita och kan konfektioneras utan vidare behandling.

Efter blekningen blir dessa vävnader vanligtvis appreterade eller behandlade med förtyngningsmedel varigenom de får en tätare struktur, glansigt utseende och större tyngd.

2.

Pongee, som är kinesiska vävnader betecknade som shantung, honan, assan, antung eller ninghai efter den provins de kommer ifrån. Dessa vävnader är förhållandevis tjocka och tyngre än ovannämnda japanska vävnader. I oblekt tillstånd är de gulaktiga eller rödaktiga till färgen medan de i avkokt tillstånd har en färg som liknar färgen hos blekt eller endast tvättat lin eller batist. De kan vara med eller utan ränder, varvid randeffekten uppnås genom grosgrainväv (tvåskaft) med hjälp av garner av olika tjocklek.

3.

Tussah (vildsilke), som är en vävnad som kommer från en region i nordöstra Indien och som vävs med silke från en vild silkesmask. Begreppet har med tiden utsträckts till att även omfatta kinesiska vävnader och omfattar idag vävnader som framställs på motsvarande sätt i flera länder i Fjärran Östern av silke från en vild silkesmask som lever på ekblad.

4.

Corah, som är en vävnad som framställs i Calcuttaområdet som i hög grad liknar japansk habutai men som skiljer sig från denna genom att den inte är lika jämn och framställd av tjockare garn. Ett särskilt kännetecken är att den har en snodd som löper genom stadkanten.

5007 20 41

Genomsynlig gles vävnad

Genomsynlig gles vävnad är vävnader där avståndet mellan de enskilda varptrådarna och de enskilda väfttrådarna är minst lika stort som de använda trådarnas diameter.

5007 20 61

Med en bredd av mer än 57 cm men högst 75 cm

Detta undernummer omfattar särskilt de vävbredder som används för framställning av slipsar.KAPITEL 51

ULL SAMT FINA ELLER GROVA DJURHÅR; GARN OCH VÄVNADER AV TAGEL

5102

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade

5102 11 00

Av kashmirget

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 5102 11.

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump

5103 10 10

Inte karboniserat

Beträffande tolkningen av begreppet ”inte karboniserat” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5101, tredje stycket, B.

5103 10 90

Karboniserat

Beträffande tolkningen av begreppet ”karboniserat” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5101, tredje stycket, C.

5105

Ull samt fina eller grova djurhår, kardade eller kammade (inbegripet kammad ull i bulk)

5105 21 00

Kammad ull i bulk

Beträffande tolkningen av begreppet ”kammad ull i bulk” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5105, sjunde stycket.

5105 31 00

Av kashmirget

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 5102 11.

5106

Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar

5106 10 10

Oblekt

Oblekt ullgarn är garn som är framställt av ull som rengjorts omsorgsfullt genom olika metoder. Garnet har inte blekts, färgats eller tryckts och har därför kvar ullens naturliga färg.

Se också anmärkning 1 a till undernummer i denna avdelning.

5106 20 10

Innehållande minst 85 viktprocent ull och fina djurhår

Detta undernummer omfattar endast garn innehållande minst 85 viktprocent av en blandning av ull och fina djurhår förutsatt att ullen dominerar viktmässigt över de fina djurhåren. I annat fall klassificeras garnet enligt nr 5108.

5106 20 91

Oblekt

De förklarande anmärkningarna till undernr 5106 10 10 gäller i tillämpliga delar.

5107

Kamgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar

5107 10 10

Oblekt

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 5106 10 10.

5107 20 10 och 5107 20 30

Innehållande minst 85 viktprocent ull och fina djurhår

Dessa undernummer omfattar endast garn innehållande minst 85 viktprocent av en blandning av ull och fina djurhår förutsatt att ullen dominerar viktmässigt över de fina djurhåren. I annat fall klassificeras garnet enligt nr 5108.

5107 20 10

Oblekt

De förklarande anmärkningarna till undernr 5106 10 10 gäller i tillämpliga delar.

5107 20 51

Oblekt

De förklarande anmärkningarna till undernr 5106 10 10 gäller i tillämpliga delar.

5107 20 91

Oblekt

De förklarande anmärkningarna till undernr 5106 10 10 gäller i tillämpliga delar.

5108

Garn (kardgarn eller kamgarn) av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar

5108 10 10

Oblekt

De förklarande anmärkningarna till undernr 5106 10 10 gäller i tillämpliga delar.

5108 20 10

Oblekt

De förklarande anmärkningarna till undernr 5106 10 10 gäller i tillämpliga delar.KAPITEL 52

BOMULL

5201 00

Bomull, okardad eller okammad

5201 00 10

Som har gjorts absorberande eller blekts

Bomull som har gjorts absorberande kan suga upp en relativt stor mängd vätska.

Blekt bomull är bomull från vilken de färgade främmande ämnen som inte kan avlägsnas på annat sätt har avlägsnats genom oxidation eller reduktion med hjälp av olika kemikalier.

5208

Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull och vägande högst 200 g/m2

5208 11 10

Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d.

Dessa vävnader består av tunn gasväv i tvåskaftsbindning med mycket gles struktur som vanligtvis inte är glidsäkra. De framställs av enkeltrådar med mindre än 28 trådar per cm2.

5208 21 10

Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d.

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 5208 11 10.

5209

Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull och vägande mer än 200 g/m2

5209 42 00

Denim

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, avdelning XI, allmänna anvisningar, I C, förklarande anmärkningarna till undernummer.

5211

Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande mer än 200 g/m2

5211 42 00

Denim

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, avdelning XI, allmänna anvisningar, I C, förklarande anmärkningarna till undernummer.

5211 49 10

Jacquardvävnader

Jacquardvävnader är vävnader vilkas bindningsmönster uppnås genom att varptrådarna höjs individuellt. På detta sätt kan fint avtecknade stora motiv med många variationsmöjligheter uppnås. Jacquardvävnader används huvudsakligen till möbelklädsel, madrassvar och gardiner.KAPITEL 53

 ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAPPERSGARN OCH VÄVNADER AV PAPPERSGARN

5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn

5308 10 00

Garn av kokosfibrer

Detta undernummer omfattar endast garn av kokosfibrer bestående av en eller två parter. Garn av kokosfibrer som består av tre eller flera parter omfattas av nr 5607 i enlighet med anmärkning 3 A d till denna avdelning.

 

KAPITEL 54

 KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV  KONSTFIBER

Allmänna anmärkningar
Beträffande definitionen av begreppet "högstyrkegarn" hänvisas till anmärkning 6 till denna avdelning.

Töjfibergarn definieras i anmärkning 13 till  denna avdelning. 

5401

Sytråd av konstfilament, även i detaljhandelsuppläggningar

5401 10 12 och 5401 10 14

Kärngarn

Kärngarn enligt dessa undernummer är sytråd som består av flera hoptvinnade trådar. Varje tråd består av syntetfilament omlindat med naturliga fibrer eller syntet- eller konstfibrer.

Med tanke på användningsområdet är det fråga om fast kärnspinngarn, dvs. garn med icke-elastisk kärna.

Eftersom dessa garner är blandade omfattas de endast av dessa undernummer om filamentbeståndsdelen viktmässigt dominerar (se anmärkning 2 till denna avdelning). Detta är vanligtvis fallet med kärngarn.

Dessa undernummer omfattar däremot inte garner med mjuk kärna av töjfibergarn vars viktandel vanligtvis inte överstiger 20 % (klassificering enligt anmärkning 2 till denna avdelning).

Undernumren omfattar inte heller produkter som består av en kärna av töjfibergarn omtvinnad i spiral med tvinnat garn (undernr 5606 00 91).

5401 10 16

Texturerat garn

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 5402 31 till 5402 39.

5402

Garn av syntetfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av mindre än 67 decitex

5402 31 00 till 5402 39 00

Texturerat garn

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 5402 31 till 5402 39.

5402 46 00

Annat, av polyestrar, delvis orienterat

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 5402 46.

5404

Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av minst 67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm; remsor o.d. (t.ex. konstbast) av syntetmaterial, med en bredd i föreliggande skick av högst 5 mm

Beträffande beskrivningen av monofilament och andra produkter enligt detta nummer hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5404.

5404 11 00 till 5404 19 00

Monofilament

Även monofilament av syntetmaterial som skurits i passande längder med kluvna toppar och som är avsett för borsttillverkning klassificeras enligt dessa undernummer.

Flertrådigt och dubbeltvinnat garn som framställts genom att samla och sno ihop monofilamenter av syntetmaterial enligt dessa undernummer omfattas däremot inte av dessa undernummer utan klassificeras enligt nr 5401, 5402, 5406 eller 5607 beroende på beskaffenheten. Oavsett det största tvärmåttet anses enkla monofilamenter enligt dessa undernummer aldrig som ”surrningsgarn och tågvirke” enligt nr 5607.

I nedanstående översikt anges klassificeringen av monofilament av syntetmaterial, remsor och liknande beroende på deras tvärmått (eller bredd):

Monofilament med ett största
tvärmått av

 

- högst 1 mm och med en längdvikt av


- mindre än 67 decitex


nr 5402- minst 67 decitex

undernr 5404 11 10,
5404 12 00 eller 5404 19 00


- mer än 1 mm, undantaget nedanstående platta produkter


nr 3916

Remsor och liknande (inbegripet vikta remsor och tillplattade rör) vilkas synliga bredd (antingen i vikt eller tillplattat tillstånd)


- är
högst 5 mm

undernr
5404 90 10, eller
5404 90 90

- är mer än 5 mm

I allmänhet nr 3920

Remsor med en verklig bredd av mer än 5 mm, men lätt snodda och sammanpressade så att deras synliga bredd inte är mer än 5 mmundernr
5404 90 10
eller 5404 90 90


5404 90 10

Av polypropen

De förklarande anmärkningarna till undernr 3920 20 80 gäller i tillämpliga delar, men prydnadsband enligt detta undernummer har en synlig bredd av högst 5 mm.

5405 00 00

Monofilament av regenatmaterial med en längdvikt av minst 67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm; remsor o.d. (t.ex. konstbast) av regenatmaterial med en bredd i föreliggande skick av högst 5 mm

De förklarande anmärkningarna till nr 5404 gäller i tillämpliga delar.

5408

Vävnader av garn av regenatfilament, inbegripet vävnader framställda av material enligt nr 5405

5408 22 10

Med en bredd av mer än 135 cm men högst 155 cm, med tvåskafts-, kypert- eller satängbindning

Beträffande beskrivningen av begreppen ”tvåskaftsbindning”, ”kypertbindning”, ”korskypertbindning” och ”satängbindning” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till denna avdelning i HS, allmänna anvisningar, I C, anmärkningarna till undernummer.

I satängbindning (atlasbindning) är korsningspunkterna åtskilda på ett sådant sätt att de inte berör varandra. Därigenom uppnås en slät, glänsande yta. Satäng skall vara minst fembindig.

Detta vävmönster återges schematiskt nedan:

Satängbindning


KAPITEL 55

KONSTSTAPELFIBRER

5516

Vävnader av regenatstapelfibrer

5516 23 10

Jacquardvävnader med en bredd av minst 140 cm (madrassvarstyger)

De förklarande anmärkningarna till undernr 5211 49 10 gäller i tillämpliga delar.

 

KAPITEL 56

VADD, FILT OCH BONDAD DUK; SPECIALGARNER; SURRNINGSGARN OCH TÅGVIRKE SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER

Allmänna anmärkningar
Beträffande klassificeringen av varor som består av två eller flera textilmaterial hänvisas till de förklarande anmärkningarna till denna avdelning, allmänna anvisningar.

5601

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

5601 21 10 till 5601 29 00

Vadd; andra varor av vadd

Dessa undernummer omfattar bl.a. ”bomullstoppar”, pinnar av trä, plast eller rullat papper som i ena eller båda ändarna har en ”topp” av vadd och som används för rengöring av öron, näsborrar, naglar och liknande samt för att anbringa antiseptiska medel eller hudlotion och vid skönhetsvård.

5601 21 10

Absorberande

Beträffande uttrycket ”absorberande” används de förklarande anmärkningarna till undernr 5201 00 10 i tillämpliga delar.

5601 30 00

Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5601, B och C.

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

5602 10 11 och 5602 10 19

Nålfilt

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5602, fjärde stycket.

5602 10 31 och 5602 10 38

Fibermaskbondad duk

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5602, sjunde stycket.

5606 00

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt nr 5605och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn

5606 00 91

Överspunnet garn

Kärnan i överspunnet garn kan också bestå av töjfibergarn (se anmärkning 13 till denna avdelning).

 

KAPITEL 57

 MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING AV TEXTILMATERIAL

Allmänna anmärkningar
Beträffande klassificeringen av varor som består av två eller flera textilmaterial hänvisas till de förklarande anmärkningarna till denna avdelning, allmänna anvisningar.

5701

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, även konfektionerade

Framställningen av knutna mattor enligt beskrivningen i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5701 börjar och slutar med att några väfttrådar helt enkelt vävs in med varptrådarna så att mattans ändar inte skrider. Dessa vävda mattändar erhålls ibland med hjälp av påsatta kanter.

När mattan är färdig skärs varpen av på ett visst avstånd från mattändan. Det bildas på detta sätt en frans bestående av varpens lösa ändar. På kvalitetsmattor är fransen ibland uppdelad i flera grupper som knyts så nära väven som möjligt för att förhindra att väfttrådarna glider ut ur fransen. Det förekommer också mattor med påsatt frans, som alltså inte utgörs av mattans varptrådar.

På flertalet mattor kan bottenväven urskiljas från bården. Bården utgör i själva verket ram kring bottenväven och förbinder denna med stadkanten och mattändarna.

Handknutna rektangulära mattor har sällan helt parallella stadkanter. Om den högsta tullsatsen används mäts därför mattstorleken från mittlinjen, dvs. vid de räta linjer som skär mitten av de motsatta sidorna.

Vid fastställande av de enskilda mattornas storlek tas bråkdelar av kvadratdecimeter inte med i beräkningen.

5702

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade, även konfektionerade, inbegripet kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter

5702 10 00

Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter

Detta undernummer omfattar kraftiga handvävda vävnader. De är i allmänhet framställda i flera färger, med slät yta utan öglor eller lugg. En del av dem har slitsar i varpriktningen så att det bildas en gräns mellan väfttrådar av olika färg.

Dessa mattor används som golv- eller divanbeklädnad, väggbonader eller draperier.

Vävnaderna är exotiska och kommer huvudsakligen från Mellanöstern. De kan föreligga som längdvaror eller vanligtvis som färdiga mattor, avpassade till sin storlek, fållade, försedda med fransar eller påsydda bårder, eller på annat sätt konfektionerade.KAPITEL 58

SPECIELLA VÄVNADER; TUFTADE DUKVAROR AV TEXTILMATERIAL; SPETSAR; TAPISSERIER; SNÖRMAKERIARBETEN; BRODERIER

Allmänna anmärkningar
Beträffande klassificeringen av varor som består av två eller flera textilmaterial hänvisas till de förklarande anmärkningarna till denna avdelning, allmänna anvisningar.

5801

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, andra än varor enligt nr 5802 eller 5806

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna avdelning om klassificeringen av artiklar som består av två eller flera textilmaterial är det att märka att det i fråga om sniljvävnader endast skall tas hänsyn till de textilmaterial som utgör luggen i sniljgarnet.

Imitationer av sammet eller plysch som framställts på stickmaskiner klassificeras efter beskaffenhet enligt nr 5907 00 00 eller kapitel 60.

5801 21 00 till 5801 27 00

Av bomull

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 5801 22 och 5801 32.

5804

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda dukvaror av trikå; spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv, andra än vävnader enligt nr 6002–6006

5804 10 10 till 5804 10 90

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5804, I.

Imiterad tyll som framställts på stickmaskiner (t.ex. raschelmaskiner) klassificeras enligt kapitel 60.

5804 10 10

Omönstrade

Med omönstrad tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar enligt detta undernummer förstås vävnader som över hela ytan har en obruten rad regelbundna maskor av samma form och storlek utan att maskorna bildar mönster eller är utfyllda. Vid definitionen tas ingen hänsyn till eventuella småhål som uppstår vid maskbildningen.

5804 21 00 och 5804 29 90

Maskingjorda spetsar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5804, II.

Beträffande skillnaden mellan handgjorda och maskingjorda spetsar hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 5804 21, 5804 29 och 5804 30.

Det bör observeras att stickade varor som är mycket välgjorda imitationer av spets och som i handeln betecknas som spetsar inte klassificeras enligt nr 5804. Sådana vävnader framställs på raschelmaskiner och känns igen på att det genombrutna partiet utgörs av korslagda maskor som liknar maskorna i varptrikå och inte av varptrådar och väfttrådar.

För utfyllnad av mönstrets täta partier förs den använda tråden in i de maskor som utgör sidorna av de små sexkanterna i det genombrutna partiet och fästs med en typ av kedjestygn. Det genombrutna partiet slutar alltså inte där mönstret börjar utan bildar underlag för detta (vilket inte alltid är fallet i fråga om maskingjorda spetsar).

De kännetecken som ges i de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 5804 21, 5804 29 och 5804 30 och som gör det möjligt att särskilja maskingjorda spetsar gäller också raschelspetsar: kvarvarande maskor eller delar av maskor i de isärklippta remsorna, kontur- och fyllnadstrådarnas riktning, eventuella regelbundet återkommande fel, osv.

Vävnader som framställts på raschelmaskiner anses dock som trikåvaror och skall därför klassificeras enligt kapitel 60.

Imitationer av sydda spetsar (gipyrspets) som framställts på samma sätt som broderier av vilka vissa delar avlägsnats med hjälp av kemikalier anses inte som maskingjorda spetsar utan klassificeras enligt nr 5810.

5806

Vävda band, andra än varor enligt nr 5807; band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer

5806 20 00

Andra vävda band, innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitrådar

Beträffande definitionen av uttrycket ”töjfibergarn” hänvisas till anmärkning 13 till denna avdelning.

5806 32 10

Med äkta stadkanter

Vävda band med äkta stadkanter är band med varp och väft på vilka de båda längsgående kanterna bildas genom att väfttråden vänds. Eftersom tråden fortsätter oavbrutet förhindras upprispning.

5806 40 00

Band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5806, B.

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

5810 10 10 och 5810 10 90

Broderier utan synlig botten

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 5810 10.

 
 

KAPITEL 59

IMPREGNERADE, ÖVERDRAGNA, BELAGDA ELLER LAMINERADE TEXTILVÄVNADER; TEXTILVAROR FÖR TEKNISKT BRUK

Allmänna anmärkningar

Beträffande klassificeringen av varor som består av två eller flera textilmaterial hänvisas till de förklarande anmärkningarna till denna avdelning, allmänna anvisningar.

Textilvävnader, delvis belagda med plastnoppar i ett regelbundet mönster, som ger väven halksäkra egenskaper, anses inte vara ”vävnader med mönster” i den mening som avses i anmärkning 2 a.4 till kapitel 59 i Kombinerade nomenklaturen. Textilvävnaden anses endast vara överdragen eller belagd, förutsatt att artikelns objektiva egenskaper inte ger en indikation på att produkten varken är överdragen eller belagd, utan behandlad på annat sätt (t.ex. tryckt).

ta_vhb2_20170202_59


5911


Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk, specificerade i anmärkning 7 till detta kapitel

Detta nummer omfattar de textilvaror som definieras i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5911, i form av längdvara eller tillskurna enligt anmärkning 7 a till detta kapitel samt textilvaror för tekniskt bruk (med undantag av varor enligt nr 5908 00 00 till 5910 00 00) tillskurna i annan form än kvadratisk eller rektangulär, sammanfogade eller konfektionerade på annat sätt, som framställts av ovanstående varor i form av längdvara eller av andra textilvaror.

Beträffande definitionen av uttrycket ”textilvävnader” hänvisas till anmärkning 1 till detta kapitel.

5911 10 00

Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, läder eller annat material, av sådana slag som används till kardbeslag samt liknande varor av sådana slag som används för annat tekniskt bruk, inbegripet band av sammet impregnerat med gummi för överdragning av vävspolar (vävbommar)

Produkter enligt detta undernummer skall föreligga som längdvara eller i avpassade längder eller tillskurna till kvadratisk eller rektangulär form. I andra former klassificeras de enligt undernr 5911 90 10 till 5911 90 99.

Som ”liknande varor för annat tekniskt bruk” anses enligt texten i motsvarande undernummer endast textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader i kombination med andra material (t.ex. gummi eller läder). Bland dessa varor kan nämnas tryckdukar kombinerade med gummi, som används för beläggning av rotationspresscylindrar och som har en vikt av mindre än 1 500 g/m2 (oavsett förhållandet mellan textilmaterialet och gummit) eller en vikt av mer än 1 500 g/m2 om de består av mer än 50 viktprocent textilmaterial. Dukar med en vikt av mer än 1 500 g/m2 och bestående av minst 50 viktprocent gummi klassificeras enligt nr 4008.

Detta undernummer omfattar också drivremmar och transportband bestående av två vävda band av polyamid som är lagda på varandra med ett mellanlägg av ett eller flera flatvävda band av flätningsmaterial som endast utgör förstärkning, varvid samtliga band pressas samman med hjälp av klister under tryck- och värmepåverkan, med en tjocklek av högst 3 mm, i form av längdvara eller avpassade längder. Remmar och band av detta slag, med en tjocklek av minst 3 mm eller med hopfogade ändar eller försedda med hopfogningsanordningar omfattas av undernr 5910 00 00.

Undernumret omfattar inte textilvävnader med enkel varp och väft, överdragna med plast (nr 5903) eller gummi (nr 4008 eller 5906).

5911 20 00

Siktduk, även konfektionerad

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5911, A 2.

Dessa vävnader kan föreligga i form av längdvara eller vara konfektionerade med hänsyn till användningsområdet (t.ex. i tillskurna längder, bandkantade eller försedda med metallöljetter).

Siktduk i form av längdvara (okonfektionerad siktduk) skall vara försedd med outplånliga märken som gör att den klart och entydigt identifieras såsom avsedd för siktning eller liknande industriellt bruk:

Ett märke i form av en rektangel med markerade diagonaler skall avbildas med jämna mellanrum utefter vävnadens båda sidor utan att beröra stadkanterna, på sådant sätt att avståndet mellan två på varandra följande märken utefter en sida, mätt mellan de sidor av rektanglarna som vetter mot varandra, är högst en meter och att märkena på en sida är placerade så att de är halvvägs mellan dem som finns på den andra sidan (mittpunkten i varje märke skall vara på samma avstånd från mittpunkterna i de två närmaste märkena på motsatta sidan).

Tjockleken på de linjer som utgör rektangelns sidor skall vara 5 mm, och på de linjer som utgör diagonalerna 7 mm. Rektangeln skall vara minst 8 cm lång och minst 5 cm bred, mätt från ytterranden av linjerna.

Märkena skall tryckas i en enda färg, som skall kontrastera mot vävnadens färg. De skall vara outplånliga.

Varje märke skall placeras så att rektangelns långsidor är parallella med vävnadens varp (se skissen nedan):

  


Tullmyndigheterna får godta andra märkningssätt om dessa gör det möjligt att klart och entydigt fastställa att varorna är avsedda för industriellt bruk, såsom siktning och filtrering, och inte för tillverkning av kläder eller liknande användning.

Detta undernummer omfattar inte ramar för screentryck, bestående av en vävnad monterad på ett stativ (undernr 5911 90 99), handsiktar och handsåll (nr 9604 00 00).

5911 90 10 till 5911 90 99

Andra slag

Dessa undernummer omfattar de textilvaror som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5911, A, med undantag av de textilvävnader som specificeras i undernr 5911 10 00, 5911 20 00 och 5911 40 00, samt de varor som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 5911, B, med undantag av konfektionerad siktduk enligt undernr 5911 20 00 och de varor som omfattas av undernr 5911 31 11 till 5911 32 90.

Beträffande klassificeringen av artiklar som är bildade av hoplänkade spiraler av monofilamentgarn och har liknande användning som de textilvävnader och den filt som används i pappersmaskiner och liknande maskiner hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 5911 90.

 

KAPITEL 60

DUKVAROR AV TRIKÅ

Allmänna anmärkningar
Beträffande klassificeringen av varor som består av två eller flera textilmaterial hänvisas till de förklarande anmärkningarna till denna avdelning, allmänna anvisningar.

6002

Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra än varor enligt nr 6001

Beträffande definitionen av uttrycket ”töjfibergarn” hänvisas till anmärkning 13 till denna avdelning.

6003

Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, andra än varor enligt nr 6001 eller 6002

6003 30 10

Raschelspetsar

Raschelspetsar är spetsaktigt mönstrade dukvaror som framställs på jacquardraschelmaskiner. Olika mönster och botten kan därvid ge olika materialtäthet. Genom variationer i tätheten uppnås schatteringar och relief i mönstret.

6004

Dukvaror av trikå med en bredd av mer än 30 cm, innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra än varor enligt nr 6001

Beträffande definitionen av uttrycket ”töjfibergarn” hänvisas till anmärkning 13 till denna avdelning.

6005

Varptrikå (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin), andra än varor enligt nr 6001–6004

Varptrikå är varor som framställs på varptrikåmaskiner, raschelmaskiner eller galonstickmaskiner och i motsats till väfttrikå erhålls genom att trådar i varpriktningen binder varandra i maskor. Varptrikå utgörs av ett eller flera i längsriktningen löpande trådsystem i vilka de bredvid varandra liggande trådarna sammanflätas sidoledes och samtidigt formas till maskor (se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 60, allmänna anvisningar, A II).

Galonstickmaskinen är en maskintyp som hör till gruppen varptrikåmaskiner och arbetar med ett i längsriktningen löpande varpsystem och ett horisontellt väftsystem. Galonstickmaskiner används ofta för framställning av stickade band för klädtillverkning (elastiska band för linning och benavslut, namnband, axelband, kantband, svettband och blixtlåsband) och för framställning av gardiner och möbelband.


 

KAPITEL 61

KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ

Allmänna anmärkningar

1.  Beträffande klassificeringen av varor som består av två eller flera textilmaterial hänvisas till de förklarande anmärkningarna till denna avdelning, allmänna anvisningar.

2.  Beträffande klassificeringen av klädesplagg som föreligger i satser för försäljning i detaljhandeln hänvisas till anmärkning 14 till denna avdelning.

3.  När ett plagg i en kostym eller ensemble enligt nr 6103 eller 6104 har besättningar eller dekorationer som inte finns på det eller de andra plaggen klassificeras alla dessa plagg som kostymer eller ensembler förutsatt att dessa besättningar eller dekorationer är av mindre betydelse och begränsade till ett eller två ställen på plagget (t.ex. på kragen, nedersta delen av ärmarna, slagen eller fickorna).

Om dessa dekorationer har framställts vid stickningen av plaggen klassificeras dessa inte som kostymer eller ensembler om inte dekorationen är en logotyp eller liknande märke.

4.  Plagg för överdelen av kroppen i motsats till plagg för nederdelen av kroppen och plagg för hela kroppen (t.ex. överrockar/kappor, klänningar) är plagg som

— att döma av deras yttre egenskaper (stil, snitt etc.) tydligt är avsedda att bäras som t.ex. anoraker, (kostym-) jackor och överdelar till ensembler, skjortor och blusar, pyjamasöverdelar, tröjor, koftor och västar, överdelar till skiddräkter etc. (om inte annat föreskrivs behöver dessa kläder inte helt täcka överdelen av kroppen) och som

— inte går längre ned än till mitten av låret. På grund av modets växlingar kan dock delar av dessa plagg gå längre ner på låret (t.ex. moderiktiga prydnadsfransar, men också traditionella frackskörtar), men dessa behöver inte räknas in i plaggets längd, eftersom de inte förändrar plaggets funktion att täcka överkroppen.

6101

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för män eller pojkar, andra än sådana enligt nr 6103

De förklarande anmärkningarna till undernr 6201 91 00 till 6201 99 00 gäller i tillämpliga delar.

6101 20 10

Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d.

De ”överrockar o.d.” som omfattas av detta undernummer kännetecknas bland annat av att de når ned åtminstone till mitten av låret.

I allmänhet har plagg i standardstorlekar (normalstorlekar) för män (pojkar undantagna) den minimilängd som erfordras, om plagget plant liggande, från kragsömmens högsta punkt (motsvarande platsen för den sjunde halskotan) till fållens nederkant har den längd i centimeter som anges i nedanstående tabell (se skissen).

 

6101 20 10

Längdangivelserna i tabellen utgör ett medelvärde för de olika standardstorlekarna (normalstorlekarna) på plagg för män (pojkar undantagna) i storlekarna S (small, liten), M (medium, mellanstor) och L (large, stor).

Plaggets rygglängd i centimeter från kragsömmen till nederkanten på plagget i standardstorlekar för män (pojkar undantagna)

S
(small)
Liten

M
(medium)
Mellanstor

L
(Large)
Stor

86 cm

90 cm

92 cm


Plagg som inte har den minimilängd som krävs för klassificering som överrockar o.d. med undantag för bilrockar (bilrockar o.d. – se följande definition) som omfattas av samma nummer, skall klassificeras enligt undernummer 6101 20 90, 6101 30 90 eller 6101 90 80.

Bilrockar

Bilrockar är löst sittande, långärmade ytterplagg som bärs över andra plagg och skyddar mot väder och vind. Dessa rockar framställs i allmänhet av kraftiga textilmaterial, med undantag av sådana material som omfattas av nr 5903, 5906 eller 5907 00 00. Bilrockarnas längd varierar från grenlängd till mitten på låret. De kan vara enkel- eller dubbelknäppta.

Bilrockar har i allmänhet följande kännetecken:

genomgående öppning framtill som stängs med knappar eller ibland med blixtlås eller tryckknappar,

foder som kan vara avtagbart (även vadderat eller matelasserat),

sprund mitt bak eller i sidorna.

De kan också ha:

fickor,                                                                          

krage.

Bilrockar får inte ha följande kännetecken:

kapuschong,

dragsko eller annan hopdragningsanordning i midjan eller i nederkanten. Bälte är dock tillåtet.

Vad avser bilrockar skall med uttrycket ”o.d.” förstås plagg som har samma kännetecken som bilrockar men har kapuschong.

 

6101 30 10

Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d.

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6101 20 10.

6101 90 20      

Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d.

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6101 20 10.

6102

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för kvinnor eller flickor, andra än sådana enligt nr 6104

De förklarande anmärkningarna till undernr 6201 91 00 till 6201 99 00 gäller i tillämpliga delar.

6102 10 10

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d.

De förklarande anmärkningarna till undernr 6101 20 10 gäller i tillämpliga delar varvid motsvarande mått på plagg för kvinnor (flickor undantagna) är följande:

 

Plaggets rygglängd i centimeter från kragsömmen till nederkanten på plagget i standardstorlekar för kvinnor (flickor undantagna)

S
 (small)
 Liten

M
(medium)
Mellanstor

L
(large)
Stor

84 cm

86 cm

87 cm

6102 20 10

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d.

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6102 10 10.

6102 30 10

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d.

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6102 10 10.

6102 90 10

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d.

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6102 10 10.

6104

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, av trikå, för kvinnor eller flickor

6104 41 00 till
6104 49 00

Klänningar

Som "klänningar" betraktas plagg som är avsedda att täcka kroppen och som vanligtvis börjar vid axlarna och eventuellt når ned till anklarna eller längre, försedda med ärmar eller ärmlösa. De skall kunna bäras utan att det samtidigt är nödvändigt att bära något ytterligare plagg. Denna term omfattar även genomskinliga klänningar. Bärandet av underkläder utesluter inte att dessa plagg klassificeras som klänningar. Om överdelen av sådana plagg har hängslen och bröstlapp framtill eller både fram- och baktill anses de endast som klänningar om bröstlappens storlek, snitt och placering tillåter att de kan bäras på samma sätt som ovan. Om detta inte är fallet klassificeras dessa plagg som kjolar enligt undernr 6104 51 00 till 6104 59 00.

6104 51 00 till
6104 59 00

Kjolar och byxkjolar

Med "kjolar" avses plagg för nederdelen av kroppen som vanligtvis börjar i midjan och eventuellt når ned till anklarna eller längre. Kjolar är plagg som måste bäras tillsammans med minst ett annat plagg, t.ex. en T-shirt, skjorta, blus, skjortblus, pullover eller ett liknande plagg för den övre delen av kroppen. Även om sådana plagg har hängslen mister de inte sin väsentliga karaktär av kjol.

Även om plaggen förutom hängslen också har bröstlapp framtill eller motsvarande isättning baktill klassificeras de som kjolar enligt dessa undernummer förutsatt att bröstlappens storlek, snitt och placering inte tillåter att de kan bäras utan något av ovannämnda plagg. Byxkjolar är plagg med ovanstående kännetecken men som omsluter varje ben för sig. De skiljer sig från shorts och byxor genom sitt snitt och sin vidd.

6106

Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller flickor

Blusar

Blusar för kvinnor eller flickor är lätta, modebetonade, ofta ledigt sittande plagg för överdelen av kroppen, med eller utan ärmar och krage, med alla slags halsringningar eller åtminstone axelband och med knappar eller andra tillslutningsanordningar som kan undvaras endast om plagget är mycket      urringat och eventuellt försett med dekoration i form av en slips, halskrås, kravatt, spets eller broderi.

Skjortor och skjortblusar

Skjortor och skjortblusar för kvinnor eller flickor är plagg för överdelen av kroppen. De har en hel eller partiell öppning som börjar vid halsringningen, ärmar och i allmänhet krage, eventuellt fickor, dock endast ovanför midjan. Dessa plagg är av samma snitt som skjortor för män eller pojkar och därför är öppningen i regel placerad på framsidan. Öppningen tillsluts eller har kanter som överlappar varandra från höger till vänster.

Till följd av anmärkning 9 till detta kapitel får skjortor och skjortblusar enligt detta nummer ha en öppning vars kanter inte överlappar varandra.

Plagg enligt detta nummer når nedanför midjan, varvid blusar i allmänhet är kortare än de andra plagg som nämns ovan.

Detta nummer omfattar inte plagg som på grund av längden klart kan uppfattas som avsedda att bäras som klänningar.

6107

Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar

6107 21 00 till
6107 29 00

Nattskjortor och pyjamas

Dessa undernummer omfattar bl.a. pyjamas av trikå, för män eller pojkar, som på grund av sitt allmänna utseende och materialets beskaffenhet klart kan uppfattas som avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattdräkt.

Pyjamas består av två plagg:

— Ett plagg för överdelen av kroppen, i allmänhet jackliknande.

— Ett plagg bestående av långa eller korta byxor av enkelt snitt, med eller utan öppning framtill.

Delarna till dessa pyjamas måste i storlekshänseende överensstämma med varandra och överensstämma beträffande snitt, använt material, färger, dekorationer och finish, så att det klart framgår att de är avsedda att bäras tillsammans av en och samma person.

Pyjamas skall kunna uppfattas som bekväma att bäras som nattdräkt genom följande:

— Materialets beskaffenhet.

— Deras i allmänhet lediga passform.

— Avsaknaden av obekväma detaljer, t.ex. stora eller klumpiga knappar och alltför mycket dekorationer.

Hela nattdräkter av overalltyp, som täcker både överdelen och nederdelen av kroppen och omsluter varje ben för sig,  klassificeras enligt undernr 6107 91 00 till 6107 99 00.

6108

Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

6108 31 00 till
6108 39 00

Nattlinnen och pyjamas

Dessa undernummer omfattar bl.a. pyjamas av trikå, för kvinnor eller flickor, som på grund av sitt allmänna utseende och materialets art klart kan uppfattas som avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattdräkt.

Pyjamas består av två plagg:

— Ett plagg för överdelen av kroppen, i allmänhet i typ av en jacka, tröja eller liknande.

— Ett plagg bestående av långa eller korta byxor av enkelt snitt, med eller utan öppning.

Delarna till dessa pyjamas måste i storlekshänseende överensstämma med varandra och överensstämma beträffande snitt, använt material, färger, dekorationer och finish, så att det klart framgår att de är avsedda att bäras tillsammans av en och samma person.

Pyjamas skall kunna uppfattas som bekväma att bäras som nattdräkt genom följande:

— Materialets beskaffenhet.

— Deras i allmänhet lediga passform.

— Avsaknaden av obekväma detaljer, t.ex. stora eller klumpiga knappar och alltför mycket dekorationer.

Kombinationer som går under beteckningen "babydolls", som består av ett mycket kort nattlinne med tillhörande underbyxor, anses också som pyjamas.

Hela nattdräkter av overalltyp, som täcker både överdelen och nederdelen av kroppen och omsluter varje ben för sig, klassificeras enligt undernr 6108 91 00 till 6108 99 00.

6109

T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå

Plagg av den typ som nämns i kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel, med en partiell öppning framtill som börjar vid halsringningen, som tillsluts eller vars kanter endast överlappar varandra eller inte överlappar varandra alls, omfattas inte av detta undernummer. De omfattas i regel av nr 6105 eller 6106 beroende på beskaffenhet, i enlighet med bestämmelserna i 
anmärkningarna 4 och 9 till detta kapitel eller, i fråga om ärmlösa plagg för män eller pojkar, av nr 6114, i enlighet med bestämmelserna i anmärkning 4, andra meningen till detta kapitel.

6110

Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar, av trikå

Detta nummer omfattar plagg för överdelen av kroppen, försedda med ärmar eller ärmlösa, med alla slags halsringningar, med krage eller kraglösa, med eller utan fickor.

Dessa plagg har i allmänhet en bård eller resårstickning i nederkanten, runt halsringningen och i ärmsluten eller runt armhålen.

De kan vara framställda av alla typer av trikåmaterial, även lätta och finstickade material, av alla slags textilfibrer.

De kan vara försedda med alla former av dekorationer, även spetsar och broderier.

Detta nummer omfattar bl.a. följande plagg:

1. Tröjor och pullovrar, inbegripet sweatshirts (med V-ringning, rund ringning eller båtringning eller med rullkrage, polokrage eller halvpolokrage) som dras över huvudet och i regel varken har öppning i halsringningen eller någon form av tillslutning.

2. Liknande plagg som ovanstående, med krage eller kraglösa, men med en partiell öppning som börjar vid halsringningen, t.ex. framtill eller på axeln, som stängs med knappar eller andra tillslutningsanordningar.

3. Västar och koftor som har hel öppning framtill med eller utan knappar eller annan tillslutningsanordning, med krage eller kraglösa.

4. Plagg som går under benämningen "jumperset", bestående av en jumper med ärmar eller ärmlös och en kofta med långa eller korta ärmar. Dessa plagg måste vara av överensstämmande storlek och av samma material och färger. Eventuella mönster och dekorationer måste också vara samma på båda plaggen.

5. Plagg som beskrivs i någon av ovanstående punkter, som är framställda i lätt material av den typ som används till T-tröjor och liknande plagg och har knytband, ribbstickat midjeband eller andra hopdragningsanordningar i nederkanten.

Detta nummer omfattar inte följande:
      a) Blusar för kvinnor eller flickor (nr 6106).
      b) Anoraker, vindjackor och liknande ytterkläder (nr 6101 eller 6102).
      c) T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor (nr 6109).

6110 12 10 och
6110 12 90

Av kashmirget

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 5102 11.

6110 20 10

Lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage

Som lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtleneckrage betraktas följande plagg: Lätta, tättsittande, finstickade plagg för överdelen av kroppen, i en eller flera färger, med ärmar eller ärmlösa och med rull-, polo- eller turtleneckrage, utan öppning.

Med uttrycket "finstickning" förstås stickning som har minst 12 maskor per cm i vardera riktningen, räknat på den ena sidan av ett prov på 10 × 10 cm.

Lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtleneckrage är i allmänhet stickade i enkeljersey (slätstickning), resårstickning (1 rät × 1 avig) eller interlock.

Enkeljersey (slätstickning) är den enklaste formen av väfttrikå (figur 1), där maskorna på rätsidan framträder som små V eller omvända V (figur 2) och maskorna på avigsidan som sammanhängande öglor (figur 3).


Resårstickning (fin resårstickning), 1 rät × 1 avig (figur 4), består av en rät och en avig maska    omväxlande i varje varv (figur 5) så att varans maskstavar består av upphöjningar (ribbor) som motsvaras av fördjupningar på den andra sidan. Båda sidorna på den stickade varan har samma utseende (figur 6 och 7).

 

Interlock är dubbel resårstickning som har samma utseende på båda sidorna. Denna effekt uppnås genom att sticka maskorna från två ribbor stickas in i varandra (figur 8) på så sätt att en maska från den ena ribban skiftas med en maska från motsvarande ribba på den andra sidan (figur 9). Ribborna på den ena sidan av motsvarar alltså ribborna på den andra sidan (figur 10 och 11).

6110 30 10

Lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6110 20 10.

6111

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå

Se anmärkning 6 a till detta kapitel.

Detta nummer omfattar en rad plagg avsedda för små barn med en kroppslängd av högst 86 cm (i allmänhet ett ca 18 månader gammalt barn). Hit hör t.ex. rockar, babykappor, täckjackor, åkdräkter, morgonrockar, tvådelade dräkter, sparkbyxor, långbyxor, damasker, lekdräkter, västar, vindjackor, klänningar, kjolar, bolerojackor, jackor, anoraker, slängkappor, tunikor, blusar, skjortblusar, kortbyxor och liknande.

Vissa av dessa plagg är babyutstyrsel. I fråga om vissa typer av babyutstyrsel går storleken inte att fastställa; sådana plagg klassificeras under denna rubrik om det är uppenbart att plagget är avsett för spädbarn.

Detta gäller t.ex.
1. Dopklänningar.
2. ’Burnuser’: små ärmlösa mantlar med kapuschong.
3. Åkdräkter: plagg med kapuschong och ärmar som är en kombination av rock och åkpåse (helt stängd nertill).
4. Sovpåsar med ärmar eller armhål, även stoppade, för spädbarn. Som exempel, se nedanstående fotografi:

 

6112

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå
 

6112 11 00 till
6112 19 00

Träningsoveraller

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6112, A.

6112 31 10 till
6112 39 90

Badbyxor och baddräkter för män eller pojkar

Se den engelskspråkiga versionen av de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6112, C. Av denna framgår att nr 6112 bl.a. omfattar

knitted or crocheted swimming shorts, whether or not elastic

(badshorts av trikå, även elastisk).

Med badshorts avses plagg som på grund av sitt allmänna utseende, sin skärning och materialets beskaffenhet klart kan uppfattas som avsedda att      bäras enbart eller huvudsakligen som badplagg och inte som kortbyxor (shorts) enligt nr 6103 eller 6104. I allmänhet är de helt eller delvis gjorda av syntetmaterial.

Badshorts måste ha följande kännetecken:

— en fastsydd innerbyxa eller åtminstone ett foder framtill eller i grenen.
— en åtsittande linning (t.ex. en dragsko eller en linning av resår).

Badshorts får ha fickor förutsatt att

— ytterfickor har en fast tillslutningsanordning (t.ex. ett blixtlås eller kardborrband som stänger fickan fullständigt, dvs. den får inte tillslutas med mellanrum), och

— innerfickor har en fast tillslutningsanordning enligt ovan. Innerfickor som är fästade vid linningen behöver dock inte ha mer än en överlappande tillslutningsanordning, under förutsättning att denna stänger ficköppningen fullständigt.

Badshorts får inte ha något av följande kännetecken:

— en öppning framtill, även om denna är försedd med en tillslutningsanordning.

— en öppning som börjar vid linningen, även om denna öppning är försedd med en tillslutningsanordning.      

6112 41 10 till
6112 49 90

Baddräkter för kvinnor eller flickor

De förklarande anmärkningarna till undernr 6112 31 10 till 6112 39 90 gäller i tillämpliga delar.

6115

Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inbegripet strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcksstrumpor) samt       skodon utan påsatt sula, av trikå

6115 10 10 och
6115  10 90

Strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcksstrumpor)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 6115 10.

6117

Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av trikå

6117 80 10 och
6117 80 80

Andra tillbehör

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6117, andra stycket, 12.

Dessa undernummer omfattar bl.a. pannband och handledsband av trikå av sådana slag som används av idrottsutövare för att absorbera svett, samt öronskydd av trikå, även hopsatta.KAPITEL 62

KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV  ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ

Allmänna anmärkningar

1.  Beträffande klassificeringen av varor som består av två eller flera textilmaterial hänvisas till de förklarande anmärkningarna till denna avdelning, allmänna anvisningar.

2.  Beträffande klassificeringen av klädesplagg som föreligger i satser för försäljning i detaljhandeln hänvisas till anmärkning 14 till denna avdelning.

3.  När ett plagg i en kostym eller ensemble enligt nr 6203 eller 6204 har besättningar eller dekorationer som inte finns på det eller de andra plaggen klassificeras alla dessa plagg som kostymer eller ensembler förutsatt att dessa besättningar eller dekorationer är av mindre betydelse och begränsade till ett eller två ställen på plagget (t.ex. på kragen, nederdelen av ärmarna, slagen eller fickorna).

     Om dessa dekorationer har framställts vid vävningen av plaggen klassificeras dessa inte som kostymer eller ensembler om inte dekorationen är en logotyp eller liknande märke.

4.  I detta kapitel omfattar vissa undernummer arbets- och skyddskläder som på grund av deras allmänna utseende (enkelt eller speciellt snitt eller utformning beroende på plaggets funktion) och beskaffenheten hos vävnaden, som i allmänhet är slitstark och krympfri, visar att de är utformade till att bäras uteslutande eller huvudsakligen för att (fysiskt eller hygieniskt) skydda andra kläder och/eller personer vid industri- eller annat yrkesarbete eller vid hushållsarbete.

I regel har kläder av detta slag inga dekorationer. I detta sammanhang betraktas namn och symboler som hänvisar till den verksamhet som utförs inte som dekorationer.

Kläder av detta slag är framställda av bomull, syntet- eller konstfibrer eller en blandning av dessa textilmaterial.

För att öka plaggens slitstyrka är de två sömmar som oftast används när plaggen konfektioneras ”safety-lock” och fällsöm.

Arbets- och skyddskläder stängs oftast med ett blixtlås, tryckknappar, kardborrband eller en korsvis snörning eller med hjälp av knytband eller liknande.

Kläder av denna typ kan ha fickor som i allmänhet är påsydda. Inskurna fickor är i allmänhet av samma material som plagget och inte fodrade på samma sätt som andra klädesplagg.

Bland arbets- och skyddskläder kan nämnas de kläder som används av mekaniker, fabriksarbetare, murare, jordbrukare, osv. och som i allmänhet består av två delar, overaller, snickarbyxor och byxor. För andra arbetsområden kan det vara förkläden, skyddsrockar, osv. (för läkare, sjuksköterskor, lokal- och hemvårdare, hårfrisörer, bagare, slaktare, osv.).

Som arbets- och skyddskläder betraktas endast plagg med en handelsstorlek av minst 158 (kroppslängd = 158 cm).

Uniformer och liknande ämbetsdräkter (t.ex. ämbetsdräkter för domare och präster) anses inte som arbets- och skyddskläder.

5.  De förklarande anmärkningarna till kapitel 61, Allmänt, punkt 4 gäller i tillämpliga delar.
 

6201

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, andra än sådana enligt nr 6203

6201 11 00 till 6201 19 00

Överrockar (inbegripet regnrockar), bilrockar, slängkappor o.d.

De ”överrockar o.d.” som omfattas av dessa undernummer kännetecknas bland annat av att de når ned åtminstone till mitten av låret.

I allmänhet har plagg i standardstorlekar (normalstorlekar) för män (pojkar undantagna) den minimilängd som erfordras, om plagget plant liggande, från kragsömmens högsta punkt (motsvarande platsen för den sjunde halskotan) till fållens nederkant har den längd i centimeter som anges i nedanstående tabell (se skissen).

 


Längdangivelserna i tabellen utgör ett medelvärde för de olika standardstorlekarna (normalstorlekarna) på plagg för män (pojkar undantagna) i storlekarna S (small, liten), M (medium, mellanstor) och L (large, stor).

Plaggets rygglängd i centimeter från kragsömmen till nederkanten på plagget i standardstorlekar för män (pojkar undantagna)

S
(Small)
liten

M
(Medium)
mellanstor

L
(Large)
stor

86 cm

90 cm

92 cm


Plagg som inte har den minimilängd som krävs för klassificering som överrockar o.d. med undantag för bilrockar (bilrockar o.d. – se följande definition) som omfattas av samma nummer, skall klassificeras enligt undernr 6201 91 00 till 6201 99 00.

Bilrockar

Bilrockar är löst sittande, långärmade ytterplagg som bärs över andra plagg och skyddar mot väder och vind. Dessa rockar är elegantare än parkas och framställs i allmänhet av kraftiga textilmaterial (t.ex. tweed, loden), med undantag av sådana material som omfattas av nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 5907 00 00. Bilrockarnas längd varierar från grenlängd till mitten på låret. De kan vara enkel- eller dubbelknäppta.

Bilrockar har i allmänhet följande kännetecken:

genomgående öppning framtill som stängs med knappar eller ibland med blixtlås eller tryckknappar,

foder som kan vara avtagbart (även vadderat eller matelasserat),

sprund mitt bak eller i sidorna.

De kan också ha:

fickor,                                                                         

krage.

Bilrockar får inte ha följande kännetecken:

kapuschong,

dragsko eller annan hopdragningsanordning i midjan eller i nederkanten. Bälte är dock tillåtet.

Vad avser bilrockar skall med uttrycket ”o.d.” förstås plagg som har samma kännetecken som bilrockar men har kapuschong.

Dessa undernummer omfattar bl.a. plagg under benämningen ”parkas”, som är av karaktäristisk stil och avsedda att skydda mot kyla, vind och regn. De är lediga ytterplagg med långa ärmar. Plaggen enligt dessa undernummer är framställda av kraftiga, tättvävda material, med undantag av dem som avses i nr 5903, 5906 och 5907 00. En parkas kan variera i längd, från mitten av låret till knät.

En parkas måste också ha följande kännetecken:

Kapuschong.

Genomgående öppning framtill, som stängs med blixtlås, tryckknappar eller kardborrband, ofta med dold knäppning.

Foder som normalt är matelasserat eller av imiterad päls.

Dragband eller annan hopdragningsanordning i midjan, dock inte bälte.

Utvändiga fickor.

6201 91 00 till 6201 99 00

Andra slag

Dessa undernummer omfattar bl.a. anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder enligt följande beskrivning:

1.

Anoraker (inklusive skidjackor) och liknande ytterkläder

Anoraker är plagg som är avsedda att skydda mot vind, kyla och regn. De har många likheter med en parkas men skiljer sig bl.a. i fråga om längden. Denna kan variera från en bit nedanför midjan till mitt på låret, men inte längre.

Anoraker enligt dessa undernummer är framställda av tättvävda textilmaterial (med undantag av material enligt nr 5903, 5906 och 5907 00 00).

Anoraker har följande kännetecken:

Kapuschong.

Genomgående öppning framtill, som stängs med blixtlås, tryckknappar eller kardborrband, ofta med dold knäppning.

Foder (som kan vara matelasserat eller vadderat).

Långa ärmar.

Dessutom har anoraker minst ett av följande kännetecken:

Ett dragband eller annan hopdragningsanordning i midjan och/eller i nederkanten.

Resår eller annan hopdragningsanordning i den tättsittande nederkanten på ärmarna.

Krage.

Fickor.

I förbindelse med anoraker omfattar uttrycket ”och liknande ytterkläder” bl.a.:

a)

Plagg som har samma kännetecken som en anorak med undantag av någotdera av följande:

Kapuschong.                                                            

Foder.

Uttrycket omfattar också plagg som definieras ovan som anoraker men som endast har en partiell öppning och tillslutningsanordning framtill. Det omfattar inte plagg som varken har kapuschong eller foder.

b)

Plagg utan foder som har långa ärmar och kan nå en bit nedanför höfterna men inte längre än till mitt på låret. De framställs av tättvävda textilmaterial (med undantag av dem som nämns i nr 5903, 5906 och 5907 00 00) och är impregnerade eller behandlade för att ge tillräckligt skydd, särskilt mot regn.

De har kapuschong men kan vanligtvis inte öppnas framtill hela vägen. Om öppningen endast är partiell finns det inte alltid en tillslutningsanordning, men i så fall skall det finnas en skyddande flik i öppningen. De har vanligtvis resår eller en hopdragningsanordning i ärmsluten och själva plagget.

Plagg som annars skulle omfattas av uttrycket ”anoraker och liknande ytterkläder” men som varken har kapuschong eller foder kan dock omfattas av uttrycket ”och liknande ytterkläder” när detta syftar på vindjackor.

2.

Vindjackor och liknande ytterkläder

a)

Vindjackor är plagg som är avsedda att ge visst skydd mot väder och vind. De når till höfterna eller strax nedanför och är framställda av tättvävt textilmaterial. De står i regel emot regnskurar men har i motsats till anoraker inte någon kapuschong.

Vindjackor har följande kännetecken:

Långa ärmar.

Genomgående öppning framtill, som stängs med blixtlås.

Foder som varken är matelasserat eller vadderat.

Krage.

En hopdragningsanordning i nederdelen av plagget (normalt i nederkanten).

Vindjackorna kan dessutom ha resår eller annan hopdragningsanordning i nederkanten på ärmarna.

b)

Andra vindjackor (vanligtvis kallade ”lumberjackor”) är ytterplagg för överdelen av kroppen. De har i allmänhet ledigt snitt så att plagget blusar sig, och når till midjan eller strax nedanför. De har långa ärmar som når längre än till nederkanten av plagget. De är framställda av textilmaterial som inte nödvändigtvis skyddar mot väder och vind.

Dessa vindjackor har följande kännetecken:

Tättsittande halsringning, även med krage.

Genomgående eller partiell öppning framtill med tillslutningsanordning av något slag.

Resår eller annan hopdragningsanordning i den normalt tättsittande nederkanten på ärmarna.

Resår eller annan hopdragningsanordning i nederkanten av plagget.

Dessutom kan dessa vindjackor vara försedda med något eller några av följande kännetecken:

Ytterfickor.                                                           

Foder.

Kapuschong.

I förbindelse med dessa vindjackor omfattar uttrycket ”och liknande ytterkläder” plagg som har alla de kännetecken som beskrivs i b, med undantag av någotdera av följande:

Ingen tättslutande halsringning.

Ingen öppning framtill, med tättslutande eller annan halsringning.

Öppning framtill utan tillslutningsanordning.

Följande varor omfattas inte av dessa undernummer:

a)

Överrockar (inbegripet regnrockar), bilrockar, slängkappor o.d. enligt undernr 6201 11 00 till 6201 19 00.

b)

Kappor (inbegripet slängkappor och regnkappor), bilrockar o.d. enligt undernr 6202 11 00 till 6202 19 00.

c)

Kavajer, blazrar och jackor (andra än sådana enligt nr 6201) enligt undernr 6203 31 00 till 6203 39 90 eller 6204 31 00 till 6204 39 90.

d)

Anoraker, vindjackor, lumberjackor och liknande ytterkläder framställda av textilmaterial enligt nr 5903, 5906 och 5907 00 00 eller av bondad duk enligt nr 5603, som omfattas av nr 6210.

6202

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, andra än sådana enligt nr 6204

6202 11 00 till 6202 19 00

Kappor (inbegripet slängkappor och regnkappor), bilrockar o.d.

De förklarande anmärkningarna till undernr 6201 11 00 till 6201 19 00 gäller i tillämpliga delar varvid motsvarande mått på plagg för kvinnor (flickor undantagna) är följande:

Plaggets rygglängd i centimeter från kragsömmen till nederkanten på plagget i standardstorlekar för kvinnor (flickor undantagna)

S
(Small)
liten

M
(Medium)
mellanstor

L
(Large)
stor

84 cm

86 cm

87 cm

6202 91 00 till 6202 99 00

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till undernr 6201 91 00 till 6201 99 00 gäller i tillämpliga delar.

6204

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, för kvinnor eller flickor

6204 41 00 till 6204 49 90

Klänningar

De förklarande anmärkningarna till undernr 6104 41 00 till 6104 49 00 gäller i tillämpliga delar.

6204 51 00 till 6204 59 90

Kjolar och byxkjolar

De förklarande anmärkningarna till undernr 6104 51 00 till 6104 59 00 gäller i tillämpliga delar.

6206

Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor

Blusar

Blusar för kvinnor eller flickor är lätta, modebetonade, ofta ledigt sittande plagg för överdelen av kroppen, med eller utan ärmar och krage, med alla slags halsringningar eller åtminstone axelband, med eller utan öppning. Plaggen är eventuellt försedda med dekoration i form av en slips, halskrås, kravatt, spets eller broderi.

Skjortor och skjortblusar

Bestämmelserna i den förklarande anmärkningen till nr 6106 för skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller flickor, gäller i tillämpliga delar för skjortor och skjortblusar enligt detta nummer.

Plagg enligt detta nummer når nedanför midjan, varvid blusar i allmänhet är kortare än de andra plagg som nämns ovan.

Detta nummer omfattar inte plagg som på grund av längden klart kan uppfattas som avsedda att bäras som klänningar.

6207

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, för män eller pojkar

6207 21 00 till 6207 29 00

Nattskjortor och pyjamas

Dessa undernummer omfattar bl.a. pyjamas, för män eller pojkar, med undantag av pyjamas av trikå, som på grund av sitt allmänna utseende och materialets beskaffenhet klart kan uppfattas som avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattdräkt.

Pyjamas består av två plagg:

Ett plagg för överdelen av kroppen, i allmänhet jackliknande.

Ett plagg bestående av långa eller korta byxor av enkelt snitt, med eller utan öppning framtill.

Delarna till dessa pyjamas måste i storlekshänseende överensstämma med varandra och passa beträffande snitt, använt material, färger, dekorationer och finish, så att det klart framgår att de är avsedda att bäras tillsammans av en och samma person.

Pyjamas skall kunna uppfattas som bekväma att bäras som nattdräkt genom följande:

Materialets beskaffenhet.

Deras i allmänhet lediga passform.

Avsaknaden av obekväma detaljer, t.ex. stora eller klumpiga knappar och alltför mycket dekorationer.

Hela nattdräkter av overalltyp, som täcker både överdelen och nederdelen av kroppen och omsluter varje ben för sig, klassificeras enligt undernr 6207 91 00 till 6207 99 90.

6208

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, för kvinnor eller flickor

6208 21 00 till 6208 29 00

Nattlinnen och pyjamas

Dessa undernummer omfattar bl.a. pyjamas, för kvinnor eller flickor, med undantag av pyjamas av trikå, som på grund av sitt allmänna utseende och materialets beskaffenhet klart kan uppfattas som avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattdräkt.

Pyjamas består av två plagg:

Ett plagg för överdelen av kroppen, i allmänhet i typ av en jacka, tröja eller liknande.

Ett plagg bestående av långa eller korta byxor av enkelt snitt, med eller utan öppning.

Delarna till dessa pyjamas måste i storlekshänseende överensstämma med varandra och passa beträffande snitt, använt material, färger, dekorationer och finish, så att det klart framgår att de är avsedda att bäras tillsammans av en och samma person.

Pyjamas skall kunna uppfattas som bekväma att bäras som nattdräkt genom följande:

Materialets beskaffenhet.

Deras i allmänhet lediga passform.

Avsaknaden av obekväma detaljer, t.ex. stora eller klumpiga knappar och alltför mycket dekorationer.

Kombinationer som går under beteckningen ”babydolls”, som består av ett mycket kort nattlinne med tillhörande underbyxor, anses också som pyjamas.

Hela nattdräkter av overalltyp, som täcker både överdelen och nederdelen av kroppen och omsluter varje ben för sig, klassificeras enligt undernr 6208 91 00 till 6208 99 00.

6209

Babykläder och tillbehör till sådana kläder

De förklarande anmärkningarna till nr 6111 gäller i tillämpliga delar.

6210

Kläder av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 5907 00 00

De förklarande anmärkningarna till undernr 6201 11 00 till 6201 19 00 samt 6202 11 00 till 6202 19 00 gäller i tillämpliga delar.

6210 10 92

Engångsrockar av sådana slag som används av patienter och kirurger under kirurgiska ingrepp

Patient- och operationsrockar är engångsartiklar vanligen med stängning baktill som används vid sjukvårdsinrättningar. Rockarna används för att förhindra att potentiellt infektiöst agens (torrt, vått eller luftburet) överförs via direkt kontakt mellan operationslaget och patienten. Rockarna är vanligen gjorda av bondad duk i flera skikt och kan delvis vara laminerade med plastfolie för förstärkning och skydd på områden som sannolikt kommer i kontakt med kroppsvätskor (t.ex. underarmar och mage). Operationsrockar kan vara impregnerade med fluorkarboner eller silikoner för att förbättra avstötningsförmågan.

  

6211

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra kläder

6211 11 00 och 6211 12 00

Baddräkter och badbyxor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6211, första stycket.

De förklarande anmärkningarna till undernr 6112 31 10 till 6112 39 90 gäller i tillämpliga delar.

6211 32 31

Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial

Vid tillämpning av detta undernummer måste träningsoverallens delar ha samma struktur, stil, färg och tygsammansättning. De måste också i storlekshänseende överensstämma med varandra.

När ett plagg i en sådan träningsoverall har besättningar eller dekorationer som inte finns på det andra plagget klassificeras dessa plagg enligt detta undernummer förutsatt att dessa besättningar eller dekorationer är av mindre betydelse och begränsade till ett eller två ställen på plagget (t.ex. på kragen eller nederdelen av ärmarna).

Om dessa dekorationer är invävda i plaggen klassificeras dessa inte enligt detta undernummer om inte dekorationen är en logotyp eller liknande märke.

6211 32 41 och 6211 32 42

Andra

Vid tillämpning av dessa undernummer måste träningsoverallens över- och nederdel föreligga tillsammans.

6211 33 31

Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6211 32 31.

6211 33 41 och 6211 33 42

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6211 32 41 och 6211 32 42.

6211 42 31

Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6211 32 31.

6211 42 41 och 6211 42 42

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6211 32 41 och 6211 32 42.

6211 43 31

Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6211 32 31.

6211 43 41 och 6211 43 42

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6211 32 41 och 6211 32 42.

6212

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, även av trikå

6212 20 00

Gördlar och byxgördlar

Detta undernummer omfattar bl.a. byxgördlar, även av trikå, med samma snitt som en trosa med eller utan ben eller en högt skuren underbyxa med eller utan ben.

Dessa artiklar skall ha följande kännetecken:

a)

De skall sluta tätt runt midjan och höfterna och ha sidostycken som är bredare än 8 cm (mätt från benöppningen till överkanten).

b)

De skall ha vertikal elasticitet och begränsad horisontell elasticitet. Förstärkningar eller ”magplatta”, även i form av spetsar, band, snörningar eller annat godtas om elasticiteten förblir vertikal.

c)

De skall vara sammansatta av följande textilmaterial:

Blandningar av bomull och minst 15 viktprocent töjfibergarn.

Blandningar av konstfibrer och minst 10 viktprocent töjfibergarn.

Blandningar av bomull (högst 50 viktprocent), konstfibrer (i stor omfattning) och minst 10 viktprocent töjfibergarn.

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212

6217 10 00

Tillbehör

De förklarande anmärkningarna till undernr 6117 80 10 och 6117 80 80 gäller i tillämpliga delar.


KAPITEL 63

ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR;  HANDARBETSSATSER; BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE TEXTILVAROR; LUMP

Allmänna anmärkningar
Beträffande klassificeringen av varor  som består av två eller flera textilmaterial hänvisas till de förklarande  anmärkningarna till denna avdelning, allmänna anvisningar.


I. ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Vissa säckar och påsar klassificeras enligt andra nummer, t.ex. nr 4202 och 6307. Säckar och påsar av papper omfattas av nr 4819 medan motsvarande varor framställda av vävt pappersgarn klassificeras enligt detta nummer.

Säckar av textilmaterial som är fodrade med papper klassificeras i allmänhet enligt detta nummer medan säckar av papper som är fodrade med textilmaterial omfattas av undernr 4819 40 00.

6305 10 10

Begagnade

Detta undernummer omfattar endast artiklar som har använts minst en gång för transport av varor och som visar tydliga spår av detta, t.ex. spår av den produkt de har innehållit, smutsfläckar, hål, repor, reparationer, sprängda sömmar, spår av att öppningen bundits eller sytts ihop.

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar

6306 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar även campingartiklar t.ex. uppblåsbara stolar av textilmaterial, uppblåsbara fåtöljer av textilmaterial och liknande artiklar som är allmänt utformade för att medtas till olika platser (t.ex. campingplatser, badstranden, etc.) och användas där tillfälligt. På grund av sina objektiva egenskaper är dessa uppblåsbara artiklar enkla att transportera eftersom de är lätta och går snabbt att installera och att packa ihop.

Se även de förklarande anmärkningarna till kapitel 94, Allmänna anvisningar.

Exempel på några av dessa uppblåsbara artiklar:6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster6307 90 10
och
6307 90 91
och
6307 90 98

Av trikå

Av filt


Andra slag


Dessa undernummer omfattar varor av textilmaterial i form av korgar eller igloor för djur, eller liknande artiklar utformande för att djur ska vila i eller på dem, oavsett om de har löstagbar kudde/madrass eller vadderad botten osv.
Kuddar och filtar som presenteras separat går dock i allmänhet inte att identifiera som utformade för djur (nr 9404 eller 6301 etc.).
Se även de förklarande anmärkningarna till KN för nummer 9404


Exempel på några av dessa varor:1.

Artiklar med vadderad/stoppad botten:

 


(se även kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 349/2014 av den 3 april 2014 (EUT L 104, 8.4.2014,
s. 1)


 

2.

Artiklar med löstagbar kudde


 

3.

Artiklar i form av en ”igloo”:


 

 


 

4.

Artiklar i form av en ”sovpåse”:6307 90 98

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a.:


 

1.

Fodral som täcker huvudet av tennisracketar, badmintonracketar, golfklubbor och liknande, framställda av textilmaterial (vanligtvis plastöverdragna), även försedda med en ficka för bollar. Fodral som rymmer hela racketen, även försedda med handtag eller axelrem, omfattas däremot inte av detta undernummer (nr 4202).

2.

Turbaner bestående av fantasimönstrad vävnad (vanligtvis bomull eller en blandning av bomull och natursilke) med en längd av 4 till 5 m och en bredd av ca 50 cm. De är fållade i alla sidor, har eventuellt fransar i ändarna och föreligger normalt vikta och förpackade styckevis.Meny