Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 44-46

AVDELNING IX

Kap. 44, 45, 46

 TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK;
VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN

KAPITEL 44

TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL

4401

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

4401 11 00 och 4401 12 00

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.

Ingen begränsning i fråga om storlek har fastställts för brännved i form av stockar och kubbar. Det är varans tillstånd och det sätt på vilket den presenteras som skiljer den från trä enligt nr 4403 (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4401, undantag b).

Dessa undernummer omfattar inte sågspån och annat träavfall, även om det klart framgår att dessa varor skall användas som bränsle (undernr 4401 31 00, 4401 39 00, 4401 40 10 eller 4401 40 90).

4401 21 00 och 4401 22 00

Trä i form av flis eller spån

Se anmärkning 1 a och 1 c till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4401, första stycket, B.

4401 31 00 och 4401 39 00

Sågspån och annat träavfall, agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

Se anmärkning 1 a och 1 c till detta kapitel.

Dessa undernummer omfattar inte trämjöl enligt definitionen i kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel (nr 4405 00 00).

4401 40 10 och 4401 40 90

Sågspån och annat träavfall, ej agglomererat

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4401 31 00 och 4401 39 00.

4403

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

4403 11 00 och 4403 12 00

Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4403 11 och 4403 12.

Impregnering av virke är en behandling som utförs för att virket skall bevaras bättre (i fråga om hållbarhet) eller för att ge det speciella egenskaper (t.ex. göra det brandhärdigt eller skydda det mot uttorkning). Impregneringen av t.ex. ledningsstolpar av barrträ säkerställer lång hållbarhet.

Denna behandling innebär nedsänkning under lång tid i öppna kar med varm vätska, varvid stolparna ligger kvar i vätskan till dess att den kallnat, eller behandling i en autoklav under vakuum eller tryck.

Bland de använda produkterna finns organiska produkter som kreosot, dinitrofenoler och dinitrokresoler.

Undernumret omfattar även målade eller fernissade stolpar av trä.

4403 21 10

Sågtimmer

Sågtimmer kännetecknas bl.a av följande fysiska egenskaper:

Cylindriska och rätfibriga utan större böjningar.

Ett tvärsnittsmått på minst 15 cm.

Sågtimmer sågas (eller klyvs) i allmänhet i längdriktningen för framställning av sågade trävaror eller järnvägssliprar (syllar) eller används för tillverkning av skivor för fanering (huvudsakligen genom att det skärs eller svarvas till skivor).

4403 23 10

Sågtimmer

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4403 21 10.

4403 25 10

Sågtimmer

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4403 21 10.

4403 41 00 till 4403 49 85

Annat, av tropiska träslag

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, allmänna anvisningar till undernummer i detta kapitel beträffande namnen på vissa tropiska träslag. Se också bilagan till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 44.

4403 49 35

Okoumé och sipo

Okoumé kommer nästan uteslutande från skogarna i Gabon. Detta träslag är mjukt och laxrosa till färgen, med fiberaktig struktur och ojämn ådring. Det liknar till en del mahogny men är mycket ljusare till färgen. Trädet ger välformade cylindriska stockar som lämpar sig utmärkt att skära eller svarva till skivor och används huvudsakligen för framställning av fanerskivor.

4403 95 10

Sågtimmer

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4403 21 10.

4403 97 00

Av poppel och asp (Populus spp.)

Detta undernummer omfattar alla arter av släktet Populus.

Poppelträ är ljust till färgen, lätt och mycket mjukt. Det används till snickerier (för invändiga delar av möbler och packlådor) och för framställning av plywood. Näst barrträden är poppel det mest använda träslaget för framställning av cellulosa till pappersmassa.

4404

Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande spån

Träspån av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande spån skiljer sig i allmänhet från faner enligt nr 4408 genom sin mindre storlek och den träsort som används (normalt de vanliga mjuka träslagen).

4404 20 00

Av lövträ

Detta undernummer omfattar bl.a. träspån som liknar hoprullade spån (vanligtvis av björk eller hassel) som används vid tillverkning av ättika eller för klarning av vätskor.

4405 00 00

Träull; trämjöl

Beträffande definitionen av begreppet ”trämjöl” hänvisas till kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

4406 11 00 och 4406 12 00

Oimpregnerade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4406 11 till 4406 92.

4406 91 00 och 4406 92 00

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4406 11 till 4406 92.

4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

Beträffande definitionen av begreppet ”skuret eller svarvat till skivor” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4408, andra och tredje stycket.

4407 11 20 och 4407 12 20

Hyvlat

Följande produkter omfattas inte av dessa undernummer:

a)

Grovhyvlat timmer, dvs. timmer som hyvlats så att ojämnheter och en del av de grova sågmärkena har avlägsnats (undernr 4407 11 90, 4407 12 90 och 4407 19 90).

b)

Virke som är sågat i längdriktningen och som, med hänsyn till det berörda träslagets egenskaper och utvecklingen av tekniken för behandling av denna träsort, inte bär märken efter sågningen, förutsatt att avsaknaden av sågmärken är resultatet av en process som är av underordnad betydelse för sågningen, men som är nödvändig av tekniska skäl och som inte är avsedd att underlätta den följande användningen av virket genom att dessa märken avlägsnats (undernr 4407 11 90, 4407 12 90 och 4407 19 90).

4407 11 90 och 4407 12 90

Annat

Dessa undernummer omfattar inte kompletta satser av virke som är sågat, skuret eller svarvat till skivor med en tjocklek av mer än 6 mm och avsett att användas vid tillverkningen av packlådor eller häckar. Sådana satser av skivor omfattas av nr 4415 även om de är försedda med vissa tillbehör som t.ex. hörn- eller fotbeslag. Se också de förklarande anmärkningarna till nr 4415.

4407 19 20

Hyvlat

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4407 11 20 och 4407 12 20.

4407 19 90

Annat

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4407 11 90 och 4407 12 90.

4407 21 10 till 4407 29 98

Av tropiska träslag

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, allmänna anvisningar till undernummer i detta kapitel beträffande namnen på vissa tropiska träslag. Se också bilagan till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 44.

4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm

4408 31 11 till 4408 39 95

Av tropiska träslag

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, allmänna anvisningar till undernummer i detta kapitel beträffande namnen på vissa tropiska träslag. Se också bilagan till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 44.

4409

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat

4409 10 11

Lister för ramar, speglar o.d.

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4409, femte stycket, 4.Detta undernummer omfattar inte träprofiler som har byggts upp genom att lägga ett stycke profilerat trä ovanpå ett annat profilerat eller oprofilerat trästycke (nr 4418 eller 4421).

4409 10 18

Annat

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Trätråd och runda trästavar för träplugg, som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4409, femte stycket, 5.

2.

Parkettstav, likformigt bearbetad utefter hela sin längd.Parkettstav som inte har genomgått vidare bearbetning än hyvling, slipning eller hopskarvning, t.ex. fingerskarvning, klassificeras enligt nr 4407 eller 4408. Parkettstav av kryssfaner (plywood) eller av fanerat trä omfattas av nr 4412.

4409 29 10

Lister för ramar, speglar o.d.

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4409 10 11.

4409 29 91 och 4409 29 99

Annat

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4409 10 18.

4410

Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor (t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel

4410 11 50

Ytbelagda med dekorativa plattor av plastlaminat

Detta undernummer omfattar bl.a. spånskivor av trä, belagda med högtryckslaminat enligt undernr 3921 90 41.

4410 11 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a. spånskivor som är belagda med plast, målningsfärg, textilvävnad eller metall, med undantag av varor enligt undernr 4410 11 30 och 4410 11 50.

4410 90 00

Andra

Exempel på andra vedartade material som omfattas av detta undernummer är bargass, bambu eller halm och lin- eller hampskävor.

4411

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel

4411 12 10 till 4411 14 90

Torrtillverkade träfiberskivor (MDF)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4411, andra stycket, A, första strecksatsen.

4411 12 10

Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

För tillämpning av detta undernummer gäller att slipning inte anses utgöra mekanisk bearbetning.

4411 13 10

Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4411 12 10

4411 14 10

Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4411 12 10

4411 92 10 och 4411 92 90

Med en densitet av mer än 0,8 g/cm3

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4411, andra stycket, B 1.

4411 92 10

Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4411 12 10.

4411 93 10 och 4411 93 90

Med en densitet av mer än 0,5 g/cm3 men högst 0,8 g/cm3

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4411, andra stycket, B 2.

4411 93 10

Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4411 12 10.

4411 94 10 och 4411 94 90

Med en densitet av högst 0,5 g/cm3

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4411, andra stycket, B 2 och 3.

4411 94 10

Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4411 12 10.

4412

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat

Kryssfaner (plywood) av barrträ har ofta defekter (t.ex. hål) på det yttre skiktet som under tillverkningsprocessen repareras med träinläggningar, plastisk fyllnadsmassa osv.

Dessa material betraktas inte som tillsatsämnen och ger inte kryssfaneret karaktär av artiklar enligt andra nummer.

Kryssfaner enligt detta nummer kan vara oslipat eller förarbetat med slipning. Begreppet "oslipat" inbegriper också "lätt slipat"; syftet med att lätt slipa det yttre skiktet är att endast bearbeta ojämnheter som uppstått genom lappning, pluggning eller igenfyllning.

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4412 10, 4412 31, 4412 33, 4412 34 och 4412 39.

Kryssfanér (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat som används som golvskivor (se särskilt fjärde stycket i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4412) omfattar endast skivor med ett ytskikt av trä med en tjocklek av mindre än 2,5 mm (tunn faner).

Exempel på en typisk vara som består av tre skikt:123
Bottenskikt, dvs. massiv träfaner eller kryssfanerpanelMellanskikt, bestående av massiva trästavar eller en träbaserad panelYtskikt bestående av massivt trä, med en tjocklek av mindre än 2,5 mm

 

                                           1)                      2)                        3)


Om de har ett ytskikt av trä med en tjocklek av 2,5 mm eller mer omfattas de inte av detta nummer (undernr 4418 73 10, 4418 73 90, 4418 74 00 eller 4418 75 00).

4412 94 10 och 4412 94 90

Lamellträ (blockboard, laminboard och battenboard)

Beträffande definitionen av begreppen ”blockboard, laminboard och battenboard” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4412, första stycket, 3, första strecksatsen.

4413 00 00

Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former

De vanligaste träslagen i förtätat trä är björk, avenbok, vitrobinia (falsk akacia) och poppel.

4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä

4415 10 10

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar

Detta undernummer omfattar bl.a. kompletta satser av virke, sågat, skuret eller svarvat till skivor, i icke sammansatt skick och avsett för framställning av packlådor, häckar och liknande, som föreligger i en komplett förpackning, även om bottnar, sidor, lock och stängningsanordningar är sorterade var för sig.

Inkompletta satser klassificeras enligt följande:

1.

Delar av förpackningsmaterial, t.ex. bottnar och lock, framställda av virke, sågat, skuret eller svarvat till skivor, hopspikade eller på annat sätt sammansatta, klassificeras enligt undernr 4421 99 99.

2.

Icke sammansatta skivor klassificeras efter beskaffenhet (nr 4407 eller 4408).

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4415, I.

4415 10 90

Kabeltrummor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4415, II.

4415 20 20 och 4415 20 90

Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar; pallflänsar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4415, III och IV.

4416 00 00

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav

Fat och tunnor är behållare som är mer eller mindre buktiga på mitten och har två fasta bottnar. Kar och baljor har vanligtvis en enda fast botten men kan ha ett löst lock.

De vanligaste träslagen för dessa varor är kastanj och ek.

Som delar anses bl.a. tunnstav och lock till tunnor och andra tunnbinderiarbeten.

Tunnstav är hyvlade bräder, mer eller mindre böjda, som åtminstone i den ena ändan är planade eller avfasade så att det bildas en skåra (s.k. krös) för sammanfogningen.

Locken är skurna till rund form av avpassad omkrets och avfasade på båda sidorna så att de kan passas in i kröset.

4417 00 00

Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä

Se anmärkning 5 till detta kapitel.

Detta nummer omfattar också skaft till målarpenslar och rakborstar.

4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)

4418 20 10 till 4418 20 80

Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar

Dessa undernummer omfattar bl.a. massiva laminerade träskivor med tjock kärna, förutsatt att de är ytterligare bearbetade så att de kan identifieras som uteslutande avsedda för dörrar (t.ex. genom att de försetts med försänkningar för handtag, lås eller gångjärn).

Undernumren omfattar inte obearbetade skivor, även kallade ”massiva dörrämnen”, även om deras kanter är fanerade (nr 4412).

4418 40 00

Formar, formluckor o.d., för betonggjutning

Formar, formluckor o.d. enligt detta undernummer är sammansättningar som används för alla typer av betonggjutning (t.ex. grundkonstruktioner, väggar, golv, strävor, pelare, stämp, tunnelsektioner, osv.).

Formar, formluckor o.d. tillverkas i allmänhet av hartshaltigt virke (plankor, bjälkar och liknande). Kryssfanerskivor som används till dessa varor (för att erhålla släta ytor) omfattas dock inte av detta undernummer även om de är försedda med beläggning på ena eller båda sidorna och deras användning som material till formar och formluckor framgår klart (nr 4412).

4418 50 00

Vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4418, sjunde och åttonde stycket.

4418 73 10 till 4418 79 00

Sammansatta golvskivor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4418, sjätte stycket.

4418 73 10 och 4418 74 00

För mosaikgolv

Dessa undernummer omfattar bl.a. golvskivor vilka består av ett s.k. slitskikt av parkettstav som har satts samman på ett lämpligt underlag av trä, spånskivor, papper, plast, kork eller liknande.

Se de förklarande anmärkningarna till nr 4412.

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4418 74.

4418 75 00

Andra, flerskiktade

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4418 73 10 och 4418 74 00.

4418 99 10

Limträ

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4418, fjärde stycket.

4418 99 90

Annan

Detta undernummer omfattar cellplattor av trä, som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4418, femte stycket.

4420

Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94

4420 90 10

Trä med inläggningar

Detta undernummer omfattar skivor av trä med inläggningar.

Inläggningarna består vanligtvis av tunna stycken av trä eller annat material (oädel metall, sköldpadd, elfenben och liknande) som limmats på en träskiva för dekorativa ändamål.

4421

Andra varor av trä

4421 99 99

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Sammansättningar av plankor som utgör delar av packlådor av trä (t.ex. lock).

2.

Trähyllor, även omonterade, förutsatt att de inte har möbelkaraktär.

3.

Trädgårdsstaket och liknande, bestående av ett korsvis hopspikat spjälverk som sedan dragits ut (dragspelssystem).

4.

Grillspett och spetsiga pinnar av olika typer, som används vid servering av vissa maträtter (t.ex. rollmops).

  

KAPITEL 45

 KORK OCH VAROR AV KORK

4501

Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork

4501 10 00

Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4501, 1.

4501 90 00

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4501, 2 och 3.

4502 00 00

Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen parallella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, plattor, skivor eller remsor (inbegripet skarpkantade ämnen till korkar)

Detta nummer omfattar väggbeklädnadsmaterial i rullar, bestående av ett tunt lager naturkork på ett underlag av papper.

4503

Varor av naturkork

4503 10 10 och 4503 10 90

Korkar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4503 10.

4504

Presskork (kork som agglomererats med eller utan bindemedel) och varor av presskork

4504 10 11

För mousserande vin, även med påsatt skiva av naturkork

Detta undernummer omfattar cylindriska korkar för tillslutning av flaskor med mousserande vin. Deras diameter är avsevärt större än flaskhalsens och de pressas därför i hög grad samman när de sätts i flaskan. Efter användningen (dvs. när flaskan korkats upp) antar de den form som avbildas i de förklarande anmärkningarna till undernr 2204 21 06 till 2204 21 09.

Dessa korkar består ofta av en övre del av presskork och en nedre del (dvs. den del som kommer i kontakt med det mousserande vinet) av naturkork:

 

4504 10 19

Andra

Detta undernummer omfattar cylindriska korkar av presskork för andra flaskor än dem som är avsedda för mousserande vin.

Undernumret omfattar inte tunna korkskivor som används som packningar i kapsyler (undernr 4504 10 91 och 4504 10 99).

4504 10 91 och 4504 10 99

Andra

Dessa undernummer omfattar även presskork till skivor för kapsyler.

4504 90 20

Korkar

Detta undernummer omfattar icke-cylindriska korkar av presskork. De kan t.ex. vara koniska och ha ett hål i mitten:

 KAPITEL 46

VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN


4601

Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade till band; flätningsmaterial, flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, hopbundna i parallella parter eller vävda till platta produkter, även utgörande färdiga artiklar (t.ex. mattor och gallerverk)

4601 21 10 till 4601 29 90

Mattor och gallerverk av vegetabiliska material

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Grova halmmattor som är vävda eller hopbundna i parallella parter eller vävda till plattor, t.ex. täckmattor för trädgårdsbruk.

2.

Kinamattor och mattor som tillverkas på samma sätt och används till samma ändamål.

Med kinamattor förstås mattor som framställs direkt av stjälkar eller remsor av halvgräsplantor (Cyperacae: Lepironia mucronata). De föreligger i naturligt tillstånd eller färgade (vanligtvis röda). Dessa mattor är vävda. Varpen, som håller samman stjälkarna eller remsorna, består av garn eller tråd med stort inbördes avstånd. Mattorna tillverkas i regel styckvis och kan vara kantade med en remsa av textilmaterial. De sänds ofta från ursprungslandet i rullar bestående av flera mattor som är hopsydda efter varandra.

3.

Grövre mattor (t.ex. täckmattor för trädgårdsbruk).

4.

Gallerverk (t.ex. av halm eller säv) som används för samma ändamål som ovannämnda grövre mattor men som också kan användas vid byggnad av inhägnader och vägar.

4602

Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr 4601; artiklar av luffa

4602 11 00

Av bambu

Detta undernummer omfattar bl.a. de artiklar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4602, första stycket, A och B, t.ex. mattor av vegetabiliska material, som framställs av hopbundna småmattor enligt undernr 4601 21.

4602 19 10

Halmhylsor för flaskor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4602, andra stycket, 8.

4602 19 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

De artiklar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4602, första stycket, B, t.ex. mattor av vegetabiliska material, som framställs av hopbundna småmattor enligt undernr 4601 29.

2.

Artiklar av luffa. Luffa, som också går under beteckningen vegetabilisk svamp, klassificeras enligt undernr 1404 90 00 och består av cellvävnad av en sorts kurbits (kalebass) (Luffa cylindrica).

  

Meny