Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 28-38

AVDELNING VI

Kap. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

PRODUKTER  AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER

Allmänna anmärkningar
Beträffande tolkningen av  anmärkning 1, 2 och 3 hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS,  avdelning VI, allmänna anvisningar.

KAPITEL 28

 OORGANISKA  KEMIKALIER; ORGANISKA OCH OORGANISKA FÖRENINGAR AV ÄDLA METALLER, AV SÄLLSYNTA  JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA GRUNDÄMNEN OCH AV ISOTOPER

Allmänna anmärkningar
Detta kapitel  omfattar inte isolerade kemiskt definierade oorganiska föreningar, presenterade  som ett kosttillskott i kapslar (med undantag av mikrokapslar), exempelvis av gelatin, eftersom kapslar utgör en form som inte omfattas av anmärkning 1 till detta kapitel.


II. OORGANISKA SYROR OCH OORGANISKA SYREFÖRENINGAR AV ICKEMETALLER

2811

Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller

2811 19 80

Andra

Detta undernummer omfattar även de produkter som nämns i anmärkning 4 till detta kapitel.


III. HALOGEN- OCH SVAVELFÖRENINGAR AV ICKEMETALLER

2812

Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller


Klorider och kloridoxider

2812 11 00

Karbonyldiklorid (fosgen)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2812, B 5.

2812 12 00 till 2812 14 00

Fosforoxiklorid; Fosfortriklorid; Fosforpentaklorid

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2812, A 3 och B 4.

2812 15 00 till 2812 17 00

Svavelmonoklorid; Svaveldiklorid; Tionylklorid

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2812, A 2 och B 1 a.

2812 19 90

Andra

Förutom de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2812, A (med undantag av punkt 2 och 3) och B (med undantag av punkt 1a, 4 och 5) omfattar dessa undernummer telluriumtetraklorid tellurtetraklorid (TeCl4) som huvudsakligen används för patinering av silversaker.


IV. OORGANISKA BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER OCH PEROXIDER AV METALLER


Med peroxider förstås uteslutande en metalls föreningar med syre vars molekyl innehåller förbindelsen -0-0-, vilket är fallet med väteperoxid.

Oxider, hydroxider och peroxider av metaller som inte nämns i de tidigare numren eller undernumren i denna underavdelning klassificeras enligt undernr 825 90 85.

2819

Kromoxider och kromhydroxider

2819 10 00

Kromtrioxid

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2819, A 1.

2819 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2819, A 2 och B.

2824

Blyoxider; mönja och orangemönja

2824 90 00

Andra slag

För begreppen ”mönja” och ”orangemönja”, se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2824, 2.

2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider

2825 70 00

Molybdenoxider och molybdenhydroxider

Detta undernummer omfattar inte den tekniska molybdenoxid som framställs genom enkel rostning av molybdenitkoncentrat (undernr 2613 10 00).


V. METALLSALTER (INBEGRIPET PEROXOSALTER) AV OORGANISKA SYROR

2826

Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter

2826 19 10

Av ammonium eller natrium

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2826, A 1 och 2.

2826 19 90

Andra

Förutom de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2826, A 4 till 9 omfattar detta undernummer följande:

1.

Berylliumdifluorid (BeF2), en produkt med glasigt utseende och med en täthet av ca 2 g/cm3 och en smältpunkt av storleksordningen 800 °C, mycket vattenlöslig. Den används som mellanprodukt inom berylliummetallurgin. Produkten utvinns genom kalcinering av ammoniumfluoroberyllat.

2.

Basisk berylliumfluorid (5BeF2·2BeO), likaledes med glasigt utseende, vattenlöslig och med en något högre täthet (ca 2,3 g/cm3).

2826 30 00

Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2826, C 1.

2826 90 80

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2826, B och C 2 till 5, med undantag av dikaliumhexafluorozirkonat, som anges särskilt i undernr 2826 90 10.

2833

Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater)

2833 29 30

Koboltsulfater; titansulfater

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Dititantrisulfat (Ti2(SO4)3). I vattenfri form är detta ett grönt kristallint pulver som är olösligt i vatten men lösligt i utspädda syror, med vilka det bildar en purpurfärgad lösning. I hydratiserat tillstånd bildar det ett stabilt kristallint hydrat som är vattenlösligt. Det används som reduktionsmedel inom textilindustrin.

2.

Titanoxidsulfat (titanylsulfat) ((TiO)SO4). Detta kan föreligga i vattenfri form som ett vitt, hygroskopiskt pulver eller i en av de många hydratiserade former av vilka dihydratet är den mest stabila. Det används som betningsmedel vid färgning.

3.

Titaniumbisulfat (Ti(SO4)2), som är ett vitt, synnerligen hygroskopiskt och instabilt pulver.

2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfosfater, även inte kemiskt definierade

2835 10 00

Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2835, A och B.

2835 22 00 till 2835 29 90

Fosfater

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2835, C, första stycket, I och andra stycket, 1 a, 2 a, b och c samt 3 till 8.

I dessa undernummer ingår inte preparat bestående av en blandning av olika fosfater (i allmänhet kapitel 31 eller undernr 3824 99 96).

2835 31 00 och 2835 39 00

Polyfosfater

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2835, C, första stycket, II, III och IV och andra stycket, 1 b och 2 d till g.

2835 39 00

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Tetraammoniumdifosfat (ammoniumpyrofosfat) ((NH4)4P2O7) och pentaammoniumtrifosfat ((NH4)5P3O10).

2.

Natriumpyrofosfater (natriumdifosfater): tetranatriumpyrofosfat (neutralt difosfat) (Na4P2O7), dinatriumdivätepyrofosfat (surt difosfat) (Na2H2P2O7).

3.

Natriummetafosfater (grundformel (NaPO3)n), av vilka det finns två: cyklotrifosfat och cyklotetrafosfat.

4.

Andra natriumpolyfosfater med hög polymerisationsgrad. Bland dessa ingår en produkt som felaktigt betecknas natriumhexametafosfat, också kallad Grahamssalt, som är en blandning med polymerer ((NaPO3)n) med en polymerisationsgrad mellan 30 och 90.

Undernumret omfattar också ammoniumpolyfosfater med högre polymerisationsgrad, även sammansatta av homologa rader av polymerer (eventuellt under beteckningen ammoniummetafosfater). Detta är t.ex. fallet med Kurrolammoniumsalt (inte att förväxlas med Kurrolsalt, som är ett natriummetafosfat), en kedjepolymer med hög genomsnittlig polymerisationsgrad (från flera tusen till tiotusentals enheter). Det är ett vitt, kristallint pulver som inte är särskilt vattenlösligt och huvudsakligen används som brandskyddsmedel.

2840

Borater; peroxoborater (perborater)

2840 19 90

Andra

Detta undernummer omfattar även kristalliserat dinatriumtetraborat (med 10H2O).

2840 20 10

Natriumborater, vattenfria

Detta undernummer omfattar även natriumpentaborat och natriummetaborat.

2841

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror

2841 69 00

Andra

Manganiter är salter av mangansyra (H2MnO3). De är nästan olösliga i vatten och hydroliseras lätt.

Detta undernummer omfattar även kopparmanganit (CuMnO3), som används i gasmasker för att oxidera kolmonoxid till koldioxid, samt kopparbivätemanganit (Cu(HMnO3)2), som är ännu mera effektivt.

Förutom de manganater som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2841, 3 a omfattar detta undernummer även manganater i vilket manganet är femvärdigt, t.ex. Na3MnO4·10H2O.

2842

Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade), andra än azider

2842 10 00

Dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2842, II, andra stycket, L.

2842 90 10

Salter, dubbelsalter och komplexa salter av selensyror eller tellursyror

Förutom de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2842, I C och D och II, andra stycket, D och E, och de selensulfider, selenosulfater och tiotellurater som nämns i II, andra stycket, C 3 omfattar detta undernummer bl.a.:

1.

indiumselenid (InSe), som används som halvledare.

2.

Blytellurid (PbTe) i mycket rent tillstånd, som används till transistorer, termoelement, kvicksilvergaslampor och liknande.


VI. DIVERSE

2844

Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper (inbegripet klyvbara och fertila kemiska grundämnen och isotoper) samt föreningar av sådana grundämnen och isotoper; blandningar och återstoder innehållande dessa produkter

Se anmärkning 6 till detta kapitel.

2844 10 10 till 2844 10 90

Naturligt uran och föreningar av naturligt uran; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande naturligt uran eller föreningar av naturligt uran

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2844, IV A 1, B 1 och C 1 till 3.

2844 20 25 till 2844 20 99

Uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; plutonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande uran anrikat på U 235, plutonium eller föreningar av dessa produkter

Uran anrikat på isotop 235 förekommer i handeln under beteckningarna ”svagt anrikat uran” (innehållande upp till ca 20 % U 235) och ”starkt anrikat uran” (innehållande mer än 20 % U 235).

För plutonium och dess föreningar hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2844, IV A 3, B 2, C 1 och 3.

2844 30 11 och 2844 30 19

Uran utarmat på U 235; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande uran utarmat på U 235 eller föreningar av sådant uran

Uran utarmat på U 235 är en biprodukt från framställningen av uran anrikat på U 235. På grund av dess mycket lägre pris och de stora disponibla mängderna ersätter det naturligt uran, särskilt som fertilt material, som strålskyddsskärm, som tungmetall vid tillverkning av svänghjul eller vid beredning av absorberande sammansättningar (getters) som används vid rening av vissa gaser.

2844 30 51 till 2844 30 69

Torium; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande torium eller toriumföreningar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2844, IV, särskilt A 2 och B 3.

2844 30 91 och 2844 30 99

Föreningar av uran utarmat på U 235 eller av torium, även blandade med varandra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2844, IV B 1 och 3.

2844 40 10 till 2844 40 80

Radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar som inte omfattas av nr 2844 10, 2844 20eller 2844 30; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande dessa grundämnen, isotoper eller föreningar; radioaktiva återstoder

För definition av begreppet ”isotoper” hänvisas till anmärkning 6 sista meningen till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2844, I.

För övriga produkter som nämns i detta undernummer hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2844, III.

2844 50 00

Förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer (Euratom)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2844, IV C 4.

2845

Isotoper som inte omfattas av nr 2844; oorganiska och organiska föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade

För definition av begreppet ”isotoper” hänvisas till anmärkning 6 sista meningen till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2844, I.

2845 10 00

Tungt vatten (deuteriumoxid) (Euratom)

Detta undernummer omfattar tungt vatten (eller deuteriumoxid) som ser ut som vanligt vatten och har samma kemiska egenskaper. Dess fysiska egenskaper är däremot något annorlunda. Tungt vatten används som deuteriumkälla och i kärnreaktorer används det som en moderator för de neutroner som medverkar till klyvningen av uraniumatomerna.

2845 90 10

Deuterium och föreningar av deuterium; väte och föreningar av väte anrikade på deuterium; blandningar och lösningar innehållande dessa produkter (Euratom)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2845, tredje stycket, 1 och 3.

Detta undernummer omfattar även andra hydrerade organiska och oorganiska föreningar i vilka vätet helt eller delvis har ersatts av deuterium. De viktigaste är litiumdeuterid, deuteriumanrikade ämnen som ammoniak, svavelväte, bensen, bifenyl och trifenyler. Dessa produkter används inom kärnindustrin som neutronmoderatorer, som mellanprodukter vid framställningen av tungt vatten eller vid studium av den termonukleära fusionsreaktionen. Dessa föreningar är också mycket använda vid organisk analys och syntes.

2845 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar följande isotoper och föreningar:

1.

Kol 13, litium 6, litium 7 och föreningar av dessa.

2.

Bor 10, bor 11, kväve 15, syre 18 och föreningar av dessa (t.ex. 10B2O3, 10B4C, 15NH3, H218O).

Dessa används inom den vetenskapliga forskningen och kärnindustrin.

2846

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller

2846 10 00

Ceriumföreningar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2846, tredje stycket, 1.

2846 90 10 till 2846 90 90

Andra slag

Dessa undernummer omfattar även föreningar av metaller av sällsynta jordartsmetaller, så kallade lantanidföreningar (eftersom lantan är grundelementet i dessa ämnen), som omfattar oxider av europium, gadolinium, samarium och terbium (terbit), som används som neutronabsorbatorer i styr- eller säkerhetsstavar i kärnreaktorer och i bildrör till färg-TV-apparater.

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2846, tredje stycket, 2.

KAPITEL 29

 ORGANISKA KEMIKALIER

Allmänna anmärkningar
Förkortningen (INN)  (International non-proprietary name) som införts efter en benämning i  Kombinerade nomenklaturen och de förklarande anmärkningarna till denna innebär  att benämningen ingår i förteckningen över internationella generiska benämningar  som fastställts för farmaceutiska ämnen av Världshälsoorganisationen.

Förkortningen (INNM)  (International non-proprietary name (modified)) innebär att benämningen  godtagits av Världshälsoorganisationen som en modifierad internationell generisk  benämning.

Förkortningen (ISO)  (International Organization for Standardization) innebär att benämningen ingår i  rekommendation R 1750 från Internationella standardiseringsorganisationen om  ”common names for pest control chemicals and plant growth regulators”.

Ett kondenserat system är ett  system i vilket det ingår minst två ringar som har endast en bindning och endast  två atomer gemensamt.

Detta kapitel omfattar inte  isolerade kemiskt definierade organiska föreningar, som presenteras som ett kosttillskott i kapslar (med undantag av mikrokapslar), exempelvis av gelatin, eftersom kapslar utgör en form som inte omfattas av anmärkning 1 till detta kapitel.

Anmärkning  1 a)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 29, allmänna anvisningar, A, de fyra första styckena.

Detta kapitel omfattar bl.a.:

1.

Antracen med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent (undernr 2902 90 00).

2.

Bensen med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent (undernr 2902 20 00).

3.

Naftalen med en stelningspunkt på lägst 79,4 °C (undernr 2902 90 00).

4.

Toluen (toluol) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent (undernr 2902 30 00).

5.

Xylener (xyloler) med en xylenhalt av minst 95 viktprocent (alla isomerer sammantagna) (undernr 2902 41 00 till 2902 44 00).

6.

Etan och andra mättade acykliska kolväten (med undantag av metan och propan) i form av isolerade isomerer med en renhetsgrad av minst 95 volymprocent för gasformiga produkter1 och 95 viktprocent för icke-gasformiga produkter (undernr 2901 10 00).

7.

Etylen med en renhetsgrad av minst 95 volymprocent (undernr 2901 21 00).

8.

Propen med en renhetsgrad av minst 90 volymprocent (undernr 2901 22 00).

9.

Fettalkoholer med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent beräknad på den vattenfria produkten och innehållande sex eller flera kolatomer (undernr 2905 16, 2905 17 00 eller 2905 29 90).

10.

Kresoler (isolerade eller blandade isomerer) med en samlad kresolhalt av minst 95 viktprocent (undernr 2907 12 00).

11.

Fenol med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent (undernr 2907 11 00).

12.

Xylenoler (isolerade eller blandade isomerer) med en samlad xylenolhalt av minst 95 viktprocent (undernr 2907 19 10).

13.

Fettsyror (med undantag av oljesyra) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent beräknad på den vattenfria produkten och innehållande sex eller flera kolatomer (nr 2915 och 2916).

14.

Oljesyra med en renhetsgrad av minst 85 viktprocent beräknad på den vattenfria produkten (undernr 2916 15 00).

15.

Pyridin med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent (undernr 2933 31 00).

16.

Metylpyridin (pikolin), 5-etyl-2-metylpyridin (5-etyl-2-pikolin) och 2-vinylpyridin med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent (undernr 2933 39).

17.

Kinolin med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent beräknad på den vattenfria produkten (bestämd genom gaskromatografi) (undernr 2933 49 90).

18.

1,2-dihydro-2,2,4-trimetylkinolin med en renhetsgrad överstigande 85 viktprocent beräknad på den vattenfria produkten (undernr 2933 49 90).

19.

Akridin med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent beräknad på den vattenfria produkten (bestämd genom gaskromatografi) (undernr 2933 99 80).

20.

Derivaten av fettsyrorna och fettalkoholerna i punkt 9, 13 och 14 (t.ex. salter, estrar (med undantag av glycerinestrar), aminer, amider, nitriler) förutsatt att de uppfyller de villkor som fastställts för motsvarande fettsyror och -alkoholer.

1Det gasformiga tillståndet konstateras vid 15 °C och ett tryck av 1 013 mbar.


Anmärkning 1 b)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 29, allmänna anvisningar, A, sista stycket.

Anmärkning 1 d)

Med vattenlösningar förstås endast verkliga vattenlösningar även om ämnet, på grund av otillräcklig vattenmängd, endast är delvis upplöst.

Anmärkning 1 f)

Beträffande tillsättningen av ett stabiliseringsmedel, damningshindrande medel, färgämne eller luktämnen hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 29, allmänna anvisningar, A, näst sista stycket.

Anmärkning 1 g)

Beträffande tillsättningen av ett stabiliseringsmedel, damningshindrande medel, färgämne eller luktämnen hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 29, allmänna anvisningar, A, näst sista stycket.

Anmärkning 5

Bestämmelserna i denna anmärkning gäller endast klassificeringen av de berörda produkterna enligt HS-nummer (se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 29, allmänna anvisningar, G).

För klassificering enligt varunummer inom ett HS-nummer används bestämmelserna i anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

I. KOLVÄTEN SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV KOLVÄTEN

2902Cykliska kolväten

2902 19 00Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. azulen (bicyklo[5,3,0]dekapentaen) och alkylderivat av detta, t.ex. kamazulen (7-etyl-1,4-dimetylazulen), guajazulen (7-isopropyl-1,4-dimetylazulen), vetiverazulen (2isopropyl-4,8-dimetylazulen).

2903 39 28

Perfluorerade mättade fluorider

Detta undernummer omfattar koltetrafluorid (tetrafluorometan).

2903 39 28Perfluorerade mättade fluorider

Detta undernummer omfattar koltetrafluorid (tetrafluorometan).

2903 39 39Andra omättade fluorider

Detta undernummer omfattar tetrafluoretylen och trifluoroetylen.

2903 81 001,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet lindan (ISO, INN)

Detta undernummer omfattar lindan (ISO, INN). Lindan är gammaisomeren av hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)) med en renhetsgrad av minst 99 %. Endast denna gammaisomer av HCH har insektsbekämpande egenskaper. Lindan används inom jordbruket och för behandling av trä.
II. ALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV ALKOHOLER

2905Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer

2905 14 90Andra

Detta undernummer omfattar endast följande alkoholer: sek-butylalkohol (butan-2-ol) och isobutylalkohol (2-metylpropan-1-ol).

2905 19 00Andra
Detta undernummer omfattar pentanol (amylalkohol) av följande: n-amylalkohol (pentan-1-ol), sek-amylalkohol (pentan-2-ol), tert-amylalkohol (2-metylbutan-2-ol, amylenhydrat), isoamylalkohol (3-metylbutan-1-ol), sek-isamylalkohol (3-metylbutan-2-ol), 2-metylbutan-1-ol, neopentylalkohol (neoamyl, 2,2dimetylpropan-1-ol), pentan-3-ol.

2905 44 11 till 2905 44 99D-glucitol (sorbitol)
Dessa undernummer omfattar endast D-glucitol (sorbitol) som uppfyller bestämmelserna i anmärkning 1 till detta kapitel. De typer av D-glucitol (sorbitol) som inte uppfyller dessa bestämmelser klassificeras enligt undernr 3824 60 11 till 3824 60 99.

2906Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer

2906 11 00Mentol
Detta undernummer omfattar endast (–)-paramentol-3 ((–)-trans-1,2-cis-1,5-isopropyl-2-metyl-5-cyklohexanol), (±)-paramentol-3 och (+)-paramentol-3.

Undernumret omfattar inte neomentol, isomentol och neoisomentol (undernr 2906 19 00).
VI. FÖRENINGAR MED KETON- ELLER KINONFUNKTION

2914Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2914 50 00Ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion


Med ”annan syrefunktion” i detta undernummer förstås de syrefunktioner som nämns i de föregående numren i detta kapitel, med undantag av alkohol-, aldehyd- och fenolfunktionerna.

2914 61 00 till 2914 69 80Kinoner

Dessa undernummer omfattar de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2914, E och F. Begreppet ”kinoner” i dessa undernummer skall förstås i stora drag, dvs. ”kinoner, även med annan syrefunktion”. De omfattar därför kinoner med annan syrefunktion (med undantag av kinonfunktionen), kinonalkoholer, kinonfenoler, kinonaldehyder och kinoner med annan syrefunktion (med undantag av ovanstående).

2915VII. KARBOXYLSYROR OCH DERAS ANHYDRIDER, HALOGENIDER, PEROXIDER OCH PEROXISYROR SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA FÖRENINGAR
Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Beträffande renhetsgraden för fettsyror och derivat av dessa hänvisas till de förklarande anmärkningarna till detta kapitel, allmänna anvisningar, anmärkning 1 a, punkt 13 och 20.

2916Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Beträffande renhetsgraden för fettsyror och derivat av dessa hänvisas till de förklarande anmärkningarna till detta kapitel, allmänna anmärkningar, anmärkning 1 a, punkt 13, 14 och 20.
IX. FÖRENINGAR MED KVÄVEFUNKTION

2921Föreningar med aminofunktion

2921 42 00Anilinderivat och salter av anilinderivat

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2921 42 till 2921 49.

2921 43 00Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa föreningar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2921 42 till 2921 49.

2921 44 00Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av dessa föreningar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2921 42 till 2921 49.

2921 45 001-Naftylamin (α-naftylamin), 2-naftylamin (β-naftylamin) och derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2921 42 till 2921 49.

2921 49 00Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2921 42 till 2921 49.

2923Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definierade

2923 20 00Lecitiner och andra fosfoaminolipider

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2923, fjärde stycket, 2.

De andra fosfoaminolipiderna enligt detta undernummer är lecitinliknande estrar (fosfatider). Dessa omfattar bl.a. cefalin, vars kvävehaltiga organiska baser är kolamin och serin samt sfingomyelin, vars kvävehaltiga baser är kolin och sfingosin.

2925Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunktion

2925 11 00Sackarin och salter av sackarin

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2925, A, första stycket, 1.
X. METALLORGANISKA FÖRENINGAR OCH ORGANISKA FÖRENINGAR AV ICKEMETALLER, HETEROCYKLISKA FÖRENINGAR, NUKLEINSYROR OCH SALTER AV NUKLEINSYROR SAMT SULFONAMIDER

2930Svavelorganiska föreningar
Svavelorganiska föreningar enligt definitionen i anmärkning 6 till detta kapitel klassificeras enligt detta nummer oavsett om de innehåller andra ickemetaller eller metaller som är direkt förbundna med kolatomer.

2932Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er)

2932 20 10 till 2932 20 90Laktoner

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2932 20.

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2932, B.

2933Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

2933 11 10 och 2933 11 90Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2933 11, 2933 21 och 2933 54.

2933 21 00Hydantoin och derivat av hydantoin

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2933 11, 2933 21 och 2933 54.

2933 49 10Halogenderivat av kinolin; derivat av kinolinkarboxylsyra

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2933, första stycket, D.


Med ’halogenderivat av kinolin’ avses i detta undernummer endast sådana derivat av kinolin i vilka en eller flera väteatomer i det aromatiska ringsystemet har bytts ut mot motsvarande antal halogenatomer.


Uttrycket ’derivat av kinolinkarboxylsyra’ omfattar derivat av kinolinkarboxylsyra i vilka en eller flera väteatomer i det aromatiska ringsystemet och/eller syrafunktionen har bytts ut. Derivat av kinolindikarboxylsyra omfattas också av detta uttryck.

4-hydroxikinolin-3-karboxylsyror (enol-tautomerer) och 4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyror (keto-tautomerer) kan samtliga betraktas som derivat av kinolinkarboxylsyra enligt undernummer 2933 49 10. En substitution på någon atom i ringen (inklusive kväve) i antingen enol- eller keto-tautomeren förändrar inte kinolinkarboxylatgruppen i molekylen.

Eftersom karboxylsyradelen inte spelar någon roll vid keto-enol-tautomeriseringen, omfattas dessutom t.ex. 4-hydroxikinolin-2-karboxylsyror och andra regioisomerer av uttrycket ’kinolinkarboxylsyra’.

Exempel:


kinolin


2933 52 00

Malonylkarbamid (barbitursyra) och salter av malonylkarbamid

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2933 11, 2933 21 och 2933 54.

2933 54 00

Andra derivat av malonylurea (barbitursyra); salter av dessa föreningar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2933 11, 2933 21 och 2933 54.

2933 79 00

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2933 79.

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2933, G 2 till 7.


XI. PROVITAMINER, VITAMINER OCH HORMONER

2936

Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av provitaminer eller vitaminer som används främst som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i lösning

Produkterna enligt detta nummer kan vara

stabiliserade med olja,

stabiliserade med hjälp av ett överdrag, t.ex. gelatin, vax, fetter, gummi av olika slag eller cellulosaderivat i form av mikrokapslar,

adsorberade på kiseldioxid.

Klassificeringen enligt detta nummer påverkas inte av tillsatsen av mjukningsmedel eller klumpförebyggande medel.

Adsorbat på jonbytare omfattas däremot inte av detta nummer utan klassificeras efter sin sammansättning och användning.

2936 90 00

Andra slag, inbegripet naturliga koncentrat

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2936 90.

2937

Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och strukturellt analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade polypeptider, använda främst som hormoner

Beträffande definitionen av uttrycket ”hormoner” och av begreppen ”använda främst som hormoner” hänvisas till anmärkning 8 till detta kapitel.

Detta nummer omfattar endast produkter som uppfyller villkoren i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, första stycket, I till VI samt andra stycket.

2937 11 00

Somatotropin, samt derivat och strukturella analoger av somatotropin

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, lista över produkter som skall klassificeras enligt nr 2937, A 1.

2937 12 00

Insulin och salter av insulin

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, lista över produkter som skall klassificeras enligt nr 2937, A 2.

2937 19 00

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, lista över produkter som skall klassificeras enligt nr 2937, A 3 till 20.

2937 21 00 till 2937 29 00

Binjurebarkhormoner samt derivat och strukturella analoger av binjurebarkhormoner

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, lista över produkter som skall klassificeras enligt nr 2937, B.

Se också i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, ”Lista över steroider använda främst på grund av sin hormonfunktion” beträffande de produkter som har beteckningen ”kortikosteroid”.

2937 21 00

Kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) och prednisolon (dehydrohydrokortison)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, lista över produkter som skall klassificeras enligt nr 2937, B 1 a till d.

2937 22 00

Halogenerade derivat av binjurebarkhormoner

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, lista över produkter som skall klassificeras enligt nr 2937, B 2.

2937 23 00

Östrogener och progestogener

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, lista över produkter som skall klassificeras enligt nr 2937, B 3.

Se också i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, ”Lista över steroider” beträffande de produkter som har beteckningen ”östrogen” eller ”progestogen”.

2937 29 00

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, lista över produkter som skall klassificeras enligt nr 2937, B 1 e och f och B 4.

2937 50 00

Prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener samt derivat och strukturella analoger av sådana ämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, lista över produkter som skall klassificeras enligt nr 2937, C.

2937 90 00

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2937, lista över produkter som skall klassificeras enligt nr 2937, D.


XII. GLYKOSIDER OCH VÄXTALKALOIDER, NATURLIGA ELLER SYNTETISKT REPRODUCERADE, SAMT SALTER, ETRAR, ESTRAR OCH ANDRA DERIVAT AV SÅDANA ÄMNEN

2938

Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider

Glykosider enligt detta nummer består av en sockerdel och en icke-sockerdel (aglykon). Dessa delar är bundna till varandra via sockrets anomeriska kolatom. Följaktligen anses inte sådana produkter som vaccinin och hamamelitannin enligt nr 2940 vara glykosider.

De vanligaste naturligt förekommande glykosiderna är O-glykosider. Det finns dock även naturligt förekommande N-glykosider, S-glykosider och C-glykosider, i vilka sockrets anomeriska kol är bundet till aglykonen via en kväveatom, svavelatom eller kolatom (t.ex. sinigrin, aloin, scoparin).

Följande produkter omfattas inte av detta nummer:

a)

Nukleosider och nukleotider enligt nr 2934 (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2934, tredje stycket, D 5).

b)

Alkaloider enligt nr 2939 (t.ex. tomatin).

c)

Antibiotika enligt nr 2941 (t.ex. toyocamicin).

2938 90 10

Digitalisglykosider

Förutom de föreningar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2938, tredje stycket, 2, omfattar detta undernummer bl.a.:

Acetyldigitoxin, acetyldigoxin, acetylgitoxin.

Deacetyllanatosid A, B C och D.

Digifolein, diginatin, diginin, digipurpurin, Digitalinum verum och germanicum.

Gitalin, gitaloxin, gitonin, gitoxin, glukoverodoxin.

Lanafolein, lanatosid A, B, C och D.

Tigonin, verodoxin.

2938 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar de föreningar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2938, tredje stycket, 4 till 9 och de två sista styckena.

2939

Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider

2939 69 00

Andra

Detta undernummer omfattar följande alkaloider ur rågmjöldryga: Ergotaminin, ergosin och ergosinin; ergokristin och ergokristinin; ergokryptin och ergokryptinin; ergokornin och ergokorninin, ergobasin och ergobasinin samt derivat av dessa, t.ex. dihydroergotamin, dihydroergotoxin, metylergobasin.

2939 71 00

Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetaminracemat; salter, estrar och andra derivat av sådana ämnen


Detta undernummer inbegriper syntetiskt reproducerade alkaloider.

2939 79

Andra


Se de förklarande anmärkningarna till undernummer 2939 71 00.


XIII. ANDRA ORGANISKA FÖRENINGAR

2941

Antibiotika

2941 10 00

Penicilliner samt penicillinderivat med penicillinsyrastruktur; salter av dessa ämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2941 10.

Exempel på penicillin är bl.a. bensylpenicillinnatrium (fenacetylpenint natrium), amylpenicillinnatrium (n-karboxyhexenylpenint natrium), biosyntetiska penicilliner och depåpenicilliner, t.ex. prokainpenicillin och benzatindipenicillin.

2941 20 30 och 2941 20 80

Streptomyciner och streptomycinderivat; salter av dessa ämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2941 20.

Förutom streptomycin omfattar dessa undernummer dihydrostreptomycin, mannosidostreptomycin och salter av samtliga dessa produkter, t.ex. sulfater och pantotenater.

2941 30 00

Tetracykliner och tetracyklinderivat; salter av dessa ämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2941 30.

Detta undernummer omfattar bl.a. oxitetracyklin och tetracyklinhydroklorid.

2941 40 00

Kloramfenikol och kloramfenikolderivat; salter av dessa ämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2941 40.

2941 50 00

Erytromycin och erytromycinderivat; salter av dessa ämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2941 50.

Erytromycinsalter omfattar bl.a. hydroklorid, sulfat, citrat, palmitat, stearat och glukoheptonat. Med syraklorider bildar erytromycin motsvarande estrar och med syraanhydrider bildar det monoestrar, t.ex. glutarat, maleat och ftalat.

KAPITEL 30

FARMACEUTISKA PRODUKTER

Allmänna anmärkningar
Beskrivningen av en produkt som ett medikament i Europeiska unionens lagstiftning (med undantag av beskrivningar som särskilt berör klassificeringen i Kombinerade nomenklaturen) eller i medlemsstaternas nationella lagstiftning eller i någon farmakopé är inte avgörande för klassificeringen enligt detta kapitel.

Kompletterande anmärkning 1

1.  Örtmediciner är preparat baserade på ett eller flera verksamma ämnen som framställts genom att växter eller växtdelar utsatts för processer såsom torkning, krossning, extraktion eller rening.

Med verksamt ämne avses ett kemiskt definierat ämne, en grupp av kemiskt definierade ämnen (t.ex. alkaloider, polyfenoler, antocyaniner) eller ett växtextrakt. Dessa verksamma ämnen måste ha medicinska egenskaper för att förebygga eller behandla specifika sjukdomar eller åkommor.

2.  Homeopatika är läkemedel som framställts av produkter, ämnen eller kompositioner kallade homeopatiska stamlösningar (modertinkturer). Graden av utspädning måste anges (t.ex. D6).

3.  Vitaminer och mineralpreparat är preparat baserade på vitaminer enligt nummer 2936, mineraler (inbegripet spårämnen) och blandningar därav. De används för att behandla eller hindra specifika sjukdomar, åkommor eller symptom därpå. Sådana preparat innehåller en mycket större – vanligtvis åtminstone tre gånger större – mängd vitaminer eller mineraler än rekommenderat dagligt intag (RDI).

Vad beträffar det  rekommenderade dagliga intaget (RDI) för vissa vitaminer och mineraler, se t.ex. tabellen i bilaga XIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna (EUT L 304, 22.11.2011, s. 58) som återges nedan:

Vitaminer och mineralerRDI                  

Vitamin A

800 μg

Vitamin D

5 μg

Vitamin E

12 mg

Vitamin K

75 μg

Vitamin C

80 mg

Tiamin

1,1 mg

Riboflavin

1,4 mg

Niacin

16 mg

Vitamin B6

1,4 mg

Folsyra

200 μg

Vitamin B12    

2,5 μg

Biotin

50 μg

Pantotensyra    

6 mg

Kalium

2 000 mg

Klorid

800 mg

Kalcium

800 mg

Fosfor

700 mg

Magnesium

375 mg

Järn

14 mg

Zink

10 mg

Koppar

1 mg

Mangan

2 mg

Fluorid

3,5 mg

Selen

55 μg

Krom

40 μg

Molybden

50 μg

Jod

150 μg

 

4.  Rekommenderat dagligt intag (RDI) av essentiella aminosyror för vuxna med en vikt av 70 kg, enligt det gemensamma samrådet 2007 med experter från FAO, WHO och UNU.
 

Essentiell aminosyra    RDI (mg)

Histidin

    700

Isoleucin

   1 400

Leucin

   2 730

Lysin

   2 100

Metionin + cystein

   1 050

Cystein

    287

Metionin

    728

Fenylalanin + tyrosin

   1 750

Treonin

   1 050

Tryptofan

    280

Valin

   1 820


Rekommenderat dagligt intag (RDI) av essentiella fettsyror för vuxna med en vikt av 70 kg, enligt det gemensamma samrådet 2007 med experter från FAO, WHO och UNU.

Typ av essentiella fettsyror

Namn på den essentiella fettsyran

RDI (g)

n-3-fleromättade fettsyror

linolensyra (ALA)

2

långkedjiga n-3-fleromättade fettsyror

EPA plus DHA

0,25

n-6-fleromättade fettsyror

linolsyra

10

  

Nummer 3004 omfattar bland annat inte näringstillskott eller dietpreparat (se även anmärkning 1 a till detta kapitel).

3001

Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, även pulveriserade; extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk; heparin och salter av heparin; andra ämnen och material från människor eller djur, beredda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

3001 20 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. den så kallade intrinsic factor (torkat, renat extrakt av magslemhinna av svin).

3001 90 20 till 3001 90 98

Andra slag

Utöver de körtlar och andra organ som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3001, A omfattar dessa undernummer bl.a. hypofys, binjurekapslar och sköldkörtel.

3001 90 91

Heparin och salter av heparin

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3001, C.

3002

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod och immunologiska produkter, även modifierade eller erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter

3002 12 00

Immunsera och andra fraktioner av blod

Detta undernummer omfattar de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3002, C 1, andra och tredje stycket.

Detta undernummer omfattar bl.a. normalsera, blodplasma, fibrinogen, fibrin och blodalbumin, förutsatt att det är berett
för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk (t.ex. albumin från människor som erhållits genom fraktionering av blodplasma
från människoblod).

Blodalbumin som inte är berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk omfattas därför inte av detta kapitel (anmärkning 1
h till detta kapitel) (nr 3502).

Det omfattar inte sera som används som blodgrupperingsreagens (nr 3006).

3002 13 00 till 3002 19 00

Immunologiska produkter och Andra

Dessa undernummer omfattar den produkt som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3002, C 2.

3002 20 00

Vacciner för människor

Beträffande tolkningen av begreppet vacciner hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3002, D 1.

3002 30 00

Vacciner för djur

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 3002 20 00.

3002 90 50

Kulturer av mikroorganismer

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3002, D 3.

3002 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. toxiner och, om de utgör ”liknande produkter”, de symbiotiska parasiter som används för behandling av vissa sjukdomar, t.ex. Plasmodium (malariaparasiten) och Trypanosoma cruzi.

3003

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005eller 3006) bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk men som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

3003 10 00

Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat

Detta undernummer omfattar även kombinationer av penicillin och streptomycin.

3004

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 eller 3006) bestående av blandade eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, föreliggande i avdelade doser (inbegripet doser i form av system för transdermal administration) eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

I motsats till föregående nummer omfattar detta nummer även ”oblandade produkter”. Beträffande tolkningen av begreppet ”oblandade produkter” hänvisas till anmärkning 3 a till detta kapitel och till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3004, fjärde och femte stycket.

Begreppen ”i avdelade doser (inbegripet doser i form av system för transdermal administration)” och ”i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk” definieras i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3004, första och andra stycket.

Numret omfattar också medikamenter som föreligger i förpackningar för långvarigt bruk eller för sjukhus och liknande institutioner. Dessa förpackningar innehåller ett större antal enheter av produkten och det finns i allmänhet en anvisning på förpackningen om att produkterna är avsedda för långvarigt bruk eller för bruk på sjukhus.

Medikamenter i ampuller eller flaskor som t.ex. innehåller antibiotika, hormoner eller lyofiliserade produkter är inte undantagna från detta nummer även om de före användningen måste tillsättas pyrogenfritt vatten eller något annat lösningsmedel.


Detta nummer omfattar bland annat beredningar som innehåller en tillräcklig mängd aktiva substanser per dygnsdos (t.ex. hormoner eller kofaktorer) för att ge terapeutisk eller profylaktisk effekt mot en viss sjukdom eller åkomma. Den rekommenderade dygnsdosen anges på dessa produkters etikett eller förpackning eller i den medföljande bruksanvisningen.

 

Världshälsoorganisationen (WHO) har utarbetat ett anatomiskt, terapeutiskt och kemiskt klassificeringssystem (WHO ATC-DD-index) (https://www.whocc.no/atc_ddd_index/). I detta anges den definierade dygnsdos (DDD) som ger terapeutiska eller profylaktiska effekter när ämnet används i kvantiteter som motsvarar eller överstiger de mängder som anges i indexet.

 

I följande tabell visas definierad dygnsdos för de ämnen som anges:

Namn på den aktiva substansen

Definierad dygnsdos

Enhet

Administreringsväg

α-liponsyra
eller Tioktinsyra


0,6

g

oral

0,6

g

parenteral

Glukosaminsulfat

1,5

g

oral

Levokarnitin


2

g

oral

2

g

parenteral

Lovastatin

45

mg

oral

Melatonin

2

mg

oral

N-acetylcystein

0,5

g

oral

Yohimbin

15

mg

oral

3005

Vadd, förbandsgas, bindor och liknande artiklar (t.ex. färdiga förband, häftplåster och kataplasmer), impregnerade eller överdragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt ändamål

3005 10 00

Häftplåster och andra artiklar belagda med ett häftande skikt

Detta undernummer omfattar inte flytande förband (undernr 3005 90 99).

3006

Farmaceutiska produkter enligt anmärkning 4 till detta kapitel

3006 10 10 till 3006 10 90

Steril katgut, liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk (inbegripet sterila resorberbara trådar för kirurgiskt eller dentalt bruk) samt sterilt lim för användning inom kirurgin för tillslutning av sår; steril laminaria och sterila laminariastift; sterila resorberbara blodstillande medel för kirurgiskt eller dentalt bruk; sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara

Uttrycken enligt dessa undernummer skall tolkas strikt. De omfattar därför inte sterila suturklämmor (nr 9018).

  

KAPITEL 31

 GÖDSELMEDEL

3103

Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska

3103 11 00 och 3103 19 00

Superfosfater

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3103, A 1.

3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg

Se anmärkning 6 till detta kapitel beträffande definitionen av ”andra gödselmedel”, som används i texten till detta nummer.

3105 10 00

Varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg

Uttrycket ”liknande former” gäller för varor som föreligger i avdelade doser. Gödselmedel som föreligger i vanliga industriella former (t.ex. granulat) anses därför inte som ”liknande former”.

3105 20 10 och 3105 20 90

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel)

Uttrycket ”som innehåller både kväve, fosfor och kalium” innebär att de angivna ämnena finns i tillräckliga mängder för att ha en verklig gödselverkan och inte bara utgör orenheter.

Kväve kan föreligga som nitrater, ammoniumsalter, karbamid, kalciumcyanamid eller andra organiska föreningar.

Fosfor föreligger i allmänhet som fosfater, som är mer eller mindre lösliga, eller ibland i organisk form.

Kalium föreligger som salter (karbonat, klorid, sulfat, nitrat, osv,).

I handeln anges halten av kväve, fosfor och kalium som N, P2O5 respektive K2O.

Dessa undernummer omfattar de gödselmedel som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3105, B och C, förutsatt att de innehåller de tre gödselverkande ämnena kväve, fosfor och kalium. De går ibland under benämningen ”NPK-gödselmedel”.

Kemiskt definierade ammoniumkaliumfosfater omfattas inte av dessa undernummer (undernr 2842 90 80).

3105 51 00 och 3105 59 00

Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor

Beträffande tolkningen av uttrycket ”som innehåller både kväve och fosfor” gäller de förklarande anmärkningarna till undernr 3105 20 10 och 3105 20 90 i tillämpliga delar.

3105 51 00

Innehållande nitrater och fosfater

Detta undernummer omfattar gödselmedel som innehåller både nitrater och fosfater av vilken katjon som helst, även ammonium, men undantaget kalium.

Den produkt som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3105, B 2, men som framställs utan tillsats av kaliumsalter, är ett exempel på ett gödselmedel som omfattas av detta undernummer.

3105 59 00

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Blandningar av mineralsalter innehållande fosfater av vilken katjon som helst (med undantag av kalium) och andra ammoniumsalter än nitrat.

2.

Fosfor-kvävegödselmedel i vilka kvävet föreligger i annan form än som nitrat eller ammoniak, dvs. i form av kalciumcyanamid, karbamid eller andra organiska föreningar.

3.

Fosfor-kvävegödselmedel av de typer som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3105, C 1 och 3.

3105 60 00

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium

Beträffande tolkningen av uttrycket ”som innehåller både fosfor och kalium” gäller de förklarande anmärkningarna till undernr 3105 20 10 och 3105 20 90 i tillämpliga delar.

Detta undernummer omfattar bl.a. gödselmedel bestående av följande blandningar:

Brända naturliga fosfater och kaliumklorid.

Superfosfater och kaliumsulfat.

Dessa undernummer omfattar inte de kemiskt definierade kaliumfosfaterna enligt undernr 2835 24 00 även om de kan användas som gödselmedel.

3105 90 20 och 3105 90 80

Andra slag

Dessa undernummer omfattar följande:

1.

Alla gödselmedel som innehåller både kväve och kalium. Dessa undernummer omfattar dock inte kemiskt definierat kaliumnitrat även om det är avsett att användas som gödselmedel (undernr 2834 21 00).

2.

Gödselmedel som innehåller ett enda gödselverkande ämne, med undantag av de produkter som omfattas av nr 3102 till 3104.


KAPITEL 32

 GARVÄMNES- OCH FÄRGÄMNESEXTRAKTER; GARVSYROR OCH GARVSYRADERIVAT; PIGMENT OCH ANDRA FÄRGÄMNEN; LACKER OCH ANDRA MÅLNINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA TÄTNINGS- OCH UTFYLLNINGSMEDEL; TRYCKFÄRGER, BLÄCK OCH TUSCH

Anmärkning 4

Uttrycket ”lösningar” i denna anmärkning och i anmärkning 6 a till kapitel 39 omfattar inte kolloidala lösningar.

 

3201

Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

3201 20 00

Mimosaextrakt (wattleextrakt)

Mimosaextrakt (wattleextrakt) utvinns ur barken av olika arter av akacia (särskilt Acacia decurrens, Acacia pycnantha, Acacia mollissima).

Svart kateku, som är ett extrakt från Acacia catechu, klassificeras enligt undernr 3203 00 10.

3201 90 20

Sumakextrakt, valoneaextrakt, ekextrakt eller kastanjextrakt

Valonea är fruktskålarna från vissa ekarter (t.ex. Quercus valonea).

3201 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. följande vegetabiliska garvämnesextrakter:

1.

Extrakter från bark av gran, mangrove, eukalyptus, pil och björk.

2.

Extrakter från tizera- och urundayträ (Astronium balansae Engl.).

3.

Extrakter från myrobalan- och dividivifrukter.

4.

Extrakter från gambirblad.

3202

Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvningspreparat, även innehållande naturliga garvämnen; enzymatiska garveripreparat

3202 10 00

Syntetiska organiska garvämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3202, I A.

3202 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3202, I B och II.

3203 00

Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (inbegripet färgämnesextrakter men inte djurkol), även kemiskt definierade; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel på basis av färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung

3203 00 10

Färgämnen av vegetabiliskt ursprung och preparat på basis av sådana färgämnen

Extrakter av vissa sorter av gulbär används inte huvudsakligen som färgämne och omfattas därför inte av detta undernummer. Detta gäller särskilt extrakter av bär av Rhamnus cathartica, som används till medicinska ändamål och därför klassificeras enligt undernr 1302 19 70.

Detta undernummer omfattar även svart kateku. Svart kateku är ett färgämnesextrakt som utvinns ur en akaciasort (Acacia catechu).

3204

Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel på basis av syntetiska organiska färgämnen; syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer, även kemiskt definierade

3204 11 00 till 3204 19 00

Syntetiska organiska färgämnen samt preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel på basis av sådana färgämnen

Dessa undernummer omfattar följande:

1.

Syntetiska organiska färgämnen, även blandade med varandra och även försatta med icke färgande mineralämnen, men innehållande små mängder ytaktiva produkter eller andra tillsatser för att underlätta att färgen tränger in och fixeras (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3204, I, andra stycket, A och B).

2.

De preparat som nämns i anmärkning 3 till detta kapitel, dvs. de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3204, I, andra stycket, C till E).

Beträffande de färgämnen enligt undernr 3204 11 00 till 3204 19 00 som på grund av sin användning kan tillhöra två eller flera kategorier enligt olika undernummer hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3204 11 till 3204 19, elfte stycket för fastställande av deras klassificering.

3204 11 00

Dispersionsfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3204 11 till 3204 19, andra stycket.

3204 12 00

Sura färgämnen, även metallkomplexa, samt preparat på basis av sådana färgämnen; betningsfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3204 11 till 3204 19, tredje och fjärde stycket.

3204 13 00

Basiska färgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3204 11 till 3204 19, femte stycket.

3204 14 00

Direktfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3204 11 till 3204 19, sjätte stycket.

3204 15 00

Kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen som i förefintligt skick är användbara som pigment) samt preparat på basis av sådana färgämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3204 11 till 3204 19, sjunde stycket.

3204 16 00

Reaktivfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3204 11 till 3204 19, åttonde stycket.

3204 17 00

Pigment samt preparat på basis av pigment

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3204 11 till 3204 19, nionde stycket.

3204 19 00

Andra, inbegripet blandningar av två eller flera färgämnen enligt nr 3204 11–3204 19

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3204 11 till 3204 19, tionde till tolfte stycket.

3204 20 00

Syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska vitmedel

Detta undernummer omfattar de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3204, II 1.

3204 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som luminoforer och som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3204, II 2 och de tre följande styckena.

3206

Andra färgämnen; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel, som inte omfattas av nr 3203, 3204eller 3205; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer, även kemiskt definierade

Se anmärkning 5 till detta kapitel.

Kärnpigment, dvs. pigment bestående av separata korn av inert material (vanligtvis kisel) som genom en särskild teknisk process fått en beläggning av ett lager oorganiskt färgämne, klassificeras enligt det nummer som motsvarar beläggningens färgämne.

Följaktligen klassificeras t.ex. pigment av ovannämnda typ med en beläggning av basiskt blykiselkromat enligt undernr 3206 20 00. Pigment med en beläggning av kopparborat eller kalciumplumbat klassificeras enligt undernr 3206 49 70.

3206 11 00 och 3206 19 00

Pigment och preparat på basis av titandioxid

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3206, A 1 och, beträffande preparat enligt dessa undernummer, de fyra stycken som följer efter punkt 13.

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3206 19.

3206 20 00

Pigment och preparat på basis av kromföreningar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3206, A 2 och, beträffande preparat enligt detta undernummer, de fyra stycken som följer efter punkt 13.

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Molybdatrött, bestående av blandkristaller av blymolybdat, blykromat och vanligtvis blysulfat.

2.

Blandkristaller av blysulfat, blykromat, bariumkromat, zinkkromat eller strontiumkromat.

3.

Pigment på basis av ferrokromat (”sideringult”), kaliumdikromat och kalciumdikromat eller kromoxid.

3206 41 00

Ultramarin och preparat på basis av ultramarin

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3206, A 3 och, beträffande preparat enligt detta undernummer, de fyra stycken som följer efter punkt 13.

3206 42 00

Litopon och andra pigment och preparat på basis av zinksulfid

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3206, A 4 och, beträffande preparat enligt detta undernummer, de fyra stycken som följer efter punkt 13.

3206 49 10

Magnetit

Detta undernummer omfattar endast finmalen magnetit.

Magnetit anses som finmalen när minst 95 viktprocent passerar genom en sikt med en masktäthet av 0,045 mm.

3206 49 70

Andra

Förutom de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3206, A 5 till 13 och, beträffande preparat enligt detta undernummer, de fyra stycken som följer efter punkt 13 omfattar detta undernummer följande:

1.

Manganblått, som är ett pigment på basis av bariummanganat och bariumsulfat.

2.

Syntetisk ockra, som är ett pigment som utvinns ur syntetiska järnoxider.

3.

Gult pigment på basis av nickeltitanat.

Beträffande pigment bestående av finmalen malm tolkas uttrycket ”finmalen” på samma sätt som för magnetit enligt undernr 3206 49 10.

3206 50 00

Oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3206, B.

3207

Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger och liknande preparat av sådana slag som används inom keramik-, emaljerings- eller glasindustrin; fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor

3207 10 00

Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och liknande preparat

Detta undernummer omfattar de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3207, första stycket, 1.

Undernumret omfattar bl.a.:

1.

Så kallat ”koboltaluminat”, bestående av en icke-stökiometrisk blandning av aluminiumoxid och koboltoxid.

2.

Så kallat ”koboltsilikat”, bestående av en icke-stökiometrisk blandning av kiseloxid och koboltoxid.

3.

Blandningar av kromoxid och koboltoxid.

4.

Blandningar av järn-, krom- och zinkoxid.

5.

Blandningar av bly- och järnantimonat.

6.

Vanadingult, bestående av zirkoniumoxid och små mängder av vanadinpentoxid.

7.

Vanadinblått, bestående av zirkoniumsilikat och små mängder av vanadintrioxid.

8.

Praseodymgult, bestående av zirkoniumsilikat och praseodymoxid.

9.

Järnrött, bestående av zirkoniumsilikat och järnoxid.

10.

Beredda opakmedel på basis av tennoxid, zirkoniumoxid, zirkoniumsilikat och liknande.

3207 20 10

Engober

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3207, första stycket, 3.

3207 20 90

Andra

Detta undernummer omfattar väsentligen icke frittade glasyr- och emaljmassor. Dessa produkter föreligger i allmänhet i form av pulver, korn eller flingor som vid smältning ger keramik- eller metallvaror en enhetlig, slät yta som kan vara glansig eller matt, färgad eller vit, genomskinlig eller opak.

Dessa produkter kan bestå av följande:

1.

Pulveriserade blandningar av fritta enligt undernr 3207 40 85 och andra material, t.ex. kiseldioxid, fältspat, kaolin, pigment, osv.

2.

Pulveriserade blandningar av kiseldioxid, fältspat, kaolin, kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, osv. (dvs. de icke vattenlösliga beståndsdelarna av fritta) och eventuellt pigment.

Dessa båda typer av icke frittade massor ger genomskinlig, färgad eller ofärgad beläggning

3.

De produkter som nämns i punkt 1 och 2, med tillsats av opakmedel. I detta fall utvinns en ogenomskinlig, vit eller färgad beläggning

4.

Fritta i form av pulver, korn eller flingor – sammansatta och framställda enligt beskrivningen i de förklarande anmärkningarna till undernr 3207 40 40 och 3207 40 85 – som dessutom innehåller färgade pigment eller opakmedel och eventuellt oxider för förbättring av beläggningens vidhäftningsförmåga på metallytor.

De färgpigment som används för framställning av produkter enligt detta undernummer omfattar bl.a. kobolt-, nickel-, koppar-, järn-, mangan-, uranium- och kromoxider och -salter.

Tennoxid, zirkoniumoxid och zirkoniumsilikat, titaniumoxid och arsensyraanhydrid kan tillsättas som opakmedel.

Nickel- och koboltoxid kan tillsättas för förbättring av beläggningens vidhäftningsförmåga på metallytor.

3207 30 00

Flytande lysterfärger och liknande preparat

Förutom de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3207, första stycket, 4 omfattar detta undernummer preparat på basis av silver, dispergerat i kollodium eller terpineol, som används på glimmer eller glas inom elindustrin och keramikindustrin.

3207 40 40 och 3207 40 85

Fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor

Dessa undernummer omfattar följande:

1.

Fritta, som framställs genom hastig avkylning i vatten av den flytande massa eller pasta som erhålls vid smältning av vanliga råmaterial till glas. Dessa råmaterial omfattar t.ex. kiseldioxid, natrium-, magnesium-, barium-, kalium- och kalciumkarbonat, natrium- och kaliumsulfat, natirum- och kaliumnitrat, blyoxider (blyoxid och blymönja), kaolin, fältspat, borax och borsyra.

Fritta enligt dessa undernummer används huvudsakligen för framställning av icke frittad emalj- och glasyrmassor. Varan skiljer sig från fritta enligt undernr 3207 20 10 och 3207 20 90 genom att den inte innehåller pigment, opakmedel eller oxider för förbättring av beläggningens vidhäftningsförmåga på metallytor och genom att den ger en mer eller mindre genomskinlig men inte enhetligt opak eller färgad yta när den smälts under värmepåverkan.

2.

Pulver och korn av glas som erhållits genom att krossa eller mala skärvor och avfall av glas. Liksom vissa typer av fritta i punkt 1 används dessa produkter för framställning av slippapper och slipdukar, porösa artiklar i form av rondeller, plattor, rör och liknande och för olika laboratorieändamål.

3.

Emaljmassa i form av pulver, korn, osv., som är en speciell typ av glas som används för dekoration av glasvaror. Den smälter normalt vid mellan 540 och 600 °C till en genomskinlig, vanligen färgad massa. I lös vikt omfattas varan av nr 7001 00, medan den i form av stänger, stavar eller rör omfattas av undernr 7002 20 90 eller 7002 39 00.

4.

Glas i form av flingor, även färgat eller försilvrat, som används för dekoration och framställs genom att krossa små, tunna kulor av blåst glas.

5.

Vitritglasmassa, också benämnt cellglas, i form av pulver eller korn, som framställs av en vit, grå eller svart massa, beroende på mängden orenheter, och som huvudsakligen används för tillverkning av isolering för elektriska delar (t.ex. socklar till glödlampor).

Dessa undernummer omfattar inte små reflexkulor för beläggning av biografdukar, elektroniska bildskärmar, osv (undernr 7018 20 00).

3212

Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; brons- och färgfolier; färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

3212 10 00

Brons- och färgfolier

Se anmärkning 6 till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3212, B.

3212 90 00

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3212, A och C.

Pulver och fjäll av metall som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3212, A omfattar bl.a.:

1.

Zinkpulver, som är oförenligt med syrabindare men ett utmärkt rostskyddspigment.

2.

Lamellartat rostfritt stål och nickelpulver, som används i vissa syrafasta rostskyddsfärger.

3.

Blypulver, som är ett pigment med basisk reaktion och används som rostskyddsmedel (eventuellt blandat med blymönja eller basiskt blysulfat) i oljefärger eller oljelacker som läggs på som grundskikt på stora stålkonstruktioner (hangarer, broar, viadukter, osv.).

4.

Koppar- och bronspulver vilkas lamellartade partiklar används i lacker på basis av alkohol, natur- eller konsthartser för att bilda dekorativa beläggningar.

 

KAPITEL 33

ETERISKA OLJOR OCH RESINOIDER;
PARFYMERINGS-, SKÖNHETS- OCH KROPPSVÅRDSMEDEL
 

3301

Eteriska oljor (även avterpeniserade), inbegripet ”concretes” och ”absolutes”; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor

Vissa beståndsdelar i eteriska oljor kan på grund av sin beskaffenhet modifiera lukten och bör därför helst avlägsnas, t.ex. terpenhaltiga biprodukter (t.ex. pinen, kamfen, limonen).

Eteriska oljor kan avterpeniseras genom olika metoder beroende på deras sammansättning, särskilt genom fraktionerad destillation i vakuum, fraktionerad kristallisation genom avkylning till låg temperatur, separation med hjälp av lösningsmedel, osv.

Eteriska oljor som fortfarande innehåller terpener och eteriska oljor som är naturligt terpenfria (t.ex. vintergrönolja och senapsolja) anses som "inte avterpeniserade".

3301 12 10 till 3301 19 80

Eteriska oljor från citrusfrukter

Dessa oljor erhålls nästan enbart från fruktens skal. De har en behaglig doft som liknar doften hos den frukt som används vid oljornas framställning. Orangeblomoljor och neroliolja anses inte vara eteriska oljor från citrusfrukter och klassificeras enligt undernummer 3301 29 41 eller 3301 29 91.

En avterpeniserad eterisk olja är en eterisk olja från vilken monoterpenkolväten helt eller delvis har avlägsnats.

3301 90 10

Terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3301, C.

3301 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax eller liknande (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3301, B).

2.

Vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3301, D, första till fjärde stycket).

3304

Preparat för skönhetsvård, kosmetika eller hudvård (andra än medikamenter), inbegripet solskyddsmedel; preparat för manikyr eller pedikyr:

3304 30 00

Preparat för manikyr eller pedikyr

Detta undernummer omfattar preparat för finger- och tånagelvård, vård eller behandling av nagelband och liktornar. Hudvårdspreparat, t.ex handkräm, omfattas dock inte (omfattas i allmänhet av undernr 3304 99 00).

3304 99 00

Andra

Detta undernummer omfattar produkter för hudvård (andra än medikamenter), i form av vadd, filt och bondad duk, såsom återfuktare, ansiktsvatten och ansiktstvätt. Om vadd, filt och bondad duk är impregnerade, överdragna eller belagda med produkter som ger dem huvudsaklig karaktär av parfym, kosmetika, tvål, såpa eller annat rengöringsmedel, är de undantagna från detta nummer (nr 3307 respektive 3401). (2012/C 374, 2012-12-04)

3305

Hårvårdsmedel

3305 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a. hårvatten som är hårvårdsmedel som anbringas i flytande form och som skall inverka på håret eller hårbotten. De består i allmänhet av vatten- eller alkohollösningar.

 

KAPITEL 34

TVÅL OCH SÅPA,  ORGANISKA YTAKTIVA ÄMNEN, TVÄTTMEDEL, SMÖRJMEDEL, KONSTGJORDA VAXER, BEREDDA  VAXER, PUTS- OCH SKURMEDEL, LJUS OCH LIKNANDE ARTIKLAR, MODELLERINGSPASTOR, S.K.  DENTALVAX SAMT DENTALPREPARAT PÅ BASIS AV GIPS

3401

Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, även innehållande tvål; organiska ytaktiva produkter och preparat för rengöring av huden, i form av vätska eller kräm i detaljhandelsförpackningar, även innehållande tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel

3401 11 00

För kroppsvårdsändamål (inbegripet medicinska produkter)

Detta undernummer omfattar de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3401, I, sjunde stycket, 1 och de produkter som nämns i II och IV och som är avsedda för kroppsvårdsändamål.

3401 20 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. tvål och såpa i flytande form och pastaform.

3401 30 00

Organiska ytaktiva produkter och preparat för rengöring av huden, i form av vätska eller kräm, detaljhandelsförpackningar, även innehållande tvål

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3401, III.

3402

Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva preparat, tvättmedel (inbegripet tvätthjälpmedel) och rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana som omfattas av nr 3401

3402 50 10
och
3402 50 90


Preparat i detaljhandelsförpackningar

Med ’preparat i detaljhandelsförpackningar’ enligt dessa undernummer förstås beredningar som föreligger i förpackningar redo för försäljning i detaljhandeln direkt till slutanvändare (privatpersoner, yrkesutövare, företag osv.) utan vidare bearbetning eller ompackning. Förpackningen ska vara försedd med läsliga, väl synliga och outplånliga anvisningar för preparatens avsedda användning av slutanvändaren (t.ex. säkerhets-, bruks- eller hanteringsanvisningar). Det räcker inte att endast lämna denna information på följedokumenten.

3403

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

3403 19 80

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. beredda smörjmedel för maskiner, apparater och fordon.

Detta undernummer omfattar de preparat som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3403, första stycket, A som innehåller mindre än 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

Undernumret omfattar inte sådana preparat innehållande minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral. När sådana oljor utgör den karaktärsgivande beståndsdelen i preparatet omfattas de av undernr 2710 12 11 till 2710 19 99 och i andra fall av undernr 3403 19 10.

 

Detta undernummer omfattar bl.a preparat baserade på syntetiska smörjmedel. Detta avser särskilt preparat baserade på en eller flera av följande beståndsdelar: 

Poly(alfaolefiner) eller poly(isobutener) som ger mindre än 60 volymprocent destillat vid 300 °C, omräknat till 1 013 millibar vid destillation under reducerat tryck.

Långkedjiga alkylaromater.

Estrar.

Polyglykoler.

Silikoner.


3403 91 00 till 3403 99 00

Andra slag

Dessa undernummer omfattar preparat av de slag som nämns i texten till nr 3403 utan innehåll av oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral. Som ”oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral” anses de produkter som definieras i anmärkning 2 till kapitel 27.

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Beredda smörjmedel bestående av molybdendisulfid och polypropylenglykol och andra beredda smörjmedel baserade på molybdendisulfid, även koncentrerade eller i form av stavar, stift, plattor, folier och liknande.

2.

Formsläppmedel bestående av en vattenlösning av polyetenvax och aminoalkoholtvål.

3.

Beredda smörjmedel bestående av molybdendisulfid och polypropylenglykol och andra beredda smörjmedel baserade på molybdendisulfid, även koncentrerade eller i form av stavar, stift, plattor, folier och liknande.

4.

Beredda smörjmedel för maskiner, apparater och fordon.

3405

Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat (även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana preparat), med undantag av vaxer enligt nr 3404

3405 10 00

Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller läder

De råvaror som används vid framställningen av skovårdsmedel består i allmänhet av animaliska, vegetabiliska, mineraliska eller konstgjorda vaxer, flyktiga lösningsmedel (terpentinolja, lacknafta och liknande), färgämnen och flera andra ämnen (alkohol, borax, syntetiska oljor, emulgeringsmedel och liknande).

Läderfärger, särskilt för mockaskor, anses inte som puts- och polermedel och klassificeras därför enligt undernr 3212 90 00 (om de, vilket i regel är fallet, föreligger i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln). Skovitt omfattas inte heller av detta undernummer utan av undernr 3210 00 90. Skofetter omfattar i allmänhet av undernr 3403 11 00 eller 3403 91 00.

3405 20 00

Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trämöbler eller andra trävaror

Produkter som är avsedda för underhåll av trä (golv, möbler och andra trävaror) rengör dessa föremål och lämnar en skyddande film som sedan den torkat och eventuellt polerats ger en klarare färg och en glänsande yta. Produkter av detta slag föreligger vanligen i dunkar, flaskor, rondeller eller aerosolflaskor. Förutom vaxer, lösningsmedel, färgämnen och särskilda tillsatser i puts- och polermedel för skodon ingår ofta några av följande produkter vid tillverkningen: fettsyror, vegetabiliska oljor (t.ex. palmolja, linolja) eller mineraloljor, tvål eller ytaktiva ämnen, hartser (kopal, kolofonium och liknande), silikoner, parfymer (t.ex. tallbarrsolja, rosmarinolja) insektsbekämpningsmedel och liknande, men inte slipmedel.

3405 30 00

Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än metallpolermedel

Produkter som är avsedda för underhåll av fordonskarosser består vanligen av en vaxartad emulsion eller lösning innehållande silikoner, oljor, emulgermedel och eventuellt milda slipmedel.

3405 40 00

Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel

Skurpulver för badkar, handfat, kakelplattor och liknande består av blandningar av mycket finfördelade slipmedel (t.ex. pimsten, sandsten) och pulveriserade rengöringsmedel (t.ex. anjonaktiva ytaktiva ämnen, tvålpulver, natriumfosfat, vattenfritt natriumkarbonat). De föreligger i allmänhet i form av burkar eller påsar. Skurpasta är ett slags skurmedel som framställs genom att skurpulver binds med t.ex. en vaxlösning.

3405 90 10

Metallpolermedel

Metallpolermedel återger genom ytbehandling korroderade, nedsmutsade eller patinerade metaller deras ursprungliga utseende. Resultatet uppnås genom slipning (mekanisk polering med ett slipmedel) och genom kemisk eller rengörande verkan av syror eller alkalier på oxider, sulfider och andra anlöpningar.

De råvaror som används vid framställningen av metallpolermedel består av mycket finfördelade slipmedel (t.ex. pimsten, kalk, kiselgur, trippel, bentonit, kisel), syror (t.ex. oxalsyra, oljesyra, fosforsyra, svavelsyra), flyktiga lösningsmedel (t.ex. lacknafta, trikloretylen, denaturerad alkohol), alkalier (t.ex. ammoniak, soda), ytaktiva produkter som sulfonerade fettalkoholer, fetter, tvål och i vissa fall färgämnen och syntetiska parfymer.

Metallpolermedel föreligger i form av pulver, pastor, krämer eller emulsioner och i flytande form. Beroende på formen säljs de i flaskor, dunkar, tuber, plåtburkar eller påsar eller som block, käglor, stavar eller liknande.

3405 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar särskilt följande:

1.

Putsmedel för glas, som i allmänhet består av vatten, alkohol, en liten mängd ammoniak eller syra (t.ex. oxalsyra, vinsyra) och ett milt slipmedel.

2.

Produkter för polering, putsning och finslipning av andra material.


KAPITEL 35

PROTEINER; MODIFIERAD STÄRKELSE; LIM OCH KLISTER; ENZYMER

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim

3501 10 10 till 3501 10 90

Kasein

Dessa undernummer omfattar kasein av de typer som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3501, A 1. Dessa typer av kasein klassificeras enligt dessa undernummer – oavsett vilken ystningsmetod som använts för att framställa dem – förutsatt att deras vattenhalt är högst 15 viktprocent. I annat fall klassificeras de enligt nr 0406.

Dessa undernummer omfattar inte produkter av typen ”cagliata” i enlighet med de förklarande anmärkningarna till undernr 0406 10 30 till 0406 10 80, tredje stycket.

3501 10 90

Annat

Kasein enligt detta undernummer används särskilt vid framställning av livsmedel för dietändamål (t.ex. kex, bröd). Det kan också användas för beredning av djurfoder.

3501 90 10

Kaseinlim

Kaseinlim, också benämnt ”kallim”, är preparat på basis av kasein och krita med tillsats av t.ex. små mängder borax eller naturlig ammoniumklorid. Det kan också innehålla fyllmedel, t.ex. fältspat.

Kalciumkaseinat utan tillsats av andra ämnen omfattas av undernr 3501 90 90 trots att det kan användas som lim.

3501 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar de kaseinater och andra kaseinderivat som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3501, A 2 respektive A 3.

Kaseinater föreligger i form av ett vitt eller ljusgult pulver och är nästan luktfria.

3504 00

Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; hudpulver, även behandlat med kromsalt

3504 00 10

Koncentrerade mjölkproteiner enligt kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel

Koncentrerade mjölkproteiner utvinns i allmänhet genom att delvis avlägsna laktos och mineralsalter från skummjölk, t.ex. genom ultrafiltrering. Produkterna är huvudsakligen sammansatta av kasein och vassleproteiner (laktoglobuliner, mjölkalbuminer och liknande) i ett förhållande av ca 4: 1. Proteinhalten beräknas genom att multiplicera kvävehalten med en omräkningsfaktor på 6,38.

När proteinhalten i koncentrerat mjölkprotein uppgår till högst 85 viktprocent beräknad på torrsubstansen omfattas produkten av undernr 0404 90.

Detta undernummer omfattar inte produkter av typen ”cagliata” i enlighet med de förklarande anmärkningarna till undernr 0406 10 30 till 0406 10 80, tredje stycket.

3504 00 90

Andra

Detta undernummer omfattar växtbaserade produkter med en hög proteinhalt av mer än 85 viktprocent beräknad på torrsubstansen. Produkter som utesluts klassificeras i allmänhet enligt nr 2106 eller 2309.

3506

Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

3506 10 00

Produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

Beträffande förpackningen av dessa produkter hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3506, första stycket, A.

Detta undernummer omfattar metylcellulosalim i flingor eller klumpar, som kan lösas upp i vatten till ett klister som är särskilt lämpligt för tapeter.

3506 99 00

Andra

Förutom de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3506, första stycket, B 1 till 3 omfattar detta undernummer bl.a. lim och klister på basis av lav, mjölpasta samt lim och klister på basis av agar-agar.

3507

Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

3507 90 90

Andra

Förutom de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3507 (med undantag av löpe och koncentrat av löpe, lipoproteinlipas och Aspergillus alkaliskt proteinas) omfattar detta undernummer bl.a. penicillinas, asparaginas och kallidinogenas (INN) (kallikrein).

KAPITEL 36

KRUT OCH  SPRÄNGÄMNEN; PYROTEKNISKA PRODUKTER; TÄNDSTICKOR; PYROFORA LEGERINGAR; VISSA  BRÄNNBARA PRODUKTER

3603 00

Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel (även elektriska)

3603 00 20

Svartkrutsstubin

Detta undernummer omfattar endast de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3603, andra stycket, A.

3603 00 30

Detonerande stubin

Detta undernummer omfattar endast de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3603, andra stycket, B.

3604

Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar

3604 10 00

Fyrverkeripjäser

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3604, första stycket, 1 a.

3604 90 00

Andra slag

Förutom de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3604, första stycket, 1 b och 2 samt andra stycket omfattar detta undernummer bl.a. tändremsor och tändrullar som används i gruvsäkerhetslampor med flamma för att påvisa gruvgas i gruvgångar. De individuella tändarna är fästa på ca 4 mm breda och ca 35 cm långa textilband. På varje band, som vanligen föreligger i rullar, finns det i allmänhet ca 30 tändare.

 

KAPITEL 37

 VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar    bildframställning

3702 32 10

Mikrofilm; film för grafiskt bruk

Mikrofilm enligt detta undernummer skiljer sig normalt inte från kinofilm, men används för bildvis reproduktion av dokument. Den används också för reproduktion av listningar av datorprogram och betecknas då med förkortningen COM. Mikrofilm föreligger i regel i bredder på 8 mm, 16 mm och 35 mm och längder på ca 30 m, 61 m, 122 m och 305 m.

Film för grafiskt bruk används inom tryckeriindustrin för fotomekanisk reproduktion av bilder och text (t.ex. fotolitografi, heliogravyr, fotokromitypografi, fotostatreproduktion).

3702 96 10

Mikrofilm; film för grafiskt bruk

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 3702 32 10.

3702 97 10

Mikrofilm; film för grafiskt bruk

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 3702 32 10.

3705

Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och framkallade, med undantag av kinofilm

3705 00 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar mikrofilmer och förminskade fotografiskt framställda reproduktioner av dokument (t.ex.
affärshandlingar, arkivdokument, tekniska ritningar).

Mikrofilm är film i form av blad (mikroficher) eller rullar bestående av en rad mikrobilder. Mikroficher klassificeras enligt detta undernummer även om de är inramade.

Undernumret omfattar inte mikrokopior på fotografiskt papper, exponerade och framkallade (i form av mikrokort, böcker och liknande), utan dessa klassificeras enligt undernr 4911 91 00.

3706

Kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår eller med enbart ljudspår

Detta nummer omfattar i fråga om ljudfilm endast sådan film som innehåller både bilder och ljudspår på samma band. Ljudfilm bestående av två band klassificeras individuellt beroende på beskaffenhet, även om båda banden föreligger tillsammans, dvs. film bestående av endast ljudspår klassificeras enligt undernr 3706 10 20 eller undernr 3706 90 52 beroende på bredden, medan film som innehåller bilder omfattas av något av dessa undernummer eller undernr 3706 90 91 eller 3706 90 99 (kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel tillämpas).

3706 10 20

Kinofilm med enbart ljudspår; negativ; mellanpositiv

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1. Originalnegativ.

2. Mellanpositiv som är avtryck av originalnegativ. I svartvit teknik betecknas de som "duplicating positives", "maroon positives", "lavender mauve positives", "master positives", "masterprints", "fine-grain masterprints" eller "lavender positives" medan de i färgteknik betecknas som "duplicating positives", "interpositives" eller "intermediate positives". Mellanpositiv har ljuslila eller rödbrunt underlag men detta kan också vara ofärgat. Sådan film används normalt inte för projicering utan är avsedda för framställning av kopior av originalnegativ. Den kan dock i undantagsfall användas för granskning, redigering eller eftersynkronisering av en film.

Som mellanpositiv anses också de tre svartvita separationspositiv som med hjälp av filter (blått, grönt och rött) framställs av de färgade originalnegativen och används för att med hjälp av liknande filter framställa ett färgat mellannegativ som är avsett för projicering av positivkopior.

3. Kopienegativ som är framställda av mellanpositiv och avsedda för projicering av positivkopior. I svartvit teknik betecknas de som "duplicating negatives" och i färgteknik som "internegatives" eller mellannegativ (1).

4. Omvända mellannegativ, som i färgteknik framställs direkt genom omvändning av originalnegativet och av vilka det framställs kopior för projicering.

5. "Matrisfilm" (röd, grön, blå), som i färgteknik framställs av negativ och av vilka det framställs kopior för projicering.

Om filmerna är minst 35 mm breda är de — med undantag av "matrisfilm" — i allmänhet försedda med den för negativ typiska perforeringen (tunnformade hål).

Detta gör det möjligt att skilja mellan mellanpositiv med ofärgat underlag och positiv film för projicering, som är försedd med för positiv typisk perforering.

__________________

(1)  Synonyma beteckningar:
— Kopienegativ: Dupe negative (engelska) — contretype négatif (franska) —  Dup Negativ (tyska) — controtipi negativi (italienska) — duplicaat-negatief    (nederländska).
— Mellannegativ: Intermediate negative, internegative (engelska) — internégatif (franska) — Zwischennegativ (tyska) — internegativi (italienska) — internegatief (nederländska).

 

                        «Positivperforering»                         «Negativperforering»  
   
                                   

Det bör dock observeras att film från vissa länder (särskilt det forna Sovjetunionen) uppvisar en unik typ av perforering (Dubray-Howell) som i hög grad liknar normal positivperforering och också förekommer hos originalnegativ, mellanpositiv och negativ och även hos positiva kopior avsedda för projicering.

"Matrisfilm" har typisk positivperforering men känns igen på sin tjocklek (nästan dubbelt så stor som positiv films), sin framträdande rödbruna färg och en viss relief hos bilderna.

3706 10 99

Annan positiv

Detta undernummer omfattar film avsedd för projicering.

Positiv film med två eller flera bildband bredvid varandra    klassificeras och förtullas enligt filmens bredd och längd sedan den skurits till, dvs.    filmens bredd och längd då den projiceras.

En film med 35 mm bredd (fyra band på vardera 8 mm plus kanter    som skärs bort) och 100 m längd anses t.ex. som en 8 mm bred och 400 m lång film.

  

3706 90 52

Kinofilm med enbart ljudspår; negativ; mellanpositiv; journalfilmer

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 3706 10 20.

För definition av begreppet "journalfilmer" hänvisas till kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel.

3706 90 91 och
3706 90 99

Annan, med en bredd av     

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 3706 10 99.

 

KAPITEL 38

DIVERSE KEMISKA PRODUKTER

3801

Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av block, plattor eller andra halvfabrikat

3801 10 00

Konstgjord grafit

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3801, 1.

3801 20 10 och 3801 20 90

Kolloidal eller halvkolloidal grafit

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3801, 2.

3801 20 90

Annan

Detta undernummer omfattar kolloidal grafit som är suspenderad i vatten eller i annat medium, med undantag av olja.

3801 30 00

Kolhaltig elektrodmassa och liknande massor för invändig beklädnad av ugnar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3801, 3 b.

3802

Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska produkter; djurkol, inbegripet använt djurkol

3802 10 00

Aktiverat kol

Aktiverat kol enligt detta undernummer har ett jodtal på minst 300 (milligram jod upptaget per gram kol), bestämt enligt metod ASTM D 4607-86.

3802 90 00

Andra slag

Aktiverad diatomit enligt detta undernummer, som har bränts tillsammans med sintringsmedel, såsom natriumklorid eller natriumkarbonat (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3802, A, tredje stycket, b 1) har i allmänhet följande kännetecken:

Det är vitt och ändrar inte färg efter vidare bränning.

Dess pH-värde i en 10 %-suspension i vatten är mellan 7,5 och 10,5.

Glödgningsförlusten vid 900 °C är mindre än 0,5 %.

Natriumhalten, uttryckt som Na2O, är högre än 1,5 %.

Detta undernummer omfattar aktiverad bentonit i enlighet med beskrivningen för aktiverade leror (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3802, A, tredje stycket, b 3). Aktiverad bentonit enligt detta undernummer skiljer sig från naturliga bentoniter hänförliga till undernr 2508 10 00 genom att pH-värdet i allmänhet är lägre än 6 (sur bentonit) eller högre än 9,5 (för en 5 %-suspension i vatten och efter en timmes stillastående) och att natriumkarbonathalten är högre än 2 % eller genom att den sammanlagda halten av utbytbart natrium och kalcium överstiger 80 mekv/100 g (aktiverad natriumbentonit).

Organofila bentoniter erhållna genom tillsats av t.ex. stearylamin omfattas i allmänhet av undernr 3824 99 96.

Naturlig bentonit med tillsats av små mängder natriumkarbonat omfattas av undernr 3824 99 96.

3803 00

Tallolja (tallsyra), även raffinerad

3803 00 10

Rå tallolja

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3803, de två första styckena.

3804 00 00

Avfallslut från tillverkning av massa av ved, även koncentrerad, avsockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet ligninsulfonater men inte tallolja enligt nr 3803

Detta nummer omfattar bl.a. koncentrerad sulfitlut.
 
Koncentrerad sulfitlut, som utvinns genom kraftig koncentration av avfallslut från tillverkning av massa av ved genom sulfitmetoden, eventuellt efter lämplig kemisk behandling för att ändra dess surhetsgrad eller alkalitet, askhalt, färg och kolloida egenskaper.

3805

Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och andra terpentinoljor, framställda genom destillation eller annan behandling av barrträ; rå dipenten; sulfitterpentin och annan rå para-cymen; ”pine oil” innehållande α-terpineol som huvudbeståndsdel

3805 10 10

Balsamterpentin

Detta undernummer omfattar endast den produkt som uteslutande och direkt erhålls genom destillation (med vattenånga) av terpentinbalsam som utsöndras från växande barrträd.

3805 10 30

Extraherad terpentin

Detta undernummer omfattar den produkt som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3805, andra stycket, 2 a.

3805 10 90

Sulfatterpentin

Detta undernummer omfattar den produkt som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3805, andra stycket, 2 b.

3805 90 10

”Pine oil”

Detta undernummer omfattar den produkt som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3805, andra stycket, 5.

3805 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. terpentin från vilken innehållet av beta-pinen nästan helt har avlägsnats genom fraktionerad destillation och efterföljande blandning av de andra fraktionerna. Denna produkt saluförs under benämningen ”rekonstituerad terpentinolja”.

3806

Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom utsmältning

3806 10 00

Kolofonium och hartssyror

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3806, A.

3806 20 00

Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolofonium eller hartssyror, andra än salter av kolofoniumaddukter

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3806, B.

3806 30 00

Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3806, C.

3806 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

De derivat av kolofonium och av hartssyror som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3806, D I samt dehydrerat kolofonium i vilket en del av hartssyran är dehydrerad och en del hydrerad, tekniska hartsaminer (t.ex. dehydroabietylamin) och tekniska hartsnitriler.

2.

Den hartssprit och de hartsoljor som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3806, D II.

3.

De naturhartser modifierade genom uppvärmning (”run gums”) som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3806, D III.

3807 00

Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck

3807 00 10

Trätjära

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3807, andra stycket, A 1.

3807 00 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3807, andra stycket, A 2 och 3 samt B, C och D.

3808

Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper)

3808

Se anmärkning 1 a.2 till kapitel 38 och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3808 , fjärde stycket punkt 1 beträffande uttrycket ’ i detaljhandelsförpackningar’.

Isolerade kemiskt definierade grundämnen eller föreningar enligt detta nummer kan anses som ’produkter i detaljhandelsförpackningar’, under förutsättning att de föreligger i förpackningar redo för försäljning i detaljhandeln direkt till slutanvändare (privatpersoner, yrkesutövare, företag osv.) utan vidare bearbetning eller ompackning. Förpackningarna ska vara försedda med läsliga, väl synliga och outplånliga anvisningar för den avsedda användningen avslutanvändaren (t.ex. säkerhets-, bruks- eller hanteringsanvisningar). Det räcker inte att endast lämna denna information på följedokumenten.

Preparat omfattas av detta nummer även om de inte föreligger i detaljhandelsförpackningar.

3808 91 10 till 3808 91 90

Insektsbekämpningsmedel

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3808, I, efter de tre asteriskerna.

3808 92 10 till 3808 92 90

Svampbekämpningsmedel

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3808, II, efter de tre asteriskerna.

3808 92 10

Preparat på basis av kopparföreningar

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Bordeauxvätska, som framställs av kopparsulfat och släckt kalk och används inom jordbruket som svampbekämpningsmedel.

2.

Preparat som framställs av basisk kopparklorid och basiskt kopparsulfat, kopparoxiklorid, kopparsilikat, kopparacetoarsenit, kopparoxid, kopparhydroxid eller kopparkarbonat och används för samma ändamål.

3.

Preparat på basis av kopparnaftenat eller kopparfosfat, som används för att skydda textilier och trä mot svampangrepp.

4.

Kelater bestående av organiska kopparsalter och metallisk tvål.

Preparaten enligt detta undernummer kan föreligga i form av pulver, lösningar eller tabletter, i lösvikt eller i detaljhandelsförpackningar och kan förutom kopparföreningar också innehålla andra aktiva ämnen, t.ex. zink-eller kvicksilverföreningar.

3808 93 90

Tillväxtreglerande medel för växter

Detta undernummer omfattar ämnen som ändrar växternas fysiologiska processer i önskad riktning. De används på hela växten, delar av växten eller i jorden.

De kan påverka t.ex.:

a)

Växtens generella tillväxt.

b)

Växtens storlek (ökning eller minskning av höjden).

c)

Rotknölarnas storlek och form.

d)

Internodlängden (förbättrad motståndskraft mot vind).

e)

Fruktmängd och -storlek.

f)

Halten av näringsreserver (kolhydrater, proteiner, fetter).

g)

Blomningstid eller frukternas mognadstid.

h)

Växternas sterilitet.

ij)

Antalet honblommor.

Tillväxtreglerande medel för växter kan indelas i fyra huvudkategorier:

1.

Auxiner, som påverkar rotbildningen, stamtillväxten och fruktutvecklingen. Den viktigaste är 3-indol-ättiksyra.

2.

Gibberelliner, som särskilt främjar knopparnas tillväxt och blomningen. De är alla avledda från gibberellinsyra.

3.

Cytokininer, som särskilt främjar celldelningen och fördröjer växtens åldrande. Mest kända är kinetin (6-furfurylaminopurin) och zeatin.

4.

Tillväxthämmande medel.

Undernummer omfattar inte följande:

a)

Gödselmedel.

b)

Jordförbättringsmedel.

c)

Ogräsbekämpningsmedel, även selektiva (undernr 3808 93 11 till 3808 93 27).

d)

Groningshindrande medel (undernr 3808 93 30).

3808 94 10 till 3808 94 90

Desinfektionsmedel

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3808, IV, de tre första styckena efter de tre asteriskerna.

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

3809 10 10 till 3809 10 90

På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

Förutom de produkter och preparat framställda på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3809, tredje stycket, A 1 och 11 samt B 1 och 2 omfattar dessa undernummer även blandningar av stärkelse eller stärkelseprodukter och borax eller karboximetylcellulosa (linnestärkelse) och blandningar av löslig stärkelse och kaolin (som används vid papperstillverkning).

3809 91 00 till 3809 93 00

Andra slag

Dessa undernummer omfattar särskilt följande produkter och preparat som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3809, tredje stycket, A, B och C under förutsättning att de inte är framställda på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter:

1.

Olika appreturmedel som används inom textilindustrin för att göra textilmaterial skrynkelhärdigt eller krympfritt. Bland dessa varor kan nämnas förkondensat av karbamidformaldehyd, melaminformaldehyd och glyoxaldikarbamid, förutsatt att de inte har samma egenskaper som polykondensationsprodukter enligt kapitel 39 eller kemiskt definierade föreningar (kapitel 29). Dessa undernummer omfattar även vattenhaltiga föreningar (t.ex. dimetylolkarbamid, trimetylolmelamin) till vilka det tillsatts parfym för att dölja lukten av formaldehyd som uppstår då produkten delvis bryts ned.

2.

Appreturmedel som förutom att de gör textilmaterial vattenavvisande gör dem synnerligen motståndskraftiga mot olja och smuts samtidigt som de fortfarande är luftgenomträngliga.

3.

Antistatmedel, dvs. appreturmedel som förhindrar att det samlas statisk elektricitet i textilfibrer eller -vävnader. Dessa är i allmänhet preparat bestående av förkondenserade vattenlösliga polyelektrolyter som efter kortvarig behandling vid måttlig temperatur kan bilda nätformiga polykondensat som är tillräckligt olösliga för att motstå upprepad vattentvätt och kemtvätt. Denna kategori omfattar också produkter bestående av en basisk, vattenlöslig, lineär polyamid framställd av dikarbonsyra (t.ex. adipin-, bärnstens- eller tereftalsyra) och polyaminer innehållande en eller flera sekundära aminogrupper (t.ex. dietylentriamin, trietylentetramin) och en produkt med alkylerande verkan (som kan förorsaka förgrening av polyamiden och således göra den olöslig genom lämplig värmebehandling) bestående av t.ex. vissa dihalogenider (polyetenglykoldijodid med relativt låg molekylvikt, epiklorhydrin och liknande).

4.

Flamskyddsmedel, som minskar t.ex. textiliers och läders antändlighet. Dessa preparat är vanligtvis baserade på ammoniumsalter, borsyra, klorparaffin, antimonoxid, zinkoxid, andra metalloxider och vissa organiska kväve- och/eller fosforföreningar.

3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor

3811 11 10

På basis av tetraetylbly

Detta undernummer omfattar preparat i vilka tetraetylbly är den enda beståndsdelen som motverkar knackning.

3811 11 90

Andra

Detta undernummer omfattar preparat i vilka tetrametylbly eller etylmetylbly eller en blandning av tetraetyl- och tetrametylbly är den enda eller huvudsakliga beståndsdelen som motverkar knackning.

3815

Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

3815 11 00 till 3815 19 90

Katalysatorer utfällda på en bärsubstans

Detta är mycket använda katalysatorer utfällda på en bärsubstans, i allmänhet genom impregnering, samtidig utfällning eller blandning. De består i regel av ett eller flera aktiva ämnen på en bärsubstans eller av blandningar på basis av aktiva ämnen. Dessa aktiva ämnen utgörs vanligen av mycket finfördelade metaller, metalloxider eller andra metallföreningar. De metaller som oftast används tillhör grupp VIII i periodiska systemet (särskilt kobolt, nickel, palladium och platina) och molybden, krom, koppar och zink. Bärsubstansen, som ibland är aktiverad, består i allmänhet av aluminiumoxid, kiselgel, fossilmjöl eller keramiskt material.

De används i industriprocesser för framställning av organiska och oorganiska föreningar och vid raffinering av petroleum (t.ex. vid ammoniaksyntes, hydrering av fetter, hydrering av olefiner).

Denna grupp katalysatorer omfattar även följande produkter:

1.

Vissa preparat på basis av föreningar av övergångsmetaller vilkas funktion är att under förbränningen underlätta oxidation, och följaktligen avlägsnande av kolrester i form av koldioxid (t.ex. i pannor och brännare).

2.

Så kallade ”efterförbränningskatalysatorer”, som är avsedda att monteras i motorfordons avgassystem för att minska föroreningen från avgaserna genom oxidation av kolmonoxid till koldioxid och genom omvandling av andra giftiga ämnen (t.ex. heterocykliska föreningar) från förbränningen av bensin.

3815 90 10 och 3815 90 90

Andra slag

Dessa undernummer omfattar blandningar av föreningar vilkas egenskaper och sammansättning beror på den kemiska reaktion som skall katalyseras. De används i allmänhet vid framställning av plast och går ofta under benämningen initiatorer, kedjeöverförare, terminatorer eller telomerer och förnätnings- eller tvärbindningsmedel.

Bland dessa produkter ingår bl.a.:

1.

Friradikalkatalysatorer

Detta är preparat, framställda på basis av organiska ämnen, som under reaktionsprocessen långsamt bryts ned och bildar brottstycken som genom sammanstötning med de ursprungliga monomererna leder till en kemisk bindning och att det bildas nya fria radikaler som kan upprepa processen och fortsätta kedjebildningen.

Till dessa hör följande:

a)

Preparat på basis av organiska peroxider R-O-O-R' (lösningar av organiska peroxider, t.ex. acetylperoxid och dibensoylperoxid). Under reaktionen bildas radikalerna RO· och R'O· som har aktiverande funktioner.

b)

Preparat på basis av azoföreningar (t.ex. azo-bis-isobutyronitril), som under reaktionsprocessen bryts ned samtidigt som de avger kväve och därigenom bildar fria radikaler.

c)

Redoxpreparat (t.ex. blandningar av kaliumperoxid och dodecylmerkaptan), i vilka aktiverande radikaler bildas på grund av en redoxreaktion.

2.

Jonkatalysatorer

Detta är i allmänhet organiska lösningar av jonbildande föreningar som kan förena sig med dubbelbindningar och bilda aktiva zoner i den utvunna produkten.

Till dessa hör följande:

a)

Zieglerkatalysatorer för framställning av polyolefiner (t.ex. blandningar av titan och trietylaluminium).

b)

Ziegler-Nattakatalysatorer (stereokatalysatorer, orienteringskatalysatorer), t.ex. en blandning av titantriklorid och trialkylaluminium för framställning av isotaktisk polypropen och av segmentsampolymerer av etylen-olefiner.

c)

Katalysatorer för framställning av polyuretaner (t.ex. blandningar av trietylendiamin och tennföreningar).

d)

Katalysatorer för framställning av aminoplast (t.ex. fosforsyra i ett organiskt lösningsmedel).

3.

Katalysatorer för polykondensationsreaktioner

Detta är preparat på basis av olika föreningar (t.ex. blandningar av kalciumacetat, antimontrioxid, titanalkoholater och liknande).

3821 00 00

Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorganismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av växtceller, mänskliga celler eller djurceller

Detta nummer omfattar inte ägg, även befruktade, som även om de kommer från intygat patogenfria flockar, inte är beredda för odling av mikroorganismer (nr 0407 och 0408)

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer

3823 11 00

Stearinsyra

Med stearinsyra förstås i detta undernummer blandningar av fettsyror, som befinner sig i fast tillstånd vid normal temperatur och som håller en ren stearinsyrehalt av minst 30 viktprocent men mindre än 90 viktprocent räknat på torrsubstansen.

Produkter av detta slag, som håller en stearinsyrehalt av minst 90 viktprocent, omfattas av undernr 2915 70 50.

3823 12 00

Oleinsyra

Med oleinsyra förstås i detta undernummer blandningar av fettsyror, som befinner sig i flytande tillstånd vid normal temperatur och som håller en ren oleinsyrehalt av minst 70 viktprocent men mindre än 85 viktprocent räknat på torrsubstansen.

Produkter, som håller en oleinsyrehalt av minst 85 viktprocent, omfattas av undernr 2916 15 00.

3823 13 00

Tallfettsyra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3823, A, andra stycket, 3.

Produkter av detta slag, som innehåller mindre än 90 viktprocent fettsyror omfattas av nr 3803 00.

3823 70 00

Tekniska fettalkoholer

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3823, B.

Detta undernummer omfattar endast tekniska fettalkoholer (blandningar av acykliska alkoholer), i vilka inga av alkoholkomponenterna omfattar minst 90 viktprocent räknat på torrsubstansen.

Produkter av detta slag, i vilka en av fettalkoholkomponenterna omfattar minst 90 viktprocent, omfattas i allmänhet av nr 2905.

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

3824 10 00

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3824, A.

3824 30 00

Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med metalliska bindemedel

Detta undernummer omfattar pulver som är färdiga att omvandlas till ”hårdmetaller” genom sintring. De består av metallkarbider (volfram-, titan-, tantal- och niobkarbider) som är blandade med varandra, även med metalliska bindemedel (kobolt- eller nickelpulver), och ofta innehåller små mängder paraffin (ca 0,5 viktprocent). Även enkla blandningar av en av de ovannämnda karbiderna och ett metalliskt bindemedel omfattas av detta undernummer medan de enskilda karbiderna omfattas av nr 2849.

3824 40 00

Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3824, B, sjunde stycket, 3.

3824 50 10

Färdigblandad betong

Detta undernummer omfattar betong som blandats med vatten och vanligtvis transporteras i bilar med betongblandare.

3824 50 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Betong som ännu inte blandats med vatten.

2.

Murbruk.

3824 60 11 till 3824 60 99

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

Dessa undernummer omfattar så kallade ”icke-kristalliserande” typer av sorbitol (D-glucitol), som i allmänhet utvinns ur glukossirap innehållande en viss mängd andra oligosackarider genom hydrering under högt tryck. Deras sorbitolhalt (D-glucitol) varierar mellan 60 och 80 viktprocent räknat på torrsubstansen medan de övriga beståndsdelarna huvudsakligen utgörs av delvis hydrerade polyalkoholer och oligosackarider. Av denna anledning är produktens benägenhet att kristallisera starkt begränsad (härav beteckningen icke-kristalliserande sorbitol (D-glucitol).

Sorbitol som uppfyller villkoren i anmärkning 1 till kapitel 29 klassificeras enligt undernr 2905 44 11 till 2905 44 99.

3824 71 00 till 3824 79 00

Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan eller propan

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3824 71 till 3824 79,

3824 99 10

Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och salter av dessa syror

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Petroleumsulfonater av kalcium eller barium, som i allmänhet innehåller 55 till 70 viktprocent mineralolja. De används ofta vid framställning av tillsatsmedel för mineraloljor.

2.

Tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral, beredda genom torrdestillation av vissa bituminösa skiffer och efterföljande behandling med svavelsyra. Produkterna av avsedda för farmaceutiskt bruk och har i allmänhet en total svavelhalt på mer än 9 viktprocent. Enligt detta undernummer klassificeras också salter av dessa syror, särskilt kalciumsalter.

3824 99 15

Jonbytare

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3824, B, sjunde stycket, 14.

Detta undernummer omfattar jonbytare på basis av sulfonerat kol och vissa typer av lera, förutsatt att de har genomgått särskild behandling för att göra dem lämpliga att användas som jonbytare (huvudsakligen av katjoner). Här ingår bl.a. glaukonit i form av aluminiumsilikatgel som utvunnits ur sandhaltig märgel av marint ursprung. Produkten används huvudsakligen för avhärdning av vatten. Till samma ändamål används produkter på basis av montmorillonit och kaolinit.

Detta undernummer omfattar även syntetiska jonbytare, t.ex. konstgjorda zeoliter och jonbytare på basis av aluminiumoxid och kiselgel.

Följande produkter ingår inte i detta undernummer:

a)

Ren kiselgel (undernr 2811 22 00).

b)

Ren aluminiumoxid, även aktiverad (undernr 2818 20 00 eller 2818 30 00).

c)

Konstgjorda zeoliter, som inte innehåller ligander (undernr 2842 10 00), i överensstämmelse med sjunde stycket, 14 i den förklarande anmärkningen till HS, nr 3824, B.

d)

Aktiverad lera (undernr 3802 90 00).

3824 99 20

Getter för vakuumrör

Detta undernummer omfattar så kallade ”getter”. Man skiljer mellan ”flash getters” och ”bulk getters”.

Den förstnämnda typen förångas i röret under framställningen. Till denna typ hör produkter bestående av både barium och aluminium, magnesium, tantal, torium och liknande i form av tråd eller pelletar samt blandningar av barium- och strontiumkarbonat på tantaltråd.

”Bulk getters” värms upp men förångas inte och har endast kontaktabsorberande verkan. De består i allmänhet av rena metaller (tantal, volfram, zirkonium, niob, torium) i form av tråd, plattor och liknande och kan därför inte klassificeras enligt detta undernummer.

3824 99 30

Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror

Naftensyror är blandningar av alicykliska monokarboxylsyror som erhållits vid raffinering av råoljor av visst ursprung (särskilt det förra Sovjetunionen).

Detta undernummer omfattar också de vattenolösliga salterna av naftensyror (t.ex. aluminium-, barium-, bly-, krom-, kalcium-, mangan-, kobolt och zinksalter) och estrar av naftensyror.

3824 99 45

Pannstensförhindrande medel och liknande preparat

Detta undernummer omfattar de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3824, B, sjunde stycket, 15 samt preparat som löser upp kalkavlagringar.

3824 99 50

Preparat för galvanoteknik

Detta undernummer omfattar t.ex. speciella preparat för metalliseringsbad, poleringsbad och produkter för galvanisk etsning.

3824 99 55

Blandningar av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol (emulgatorer för fetter)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3824, B, sjunde stycket, 11.

3824 99 65

Hjälpmedel för gjuterier (andra än sådana som omfattas av nr 3824 10 00)

Förutom de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3824, B, sjunde stycket, 6 och 43 omfattar detta undernummer bl.a.:

1.

Preparat för beläggning av gjutkärnflaskor och mönsterplattor på basis av kalciumkarbonat, vax och ett färgmedel.

2.

Preparat på basis av dextrin och natriumkarbonat som efter emulgering är avsett att användas för beläggning av stålverksformar.

3.

Sand överdragen med ett tunt lager syntetisk harts, avsedd för framställning av gjutkärnor.

4.

Produkter för avgasning av stål.

5.

Formsläppmedel (med undantag av formsläppmedel enligt nr 3403).

3824 99 70

Eldfasta, vattenfasta och liknande preparat som används inom byggnadsindustrin

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Brandskyddsprodukter (t.ex. på basis av ammoniumföreningar som under värmepåverkan sväller och bildar ett isoleringsskikt för byggnadsdelar).

2.

Produkter (i allmänhet på basis av silikat) för impregnering av fasader till skydd mot vatten.

3.

Produkter som skyddar betong mot inträngande av grundvatten.

3824 99 92 och 3824 99 93

Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består av organiska föreningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Vid klassificering av kemiska produkter eller preparat enligt dessa undernummer ska mängden vatten inte beaktas.


Termen "organiska föreningar" är tillämplig på alla organiska produkter oavsett var de är klassificerade.

Dessa undernummer omfattar oxooljor samt fraktioner av sådana oljor, som genomgått partiell eller hel förestring, alkoxylation, kondensering eller hydrolys. Det är fråga om tunga oxofraktioner (HOF) som är biprodukter från oxoprocesser (inbegripet oxosyntes), bland andra biprodukter från hydroformylering (Fischer–Tropsch-processen som omvandlar alkener till aldehyder) och destillationsåterstoder från framställningen av oxoalkoholer. De innehåller huvudsakligen aldehyder, etrar, eteralkoholer, alkoholer, estrar och karboxylsyror med mindre mängder av andra ämnen (t.ex. olefiner och paraffiner).


Dessa undernummer omfattar inte de lätta oxofraktioner (LOF) som är biprodukter från oxoprocesser och vilka huvudsakligen består av olefiner och paraffiner (nr 2710).

Meny