Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 39-40 

AVDELNING VII

Kap. 39, 40

 PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR

KAPITEL 39

PLASTER OCH PLASTVAROR

Allmänna anvisningar

De förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 39, allmänna anvisningar, ”Kombinationer av plast och andra material än textilvara”, punkt d, gäller i tillämpliga delar för kombinationer av kolfibrer och plast.

Anmärkning 6

Uttrycket ”lösningar” in denna anmärkning och i anmärkning 4 till kapitel 32 omfattar inte kolloidala lösningar.


I. PLASTER I OBEARBETAD FORM

                     

Beträffande definitionen av begreppet ”obearbetad form” hänvisas till anmärkning 6 till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 39, allmänna anvisningar, ”obearbetad form”.

3901                  

Polymerer av eten, i obearbetad form

3901 10 10 och 3901 10 90

Polyeten med en specifik vikt av mindre än 0,94 (LD)

Dessa undernummer omfattar endast homopolymerer av eten, dvs. polymerer i vilka eten utgör minst 95 viktprocent av den totala polymerhalten.

Polyetenets densitetstal skall bestämmas med hjälp av en polymer utan tillsatsmedel.

Flytande polyeten klassificeras endast enligt dessa undernummer om det uppfyller villkoren i anmärkning 3 a till detta kapitel. I annat fall omfattas det av undernr 2710 12 11 till 2710 19 99.

Polyetenvaxer klassificeras enligt nr 3404.

3901 20 10 och 3901 20 90

Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD)

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 3901 10 10 och 3901 10 90.

3901 90 30 till 3901 90 80

Andra slag

I enlighet med anmärkning 4 och anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel omfattar dessa undernummer följande:

1.Sampolymerer av eten och andra monomerer, med undantag av vinylacetat (t.ex. sampolymerer av eten och propylen), samt blandningar av polymerer av liknande sammansättning i vilka etylen är den dominerande monomera enheten.

2.


Kemiskt modifierad polyeten enligt anmärkning 5 till detta kapitel
(t.ex. klorerad polyeten och klorsulfonerad polyeten).

3902

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form

3902 10 00

Polypropen

De förklarande anmärkningarna till undernr 3901 10 10 och 3901 10 90, första stycket gäller i tillämpliga delar.

Detta undernummer omfattar inte flytande polypropen som inte uppfyller villkoren i anmärkning 3 a till detta kapitel (t.ex. tri- och tetrapropylen) (undernr 2710 12 11 till 2710 19 99).

3902 20 00

Polyisobuten

Detta undernummer omfattar den produkt som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3902, tredje och fjärde stycket.

Undernumret omfattar inte flytande polyisobuten som inte uppfyller villkoren i anmärkning 3 a till detta kapitel (t.ex. triisobuten) (undernr 2710 12 11 till 2710 19 99).

3902 30 00

Sampolymerer med propen

Detta undernummer omfattar bl.a. en sampolymer eller en blandning av sampolymerer bestående av 45 viktprocent eten, 35 viktprocent propen och 20 viktprocent isobuten eftersom propenet och isobutenet, vilkas polymerer omfattas av nr 3902, utgör 55 viktprocent av sampolymeren och därför tillsammans dominerar över etenet. Vidare är det propenet, vars sampolymerer uttryckligen nämns här, som är den dominerande monomeren i förhållande till isobutenet (anmärkning 4 och anmärkning 1 till undernummer till detta kapitel tillämpas).

Om procentandelen av propen och isobuten är den ombytta i ovanstående exempel omfattas sampolymeren i fråga däremot av undernr 3902 90 10 till 3902 90 90.

3902 90 10 till 3902 90 90

Andra slag

Dessa undernummer omfattar produkter med handelsbeteckningen poly(alfaoleofiner), som i allmänhet erhålls genom svag polymerisation av dec-1-en, följt av hydrering och åtskillnad genom destillation av de fraktioner som har hög halt av C20-, C30-, C40- och C50-kolväten. Dessa fraktioner blandas så att de bildar olika typer av kommersiella poly(alfaoleofiner).

Produkterna är vätskor som inte nödvändigtvis uppfyller villkoren i anmärkning 3 c till detta kapitel, men som uppfyller villkoren i anmärkning 3 a till samma kapitel och används som ersättning för mineraloljor vid beredningen av syntetiska och halvsyntetiska smörjoljor och ger dessa produkter ett högre viskositetsgrad, lägre flyttemperatur, större termisk stabilitet, högre flampunkt och mindre flyktighet.

3903

Polymerer av styren, i obearbetad form

Detta nummer omfattar inte styrenerade polyestrar (nr 3907).

3903 11 00 och 3903 19 00

Polystyren

De förklarande anmärkningarna till undernr 3901 10 10 och 3901 10 90, första stycket gäller i tillämpliga delar.

3904

Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form

En vinylpolymer är en sådan polymer vars monomer har den kemiska formelndär C–X-bindningen är varken en kol-kolbindning eller en kol-vätebindning.

3904 10 00

Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen

De förklarande anmärkningarna till undernr 3901 10 10 och 3901 10 90, första stycket gäller i tillämpliga delar.

3904 21 00 och 3904 22 00

Annan polyvinylklorid

De förklarande anmärkningarna till undernr 3901 10 10 och 3901 10 90, första stycket gäller i tillämpliga delar.

3904 30 00

Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat

Detta undernummer omfattar endast:

1.

Sampolymerer av vinylklorid i vilka vinylkloriden är den dominerande monomeren.

2.

Blandningar av polyvinylklorid och polyvinylacetat i vilka vinylkloriden är den dominerande monomeren.

3904 40 00

Andra sampolymerer med vinylklorid

Detta undernummer omfattar bl.a. sampolymerer av vinylklorid och etylklorid i vilka vinylkloriden är den dominerande monomeren.

3904 61 00

Polytetrafluoreten

De förklarande anmärkningarna till undernr 3901 10 10 och 3901 10 90, första stycket gäller i tillämpliga delar.

3904 69 80

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. polyklortrifluoreten och polyvinylidenfluorid.

3906

Akrylpolymerer i obearbetad form

3906 10 00

Polymetylmetakrylat

De förklarande anmärkningarna till undernr 3901 10 10 och 3901 10 90, första stycket gäller i tillämpliga delar.

3906 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar poly(akrylnitril) och polyakryliska elastomerer (ACM) i obearbetad form (ovulkaniserade).

Detta undernummer omfattar inte följande:

a)

Akrylpolymerer som utgör jonbytare (nr 3914 00 00).

b)

Sampolymerer av akrylnitril som uppfyller fordringarna enligt anmärkning 4 till kapitel 40 (kapitel 40).

3907

Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbetad form

Beträffande definitionen av prefixet ”poly” i detta nummer hänvisas till anmärkning 1 a 1 till undernummer i detta kapitel.

3907 20 11 till 3907 20 99

Andra polyetrar

Dessa undernummer omfattar också kemiskt modifierade polyetrar (med undantag av polyacetaler) (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3907, 2).

3907 40 00

Polykarbonater

Detta undernummer omfattar bl.a. sampolymerer som innehåller en komponent bestående av en polykarbonat och en komponent bestående av en plast baserad på polyetentereftalat om polykarbonatet utgör den största andelen (se de förklarande anmärkningarna till undernummer till HS, kapitel 39, B I, sjätte stycket).

3907 61 00 och 3907 69 00

Polyetentereftalat

De förklarande anmärkningarna till undernr 3901 10 10 och 3901 10 90, första stycket gäller i tillämpliga delar.

Dessa undernummer omfattar bl.a. sampolymerer som innehåller en komponent bestående av en polykarbonat och en komponent bestående av en plast baserad på polyetentereftalat om polyetentereftalatet utgör den största andelen (se de förklarande anmärkningarna till undernummer till HS, kapitel 39, B I, sjätte stycket).

3907 61 00

Med en viskositetskvot på 78 ml/g eller mer

Polyetylentereftalat med en viskositetskvot på 78 ml/g eller mer används i allmänhet vid tillverkning av flaskor.

Viskositetskvoten beräknas enligt ISO-normen 1628-5, med diklorättiksyra som lösningsmedel.

3908

Polyamider i obearbetad form

3908 10 00

Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12

De förklarande anmärkningarna till undernr 3901 10 10 och 3901 10 90, första stycket, gäller i tillämpliga delar.

3909

Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form

Beträffande klassificeringen av sampolymerer bestående av de monomerer av hartser som nämns i detta nummer samt blandningar av dessa hänvisas till anmärkning 4 till detta kapitel.

3911

Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner och andra produkter omnämnda i anmärkning 3 till detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form

3911 10 00

Petroleumhartser, kumaron-, inden- och kumaronindenhartser samt polyterpener

Polyterpener enligt detta undernummer är endast polymerer och blandningar av polymerer i vilka en eller flera monomerer av terpen utgör minst 95 viktprocent av det samlade polymerinnehållet.

3911 90 11 till 3911 90 19

Kondensations-, polykondensations- och polyadditionsprodukter, även kemiskt modifierade

Dessa undernummer omfattar bl.a. de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3911, första stycket, 2 till 5.

3912

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form

3912 11 00 och 3912 12 00

Cellulosaacetater

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3912, B, andra stycket, 1.

3912 20 11 till 3912 20 90

Cellulosanitrater (inbegripet kollodium)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3912, B, andra stycket, 2.

3912 20 11

Kollodium och celloidin

Kollodium är en lösning av cellulosanitrat innehållande 12 viktprocent kväve i en blandning av eter och alkohol. När lösningen torkar lämnar den ett elastiskt skikt av cellulosanitrat vars flexibilitet kan ökas genom tillsats av ricinolja. Kollodium kan också framställas genom upplösning av cellulosanitrat i aceton. Kollodium används för framställning av fotografiska emulsioner och till medicinska ändamål.

Celloidin framställs av kollodium genom delvis indunstning av lösningsmedlen och är ett fast ämne.

3912 20 19

Andra

Detta undernummer omfattar andra icke-mjukgjorda cellulosanitrat (nitrocellulosa) än kollodium och celloidin även om de av säkerhetsskäl är fuktade – vanligen med etanol eller butanol – eller har gjorts oskadliga på annat sätt.

3912 31 00 till 3912 39 85

Cellulosaetrar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3912, B, andra stycket, 4.

3912 31 00

Karboximetylcellulosa och salter av detta ämne

Karboximetylcellulosa framställs genom behandling av alkalicellulosa med monoklorättiksyra. Produkten används huvudsakligen som förtjockningsmedel och som skyddskolloid.

3912 39 85

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. metylcellulosa, etylcellulosa, bensylcellulosa och hydroxietylcellulosa.

3912 90 10

Cellulosaestrar

Detta undernummer omfattar bl.a. cellulosapropionat och cellulosabutyrat.

3912 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar cellulosa, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, i obearbetad form.

På grund av den form i vilken cellulosaregenerat vanligen föreligger i handeln klassificeras det i allmänhet inte enligt detta undernummer. I form av tunna, genomsynliga folier klassificeras det enligt nr 3920 eller 3921 och i form av textilfibrer enligt kapitel 54 eller 55.

Undernumret omfattar också blandningar av cellulosaestrar och cellulosaetrar (se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel).

3913

Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form

3913 10 00

Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3913, första stycket, 1.

3913 90 00

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3913, första stycket, 2 till 4.


II. AVKLIPP OCH ANNAT AVFALL AV PLAST SAMT PLASTSKROT; HALVFABRIKAT AV PLAST; ANDRA PLASTVAROR

3915

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot

Begreppet ”plast” definieras i anmärkning 1 till detta kapitel.

Numret omfattar bl.a.:

1.

Avklipp och annat avfall samt skrot av ett enda värmehärdande material (redan härdat) som har omvandlats till obearbetad form.

2.

Avklipp och annat avfall samt skrot av plaster som blandats med varandra (termoplast, värmehärdande (redan härdade) material eller bådadera) som har omvandlats till obearbetad form.

3916

Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm samt stavar, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar), även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av plast

3916 90 10

Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, även kemiskt modifierade

Dessa undernummer omfattar bl.a. enfibertråd, stavar, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar) av polyestrar, polyamider eller polyuretaner.

3916 90 50

Av additionspolymerisationsprodukter

Beträffande definitionen av begreppet ”additionspolymerisationsprodukter” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 39, allmänna anvisningar, ”polymerer”, andra stycket, 1.

Dessa undernummer omfattar bl.a. enfibertråd, stavar, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar) av polymerer av propen eller styren eller av polymerer av akryl.

3917

Rör och slangar samt rördelar (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar) och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast

Beträffande definitionen av begreppet ”rör och slangar” hänvisas till anmärkning 8 till detta kapitel.

3917 29 00

Av annan plast

Detta undernummer omfattar bl.a. rör och slangar av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, även kemiskt modifierade, t.ex. fenolhartser, aminohartser, alkydhartser och andra polyestrar, polyamider, polyuretaner och silikoner.


Detta undernummer omfattar bl.a. produkter som framställts av additionspolymerisationsprodukter, t.ex. polytetrahaloetener, polyisobuten, polymerer av styren, vinylidenklorid, vinylacetat eller andra vinylestrar och polymerer av akryl.

3918

Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast enligt definition i anmärkning 9 till detta kapitel

Detta nummer omfattar bl.a. icke-perforerade folier av plast, i rullar eller i form av plattor, av det slag som används som beläggning på t.ex. tennisbanor och terrasser.

3919

Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, även i rullar

Beträffande definitionen av uttrycket ”självhäftande” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3919, första stycket. Detta nummer omfattar inte platta produkter av plast som endast fäster vid släta ytor såsom glas.

Varor enligt detta nummer har ofta ett skyddande ark eller en skyddande remsa av papper eller plast som kan dras av. Detta skydd berör inte klassificeringen av denna produkt.

3919 10 12 till 3919 10 80

I rullar med en bredd av högst 20 cm

Dessa undernummer omfattar bl.a. klisterremsor som är försedda med öppningsremsa och sitter i en hållare som huvudsakligen tjänar som detaljhandelsemballage och vanligen inte kan återanvändas.

3919 10 12 till 3919 10 19

Remsor, som överdragits med ovulkat naturgummi eller syntetgummi

Dessa undernummer omfattar endast självhäftande klisterremsor, t.ex. remsor som utmärker sig som avsedda att endast eller uteslutande användas som fästmedel. Sådana remsor används i allmänhet för emballering av varor och liknande ändamål.

3920

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material

Se anmärkning 10 till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar inte remsor med en bredd i föreliggande skick av högst 5 mm (kapitel 54).


Detta nummer omfattar "stenpapper" bestående av stenmjöl (ca 80 viktprocent kalciumkarbonat) och plast (ca 20 viktprocent plast) där plasten ger produkten dess flexibla grundegenskaper, eftersom stenmjölet bara fungerar som fyllmedel. Stenpapper är ett pappersliknande material som kan behandlas som papper (dvs. genom tryckning, skärning, vikning och klistring), eftersom det har ett densitetsintervall liknande papper framställt av cellulosa. Det är lämpligt t.ex. för pappersvaror, påsar, förpackningar, klistermärken, smörpapper, förpackningar och behållare.

3920 20 80

Med en tjocklek av mer än 0,10 mm

Detta undernummer omfattar dekorationsband av sådana slag som används för inslagning och som är färgade och sidenblanka och framställs genom extrudering av propenpolymerer.

Den molekylstruktur som propenpolymererna därigenom får medför att produkten fibrillerar (dvs. delar sig) när bandet dras av för hand i längdriktningen, vilket ger det felaktiga intrycket att det rör sig om en produkt på basis av fibrer.

Banden är ca 0,13 mm tjocka, de kan förses med tryck och är lämpliga att krusas. De är i allmänhet upprullade på spolar eller ihåliga rullar och saluförs under beteckningen ”plastic bolducs”. De används för samma ändamål som band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer enligt nr 5806. När dessa dekorationsband används till inslagning av paket brukar de i regel knytas.

Detta undernummer omfattar även andra band av sådana slag som används för inslagning och som antingen är ofärgade eller färgade i massan och framställs genom extrudering av propenpolymerer.

I motsats till de ovannämnda dekorationsband är dessa band inte sidenblanka, men tjockare och styvare och inte lämpliga att krusas. Ytan kan ha förhöjningar eller fördjupningar och vara försedd med tryck.

Dessa band spänns runt de artiklar som ska emballeras och ändarna värmeförsluts eller förbinds med en metall- eller plastklämma.

Undernumret omfattar inte band med en bredd i föreliggande skick av högst 5 mm (undernr 5404 90 10).

3920 43 10 och 3920 43 90

Innehållande minst 6 viktprocent mjukningsmedel

Se anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3920 43 och 3920 49.

3920 49 10 och 3920 49 90

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3920 43 och 3920 49.

3920 73 10

Film i rullar eller remsor för kino- eller fotobruk

Detta undernummer omfattar folier som inom kinografi eller fotografi används som underlag för ljuskänsliga material.

3921

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast

Se de förklarande anmärkningarna till nr 3920.

3921 90 41

Högtryckslaminat dekorerade på en eller båda sidor

Detta undernummer omfattar bl.a. laminerade plattor, bestående av fiberhaltiga skikt (t.ex. papper), som impregnerats med värmehärdande harts och framställts genom uppvärmning och sammanpressning vid ett tryck av minst 5 MPa. Det eller de yttersta skikten är färgade eller försedda med dekorationer (t.ex. träimitation).

Plattor med dekorativa skikt på båda sidorna används vertikalt, t.ex. som skiljeväggar i skyltfönster. Plattor med endast ett dekorativt skikt används huvudsakligen för beklädnad av spånskivor.

3923

Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast

3923 90 00

Andra slag

Extruderade plasttrådnät i slangform enligt detta undernummer används som emballage och säljs i obestämda längder. Sedan varan kapats till önskad längd används den vanligen för framställning av säckar och påsar för emballering av vissa slag av frukt och grönsaker, t.ex. äpplen, apelsiner, potatis och lök.

3924

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt hygien- och toalettartiklar, av plast

3924 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar både tvättsvamp av cellulosaregenerat som skurits till i annan form än kvadratisk eller rektangulär och tvättsvamp som skurits till i kvadratisk eller rektangulär form med slipade kanter eller på annat sätt bearbetat tvättsvamp.

Detta undernummer omfattar inte följande:

 

a)

Naturlig tvättsvamp (undernr 0511 99 31 och 0511 99 39).

b)

Tvättsvamp som endast skurits till i rektangulär eller kvadratisk form (nr 3921).


 

Detta undernummer omfattar även produkter tillverkade av kombinationer av pappersmaterial såsom pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer med en superabsorberande polymer (t.ex. skyddslakan för inkontinenspatienter eller valpmattor). Den huvudsakliga funktionen hos sådana produkter är att absorbera vattenbaserade vätskor. Den superabsorberande polymeren binder upp vattenbaserade vätskor i produktkärnan, vilket ger produkterna deras huvudsakliga karaktär. Pappersmaterialet underlättar särskilt den inledande absorptionen och transporten av vattenbaserade vätskor till den superabsorberande polymeren.

I enlighet med anmärkning 2 z till kapitel 39 omfattas produkter enligt nr 9619 inte av detta undernummer (se även kompletterande anmärkning 1 till kapitel 96).

3925

Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Se anmärkning 11 till detta kapitel.

3925 20 00

Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 3925 20.

3925 90 10

Beslag och liknande tillbehör för permanent fastsättning i eller på dörrar, fönster, trappor, väggar eller andra delar av byggnader

Se anmärkning 11 ij till detta kapitel.

3926 40 00

Statyetter och andra prydnadsartiklar


Detta undernummer omfattar bl.a. prydnadsföremål för hem och trädgård bestående av stenmjöl (ca 59 viktprocent kalciumkarbonat), plast (ca 39 viktprocent omättade polyestrar) och små mängder av andra tillsatser där plasten ger artiklarna deras väsentliga karaktär. Stenmjölet är i detta fall ett fyllmedel.

3926 90 97

Andra slag

 

Detta undernummer omfattar sidopaneler i kolfiberförstärkt plast för mittkonsoler i personbilar. Dessa paneler består av ett kompositmaterial som främst består av kolfiber i en epoxihartsmatris. De har en stel struktur.

 

Dessa paneler har snäppfästen och monteringshål i den nedre kanten. De fästs på personbilarnas mittkonsol och har främst en dekorativ funktion.

  

KAPITEL 40

GUMMI OCH  GUMMIVAROR

Allmänna anmärkningar
Med uttrycket ”icke  termoplastiska ämnen” i anmärkning 4 a till detta kapitel förstås ämnen som
inte kan mjukgöras upprepade gånger genom värmebehandling så att de kan formas genom gjutning eller extrudering.

4001

Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4001 21 00

Rökt arkgummi

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4001, B 1, första stycket.

4001 29 00

Annat

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4001, B 1, andra och fjärde stycket.

Detta undernummer omfattar bl.a. ljust kräppgummi, brunt kräppgummi, räfflade och lufttorkade ark, reagglomererat gummigranulat och fririnnande pulver av naturgummi.

4002

Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor; blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt detta nummer, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4002 99 10

Produkter modifierade genom tillsats av plast

Detta undernummer omfattar de produkter som nämns i anmärkning 4 c till detta kapitel, med undantag av depolymeriserat naturgummi (undernr 4002 99 90).

4002 99 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. karboxylnitrilgummi (XNBR), nitrilisoprengummi (NIR) och faktis framställd av oljor.

4005

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4005 20 00

Lösningar; dispersioner, andra än dispersioner enligt nr 4005 10

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4005, fjärde stycket, B samt femte stycket, 2.

4005 91 00

Plattor, duk och remsor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4005, fjärde stycket, B samt femte stycket, 3 och 4.

Detta undernummer omfattar också plattor, duk och remsor av ovulkat gummi, som är oskurna eller enbart nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form, och som på den ena sidan är belagda med ett skikt av lim. Anbringandet av lim anses endast som ytbehandling enligt anmärkning 9 till detta kapitel. Klassificeringen av sådana varor enligt detta nummer ändras inte även om limmet skyddas av ett skikt av papper, textilmaterial eller liknande.

4005 99 00

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4005, fjärde stycket, B samt femte stycket, 5.

4009

Rör och slangar av mjukgummi, även försedda med kopplingsanordningar e.d. (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar)

4009 12 00

Försedda med kopplingsanordningar e.d.

Rör och slangar enligt detta undernummer kan ha kopplingsanordningar som består av vilket material som helst.

4009 22 00

Försedda med kopplingsanordningar e.d.

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4009 12 00.

4009 32 00

Försedda med kopplingsanordningar e.d.

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4009 12 00.

4009 42 00

Försedda med kopplingsanordningar e.d.

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4009 12 00.

4011

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi

4011 20 10

Med ett belastningsindex av högst 121

Belastningsindex anges alltid på däcket. Det definieras i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 661/2009 av
den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 8).

4011 20 90

Med ett belastningsindex högre än 121

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 4011 20 10.

4011 80 00

Av sådana slag som används på fordon och maskiner för byggändamål, gruvdrift eller för industriell hantering

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4011 80.

4015

Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halvhandskar och vantar), för alla ändamål, av mjukgummi

4015 11 00

För kirurgiskt bruk

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 4015 11.

Detta undernummer omfattar inte endast handskar för kirurgiskt bruk i sterila förpackningar utan även handskar som uppfyller kraven i EN 455-1 och EN 455-2 eller motsvarande standarder

4015 19 00

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1. Manschettförsedda tum- och fingervantar för användning inom industrin.

2. Handskar för radiologer, som gjorts ogenomträngliga för röntgenstrålar med hjälp av en blykarbonatbaserad tillsats.

4015 90 00

Andra slag

Förutom de artiklar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4015 (med undantag av handskar, halvhandskar och vantar) omfattar detta undernummer också skyddskläder mot strålning och atmosfäriskt tryck (t.ex. tryckutjämningsdräkter för flygare), förutsatt att de inte är kombinerade med andningsutrustning. I sådana fall omfattas de av nr 9020 00 00.

4016

Andra varor av mjukgummi

4016 91 00

Golvbeläggningsmaterial och mattor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4016, andra stycket, 2.

4016 99 52 till 4016 99 97

Andra

Förutom de artiklar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4016, andra stycket, 7 till 14 omfattar dessa undernummer också slipklossar överdragna med (utbytbart) sandpapper som används för handpolering av vissa föremål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meny