Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 64-67

AVDELNING XII

Kap. 64, 65, 66, 67

SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR

KAPITEL 64

SKODON, DAMASKER O.D.; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR

Allmänna anmärkningar

1.  Beträffande definitionen av ”yttersula” och ”överdelar” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 64, allmänna anvisningar, C och D.

Dessutom skall följande gälla för ”överdelar” som består av minst två olika material (anmärkning 4 a och kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64):

a) ”Överdelen” är den del av ett skodon som täcker sidorna och ovansidan av foten och ibland även benet. Den går ner till sulan och är fäst i denna. Den kan också gå in i sulan.

Överdelens material utgörs av de material vars ytor är helt eller delvis synliga på utsidan av skodonets ovansida. Därför är fodret inte en överdel. Överdelens material är fästade i varandra.

När den totala ytan av de material som utgör överdelen skall beräknas, och efter  borttagande av tillbehör och förstärkningar, skall inte den yta räknas med, som ligger under överlappande delar när materialen sytts eller limmats ihop.

I detta exempel är A = lädermaterial, B = textilmaterial, C = den del av textilmaterialet B som ligger under det överlappande lädermaterialet A. Textilmaterialet i del C skall inte tas med vid beräkningen av den totala ytan av material som utgör överdelen.

Inte heller fästanordningarna, t.ex. snören eller kardborrband, skall beaktas (se förklarande anmärkningar till HS, kapitel 64, allmänna anvisningar, punkt D, sista stycket).

b) ”Fodret” kan bestå av vilket material som helst. Det kan bestå av ett eller flera material. Fodret är i kontakt med foten och fungerar som stoppning eller skydd eller enbart som dekoration. Med undantag av stoppningen t.ex. runt ankeln, sitter fodret inte på den yttre delen av skodonets yta.

c) ”Tillbehör” och ”förstärkningar” definieras i anmärkning 4 a och i kompletterande anmärkning 1, båda till kapitel 64, samt i förklarande anmärkningarna till HS-nomenklaturen, kapitel 64, allmänna anvisningar, punkt D, sista stycket.

Tillbehör fungerar oftast som dekoration och förstärkningar som skydd eller förstärkning. Eftersom förstärkningar är yttre tillägg till överdelen med syfte att förstärka, fästs de på yttersidan av överdelen och inte enbart i fodret. En bit foder får emellertid finnas under förstärkningen på villkor att dess förstärkande funktion inte försämras genom detta. Förutom att förstärkningar eller tillbehör fästs på överdelen, får de också fästas på eller gå ner i sulan. Ett material anses inte vara ett tillbehör eller en förstärkning utan en del av överdelen om de underliggande materialen inte är sammanfogade på ett hållbart sätt (sydda sömmar är ett exempel på en hållbar sammanfogningsmetod).”Liknande detaljer” enligt anmärkning 4 a till kapitel 64 kan också vara t.ex. logotyper eller tåhättor.

    Vid bedömning av materialet i ”överdelen” skall ingen hänsyn tas till plös (innerplös) som är delvis eller helt täckt.

Se skissen nedan där den streckade linjen markerar innerplösen. 

Skisserna och texten nedan ger exempel på hur man fastställer vilket material ”överdelen” består av:

Skon på skissen är av läder och textil. För att fastställa vilket material överdelen, enligt betydelsen i kapitel 64, är tillverkad av och utesluta ”tillbehör” och ”förstärkningar”, görs följande överväganden:

1. och 2. När tåhättan (1) och tåkappan (2) av läder avlägsnas syns undertill  textilmaterial, (som inte är foder). På grund av att läderpartierna (1 och 2) fungerar som skydd kan de betraktas som förstärkningar. Eftersom textilmaterialet under läderbitarna (1 och 2) delvis är synligt på utsidan skall textilmaterialet betraktas som en del av överdelen.

3. När läderpartiet (3) avlägsnas syns en underliggande bit textil (markerad med A på skissen) och en underliggande bit foder. Eftersom textilbiten inte täcker hela parti 3 och eftersom fodret inte anses utgöra en överdel, samt eftersom det huvudsakligen är foder under lädret, anses läderpartiet inte förstärka något material i överdelen och ska därför anses utgöra en del av överdelen.

4. Detta läderparti (4) har sytts på ett textilparti och överlappar också (A)  läderparti 3. Eftersom textilmaterialet under parti 4 är delvis synligt och läderparti 3 under överlappningen (A) är delvis synligt, samt eftersom läderparti 4 förstärker sidan av överdelen, skall parti 4 betraktas som en förstärkning. Läderparti 3 och  textilmaterialet under parti 4 – med undantag av textilmaterialet under parti 3 – skall betraktas som delar av överdelen.

5. När läderparti 5 avlägsnas syns undertill delvis textilmaterial. Eftersom  läderparti 5 förstärker den övre delen av hälen och eftersom det finns delvis synligt textilmaterial under det, skall lädret  betraktas som en förstärkning.

6. När bakkappan av läder (6) avlägsnas syns fodermaterial och delvis synligt  textilmaterial. Eftersom textilmaterialet inte går hela vägen under lädret förstärker bakkappan av läder (6) inte ett material i  överdelen, vilket gör att bakkappan skall betraktas som en del av överdelen (och inte som en förstärkning).

7. När detta läderparti (7) avlägsnas syns undertill delvis textilmaterial.  Eftersom läderparti 7 förstärker sidan av överdelen, skall lädret betraktas som en förstärkning.

8. När logotypen av läder (8) avlägsnas syns undertill delvis textilmaterial. På grund av detta och eftersom logotypen är ett tillbehör enligt anmärkning 4.a till kapitel 64, skall detta inte betraktas som en del av överdelen.

När de läderpartier som har konstaterats utgöra delar av överdelen jämförs med de textilpartier som också är delar av denna, finner man att textilmaterialet dominerar (70 % textilmaterial). Skon kommer därför att klassificeras som skodon med överdelar av textilmaterial.

2.  I hela Kombinerade nomenklaturen definieras uttrycket "gummi" enligt anmärkning 1 till kapitel 40; i detta kapitel utsträcks dess räckvidd i anmärkning 3 a till detta kapitel.

3.  I hela Kombinerade nomenklaturen definieras uttrycket "plast" enligt anmärkning 1 till kapitel 39; i detta kapitel utsträcks dess räckvidd i anmärkning 3 a till detta kapitel.

4.  I detta kapitel används den definition av "läder" som görs i anmärkning 3 b till kapitel 64.

5. "Textilmaterial" definieras i förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 64, allmänna anvisningar, punkterna E och F. Därmed utgörs "textilmaterial" enligt betydelsen i kapitel 64 av de fibrer, garner, vävnader, filtar, bondade dukar, surrningsgran, tågvirke m.m. som definieras i kapitel 50 till 60. När det gäller vävnader enligt kapitel 59 skall anmärkningarna till kapitel 59 tillämpas om inte annat sägs i bestämmelserna i anmärkning 3 a till kapitel 64.

6402 

Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast

6402 12 10 till
6402 19 00

Skodon för sport eller idrott

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

6402 12 10 och
6402 12 90

Skidskor och snowboardskor

Dessa undernummer omfattar skodon för alla slags skidåkning.

6402 19 00

Andra slag

Anmärkning 1 a till undernummer i detta kapitel omfattar endast skodon som är utformade för en speciell sport och för vilka de fästade eller löstagbara detaljer som räknas upp i anmärkningen till undernummer gör det svårt att gå på asfaltvägar, eftersom de är för höga, stela eller hala för detta ändamål.

6402 20 00

Skodon med överdel av remmar, fästade vid sulan genom pluggning

För tillämpning av detta undernummer är det inte nödvändigt att pluggarna är synliga på yttersulan, som har kontakt med marken; de kan även vara fästade genom innersulan och/eller mellansulan. Från sulan upphöjda sidostycken anses inte utgöra del av sulan.

6402 99 31 och
6402 99 39

Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera utskärningar

Med främre överdel förstås den del av överdelen som täcker den främre delen av foten.

6402 99 31

Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm.

Vid användandet av detta undernummer är det irrelevant huruvida klacken kan särskiljas från sulan eller om klacken utgör en del av sulan (t.ex. kilformad sula, platåsula).

Följande figurer ger ett exempel på hur mätningen kan gå till:

A är den punkt där överdelen börjar

B > 3 cm

 

6403

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder

Med "läder" förstås endast skinn och hudar enligt nr 4107 till 4112 till 4114 (se anmärkning 3 b till detta kapitel). Skodon t.ex. med överdel av pälsskinn eller med överdel av konstläder klassificeras inte enligt detta nummer utan enligt nr 6405.

6403 12 00 och
6403 19 00

Skodon för sport eller idrott

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

6403 12 00

Skidskor och snowboardskor

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6402 12 10 och 6402 12 90.

6403 19 00

Andra slag

Se de förklarande anmärkningnarna till undernummer 6402 19 00.

6403 59 11 till
6403 59 39

Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera utskärningar

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6402 99 31 och 6402 99 39.

6403 59 11

Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm

De förklarande anmärkningarna till undernr 6402 99 31 gäller i tillämpliga delar.

6403 99 11 till
6403 99 38

Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera utskärningar

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6402 99 31 och 6402 99 39.

6403 99 11

Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm

De förklarande anmärkningarna till undernr 6402 99 31 gäller i tillämpliga delar.

6404

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial

6404 11 00

Skodon för sport eller idrott; tennisskor, basketbollskor, gymnastikskor, träningsskor o.d.

Vid tillämpning av detta undernummer anses som "skodon för sport eller idrott" alla skodon som uppfyller villkoren i anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.


Anmärkning 1 a till undernummer i detta kapitel omfattar endast skodon som är utformade för en speciell sport och för vilka de fästade eller löstagbara detaljer som räknas upp i anmärkningen till undernummer gör det svårt att gå på asfaltvägar, eftersom de är för höga, stela eller hala för detta ändamål.

Termen ’tennisskor, basketbollskor, gymnastikskor, träningsskor o.d.’ i detta undernummer omfattar skor som på grund av sin form, snitt, utseende och material visar att

 

a) de är avsedda för en viss sportutövning som i allmänhet kräver löpning, hoppande rörelser, snabba svängar och plötsliga stopp, eller

b) de har en särskild utformning som endast möjliggör en viss sportutövning och denna särskilda utformning lämpar sig inte för enklare promenader (t.ex. skor för friklättring, flexibla gymnastik- eller dansskor).

 

Exempel på sportutövning är också segling, squash, bordtennis och volleyboll. Skodon som huvudsakligen eller uteslutande är avsedda för t.ex. forsränning med kanot, promenad, terrängvandring, vandring och traditionell bergsklättring (white water canoeing, walking, trekking, hiking, traditional mountain climbing) omfattas dock inte.

Sulan på skodonet som är avsett för löpning, hoppning, snabba svängar och plötsliga stopp ska ha egenskaper som absorberar stötar som uppstår till följd av dessa rörelser. Sådana egenskaper kan till exempel vara luft- eller gaskuddar, särskilt i skodonets häldel. Yttersulan ska ha en särskild konstruktion som stöder svängning eller också ska sulan vara formad som en typisk löpsula (som är lägre framtill än i hälen).

Dessutom ska överdelen av skodonet som är avsett för löpning, hoppning, snabba svängar och plötsliga stopp ge foten stabilitet och balans vid löpning, hoppning, snabba svängar och plötsliga stopp. Överdelens material, dess förstärkningar, stoppning och foder kan säkerställa denna stabilitet och balans och skydda foten (t.ex. en förstärkt tåhätta för att skydda tårna).

Alla dessa skodon har en halkfri yttersula och en fästanordning som ger foten stabilitet i skon (t.ex. snören, kardborrband).

 

Små detaljer, t.ex. prydnadsband eller prydnadssömmar, etiketter (även påsydda), broderier, tryckta eller färgade snören utesluter inte klassificering av sådana skodon enligt detta undernummer.

 

Skodon som på grund av sin storlek är avsedda att bäras av barn och unga människor kan också anses utgöra ’skodon, för sport’.

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

De flesta delar till skodon som omfattas av detta nummer nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6406. Detta nummer omfattar också träsulor till sandaler ("hälsosandaler" och liknande), utan överdelar och utan remmar, snören eller band.

Anmärkning 2 till detta kapitel innehåller en förteckning över de artiklar som inte skall anses som delar till skodon enligt detta nummer.

Delar till skodon kan vara av vilket material som helst,med undantag av asbest, och innehålla metall.

6406 99 30

Överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan, yttersulor undantagna

Detta undernummer omfattar artiklar som ännu inte utgör skodon, bestående av överdelar till skodon och en eller flera delar av sulan (särskilt innersulan) men ännu inte är försedda med yttersula.

KAPITEL 65

 HUVUDBONADER OCH DELAR TILL HUVUDBONADER

6504 00 00

Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, även ofodrade och ogarnerade

Som ”hattar och andra huvudbonader, fodrade och garnerade” förstås varor som är helt eller delvis fodrade eller garnerade, oavsett om dessa foder eller garneringar är av samma material som huvudbonaden.

Som garnering anses t.ex. foder, svettband (av läder eller annat material), kantband, hattband, tränsar, spännen, knappar, hattnålar, märken, fjädrar, garneringsstickningar, konstgjorda blommor, spets, rosetter av vävt material eller band, osv.  

6505 00

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade     

Beträffande klassificeringen av turbaner hänvisas till de förklarande     anmärkningarna till undernr 6307 90 98.

6505 00 10
 

Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501 00 00

Som ”hårfilt” anses filt som framställts av hår av kanin, hare, bisamråtta, nutria, utter eller liknande hår av ringa längd.

En ”blandning av hår- och ullfilt” kan bestå av en homogen blandning av ull och djurhår i alla proportioner eller av en annan kombination av dessa båda produkter (t.ex. ullfilt täckt med ett lager av djurhår).

Hårfilt och blandningar av hår- och ullfilt kan också innehålla andra fibrer (t.ex. syntet- eller regenatfibrer).

6505 00 30 och
6505 00 90

Andra slag

Dessa undernummer omfattar artiklar av ullfilt, även med tillsats av andra fibrer (t.ex. syntet- eller regenatfibrer), medan artiklar av en blandning av hår- och ullfilt omfattas av undernr 6505 00 10.

Som ”ullfilt” anses filt framställd av ull eller djurhår som har en viss likhet med ull (t.ex. hår av vikunja, kamel, kalv, ko, osv.).

6506
 

Andra huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade

6506 99 10

Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501 00 00

De förklarande anmärkningarna till undernr 6505 00 10 gäller i tillämpliga delar.

6506 99 90

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6505 00 30 och 6505 00 90.

6507 00 00

Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader    

Detta nummer omfattar inte pannband av trikå av den typ som idrottsutövare använder för absorption av svett (undernr 6117 80 10 och 6117 80 80.KAPITEL 66

PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR OCH
RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR

Anmärkning 1 c
Leksaksparaplyer och leksaksparasoller kan i regel skiljas från paraplyer och parasoller enligt detta    kapitel genom den typ av material de består av, deras i allmänhet enklare utförande och    mindre storlek och på grund av att de inte kan användas som effektivt skydd mot regn eller sol (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9503, D, sista stycket). Oavsett dessa kriterier är skaften till leksaksparaplyer och leksaksparasoller sällan mer än 25 cm långa.


6601

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller)

Beträffande skillnaden mellan artiklarna enligt detta nummer och de artiklar som är avsedda som leksaker hänvisas till de förklarande anmärkningarna till anmärkning 1 c i detta kapitel.

Detta nummer omfattar även följande:

1. Små paraplyer och parasoller som är avsedda att effektivt skydda barn mot regn eller sol.

2. Små parasoller avsedda att fästas på barnvagnar som solskydd.

Paraplyer och parasoller som på grund av de material de är framställda av endast kan användas som karnevalsartiklar omfattas inte av detta nummer, utan av nr 9505.

6601 10 00

Trädgårdsparasoller och liknande parasoller

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 6601 10.

6603

Delar, beslag och tillbehör till artiklar enligt nr 6601 och 6602

6603 20 00

Paraplyställningar, även monterade på skaft eller käppar

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1. Ställningar monterade på skaft eller käppar, dvs. skelettet till paraplyet eller parasollet, osv., även med delar, beslag eller tillbehör.

2. Hopsatta ställningar, utan skaft eller käppar, även med delar, beslag eller tillbehör, dvs. hela det system med spröt och gafflar som glider längs skaftet så att paraplyet, parasollet, osv. kan öppnas och stängas, samtidigt som det spänner ut och stöder överdraget.

Enkla ställningar med spröt och gafflar som inte utgör det kompletta systemet med spröt och gafflar omfattas dock inte av detta undernummer, utan av undernr 6603 90 90.

6603 90 10

Handtag och knoppar

Detta undernummer omfattar handtag (inbegripet igenkännliga ämnen till handtag) och knoppar som passar till den ända av paraply- och parasollskaft, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön och liknande artiklar som hålls i handen.

6603 90 90

Andra

Förutom de ställningar som nämns i de förklarande anmärkningarna till undernr 6603 20 00, sista stycket, omfattar detta undernummer omonterade spröt och gafflar samt de artiklar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6603, andra stycket, 3 till 5.

 

KAPITEL 67

BEARBETADE FJÄDRAR OCH DUN SAMT VAROR TILLVERKADE AV
FJÄDRAR ELLER DUN; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR

6702

Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor; artiklar tillverkade av konstgjorda blommor, blad eller frukter

Se anmärkning 3 till detta kapitel. Som "liknande metoder" enligt anmärkning 3 till detta kapitel anses sammanfogning genom att materialet blivit självhäftande efter värmebehandling eller genom glidanordningar som häftar fast vid stjälken med hjälp av friktion.

6703 00 00

Människohår, rotvänt, tunnat, blekt eller på annat sätt bearbetat; ull, andra djurhår och andra textilmaterial, bearbetade för användning vid tillverkning av peruker o.d.

Detta nummer omfattar inte naturliga flätor av obearbetat människohår, även tvättade och avfettade, som endast är klippta i längder och inte har genomgått någon annan behandling (nr 0501 00 00).

 

Meny