Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 16-24

AVDELNING IV

BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING

KAPITEL 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

KAPITEL 16

BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK,  KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR ELLER ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR

Allmänna anmärkningar
För klassificering av sammansatta livsmedelsberedningar (även färdiglagade maträtter) som består av  t.ex. korv, kött, slaktbiprodukter, fisk eller kräftdjur, blötdjur eller andra  ryggradslösa vattendjur eller en kombination av dessa tillsammans med grönsaker,  spagetti, sås och liknande hänvisas till anmärkning 2 till detta kapitel och de  förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 16, allmänna anvisningar, näst sista  stycket.

Anmärkning 2, första stycket,  andra meningen (klassificering enligt det nummer som motsvarar den beståndsdel  som dominerar viktmässigt) gäller också för fastställande av undernumren. Detta  gäller dock inte för beredningar innehållande lever enligt nr 1601 00 och 1602 (se andra stycket i anmärkningen).

Kompletterande anmärkning 2

I allmänhet kan en del identifieras endast när dess dimensioner uppgår till ungefär 100 × 80 × 2 mm.

Med ”delar därav” förstås endast delar för vilka det styckades ursprung (skinka t.ex.) kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt och inte genom uteslutande av andra möjligheter.

 

1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

För klassificering enligt detta nummer är det inte avgörande att produkterna i handeln betraktas som ”korv och liknande produkter”.

Hackade eller finfördelade beredningar av kött som formats till följd av att de är förpackade i burkar eller andra styva behållare, även cylindriska, anses inte som korv enligt detta nummer.

1601 00 10

Av lever

Detta undernummer omfattar korv och liknande produkter innehållande lever, även med en tillsats av kött, slaktbiprodukter, fett och liknande, förutsatt att levern ger produkten dess huvudsakliga karaktär. Dessa produkter är i allmänhet kokta men ibland rökta och känns huvudsakligen igen på den karakteristiska leversmaken.

1601 00 91

Rå korv, torr eller bredbar

Detta undernummer omfattar rå korv under förutsättning att den genomgått en mognadsprocess (t.ex. genom lufttorkning) och är färdig för direkt konsumtion.

Produkter av detta slag kan också vara rökta, förutsatt att äggviteämnena inte koagulerat fullständigt till följd av värmebehandling (t.ex. varmrökning).

Undernumret omfattar följaktligen både korv som normalt äts skivad (t.ex. salami, Arleskorv, Plockwurst) och bredbar korv, t.ex. Teewurst.

1601 00 99

Annat

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Färsk korv och liknande, som inte har genomgått någon mognadsprocess.

2.

Kokt korv, t.ex. frankfurterkorv, strassburgerkorv, wienerkorv, mortadella, ”andouilles” (korv av inälvor) och ”andouillettes” (små fläskkorvar), blodkorv och korv beredd på havremjöl och njurtalg och liknande specialiteter.

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt


Se kompletterande anmärkning 6 a till kapitel 2 om klassificering av okokt kryddat fjäderfäkött enligt kapitel 16. Huruvida okokt fjäderfäkött är kryddat eller ej ska avgöras med hjälp av de metoder för sensorisk provning av okokt kryddat fjäderfäkött som fastställts i kommissionens genomförandeför­ordning (EU) nr 1362/2013 (*)


(*)Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr  1362/2013

av den 11 december 2013 om fast­ställande av metoder för sensorisk provning av okokt kryddat fjäderfäkött för klassificering i den kombinerade nomenklaturen (EUT L 343, 19.12.2013, s. 9).

1602 10 00

Homogeniserade beredningar

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

1602 20 10 och 1602 20 90

Varor av lever av alla slags djur

Dessa undernummer omfattar beredda eller konserverade produkter innehållande lever, även blandade med kött och andra slaktbiprodukter, förutsatt att levern ger produkten dess huvudsakliga karaktär. De viktigaste produkterna enligt dessa undernummer framställs av gås- eller anklever (undernr 1602 20 10).

1602 31 11 till 1602 39 85

Varor av fjäderfä enligt nr 0105

Dessa undernummer omfattar fjäderfä och delar av fjäderfä som konserverats efter kokningen.

Till dessa produkter hör t.ex.:

1.

Kyckling i gelé.

2.

Halvor och kvarter av kyckling i sås och hela klubbor av kalkon, gås eller kyckling, även frysta.

3.

Paté av fjäderfä (huvudsakligen bestående av kött av fjäderfä med tillsats av kalvkött, svinfett, tryffel och kryddor), även fryst.

4.

Färdiglagade maträtter som framställts med fjäderfäkött som huvudbeståndsdel med t.ex. grönsaker, ris eller pastaprodukter som komplement till själva kötträtten. Som exempel på färdiglagade rätter av detta slag kan nämnas ”kyckling med ris”, ”kyckling med champinjoner” och frysta rätter av fjäderfäkött i ett tråg där köttet och tillbehören är åtskilda.

Vid fastställandet av andelen kött av fjäderfä eller slaktbiprodukter skall hänsyn inte tas till vikten på eventuella ben.

1602 31 11

Innehållande endast kalkonkött, inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1602 39 21

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1602 41 10 och 1602 41 90

Skinka och delar därav

Se kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel angående vad som förstås med uttrycket ”delar därav” och motsvarande förklarande anmärkning.

Hackade eller finfördelade beredningar omfattas inte av dessa undernummer även om de är framställda av skinka och delar därav.

1602 42 10 och 1602 42 90

Bog och delar därav

Se kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel angående vad som förstås med uttrycket ”delar därav” och den förklarande anmärkningen till denna.

Hackade eller finfördelade beredningar omfattas inte av dessa undernummer även om de är framställda av bog och delar därav.

1602 49 11 till 1602 49 50

Av tamsvin

För fastställande av viktprocenten kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fetter av alla slag och ursprung, se kommissionens förordning (EEG) nr 226/89 (EGT L 29, 31.1.1989, s. 11).

Gelatiner och såser skall inte medräknas vid fastställandet av dessa procentsatser.

1602 49 15

Andra blandningar innehållande skinka, (”culotte”), bog, rygg eller hals och delar därav

Se kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel angående vad som förstås med uttrycket ”delar därav” och motsvarande förklarande anmärkning.

Blandningar enligt detta undernummer skall innehålla minst en av de delar (och/eller del därav) som avses i numrets lydelse, utan att det är nödvändigt att den ger blandningen dess huvudsakliga karaktär. Blandningarna kan också innehålla kött eller köttbiprodukter från andra djur.

1602 50 10

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1602 50 31

Corned beef i hermetiskt tillslutna förpackningar

Med uttrycket ”i hermetiskt tillslutna förpackningar” i undernr 1602 50 31 avses varor i förpackningar som har förseglats, även under vakuum, för att förhindra luft eller andra gaser från att komma ut eller in. När förpackningen en gång öppnats är originalförseglingen permanent bruten.

Dessa undernummer omfattar bland annat produkter i förseglade plastpåsar, även under vakuum.

1602 90 61

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom

Se anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel.

1604 12 91

I hermetiskt tillslutna förpackningar

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1602 50 31.

1604 14 26

Filéer, så kallade ”loins”

Under detta undernummer anges endast fiskfiléer i den betydelse, de har i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0304, 1 och som anger följande tre karakteristika:

kokta;

förpackade utan tillsats av lag i påse (eller i folie) av sådant slag som används för förpackning av livsmedel även vacuumförpackade eller värmeförslutna; och

frysta.

1604 14 36

Filéer, så kallade ”loins”

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1604 14 26.

1604 14 46

Filéer, så kallade ”loins”

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1604 14 26.

1604 19 31

Filéer, så kallade ”loins”

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1604 14 26

1604 20 05

Surimiberedningar

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0304 93 10.

Beredningar enligt detta undernummer består av surimi blandat med andra produkter (t.ex. mjöl, stärkelse, kött av kräftdjur, kryddor, aromämnen och färgämnen). De genomgår värmebehandling och föreligger i allmänhet frysta.

1604 31 00 och 1604 32 00

Kaviar och kaviarersättning

Dessa undernummer omfattar även frysta produkter.

1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur beredda eller konserverade

Se anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel.

1605 29 00

Andra

Detta undernummer omfattar räkor i hermetiskt tillslutna förpackningar (se de förklarande anmärkningarna till undernr 1602 50 31).

1605 53 10

I hermetiskt tillslutna förpackningar

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1602 50 31.


KAPITEL 17

SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form

1701 12 10 till 1701 14 90

Råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Vissa former av vitt oraffinerat socker.

2.

Brunt socker, som utvinns från den andra och tredje tappningen vid framställningen. Dess färg varierar från gul till
mörkbrun, huvudsakligen till följd av melassinnehållet och det har i allmänhet en sackaroshalt på mellan 85 och
98 viktprocent.

3.

Mindre rent socker som utvunnits vid raffineringen eller vid tillverkningen av kandisocker, t.ex. farinsocker.

1701 12 10 och 1701 12 90

Socker från sockerbetor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1701 12, 1701 13 och 1701 14.

1701 13 10 och 1701 13 90

Socker från sockerrör enligt anmärkning 2 till undernummer till detta kapitel

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1701 12, 1701 13 och 1701 14.

1701 14 10 och 1701 14 90

Annat socker från sockerrör

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1701 12, 1701 13 och 1701 14.

1701 91 00

Med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Socker med aromämnen eller färgämnen klassificeras enligt detta undernummer även om sackaroshalten är lägre än 99,5 viktprocent.

1701 99 10

Vitt socker

Se kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel.

Vitt socker enligt detta undernummer, även oraffinerat, är socker som i allmänhet är vitt till färgen på grund av dess höga sackaroshalt (99,5 viktprocent eller mer).

Fastställande av sackaroshalten hos vitt socker med hänsyn till kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel skall ske enligt den polarimetriska metod som beskrivs i kommissionens direktiv 79/796/EEG, bilaga II, metod 10 (EGT L 239, 22.9.1979, s. 24).

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

1702 11 00 och 1702 19 00

Mjölksocker (inbegripet kemiskt ren laktos) samt sirap och andra lösningar av mjölksocker

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1702, A 1 och B, första stycket.

1702 30 10

Isoglukos

Se kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel.

1702 30 50 och 1702 30 90

Annat

Vid beräkning av viktprocenten för glukos skall med uttrycket ”torrsubstans” förstås att den är befriad från både fritt vatten och kristallvatten.

1702 40 10

Isoglukos

Se kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel.

1702 60 10

Isoglukos

Se kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel.

1702 60 80

Inulinsirap

Se kompletterande anmärkning 6 a till detta kapitel.

1702 90 30

Isoglukos

Se kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel.

1702 90 80

Inulinsirap

Se kompletterande anmärkning 6 b till detta kapitel.

1702 90 95

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Maltos, med undantag av kemiskt ren maltos.

2.

Invertsocker.

3.

Sackarossirap (med undantag av lönnsirap), varken färgad eller med tillsats av aromämnen.

4.

Produkter som felaktigt kallas ”high-test molasses” och som utvinns genom hydrolys och koncentration av rå rörsockersaft. De används huvudsakligen som näringssubstrat vid framställning av antibiotika och också för framställning av etylalkohol.

5.

Annan laktulos än kemiskt ren laktulos.

1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker

1703 10 00

Sockerrörsmelass

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1703 10.

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

1704 10 10 och 1704 10 90

Tuggummi, även överdraget med socker

Dessa undernummer omfattar sockerhaltigt tuggummi, som kännetecknas av innehållet av chiclegummi eller andra liknande oätliga produkter, oavsett i vilken form de föreligger (t.ex. plattor, sockeröverdragna tabletter, kulor), även ”bubbelgum”.

1704 90 10

Lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser

Detta undernummer omfattar endast lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros utan tillsats av annat socker, aromämnen eller andra ämnen, även i form av kakor, stänger, pastiller och liknande).

Lakritsextrakt som beretts till konfektyrer genom tillsats av andra ämnen omfattas av undernr 1704 90 99 oavsett sackaroshalten.

1704 90 30

Vit choklad

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1704, andra stycket, 6.

1704 90 51 till 1704 90 99

Andra

Dessa undernummer omfattar de flesta av de sockerberedningar som går under benämningen sötsaker eller konfektyrer. Dessa beredningar klassificeras enligt dessa undernummer även om de innehåller drickbar alkohol eller alkoholbaserad likör.

Undernumren omfattar även pastor för tillverkning av t.x. fondant, mandelmassa och nougat, som utgör halvfabrikat till konfektyrer och i regel föreligger i form av block eller kakor. Dessa halvfabrikat klassificeras enligt dessa undernummer även om deras sockerhalt ökas i samband med framställningen av färdiga produkter, förutsatt att de genom sin sammansättning är särskilt bestämda att användas endast vid tillverkningen av vissa typer av konfektyrer.

Dessa undernummer omfattar inte följande varor:

a)

Glassvaror, även i form av glasspinnar (nr 2105 00).

b)

Blandningar av konfektyrer innehållande kakao i varierande mängder och konfektyrer inte innehållande kakao, förpackade för försäljning som en blandning (nr 1806).

1704 90 51

Massor, pastor, mandelmassor, löst förpackade i förpackningar med nettovikt av minst 1 kg

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1704, andra stycket, 4 och 9.

Undernumret omfattar även sockerglasyrblandningar.

1704 90 55

Pastiller, tabletter o.d. mot hosta

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1704, andra stycket, 5.

1704 90 61

Dragéer

Undernumret omfattar sockerkonfektyrer som glaserade mandlar, med ett hårt överdrag eller skal av socker. Dragéer framställs genom att sötsakens innanmäte (t.ex. en mandel) läggs i en panna med sirap. När pannan roteras tar innanmätet upp socker, som vid avkylning bildar ett klart avgränsat yttre skal.

1704 90 65

Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer

Vingummi och gelévaror består av geleringsmedel (t.ex. gummi arabicum, gelatin, pektin och vissa former av stärkelse) samt socker och aromämnen. De föreligger i varierande former, t.ex. som människo- eller djurfigurer.

1704 90 71

Karameller o.d., även fyllda

Karameller är hårda, i vissa fall spröda, och kan vara antingen genomskinliga eller ogenomskinliga. De består huvudsakligen av kokt socker med små mängder av andra tillsatser (utom fett) för att uppnå en stor variation av smak, konsistens och färg. Dessa varor kan också vara fyllda.

1704 90 75

Kola o.d.

Kola och dylikt är produkter som liksom karameller framställs genom kokning av socker, men med tillsats av fett.

1704 90 81

Tabletter framställda genom sammanpressning

Sockerkonfektyrer av denna typ föreligger i olika former som framställs genom sammanpressning, med eller utan tillsats av bindemedel.

1704 90 99

Andra

Detta undernummer omfattar sockerkonfektyrer som inte omfattas av föregående undernummer, t.ex.:

1.

Fondantmassor.

2.

Mandelmassor i detaljhandelsförpackningar med nettovikt mindre än 1 kg (mandelmassor i andra förpackningar: undernr 1704 90 51).

3.

Nougat.

4.

Lakritsextrakt i form av konfektyrvaror.


KAPITEL 18

KAKAO OCH KAKAOBEREDNINGAR

1801 00 00

Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade

Kakaobönor innehåller 49 till 54 viktprocent av ett fett som kallas kakaosmör, 8 till 10 viktprocent stärkelse, 8 till 10 viktprocent protein, 1 till 2 viktprocent teobromin, 5 till 10 viktprocent tanniner (katekin eller kakaorött), 4 till 6 viktprocent cellulosa, 2 till 3 viktprocent mineraler, steroler (vitamin D) och olika ferment.

1803

Kakaomassa, även avfettad

Detta nummer omfattar kakaomassa, även i stycken, behandlad med alkalier för att förbättra lösligheten. Numret omfattar inte kakaomassa som behandlats på detta sätt men föreligger i form av pulver (nr 1805).

1805 00 00

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Kakaopulver klassificeras enligt detta nummer även om små mängder lecitin tillsatts (ca 5 viktprocent) eftersom syftet med detta är att förbättra kakaopulvrets möjlighet att lösas i vätskor och därigenom underlätta beredningen av kakaobaserade drycker (löslig kakao).

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

Endast produkter som innehåller kakaobönor, kakaomassa eller kakaopulver ska anses innehålla kakao enligt nr 1806.

1806 20 10

Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör eller sammanlagt minst 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett

Detta undernummer omfattar produkter som allmänt går under beteckningen chokladöverdrag eller mjölkchokladöverdrag.

1806 20 30

Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett

Detta undernummer omfattar produkter som allmänt går under beteckningen mjölkchoklad.

1806 20 50

Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör

Detta undernummer omfattar produkter som allmänt går under beteckningen mörk choklad.

1806 20 70

”Chocolate milk crumb”

”Chocolate milk crumb” framställs genom vakuumtorkning av en homogen vattenbaserad blandning av socker, mjölk och kakao. Produkten används i allmänhet för framställning av mjölkchoklad. Den kan föreligga i form av oregelbundna spröda stycken eller som pulver. ”Chocolate milk crumb” innehåller vanligtvis 35 till 70 viktprocent socker, 15 till 50 viktprocent fasta mjölkbeståndsdelar och 5 till 30 viktprocent kakao.

Den speciella framställningsprocessen medför kristallisering av dessa ingredienser.

1806 20 95

Andra

Detta undernummer omfattar andra beredningar av kakao, särskilt nougatpasta, chokladglasyr och bredbar chokladpasta.

1806 31 00

Fyllda

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1806 31.

1806 32 10

Med tillsats av spannmål, frukt eller nötter

Detta undernummer omfattar även massiva block, kakor och stänger av choklad innehållande spannmålsflingor, frukt eller nötter (hela eller i bitar) omslutna av choklad.

1806 90 11 och 1806 90 19

Konfekt, även med fyllning

Beträffande uttrycket ”fyllda” gäller de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1806 31 i tillämpliga delar.

Dessa undernummer omfattar produkter som normalt kan ätas i en enda munsbit, t.ex.:

Fylld choklad.

En kombination av lager av choklad och andra livsmedel.

En blandning av choklad och andra livsmedel.

1806 90 11

Innehållande alkohol

Sorterade chokladpraliner, av vilka vissa innehåller alkohol men andra inte, klassificeras enligt allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen.

1806 90 19

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1806 90 11.

1806 90 31

Fyllda

Beträffande uttrycket ”fyllda” gäller de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1806 31 i tillämpliga delar.

Undernumret omfattar även fyllda påskägg av choklad och liknande varor.

1806 90 39

Ofyllda

Detta undernummer omfattar bl.a. chokladströssel, flisad choklad och liknande samt massiva och ihåliga chokladägg och -figurer.

1806 90 50

Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao

Detta undernummer omfattar sockerkonfektyrer enligt nr 1704, t.ex. kola och sockeröverdragna varor med tillsats av kakao.

1806 90 60

Smörgåspålägg innehållande kakao

Detta undernummer omfattar bredbar choklad i detaljhandelsförpackningar med ett nettoinnehåll på högst 2 kg.

1806 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. vissa pulver innehållande kakao för framställning av krämer, glass, desserter och liknande beredningar, med förbehåll för de undantag som anges i de allmänna förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 18.KAPITEL 19

BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE  ELLER MJÖLK; BAKVERK

Allmänna anmärkningar
Mängden kakao som ingår i produkter enligt detta kapitel  beräknas normalt genom att multiplicera det sammanlagda teobromin- och koffeininnehållet med faktorn 31.

Teobromin- och koffeininnehållet fastställs med hjälp av  HPLC (High Performance Liquid Chromatography). 

I de fall  då produkter   innehåller koffein eller teobromin från andra källor än kakao, ska dessa mängder   koffein  eller teobromin inte beaktas vid beräkning  av den totala  mängden kakao.

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Endast produkter som innehåller kakaobönor, kakaomassa eller kakaopulver ska anses innehålla kakao enligt nr 1901.

1901 20 00

Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905

Detta undernummer omfattar sådan färdigblandad deg som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1901, II, åttonde stycket, 7 och 8.

Undernumret omfattar inte torkade eller bakade tunna blad av mjöl eller stärkelse oavsett om de är avsedda att användas i bakverk (nr 1905).

1901 90 11 och 1901 90 19

Maltextrakt

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1901, I.

Maltextrakt innehåller dextriner, maltos, proteiner, vitaminer, enzymer och aromämnen.

Dessa undernummer omfattar inte barnmat, i detaljhandelsförpackningar, som innehåller maltextrakt även om maltextraktet är en av huvudbeståndsdelarna (undernr 1901 10 00).

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd

1902 20 91

Kokta

Detta undernummer omfattar bl.a. förkokt pasta.

1902 30 10

Torkade

Med "torkade" förstås i detta undernummer produkter i ett torrt och sprött tillstånd med låg fukthalt (upp till omkring 12 %), som har genomgått antingen direkt soltorkning eller en industriell torkningsprocess (t.ex. i torktunnelsystem eller rostning eller stekning).

1902 40 90

Andra

Detta undernummer omfattar couscous som är beredd, t.ex. tillsammans med kött, grönsaker eller andra ingredienser, förutsatt att köttinnehållet inte överstiger 20 viktprocent av beredningen.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

Se anmärkningarna 3 och 4 till detta kapitel.

Endast produkter som innehåller kakaobönor, kakaomassa eller kakaopulver ska anses innehålla kakao enligt nr 1904.

1904 10 10 till 1904 10 90

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter

Produkter som framställts genom den process som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1904, A, fjärde stycket, även produkter som framställts av andra slag av spannmål, klassificeras enligt detta undernummer förutsatt att de efter svällningen bereds till mjöl, gryn eller pelletar.

Undernumren omfattar även oregelbundet formad emballagefyllnad, även olämplig som livsmedel, som framställts genom extrudering av t.ex. majsmjöl.

1904 20 10 till 1904 20 99

Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1904, B.

1904 30 00

Bulgurvete

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1904, C.

1904 90 10 och 1904 90 80

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1904, D.

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Detta nummer omfattar konsumtionsfärdiga drinktilltugg i form av t.ex. torkade ärter eller jordnötter som är fullständigt överdragna med deg, om degöverdraget genom sin tjocklek och smak ger produkten dess huvudsakliga karaktär.

Endast produkter som innehåller kakaobönor, kakaomassa eller kakaopulver ska anses innehålla kakao enligt nr 1905.

Detta nummer omfattar inte ogräddad deg i någon form för framställning av bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao (undernr 1901 20 00).

1905 10 00

Knäckebröd

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 4.

Detta undernummer omfattar också sådana produkter framställda genom extrudering.

1905 20 10 till 1905 20 90

Kryddade kakor s.k. ”pain d'épices”

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 6.

Dessa undernummer omfattar inte ”speculoos” eller ”patience”, en typ av ryskt bröd.

1905 31 11 till 1905 31 99

Söta kex, småkakor o.d.

Se de kompletterande anmärkningarna 1 och 2 till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 8 b.

Detta undernummer omfattar bl.a. sådana produkter framställda genom extrudering.

1905 31 30

Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett

Detta undernummer omfattar även smörkex (”butter bisquits”).

1905 31 91

Kex med mellanlägg

Detta undernummer omfattar dubbla kex med ett mellanlägg av någon annan typ av livsmedel. Fyllningen kan bestå av t.ex. choklad, sylt, fondantkräm eller nötpasta.

1905 32 05 till 1905 32 99

Våfflor och rån (wafers)

Se den kompletterande anmärkningen 1 till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 9.

1905 32 91

Salta, även fyllda

Detta undernummer omfattar bl.a. kryddade våfflor innehållande ost.

1905 40 10 och 1905 40 90

Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 5.

1905 90 20

Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, B.

1905 90 30

Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett

Uttrycket ”bröd” inbegriper produkter av olika storlek.

Detta undernummer omfattar vanligt bröd i olika former och särskilt bröd som t.ex. glutenbröd för diabetiker och skeppsskorpor.

1905 90 45

Kex

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 8 a och c.

1905 90 55

Extruderade eller expanderade varor, smaksatta eller salta

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 7 och 15.

1905 90 70

Innehållande minst 5 viktprocent sackaros, invertsocker eller isoglukos

Detta undernummer omfattar alla finare bakverk som inte omfattas av föregående undernummer, t.ex. tårtor, mjuka kakor, bakelser och maränger.

1905 90 80

Andra

Detta undernummer omfattar quiche, pizza och bröd som inte omfattas av undernr 1905 90 30 och 1905 90 70.

Undernumret omfattar även oregelbundet formad emballagefyllnad, även olämplig som livsmedel, som framställts genom extrudering av stärkelse.


KAPITEL 20

BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, BÄR, NÖTTER  ELLER ANDRA VÄXTDELAR

Allmänna anmärkningar

Detta kapitel omfattar konsumtionsfärdiga tilltugg i form av t.ex. torkade ärter eller jordnötter som endast delvis är överdragna med deg och där grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar följaktligen ger produkten dess huvudsakliga karaktär.

Detta kapitel omfattar också gurkor som genomgått fullständig mjölksyrning.

Gurkor som inte genomgått fullständig mjölksyrning och som tillfälligt förvaras i saltlake ska klassificeras enligt undernr 0711 40 00 om de är olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd. Produkterna innehåller vanligtvis minst 10 viktprocent salt.

Anmärkning 4

För fastställande av torrsubstansinnehållet i tomatsaft skall den analysmetod som anges i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 1979/82 (EGT L 214, 22.7.1982, s. 12) användas.

Kompletterande anmärkning 1

För fastställande av produktens syrainnehåll bör lika stora andelar av varans flytande och fasta beståndsdelar homogeniseras.

 

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

Se anmärkning 3 till detta kapitel.

2001 90 10

Mango chutney

Med mango chutney enligt detta undernummer och undernr 2103 90 10 förstås en beredning av inlagda mangofrukter med tillsats av diverse andra produkter, t.ex. ingefära, torkade vindruvor, peppar och socker.

Mango chutney enligt detta undernummer innehåller bitar av frukt medan mango chutney enligt undernr 2103 90 10 däremot föreligger som en helt homogen sås av mer eller mindre tjock konsistens.

2001 90 50

Svampar

Detta undernummer omfattar inte svampar som endast är tillfälligt konserverade med hjälp av den behandling som beskrivs i nr 0711, t.ex. stark saltlake innehållande ättika eller ättiksyra.

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2002 10 10 och 2002 10 90

Hela eller i bitar

Dessa undernummer omfattar tomater, hela eller i bitar, även flådda, konserverade genom sterilisering.

2002 90 11 till 2002 90 99

Andra slag

Dessa undernummer omfattar tomatpuré, även i form av kakor, tomatkoncentrat och tomatsaft med en torrsubstans minst 7 viktprocent.

Detta undernummer omfattar också tomatpulver som framställts genom torkning av tomatsaft. Tomatpulver som framställts genom malning av flingor som utvunnits genom torkning av skivade tomater omfattas däremot av undernr 0712 90 30.

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006

Se anmärkning 3 till detta kapitel.

Detta nummer omfattar inte beredningar av produkter enligt nr 0714 som inte anses som grönsaker (undernr 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 eller 2008 99 91).

2004 10 10

Kokt eller på annat sätt värmebehandlad, men inte ytterligare beredd

Detta undernummer omfattar de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2004, andra stycket, 1.

2004 10 91 och 2004 10 99

Annan

Dessa undernummer omfattar de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2004, andra stycket, 3.

2004 90 50

Ärter (Pisum sativum) och omogna bönor (Phaseolus spp.), i balja

Med ”bönor i balja” förstås i detta undernummer endast bönor av släktena Phaseolus och Vigna som skördats innan de är mogna och på vilka hela skidan kan ätas. Skidan kan vara av varierande färg, t.ex. enhetligt grön, grön med grå eller blå strimmor, eller gul (vaxbönor).

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006

De förklarande anmärkningarna till nr 2004 gäller även för detta nummer.

Detta nummer omfattar produkten ”papad” som är tillverkad av torkade blad av deg som är framställd av baljväxtmjöl, salt, kryddor, olja, jäst och ibland även små mängder finmalet mjöl av spannmål eller ris.

2005 10 00

Homogeniserade grönsaker

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

2005 20 80

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. potatis, i skivor av varierande tjocklek, förkokt i fett eller olja, kyld och vakuumförpackad.

2005 70 00

Oliver

Detta undernummer omfattar de oliver som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2005, fjärde stycket, 1, även fyllda med grönsaker (t.ex. spansk peppar eller sötpaprika), frukter eller nötter (t.ex. mandlar) eller en blandning av grönsaker och frukter eller nötter.

2006 00

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

2006 00 31 till 2006 00 38

Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

Se kompletterande anmärkning 2 a till detta kapitel beträffande sockerinnehållet.

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Se anmärkning 5 till detta kapitel beträffande erhållna genom kokning.

Se kompletterande anmärkning 2 a till detta kapitel beträffande sockerinnehållet.

2007 10 10 till 2007 10 99

Homogeniserade beredningar

Se anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel.

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Se kompletterande anmärkning 2 a till detta kapitel beträffande sockerinnehållet.

Se kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel beträffande tillsatsen av socker.

Se kompletterande anmärkning 4 till detta kapitel beträffande alkoholhalten.

2008 11 10 till 2008 19 99

Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra

Dessa undernummer omfattar de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2008, andra stycket, 1 och 2, inbegripet blandningar av sådana produkter.

Undernumren omfattar även sådana produkter i följande former:

1.

I tunna skivor eller mosade, särskilt för användning i bakverk.

2.

Malda eller på annat sätt krossade, i form av pasta, även med tillsats av andra ämnen.

Dessa undernummer omfattar däremot inte pastor för tillverkning av mandelmassa, nougat och liknande (nr 1704).

2008 19 12 till 2008 19 99

Andra nötter och frön, inbegripet blandningar

Dessa undernummer omfattar nötter och andra frön, med undantag av jordnötter, och blandningar av nötter och andra frön, även blandningar i vilka jordnötter utgör den övervägande delen.

2008 30 51

Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos)

Med klyftor i detta undernummer förstås fruktens hela, naturliga klyftor.

Förekomsten av små mängder av klyftor i bitar, som inte är resultatet av en avsiktlig behandling, påverkar inte klassificeringen enligt detta undernummer.

2008 30 55 till 2008 30 75

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och andra liknande citrushybrider

Dessa undernummer omfattar frysta mandarinklyftor, från vilka hinnorna har avlägsnats på kemisk väg.

2008 30 71

Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos)

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 2008 30 51.

2008 30 90

Utan tillsats av socker

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 2008 30 55 och 2008 30 75 .

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Se anmärkning 6 till detta kapitel beträffande saft, ojäst och utan tillsats av alkohol.

Se anmärkning 3 till undernummer till detta kapitel beträffande Brixtal.

Se kompletterande anmärkning 5 a till detta kapitel beträffande tillsatsen av socker.

Produkter som fått tillsats av socker i sådan mängd att de innehåller mindre än 50 viktprocent frukt- och bärsaft har, enligt kompletterande anmärkning 5 b till detta kapitel, förlorat sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009.

För att fastställa om produkterna har förlorat sin ursprungliga karaktär genom tillsats av socker bör endast de kompletterande anmärkningarna 2 och 5 till detta kapitel tillämpas. Innehållet av olika sockerarter uttryckt som sackaros beräknas enligt kompletterande anmärkning 2. Om innehållet tillsatt socker beräknat enligt kompletterande anmärkning 5 a till detta kapitel överstiger 50 viktprocent är det beräknade innehållet av frukt- och bärsaft mindre än 50 viktprocent och produkten ska inte klassificeras enligt nr 2009.

Kompletterande anmärkning 5 b till detta kapitel ska inte tillämpas på koncentrerad naturlig frukt- och bärsaft.

Koncentrerad naturlig frukt- och bärsaft utesluts således inte från nr 2009.

Beträffande tillsats av andra ämnen till produkter enligt nr 2009, se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2009.

E X E M P E L
Analys av ett apelsinsaftprov ger följande resultat:
— värde som refraktometern anger vid en temperatur på 20 °C: 65,3,
— beräknat innehåll av olika sockerarter, uttryckt som sackaros (kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel): 62,0 (65,3 × 0,95),
— beräknad tillsats av socker (kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel): 49 viktprocent (62,0 – 13),
— beräknat innehåll av frukt- och bärsaft: 51 viktprocent (100 – 49).

Slutsats: provet anses inte, i enlighet med kompletterande anmärkning 5 b till detta kapitel, ha förlorat sin ursprungliga karaktär eftersom det beräknade innehållet av frukt- och bärsaft inte är mindre än 50 viktprocent.

2009 11 11 till 2009 11 99

Fryst

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2009 11.

2009 50 10 och 2009 50 90

Tomatsaft

Se anmärkning 4 till detta kapitel och motsvarande förklarande anmärkning.

2009 69 51

Koncentrerad

Se kompletterande anmärkning 6 till detta kapitel.

2009 69 71

Koncentrerad

Se kompletterande anmärkning 6 till detta kapitel.

  

KAPITEL 21

DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR

Allmänna anmärkningar

Klassificeringen av kosttillskott (näringstillskott) (enligt punkt 16 i den förklarande anmärkningen till HS-nummer 2106), i synnerhet andra livsmedelsberedningar i avdelade doser, såsom kapslar, tabletter, pastiller och piller, och som är avsedda för användning som kosttillskott, ska även övervägas i ljuset av de kriterier som anges i Europeiska unionens domstols dom i de förenade målen C-410/08 till C-412/08 (Swiss Caps).

Kompletterande anmärkning 1

Denna kompletterande anmärkning omfattar särskilt maltodextriner.

 

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

2101 11 00

Extrakter, essenser och koncentrat

Detta undernummer omfattar extrakter, essenser och koncentrat av kaffe i form av pulver, granulat, flingor, block eller i annan fast form.

Detta undernummer omfattar produkter i flytande form eller i form av pasta (även fryst). Sådana produkter används särskilt i livsmedelsberedningar (t.ex. för tillverkning av choklad, kakor och andra bakverk samt glass).

2101 30 19

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. ogrodda frön av korn, skalade, rostade och användbara vid öltillverkning som färg- och smakmedel eller som ersättningsmedel för kaffe.

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver

2102 10 10

Jästkulturer

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2102, A, tredje stycket, 4.

Dessa typer av jäst odlas på speciella medier för särskilda ändamål, särskilt för destillation och vinframställning. Med dessa jästtyper är det möjligt att uppnå exakta egenskaper i jästa produkter.

2102 20 11 och 2102 20 19

Inaktiv jäst

Dessa typer av jäst, som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2102, A, fjärde och femte stycket, saluförs i allmänhet som näringsmedel (”livsmedelsindustrijäst”), vanligtvis i form av pulver, flingor eller granulat.

2102 20 90

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2102, B.

2102 30 00

Beredda bakpulver

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2102, C.

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap

 

Detta nummer omfattar också produkter som utgör söta såser i olika smaker (t.ex. sockerkulör), om de inte omfattas av ett mer specifikt nummer (t.ex. såser innehållande kakao enligt nr 1806 eller aromatiserade eller färgade sockerlösningar enligt nr 2106). De kan bland annat användas som dessertsåser eller garneringar (t.ex. för glass och andra efterrätter).

2103 90 10

Flytande mangochutney

Med mangochutney enligt detta undernummer förstås en beredning av inlagda mangofrukter med tillsats av diverse andra produkter, t.ex. ingefära, torkade vindruvor, peppar och socker.

Mangochutney enligt detta undernummer föreligger som en helt homogen sås av mer eller mindre tjock konsistens.

2103 90 30

Aromatisk bitter med en alkoholhalt av 44,2–49,2 volymprocent och innehållande 1,5–6 viktprocent gentiana, kryddor och andra beståndsdelar samt innehållande 4–10 viktprocent socker, i förpackningar med ett innehåll av högst 0,5 liter

De produkter som avses i detta undernummer är flytande alkoholhaltiga koncentrat, som får sin särskilda smak, som samtidigt är bitter och starkt aromatisk, från de gentianarötter som används vid varornas framställning tillsammans med olika kryddor och aromämnen.

Dessa koncentrat av aromatisk bitter används som smaktillsatser i drycker (t.ex. cocktails, safter och läskedrycker) och som smaksättning på samma sätt som såser och blandningar i maträtter eller i bakverk (t.ex. soppor, kött-, fisk-eller grönsaksrätter, såser, charkuterivaror, fruktkompotter och fruktsallader, frukttårtor, desserter och sorbeter).

Aromatisk bitter av denna typ säljs i allmänhet under beteckningen ”Angostura bitter”.

2103 90 90

Andra

 

Detta undernummer omfattar produkter som annars skulle omfattas av kapitel 22 som har beretts för att användas för matlagningsändamål och därmed blivit olämpliga som drycker.

Detta undernummer omfattar särskilt ”matlagningsalkohol” som är produkter som i dagligt tal kallas ”matlagningsvin”, ”matlagningsportvin”, ”matlagningskonjak” och ”matlagningsbrandy”. Matlagningsvin består av vanligt vin eller vin som har avalkoholiserats, eller en blandning av båda, till vilket salt eller en kombination av flera smakgivande ingredienser (t.ex. salt och peppar) har tillsatts, vilket gör produkten olämplig för konsumtion som dryck. Sådana produkter innehåller i allmänhet minst 5 g salt per liter.” 

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

2104 20 00

Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

Uttrycket ’homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar’ definieras i anmärkning 3 till detta kapitel.
 
Frasen ’Beredningarna får innehålla en liten mängd synliga bitar av ingående beståndsdelar’ i anmärkning 3 till kapitel 21 innebär inte att det finns en viss begränsning – i viktprocent eller storlek – för dessa synliga bitar för att produkten ska omfattas av nr 2104 20 00. Uttrycket ’en liten mängd synliga bitar av ingående beståndsdelar’ ska tolkas på grundval av produktens objektiva kännetecken: det måste bedömas huruvida de synliga bitarna har tillsatts i en sådan mängd att de utgör en betydande andel av produkten. Om så är fallet måste produkten klassificeras enligt ett annat nummer (t.ex. enligt nr 2005), eftersom den då har förlorat karaktären av homogeniserad sammansatt livsmedelsberedning.

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

Med ”glassvaror” enligt detta nummer förstås livsmedelsberedningar, även i detaljhandelsförpackning och även innehållande kakao eller choklad (även i form av överdrag), som säljs i fast form eller i form av pasta till följd av frysning och som skall ätas i det tillståndet.

Det huvudsakliga kännetecknet på dessa produkter är att de återgår till flytande eller halvflytande tillstånd vid en omgivningstemperatur av ca 0 °C.

Beredningar som ser ut som glass men inte har de huvudsakliga egenskaper som beskrivs ovan omfattas däremot, beroende på beskaffenheten, av nr 1806, 1901 eller 2106.

Produkterna enligt detta undernummer har mycket varierande namn (t.ex. vattenglass, glass, cassata) och föreligger i olika former. De kan innehålla kakao eller choklad, socker, vegetabiliskt fett eller mjölkfett, mjölk (även skummjölk), frukt, stabiliseringsmedel, aromämnen, färgämnen och liknande.

Den totala fetthalten i den färdiga produkten överstiger i allmänhet inte 15 viktprocent. Vissa specialiteter, som framställs med en stor mängd grädde, kan dock innehålla ca 20 viktprocent fett.

Vid tillverkningen av vissa glassvaror blåses luft in i råvarorna för att öka den färdiga produktens volym.

Endast produkter som innehåller kakaobönor, kakaomassa eller kakaopulver ska anses innehålla kakao enligt nr 2105 00.

Se vidare de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2105, särskilt i fråga om undantag.

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2106 10 20 och 2106 10 80

Proteinkoncentrat och texturerade proteiner

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106, andra stycket, 6, med undantag av den del som handlar om proteinhydrolysat.

Dessa undernummer omfattar inte koncentrat av mjölkprotein (undernr 0404 90 eller nr 3504 00).

Vid fastställandet av sackaroshalten vid klassificering enligt dessa undernummer skall hänsyn tas till halten invertsocker uttryckt som sackaros.

2106 90 20

Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106, andra stycket, 7.

Se kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar inte liknande sammansatta beredningar med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent (undernr 2106 90 92 och 2106 90 98).

2106 90 30

Av isoglukos

Se kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel.

2106 90 92 och 2106 90 98

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106, andra stycket, 1 till 5, 8 till 11 och 13 till 16 samt de förklarande anmärkningarna till undernr 2106 10 20 och 2106 10 80, tredje stycket.

  

KAPITEL 22

DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA

Allmänna anmärkningar
I de fall där det i detta kapitel görs åtskillnad mellan produkter i kärl rymmande högst 2 l och kärl rymmande mer än 2 l är det inte kärlens rymd utan vätskemängden i kärlen som skall beaktas.

Detta kapitel omfattar också – i den mån det inte är fråga om medikamenter – tonica (stärkande medel), som även om de intas i små mängder, t.ex. skedvis, är lämpliga för direkt konsumtion som dryck. Alkoholfria tonica som skall spädas innan de intas omfattas inte av kapitel 22 (i allmänhet nr 2106).

Kompletterande  anmärkning 2 b)

Den potentiella alkoholhalten i volymprocent beräknas genom att multiplicera det samlade sockerinnehållet (beräknat i kilogram invertsocker) i 100 l av varan i fråga med en faktor på 0,6.

 

2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö

2201 10 11 till 2201 10 90

Mineralvatten och kolsyrat vatten

Dessa undernummer omfattar de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2201, B och C.

Undernumren omfattar inte naturligt mineralvatten i aerosolbehållare som används för hudvård (nr 3304).

2201 10 11 och 2201 10 19

Naturligt mineralvatten

”Naturligt mineralvatten” är vatten som uppfyller gällande version av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG (EUT L 164, 26.6.2009, s.45).

2201 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2201, A och D.

Undernumret omfattar även vattenånga och naturligt vatten, filtrerat, steriliserat, renat eller mjukgjort.

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

Uttrycket ”alkoholfria drycker” definieras i anmärkning 3 till detta kapitel.

 

Alkoholfria drycker enligt detta nummer är vätskor som är direkt lämpliga och avsedda för mänsklig konsumtion som dryck, oavsett intagen mängd eller för vilka särskilda ändamål olika typer av vätskor konsumeras, såvida de inte faller under något annat, mer specifikt nummer. Rent subjektiva, variabla faktorer, t.ex. sättet på vilket sådana drycker intas eller ändamålet för vilket de konsumeras, t.ex. att släcka törsten eller att förbättra hälsan, är inte relevanta för deras klassificering (se EU-domstolens dom i mål 114/80).

Detta nummer omfattar bland annat flytande, drickfärdig näring för spädbarn.

2202 10 00

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

Detta undernummer omfattar de läskedrycker som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2202, A.

Förekomsten av antioxidanter, vitaminer, stabiliseringsmedel eller kinin påverkar inte klassificeringen av läskedrycker.

Detta undernummer omfattar bl.a. flytande produkter bestående av vatten, socker och aromämnen, som föreligger i plastpåsar och är avsedda för framställning i hushållen av ispinnar genom frysning.

Se även kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

2202 99 19

Andra

Detta undernummer omfattar tonica enligt beskrivningen i de förklarande anmärkningarna, detta kapitel, Allmänna anmärkningar, andra stycket. Dessa alkoholfria drycker, ofta kallade näringstillskott, kan vara baserade på växtextrakter (inklusive örter) och innehålla tillsats av vitaminer och/eller mineraler. I allmänhet är de avsedda att vidmakthålla hälsa och välbefinnande, och därför skiljer de sig från vatten med tillsats av aromämnen eller sötningsmedel och andra läskedrycker enligt nr 2202 10 00, och som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2202, A.

2202 99 91 till 2202 99 99

Andra, innehållande fett av varor enligt nr 0401–0404

Dessa undernummer omfattar t.ex. flytande s.k. ”filled milk”, förutsatt att produkten som kan drickas direkt. ”Filled milk” är en produkt på basis av skummjölk eller skummjölkspulver med tillsats av raffinerade vegetabiliska fetter eller oljor i en mängd som i stort sett motsvarar den mängd naturligt fett som avlägsnats från den ursprungliga mjölken. Denna dryck klassificeras i underavdelningarna till dessa undernummer beroende på halten av mjölkfett.

Se de förklarande anmärkningarna till nr 2202 99 19.

2204

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009

Se kompletterande anmärkning 2 a till detta kapitel beträffande den verkliga alkoholhalten i volymprocent.

2204 10 11 till 2204 10 98

Mousserande vin

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

2204 10 11

Champagne

Champagne är ett mousserande vin som framställs av druvor som uteslutande skördas i provinsen Champagne i Frankrike.

2204 10 15

Prosecco

Prosecco är ett mousserande vin med skyddad ursprungsbeteckning, framställt av druvor av druvsorten Glera som skördas i områden med ursprungsbeteckningarna ’Prosecco’, ’Conegliano-Valdobbiadene – Prosecco’, ’Colli Asolani – Prosecco’ och ’Asolo – Prosecco’.

2204 21 06 till 2204 21 09

Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt nr 2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett övertryck av minst 1 bar men mindre än 3 bar, beroende på koldioxid i lösning

Dessa undernummer omfattar följande:

1.

Vin i flaskor med champagnekork som inte motsvarar definitionen av ”mousserande vin” i anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

2.

Vin i andra behållare än flaskor med champagnekork med ett övertryck på minst 1 bar men mindre än 3 bar vid 20 °C.

Som ”champagnekorkar” betraktas korkar som motsvarar nedanstående illustration samt liknande korkar av plast.

2204 21 11 till 2204 21 99

Andra

Se kompletterande anmärkning 4 och 5 till detta kapitel.

Bland de beståndsdelar som inte förångas av det totala torrsubstansinnehållet enligt kompletterande anmärkning 4 A till detta kapitel räknas socker, glycerol, tanniner, vinsyra, färgämnen och salter.

2204 21 11 till 2204 21 78

Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

Se kompletterande anmärkning 6 a till detta kapitel.

2204 21 23

Tokaj

Se kompletterande anmärkning 4 B b till detta kapitel.

2204 21 79 och 2204 21 80

Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

Se kompletterande anmärkning 6 a till detta kapitel.

2204 22 10

Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt nr 2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett övertryck av minst 1 bar men mindre än 3 bar, beroende på koldioxid i lösning

De förklarande anmärkningarna till undernr 2204 21 06 till
2204 21 09 gäller i tillämpliga delar.

2204 22 22 till 2204 22 98

Andra


Se kompletterande anmärkning 4 och 5 till detta kapitel.

Bland de beståndsdelar som inte förångas av det totala torrsubstansinnehållet enligt kompletterande anmärkning 4 A till
detta kapitel räknas socker, glycerol, tanniner, vinsyra, färgämnen och salter.

2204 22 22 till 2204 22 78

Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

Se kompletterande anmärkning 6 a till detta kapitel.

2204 22 33

Tokaj

Se kompletterande anmärkning 4 B b till detta kapitel.

2204 22 79 och 2204 22 80

Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)


Se kompletterande anmärkning 6 a till detta kapitel.

2204 29 10

Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt nr 2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett övertryck av minst 1 bar men mindre än 3 bar, beroende på koldioxid i lösning

De förklarande anmärkningarna till undernr 2204 21 06 till
2204 21 09 gäller i tillämpliga delar.

2204 29 22 till 2204 29 98

Andra

Se kompletterande anmärkning 4 och 5 till detta kapitel.

Bland de beståndsdelar som inte förångas av det totala torrsubstansinnehållet enligt kompletterande anmärkning 4 A till
detta kapitel räknas socker, glycerol, tanniner, vinsyra, färgämnen och salter.

2204 29 22 till 2204 29 78

Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

Se kompletterande anmärkning 6 a till detta kapitel.

2204 29 79 och 2204 29 80

Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

Se kompletterande anmärkning 6 a till detta kapitel.

2204 30 10

Druvmust i jäsning eller druvmust, vars jäsning har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol

Se kompletterande anmärkning 3 i kombination med kompletterande anmärkning 2 a, 2 b och 2 c till detta kapitel.

2204 30 92

Koncentrerad

Se kompletterade anmärkning 7 till detta kapitel.

2204 30 96

Koncentrerad

Se kompletterade anmärkning 7 till detta kapitel.

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

Bland de viner som omfattas av detta nummer och beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2205 kan nämnas:

1.

Marsala all'uovo, Marsala alla mandorla och Crema di Marsala all'uovo, som är drycker på basis av Marsalavin, smaksatta med äggula, mandel och andra aromatiska ämnen.

2.

Sangria, framställd på basis av vin och smaksatt med t.ex. citron eller apelsin.

Se kompletterande anmärkning 8 till detta kapitel. Produkter med en verklig alkoholhalt på mindre än 7 volymprocent omfattas av nr 2206 00.

2206 00

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin, mjöd och saké; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans


Produkter som framställts genom fermentering ska klassificeras enligt nr 2206 under förutsättning att de har kvar karaktären av produkter som klassificeras enligt detta nummer, nämligen jästa drycker. Produkter till vilka det tillsatts t.ex. destillerad alkohol, vatten och andra ämnen (såsom sirap, olika aromer och färgämnen samt, i vissa fall, en gräddbas), kan ha ändrat sin karaktär. När dessa tillsatser leder till att smak, lukt och/eller utseende hos en dryck som framställs från en viss frukt eller naturlig produkt, dvs. en jäst dryck enligt nr 2206, förloras, ska dessa produkter klassificeras enligt nr 2208 (se t.ex. domen från Europeiska unionens domstol i mål C-150/08 och i de förenade målen C 532/14 och C 533/14).

2206 00 10

”Piquettevin”

Se kompletterande anmärkning 9 till detta kapitel.

2206 00 31 till 2206 00 89

Andra

Detta undernummer omfattar även de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2206, andra stycket, 1 till 10.

2206 00 31 och 2206 00 39

Mousserande

Beträffande uttrycket ”mousserande” hänvisas till kompletterande anmärkning 10 till detta kapitel.

Beträffande uttrycket ”champagnekork” i ovanstående kompletterande anmärkning hänvisas till de förklarande anmärkningarna till undernr 2204 21 06 till 2204 21 09, sista stycket.

2206 00 51 till 2206 00 89

Andra slag

Dessa undernummer omfattar även drycker som inte är en produkt av naturlig jäsning av färsk druvmust utan är framställda på basis av koncentrerad druvmust. Denna must är hållbar och kan lagras för användning efter behov.

Jäsningsprocessen sätts vanligtvis igång med jäst. Musten kan också tillsättas socker före eller under jäsningen. Den produkt som utvinns genom denna process kan till sist sötas, tillsättas alkohol eller blandas.

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

2207 10 00

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2207, med undantag av fjärde stycket.

Spritdrycker (t.ex. gin och vodka) omfattas av undernr 2208 20 12 till 2208 90 78 oavsett alkoholhalt.

2207 20 00

Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2207, fjärde stycket.

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

Sprit, likör och andra spritdrycker enligt nr 2208 är alkoholhaltiga vätskor som i allmänhet är avsedda för förtäring och framställs på något av följande sätt:

Direkt genom destillation (även med tillsats av aromämnen) av naturliga jästa vätskor, t.ex. vin eller cider, eller av jästa frukter, mäsk, spannmål eller andra vegetabiliska produkter.

Genom tillsats av olika aromatiska ämnen och ibland socker till destillerad alkohol.

De olika spritdryckerna beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2208, tredje stycket, 1 till 18.

Beträffande odenaturerad sprit bör det observeras att den omfattas av detta undernummer även om produkten har en alkoholhalt av 80 volymprocent eller mer och oavsett om den är färdig för direkt konsumtion.

Detta nummer omfattar inte alkoholhaltiga drycker som framställts genom jäsning (nr 2203 00 till 2206 00).

2208 20

Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor

 

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2208, tredje stycket, punkt 1.

 

Detta undernummer omfattar ”vindestillat” (eller ”rådestillat av vin”) som efter alkoholjäsning har framställts genom destillering av druvvin. Det har inte de egenskaper som kännetecknar neutral etylalkohol eller en spritdryck, utan har kvar arom och smak av den råvara som använts. Vindestillat kan tillsättas till vinsprit för framställning av Brandy eller Weinbrand.

2208 30 11 till 2208 30 88

Whisky

Whisky är en spritdryck, erhållen genom destillation av mäsk av spannmål försåld i butelj eller i andra förpackningar, med en alkoholhalt av minst 40 volymprocent.

Skotsk whisky (scotch whisky) är en i Skottland destillerad och lagrad whisky.

Whisky med tillsats av kolsyrehaltigt vatten (whisky-soda) omfattas inte av dessa undernummer utan av undernr 2208 90 69 eller 2208 90 78.

2208 30 30

Single malt whisky

Skotsk whisky av typen single malt är en spritdryck som framställs i enkelpanna (”pot still”) vid ett enda destilleri, genom destillering av jäst mäsk som enbart består av mältat korn.

2208 30 41 och 2208 30 49

S.k. blended malt whisky

Skotsk whisky av typen blended malt framställs genom blandning av två eller flera slags skotsk whisky av typen single malt, vilka destillerats eller framställts vid olika destillerier.

2208 30 61 och 2208 30 69

Single grain whisky och s.k. blended grain whisky

Skotsk whisky av typen single grain är en spritdryck, annan än skotsk whisky av typen single malt eller blended malt, som framställs vid ett enda destilleri, genom destillering av jäst mäsk av mältat korn, med eller utan hela korn av andra spannmålsslag (framför allt vete eller majs).


Skotsk whisky av typen blended grain framställs genom blandning av två eller flera slags skotsk whisky av typen single grain, vilka destillerats eller framställts vid olika destillerier.

2208 30 71 och 2208 30 79

Annan blended whisky

Andra slags skotsk whisky av typen blended (”Blended Scotch Whisky”) framställs genom blandning av ett eller flera slags skotsk whisky av typen single malt med ett eller flera slags skotsk whisky av typen single grain.

2208 40 11 till 2208 40 99

Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa produkter av sockerrör

Dessa undernummer omfattar t.ex. rom och tafia, som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2208, tredje stycket, 3, förutsatt att produkterna har kvar sina organoleptiska egenskaper.

2208 50 11 och 2208 50 19

Gin

Gin är en spritdryck som i allmänhet framställs genom en eller flera destillationer av renad sprit av spannmål eller etylalkohol tillsammans med enbär och andra aromatiska ämnen (t.ex. koriander, angelikarot, anis eller ingefära).

Som gin anses i dessa undernummer endast spritdrycker med gins organoleptiska egenskaper.

Följande drycker omfattas därför inte av dessa undernummer:

a)

Genever (undernr 2208 50 91 eller 2208 50 99).

b)

Akvavit (undernr 2208 90 56 eller 2208 90 77).

c)

Kranawitter (undernr 2208 90 56 eller 2208 90 77).

2208 60 11 till 2208 60 99

Vodka

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2208, tredje stycket, 5.

2208 70 10 och 2208 70 90

Likör

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2208, första stycket, B och tredje stycket.

2208 90 11 och 2208 90 19

Arrak, på kärl rymmande

Arrak är sprit som framställs med hjälp av särskild jäst ur sockerrörsmelass eller melass från söta växtsafter och från ris.

Arrak får inte förväxlas med raki, som framställs genom omdestillation av sprit framställd av russin eller torkade fikon med tillsats av anisfrö och som omfattas av undernr 2208 90 56 eller 2208 90 77.

2208 90 33 och 2208 90 38

Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär (med undantag av likör), på kärl rymmande

Sprit framställd av plommon, päron och körsbär är alkoholhaltiga drycker som framställs uteslutande genom jäsning och destillation av plommon-, päron- eller körsbärsmust.

Beträffande uttrycken plommon och körsbär hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0809.

2208 90 48

Andra slag

Som sprit av frukt i detta undernummer förstås spritdrycker som uteslutande framställs genom jäsning och destillation av andra frukter än plommon, päron eller körsbär, t.ex. aprikoser, blåbär, hallon, björnbär, svarta, vita eller röda vinbär, jordgubbar och äpplen, även sprit som framställs av cider. Calvados omfattas däremot av undernr 2208 90 45.

2208 90 56

Andra slag

Detta undernummer omfattar anisbrännvin, raki, agavebrännvin med undantag av tequila (t.ex. mezcal), kryddbrännvin, ”digestiv” bitter, akvavit, kranawitter, sprit som destillerats ur rötter (t.ex. gentianarot), durrabrännvin, hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester.

2208 90 69

Andra spritdrycker

Förutom de drycker som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2208, tredje stycket, 14 till 18 omfattar undernumret bl.a.:

1.

Spritdrycker med tillsats av kolsyrehaltigt vatten (t.ex. whisky-soda).

2.

Te med tillsats av alkohol.

3.

Blandningar av spritdrycker eller blandningar av spritdrycker och frukt- eller grönsakssaft (cocktail).

2208 90 71

Av frukt

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 2208 90 48. Detta undernummer omfattar även Calvados.

2208 90 77

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 2208 90 56.

2208 90 78

Andra spritdrycker

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 2208 90 69.

2208 90 91 och 2208 90 99

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent

Produkter som inte framställs enbart genom jäsning utan även genom en reningsprocess vilken leder till att dessa produkter förlorar kännetecknen och egenskaperna av jästa drycker och i stället får kännetecknen och egenskaperna av etylalkohol, ska klassificeras enligt nr 2208 (se t.ex. domen från Europeiska unionens domstol i mål C-196/10 vad gäller en vätska som betecknas som ”malt beer base” med en alkoholhalt på 14 volymprocent och som utvinns av bryggt öl som renas och sedan ultrafiltreras så att koncentrationen av ämnen som bitterämnen och proteiner har reducerats).

Se även de förklarande anmärkningarna till nr 2206 00.

2209 00

Ättika

2209 00 11 och 2209 00 19

Vinättika

Se kompletterande anmärkning 11 till detta kapitel.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2209, I, andra stycket, 1.

2209 00 91 och 2209 00 99

Annan ättika

Dessa undernummer omfattar även de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2209, I, andra stycket, 2, 3 och 4 samt II.


KAPITEL 23

ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN  LIVSMEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL
 

Kompletterande anmärkning 3

Den potentiella alkoholhalten uttryckt i massa beräknas genom att multiplicera det samlade sockerinnehållet (beräknat i kilogram invertsocker) i 100 kg av varan i fråga med en faktor på 0,47.

2301

Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel; grevar

2301 20 00

Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Mjöl och pelletar av fisk enligt detta undernummer består av fisk eller återstoder av fisk som i allmänhet upphettas och därefter reduceras till pastaform, torkas och mals och i vissa fall pressas ihop till pelletar.

Undernumret omfattar inte fiskmjöl som är lämpligt som livsmedel (undernr 0305 10 00).

2302

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter

För åtskillnad mellan produkter enligt detta nummer och produkter enligt kapitel 11 hänvisas till anmärkning 2 A till kapitel 11.

Återstoder enligt de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2302, B 1 skall innehålla minst 50 % spannmål eller baljväxter.

För fastställande av stärkelsehalten (i föreliggande produkt) ska den metod som anges i del L i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (EUT L 54, 26.2.2009, s. 1) användas.

2302 10 10 och 2302 10 90

Av majs

Förutsatt att villkoren i anmärkning 2 A till kapitel 11 är uppfyllda omfattar dessa undernummer inte krossade majskorn som uppsamlas vid siktningen av rensade, oskalade majskorn (undernr 1104 23 98).

2303

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar

För fastställande av stärkelse- och proteinhalten används den metod som anges i del L respektive C i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (EUT L 54, 26.2.2009, s. 1).

2303 10 11 och 2303 10 19

Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat majsstöpvatten)

Produkter som klassificeras enligt dessa undernummer ska uppfylla de krav som framgår av kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Majsgluten (i allmänhet i form av mjöl), huvudsakligen bestående av gluten från majskornen som erhålls vid utvinning av stärkelse. Proteinhalten (kväve × 6,25) utgör mer än 40 viktprocent.

2.

Glutenmjöl, som huvudsakligen framställs genom att blanda torkade återstoder från tillverkningen av majsstärkelse med rent gluten. Dessa produkter har i allmänhet en proteinhalt på ca 40 viktprocent (kväve × 6,25).

3.

Majsglutenfoder, som i allmänhet innehåller minst 20 viktprocent protein (kväve x 6,25) och huvudsakligen består av delar av fruktväggen och frövitan, majsgluten och eventuellt koncentrerat majsstöpvatten, som alla är biprodukter från framställningen av majsstärkelse.

Dessa undernummer omfattar även ovanstående produkter hoppressade till pelletar.

Undernumren omfattar endast produkter med en stärkelsehalt på högst 28 viktprocent beräknad på torrsubstansen i enlighet med metoden i del L i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (EUT L 54, 26.2.2009, s. 1) och en fetthalt på högst 4,5 viktprocent beräknad på torrsubstansen i enlighet med metoden i del H i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 152/2009.

Produkter med högre stärkelse- eller fetthalt klassificeras normalt enligt kapitel 11 eller nr 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 eller 2309 90 51 beroende på produktens beskaffenhet. Detta gäller också varor som innehåller produkter som utvunnits ur majs genom en annan metod än den våta metoden (t.ex. återstoder från siktning av majskorn, malda majskorn, återstoder från extraktion av majsgroddolja med den torra metoden).

De produkter som klassificeras enligt dessa undernummer får inte heller innehålla återstoder från extraktion av majsgroddolja med den våta metoden.

Koncentrerat majsstöpvatten omfattas av undernr 2303 10 90 oavsett proteinhalten.

2303 10 90

Andra

Med återstoder från framställningen av stärkelse från maniokrötter i detta undernummer förstås produkter med en stärkelsehalt av högst 40 viktprocent beräknad på torrsubstansen.

Om stärkelsehalten är högre omfattas sådana produkter, i form av mjöl, av undernr 1106 20 10 eller 1106 20 90. Produkter i form av pelletar omfattas av undernr 0714 10.

Detta undernummer omfattar även följande produkter:

1.

Sorghumglutenfoder, som i allmänhet innehåller minst 18 viktprocent protein och huvudsakligen består av partiklar från fruktväggen och frövitan av sorghumkorn, sorghumgluten och eventuellt koncentrerat sorghumstöpvatten, som alla är biprodukter från framställningen av sorghumstärkelse.

Undernumret omfattar endast produkter med en stärkelsehalt av högst 40 viktprocent beräknad på torrsubstansen.

Produkter med högre stärkelsehalt klassificeras i allmänhet enligt kapitel 11 eller nr 2302 eller 2309 beroende på varans beskaffenhet.

2.

Återstoder från stärkelseframställning under beteckningen ”torkad potatispulp”. Stärkelsehalten i sådana återstoder är vanligtvis minst 50 viktprocent.

För fastställande av fukthalten används den metod som anges i del A i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (EUT L 54, 26.2.2009, s. 1).

Koncentrerat majsstöpvatten klassificeras enligt detta undernummer oavsett proteinhalten.

2303 20 10 och 2303 20 90

Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning

Vassle från vilken mjölksockret delvis har avlägsnats betraktas inte som avfall från sockerframställning och omfattas inte av dessa undernummer (nr 0404).

Dessa undernummer omfattar även helt eller delvis avsockrade sockerbetor.

2303 30 00

Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2303, första stycket, E 1 till 5.

2304 00 00

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar

Detta nummer omfattar inte sojabönflingor, även malda, från vilka sojabönoljan inte har utvunnits (nr 2308).

2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr 2304 eller 2305, även malda eller i form av pelletar

2306 41 00

Av rapsfrön eller rybsfrön med låg halt av erukasyra

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2306 41.

2306 90 05

Av majsgroddar

Detta undernummer omfattar återstoder från extraktion av majsgroddolja genom den våta eller den torra metoden och som motsvarar kriterierna i kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel.

Produkter som inte motsvarar dessa kriterier klassificeras i allmänhet enligt kapitel 11 eller nr 2302 eller 2309 beroende på produktens beskaffenhet.

2306 90 11 och 2306 90 19

Oljekakor och andra återstoder från utvinning av olivolja

Uttrycket ”återstoder från utvinning av olivolja” omfattar endast produkter med en fetthalt som inte överstiger 8 viktprocent. Sådana produkter (med undantag av bottensatser) med högre fetthalt klassificeras enligt samma undernummer som råvaran (undernr 0709 92 10 eller 0709 92 90).

För fastställande av fetthalten används den metod som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 bilaga XV (EGT L 248, 5.9.1991, s. 1).

2307 00

Vindruv; rå vinsten

2307 00 11

Med en total alkoholhalt av högst 7,9 % mas och en torrsubstanshalt av minst 25 viktprocent

Se kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel och motsvarande förklarande anmärkningar.

2307 00 90

Rå vinsten

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2307, andra stycket.

2308 00

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, även i form av pelletar

2308 00 11

Med en total alkoholhalt av högst 4,3 % mas och en torrsubstanshalt av minst 40 viktprocent

Se kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel och motsvarande förklarande anmärkningar.

2308 00 40

Ekollon och hästkastanjer; återstoder från pressning av frukt, annan än vindruvor

Återstoder från pressning av frukt, annan än vindruvor omfattar bl.a. så kallade apelsinceller, dvs. produkter som består av delar av apelsiner som vid pressningen trängt in i saften och sedan de silats bort nästan inte innehåller några beståndsdelar alls av fruktköttet utan huvudsakligen består av cellmembran och albedo. Dessa produkter används som tillsats till utspädda koncentrat av apelsinsaft och till läskedrycker.

2308 00 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a. de produkter som specificeras i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2308, andra stycket, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 9.

Undernumret omfattar även sojabönskal, även malda, från vilka sojabönoljan inte utvunnits.

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Se anmärkning 1 till detta kapitel.

Beträffande mjölkprodukter hänvisas till kompletterande anmärkning 4 till detta kapitel.

Halterna av mjölkprodukter, stärkelse, glukos, glukossirap, maltodextrin och maltodextrinsirap, oavsett ursprung, beräknas på den föreliggande produkten.

 

Följande gäller för stärkelse:

Om det inte tydligt framgår att stärkelse förekommer får en kvalitativ mikroskopisk metod eller ett kvalitativt färgningsprov med jodlösning användas för att kontrollera förekomsten av stärkelse.

För fastställande av stärkelsehalten används den polarimetriska metoden (även kallad Ewers modifierade metod), som beskrivs i del L i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (EUT L 54, 26.2.2009, s. 1).

Om den polarimetriska metoden inte är tillämplig, till exempel på grund av betydande mängder av de material som förtecknas nedan, ska den enzymatiska analysmetoden som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 121/2008 (EUT L 37, 12.2.2008, s. 3) användas för fastställande av stärkelsehalten.

 


Följande specifika material är kända för att ge upphov till störningar vid tillämpning av den polarimetriska metoden:

 

a)

(socker)betsprodukter som (socker)betmassa, melass av (socker)betor, melasserad (socker)betmassa, (socker)betvinass, (bet)socker,


b)

fruktkött av citrus,


c)

linfrön, linfröexpeller, extraherade linfrön,


d)

rapsfrön, rapsfröexpeller, extraherade rapsfrön, rapsfröskal,


e)

solrosfrön, extraherade solrosfrön, delvis skalade extraherade solrosfrön,


f)

kopraexpeller, extraherat kopra,


g)

fruktkött av potatis,


h)

vattenfri jäst,


i)

inulinrika produkter (t.ex. flingor och mjöl av jordärtskockor),


j)

fettgrevar.


k)

sojaprodukter

Produkter med en halt på mindre än 0,5 % viktprocent stärkelse bör inte betraktas som innehållande stärkelse.Beträffande glukos får högupplösande vätskekromatografi (HPLC) användas för bestämning av glukos (kommissionens förordning (EG) nr 904/2008 (EUT L 249, 18.9.2008, s. 9))


2309 10 11 till 2309 10 90

Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar

Dessa undernummer omfattar även tuggleksaker för hundar i olika utformning (t.ex. knutar, pinnar osv.) som består av hud till vilken andra ämnen tillsatts (t.ex. stärkelse, socker eller torkat kött). Produkter tillverkade av 100 % hud som inte har genomgått någon ytterligare beredning i fodersyfte omfattas dock inte (nr 4205).

2309 90 10

Limvatten (”solubles”) av fisk eller havsdäggdjur

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2309, II B, sista stycket, 1.

2309 90 20

Produkter som avses i kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel

Det bör påpekas att det är användningen av majsstöpvatten som näringssubstrat som orsakar eventuell förekomst av återstoder av döda jäsämnen i produkterna, i halter som vanligtvis inte överstiger 2 %. Dessa ämnen kan lätt upptäckas med mikroskop.

Produkter innehållande återstoder av majsstöpvatten som används i vissa jäsningsprocesser innehåller följande substanser i mycket små mängder: amyloglykosidas, alfaamylas, gummi xantan, mjölksyra, citronsyra, lysin, treonin, tryptofan.

Det bör påpekas att majsstöpvatten i sig innehåller mycket små mängder av vissa av dessa substanser (t.ex. aminosyror) och att halterna endast ökar försumbart vid jäsning.

Produkter med en stärkelse- eller fetthalt som överstiger de gränser som anges i kompletterande anmärkning 5 klassificeras enligt undernr 2309 90 41 eller 2309 90 51 beroende på produktens beskaffenhet.

Återstoder från framställning av majsstärkelse som importeras från USA kontrolleras med avseende på överensstämmelsen med definitionen i enlighet med kommissionen förordning (EG) nr 1375/2007 (EUT L 307, 24.11.2007, s. 5).

  

KAPITEL 24

TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING

2401

Råtobak; tobaksavfall

Beträffande råtobak hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2401, 1.

Med

a)

Värmetorkad Virginiatobak avses tobak som torkats med varm luft under artificiella atmosfäriska förhållanden genom en process där värmen och luftcirkulationen kontrolleras utan att tobaksbladen kommer i kontakt med rök. Färgen på den torkade tobaken varierar normalt från citrongul till mycket mörk orange, eller röd. Andra färger och färgkombinationer uppstår ofta till följd av skillnader i mognadsgrad eller odlings- eller torkningsmetoder.

b)

Ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider) avses tobak som torkats med varm luft under naturliga atmosfäriska förhållanden och inte avger röklukt om extra värme eller luft har tillförts. Bladens färg kan variera från ljusbrun till rödaktig. Andra färger och färgkombinationer uppstår ofta till följd av skillnader i mognadsgrad eller odlings- eller torkningsmetoder.

c)

Ljus lufttorkad Marylandtobak avses tobak som torkats med varm luft under naturliga atmosfäriska förhållanden och inte avger röklukt om extra värme eller luft har tillförts. Bladens färg kan variera från ljusgul till mörkt körsbärsröd. Andra färger och färgkombinationer uppstår ofta till följd av skillnader i mognadsgrad eller odlings- eller torkningsmetoder.

d)

Eldtorkad tobak avses tobak som torkats med varm luft under artificiella atmosfäriska förhållanden, med hjälp av vedeld från vilken tobaken delvis absorberat rök. Blad av eldtorkad tobak är tjockare än blad av eldtorkad Burleytobak, värmetorkad eller blad av Marylandtobak från motsvarande stjälkar. Färgen varierar normalt från gulaktigt brun till mycket mörk brun. Andra färger och färgkombinationer uppstår ofta till följd av skillnader i mognadsgrad eller odlings- eller torkningsmetoder.

Soltorkad tobak är tobak som torkats direkt genom solvärmen i det fria och i fullt dagsljus.

Detta nummer omfattar inte levande tobaksplantor (nr 0602).

2401 30 00

Tobaksavfall

Förutom de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2401, 2 omfattar detta undernummer bl.a.:

1.

Avfall från behandlingen av tobaksbladen. Detta avfall förekommer i handeln bl.a. under beteckningen avfall men betecknas också i medlemsstaterna omväxlande som t.ex. ”winnowings”, ”sweepings”, ”kirinti” eller ”broquelins”. Det innehåller i allmänhet orenheter eller främmande partiklar som stoft, plantrester och textilfibrer. Detta avfall har ibland befriats från stoft genom siktning.

2.

Avfall från tobaksblad, som förekommer i handeln under beteckningen ”siftings” och utvinns genom siktning av ovannämnda avfall.

3.

Avfall från cigarrtillverkning, under beteckningen ”avklipp”, bestående av bitar av avklipp från bladen.

4.

Tobaksstoft (avfallsbiprodukt som erhålls genom siktning av ovannämnda avfall).

Detta undernummer omfattar inte tobaksavfall som beretts för försäljning som röktobak eller tuggtobak, snus eller tobakspulver eller som behandlats så att det utan vidare bearbetning kan användas som röktobak, tuggtobak, snus eller tobakspulver (nr 2403).

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

2402 10 00

Cigarrer och cigariller innehållande tobak

Cigarrer och cigariller är tobaksrullar som går att röka och, med tanke på sina egenskaper, uteslutande är avsedda att rökas som de är, med

a)

yttre täckblad av naturtobak som täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret (men utan ytterligare skikt som delvis täcker det yttre täckbladet), men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket, eller

b)

fyllning av en riven blandning och yttre täckblad med cigarrers normala färg, av homogeniserad tobak enligt undernummer 2403 91 00, som täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket, om styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 g och högst 10 g och omkretsen är minst 34 mm på minst en tredjedel av längden.

Förutsatt att de uppfyller ovanstående kriterier klassificeras produkter med täckblad av homogeniserad tobak, som delvis kan bestå av andra ämnen än tobak, enligt detta undernummer.

2402 20 10 och 2402 20 90

Cigaretter innehållande tobak

Cigaretter är tobaksrullar som går att röka som de är och som inte betraktas som cigarrer eller cigariller (se de förklarande anmärkningarna till undernr 2402 10 00).

Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak klassificeras enligt dessa undernummer förutsatt att de uppfyller ovanstående villkor.

Undernumren omfattar inte produkter som helt består av andra produkter än tobak (undernr 2402 90 00 eller kapitel 30 om produkterna är avsedda för medicinskt bruk).

2402 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar cigarrer, cigariller och cigaretter som helt består av tobaksersättning, t.ex. cigaretter som är tillverkade av speciellt blandade blad av ett slags sallat och som innehåller varken tobak eller nikotin.

2403

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt

2403 11 00

Vattenpipstobak enligt anmärkning 1 till undernummer till detta kapitel

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2403 11.

2403 19 10 och 2403 19 90

Andra

Röktobak är tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor som går att röka utan ytterligare industriell beredning.

Avfall från behandlingen av tobaksblad eller från tillverkningen av tobaksprodukter som går att röka ska anses utgöra röktobak om det inte motsvarar beskrivningen av cigarrer, cigariller eller cigaretter (se de förklarande anmärkningarna till undernr 2402 10 00 och 2402 20 10 och 2402 20 90).

Även blandningar av röktobak med andra ämnen än tobak klassificeras enligt dessa undernummer förutsatt att de motsvarar ovanstående definition, med undantag av produkter som är avsedda för medicinska ändamål (kapitel 30).

Undernumren omfattar skuren tobak (färdig tobaksblandning för framställning av cigaretter).

2403 91 00

”Homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2403, första stycket, 6.

2403 99 10

Tuggtobak och luktsnus

Tuggtobak är tobak i form av strängar, stänger, remsor, tärningar eller kakor, som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och som särskilt behandlats för att tuggas men inte rökas. Tobaken är i allmänhet inte malen.

Luktsnus (tobak för användning i näsan) är tobak i form av torrt pulver eller torra korn som särskilt har behandlats för att användas som luktsnus men inte för att rökas eller användas i munnen.

Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak klassificeras enligt detta undernummer förutsatt att de uppfyller ovanstående villkor.

2403 99 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Tobaksextrakt och -essenser enligt beskrivningen i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2403, första stycket, 7.

2.

Tobakspulver (erhålls i allmänhet genom en process, t.ex. malning, som resulterar i en specifik partikelstorleksfördelning). Det bör inte finnas några orenheter och partikelstorleken bör vara under 0,4 mm.

3.

Spunnen, såsad och fermenterad brasiliansk tobak som är hoppressad i skinn till runda kulor (Mangotes).

4.

Expanderad tobak (skurna tobaksblad eller tobaksstjälkar, som har ökats i storlek genom en cellexpansionsprocess); den lämpar sig inte att rökas som sådan utan används som utfyllnad vid framställning av skuren tobak som används i cigaretter (cut filler tobacco – CFT).

5.

Produkt som är avsedd att rökas (t.ex. ’vattenpipstobak’) och som helt består av tobaksersättning och andra ämnen än tobak.


 

  BILAGA A

RÖKTEST AV TOBAK OCH TOBAKSVAROR

Mål         

Röktestet görs för att fastställa en harmoniserad metod för att särskilja tobaksvaror (tobak färdig att rökas utan ytterligare behandling) enligt nummer 2403 från råtobak enligt nummer 2401. För att särskilja tobaksvaror enligt nummer 2403 från råtobak enligt nummer 2401 ska ett röktest genomföras. Provsiktning ska bara göras om det inte är möjligt att röka provet utan ytterligare (industriell) bearbetning.

Inledning         

I fråga om undernummer 2403 19 innebär uttrycket ’avsedd för rökning’ att produkten kan rullas eller fyllas i form av cigarretter och brännas med flera bloss, eller fyllas i pipa och brännas med flera bloss.

Testprincip         

Huruvida det är möjligt att röka ett tobaksprov bedöms på flera sätt: rulla med ett cigarettpapper och göra en ’rullcigarett’, genom att stoppa tobak i en cigaretthylsa eller stoppa tobak i en pipa. Pipa och beredda cigaretter tänds och röks. Antändningen och rökning utvärderas.

Tillämpningsområde         

Testet är tillämpligt för all tobak eller alla tobaksvaror, inbegripet delar av tobaksvaror som cigarrinlagor. Testet kan vara farligt om tobaksprovet är smittat (påverkat) av mögel.

Utrustning

Temperatur och luftfuktighetsanordning för tobakens konditionering (temperatur på 22 ± 1 °C och luftfuktighet på 60 ± 3 %)
Hylsmaskin
Cigarettpapper (längd 70 mm, bredd 37 mm)
Cigarettpappershylsor (diameter 7,3 mm, längd 85 mm, inklusive filtret)
Tändare
Borste för rengöring av hylsmaskin
Pipa
Pipstoppare
Verktyg för piprengöring
Rökmaskin (följer ISO-standard 3308)

Beredning av prover

Provet blandas grundligt och fördelas vid behov i delprover genom koning och kvartering. När provet är torrt (vattenhalten är lägre än 8 viktprocent) ska det konditioneras (temperatur på 22 ± 1 °C och luftfuktighet på 60 ± 3 %) i minst 48 timmar.

Provet får inte på något sätt brytas, krossas, malas eller på annat sätt splittras.

Testförfarande         

Rengör hylsmaskinen och pipan.

Pipa:

-

En lämplig mängd av provet (minst 5,0 g) placeras i pipan upp till pipans kant.

-

Tobaken i pipan tänds med en tändare och pressas försiktigt med pipstoppare. Pipan blossas med regelbundna intervall på ca 1 minut.

 
Cigaretter:

-

Cigarettpapper: en lämplig mängd av provet placeras på cigarettpappret och pappret med provet rullas till en cylinderform.

-

Hylsmaskin: En lämplig mängd av provet (minst 0,5 g) placeras i hylsmaskinen och cigaretten görs enligt de instruktioner som lämnats för den berörda hylsmaskinen.

-De beredda cigaretterna tänds med tändaren och lämnas att glöda fritt utan bloss (för att bränna överskottspapper). Cigaretten blossas med regelbundna intervall på cirka 30–60 sekunder beroende på tobakens kvalitet och med ett bloss som varar cirka 2 sekunder.

 

Testutvärdering (typiska exempel)

Om ett av röktesten är positivt, kan tobaken rökas (undernummer 2403 19). 

Testutvärdering av piprökning 

Testutvärdering av handrullade cigarretterTestutvärdering av cigaretthylsor

Slutlig utvärdering 

Anmärkning

  
Det är inte möjligt att tillsätta provet i pipan (hela tobaksblad, stora delar av tobaksblad, stjälkar, etc.).
 
Det är inte möjligt att rulla cigaretten (hela tobaksblad, stora delar av tobaksblad, stjälkar, etc.).  

Det är inte möjligt att göra en cigarett (hela tobaksblad, stora delar av tobaksblad, stjälkar, etc.). 

Det är inte möjligt att röka provet utan vidare (industriell) bearbetning.  

Typiskt för undernummer 2401 10, 2401 20, 2401 30  

 
Det är inte möjligt att röka provet i pipan (fyllningen visar ingen eller mycket låg permeabilitet och pipan släcks nästan omedelbart efter tändning).  


Det är inte möjligt att rulla provet i cigaretten, provet innehåller inte tobaksfibrer som upprätthåller rullningen (håller ihop), fyllnaden ramlar ut från cigarettpappret. 

Cigarretthylsan fylldes med provet och den beredda cigaretten röktes.   


   
Provet är lämpligt (går att röka) för rökning.     


  
Typiskt för tobaksavfall (små partiklar) – undernummer 2403 19.


Det är möjligt att röka provet i pipan.


Provet rullades i cigarettpappret och den beredda cigaretten röktes.

Provet fylldes i cigarretthylsan och den beredda cigaretten röktes.
  
Provet är avsett (går att röka) för rökning.

Typiskt för skuren tobak – undernummer 2403 19.

Det är inte möjligt att röka provet i pipan (fyllningen förbränns mycket snabbt och stora mängder värme avges – pipan kan skadas).

Provet rullades in i cigarettpappret och den beredda cigaretten röktes.

Cigarretthylsan fylldes med provet och den beredda cigaretten röktes.Provet är avsett (går att röka) för rökning.     Typiskt för finskuren tobak – undernummer 2403 19.    
Det är inte möjligt att tillsätta provet i pipan (provpartiklarna är mycket hårda).Det är inte möjligt att rulla cigaretten (hårda partiklar river sönder cigarettpappret).Det är inte möjligt att fylla cigaretthylsan (hårda partiklar river sönder cigarettpappret).Det är inte möjligt att röka provet utan vidare (industriell) bearbetning.Typiskt för skurna stjälkar – undernummer 2401 30.För vissa prov (särskilt tobaksavfall) är det möjligt att rulla nästan formlösa ’rullar’. Om dessa ’rullar’ faller sönder innan de tänds eller ’tobakspartiklar’ faller ut från de tända ’rullarna’ efter första blosset, noteras följande resultat: ’Det är inte möjligt att rulla cigaretten’.

Litteratur         

ISO-standard 3402 Tobak och tobaksprodukter – atmosfär för konditionering och testning.

 

BILAGA B

METOD FÖR BESTÄMNING AV PARTIKELSTORLEKEN GENOM SIKTNING AV PROVET

För att särskilja tobaksvaror enligt nummer 2403 från råtobak enligt nummer 2401 ska ett röktest genomföras. Provsiktning ska bara göras om det inte är möjligt att röka provet utan ytterligare (industriell) bearbetning.

Princip för metoden         

Denna metod är baserad på bestämning av viktandelar av provet som finns kvar vid siktning med olika maskstorlek för att skilja mellan produkter som klassificeras enligt undernummer 2401 20 och produkter som klassificeras enligt undernummer 2401 30.

Om 50 viktprocent eller mer av partiklarna i provet är större än 3,15 mm (se Corestametod nr 16), består provet av delvis eller helt stripad råtobak (undernummer 2401 20).

Om mer än 50 viktprocent av partiklarna är mindre än 3,15 mm (i en av alla tre dimensionerna) är provet tobaksavfall (undernummer 2401 30).

Tillämplighet         

Resultaten kan påverkas av provets fysikaliska och kemiska egenskaper och flera andra faktorer:

Provets specifika vikt och storlek – påverkar siktningstiden och är viktig för bedömning av delprovet.
Provets skörhet – påverkar provets sönderfall under bearbetning och siktning.
Elektrostatiska och magnetiska egenskaper – provets benägenhet att sönderdelas eller att bilda kluster.
Provets hygroskopicitet – påverkar provets vikt och partikelstorlek.


Utrustning

Temperatur och luftfuktighetsanordning för provets konditionering (temperatur på 22 ± 1 °C och luftfuktighet på 60 ± 3 %).


Analysvågar – noggrannhet minst 0,01 g.


Ett set runda siktar med specifikationer i enlighet med ISO-standard 3310-1 (metalltrådsduk – fyrkantiga maskor), siktdiameter 200 mm, sikthöjd 50 mm och maskstorlek enligt följande: 0,4 mm 3,15 mm och 6,3 mm.


Ultraljudsbad för rengöring av siktarna.


Vibrationssiktsseparator som kan producera vibrationer på 50 Hz och en amplitud på 3 mm.


Botten och lock för satsen med siktar.


Borste för att ta bort provpartiklar från siktar.Beredning av prover

Provet blandas grundligt och fördelas vid behov i delprover genom koning och kvartering och delas upp i två testmängder.

Provet vägs (från 50 g till 150 g) och konditioneras därefter vid en temperatur på 22 ± 1 °C och en luftfuktighet på 60 ± 3 % under minst 48 timmar.

Efter det ska allt arbete med provet utföras i en kontrollerad atmosfär med en temperatur på 22 ± 1 °C och en luftfuktighet på 60 ± 5 %. Testtemperatur och fuktighet bör mätas och inkluderas i testrapporten. Även det atmosfäriska trycket bör mätas och inkluderas i testrapporten när lufttrycket ligger utanför intervallet 86–106 kPa.

Metod         

Siktarna ska vara rena och oskadade. Varje sikt vägs exakt (0,01 g). Siktarna är uppbyggda (nedifrån och upp) på följande sätt – botten (behållare för damminsamling), sikt med den minsta maskstorlek, andra siktar efter maskornas ökande storlek och lock.

Det konditionerade provet vägs med absolut precision på 0,01 g och fördelas jämnt på den övre sikten som sedan stängs med locket.

Satsen med siktar placeras i vibrationssiktsseparatorn och utsätts för vibrationer med 50 Hz med en amplitud av 3 mm i 5–15 minuter (beroende på provets vikt).

När siktningen är färdig avlägsnas satsen med siktar från separatorn.

Därefter avlägsnas locket och den övre sikten. Dammpartiklar som fastnat på den övre siktens sidor borstas ner i sikten och genom fem handslag mot sikten forceras dessa partiklar till nästa sikt (sikt med en mindre maskstorlek).

Detta damm tas gradvis bort från alla siktar. Varje sikt med provpartiklar vägs exakt (0,01 g) samt botten med dammet.

Testet utförs som dubbelprov med olika delar av provet.

Beräkningar         

Resultaten beräknas som provets viktandel (återstod) som finns kvar på den aktuella sikten. För varje sikt beräknas provets viktandel Zx enligt följande formel:

24039990, formel bilaga B

i viktprocent, där

mR är vikten (i g) på den aktuella sikten med återstod, mX är vikten (i g) på den aktuella sikten och mS är provets vikt (i g).

Utbytet av siktningen YS beräknas enligt följande formel:

24039099, Bilaga B

i %, där mR är vikten (i g) på den aktuella sikten med återstoden, mX är vikten (i g) på den aktuella sikten och mS är provets vikt (i g).

Utvärdering och redovisning av resultaten

Utbytet av siktningen bör vara högre än 99 %. Om inte, bör hela testet upprepas med en annan testmängd av provet. Konditioneringen av provet kontrolleras enligt ISO-standard 3402.

Resultaten uttrycks som provets viktandel (återstod på den aktuella sikten) i viktprocent, avrundat till en decimal. Testrapporten bör också innehålla siktens maskstorlek, siktningstid, vibrationens frekvens och amplitud, provets vikt, testatmosfärens temperatur och fuktighet.

Metrologiska parametrar         

Kvantifieringsgränsen är 5 viktprocent.

Repeterbarhetsgränsen är 1,5 viktprocent för viktandelar mellan 5 och 20 viktprocent. Om viktandelen överstiger 20 viktprocent är repeterbarhetsgränsen r =0,06 × ZX.

Mätosäkerheten är 2 viktprocent för viktandelar mellan 5 och 20 viktprocent. Om viktandelen överstiger 20 viktprocent är mätosäkerheten U =0,1 × ZX.

Litteratur         

CORESTA Recommended Method No 16: Lamina strip particle size determination ISO 2395 Test sieves and test sieving – Vocabulary.

ISO 3310-1 Test sieves – Technical requirements and testing – Part 1: Test sieves of metal wire cloth.

ISO 3402 Tobacco and tobacco products – Atmosphere for conditioning and testing.”

(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUT C 76, 4.3.2015, s. 1

Meny