Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 68-70

AVDELNING XIII

Kap. 68, 69, 70

VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL;
KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR

KAPITEL 68

VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL

Allmänna anmärkningar
Detta kapitel omfattar inte endast färdiga varor utan också, i vissa nummer, halvfabrikat som eventuellt behöver vidare bearbetning innan de kan användas för avsett ändamål (t.ex. blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat enligt nr 6812).


6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även på underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten (inbegripet skiffer)

Beträffande definitionen av uttrycket "bearbetad monument- eller byggnadssten" hänvisas till anmärkning 2 till detta kapitel.

6802 10 00

Plattor, kuber och liknande artiklar, även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm; konstfärgade korn, skärvor och pulver

Beträffande beskrivningen av de varor som omfattas av detta undernummer hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6802, sjunde stycket.

6802 21 00 till
6802 29 00

Annan monument- eller byggnadssten samt varor av sådan sten, enkelt huggna eller sågade, med plan eller jämn yta

Dessa undernummer omfattar sten och varor av sten (även obearbetade varor), enkelt huggna eller sågade, med en eller flera platta eller jämna ytor. De sistnämnda kan vara bearbetade med en mejsel, pikhacka eller    bilningshammare.

6802 93 10

Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer

Förutom varor av sten med helt eller delvis polerad yta omfattar detta undernummer bl.a.:

1. Varor av sten med helt eller delvis hyvlad, blästrad eller slipad yta.

2. Dekorerade varor. Dessa varor är försedda med motiv och dekorationer som framställts genom färgning, lackering eller annan ytbehandling, t.ex. genom framställning av mönster på en polerad yta med hjälp av en mejsel.

3. Sten med inläggningar av mosaik, metallornament eller enkelt mejslade inskriptioner.

4. Varor av sten med profilering eller kannelyr, t.ex. rätlinjig ornamentering som kanter, socklar, avfasningar, hålkäl och lister.

5. Varor av svarvad sten, t.ex. kolonnfundament, balustrader och liknande.

6802 93 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. huggen granit med dekorativa motiv i hög- eller lågrelief, t.ex. blad, äggstavar, girlander och fantasifigurer, utförda på ett mera konstfärdigt sätt än de dekorationer som omfattas av föregående undernummer.

Även statyer samt hög- och lågrelief (med undantag av bildhuggararbeten i original) klassificeras enligt detta undernummer.

6802 99 10

Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6802 93 10.

6802 99 90

Andra

De förklarande anmärkningarna till undernr 6802 93 90 gäller i tillämpliga delar.

6803 00

Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skiffer

6803 00 10

Tak- och väggskiffer

Produkter enligt detta undernummer kan vara av alla former, t.ex. rektangulära eller kvadratiska, månghörniga eller avrundade. De är av enhetlig tjocklek som normalt är högst 6 mm.

6804

Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan ställning, för malning, slipning, skärpning, polering, riktning eller skärning, handverktyg för skärpning eller polering samt delar till sådana varor, av naturlig sten, av agglomererade naturliga eller konstgjorda slipmedel eller av keramiskt material, även med delar av andra material

Detta nummer omfattar inte avfall och skärvor av handverktyg för polering, brynstenar, oljebrynen, kvarnstenar, slipstenar, slipskivor och liknande produkter av naturliga eller konstgjorda slipmedel (undernr    2530 90 00).

6804 10 00

Kvarnstenar, defibrörstenar o.d.

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6804 10.

6804 21 00 till
6804 23 00

Andra artiklar, utom handverktyg

Se de förklarande anmärkningarna till HS, 6804, första stycket, 2 och 3.

6804 21 00

Av agglomererad naturlig eller syntetisk diamant

Detta undernummer omfattar varor av naturlig eller syntetisk diamant som agglomererats. Agglomereringen kan ske med hjälp av härdande mineraliska ämnen (t.ex. cement) eller med mjukare bindemedel (t.ex. gummi eller plast) eller genom keramisk bränning.

6804 22 12 till
6804 22 90

Av andra agglomererade slipmedel eller av keramiskt material

De förklarande anmärkningarna till undernr 6804 21 00 gäller i tillämpliga delar.

6804 22 12 till
6804 22 50

Av konstgjorda slipmedel med bindemedel

Exempel på konstgjorda slipmedel är korund, kiselkarbid (karborundum) och borkarbid.

6804 30 00

Handverktyg för skärpning eller polering

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6804, första stycket, 4.

6806

Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material; blandningar och varor av värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudadsorberande mineraliska material, andra än sådana som omfattas av nr 6811 eller 6812 eller kapitel 69

6806 10 00

Slaggull, stenull och liknande mineralull (även blandade med varandra) i lös form eller i form av skivor eller rullar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6806, de tre första styckena.

"Liknande mineralull" erhålls bl.a. från blandningar av sten eller slagg som genomgått de processer som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6806, första stycket.

6806 20 10

Expanderade leror

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6806, sjätte stycket.

6806 20 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Expanderad vermikulit och liknande expanderade mineraliska produkter med undantag av leror (expanderad klorit, perlit och obsidian). Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6806, fjärde och femte stycket.

Expanderad klorit och perlit omfattas dock av detta undernummer endast om expansionsprocessen avbryts så snart ihåliga korn erhållits, dvs. innan kornen brister och bildar konkava lameller. Denna lamellformade produkt används i allmänhet som filtreringsmedel och inte som värme- eller ljudisoleringsmedel och omfattas därför av undernr 3802 90 00 (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3802).

2.

"Skumslagg" som liknar cellglas enligt nr 7016 när det föreligger i block,    plattor och liknande. Skumslagg kan skiljas från cellglas med hjälp av de kriterier som används för att skilja mellan mineralull enligt undernr 6806 10 00 och glasull enligt nr 7019.

3.

Starkt expanderad, granulerad masugnsslagg som framställts genom skumning och har en skenbar densitet i torrt tillstånd på högst 300 kg/m³.

4.

Cenosfärer, ihåliga sfärer som huvudsakligen består av aluminiumsilikat, vilka är en specifik lättviktskomponent isolerad från flygaska som (i allmänhet) erhålls genom förbränning av kol i värmekraftverk.

6806 90 00

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6806, texten efter de tre asteriskerna.

6807

Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck)

6807 10 00

I rullar

Tak- och väggbeklädnadsmaterialet enligt detta undernummer består av minst tre lager: en kärna av papper eller papp eller annat material, t.ex. glasull, jutevävnad, aluminiumfolie, filt, bondad duk, inbäddad mellan två lager asfalt eller liknande material. Dessa täckande lager kan också innehålla eller vara överdragna med andra material (t.ex. sand).

6809

Varor av gips eller av blandningar på basis av gips

6809 11 00 och
6809 19 00

Skivor, plattor och liknande varor, odekorerade

Dessa undernummer omfattar platta produkter av alla slag som huvudsakligen används för framställning av mellanväggar och innertak.

Varor som endast är perforerade eller täckta med ett tunt lager papper eller annat material på den ena eller båda sidorna anses inte som dekorerade. De kan också ha ett enkelt överdrag av färg eller fernissa. Alla slags dekorationer, t.ex. bestående av motiv i låg- eller högrelief, ytdekorationer eller dekorationer i massan, medför att sådana plattor, bräder, osv. klassificeras enligt undernr 6809 90 00.

Dessa undernummer omfattar också kvadratiska gipsplattor som är perforerade utvändigt och har två rektangulära hålrum fyllda med remsor av mineralull och invändigt täckta med aluminiumbelagt papper. Dessa plattor är avsedda till värme- och ljudisolering av väggar och innertak.

6810

Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade

Betong består av en blandning av cement, fyllnadsmaterial (sand, grus) och vatten, som blir mycket hårt när det härdar.

Armerad betong innehåller också metallstänger (armeringsjärn) eller stålnät.

Genom att använda lättare fyllnadsmaterial (t.ex. expanderade leror, krossad pimpsten, vermikulit, granulerad slagg) erhålls "lättbetong".

6810 11 10

Av lättbetong (baserad på krossad pimsten, granulerad slagg o.d.)

Detta undernummer omfattar block och murstenar av porös betong med en täthet i härdat tillstånd av högst 1,7 kg/dm³. Lättbetong har god värmeisoleringsförmåga men är inte lika starkt som betong med större täthet.

6810 99 00

Övrigt

Undernumret omfattar inte följande varor:

  1. ’Stenpapper’ (se de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 3920).
  2. Prydnadsartiklar för hem och trädgård bestående av stenmjöl och plast, där plasten ger artiklarna deras väsentliga karaktär (se de förklarande anmärkningarna till undernummer 3926 40 00).

6812

Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar eller av asbest (t.ex. tråd, vävnader, kläder, huvudbonader, skodon och packningar), även med förstärkning, andra än varor enligt nr 6811 och 6813

6812 80 10 och
6812 80 90

Av krokidolit

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2524, andra stycket.

6812 80 10

Bearbetade fibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat 

Begreppet bearbetade fibrer definieras i de förklarande anmärkningarna till     HS, nr 6812, första stycket. Avfall från artiklar som innehåller krokidolit     klassificeras dock enligt undernr 2524 10 00. 

Blandningar enligt detta undernummer beskrivs i de förklarande     anmärkningarna till HS, nr 6812, andra stycket. 

Även avfall i form av stycken eller stoft från artiklar på basis av asbest eller asbest och magnesiumkarbonat omfattas av detta undernummer.

6812 80 90

Andra slag
 

Detta nummer inbegriper papper, papp och filt av krokidolitfibrer,     pappersmassa och eventuellt ett fyllmedel, om de innehåller minst 35     viktprocent krokidolit. I annat fall omfattas de av kapitel 48. 

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6812.

6812 92 00

Papper, papp och filt     

Papper, papp och filt av asbestfibrer, pappersmassa och eventuellt ett     fyllmedel omfattas av detta undernummer om de innehåller minst 35     viktprocent asbest. I annat fall omfattas de av kapitel 48. 

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6812.

6812 99 10

Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat 

Beträffande definitionen av uttrycket ”bearbetade asbestfibrer” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6812, första stycket. Avfall av asbestvaror klassificeras dock enligt undernr 2524 90 00. 

Blandningar enligt detta undernummer beskrivs i de förklarande     anmärkningarna till HS, nr 6812, andra stycket. 

Även avfall i form av stycken eller stoft från artiklar på basis av asbest eller asbest och magnesiumkarbonat omfattas av detta undernummer.

6814

Bearbetad glimmer och varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag av papper, papp eller annat material

6814 10 00

Plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag

Plattor, skivor och remsor enligt detta undernummer föreligger i löpande längder eller enkelt tillskurna i kvadratisk eller rektangulär form. Varor tillskurna i annan form klassificeras enligt undernr 6814 90 00.

6814 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a. skivor eller blad av glimmer som skurits till för ett särskilt ändamål. De kan skiljas från skivor och blad av glimmer enligt nr 2525 med hjälp av de olika kännetecken som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2525.

Undernumret omfattar också skivor och blad av glimmer som, även om de inte skurits till i ovanstående former, har genomgått en behandling som inte är tillåten för varor enligt nr 2525, t.ex. polering eller bondning på ett underlag.KAPITEL 69

KERAMISKA PRODUKTER

I. VAROR AV KISELDIOXIDHALTIGA FOSSILMJÖL ELLER AV LIKNANDE KISELDIOXIDHALTIGA JORDARTER SAMT ELDFASTA PRODUKTER


6901 00 00

Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit) eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter

Se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 69, allmänna anvisningar till underavdelning I, A.

Detta nummer omfattar bl.a. värmeisolerande stenar som framställts genom formning och bränning av kiselhaltig jord.

6902

Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter

De två viktigaste kännetecknen för de eldfasta produkter som omfattas av detta nummer är att de skall ha en eldfasthet av minst 1 500 °C (bestämd enligt ISO-rekommendation R 528-1966 och R 1146-1969) och att de är avsedda för ändamål som kräver denna grad eldfasthet.

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 69, allmänna anvisningar till underavdelning I, B.

6902 10 00

Innehållande, var för sig eller tillsammans, mer än 50 viktprocent av    grundämnena Mg, Ca eller Cr, uttryckt som MgO, CaO respektive Cr2O3

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 6902 10.

6903

Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, deglar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och stänger), andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter

De förklarande anmärkningarna till nr 6902, första stycket gäller i sin helhet även för detta nummer. Detta nummer omfattar dock inte trådförare av sintrad aluminiumoxid för vävstolar, verktyg och verktygsdelar av samma eller andra eldfasta material, små kulor av eldfast aluminiumsilikat som tjänar som bärare för kemiska produkter som används som katalysator i olika tillverkningsprocesser, osv.

 

II.     ANDRA KERAMISKA PRODUKTER

Allmänna anmärkningar
Beträffande definitionen av uttrycken "porslin", "vanligt lergods", "fajans" och "stengods" som används i numren och undernumren till denna underavdelning hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 69, allmänna anvisningar till underavdelning II.
 

6904

Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material

Beträffande kriterier för att skilja mellan murtegel och gatstenar och plattor för beklädnad av trottoarer, golv, eldstäder och väggar hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6907.

6905

Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material

6905 10 00

Takpannor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6905, andra stycket, 1.

Takpannor skiljer sig från gatstenar och plattor för beklädnad av trottoarer, golv, eldstäder och väggar genom att de i allmänhet är försedda med klackar, klamrar eller andra anordningar så att de griper in i varandra.

6905 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar de varor som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6905, andra stycket, 2, 3 och 4.

6909

Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material; hoar, kar och liknande behållare av keramiskt material, av sådana slag som används inom lantbruket; krukor, burkar och liknande artiklar av keramiskt material, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor

6909 11 00 till
6909 19 00

Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6909, andra stycket, 1 och 2.

6909 12 00

Artiklar vars hårdhetsgrad motsvarar minst 9 på Mohsskalan

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 6909 12.

6909 90 00

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6909, andra stycket, 3 och 4.

6912 00

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin

Beträffande klassificeringen enligt de olika undernumren i detta nummer hänvisas också till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 69, särskilt allmänna anvisningar till underavdelning II, "Andra keramiska produkter".

Beträffande klassificeringen av bords- och köksartiklar och andra hushållsartiklar av dekorativt slag, särskild sådana som är försedda med dekorativa motiv i relief och liknande hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6913, B.

1. Ölmuggar omfattas i allmänhet av detta nummer. De klassificeras dock enligt nr 6913 om

— kanten är utformad eller bearbetad på ett sådant sätt att de är olämpliga att dricka ur,

— de på grund av formen är svåra att hantera och föra till munnen,

—  de har reliefdekorationer av ett sådant slag eller i en sådan omfattning att de är svåra att rengöra,

— de har en ovanlig form (t.ex. en dödskalle eller kvinnobarm),

— de är dekorerade med icke-hållfasta färger.

2. Varor i form av ölmuggar med dekorativa motiv i relief eller liknande men med en rymd av mindre än 0,2 l omfattas i allmänhet av nr 6913.

6912 00 21 och 6912 00 81

Av vanligt lergods

Dessa undernummer omfattar varor som framställs av järn- och kalkhaltig lera (rödtegellera). Dessa varor har en matt, jordartad brottyta och är i allmänhet bruna, röda eller gula till färgen.

Skärven är heterogen och de icke-homogena beståndsdelar (korn, inneslutningar, porer) som är representativa för massans struktur skall ha en diameter av mer än 0,15 mm. Dessa beståndsdelar är därför synliga med blotta ögat.

Porositeten (vattenabsorptionskoefficienten) är minst 5 viktprocent. Porositeten bestäms med hjälp av följande metod:

Bestämning av vattenabsorptionskoefficient

Syfte och definition

Analysens syfte är att bestämma det keramiska materialets vattenabsorptionskoefficient. Denna koefficient anges som en procentsats beräknad på det keramiska materialets torrvikt.

Förberedelse av provbitar och genomförande av analyser

Analysen utförs på minst tre provbitar av varje objekt. Provbitarna tas från de glaserade delarna av samma artikel och får endast vara glaserade på en sida.

Ytan på varje provbit skall vara ca 30 cm² och dess tjocklek högst ca 8 mm, glasyren inräknad.

Provbitarna torkas i ugn i 3 timmar vid 105 °C och efter avkylning i torkskåp bestäms deras vikt (Vt) med en noggrannhet av 0,05 g. Därefter sänks provbitarna omedelbart ned i destillerat vatten på ett sådant sätt att de inte kommer i beröring med behållarens botten.

Provbitarna kokas i 2 timmar och får sedan ligga kvar i vattnet i 20 timmar. Därefter tas de upp och vattnet torkas av från ytorna med en ren, något fuktig duk. Fördjupningar och hål torkas med en fin, något fuktig pensel. Därefter bestäms den våta vikten (Vv). Provbitarnas vattenabsorptionskoefficient erhålls genom att deras viktökning multipliceras med 100 och divideras med deras torrvikt:Utvärdering av resultat

Det keramiska materialets vattenabsorptionskoefficient utgörs av genomsnittet av de enskilda provbitarnas vattenabsorptionskoefficienter uttryckt i procent.

6912 00 23 och 6912 00 83

Stengods

Dessa undernummer omfattar varor som framställs av lera som i regel är färgad i massan. Varorna kännetecknas av att de har tät, ogenomskinlig skärv som bränns vid så hög temperatur att sintring sker. Genomskinligheten bestäms på en skärva med en tjocklek av minst 3 mm genom följande analys:

Bestämning av genomskinlighet

Definition

Ett föremåls kontur måste vara synlig genom en 2 till 4 mm tjock provbit som befinner sig i ett mörkt utrymme, på 50 cm avstånd från en ny glödlampa placerad i en låda och med en ljusstyrka av 1350—1500 lumen. Glödlampan måste bytas ut efter 50 timmars användning.

Provningsutrustning (se bifogad skiss)

Utrustningen består av en låda invändigt målad mattvit. Lampan (A) är anbringas i den ena gaveln och i den motsatta gaveln finns en öppning genom vilken föremålets (B) kontur är synlig genom provbiten (C).

Lådan har följande dimensioner:

— Längd: lampans längd plus 50 cm

— Bredd och höjd: ca 20 cm

Öppningens diameter är ca 10 cm.Porositeten (vattenabsorptionskoefficienten) är högst 3 viktprocent.

Porositeten mäts enligt den metod som anges i de förklarande anmärkningarna till undernr 6912 00 21.

6912 00 25 och 6912 00 85

Fajans eller keramik

Dessa undernummer omfattar varor som framställs genom att bränna en blandning av utvalda lersorter (keramik) som ibland blandas med fältspat och varierande mängder kalk (hård fajans, blandad fajans, mjuk fajans).

Varor av fajans kännetecknas av vit eller ljus skärv (gråaktig, krämfärgad eller elfenbensvit) och varor av keramik av gulbrun eller rödbrun skärv. Skärven är finkornig och homogen. De icke-homogena beståndsdelar (korn, inneslutningar, porer) som är representativa för massans struktur skall ha en diameter av högst 0,15 mm. Dessa beståndsdelar är därför inte synliga med blotta ögat.

Porositeten (vattenabsorptionskoefficienten) är minst 5 viktprocent. Porositeten bestäms med hjälp av den metod som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till undernr 6912 00 21.

6912 00 29 och 6912 00 89

Av annat material

Dessa undernummer omfattar keramiska produkter som varken uppfyller kriterierna för de produkter som omfattas av de andra undernumren till detta nummer eller för porslin (nr 6911).

6913

Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material

Detta nummer omfattar även prydnadstallrikar.

Tallrikar betraktas som prydnadstallrikar när de uppvisar följande kännetecken:

1. De är på ovansidan försedda med ett dekorativt mönster (t.ex. blommor, växter, landskap, djur, människor, mytologiska figurer, symboler eller reproduktioner av konstverk eller religiösa motiv) som på grund av omfånget gör tallrikarna klart lämpliga som dekoration.

2. De ingår inte i en bordsservis.

3. De uppfyller ett eller flera av följande villkor:

a) Ytterkanten är genomborrad av ett eller flera hål för fäste av en    upphängningsanordning.

b) De föreligger tillsammans med ett stativ för uppställning som inte kan användas separat.

c) De är av en form, dimension eller vikt som gör dem klart olämpliga som nyttoföremål.

d) Det material som använts för tallrikarnas framställning eller dekoration (särskilt färg eller metall) gör dem klart olämpliga att användas tillsammans med livsmedel.

e) Bruksytan är inte slät (vilket försvårar rengöring).

6913 90 10

Av vanligt lergods

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6912 00 21 och 6912 00 81.

6913 90 93

Fajans eller keramik

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6912 00 25 och 6912 00 85.

6913 90 98

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6912 00 23 och 6912 00 83 eller 6912 00 29 och 6912 00 89.KAPITEL 70

GLAS OCH GLASVAROR

Allmänna anmärkningar
Uttrycket "optiskt glas" omfattar olika typer av specialglas, särskilt för tillverkning av optiska instrument som används t.ex. för fotografering, astronomi, mikroskopi, navigation, vapensystem (t.ex. kikarsikten) och laboratorieutrustning och för tillverkning av vissa typer av glasögonlinser för synkorrektion. Det finns många olika typer av optiskt glas men ett gemensamt kännetecken är att de är synnerligen genomsynliga och klara även om de ibland är färgade för att i någon grad kunna absorbera vissa ljusstrålar. De är helt homogena, dvs. utan bubblor eller ojämnheter, och har brytningsindex och spridningsegenskaper som sällan förekommer hos andra typer av glas. 

Glasplattor i ramar av trä, metall och liknande anses ha förlorat sin väsentliga karaktär av glas och omfattas av andra nummer, t.ex.:

1. För inramning av tavlor (nr 4414 00, 8306, osv.)

2. För maskiner eller fordon (avdelning XVI eller XVII).

3. För dörrar och fönster till byggnader, osv. (nr 4418, 7610, osv.).
 

7001 00

Avfall och skrot av glas; glasmassa

7001 00 10

Avfall och skrot av glas

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7001, första stycket, A.

Uttrycket ”avfall” omfattar också glasskärvor för återanvändning vid glasframställning.

7001 00 91 och 7001 00 99

Glasmassa

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7001, första stycket, B samt andra och tredje stycket.

7002

Glas i form av kulor (andra än mikropärlor o.d. enligt nr 7018), stänger, stavar eller rör, obearbetat

Detta nummer omfattar endast halvfabrikat i obearbetat tillstånd, dvs. artiklar som efter gjutning, dragning eller blåsning inte genomgått någon vidare bearbetning än tillskärning till stänger, stavar eller rör eller smältning eller slipning i ändarna så att de blir mindre farliga att hantera, oavsett om produkter som genomgått en sådan behandling eventuellt kan användas utan vidare bearbetning.

7002 10 00

Kulor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7002, första stycket, 1 samt de två sista styckena.

7002 32 00

Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C

De grundläggande kännetecknen för detta glas är avsaknaden av bly, det ytterst ringa innehållet av kalium och oxider av alkaliska jordarter och ett ansenligt innehåll av boroxid. Sådant glas har stor värmeledningsförmåga och anmärkningsvärd elasticitet samt god motståndskraft mot plötsliga temperaturväxlingar, vilket gör det särskilt lämpligt för tillverkning av bords- och köksartiklar, laboratorieglas, glas för belysningsarmaturer, osv.

7003

Gjutet eller valsat planglas och profilglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

Detta nummer omfattar inte flytglas (nr 7005).

Beträffande definitionen av uttrycket ”bearbetat” hänvisas till anmärkning 2 a till detta kapitel.

7003 12 10 till 7003 19 90

Planglas utan trådinlägg

Beträffande definitionen av uttrycket ”trådinlägg” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7003, näst sista stycket före undantagen.

7003 12 10 till 7003 12 99

Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt

Beträffande definitionen av uttrycket ”absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt” hänvisas till anmärkning 2 c till detta kapitel. Beträffande definitionen av uttrycket ”opaliserat” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7003, andra stycket, B.

Överfångs- eller underfångsglas är genomskinligt glas som normalt framställs av ett skikt av vitt opalglas och ett färgat skikt som pressas ihop i mjukt tillstånd så att de smälter samman.

7003 20 00

Planglas med trådinlägg (trådglas)

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 7003 12 10 till 7003 19 90.

7003 30 00

Profilglas

Profilglas framställs genom en kontinuerlig process där glaset formas omedelbart efter det att det kommit ut ur ugnen. Det skärs sedan till önskade storlekar men bearbetas inte ytterligare efter framställningen.

7004

Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

Beträffande definitionen av uttrycket ”bearbetat” hänvisas till anmärkning 2 a till detta kapitel.

7004 20 10 till 7004 20 99

Glas, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 7003 12 10 till 7003 12 99.

7005

Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

Beträffande definitionen av uttrycket ”bearbetat” hänvisas till anmärkning 2 a till detta kapitel.

7005 10 05 till 7005 10 80

Glas utan trådinlägg, med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 7003 12 10 till 7003 19 90 samt undernr 7003 12 10 till 7003 12 99, första stycket, första meningen.

7005 21 25 till 7005 21 80

Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart ytslipat

Beträffande definitionen av uttrycket ”opaliserat” hänvisas till förklarande anmärkningarna till HS, nr 7003, andra stycket, B.

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

7010 90 21

Tillverkade av glasrör

Dessa behållare har cirkulär tvärsektion och genomgående, enhetlig väggtjocklek på i allmänhet under 2 mm. De har varken märken, inpressade eller i relief, såsom siffror, logotyper, streck eller ytstruktureringar. En okulär granskning visar praktiskt taget inga optiska oregelbundenheter i glaset.

Behållarnas volym är i allmänhet mellan 1 och 100 ml.

De används främst till förpackning av läkemedels- eller diagnosprodukter.

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018)

7013 10 00

Varor av glaskeramiskt material

Beträffande definitionen av uttrycket ”glaskeramiskt material” hänvisas till förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 70, allmänna anvisningar, sista stycket, 2.

7013 22 10 och 7013 22 90

Av blykristallglas

Beträffande definitionen av uttrycket ”blykristallglas” hänvisas till anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

7013 33 11 till 7013 33 99

Av blykristallglas

Beträffande definitionen av uttrycket ”blykristallglas” hänvisas till anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

7013 41 10 och 7013 41 90

Av blykristallglas

Beträffande definitionen av uttrycket ”blykristallglas” hänvisas till anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

7013 42 00

Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C-300 °C

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 7002 32 00.

7013 91 10 och 7013 91 90

Av blykristallglas

Beträffande definitionen av uttrycket ”blykristallglas” hänvisas till anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

7015

Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller synkorrigerande glasögon, böjda, kupiga eller formade på liknande sätt, inte optiskt bearbetade; ihåliga glasglober och segment av glasglober för tillverkning av sådana glas

7015 10 00

Glas för synkorrigerande glasögon

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7015, C.

7015 90 00

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7015, A och B.

7016

Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas, även med trådinlägg, av sådana slag som används i byggnader eller andra konstruktioner; glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål; s.k. blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor, isolermantlar e.d.

Valsade glasplattor (t.ex. opalglas eller glas som är en imitation av marmor) omfattas inte av detta nummer utan klassificeras efter beskaffenhet enligt nr 7003 eller 7005.

7017

Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade eller kalibrerade

7017 10 00

Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid

De produkter som omfattas av detta undernummer har en kiselhalt av minst 99 viktprocent. Produkterna framställs av mycket ren kvartssand, bergkristall eller flyktiga kiselföreningar. Glasvaror framställda av kvartssand är ogenomskinliga eller bara halvgenomskinliga. Glasvaror av bergkristall eller flyktiga kiselföreningar är dock helt klara och genomsynliga.

7017 20 00

Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C-300 °C

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 7002 32 00.

7018

Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta smycken; ögon av glas, andra än proteser; statyetter och andra prydnadsföremål av glas, framställda genom s.k. lamparbete, andra än oäkta smycken; mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm

7018 10 11 och 7018 10 19

Glaspärlor

Dessa undernummer omfattar följande:

1.De artiklar som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7018, andra stycket, A.
2.Liknande artiklar som i handeln betecknas som ”glaspärlor”, bestående av större glaskulor (upp till en valnöts storlek). Dessa artiklar, som i regel används för tillverkning av halsband och armband, föreligger i mycket olika former (t.ex. kulor, halva kulor, droppar, tärningar, spolar, smårör, käglor, månghörningar) och har genomgående hål.

Som smårör enligt dessa undernummer anses glaspärlor med en ytterdiameter och längd av högst 4 respektive 24 mm. De får inte förväxlas med små specialrör av blyglas som används för framställning av glödlampor och dioder. Rör av denna typ är i regel ofärgade och omfattas av nr 7002.

Varorna enligt dessa undernummer föreligger i allmänhet i lös vikt, i påsar eller i askar.

Undernumren omfattar också glaspärlor av samma storlek och färg som för att underlätta transporten och av förpackningsskäl är uppträdda på ett snöre utan knutar emellan och utan stängningsanordning. Sådana snören med glaspärlor är i regel hopbundna till buntar i de lösa ändarna och utgör därför inte bruksfärdiga artiklar.

Följande artiklar omfattas inte av dessa undernummer:

a)Pärlband (även hopknutna i buntar) där pärlor av olika storlek eller färg är uppträdda på ett regelbundet sätt (t.ex. genom enhetlig växling av färg eller storlek eller genom att pärlorna är uppträdda i storleksordning) eller där pärlorna är åtskilda med knutar (nr 7117).
b)Pärlband (även med pärlor som är av en enda färg eller storlek eller tillverkade på samma sätt) som är försedda med lås eller annan stängningsanordning eller som är så korta att de kan bäras som halsband (nr 7117).

7018 10 11

Slipade och mekaniskt polerade

Slipade och mekaniskt polerade pärlor enligt detta undernummer skiljer sig från ”värmepolerade” pärlor enligt undernr 7018 10 19 genom att de har helt jämna fasetter och skarpa kanter. Vidare är hålen ofta slipade (ibland också polerade) i ändarna som har skarpa kanter som motsvarar de intilliggande fasetterna, medan ändarna på hålen hos ”värmepolerade” pärlor ofta är runda och inte passar in i fasetterna med en skarp kant.

Det är särskilt de artiklar som nämns i de förklarande anmärkningarna till undernr 7018 10 11 och 7018 10 19, första stycket, 2 som oftast är slipade och mekaniskt polerade.

7018 10 30

Imitationer av naturpärlor

Detta undernummer omfattar de artiklar som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7018, andra stycket, B.

Beträffande band av imitationer av naturpärlor gäller de förklarande anmärkningarna till undernr 7018 10 11 och 7018 10 19 i tillämpliga delar.

7018 10 51 och 7018 10 59

Imitationer av ädel- och halvädelstenar

Dessa undernummer omfattar de artiklar som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7018, andra stycket, C.

7018 10 51

Slipade och mekaniskt polerade

Slipade och mekaniskt polerade imitationer av ädel- och halvädelstenar enligt detta undernummer skiljer sig från ”värmepolerade” pärlor enligt undernr 7018 10 59 genom att de har helt jämna fasetter och skarpa kanter.

7018 10 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. imitationer av koraller, små kulor och cabochongslipade stenar (undantaget imitationer av naturpärlor eller av ädel- och halvädelstenar) till hattnålar, hängen till öronclips och små glasrör till framställning av fransar.

Beträffande skillnaden mellan de små glasrör som omfattas av detta undernummer och dem som anses som glaspärlor enligt undernr 7018 10 11 och 7018 10 19 hänvisas till de förklarande anmärkningarna till dessa undernummer, andra stycket.

7018 20 00

Mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm

Detta undernummer omfattar de artiklar som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7018, andra stycket, H.

Detta undernummer omfattar också ihåliga mikropärlor av glas.

7018 90 10

Ögon av glas; smärre artiklar av glas

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7018, andra stycket, E och F.

7018 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar de artiklar som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7018, andra stycket, G.


7019

Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn och vävnader)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7019 .

7019 11 00

Huggna fibrer i längder om högst 50 mm

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 7019 11.

7019 12 00

Roving

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 7019 12.

7019 13 00

Annat garn, förgarn (slivers)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr undernr 7019 13 .

7019 14 00

Mekaniskt bundna mattor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr undernr 7019 14 .

7019 15 00

Kemiskt bundna mattor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr undernr 7019 15 .

7019 61 00

Slutna vävda material av roving

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr undernr 7019 61 .

7019 62 00

Andra slutna material av roving

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr undernr 7019 62 .

7019 63 00


Slutna vävda material, tvåskaftsbindning, av garn, ej överdragna eller belagda

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr undernr 7019 63 .

Detta undernr omfattar slutna vävda material, tvåskaftsbindning, av garn, som endast är impregnerade (t.ex. med lim, naturharts eller plast).

 7019 64 00

Slutna vävda material, tvåskaftsbindning, av garn, överdragna eller belagda

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr undernr 7019 64 .

Detta undernummer omfattar även slutna vävda material, med tvåskaftsbindning, av garn, antingen överdragna eller både impregnerade och överdragna, skurna i olika former (t.ex. rektangulära eller runda), som är avsedda att användas som exempelvis grill- eller bakmattor.

Detta undernummer omfattar inte slutna vävda material, med tvåskaftsbindning, som endast är impregnerade eller tillverkade av impregnerade garner.

7019 65 00

Öppna vävda material med en bredd av högst 30 cm

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr undernr 7019 65 .

7019 66 00

Öppna vävda material med en bredd av minst 30 cm

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr undernr 7019 66 .

Detta undernummer omfattar öppna vävda material av glasfiberfilamentsgarn skurna i olika former (t.ex. rektangulära eller runda), som är avsedda att användas som exempelvis grill- eller bakmattor.

7019 71 00

Tunn duk

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr undernr 7019 71 .

7019 72 00

Andra slutna material

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr undernr 7019 72 .

7019 73 00

Andra öppna material

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr undernr 7019 73 .

7019 80 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar glasfibrer i bulk vilka består av oordnade separata filament av olika längd (glasull) som används till värme- eller ljudabsorption och vanligtvis säljs i balar eller papperssäckar.


7020 00

Andra varor av glas

7020 00 07 och 7020 00 08

Glas till termosflaskor eller andra termoskärl

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7020, andra stycket, 4.

7020 00 08

Färdigbearbetade

Som ”färdigbearbetade” anses endast glas till termosflaskor som kan förses med ett hölje eller annat överdrag.


Meny