Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 84-85

AVDELNING XVI

Kap. 84, 85

MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL;
DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD,
APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION
SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER

Anmärkning 4

Om inte annat anges kan överföring också utföras medelst anordningar (även inbyggda i de enskilda komponenterna) som arbetar med infraröd strålning, radiovågor eller laserstrålar etc. över korta avstånd.

Kompletterande anmärkning 1

A.

Verktyg för montering eller underhåll av maskiner

För att klassificeras tillsammans med maskinerna i fråga måste verktyg för montering eller underhåll uppfylla följande tre villkor beträffande beskaffenhet, avsedd användning och presentation:

1.

De skall vara verktyg, dvs. handverktyg enligt nr 4417 00 00 eller 8205 eller t.ex. verktyg som enligt undernr 8203 20 00, 8203 30 00, 8203 40 00, 8204 11 00, 8204 12 00, 9603 29 80, 9603 30 90, 9603 40 10, 9603 40 90, 9603 90 91 eller 9603 90 99.

Instrument för mätning eller kontroll enligt kapitel 90 är i samtliga fall undantagna.

2.

De skall vara avsedda för montering eller reparation av maskinen i fråga. Om verktygen är identiska klassificeras endast de som måste användas samtidigt tillsammans med maskinerna. Om verktygen är olika kan endast ett exemplar av varje verktyg klassificeras tillsammans med maskinerna.

3.

De måste föreligga för tullbehandling samtidigt med maskinen i fråga.

B.

Utbytbara verktyg

För att klassificeras tillsammans med maskinerna i fråga måste utbytbara verktyg uppfylla följande tre villkor:

1.

De skall vara verktyg, dvs. verktyg enligt nr 8207 eller t.ex. verktyg enligt nr 4016, 5911 och 6909 eller enligt undernr 4205 00 11, 4205 00 19, 6804 10 00, 6804 21 00, 6804 22 12, 6804 22 18, 6804 22 30, 6804 22 50, 6804 22 90, 6804 23 00 eller 9603 50 00.

Gjutformar (nr 8480) och tillbehör, inbegripet hjälpapparater (t.ex. enligt nr 8466) anses inte som verktyg och omfattas därför inte av denna kompletterande anmärkning.

2.

De skall ingå i maskinernas normala utrustning.

Som normal utrustning till en maskin anses följande:

a)

Det antal identiska verktyg som kan monteras samtidigt på maskinen.

b)

Endast ett exemplar av varje verktyg om de är olika.

3.

De skall vanligtvis säljas tillsammans med maskinerna i fråga och föreligga för tullbehandling samtidigt med denna.

Kompletterande anmärkning 3

Nedmonterade eller omonterade maskiner kan under en viss tid införas i flera sändningar om detta är nödvändigt av handels- eller transportskäl.

För att kunna ange de olika delarna under samma HS-nummer eller undernummer som den monterade maskinen skall gäldenären lämna en skriftlig ansökan till tullmyndigheterna senast vid den första försändelsen och bifoga följande:

a)

En ritning eller, vid behov, flera ritningar av maskinen med uppgift om de viktigaste delarnas serienummer.

b)

En allmän förteckning med specifikation av de olika delarnas kännetecken och ungefärliga vikt och serienummer för de nämnda viktigaste delarna.

Ansökan kan endast beviljas om det föreligger ett kontrakt på leverans av en maskin som kan anses komplett med hänsyn till Kombinerade nomenklaturen.

Samtliga delar skall importeras via samma införselkontor inom den fastställda tiden. I särskilda fall kan dock de behöriga myndigheterna tillåta import via flera införselkontor. Den fastställda tidsfristen får endast överskridas under förutsättning att en motiverad och berättigad ansökan om förlängning lämnas in till de behöriga myndigheterna.

Vid varje införsel av en delsändning skall det lämnas en förteckning över de i sändningen ingående delarna med hänvisning till ovanstående allmänna förteckning. För varje försändelse skall beteckningen för den eller de delar som ingår i försändelsen samt för den kompletta maskinen anges i tulldeklarationen.KAPITEL 84

KÄRNREAKTORER, ÅNGPANNOR, MASKINER, APPARATER OCH MEKANISKA REDSKAP;
DELAR TILL SÅDANA VAROR

Allmänna anmärkningar
Uttrycket "för industriell sammansättning" i undernr  8407 34 10, 8407 90 50 och 8408 20 10 gäller bara för seriemässig sammansättning av nya fordon i fabriker där tillverkning eller sammansättning av motorfordon äger rum (inbegripet underleverantörer).

Dessa undernummer omfattar endast motorer som faktiskt används vid tillverkningen av nya fordon av de slag som avses i undernumren. Följaktligen omfattar undernumren inte liknande motorer som används som reservdelar.

8402

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga); hetvattenpannor

8402 19 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. hybridpannor, dvs. pannor som är en kombination av eldrörs- och vattenrörspannor, och särskilda ångpannor, t.ex. elektriskt uppvärmda ångpannor utrustade med elvärmepatroner istället för brännkammare.

8405

Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; generatorer för acetylengas samt liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, även med gasrenare

8405 10 00

Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; generatorer för framställning av acetylengas samt liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, även med gasrenare

Detta undernummer omfattar inte följande:

a)

Stadsgasgeneratorer (koksugnar) som används i gasverk (nr 8417).

b)

Elektrolytiska gasgeneratorer (t.ex. för produktion av kvävedioxid, vätesulfid eller blåsyra, beroende på vilken elektrolyt som används), som klassificeras enligt nr 8543.

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

8407 21 10 till 8407 29 00

Motorer för fartygsdrift

Dessa undernummer omfattar inte motorer som används ombord på fartyg för andra ändamål än framdrivning.

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

8408 10 11 till 8408 10 99

Motorer för fartygsdrift

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8407 21 10 till 8407 29 00.

8409

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408

Förutom de undantag som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8409 är följande artiklar undantagna från detta nummer:

a)

Rör och slangar av mjukgummi (nr 4009).

b)

Böjliga slangar och rör av oädel metall (nr 8307).

c)

Packningar (klassificeras i allmänhet efter det ingående materialet eller enligt nr 8484).

8409 99 00

Andra

Detta undernummer omfattar inte avgasdrivna turbokompressorer för den atmosfäriska luft som krävs för förbränning för att öka uteffekten hos förbränningskolvmotorer. Som turbindrivna luftkompressorer som drivs av avgasturbiner omfattas de av nr 8414.

8411

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer

8411 11 00 till 8411 12 80

Turbojetmotorer

Dessa undernummer omfattar inte så kallade hjälpapparater för efterförbränning som föreligger separat (undernr 8411 91 00).

8411 99 00

Andra

Detta undernummer omfattar även rotorblad (fläktar) till gasturbinmotorer, oavsett om gasturbinmotorn fungerar som primär drivkälla i kombination med en elektrisk generator eller inte.

8412

Andra motorer

8412 21 20 till 8412 29 89

Hydrauliska motorer

Dessa undernummer omfattar bl.a. motorer för hydraulisk kraftöverföring.

8412 21 20 och 8412 21 80

Linjärt arbetande (cylindrar)

Dessa undernummer omfattar hydrauliska inställnings- och låsningsanordningar som används för inställning av stolar för flygplansbesättning.

8413

Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; vätskeelevatorer

8413 50 20

Hydrauliska enheter

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8412, B 6.

8413 60 20

Hydrauliska enheter

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8412, B 6.

8413 70 51 till 8413 70 75

Pumpar med radialhjul

I pumpar med radialhjul slungas vätskan ut vinkelrätt mot löphjulets axel.

8413 70 81 och 8413 70 89

Andra centrifugalpumpar

Dessa undernummer omfattar särskilt axialpumpar, i vilka vätskan slungas längs med löphjulets axel. Hit hör också kombinationer av pumpar med radialhjul och axialpumpar (t.ex. radial insugning och axial utslungning eller axial insugning och radial utslungning).

8413 81 00 och 8413 82 00

Andra pumpar; vätskeelevatorer

Dessa undernummer omfattar inte följande artiklar:

a)

Så kallade medicinska sugpumpar för utsugning av sekretion, som förutom pumpen också består av en suganordning och som används i operationssalar eller ambulanser i räddningstjänst (mobila operationssalar) (nr 9018).

b)

Medicinpumpar som bärs av eller på personer eller implanteras i kroppen, utrustade med en depå för dosering av medicinen tillsammans med en energikälla som driver pumpen, i ett gemensamt hölje (nr 9021).

8414

Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra gaser samt fläktar och blåsmaskiner; ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter

Som ”pumpar och kompressorer” i detta nummer anses också motorpumpar, turbopumpar, motorkompressorer och turbokompressorer.

8414 10 89

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. vätskeringvakuumpumpar och membranvakuumpumpar.

8414 20 20 och 8414 20 80

Hand- eller fotdrivna luftpumpar

Dessa undernummer omfattar endast de pumpar som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8414, A och som är hand- eller fotdrivna, dvs. endast drivs med människokraft. De skall vara särskilt avsedda för att pumpa upp luftfyllda däck (t.ex. till cyklar, bilar, osv.) och liknande varor, t.ex. luftmadrasser, luftkuddar och gummibåtar.

8414 51 00 till 8414 59 95

Fläktar

Som ”fläktar och blåsmaskiner” enligt dessa undernummer anses endast de varor som uppvisar de kännetecken som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8414, B och som uppfyller följande villkor:

1.

Luft- eller gastrycket får inte överstiga 2 bar.

2.

De får inte ha mer än en roterande propeller (ett steg).

Kompressorer som inte uppfyller ovanstående villkor klassificeras enligt undernr 8414 80 11 till 8414 80 80.

8414 59 35

Centrifugalfläktar

Centrifugalfläktar kännetecknas av axial insugning av luft eller andra gaser och radial utblåsning.

8414 80 11 och 8414 80 19

Turbokompressorer

I turbokompressorer drivs skovelhjulsaxeln av en extern motor och luft eller andra gaser som skall pumpas sätts i rörelse med hjälp av skovelhjulet. Turbokompressorer kan vara enstegs- eller flerstegskompressorer, axiala eller radiala. Enkla tvåstegskompressorer används t.ex. i dammsugare.

8414 80 11

Enstegs

Detta undernummer omfattar också avgasdrivna turbokompressorer för förbränningskolvmotorer, där de används för att komprimera den atmosfäriska luft som krävs för förbränning för att öka uteffekten. Dessa apparater är enstegs luftturbokompressorer (blåsmaskiner) som används för att producera ett övertryck av minst 2 bar och drivs av en avgasturbin installerad i anslutning till kompressorhöljet. Avgasturbinen förses med avgaser från den förbränningskolvmotor på vilken den är monterad.

8414 90 00

Delar

Detta undernummer omfattar också delar till avgasdrivna turbokompressorer för förbränningskolvmotorer. Delar till avgasturbiner som används tillsammans med avgasdrivna turbokompressorer klassificeras däremot enligt nr 8411 som delar till gasturbiner utan brännkammare.

8418

Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415

8418 69 00

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. ”kyltorkar”, som är apparater som används för att torka luften i simhallar och andra fuktiga lokaler. De består i stort sett av en kylenhet och en motordriven fläkt. Fläkten suger till sig den fuktiga luften som sedan leds till kylenhetens evaporator, där den kondenseras på de kalla väggarna. Det kondensvatten som bildas samlas upp i en behållare. Den torkade luften leds för återuppvärmning över kylenhetens uppvärmda kondensator och därefter tillbaka till lokalen.

”Kyltorkar” som används för att torka komprimerad luft i tryckluftsystem omfattas också av detta undernummer. I sådana fall återuppvärms tryckluften normalt med hjälp av en luft/luftvärmeväxlare som ingår som tilläggsutrustning. Denna värmeväxlare leder värmen från den fuktiga tryckluften som kommer in i ”kyltorken” via väggarna till den torkade komprimerade luften.

Dessa apparater är inte försedda med anordningar för reglering av lufttemperaturen.

Undernumret omfattar dock inte apparater för framställning av torris (kolsyresnö) genom snabb reduktion av trycket hos högtryckskoldioxid med efterföljande underkylning (nr 8479).

8419

Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt nr 8514), för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådana slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska

8419 20 00

Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för laboratoriebruk

Apparater enligt detta undernummer som är avsedda som utrustning för sjukhus, operationssalar, hälso- och sjukvårdsmottagningar, osv. består av behållare i vilka medicinska och kirurgiska instrument samt bomull, absorberande förbandsgas och annat förbandsmaterial utsätts för en temperatur av minst 100 °C för att de eventuella mikroorganismerna i dessa skall förstöras.

De har vanligtvis formen av en parallellepiped eller en cylinder som står på en sockel och invändigt är försedd med uttagbara galler. Behållaren är i allmänhet av stål eller aluminium och klädd invändigt med isoleringsmaterial. Dörren kan vara försedd med glas så att de inlagda instrumenten kan ses. Vissa apparater har formen av ett skåp eller annan möbel. I dessa fall kan själva steriliseringsapparaten ha ett ställ för förvaring av instrument eller andra artiklar som skall steriliseras. Detta påverkar inte klassificeringen enligt detta undernummer.

Dessa apparater uppvärms med sprit, olja, gas eller elektricitet och steriliseringen sker med kokande vatten (backar eller kar), ånga under tryck (autoklaver) eller torr varmluft (värmeugnar) beroende på apparatens konstruktion.

8419 50 20 och 8419 50 80

Värmeväxlare

Värmeväxlare används till följande:

1.

För att ändra temperaturen hos vätskor eller gaser utan att ändra deras tillstånd. I vissa fall är denna temperaturförändring tillräcklig för att åstadkomma sterilisering eller pastörisering.

2.

För att förånga eller kondensera vätskor.

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Kondensorer för kväve eller andra gaser.

2.

Så kallade ”kylare” som används för avkylning och kondensering av lösningsmedel, huvudsakligen vid färgning och kemtvätt.

3.

Kylapparater för vätskor, ånga eller gas som används vid olika industrier (t.ex. mejerier, bryggerier).

4.

Apparater för kontinuerlig pastörisering som särskilt används i mejerier (plattpastöriseringsapparater).

Undernumren omfattar inte följande:

a)

Genomströmnings- och förrådsvarmvattenberedare enligt undernr 8419 11 00 eller 8419 19 00.

b)

Apparater i vilka

värmeväxlaren används för att omvandla ett flytande eller gasformigt ämne till fast tillstånd (t.ex. spraytorkare),

värmeväxlingen mellan de båda vätskorna inte sker genom en skiljevägg (t.ex. kyltorn för direkt nedkylning).

Sådana apparater klassificeras i allmänhet enligt undernr 8419 89 10 eller 8419 89 98.

8419 89 10

Kyltorn och liknande apparater för direkt nedkylning (utan skiljevägg) med hjälp av återcirkulerande vatten

Detta undernummer omfattar kyltorn i vilka vattnet avkyls genom förångning med direkt luftkontakt. Det varma vattnet pumpas upp och rinner sedan ner fritt inuti kyltornet, varvid det kyls av den uppåtstigande luften (skorstenseffekt).

8419 89 98

Andra

Detta undernummer omfattar apparater för rökning av rå korv även om korven värmebehandlas under rökningen och därigenom blir helt eller delvis kokt. Apparaterna består av en stor kammare uppvärmd med ångspiraler. Varm eller kall rök blåses in i kammaren utifrån med hjälp av en fläkt. De är utrustade med en befuktningsapparat och kallvattenslingor för avkylning. Den råa korven förs in i kammaren upphängd på rörliga stativ.

Så kallade ”tallriksdispenser” för förvaring och självbetjäning av bordsporslin i personalmatsalar och självserveringar omfattas inte av detta undernummer även om de är försedda med elektrisk uppvärmning eller vattenbad för uppvärmning av porslinet (nr 9403).

8421

Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger; maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser

8421 39 35

Med katalytisk metod

Detta undernummer omfattar katalytiska avgasrenare som installeras i motorfordons avgassystem eller i industrianläggningars rökgasledningar för att avlägsna kväveoxid och eventuellt andra föroreningar (t.ex. kolmonoxid och kolväten) från avgaser eller rökgaser med hjälp av en kemisk reaktion så att luftföroreningarna minskar. I bilar består apparaterna av en hölje innehållande en keramisk cellstruktur (monolitisk bärsubstans) bestående av kanaler överdragna med ett aktiverat katalytiskt material. I industrianläggningar består rökgasrenarna av en stödram innehållande ett stort antal katalytiska komponenter. Monolitisk bärsubstans och katalytiska komponenter som föreligger separat klassificeras däremot som katalysatorer enligt nr 3815.

8421 39 85

Andra

Förutom apparater som är verksamma genom en elektrostatisk och termisk process omfattar detta undernummer gasreningsapparater som delar upp gasblandningen i dess beståndsdelar genom en uppsamlingsprocess.

8422

Diskmaskiner; maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra kärl; maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackningar; andra maskiner och apparater för förpackning eller inslagning av varor (inbegripet maskiner och apparater för inslagning av varor genom värmekrympning (heat-shrink)); apparater för inpressning av kolsyra i drycker

8422 90 10

Till diskmaskiner

Programmerade tidströmställare för diskmaskiner som föreligger separat klassificeras efter beskaffenheten (t.ex. nr 9107 00 00).

8423

Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar

8423 20 10

Med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

Dessa vågar anses som ”elektroniska vågar” om mikroprocessorer är inbyggda i vågarnas mätinstrument, t.ex. för beräkning av priset för den uppvägda volymen på basis av ett enhetspris (t.ex. pris per kg) som programmerats in i vågen.

8423 20 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. elektromekaniska vågar för transportörer. Sådana vågars konstruktion och arbetssätt motsvarar konstruktionen och arbetssättet hos de elektromekaniska vågar som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till undernr 8423 81 80.

8423 30 10

Med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

De förklarande anmärkningarna till undernr 8423 20 10 gäller i tillämpliga delar.

8423 30 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. elektromekaniska toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra doseringsvågar, inbegripet vågar med behållare. Sådana vågars konstruktion och arbetssätt motsvarar konstruktionen och arbetssättet hos de elektromekaniska vågar som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till undernr 8423 81 80.

8423 81 21 till 8423 81 29

Med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

De förklarande anmärkningarna till undernr 8423 20 10 gäller i tillämpliga delar.

8423 81 80

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. elektromekaniska vågar på vilka föremålets vikt omvandlas till en elektrisk signal (ström) med hjälp av en transduktor, varvid strömmen mäts med en mätapparat som är inbyggd i vågen. I regel består mättransduktorerna i sådana vågar av lastningsceller eller -stänger med töjningsgivare (elektriska motstånd) som är anslutna så att det bildas en elektrisk mätbrygga. Den kraft med vilken massan som skall vägas deformerar lastningscellerna förorsakar en förändring av givarens längd (sammandragning eller förlängning) och följaktligen en förändring av motståndet som är proportionellt till massan som skall vägas och som visas i form av en förändring av strömmen till vågens mätapparat med hjälp av mätbryggan.

Förutom mätinstrumentet, som går under benämningen vägningsdel eller viktvisare och som normalt är inbyggd i vågen, kan elektromekaniska vågar också ha andra anslutna enheter (t.ex. tangentbord, minnesenhet, skrivare, bildskärmsenhet, styrenhet och kortläsare för handhavande och avläsning av vågarna). I vågsystem av detta slag kan flera vågar anslutas till ett gemensamt mätinstrument (också benämnt ”vägningsterminal”).

Ovannämnda vågar kan också utrustas med ett gränssnitt via vilket vågarna kan anslutas till en automatisk databehandlingsenhet.

8423 82 20

Med användning av elektroniska hjälpmedel för att mäta vikter, med undantag av vågar för vägning av motorfordon

De förklarande anmärkningarna till undernr 8423 20 10 gäller i tillämpliga delar.

8423 82 81 och 8423 82 89

Andra

De förklarande anmärkningarna till undernr 8423 81 80 gäller i tillämpliga delar.

8423 89 20

Med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

De förklarande anmärkningarna till undernr 8423 20 10 gäller i tillämpliga delar.

8423 89 80

Andra

De förklarande anmärkningarna till undernr 8423 81 80 gäller i tillämpliga delar.

8424

Mekaniska apparater (även för handkraft) för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; brandsläckningsapparater, även laddade; sprutpistoler och liknande apparater; ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande apparater

8424 30 10

Tryckluftsdrivna

Detta undernummer omfattar bl.a. sandblästerapparater med inbyggd kompressor som används för rengöring av tändstift eller trimning av elektriska monolitkondensatorer.

Trimning av kondensatorer innebär att det ledande kondensatormaterialet avlägsnas med hjälp av en kraftig stråle av sand för att uppnå önskad kapacitans i kondensatorn.

8424 89 70

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. ”tvättmaskiner” för rengöring av motorfordon, metalldelar eller andra artiklar genom att spruta vatten, bensin eller andra vätskor. De är utrustade med en pump, slangar med munstycken och eventuellt en tillförselanordning, uppvärmningsapparat, osv. till en komplett enhet.

Undernumret omfattar däremot inte högtrycksapparater för rengöring med vatten (undernr 8424 30 01 och 8424 30 08).

8426

Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare; gränsletruckar och krantruckar

8426 41 00 och 8426 49 00

Andra maskiner, självgående

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8426, ”Självgående maskiner och andra mobila maskiner”, b 2.

Självgående maskiner enligt dessa undernummer och motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 kan åtskiljas genom att självgående maskiner enligt dessa undernummer i allmänhet har följande kännetecken:

1.

De drivs av en motor som utgör en del av lyftmaskinen.

2.

Deras högsta hastighet är 20 km/h.

3.

De har en enda hytt som utgör en del av lyftmaskinen.

4.

De förflyttas i allmänhet inte då de är belastade eller, om så är fallet, utför endast begränsade förflyttningar som direkt sammanhänger med deras lyftfunktion.

8428

Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport (t.ex. hissar, rulltrappor, transportörer och linbanor)

Detta undernummer omfattar inte bandgående lyftanordningar som används för att flytta en rullstol i vilken det sitter en person upp- eller nedför trappor. Dessa klassificeras i stället i nr 8714 som tillbehör till rullstolar.

8428 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Rullbord eller rulltransportörer, även icke motordrivna, för matning och uttagning av valsämnet i valsstativet eller för transport av materialet från ett valsstativ till ett annat.

2.

Rullbanor med motsvarande funktion som ovanstående maskiner, bestående av två rader rullar mellan vilka valsämnet passerar.

3.

Kylbäddar, som är rullbord placerade i slutet av valssträckan, på vilka valsämnet (t.ex. stänger eller tråd) långsamt förs ut medan det avkyls av den omgivande luften.

4.

Lyft- eller tippbord för valsverk, med flera valspar på varandra (triovals- eller dubbelduovalsverk). Dessa apparater består av ett bord som tippar på en axel i den bortersta ändan av valsverket. Borden är utrustade med motordrivna rullar. Sedan valsämnena passerat det första valsparet glider de ned på bordet som sedan tippas för att komma i höjd med nästa valspar mot vilket valsämnet förs med hjälp av motordrivna rullar.

5.

Transportörer som används i valsverk med parallella valsstativ för att t.ex. flytta stänger från valsbordet i det första stativet till valsbordet i det andra stativet.

6.

Tipp- och vändanordningar.

7.

Fjärrmanövrerade maskiner och apparater för hantering av högradioaktiva ämnen.

Detta undernummer omfattar inte automatiska manipulatorer för hantering av göt och maskiner (t.ex. lyftkranar och traverskranar) som även om de används för matning i valsverk inte är direkt delaktiga i själva arbetet i dessa (undernr 8426 12 00, 8426 41 00, 8426 49 00 eller 8426 99 00).

8429

Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar

8429 30 00

Skrapor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8429, andra stycket, C.

Detta undernummer omfattar inte kombinationsskrapor, som består av en traktor (även med endast en axel) och själva skrapan. Med tillämpning av anmärkning 2 till kapitel 87 skall varje enhet klassificeras enligt sitt respektive nummer (nr 8701 för traktorn och undernr 8430 69 00 för skrapan).

8432

Maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk, avsedda för jordens beredning eller odling; vältar för gräsmattor eller idrottsplatser

8432 39 11

Precisionssåmaskiner med centraldrivning

Detta undernummer omfattar maskiner som placerar frön, eventuellt ett och ett, i jorden i rader med jämna mellanrum. Dessa maskiner kan också så frön i flera rader åt gången.

8433

Maskiner och redskap för skörd eller tröskning, inbegripet halm- eller foderpressar; gräsklippningsmaskiner och slåttermaskiner; maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter, andra än maskiner enligt nr 8437

8433 11 10 till 8433 19 90

Gräsklippningsmaskiner

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8433, A, näst sista stycket beträffande åkbara gräsklippningsmaskiner.

8438

Maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel, för industriell beredning eller tillverkning av matvaror eller drycker, andra än maskiner och apparater som används för utvinning eller beredning av animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor

8438 80 10

För beredning av te eller kaffe

Detta undernummer omfattar bl.a. maskiner för blandning av olika tesorter och för malning av kaffe.

Undernumret omfattar inte maskiner för industriell beredning av kaffe och andra varma drycker (undernr 8419 81 20), maskiner för kafferostning (undernr 8419 89 98), maskiner för framställning av pulverkaffe (snabbkaffe) (undernr 8419 39 00).

8439

Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp

8439 30 00

Maskiner och apparater för efterbehandling av papper eller papp

Förutom de maskiner och apparater som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8439, III omfattar detta undernummer också maskiner som ger pergamentyta åt papper.

Undernumret omfattar inte följande:

a)

Maskiner med motsvarande funktion som ovanstående men som inte bearbetar papper eller papp i ark utan produkter av dessa material. Detta gäller t.ex. maskiner för vaximpregnering av pappersbägare och pappkartonger, osv. genom neddoppning (undernr 8479 89 97). Maskiner som framställer produkter av papper eller papp, t.ex. muggar, askar och behållare, omfattas av nr 8441.

b)

Maskiner som även om de bearbetar papper och papp i ark framställer produkter som inte längre anses som papper eller papp enligt Kombinerade nomenklaturen. Detta är t.ex. fallet med maskiner för anbringande av slipmedel eller ljuskänsliga emulsioner på papper (undernr 8479 89 97).

8441

Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag

8441 10 20

Andra längs- och tvärskärningsapparater

Detta undernummer omfattar maskiner som från ändlösa pappersbanor framställer ark av ett bestämt format endast genom tvärskärning eller genom samtidig längs- och tvärskärning.

8441 10 30

Apparater för giljotinskärning

Detta undernummer omfattar maskiner som med ett enda skärblad skär igenom en bunt pappersark som hålls fast längs skärlinjer med hjälp av en stång som är anbringad ovanpå skärbordet.

Detta undernummer omfattar också maskiner med en enda kniv och ett roterande skärbord för putsning av bokblock varvid dessa vänds 90° efter det första och andra snittet.

8441 10 70

Andra

Detta undernummer omfattar maskiner med tre knivar i 90° vinkel mot varandra som används för putsning av bokblock. Två knivar putsar samtidigt den övre och undre kanten på bokblocket varefter den tredje kniven putsar framsnittet eller vice versa.

Detta undernummer omfattar bl.a. hand- eller fotdrivna maskiner.

8442

Maskiner, apparater och redskap (andra än verktygsmaskiner enligt nr 8456–8465) för preparering eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformar; klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för grafiskt ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade)

8442 30 00

Maskiner, apparater och redskap

Detta undernummer omfattar fotosättmaskiner som sätter genom successiv fotografering av typer monterade på roterande skivor eller på framsidan av speciella matriser, eller genom successiv fotografering av typer som avbildas på ett katodstrålerör av en matris med mycket små, överlappande punkter. Undernumret inbegriper även sättmaskiner med laserstråle som projiceras på fotografisk film.

Undernumret inbegriper även maskiner för typgjutning eller typsättning (t.ex. linotype-, monotype-, intertypemaskiner) med eller utan gjututrustning.


Typgjutning kan utföras för hand eller på mekanisk väg med hjälp av mer eller mindre komplicerade maskiner. Maskinerna och apparaterna i detta undernummer omfattar bl.a. följande:

1.

Matriser, små plattor, vanligtvis av koppar eller nickel, i vilka nedsänkta bokstäver etc. har framställts med en patris. De används för gjutning av separata typer.

2.

Bord för justering av typerna genom handhyvling. Borden består i huvudsak av en fullständigt jämn bordsyta med en skåra i mitten och är försedda med en fastspänningsanordning för typerna.

3.

Automatiska typgjutningsmaskiner. I dessa framställs typerna en och en men sätts inte. De består vanligtvis av en elektriskt uppvärmd smältgryta som innehåller den smälta metallen, en anordning för avkylning av gjutformen för att påskynda metallens stelning samt anordningar för hyvling och justering av typerna.

4.

Typgjutmaskiner för linjer, utfyllnadsmateriel etc. som arbetar med strängpressning.

5.

Vinkelhakar, som används vid sättningsarbetets påbörjande och i vilka en eller flera rader av typer sätts för hand. De består huvudsakligen av en liten, väl planslipad trä- eller metallplatta som på två angränsande sidor begränsas av vinkelrätt mot varandra placerade skenor och som ofta är försedd med en rörlig fastspänningsanordning. Undernumret inbegriper även skepp, vilka liknar vinkelhakar men är större och rymmer typer för en hel sida.

6.

pressramar, vilka utgör ramar av gjutjärn eller stål, som är avsedda att rymma flera trycksidor. En, två eller fyra sidor hålls på plats i ramen med hjälp av slutsteg (speciella kilar) av metall eller med hjälp av mekaniska fastspänningsanordningar (av mutter- eller skruvtyp etc.). Även slutsteg och fastspänningsanordningar klassificeras enligt detta undernummer.

Förutom ovannämnda maskiner och apparater för typgjutning eller typsättning inbegriper detta undernummer en hel grupp av andra maskiner, som inte bara gjuter utan även sätter typerna. Detta sker antingen som två skilda arbetsmoment i två olika maskiner som kompletterar varandra (den första maskinen åstadkommer en perforerad pappersremsa som ger impulser åt den andra maskinen, vars uppgift är att gjuta typerna, antingen lösa eller i rader), eller i ett arbetsmoment i en och samma maskin. Bland dessa ofta mycket komplicerade maskiner ingår följande:

1.

Maskiner för gjutning och sättning av separata typer (monotype-gjutmaskiner) i vilka en remsa, som tidigare har perforerats i en särskild maskin, med hjälp av pneumatiska reläer väljer ut de i maskinen befintliga matriserna i vilka de enskilda typerna gjuts, varefter de sätts i ett skepp (som ingår i maskinen).

Dessa maskiner används i anslutning till en särskild perforeringsmaskin som är försedd med tangentbord och i vilken de perforerade pappersremsor framställs som styr sättningen. Även dessa perforeringsmaskiner klassificeras enligt detta undernummer.

2.

Maskiner med tangentbord, avsedda för gjutning och sättning av separata typer, varvid alla arbetsuppgifterna utförs i samma maskin (Rototype etc.).

3.

Radgjutmaskiner av typ Ludlow. Matriserna sätts för hand i rader, varefter de sätts in i maskinen, som gjuter typerna i form av en typrad.

4.

Radgjutande sättmaskiner. Dessa är komplicerade, med tangentbord försedda maskiner av olika fabrikat (Intertype, Linograph etc.), vilka i samma maskin såväl sätter som gjuter typerna i form av rader. Vissa av dessa maskiner är försedda med en anordning med vars hjälp de kan arbeta med pappersremsor som tidigare har perforerats i en särskild maskin. Även denna sistnämnda maskin omfattas av detta nummer.


Detta undernummer omfattar maskiner, apparater och redskap för preparering eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformar som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8442, A, 1 till 3.

Undernumret omfattar däremot inte följande:

a)

Universalmaskiner för automatisk databehandling som används för fotosättning i anslutning till t.ex. bokförings- och löneredovisningsfunktioner och som för detta ändamål har kabelförbindelse (direktanslutning) till en fotosättningsmaskin för styrning av denna och inmatning i denna av sättningsdata (nr 8471 – se anmärkning 5 A till detta kapitel);

b)

Fristående telegrafisändare och -mottagare (nr 8517).

8442 50 00

Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för grafiskt ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade)

Litografisk natursten består av en kalkstenssort med fina homogena korn. Konstgjord litografisk sten är oftast av malen sammanpressad cement eller kalksten.

Litografiska stenar enligt dessa undernummer är

täckta med en bild eller text, antingen utförd för hand eller fotografiskt överförd, eller

glättade eller kornade så att de utan vidare behandling kan förses med bild eller text.

Rå kalksten under benämningen litografisk sten omfattas inte av dessa undernummer utan av undernr 2530 90 00.

8443

Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442; andra skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även kombinerade; delar och tillbehör

8443 39 39

Andra

Detta undernummer omfattar stencilapparater och apparater med diazoföreningar som används för att kopiera genomskinliga original till ljuskänsligt papper. Vid belysning av det genomskinliga originalet bryts diazoföreningen eller de ljuskänsliga järnsalterna i kopieringspapperet i de belysta delarna ned. De delar som inte blir belysta blir synliga genom framkallning. Dessa apparater ger vanligtvis blåaktiga kopior (blåkopior) där de enskilda linjerna inte är så skarpa som originalet.

Detta undernummer omfattar också maskiner av kontakttyp och värmekopieringsapparater.


Detta undernummer omfattar anslagsfria skrivare förutsatt att de inte kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nät, t.ex.:

1.

Termiska skrivare, i vilka ett elektriskt uppvärmt skrivhuvud återger önskade tecken på värmekänsligt papper med hjälp av en punktmatris.

2.

Elektrostatiska skrivare, i vilka skrivhuvudets rörliga, statiskt laddade metallspetsar frambringar osynliga tecken bestående av elektrostatiskt laddade punkter på elektrografiskt papper. Med hjälp av tonervätska färgas de laddade punkterna så att det framkommer synliga tecken.

De ovan angivna skrivarna styrs av datamedier (t.ex. cd-rom, disketter, magnetband eller halvledarmedia) eller av andra maskiner än maskiner för automatisk databehandling (t.ex. digitala kameror, videokameror eller telefoner för cellulära nät).

8443 91 10 till 8443 99 90

Delar och tillbehör

Förutom de delar och tillbehör som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8443, omfattar dessa undernummer bl.a.:

1.

Automatiska iläggningsapparater för maskiner för tryckning av bleckplåtar.

2.

Sträcksystem, i regel pneumatiska, som håller papperet sträckt då det rullas av från avrullningsanordningen.

3.

Anordningar som motverkar färgavsättning, undantaget sprutanordningar.

4.

Typkedjor, nålhuvuden, typhuvuden och typhjul.

8443 99 10

Sammansatta elektroniska komponenter

Sammansatta elektroniska komponenter består av en eller flera tryckta kretsar försedda med elektroniska integrerade kretsar enligt nr 8542. De kan också innehålla diskreta aktiva komponenter, diskreta passiva komponenter, artiklar enligt nr 8536 eller andra elektriska eller elektromekaniska anordningar, förutsatt att de inte förlorar sin karaktär av sammansatta elektroniska komponenter.

Dessa undernummer omfattar inte följande:

a)

Mekanismer (utan elektroniska beståndsdelar).

b)

Moduler (sammansatta av mekanismer och sammansatta elektroniska komponenter) såsom kassett-, cd- eller dvd-läsare för återgivning av data, bild eller ljud, bestående av mekanismer och sammansatta elektroniska komponenter för elektronisk styrning och signalbehandling.

8445

Maskiner för beredning av textilfibrer; maskiner för spinning, tvinning eller snodd av textilgarn samt andra maskiner för framställning av textilgarn; maskiner för spolning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning eller haspling av textilgarn samt maskiner för beredning av textilgarn för användning i maskiner enligt nr 8446eller 8447

8445 90 00

Andra slag

Förutom de maskiner som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8445, E omfattar detta undernummer också maskiner som från varpmaskinens trumma samlar varpgarnet på bommen, maskiner för bindning och tillförsel av tråd under vävningen samt trädningsmaskiner för broderi.

”Handknytapparater”, som är små handverktyg som används för hopknytning av brustna trådar, omfattas däremot av nr 8205.

8446

Vävstolar

Detta nummer omfattar de vävstolar som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8446, inbegripet vävstolar för Axminstermattor, sniljvävnader, luggvaror, frottévävnader, kräppvävnader, linnevävnader, segelduk, transportband och sadelgjord.

8447

Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner, maskiner för tillverkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeriarbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner för tuftning

8447 20 20 och 8447 20 80

Flatstickmaskiner; maskbondningsmaskiner

Dessa undernummer omfattar bl.a. häkelmaskiner (crochetmaskiner) som i själva verket är varptrikåmaskiner som används för framställning av snörmakerier, fransar, gardiner, nätvävnader, spets, osv. (t.ex. galonflätstolar, spetsknypplingsmaskiner, gardin- och bandvävstolar).

8447 90 00

Andra slag

Förutom de maskiner som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8447, C omfattar detta undernummer bl.a.:

1.

Handbrodermaskiner (brodermaskiner med pantografskyttlar), automatiska brodermaskiner med skyttlar, försedda med jacquard- eller liknande mekanismer, brodermaskiner med flera nålar och automatiska brodermaskiner med flera huvuden (med flera maskinhuvuden på ett enda bord och försedda med jacquard- eller liknande mekanism).

2.

Knypplingsmaskiner för framställning av spetsar bestående av en eller flera trådar (knypplade spetsar) med hjälp av spolar.

3.

Flät- och knypplingsmaskiner som genom att binda samman trådarna med hjälp av garnspolar som rör sig i cirkel- eller sinusformade banor framställer varor i löpande längder (t.ex. platta eller runda tränsar) eller i form av färdiga varor (galoner, tränsar, tofsar, slangformiga flätor, kantband) eller maskiner för överklädning av knappar, trävaror, rör, osv. (t.ex. rundflätstolar, maskiner för tillverkning av slangformiga flätningar och maskiner för flätning av överdrag).

Särskilda flätmaskiner för överdrag av kablar eller andra elektriska ledningar eller som flätar eller tvinnar böjliga ledningar omfattas dock av nr 8479.

4.

Maskiner för framställning av snörmakerier (andra än de flätmaskiner som nämns i punkt 3 ovan), t.ex.:

a)

Maskiner för framställning av tofsar och sniljvaror.

b)

Maskiner för framställning av runda och fantasiformade sniljvaror och för framställning av sniljgirlanger till julgranar.

c)

Maskiner som snor och skär fransar.

Maskiner med vippbom, dvs. vävmaskiner för framställning av band eller snörmakerier omfattas däremot av nr 8446 och häkelmaskiner för framställning av snörmakerier av undernr 8447 20 20 eller 8447 20 80.

8448

Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner enligt nr 8444, 8445, 8446eller 8447(t.ex. skaftmaskiner, jacquardmaskiner, varp- och skottväktare samt anordningar för skyttelväxling); delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt detta nummer eller enligt nr 8444, 8445, 8446 eller 8447(t.ex. spindlar, spinnvingar, kardbeslag, kammar, spinnmunstycken, skyttlar, solv, skaftramar och trikåmaskinsnålar)

8448 11 00 och 8448 19 00

Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner enligt nr 8444, 8445, 8446 eller 8447

Dessa undernummer omfattar inte följande:

a)

Maskiner för avlägsnande av trådrester från vävmaskinernas spolar och lamellrengörare (undernr 8479 89 97).

b)

Apparater för kontroll av trådarnas jämnhet genom upprullning på en trumma eller platta (undernr 9017 80 90).

c)

Elektroniska garnrensare, t.ex. med fotocell (undernr 9031 80 34 eller 9031 80 38).

8451

Maskiner och apparater (andra än tvättmaskiner enligt nr 8450) för tvättning eller annan rengöring, vridning, torkning, strykning, pressning (inbegripet fixeringspressar), blekning, färgning, appretering, beläggning, impregnering eller annan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror, även konfektionerade, samt maskiner för anbringande av massa på underlag av textilvara eller på annat underlag och som används vid tillverkning av linoleummattor eller liknande golvbeläggning; maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller tandning av dukvaror av textilmaterial

8451 90 00

Delar

Detta undernummer omfattar inte följande:

a)

Särskilda konrullar och bobiner för färgningsmaskiner och -apparater (klassificeras efter materialets beskaffenhet, se anmärkning 1 c till avdelning XVI).

b)

Knivar och skärstål till överskärningsmaskiner (nr 8208).

c)

Elektrostatiska anordningar för flockningsmaskiner (nr 8543).

8452

Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 8440; möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar

8452 10 11 och 8452 10 19

Symaskiner (endast skyttelsöm) vilkas överdel har en vikt av högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor; symaskinsöverdelar (endast skyttelmaskiner) med en vikt av högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor

1.

Dessa undernummer omfattar symaskiner och symaskinsöverdelar som har följande två kännetecken:

a)

De får endast utföra s.k. skyttelsöm (raksöm, sicksacksöm, prydnadssöm) med två trådar, en som förs genom materialet av nålen och en som förs underifrån av en gripare.

b)

Överdelen får väga högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor (beträffande inkompletta överdelar som anses som kompletta enligt allmänna bestämmelsen 2 a för tolkning av Kombinerade nomenklaturen är det vikten i komplett tillstånd som räknas).

2.

Med symaskinsöverdel förstås maskinens mekaniska del (eventuellt med inbyggd eller på överdelen monterad motor). Den består huvudsakligen av en arm med nålföringsmekanism och en underdel innehållande skyttelmekanismen och eventuellt en anordning som lyfter pressarfoten.

Stativ, bord, skyddshuv och andra möbler (inbegripet pedalen) ingår inte i överdelen.

3.

Det bör dock observeras att underdelen till vissa transportabla symaskiner är konstruerad så att den också tjänar som sockel. I detta fall är det inte fråga om en symaskinsöverdel utan om en symaskin.

8456

Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektroerosion, elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle eller plasmaljusbåge; vattenskärmaskiner

8456 11 10

Av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt nr 8517, eller delar till maskiner för automatisk databehandling

Detta undernummer omfattar maskiner för trimning av elektriska motstånd i tryckta kretsar med hjälp av laser. Det ledande material som utgör motstånden på de tryckta kretsarnas isolerande substrat avlägsnas med hjälp av en laserstråle till dess att önskad resistans har uppnåtts.

8456 30 11

Tråderosionmaskiner

Dessa maskiner har en elektrod bestående av en tunn tråd som är lindad mellan två spolar placerade på var sin sida av arbetsstycket.

8457

Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbetning

8457 10 10

Horisontella

Detta undernummer omfattar fleroperationsmaskiner där verktyget uteslutande är anbringat i en horisontell spindel och bearbetar arbetsstycket från sidan.

8457 10 90

Andra

Detta undernummer omfattar fleroperationsmaskiner där verktyget bearbetar arbetsstycket ovanifrån (fleroperationsmaskiner med vertikal spindel) eller sådana som har både vertikal och horisontell spindel (kombinerade fleroperationsmaskiner) eller arbetar med vridbart huvud (universella fleroperationsmaskiner).

8458

Svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) för avlägsnande av metall

Detta nummer omfattar svarvar som är särskild utformade för bearbetning av metall och avlägsnar materialet med hjälp av svarvverktyg. I allmänhet roteras arbetsstycket runt sin egen axel. Även svarvar i vilka antingen endast verktyget eller både verktyget och arbetsstycket roteras omfattas dock av detta nummer.

Förutom de svarvar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8458, tredje stycket omfattar detta nummer bl.a. avbackningssvarvar för axlar, avbarkningssvarvar, spindel- eller axelsvarvar samt universalsvarvar. Universalsvarvar liknar supportsvarvar men skiljer sig genom en särskild mekanism som gör det möjligt att förutom svarvning utföra borrning, fräsning och kapning.

8459

Verktygsmaskiner (inbegripet borr-, fräs- och gängenheter) för borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning i metall, andra än svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) enligt nr 8458

8459 10 00

Borr-, fräs- och gängenheter

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8459, tredje stycket, 1.

8459 31 00 och 8459 39 00

Maskiner för arborrning, utgörande kombinerade borr- och fräsverk

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8459, tredje stycket, 3, tredje underavdelningen.

8460

Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning, hening, läppning, polering eller annan ytbehandling av metall eller kermet med hjälp av slipstenar, slipmedel eller polerdon, andra än kuggskärnings- och kuggslipmaskiner enligt nr 8461

8460 12 00 och 8460 19 00

Planslipmaskiner

Dessa undernummer omfattar bl.a. de planslipmaskiner som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8460, tredje stycket, 3.

Dessa maskiner är utrustade med mät- och inställningsanordningar, bl.a.:

1.

Linjära instrument med direktavläsning, t.ex. skjutmått och nonieskalor, på vilka avståndet mellan två på varandra följande graderingar motsvarar en förskjutning av maskindelen av högst 1/100 mm (0,01 mm).

2.

Profilprojektorer för kontroll av det pågående arbetet. Dessa projektorer består av en graderad skärm av matt glas på vilken en starkt förstorad bild av arbetsstycket och verktyget projiceras så att arbetsstyckets eller verktygets förflyttning samt arbetsförloppet kan bedömas i förhållande till graderingarna på skärmen. Man kan också kontrollera arbetet genom att på skärmen placera en ritning av den färdiga artikeln på ett genomskinligt blad i en skala som motsvarar profilprojektorns optiska förstoring. I detta fall är det operatörens uppgift att se till att bilden av arbetsstycket stämmer överens med den på skärmen placerade ritningen.

3.

Anordningar som begränsar förflyttningen av verktygshållaren eller arbetsstyckets hållare med hjälp av inställbara anslag vilkas inställning kontrolleras med hjälp av en stoppkloss.

4.

Elektroniska kontroll- och styranordningar för henings- och läppningsmaskiner, som med en graderad skala ställs in på arbetsstyckets slutdimensioner och som gör det möjligt att bromsa verktygets förflyttning och slutligen stanna det när arbetsstyckets dimensioner närmar sig och når de förinställda dimensionerna.

8460 22 00 till 8460 29 90

Andra slipmaskiner

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8460 12 00 och 8460 19 00.

8460 22 00

Centerlesslipmaskiner, numeriskt styrda

Centerlesslipmaskiner används för slipning av utsidan av arbetsstycken. Vid slipning med sådana maskiner är arbetsstycket inte fixerat utan sitter på ett spår mellan den roterande slipskivan och en styrskiva (som också är i rörelse). Önskad diameter bestäms genom avståndet mellan slipskivan och styrskivan.

8460 23 00

Andra cylindriska slipmaskiner, numeriskt styrda

Detta undernummer omfattar som innerslipmaskiner används för slipning av den inre ytan av ihåliga arbetsstycken (t.ex. borrhålet) till exakta dimensioner. Arbetsstycket fixeras i en chuck och bearbetas med en slipskiva som är tillräckligt liten för att föras in i arbetsstyckets borrhål.

8460 24 00

Andra, numeriskt styrda

Detta undernummer omfattar bl.a. universalslipmaskiner, vilka är en kombination av ytter- och innerslipmaskiner och kan därför arbeta samtidigt på arbetsstyckets ut- och insida.

8460 29 10

För cylindriska ytor

För innerslipmaskiner gäller de förklarande anmärkningarna till undernr 8460 23 00 i tillämpliga delar.
 
För centerlesslipmaskiner och universalslipmaskiner gäller de förklarande anmärkningarna till undernr 8460 22 00 och 8460 24 00 i tillämpliga delar.

8461

Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, driftning, kuggskärning, kuggslipning, sågning eller kapning samt andra verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av metall eller annan kermet, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

8461 30 10 och 8461 30 90

Driftmaskiner

Dessa undernummer omfattar driftmaskiner (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8461, tredje stycket, 4), vilket är verktygsmaskiner bestående av ett flertandat skärverktyg benämnt drift som används för in- eller utvändig ytbearbetning av ett arbetsstycke. I dessa maskiner är arbetsstycket fixerat och driften, som är fäst vid sliden, dras eller trycks i en jämn, rätvinklig skärrörelse över arbetsstycket.

Vid invändig driftning bearbetas och kalibreras insidan av ett obearbetat eller förbearbetat arbetsstycke med hjälp av verktyget. Vid utvändig driftning framställs plana eller profilerade ytor.

8461 40 11 och 8461 40 19

För skärning av cylindriska kugghjul

Som cylindriska kugghjul enligt dessa undernummer anses endast kugghjul som framställts av cylindriska ämnen och som har kvar den cylindriska formen efter skärningen.

Dessa undernummer omfattar bl.a. maskiner för framställning av raka kugghjul, snäckhjul, spärrhjul och kedjehjul.

8461 40 31 och 8461 40 39

För skärning av andra kugghjul

Dessa undernummer omfattar bl.a. maskiner för framställning av kuggstänger, koniska kugghjul och andra raka kugghjul än cylindriska kugghjul.

8461 40 71 och 8461 40 79

Med mikrometerinställning, med vilken varje axels läge kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm

Beträffande mät- och inställningsanordningar hänvisas till de förklarande anmärkningarna till undernr 8460 12 00 och 8460 19 00.

8470

Räknemaskiner och maskiner i fickformat, med räknefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning av data; bokföringsmaskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner och liknande maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk; kassakontrollapparater

8470 10 00

Elektroniska räknemaskiner som kan arbeta utan yttre elektrisk kraftkälla samt maskiner i fickformat, med räknefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning av data

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Elektroniska räknemaskiner med inbyggd tids- och datumvisare och väckning eller som t.ex. förutom ett stoppur har inbyggd tidtagare eller musiktangenter.

2.

Elektroniska batteridrivna maskiner i fickformat som, förutom att de utför räkneoperationer, har ett minne som kan lagra data för en telefonkatalog, tidsplanering, minnesanteckningar, kalender och liknande (ibland betecknade som ”digitala almanackor”).

3.

Små elektroniska apparater i fickformat utan bottenplatta (även kallade minidatorer) som kan användas för att bilda ord och meningar som översätts till önskat främmande språk beroende på vilka minnesmoduler som används tillsammans med dessa enheter. De kan också utföra enkla beräkningar och har alfanumerisk tangentbord och rektangulärt fönster.

Detta undernummer omfattar inte följande:

a)

Armbandsur och fickur med inbyggd elektronisk miniräknare (nr 9101 eller 9102).

b)

Cigarettändare med inbyggd elektronisk miniräknare och eventuellt ett elektroniskt ur (nr 9613).

c)

Liknande apparater utan räknefunktion (nr 8543).

8470 30 00

Andra räknemaskiner

Detta undernummer omfattar bl.a. de icke-elektroniska räknemaskiner som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8470, A som för att utföra räknefunktioner använder mekaniska anordningar, i regel kuggstänger, oavsett om de är manuella, motordrivna eller drivs med elektromagnetiska anordningar.

8470 90 00

Andra slag

Förutom de maskiner som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8470, B och D omfattar detta undernummer bl.a. maskiner för tryckning av prislappar som visar försäljningspriset beräknat på basis av varans vikt och enhetspris och maskiner som räknar ut och utfärdar kvitton för motorvägstullar.

Detta undernummer omfattar inte skrivare som föreligger separat (nr 8443).

8471

Maskiner för automatisk databehandling och enheter till sådana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner för överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

8471 70 30

Optiska, inbegripet magnetoptiska

Se kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel.

8472

Andra maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. dupliceringsmaskiner av hektograftyp, stencilapparater, adresseringsmaskiner, sedelutbetalningsautomater, maskiner för sortering, räkning eller förpackning av mynt, pennformeringsapparater, hålslag och häftapparater)

Detta undernummer omfattar skrivmaskiner som har en särskild anordning för stenciltryckning av adressplåtar (nr 8469).

8472 90 90

Andra

Förutom de maskiner som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8472, femte stycket, 2, 3, 5, 7 till 11 samt 16 till 22, omfattar detta undernummer bl.a.:

1.

Maskiner för dubbelsidig beläggning av kontrakt, datablad, planer, identitetskort och andra dokument med transparent folie för att skydda dessa dokument mot slitage, förfalskning, nedsmutsning eller skrynkling.

Liknande maskiner (så kallade värmeförseglingspressar) som inte används på kontor och som med hjälp av värme och tryck anbringar en termoplastisk transparent folie av syntetmaterial på fram- eller baksidan av tavlor, fotografier, konsttryck eller andra trycksaker omfattas däremot inte av detta undernummer utan av nr 8477.

2.

Elektriska gravyrmaskiner som används t.ex. på ritkontor.

Detta undernummer omfattar inte följande:

a)

Skrivare enligt nr 8443.

b)

Elektroniska batteridrivna maskiner i fickformat som, förutom att de utför räkneoperationer, har ett minne som kan lagra data för en telefonkatalog, tidsplanering, minnesanteckningar, kalender och liknande (ibland betecknade som ”digitala almanackor”) (undernr 8470 10 00).

8473

Delar och tillbehör (andra än överdrag, fodral, väskor o.d.) som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8470–8472

Förutom de delar och tillbehör som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8473 omfattar detta nummer bl.a.:

1.

Magnethuvuden i Winchester- eller tunnfilmsteknik för perifera skivminnesenheter, även monterade på en stödarm eller i ett hölje.

2.

Sammansatta datalagringsenheter (s.k. Head/Disk/Assemblies (HDA)) avsedda för fast installation i skivminnesenheter och bestående av flera magnetskivor fast monterade på en stödspindel, datahuvudarmar med läs/skrivhuvuden och styr-, access- och inställningsmekanismer inbyggda i ett enda hermetiskt tillslutet hölje.

3.

Skrivarkassetter bestående av tydligt utbytbara tillbehör och innehållande både färgband och raderband i ett särskilt hölje.

8473 21 10

Sammansatta elektroniska komponenter

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8443 99 10.

8473 29 10

Sammansatta elektroniska komponenter

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8443 99 10.

8473 30 20 och 8473 30 80

Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8471

Dessa undernummer omfattar inte fristående tangentbord för automatiska databehandlingsmaskiner (undernr 8471 60 60).

8473 30 20

Sammansatta elektroniska komponenter

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8443 99 10.

8473 30 80

Andra delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8471

Detta undernummer omfattar inte fodral, med eller utan ställ, för pekplattor eller minipekplattor (nr 4202 eller, om de inte har skydd för framsidan, efter den typ av material de består av). Sådana fodral är huvudsakligen avsedda att skydda baksidan, sidorna och framsidan på en pekplatta eller minipekplatta och anses därför inte utgöra tillbehör till maskiner enligt nr 8471, eftersom de varken ökar användningsområdet för en pekplatta/minipekplatta eller utför en viss uppgift kopplad till maskinens huvudsakliga funktion.

8473 40 10

Sammansatta elektroniska komponenter

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8443 99 10.

8473 40 80

Andra

Adressplåtar som omfattas av detta undernummer är plåtar som i adresseringsmaskiner bär den adress som skall mångfaldigas, t.ex. genom prägling, tryckning eller stansning. Plåtarna kan vara av metall eller syntetmaterial eller bestå av små inramade kort eller stenciler av papp och liknande.

Detta undernummer omfattar också opräglade, otryckta eller ostansade adressplåtar förutsatt att de är igenkännliga för användning i adresseringsmaskiner. Varor av detta slag av papper eller papp, dvs. små stenciler monterade i pappramar som gör det möjligt att lägga in dem i addresseringsmaskiner, omfattas däremot av nr 4816.

8473 50 20

Sammansatta elektroniska komponenter

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8443 99 10.

8474

Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning, tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning av jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form (inbegripet pulver- eller pastaform); maskiner och apparater för agglomerering, formning eller gjutning av fasta mineraliska bränslen, keramiska massor, icke hårdnad betong, gips eller andra mineraliska produkter i pulver- eller pastaform; maskiner för tillverkning av gjutformar av sand

8474 80  90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. 3D-skrivare för tillverkning av varor från de material som avses i nr 8474. 

8477

Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Förutom de maskiner som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8477 omfattar detta nummer bl.a.:

1.

Maskiner för avlägsnande av gummisulor och -klackar som, även om de används inom skoindustrin, inte är avsedda för bearbetning av läder, skinn eller hudar.

2.

Maskiner för tillskärning av block av skumplast, skumgummi, latexskum och liknande material med hjälp av en bandkniv eller ett sågblad.

8479

Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

8479 40 00

Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Maskiner och apparater för tillverkning av tågvirke och linor av textilmaterial, t.ex.:

a)

Tvinnmaskiner som framställer parter genom att sno två eller flera enkla trådar (kabelgarn).

b)

Linslagningsmaskiner som snor två eller flera parter till tågvirke eller linor med stor dimension.

c)

Kombinerade tvinn- och linslagningsmaskiner som huvudsakligen används för framställning av tunga rep och tågvirke och linor med mindre dimension.

2.

Maskiner och apparater för framställning av tågvirke och linor av metall, med undantag av elektriska kablar, och som arbetar på samma sätt som de maskiner och apparater som beskrivs i punkt 1.

3.

Maskiner och apparater för slagning och flätning av elektrisk kabel och maskiner för framställning av koaxialkabel.

Detta undernummer omfattar inte maskiner som utför förarbete för tvinning, t.ex. kamning, tvinning, uppläggning, upprepad förspinning eller spinning eller tvinnmaskiner av det slag som används i spinnerier. Vissa maskiner av detta slag kan användas för framställning av fina rep genom att sno tågvirke (nr 8445).

8479 89 70

Automatiserade maskiner som används för placering av elektroniska komponenter och som är av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretskort

Detta undernummer omfattar maskiner för montering av tryckta mönsterkort för montering av aktiva, passiva eller sammankopplande komponenter på tryckta kretsar (plockautomater (’pick and place’)). Dessa komponenter matas automatiskt fram till maskinen på band (transportband). Maskinen placerar komponenten exakt på avsedd plats och monterar den på den tryckta kretsen. Efter det att komponenterna har monterats fästs de på den tryckta kretsen genom t.ex. lödning eller bondning. Förutom montering av halvledarkomponenter, kan dessa maskiner även plocka och placera andra komponenter på substrat.

8479 89 97

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Öppningssystem för garagedörrar, som är mekaniska anordningar för automatisk öppning och stängning av vipportar för garage med hjälp av radiofjärrstyrning. De är monterade i garagetaket och består huvudsakligen av en elektrisk servomotor med drivspindel, en förbindningsskena med kraftöverföringsanordning och en manöverarm fäst i garagedörren. Servomotorn är ansluten med en kabel till radiomottagaren som ansluter krafttillförseln till servomotorn när den får styrsignaler från fordonets radiosändare. De radiosändare och radiomottagare som är nödvändiga för fjärrstyrning av dessa system omfattas däremot inte av detta undernummer utan av nr 8526 i överensstämmelse med deras egen beskaffenhet.

2.

Maskiner och apparater för tillverkning av kretskort eller hybridkretsar (genom bearbetning och tillskärning av större plattor av papperslaminat, glasfiberväv, keramiskt eller annat isolerande material), t.ex.:

a)

Borstmaskiner och ultraljudstvättmaskiner för rengöring av plattorna av isolermaterial.

b)

Valsmaskiner och liknande för påföring av fotoresist, bindemedel eller lim på plattorna av isolermaterial.

Detta undernummer omfattar inte maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar (nr 8486).


8486

Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar; maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta kapitel; delar och tillbehör

Bland annat följande är undantagna från detta nummer:

a)

Maskiner och apparater för tillverkning av kretskort enligt definitionen i anmärkning 5 till kapitel 85.

b)

Elektriska maskiner och apparater för provning av plattor (wafers) eller integrerade kretsar genom elektrisk mätning och för felsökning och fellokalisering, inbegripet apparater med en anordning för felmarkering eller en sorteringsanordning för fördelning av de provade produkterna i särskilda förvaringsbehållare (kapitel 90).

8486 20 00

Maskiner och apparater för framställning av halvledarkomponenter eller halvledarelement och av elektroniska integrerade kretsar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8456, tredje stycket.


Förutom de maskiner som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8486, B, omfattar detta undernummer också:

1.

Verktygsmaskiner för ritsning eller annan markering i halvledarplattor (wafers).

2.

Apparater för snabbuppvärmning av halvledarplattor (wafers).

3.

Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle.

4.

Apparater för torkning av tryckta eller tvättade isolerande substrat samt genomloppstorkar för plattor (wafers).

8486 40 00

Maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta kapitel

Förutom de maskiner som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8486, D, omfattar detta undernummer också:

1.

Utrustning för pressningsmontering samt automatisk förbindning för montering av halvledarkomponenter eller elektroniska integrerade kretsar.

2.

Stillbildskameror som utgör bildgeneratorutrustning för framställning av arbetsmasker eller modermasker ur fotoresistöverdragna substrat.

3.

Ritsinstrument som utgör bildgeneratorutrustning för framställning av arbetsmasker eller modermasker ur fotoresistöverdragna substrat.

4.

Vissa maskiner och apparater för tillverkning av integrerade hybridkretsar (genom bearbetning och tillskärning av större plattor av keramiskt eller annat isolerande material), t.ex.:

a)

Borstmaskiner och ultraljudstvättmaskiner för rengöring av plattorna av isolermaterial.

b)

Valsmaskiner och liknande för påföring av fotoresist, bindemedel eller lim på plattorna av isolermaterial.KAPITEL 85

ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD,
APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER

8501

Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat)

Detta nummer omfattar bl.a. elektriska roterande vindrutetorkare, utan arm och torkarblad men med nödvändig överföringsmekanism (cylindrisk kuggutväxling och svängarm) som omvandlar den roterande rörelsen till en svängande rörelse.

8502

Elektriska generatoraggregat och roterande omformare

Förutom de elektriska maskiner och apparater som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8502, I och II omfattar detta nummer bl.a. kaskadomformare, Ward-Leonardomformare och roterande fasändrare.

8502 39 20

Turbogeneratorer

Turbogeneratorer drivs direkt med hjälp av gas- eller ångturbiner. De har en massiv cylinderformad rotor med längsgående räfflor i vilka magnetiseringslindningarna är monterade. Rotorn kan bestå av en enda del eller vara sammansatt av flera massiva delar.

Turbogeneratorer är i allmänhet luftkylda men turbogeneratorer med hög kapacitet är vätekylda.

8503 00

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8501 eller 8502

Detta nummer omfattar inte anslutningsplintar för elmotorer (nr 8536).

8504

Elektriska transformatorer, statiska omformare (t.ex. likriktare) och induktansspolar

Förutom de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8504 omfattar detta nummer bl.a.:

1.Ställbara transformatorer (t.ex. vridtransformatorer) och induktionsregulatorer.
2.Spridningsfälttransformatorer för lysrör.
3.Särskilda transformatorer för kommunikation.
4.Kompensationsspolar.
5.Urladdningsreaktorer.
6.Glättningsspolar.
7.Spolar med rörlig kärna för ändring av induktansen.
8.Förkopplingsdon för elektriska urladdningslampor och -rör.
9.Pupinspolar.
10.Godefroyspolar.
11.Stabiliserade nätaggregat (likriktare i kombination med en regulator).

Undernumret omfattar också likriktarelement av selen, oavsett om de är enkla (särskilt selenplattor) eller sammansatta.

Detta nummer omfattar dock inte enkelkristallikriktare av kisel eller germanium som utgör diskreta komponenter (t.ex. likriktardioder) eller likriktare som utgör integrerade kretsar, särskilt mikrokretsar, även försedda med kyl- eller isoleringsanordningar, osv. Genom anmärkning 8 till detta kapitel hänförs sådana komponenter till nr 8541 eller 8542 (se även anmärkning 2 till detta kapitel).

Detta nummer omfattar inte heller följande:

a)Kommutatorer för transistorer med flera uttag (nr 8536).
b)Likriktarlampor och -rör, t.ex. fanotroner, tyratroner, ignitroner och högspänningslikriktarrör för röntgenutrustning (undernr 8540 89 00).
c)Spänningsregulatorer enligt nr 9032.

8504 40 30

Av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav

Detta undernummer omfattar bl.a. statiska omformare för telekommunikationsutrustning, för maskiner för automatisk databehandling och för enheter därav som

vanligen har stabiliseringskretsar,
vanligen har en utgångsspänning på 3,3, 5, 12, 24, 48 eller 60 V.

Statiska omformare för telekommunikationsutrustning, för maskiner för automatisk databe­ handling och för enheter därav används för att omforma till exempel växelströmmen från nätet till likström.

När de används för maskiner för automatisk databehandling sörjer s.k. Uninterruptible Power Supply (UPS) för reservenergi (med en s.k. ”power good”-signal) vid strömavbrott, så att dataförlust förhindras.

8504 90 05

Sammansatta elektroniska komponenter till produkter enligt nr 8504 50 20

Beträffande definitionen av begreppen ”sammansatta elektroniska komponenter” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till undernr 8443 99 10.

8504 90 91

Sammansatta elektroniska komponenter för produkter enligt nr 8504 40 30

Beträffande definitionen av begreppen ”sammansatta elektroniska komponenter” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till undernr 8443 99 10.

8505

Elektromagneter; permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter efter magnetisering; magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmagnetiska uppspänningsanordningar; elektromagnetiska kopplingar och bromsar; elektromagnetiska lyftdon

8505 11 00
till
8505 19 90

Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter efter magnetisering:


Dessa undernummer omfattar kylskåpsmagneter bestående av en magnet med en dekorativ artikel fäst vid den. Magneten ger de sammansatta varorna deras huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b, eftersom varan i första hand är utformad för att lätt kunna fästas och flyttas runt på en metallyta och, när det gäller de flesta av dessa magneter, även fästa papper eller andra små föremål på en metallyta. Varans dekorativa funktion är därför sekundär.

Exempel på några av dessa dekorativa kylskåpsmagneter:

 

8505 90 29

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. elektriska drivmagneter som är monterade i personbilsdörrar och är en integrerad del i centrallåssystemet. Sådana system är anslutna till fordonets kraftaggregat och aktiveras av styrsignaler från systemets elektriska styranordning. Om man låser upp eller låser någon av dörrarna manuellt låser man samtidigt upp eller låser de andra dörrarna på fordonet på elektromagnetisk väg.

Undernumret omfattar däremot inte elektromagnetiska insprutningsventiler för förbränningskolvmotorer med gnist- eller kompressionständning vilkas ventilhus och ventilnålar är försedda med magnetlindning respektive magnetankare (undernr 8409 91 00 eller 8409 99 00).

8506

Galvaniska element och batterier

8506 10 11

Cylindriska celler

Cylindriska celler har runt tvärsnitt. Plus- och minuspolerna sitter i var sin ända. Längden på de cylindriska cellerna är större än diametern:

8506 10 91

Cylindriska celler

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8506 10 11.

8506 50 10

Cylindriska celler

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8506 10 11.

  

8507

Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumulatorer, även kvadratiska eller rektangulära

8507 20 20 och 8507 20 80

Andra blyackumulatorer

Med undantag av ackumulatorer av sådana slag som används som startbatterier för kolvmotorer (se undernr 8507 10 20 och 8507 10 80) omfattar dessa undernummer de elektriska blyackumulatorer som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8507, tredje stycket, 1.

Dessa ackumulatorer används t.ex. som drivkraft i elfordon och till strömförsörjning av teleanläggningar.

8507 30 20 och 8507 30 80

Nickel-kadmiumackumulatorer

Ackumulatorer enligt dessa undernummer används särskilt i gruvlampor och ersätter ofta torrelement i t.ex. bärbara radio- och TV-apparater, elektriska rakapparater och andra elektriska apparater.

8507 80 00

Andra ackumulatorer

Dessa undernummer omfattar bl.a. silver-zink- och silver-kadmiumackumulatorer.

8507 90 30 och 8507 90 80

Delar

Dessa undernummer omfattar inte anslutningsdelar till ackumulatorelement (undernr 8536 90 95).

8509

Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor, andra än dammsugare enligt nr 8508

8509 80 00

Andra apparater

Detta undernummer omfattar bl.a. elektriska manikyr- och pedikyrapparater med inbyggd elmotor ansluten via kabel till apparatens nätdel.

8510

Rakapparater, hårklippningsmaskiner och hårborttagningsapparater, med inbyggd elektrisk motor

8510 10 00

Rakapparater

Detta undernummer omfattar bl.a. rakapparater med tillhörande hårklippningsmaskin.

8511

Elektrisk tändnings- och startutrustning av sådana slag som används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompressionständning (t.ex. tändmagneter, tändgeneratorer, tändspolar, tändstift och glödtändstift samt startmotorer); generatorer (för likström eller växelström) och bakströmsreläer av sådana slag som används tillsammans med förbränningsmotorer

8511 40 00

Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer

Utrustning enligt detta undernummer fungerar i allmänhet med 6, 12 eller 24 V spänning och har särskilda anordningar för montering på motorerna.

Detta undernummer omfattar:

1.Startmotorer med glidankare, startmotorer med skjutdrev, startmotorer med skruvaxel och startmotorer med skjutdrev och skruvaxel.
2.Utrustning bestående av en startmotor och en generator i samma enhet.

8512

Elektrisk belysnings- och signalutrustning (med undantag av varor enligt nr 8539), elektriska vindrutetorkare samt elektriska avfrostnings- och avimningsanordningar, av sådana slag som används till cyklar eller motorfordon

8512 30 10

Av sådana slag som används i motorfordon

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8512, andra stycket, 11.

8512 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. fattningar och reflektorer till strålkastare och svängarmar, även med torkarblad, till elektriska vindrutetorkare.

Undernumret omfattar däremot inte lamphållare (undernr 8536 61 10 eller 8536 61 90).

8514

Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (inbegripet sådana som arbetar med induktion eller dielektrisk förlust); annan industri- eller laboratorieutrustning, för värmebehandling av material medelst induktion eller dielektrisk förlust

8514 20 80

Dielektriska ugnar

Mikrovågsugnar som utformats för användning i restauranger, matsalar osv. skiljer sig i fråga om utgående effekt och ugnsvolym från hushållsapparater enligt nr 8516. Mikrovågsugnar med en utgående effekt av mer än 1 000 W eller en ugnsvolym av mer än 34 l skall anses vara avsedda för industriellt bruk. Om en mikrovågsugn och en grill (eller en annan typ av ugn), har kombinerats i ett och samma hölje, skall det ovan nämnda effektkriteriet endast gälla mikrovågsugnens utgående effekt. Ugnsvolymkriteriet skall inte ha någon betydelse vid klassificeringen av en sådan kombinationsugn.

Mikrovågsugnar med en utgående effekt av högst 1 000 W och en ugnsvolym av högst 34 l skall anses vara avsedda för hushållsbruk (nr 8516).

8516

Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare; elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater för hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och locktänger) eller för torkning av händerna; elektriska stryk- och pressjärn; andra elektriska värmeapparater av sådana slag som används för hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än sådana enligt nr 8545

8516 10 11 till 8516 10 80

Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.Varmvattenberedare som samtidigt fungerar som genomströmnings- och förrådsvarmvattenberedare.
2.Elektriska pannor som endast producerar varmvatten eller både varmvatten och lågtrycksånga.

Undernumren omfattar inte elektriska ångpannor och elektriska hetvattenpannor (nr 8402) samt elektriska centralvärmepannor (nr 8403).

8516 21 00 till 8516 29 99

Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.Elektriska bastuaggregat.
2.Batteridrivna apparater för uppvärmning och avfrostning av frusna dörrlås på motorfordon med hjälp av ett värmeelement som förs in i låset. Dessa små bärbara apparater kan också ha en inbyggd lampa enligt nr 8513 för belysning av arbetsområdet.

8516 50 00

Mikrovågsugnar

Se de förklarande anmärkningarna till undernummer 8514 20 80.

8516 60 10

Spisar (omfattande minst en ugn och en häll)

Spisar består av minst en häll och en ugn (även med mikrovågsenhet eller grill).

8516 79 70

Andra

Förutom de apparater som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8516, avsnitt E, punkterna 5 till 20, omfattar detta undernummer bl.a.:

1.Bastur med infraröd strålning (enpersonshytter).
2.Fotvärmeplattor.
3.Eluppvärmda skoblock.
4.Apparater för rengöring av kontaktlinser, bestående av två små eluppvärmda hålrum med skruvlock i vilka kontaktlinserna anbringas och rengöringsvätskan värms upp.

8516 80 20 och 8516 80 80

Elektriska värmemotstånd

Dessa undernummer omfattar bl.a. isolerade och värmeavgivande trådar, kablar, band och liknande för uppvärmning av innertak, väggar, rörledningar, behållare, osv.

Undernumret omfattar däremot inte värmningsmotstånd anslutna till delar av utrustning, t.ex. strykjärnssulor och plattor till elektriska spisar (undernr 8516 90 00).

8517

Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät; andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN och WAN), andra än apparater för sändning eller mottagning enligt nr 8443, 8525, 8527 och 8528

8517 [12 00]

Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät

Se förklarande anmärkningar till HS, nr 8517, I B.

Detta undernummer omfattar telefoner för cellulära nät, så kallade ’mobiltelefoner’.

’Mobiltelefoner’ har följande egenskaper:

— de är i fickformat, dvs. dimensionerna överskrider inte 170 mm × 100mm × 45 mm i det mest kompakta formatet;

— de kan arbeta utan yttre elektrisk kraftkälla;

— de är försedda med både en mikrofon och en hörtelefon och/eller en högtalare, antingen i samma enhet eller i form av en löstagbar huvudhörtelefon som medföljer ’mobiltelefonen’, för överföring och mottagning av röstmeddelanden som möjliggör röstkommunikation;

— de innehåller andra komponenter som t.ex. förstärkare och antenn för telefoni, som möjliggör tvåvägs röstöverföring över kort distans i ett nät bestående av basstationer enligt undernr 8517 61 och som använder frekvensband för mobiltelefoni;

— de klarar telefonkommunikation med hjälp av cellulära nät när de är försedda med ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) av någon typ (i hård- eller mjukvaruform) som har aktiverats. De kan möjliggöra nödsamtal utan SIM-kort.

’Mobiltelefoner’ kan också ha t.ex. följande funktioner: skicka och ta emot textmeddelanden (Short Message Service – SMS) och MMS-meddelanden (Multimedia Messaging Service); e-post; datapaketförmedling för internetanslutning; sända och ta emot positionssignaler; navigering, dirigering, kartor, direktmeddelanden, VOIP (voice over Internet Protocol); PDA (Personal Digital Assistant); spel; mottagning av radio- eller tv-signaler; registrering, inspelning och återgivning av ljud och bilder.

Oavsett sådana andra funktioner är mobiltelefonifunktionen i allmänhet huvudfunktionen hos mobiltelefoner med samtliga av ovan nämnda egenskaper. Detta är fallet t.ex. när telefonifunktionen får företräde framför alla andra funktioner, inbegripet när användaren i normala fall meddelas om inkommande samtal oavsett om andra funktioner används.

8517 18 00

Andra

Förutom de telefonapparater som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8517, I A omfattar detta undernummer bl.a. knappvalstelefoner med inbyggd magnetkortläsare, dataskärm, elektroniskt kretskort med mikroprocessor, flera dataminnen, klocka och modem. Dessa apparater kan inte bara användas som telefonapparater utan också (t.ex. i stora snabbköp) som dataterminaler, t.ex. för kontroll av magnetiska kreditkort eller checkar eller för överföring av försäljningsdata till automatiska databehandlingsmaskiner via telefonlinje.

8517 62 00

Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för uppkoppling och dirigering

Detta undernummer omfattar två grupper av maskiner:

1.Maskiner för mottagning, omvandling och sändning av tal, bild eller andra data.
2.Maskiner för regenerering av tal, bild eller andra data.

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.Nätverkskort.
2.Modem.
3.Repeterare.
4.Nätnav.
5.Bryggor (inklusive växlar).
6.Routrar.

Detta undernummer omfattar bl.a. apparater som i samma skåp eller hölje innehåller alla nödvändiga element för sändning och mottagning. Detta gäller t.ex. walkie-talkie-apparater, som är utrustade med de för funktionen nödvändiga batterierna eller ackumulatorerna, och kombinerade sändare/mottagare, vilkas strömförsörjningsenhet är separat och endast ansluten till apparaten med en kabel.

Detta undernummer omfattar också enheter vilkas sändar- och mottagarelement är placerade i var sin möbel eller var sitt hölje, förutsatt att de utgör en funktionsenhet. För att anses som en funktionsenhet skall sändaren och mottagaren vara installerade i närheten av varandra (t.ex. i samma byggnader eller fordon) och ha vissa gemensamma delar, t.ex. antennen.

Detta undernummer omfattar också så kallade sladdlösa mikrofonlurar (wireless headsets) som utformats för användning uteslutande eller huvudsakligen med telefoner för cellulära nät (mobiltelefoner), och som är avsedda att hängas på örat för att ge användaren fria händer (hands-free). De gör det möjligt för användaren att styra telefonens funktioner, exempelvis att svara, avsluta samtal, och slå nummer (t.ex. återuppringning av det senast slagna numret) inom cirka 10 meter från mobiltelefonen, liksom att reglera ljudvolymen i hörtelefonen. Mikrofonlurarna innehåller en radiosändare/radiomottagare för kommunikation med en mobiltelefon med hjälp av sladdlös teknik, t.ex. ’Bluetooth’.

8517 69 10

Bildtelefoner

Se förklarande anmärkningar till HS, nr 8517, II C.

Undernumret inkluderar även interntelevisionssystem bestående av en kamera, en panel med flera anropsknappar, en eller flera monitorer anslutna till ett kommunikationsställe och koaxialkablar för uppkoppling av olika element, föreliggande i sats för detaljhandelsförsäljning.

Varor enligt detta undernummer får också vara kombinerade med elektriska dörröppnare, signalanordningar eller en ljuskälla.

8517 69 30

Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi

Detta undernummer inbegriper följande:

1.Fast mottagarutrustning (inbegripet sådan som huvudsakligen används i större anläggningar) och specialutrustning såsom sekretessanordningar (t.ex. talförvrängare). I vissa mottagare, s.k. diversitymottagare, används multiplexteknik för att undvika fading.
2.Radiotelefonimottagare för motorfordon, fartyg, luftfartyg, tåg etc.
3.Mottagare för radiotelegrafiska personsökningssystem.
4.Radiomottagare för simultantolkning på flerspråkiga konferenser.
5.Specialmottagare för nödsignaler från fartyg, luftfartyg etc.
6.Telemetrimottagare.
7.Radiotelegrafiska faxapparater för mottagning av kopior av handlingar, tidningar, planer, meddelanden etc. på strålningskänsligt papper.

8517 69 90

Andra

Detta undernummer inbegriper följande:

1.Fasta sändare. I vissa typer, som huvudsakligen används i större anläggningar, ingår specialutrustning såsom sekretessanordningar (t.ex. talförvrängare) och multiplexrar (för sändning av flera meddelanden samtidigt).
2.Radiotelefonisändare för motorfordon, fartyg, luftfartyg, tåg etc.
3.Sändare för radiotelegrafiska personsökningssystem.
4.Radiosändare för simultantolkning på flerspråkiga konferenser.
5.Automatiska sändare för nödsignaler från fartyg, luftfartyg etc.
6.Radiotelegrafiska faxapparater för sändning av kopior av handlingar, tidningar, planer, meddelanden etc.
7.Telemetrisändare.

8517 79 00

Andra

Detta undernummer omfattar inte separat föreliggande urarmband som används för att fästa så kallade smarta klockor enligt nr 8517 på handleden (nr 9113). Även om urarmbanden är utrustade med särskilda adaptrar eller patenterade fästanordningar för att fästa en särskild ’smartklocka’ så klassificeras de enligt nr 9113. ”

Se den förklarande anmärkningen till nr 9113.

8518

Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje; hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera högtalare; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar

Det här undernumret inbegriper separat föreliggande sladdlösa mikrofoner, hörlurar, hörtelefoner och högtalare, även kombinerade med varandra.

Numret omfattar inte:

1.separat föreliggande trådlösa mikrotelefoner för apparater för trådtelefoni (se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 8517 62);
2.separat föreliggande sladdlösa mikrofonlurar (hörlurar kombinerade med mikrofon) med uppringningsmöjlighet (se de förklarande anmärkningarna till undernr 8517 62 00).

8519

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning

8519 81 15

Kassettbandspelare i fickformat

Vid fastställande av sådana apparaters storlek gäller anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och endast höljets storlek skall beaktas. Utstickande delar, t.ex. manöverknappar, stängningsanordningar och fastsättningsklämmor skall inte beaktas.

8519 81 35

Andra

Detta undernummer inbegriper inte apparater för ljudåtergivning benämnda MP3-spelare som använder optiska lagringsmedier och i vilka det ingår utrustning som senare kan aktiveras för mottagning av rundradiosändningar med hjälp av programvara (enligt nr 8527).

8519 81 45

Andra

De förklarande anmärkningarna till undernr 8519 81 35 gäller i tillämpliga delar.

8519 81 95

Andra

De förklarande anmärkningarna till undernr 8519 81 35 gäller i tillämpliga delar.

8522

Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller huvudsakligen med apparater enligt nr 8519–8521

8522 90 41 och 8522 90 49

Sammansatta elektroniska komponenter

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8443 99 10.

8523

Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, även inspelade, inbegripet matriser och förlagor (masters) för framställning av skivor med undantag av produkter enligt kapitel 37

Om medierna enligt detta nummer föreligger tillsammans med andra artiklar skall följande klassificeringsprinciper tillämpas:

1.Om medierna och de övriga artiklarna bildar en sats i detaljhandelsförpackning enligt den allmänna tolkningsregeln 3 b), skall satsen klassificeras med tillämpning av den regeln, eller
2.om medierna och de övriga artiklarna inte bildar en sats i detaljhandelsförpackning enligt den allmänna tolkningsregeln 3 b), skall medierna klassificeras enligt sitt eget undernummer.

8523 21 00

Kort med inbyggd magnetremsa

Detta undernummer inbegriper även trycksaker innehållande en eller flera magnetremsor, t.ex. färdbiljetter och ombordstigningskort.

8523 29 15

Oinspelade

Dessa undernummer omfattar även band som före användningen måste skäras till rätt bredd.

8523 41 10

Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet på högst 900 megabyte, utom raderbara

Detta undernummer omfattar inspelbara kompaktskivor (cd-Rs).

Cd-Rs är vanligen tillverkade av färglöst genomskinligt polykarbonat med en tjocklek på 1,2 mm. Framsidan är belagd med ett reflekterande lager av guld- eller silverfärg och kan tryckas. Baksidan är täckt med ett lager färg och ett skyddslager. De har en diameter på 8 eller 12 cm eller kan ha formen av ett kort.

Deras inspelningskapacitet kan kontrolleras med läs/skrivmaskiner och motsvarande inspelningsprogramvara.

Även om inspelningen av sådana skivor kan göras i ett eller flera steg, kan den inspelade informationen inte raderas.

8523 41 30

Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet av mer än 900 megabyte och högst 18 gigabyte, utom raderbara

Detta undernummer omfattar digitala optiska lagringsmedier (dvd-/+Rs).

I motsats till de cd-skivor som avses i undernr 8523 41 10 består dvd-/+Rs av två 0,6 mm tjocka polykarbonatlager som har klistrats ihop. Denna fysiska skillnad kan identifieras genom att undersöka skivans ytterkant. De har en diameter på 8 eller 12 cm.

Deras inspelningskapacitet kan kontrolleras med läs/skrivmaskiner och motsvarande inspelningsprogramvara.

Även om inspelningen av sådana skivor kan göras i ett eller flera steg, kan den inspelade informationen inte raderas.

8523 41 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar:

1.Optiska skivor på vilka den inspelade informationen kan raderas och ny data kan spelas in (”återinspelningsbara cd-skivor” (cd-RWs)) och ”återinspelningsbara” dvd-skivor (dvd-/+RWs)). De kan identifieras av skivinspelningsprogramvaran i en automatisk databehandlingsmaskin.
2.Återinspelningsbara dvd-RAM och ”MiniDiscs” som båda är inrymda i patroner.

8523 52 00

Smartkort

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8523, C, 2.

Detta undernummer inbegriper även elektroniska proximitetskort- och -brickor, vanligtvis bestående av en spole – som aktiveras av en signal från en läsare och genererar en spänning som driver en mikrokrets –, en kodgenerator – som efter mottagning av en signal från spolen genererar data – samt en sändarantenn.

8525

Apparater för sändning av rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror, digitala kameror och videokameror

Detta nummer omfattar även värmekameror som tar bilder med hjälp av infraröd teknik. Kamerorna registrerar värmestrålning och omvandlar den till bilder, på vilka enskilda ytors eller objekts temperatur återges som olika gråtoner eller färger. Kamerorna kan inte mäta några temperaturer och inte heller återge mätvärdena i siffror.

8525 60 00

Apparater för sändning, med inbyggd utrustning för mottagning

Undernumren omfattar också enheter vilkas sändar- och mottagarelement är placerade i var sin möbel eller var sitt hölje, förutsatt att de utgör en funktionsenhet. För att anses som en funktionsenhet skall sändaren och mottagaren vara installerade i närheten av varandra (t.ex. i samma byggnader eller fordon) och ha vissa gemensamma delar, t.ex. antennen.

8525 80 11 till 8525 80 99

Televisionskameror, digitala kameror och videokameror

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8525, B.

Dessa undernummer omfattar inte elektronisk läsutrustning för synskadade (se de förklarande anmärkningarna till undernr 8543 70 90).

8525 80 30

Digitala kameror

Digitala kameror enligt detta undernummer kan alltid registrera stillbilder, antingen på ett internt lagringsmedium eller på utbytbara medier. De flesta av dem är utformade som traditionella stillbildskameror.

Digitala kameror som endast kan registrera stillbilder klassificeras fortfarande enligt detta undernummer.

Kameror enligt detta undernummer kan även ha videofunktion för inspelning av video under kontinuerliga perioder.

När sådana apparater, med maximal lagringskapacitet, kan spela in video med en kvalitet av 800 × 600 pixlar (eller högre) vid 23 bilder per sekund (eller mer) under en kontinuerlig period på minst 30 minuter (oavsett om de inspelade videobilderna sparas i separata filer som omfattar mindre än 30 minuter) ska de dock alltid klassificeras enligt undernr 8525 80 91 eller 8525 80 99.

Om ett eller flera av dessa kriterier inte uppfylls ska apparaten klassificeras genom tillämpning av anmärkning 3 till avdelning XVI (se även kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 458/2014).

Jämfört med videokameror enligt undernr 8525 80 91 och 8525 80 99 har många digitala kameror (när de används som videokameror) inte någon zoomfunktion under videoinspelning. Oberoende av lagringskapacitet avslutar vissa kameror automatiskt videoinspelningen efter en viss tid.

8525 80 91 och 8525 80 99

Videokameror

Videokameror enligt dessa undernummer kan alltid spela in video under kontinuerliga perioder, antingen på ett internt lagringsmedium eller på utbytbara medier.

Oftast är digitala videokameror enligt dessa undernummer utformade på ett annat sätt än digitala kameror enligt undernr 8525 80 30. De har ofta en utfällbar sökare och föreligger ofta tillsammans med en fjärrkontroll. De flesta videokameror har en zoomfunktion under videoinspelning. Det faktum att videokameror som är inbyggda i t.ex. sportglasögon inte har någon optisk zoomfunktion hindrar dock inte klassificering av sådana produkter enligt undernr 8525 80 91 och 8525 80 99 (se mål C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, punkterna 17–29).

Digitala videokameror som endast kan spela in video klassificeras alltid enligt dessa undernummer.

Apparater med kapacitet att både spela in video och ta stillbilder ska klassificeras med ledning av den förklarande anmärkningen till undernr 8525 80 30.

Dessa undernummer omfattar fjärrstyrda apparater som används för upptagning och inspelning av video- och stillbilder och som är specifikt avsedda att användas med t.ex. multirotorhelikoptrar (så kallade ”drönare”) genom särskilda kontaktelement. Apparaterna används för upptagning av video- och stillbilder ur fågelperspektiv av omgivningen och möjliggör för användaren att visuellt kontrollera flygningen av drönaren. Sådana apparater klassificeras alltid enligt dessa undernummer oavsett videoinspelningens längd eftersom videoinspelningen är den huvudsakliga funktionen. Se även HS-klassificeringsuttalande 8525.80/3.

8525 80 99

Andra

Detta undernummer omfattar videokameror (s.k. ”camcorders”) för inspelning inte bara av ljud och bilder upptagna med kameran utan även av signaler från externa källor, såsom DVD-spelare, maskiner för automatisk databehandling eller televisionsmottagare. Bilder som spelas in på detta sätt kan återges med hjälp av en extern televisionsmottagare eller monitor.

Detta undernummer omfattar även ”camcorders” i vilka videoingången blockerats av en platta, eller på något annat sätt, eller i vilka videogränssnittet kan aktiveras i efterhand som videoingång med hjälp av programvara. Apparaten är likafullt avsedd för inspelning av TV-program eller andra inkommande externa videosignaler.

Videokameror som endast kan spela in bilder tagna av kameran och återge dem med hjälp av en extern televisionsmottagare eller monitor omfattas däremot av undernr 8525 80 91.

8527

Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur

Beträffande apparater för sändning med inbyggda apparater för mottagning hänvisas till de förklarande anmärkningarna till undernr 8525 60 00.

8527 12 10 och 8527 12 90

Radiokassettbandspelare av fickformat

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8519 81 15.

8527 13 10

Med laseravläsningssystem

Detta undernummer omfattar rundradiomottagare som är kombinerade med ljudinspelnings- eller ljudåtergivningsutrustning med ett laseravläsningssystem och som även kan vara kombinerade med annan ljudinspelnings- eller ljudåtergivningsutrustning (t.ex. av kassettyp) eller med ett ur.

Detta undernummer omfattar även apparater för ljudåtergivning, så kallade MP3-spelare, som använder optiska medier och innehåller anordningar som därefter kan aktiveras för mottagning av radiosändningssignaler genom programvara.

8527 13 99

Andra

De förklarande anmärkningarna till undernr 8527 13 10 gäller i tillämpliga delar.

8527 21 20

Med laseravläsningssystem

De förklarande anmärkningarna till undernr 8527 13 10 gäller i tillämpliga delar.

8527 21 70

Med laseravläsningssystem

De förklarande anmärkningarna till undernr 8527 13 10 gäller i tillämpliga delar.

8527 91 11 till 8527 91 99

Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud

Stereoanläggningar (hi-fi-anläggningar) med inbyggd radiomottagare, som föreligger i satser för försäljning i detaljhandeln bestående av moduler i separata höljen, t.ex. i kombination med en cd-spelare, en kassettbandspelare, en förstärkare med utjämnare, omfattas alltid av dessa undernummer eftersom radiomottagaren ger artiklarna deras huvudsakliga karaktär.

8527 91 11 och 8527 91 19

Med en eller flera inbyggda högtalare i samma hölje

Dessa undernummer omfattar apparater som inte har löstagbara högtalare.

Undernumren omfattar däremot inte apparater med löstagbara högtalare som kan sättas fast med hjälp av särskilda anordningar (undernr 8527 91 35, 8527 91 91 eller 8527 91 99).

8527 91 35 till 8527 91 99

Andra

Om högtalare för stereoanläggningar (hi-fi-anläggningar) är särskilt konstruerade för och förpackade tillsammans med satsernas andra komponenter omfattas de av dessa undernummer.

8527 91 35

Med laseravläsningssystem

De förklarande anmärkningarna till undernr 8527 13 10 gäller i tillämpliga delar.

8528


Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

Videoövervakningssystem bestående av ett begränsat antal televisionskameror och en videomonitor omfattas i enlighet med den allmänna bestämmelsen 3 c för tolkning av Kombinerade nomenklaturen av detta nummer när de ingår i en sats för försäljning i detaljhandeln.

Komponenterna i sådana videoövervakningssystem skall klassificeras separat när systemen inte ingår i en sats för försäljning i detaljhandeln (se de förklarande anmärkningarna till HS, avdelning XVI, Allmänna anvisningar, punkt VII).

Detta nummer omfattar inte elektronisk läsutrustning för synskadade (se de förklarande anmärkningarna till undernr 8543 70 90).

8528 62 00 till 8528 69 80

Projektorer

Dessa undernummer omfattar inte produkter som består av en projektor och en bildskärm i samma hölje (undernr 8528 52 10 till 8528 59 00 eller, om en televisionsmottagare är inbyggd, undernr 8528 72 10).

8528 71 11 till 8528 71 19

Videotuners

Dessa undernummer omfattar apparater som är utrustade med en videotuner som förvandlar högfrekvenstelevisionssignaler till signaler som kan användas av apparater för videoinspelning eller videoåtergivning eller monitorer.

Dessa apparater är utrustade med väljarkretsar som används för att ställa in bestämda kanaler eller bärfrekvenser samt demoduleringskretsar. Apparaterna är ibland också utrustade med en avkodaranordning (färg) eller separationskretsar för synkronisering. Apparaterna är i allmänhet konstruerade så att de fungerar med hjälp av en egen antenn eller en centralantennanläggning (distribution via högfrekvenskabel).

Utsignalen kan användas som insignal för monitorer eller apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler. Den består av den ursprungliga kamerasignalen (dvs. innan den modulerades för sändning).

Analoga videotuners enligt dessa undernummer kan ha formen av moduler som innehåller, åtminstone, radiofrekvenskretsar (RF-block), mellanfrekvenskretsar (IF-block) och demoduleringskretsar (DEM-block) där utsignalen är en separat audio- och en sammansatt videosignal (CVBS-signal).

Digitala videotuners enligt dessa undernummer kan ha formen av moduler som innehåller, åtminstone, RF-block, IF-block, DEM-block och en MPEG-dekoder för digital television, där utsignalen är en separat audiosignal och digital videosignal.

Moduler som innehåller både en analog och en digital videotunerdel omfattas av dessa undernummer när en av beståndsdelarna klassificeras som en komplett eller färdigarbetad videotuner enligt den allmänna bestämmelsen 2 a för tolkning av Kombinerade nomenklaturen.

En modul som inte uppfyller ovanstående krav ska klassificeras som en del enligt nr 8529.

8528 71 11

Sammansatta elektroniska komponenter som skall monteras i en maskin för automatisk databehandling

Beträffande definitionen av begreppen ”sammansatta elektroniska komponenter” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till undernr 8443 99 10.

8528 72 10

Televisionsprojektorer

Detta undernummer inbegriper projektorer med inbyggd televisionsmottagare. Projektorerna projicerar bilden på en bildskärm med hjälp av ett optiskt system. De kan använda katodstrålerör eller flata bildskärmar (t.ex. DMD, LCD eller plasma).

Projektionsskärmen kan antingen ingå i samma hölje som televisionsmottagaren eller vara separat.

8528 72 30

Med inbyggt bildrör

Detta undernummer omfattar bl.a. apparater med tuner och monitorfunktioner i samma hölje och med möjlighet att samtidigt använda vissa delar av båda funktionerna. Televisionsmottagare för användning i hem tillhör i allmänhet denna typ.

Med skärmens diagonalmått förstås den aktiva delen av bildröret mätt i rät linje.

8529

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8525–8528

8529 90 20 till 8529 90 97

Andra slag

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.Skaltavlor.
2.Avstämningsenheter.
3.Bländare för televisionskameror.
4.Så kallade PAL-SECAM-adaptrar, vilket är avkodarkort (tryckta kretskort försedda med elektriska komponenter) för senare inbyggnad i televisionsmottagare som är konstruerade för att ta emot PAL-signaler, så att apparaterna också kan ta emot SECAM-signaler.

Undernumren omfattar inte vågledare (klassificeras som rör efter materialets beskaffenhet).

8529 90 41 och 8529 90 49

Skåp och lådor

"Skåp och lådor” omfattar höljen som inte försetts med elektriska eller elektroniska komponenter (kretskort, högtalare, kablar, etc.).

”Skåp och lådor” som försetts med elektriska eller elektroniska komponenter omfattas inte (t.ex. undernummer 8529 90 92 eller 8529 90 97).

Delar till ”skåp och lådor” omfattas inte av dessa undernummer.

8529 90 65

Sammansatta elektroniska komponenter

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8443 99 10.

8531

Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (t.ex. ringklockor, sirener, signaltablåer samt tjuvlarms- och brandlarmsapparater), andra än apparater enligt nr 8512 eller 8530

8531 10 30 och 8531 10 95

Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d.

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8531, tredje stycket, E.

Dessa undernummer omfattar inte tjuvlarmsapparater av sådant slag som används i motorfordon (undernr 8512 30 10).

8531 20 20 till 8531 20 95

Signaltablåer med flytande kristaller (LCD) eller lysdioder (LED)

Dessa undernummer omfattar bl.a. lysdiodsindikeringar som huvudsakligen används som numeriska eller alfanumeriska signaler eller signaltablåer och som t.ex. består av celler eller flera lysdioder. Varje tecken innehåller ett visst antal lysdioder i form av diskreta komponenter eller komponenter monterade på en enda mikrokrets. Dessa anordningar är monterade på ett kretskort med en drivkrets/avkodare. Varje siffra eller sammanställning av siffror är täckta med genomskinligt material som förstärker instensiteten hos de ljuspunkter som dioderna alstrar för att bilda siffror eller bokstäver motsvarande den insignal som kretsen tagit emot.

8531 90 00

Delar

Detta undernummer omfattar stöldbrickor (av den typ som består av en diod och en antenn, så kallade ’mikrovågsbrickor’ (microwave tags) eller av den typ som består av ett mikrochip med en resonanskrets, så kallade ’frekvensdelningsbrickor’ (frequency division tags)) som fästs på varor och som, när de kommer inom signalfältet för ett tjuvlarmssystem (av en typ som omfattas av undernummer 8531 10) som är installerat vid en butiksutgång, aktiverar systemets mottagarelektronik och utlöser larm.

Detta undernummer omfattar även brickor som kombinerar två olika tekniker, som t.ex. akustomagnetisk teknik kombinerad med mikrovågsteknik eller akusto-magnetisk teknik kombinerad med radiofrekvensteknik.

Detta undernummer omfattar dock inte

brickor/etiketter som består av en tråd, en remsa eller en kombination av två remsor, så kallade ’magnetbrickor’, eller ’AM-etiketter’ av magnetiska material, avsedda att användas inom kontrollområdet för ett EAS-system (Electronic Article Surveillance system ) (nummer 8505),
brickor med en eller flera inbäddade elektroniska integrerade kretsar i form av chip, och en antenn, men utan andra aktiva eller passiva kretselement (’smartkort’), så kallade RFID-brickor (radiofrekvensidentifiering) (undernummer 8523 52),
brickor som innehåller en eller flera elektroniska integrerade kretsar i form av chip med en inbäddad antenn och en eller flera kondensatorer, men inga andra aktiva eller passiva kretselement (undernummer 8523 59),
brickor/etiketter i form av tryckta kretsar (se anmärkning 6 till kapitel 85), så kallade ’radiofrekvensetiketter’ (nummer 8534 00).

8534 00

Tryckta kretsar

Detta nummer omfattar bl.a. 1. pappersetiketter i form av tryckta kretsar för att förhindra stöld, av exempelvis biblioteksböcker, 2. böjliga elektriska ledare i form av tryckta kretsar.

8536

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. strömställare, reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, stickproppar, uttag, lamphållare och andra kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en driftspänning av högst 1 000 V; kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer

Förutom de apparater som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8536, omfattar detta nummer bl.a.:

1.Kopplingsstativ för telefonstationer.
2.Korsnings- eller förgreningsplintar för luftledningar till spårvagnar.
3.Anslutningsplintar för elmotorer.
4.Kommutatorer för transformatorer med flera uttag.
5.Anslutningsdelar för ackumulatorelement.
6.Så kallade induktiva beröringsfria lägeskopplare, dvs. elektroniska strömställare innehållande en induktionsspole med fri strålning för aktivering (slutning) av strömställaren utan fysisk kontakt när ett metallföremål kommer in i spolens ströfält. Sådana strömställare används t.ex. i verktygsmaskiner, transportband och vågar i stället för mekaniska elektriska ändlägebrytare.
7.Strömställare monterade tillsammans med en ljusstyrkeregulator (dimmer) i samma hölje. Med dessa apparater kan nätanslutna lampor inte bara tändas och släckas utan deras ljusstyrka kan också regleras steglöst.
8.Så kallade kontaktplattor för anslutning av elektriska kretsar. De består av två elastiska plastfolier som är anbringade ovanpå varandra och i vilka ett stort antal elektriskt ledande kontaktpunkter av silikongummi är inneslutna med regelbundna mellanrum. Dessa kontaktplattor monteras t.ex. under knappsatsen på telefonapparater. När en knapp trycks ned kommer motsvarande kontaktpunkter på folierna i beröring med varandra och etablerar därigenom elektrisk kontakt.
9.Elektroniska strömställare som utan fysisk kontakt sluter eller öppnar en krets med hjälp av halvledarkomponenter (t.ex. transistorer, tyristorer, integrerade kretsar).

Undernumret omfattar däremot inte följande:

a)Isolering och mantling till elledningar (i allmänhet nr 7326).
b)Trafikövervakningsutrustning för järnvägar och andra kommunikationsvägar (nr 8530).

8536 50 11

Tryckknappsströmbrytare

Detta undernummer omfattar inte beröringsströmbrytare (undernr 8536 50 19).

8536 69 10 till 8536 69 90

Andra

Dessa undernummer omfattar elektromekaniska stickproppar (s.k. hankontaktdon) och uttag (s.k. honkontaktdon) som medger anslutning mellan t.ex. apparater, kablar och kretskort.

Anslutningsdonen kan vara försedda med en stickpropp eller ett uttag på varje sida eller med en stickpropp eller ett uttag på ena sidan och ett annat kontaktdon på andra sidan (t.ex. pressförbindningar, klämmor, fastlödda eller av skruvtyp), se exemplen i bilderna 1 och 2.


Bild 1och 2 till FAKN 8536


Dessa undernummer omfattar inte anslutnings- eller kontaktkomponenter med vilka en elektrisk anslutning endast kan skapas på annat sätt (t.ex. pressförbindnings-, skruv-, löd- eller klämkontakter). De omfattas av undernr 8536 90 (se exemplen i bilderna 3–7). Stickproppar och uttag, gängade invändigt eller utvändigt, ingår. 

Bild 2 8536 69 10-90

 


8536 69 10

För koaxialkablar


Detta undernummer omfattar endast stickproppar och uttag som används för koaxialanslutningar (se exemplen i bilderna 1–6).


Bild 2 8536 69 10

 

8536 69 30

 

För tryckta kretsar

 
Detta undernummer omfattar stickproppar och uttag där åtminstone ena sidan är avsedd att monteras direkt på ett kretskort eller böjbart kretskort (se exemplen nedan).

 

ta_fakn_20160616_85366930

1. Denna USB-kontakt är inte avsedd att monteras direkt på ett kretskort och omfattas därför inte av detta nummer.

2. Detta USB-uttag är avsett att monteras direkt på ett kretskort och omfattas därför av detta nummer.


ta_fakn_20160616_85366930_1


1. Denna USB-kontakt är inte avsedd att monteras direkt på ett kretskort och omfattas därför inte av detta nummer.

2. Detta USB-uttag är avsett att monteras direkt på ett kretskort och omfattas därför av detta nummer.

 

8536 70 00

Kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer

Se anmärkning 7 till detta kapitel.
Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8536 , IV

8536 90 01

Monteringsfärdiga element för elektriska kretsar

Detta undernummer omfattar bl.a. monteringsfärdiga element för överföring av elektricitet. Sådana element ger en viss utrymmesmässig flexibilitet beträffande krafttillförseln till lampor och eldrivna maskiner och utrustning. Strömförsörjningen sker via kläm- eller glidkontakter.

Typiska användningsområden visas i nedanstående illustrationer:


8536 90 10

Kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar

Detta undernummer omfattar alla terminalanordningar som är anslutna till änden av ledningar och kablar för att skapa en elektrisk anslutning på annat sätt än genom en stickproppsanslutning (t.ex. pressförbindnings-, skruv-, löd- eller klämkontakter).

8537

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller apparater enligt kapitel 90 och numeriska styrorgan, dock inte kopplingsanordningar enligt nr 8517

Detta nummer omfattar kombinationer av identiska apparater enligt nr 8536 (t.ex. ljusströmbrytare) som är monterade i någon form av hållare (t.ex. en panel eller ett skåp).

8537 10 91

Styrsystem med programmerbara minnen

Detta undernummer omfattar bl.a. styrskåp med inbyggt programmerbart minne för elektrisk styrning av maskiner. De är inte bara försedda med utrustning enligt nr 8535 eller 8536 (t.ex. reläer) utan också med t.ex. transistorer eller dubbelriktade tyristorer (triacs) enligt nr 8541, som fungerar som elkopplare och som, förutom dessa kopplingselement, också har inbyggda mikroprocessorer (t.ex. för logikfunktionen och för styrning av in- och utgångar), gränssnitt och en strömförsörjningsenhet (nätdel).

8537 10 98

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Enheter för fjärrstyrning av videobandspelare via kabel. De består av elektriska manövertavlor (med tryckknappsströmbrytare och andra elektriska komponenter monterade på en platta) som används för att via en anslutningskabel utföra alla den anslutna videobandpelarens funktioner.

2.

Elektriska manöveranordningar för varuautomater. De består av en manövertavla som förutom reläer och strömbrytare är försedd med triacs och integrerade kretsar.

Undernumret omfattar inte följande:

a)

Elektriska manöveranordningar under benämningen ”joysticks” enligt definitionen i anmärkning 5 C till kapitel 84 (nr 8471).

b)

Trådlösa fjärrstyrningsanordningar med infraröda strålar för televisionsmottagare, videobandspelare och annan elektrisk utrustning (nr 8543).

8538

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater eller andra artiklar enligt nr 8535, 8536 eller 8537

8538 90 11

Sammansatta elektroniska komponenter

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8443 99 10.

8538 90 91

Sammansatta elektroniska komponenter

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 8443 99 10.

8539

Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inbegripet s.k. sealed beam lamp units, samt lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor; lysdiodlampor (LED-lampor)

Med undantag av vissa speciellt utrustade eller monterade båglampor (se de förklarande anmärkningarna till undernr 8539 41 00 till 8539 49 00) omfattar detta nummer endast de egentliga lamporna och rören samt de identifierbara delarna till dessa enligt anmärkning 2 b till avdelning XVI.

Apparater utrustade med sådana lampor (bestående t.ex. av en enkel reflektor med hållare eller stöd) klassificeras efter beskaffenhet som t.ex. belysningsarmatur (nr 9405), värmeutrustning (t.ex. nr 7321) eller medicinsk utrustning (nr 9018).

8539 21 30 till 8539 29 98

Andra glödlampor, med undantag av lampor för ultraviolett eller infrarött ljus

Dessa undernummer omfattar inte följande:

a)

Motståndslampor med koltråd och variabla motståndslampor med järntråd i väte (nr 8533).

b)

Elektriska ljuskedjor av avpassad längd med ett bestämt antal dekorativa lampor, som huvudsakligen används som julgransprydnad (nr 9405).

8539 31 10 till 8539 39 80

Gasurladdningslampor, andra än sådana för utraviolett ljus

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Xenonrör.

2.

Spektrala urladdningslampor.

3.

Glimlampor.

4.

Teckenindikatorrör.

8539 41 00 och 8539 49 00

Lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Lampor och rör för ultraviolett ljus. Förutom de användningsområden som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8539, D, första stycket kan följande nämnas:

a)

Fotokopiering.

b)

Vitaminisering.

c)

Sterilisering.

d)

Fotokemi.

e)

Framställning av ozon.

2.

Lampor och rör för infrarött ljus. Förutom de användningsområden som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8539, D, andra stycket kan följande nämnas:

a)

Rumsuppvärmning.

b)

Utrustning för infraröda sändare (t.ex. i stöldskyddsanläggningar).

c)

Vetenskaplig forskning (t.ex. spektralanalys).

3.

Båglampor enligt beskrivningen i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8539, E.

Båglampor med kolelektroder används t.ex. i kinoprojektorer enligt nr 9007 eller i dokumentkopieringsutrustning.

Undernr 8539 41 00 omfattar bl.a. elektriska båglampor utrustade med särskilda hållare samt svängbar belysningsarmatur bestående av en eller flera båglampor monterade på ett rörligt stativ och huvudsakligen avsedd att användas i foto- eller filmateljéer.

Undernumren omfattar inte följande:

a)

Lysdioder (nr 8541).

b)

Elektroluminiscenta anordningar, i allmänhet i form av band, plattor eller tavlor, baserade på elektroluminiscenta ämnen (t.ex. zinksulfid) mellan två lager ledande material (nr 8543).

8539 90 10 och 8539 90 90

Delar

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Socklar till elektriska glödlampor och urladdningslampor.

2.

Spiraler av volframtrådar, skurna i längder och färdiga för montering.

3.

Metallelektroder för urladdningslampor och -rör.

4.

Delar av glas (med undantag av isoleringsdelar enligt undernr 8547 90 00) för montering inuti lampor eller rör.

5.

Fästen för glödtrådar.

8540

Elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör), t.ex. rör med vakuum, rör fyllda med ånga eller gas, rör för kvicksilverströmriktare, katodstrålerör och rör för televisionskameror

8540 11 00

För färgtelevision

Detta undernummer omfattar de katodstrålerör som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8540, fjärde stycket, 2 och som uppfyller nedanstående villkor:

1.

Spaltmask.

2.

Avstånd mellan två linjer av samma färg, mitt på skärmen, minst 0,4 mm.

Beträffande bildskärmens diagonalmått hänvisas till de förklarande anmärkningarna till undernr 8528 72 30.

8540 60 00

Andra katodstrålerör

Detta undernummer omfattar de katodstrålerör som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8540, fjärde stycket, 2 d, med undantag av dem som omfattas av undernr 8540 11 och 8540 12.

8540 71 00 och 8540 79 00

Mikrovågsrör (t.ex. magnetroner, klystroner, vandringsvågsrör och carcinotroner), andra än rör med styrgaller

Dessa undernummer omfattar de rör som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8540, fjärde stycket, 4.

Undernumren omfattar inte Geiger-Müller-rör (undernr 9030 90 00).

8540 81 00 och 8540 89 00

Andra rör

Förutom de likriktarrör som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8540, fjärde stycket, 1 omfattar dessa undernummer fanotroner, tyratroner, ignitroner och högspänningslikriktarrör för röntgenutrustning.

8541

Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement; ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, inbegripet fotoelektromotoriska celler, även sammanfogade till moduler eller monterade i paneler; lysdioder (LED); monterade piezoelektriska kristaller

8541 40 90

Andra

Detta nummer omfattar fotoelektromotoriska celler, sammanfogade till moduler eller monterade i paneler, inbegripet förbikopplingsdioder (men inte spärrdioder). Förbikopplingsdioderna är inte element som levererar energi direkt till t.ex. en motor (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8501 och 8541).

8541 90 00

Delar

Förutom de delar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8541 omfattar detta undernummer bl.a.:

1.

Hållare och kapslar till piezoelektriska kristaller.

2.

Kapslar av metall, steatit och liknande, för monterade halvledare.

Undernumret omfattar inte följande:

a)

Anslutningsdon som leder strömmen mellan stift (eller kontakter) och elektroder (nr 8536).

b)

Delar av grafit (undernr 8545 90 90).

8542

Elektroniska integrerade kretsar

Detta nummer omfattar bl.a. utbytbara förprogrammerade minnesmoduler i form av integrerade monolitkretsar för elektroniska översättningsapparater enligt undernr 8470 10 00 och 8543 70 10.

Detta nummer omfattar inte skivor (ibland betecknade som plattor (wafers)) som för att användas inom elektroniken består av dopade kemiska ämnen, även polerade eller epitaxiskt belagda, förutsatt att de inte har genomgått selektiv dopning eller diffundering för att skapa diskreta zoner (nr 3818 00)

8542 31 11 till 8542 31 90

Processorer och styrenheter, även kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tidsinställningskretsar eller andra kretsar

Dessa undernummer omfattar:

1.

Mikroprocessorer, som även benämns mikroprocessenheter (MPU) är integrerade kretsar som kan definieras som organ som utför primärfunktionerna i fråga om instruktioner, exekvering och systemstyrning. De viktigaste komponenterna är följande:

Aritmetisk-logisk enhet (ALU).

Instruktionsavkodare och programräknare.

Styrenhet.

In-utenhet (I/O-enhet), för kommunikation med andra organ.

En mikroprocessor fungerar endast om ett externminne eller annat organ används förutom internminnet.

De kan innehålla ett eller flera mikroprogramminnen (RAM eller ROM) med hjälp av vilka mikroinstruktioner kan laddas in eller lagras så att antalet primärinstruktioner i styrenheten ökas.

Det mikroprogrammerade läsminnet som kan finnas i en mikroprocessor är avsett för lagring av binära basinstruktioner och skall inte anses som ett verkligt programminne som lagrar de instruktioner som skall verkställas.

Dessa produkter kan innehålla ett instruktionsbuffertminne eller styrprocessorfunktioner.

Dessa undernummer omfattar även mikroprocessorer som är avsedda för en bestämd tillämpning, baserade på ”helt specialanpassade”, ”grindmatris-” eller ”standardcell”-kretsar.

Mikroprocessorernas kapacitet är längden på varje ord (t.ex. 8, 16 eller 32 bit) som aritmetikenhetens ackumulator kan behandla i en enda mikroinstruktionscykel.

2.

Styrprocessorer och mikrodatorer är integrerade kretsar, och skall minst innehålla följande grundläggande komponenter:

En mikroprocessor, som även kallas Micro Processing Unit (MPU).

Ett programminne (t.ex. RAM, ROM, PROM, EPROM, E2PROM, flash E2PROM) sammankopplat med instruktionsavkodaren och innehållande ett program som definierar en instruktionssekvens.

Ett dataminne (t.ex. RAM eller E2PROM) som, i motsats till mikroprocessorer, inte är åtkomligt utanför chipset.

En extern buss (för data, adresser eller instruktioner).

Styrprocessorer programmeras eller kan programmeras för bestämda funktioner och endast för vissa ändamål (t.ex. i televisionsmottagare, videobandspelare eller mikrovågsugnar).

Mikrodatorer kan fungera självständigt (fristående) och används i många olika sammanhang (t.ex. i stordatorer, minidatorer och persondatorer). Mikrodatorer kan programmeras fritt efter användarens behov.

Dessa undernummer omfattar även mikroprocessorer som är avsedda för en bestämd tillämpning, baserade på ”helt specialanpassade”, ”grindmatris-” eller ”standardcell”-kretsar.

Mikroprocessorernas kapacitet är längden på varje ord (t.ex. 8, 16 eller 32 bit) som aritmetikenhetens ackumulator kan behandla i en enda mikroinstruktionscykel.

3.

Styr- och kontrollkretsar, som är integrerade kretsar med vilka en process eller en maskins (t.ex. en automatisk databehandlingsmaskins) funktion kan påverkas. Styr- och kontrollkretsar (t.ex. för skivminnesenheter, minnen, elmotorer eller katodstrålerör) kan i allmänhet tolka signaler och baserat på tolkningen bestämma i vilken takt och ordning vissa funktioner (t.ex. inmatning, behandling, lagring och utmatning i ett automatiskt databehandlingssystem) skall utföras.

8542 31 11 och 8542 31 19

Produkter enligt anmärkning 9 b) 3 och 4 till detta kapitel

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8542, III.

8542 32 11 och 8542 32 19

Produkter enligt anmärkning 9 b) 3 och 4 till detta kapitel

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8542, III.

8542 32 45

Statiska direktminnen (S-RAMs) inbegripet direktbuffertminnen (cache-RAMs)

Direktbuffertminnen (cache-RAMs) är statiska direktminnen med snabbare åtkomsttid än primärminnet. Direktbuffertminnen används i allmänhet som temporära buffertminnen för att uppväga tidsskillnaden mellan centralenheten och primärminnet.

8542 32 61 till 8542 32 75

Elektriskt raderbara, programmerbara läsminnen (E2PROMs), inbegripet flash E2PROMs

E2PROMs är i allmänhet bytevis raderbara minnen.

Flash E2PROMs benämns också flashminnen, flash EPROMs eller flash EEPROMs.

Flashminnen kan vara baserade på EPROM- eller E2PROM-teknik och är elektriskt raderbara, antingen som helhet (volymradering) eller sektorvis (sidvis eller blockvis).

Dessa minnen kan programmeras, läsas och raderas med parallell eller enkel strömförsörjning.

Flashminnen baserade på EPROM-teknik har en matrisstruktur bestående av en transistorcell.

Flashminnen baserade på E2PROM-teknik har en matrisstruktur bestående av två eller flera transistorceller eller av en transistorcell kombinerad med en annan transistor för varje sektor (sida eller block). Den sistnämnda typen skiljer sig ytterligare från minnen baserade på EPROM-teknik genom att de innehåller ett antal karaktäristiska E2PROM-element (t.ex. en kommandouppsättning för E2PROM).

8542 32 90

Andra minnen

Detta undernummer omfatter bl.a. associativa minnen (CAMs) och ferroelektriska minnen.

Associativa minnen (CAMs) är minnen i vilka minnesplatserna identifieras genom minnenas innehåll eller delar av innehållet och inte genom adressering.

Ferroelektriska minnen är permanenta (icke-flyktiga) minnen som framställs genom att kombinera ferroelektriskt material med halvledarmaterial. Det ferroelektriska materialet kan hålla kvar den elektriska polarisationen då inget elektriskt fält är påfört.

Dessa organ är både elektriskt programmerbara och raderbara.

8542 39 11 till 8542 39 90

Andra

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Helt specialanpassade logikkretsar, som här definieras av och produceras för en enda användare. I tillverkningsprocessen ingår uppstyrning och placering av celler (logiska grindar) med hjälp av helt specialanpassade diffusionsmasker. Helt specialanpassade logikkretsar är avsedda att utföra produktanpassade funktioner och går under namnet tillämpningsspecifika integrerade kretsar (ASIC).

2.

Grindkretsar, som är integrerade logikkretsar som består av en fast och regelbunden sammansättning av programmerbara logikelement (transistorceller för t.ex. AND-, NAND-, OR- eller NOR-grindar). Grindkretsar programmeras enligt användarens specifikationer genom sammankoppling av dessa logikelement med hjälp av ett eller flera metalliseringsmönster.

3.

Standardceller, som är integrerade logikkretsar bestående av en användarspecifik sammansättning av fördefinierade delkretsar och fasta delkretsar. Dessa delkretsar kan innehålla alla former av integrerade funktioner (t.ex. en logik- eller minnesfunktion).

4.

Programmerbara logikkretsar, som består av fasta logikelement. Dessa kretsars slutliga funktion bestäms av användaren, som bränner programmerbara bitar eller elektriskt programmerar förbindelserna mellan logikelementen.

5.

Standardlogikkretsar, som är integrerade logikkretsar med mindre än 150 logiska grindar (t.ex. AND-, NAND-, OR-, NOR-grindar). Dessa organ kan ha flera integrerade funktioner eller uppsättningar av identiska och självständiga funktioner.

6.

Anpassningskretsar, som är integrerade kretsar som fungerar som gränssnitt (t.ex. genom kodomvandling, serie-parallellomvandling eller synkronisering) för sammankoppling av program, integrerade kretsar, kringutrustning eller system med olika egenskaper.

7.

Perifer mikroutrustning består av integrerade kretsar som utför särskilda funktioner för att komplettera mikroprocessorer, styrprocessorer och mikrodatorer och förbättra deras externa kommunikationsfunktioner och styr- och gränssnittsfunktioner.

Den perifera mikroutrustningens tekniska specifikationer visar tydligt att den står i samband med och är avsedd för en mikroprocessor, styrprocessor eller mikrodator.

Kommunikationsfunktionerna och styr- och gränssnittsfunktionerna kan bestå av busstyrenheter, minnesstyrenheter (DRAM-styrenheter, minneshanteringsenheter, styrenheter för direktminnesåtkomst) eller styrenheter för gränssnitt till kringutrustning (grafikstyrenheter, styrenheter för lokala datanät, styrenheter för serie-parallellomvandlare, styrenheter för tangentbord, styrenheter för massminnen).

8.

Dessa undernummer omfattar bl.a. smarta kraftkretsar, som är integrerade analoga kretsar som kombinerar digitala och analoga kretskonstruktioner (krafttransistorer) för styrning och kontroll av logiska utsignaler och utsignaler för kraft. Dessa kretsar kan också tillhandahålla t.ex. internt skydd mot effektförluster samt felhanterings- och diagnostikfunktioner.

Undernumren omfattar inte programmerbara läsminnen (PROM) (undernr 8542 32 90).

8542 39 11 och 8542 39 19

Produkter enligt anmärkning 9 b) 3 och 4 till detta kapitel

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8542, III.

8543

Elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

8543 70 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Elektrostatiska anordningar (t.ex. för flockningsmaskiner).

2.

Elektroluminiscenta anordningar, i allmänhet i form av band, plattor eller tavlor.

3.

Termoelektriska generatorer, som består av en termostapel som innehåller ett varierande antal termoelement och en värmekälla (t.ex. butangas) och genererar likström genom Seebeckeffekten.

4.

Anordningar som eliminerar statisk elektricitet.

5.

Avmagnetiseringsapparater.

6.

Stötvågsgeneratorer.

7.

Digitala registreringsapparater för flygdata (färdskrivare, svart låda) i form av en brandsäker, okrossbar elektronisk apparat för fortlöpande registrering av specifika data under flygningen.

8.

Trådlösa fjärrstyrningsanordningar med infraröda strålar för televisionsmottagare, videobandspelare och annan elektrisk utrustning.

9.

Elektriska anordningar för att skapa ljudeffekter och som används som tillbehör till elektriska gitarrer för att frambringa olika effekter (t.ex. dubblering eller förvrängning av ljudet, resonans). De är inte monterade i själva instrumentet utan inkopplade mellan gitarren och effektförstärkaren.

10.

Elektronisk läsutrustning för svårt synskadade. Dessa består av en kamera som läser av originaltexten (t.ex. en tidning eller bok), och en skärm (monitor) vilken återger texten starkt förstorad.

Undernumret omfattar inte följande:

a)

Elektrostatiska filter och elektromagnetiska vattenrenare (nr 8421).

b)

Apparater för behandling av mjölk genom ultraviolett strålning (nr 8434).

c)

Apparater för ultraljudsrengöring av olika artiklar (särskilt metalldelar) och ultraljudsgivare (nr 8479).

d)

Maskiner och apparater för svetsning med ultraljud (nr 8515).

e)

Apparater för ultraviolett bestrålning för medicinska ändamål som också får användas av andra än läkare (nr 9018).

f)

Elektriska regulatorer för reglering av elektriska eller icke-elektriska variabler enligt nr 9032.

8544

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar

Detta nummer omfattar inte a) böjliga elektriska ledare i form av tryckta kretsar (nr 8534 00), b) separat inkommande kontaktdon och kopplingar till kablar eller andra elektriska ledare (nr 8535 eller 8536), c) kopplingsdon för optiska fiberkablar (undernr 8536 70 00).

8544 42 10

Av sådana slag som används för telekommunikationer

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8544.

I detta undernummer ska uttrycket ’av sådana slag som används för telekommunikationer’ även omfatta elektriska ledare försedda med kopplingsanordningar som används i telenät för att exempelvis ansluta en maskin för automatisk databehandling till ett modem.

Detta undernummer omfattar dock inte

a) elektriska ledare försedda med kopplingsanordningar som ska användas för att koppla samman olika apparater (till exempel en DVD-spelare med en skärm, eller en maskin för automatisk databehandling med en skärm, en skrivare, ett tangentbord, en projektor, etc.),

b) elektriska ledare som är utformade för att sättas in i maskiner, till exempel en maskin för automatisk databehandling eller i en enhet i en sådan, för att sammankoppla olika inre delar i maskinen,

c) elektriska ledare som bara är avsedda att vara strömförsörjare, till exempel kraftkablar.

8544 49 20

Av sådana slag som används för telekommunikationer, för en spänning av högst 80 V

De förklarande anmärkningarna till undernummer 8544 42 10 gäller i tillämpliga delar.

8544 70 00

Optiska fiberkablar

Detta undernummer omfattar också optiska fiberkablar, avsedda exempelvis för telekommunikationsändamål, bestående av en eller flera optiska fibrer enligt nr 9001 där varje enskild fiber är belagd med ett dubbelt lager akrylatpolymer. Beläggningen består av ett inre lager mjuk akrylat och ett yttre lager hård akrylat, varav det senare kan vara färgat eller överdraget med ett lager i olika färger för att möjliggöra identifiering av fibrerna. De enskilda optiska fibrerna är försedda med ett eget hölje bestående av det dubbla lagret; de utgör inte i sig själva en optisk fiberkabel enligt nr 8544 förrän de har inneslutits i ett skyddshölje.

Beläggningen, med dubbla lager, av de enskilda optiska fibrerna ger skydd och strukturell integritet, till exempel genom att skydda de enskilda fibrerna mot brott och nötning.

Exempel på struktur hos en optisk fiber med eget hölje enligt nr 9001:
1.

Optisk fiberkärna (glasfiberkärna).

2.

Optisk fibermantel (glas).

3.

Inre hölje av mjuk akrylat.

4.

Yttre lager hård akrylat.

5.

Färgkodning för identifiering.

Exempel på optiska fiberkablar enligt nr 8544, i vilka varje enskild fiber är försedd med ett eget hölje och innesluten i ett skyddshölje:


Bild: FAKN 8544 70 00

8545

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål

8545 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Kol för överspänningsavledare (åskledare).

2.

Kontakter till elektrisk styrutrustning eller reostater.

Undernumret omfattar inte blandningar av elektrodpasta baserade på kolhaltigt material (nr 3824).

8547

Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 8546) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial

8547 20 00

Isolerdetaljer av plast

Detta undernummer omfattar isolerdelar framställda av glasfibrer som impregnerats med harts och sedan pressats samman eller av lager av papper eller vävnader som har impregnerats med plast och sedan pressats samman, under förutsättning av produkterna i fråga är hårda och styva (se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 39, allmänna anvisningar, ”Kombinationer av plast och andra material än textilvara”, d).

8547 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar isolerdetaljer av papper eller papp, asbestcement och glimmer samt de elektriska isolerrör och förbindningsdetaljer till sådana som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8547, B.

8548

Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

8548 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar:

1.

Spolar utan magnetkärna som alla är lika lämpliga att användas i maskiner eller apparater klassificerade enligt olika nummer, t.ex. transformatorer enligt nr 8504 och i elektromagneter enligt nr 8505 (med tillämpning av anmärkning 2 c till avdelning XVI).

2.

Fördröjningsledningar avsedda att användas t.ex. i automatiska databehandlingsmaskiner eller televisionsmottagare.

3.

Elektroniska filter för selektiv överföring av elektromagnetiska, elektromekaniska eller elektroakustiska svängningar av varierande frekvens.

4.

Komponenter av ferrit eller annat keramiskt material (som t.ex. används till cirkulatorer för UHF-sändare eller som högfrekvensfilter i elektriska kablar), vilka är elektriska delar och lämpar sig lika väl för användning i maskiner eller apparater som klassificeras enligt andra nummer i detta kapitel.

 

Meny