Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Första avdelningen

Levande djur; animaliska produkter

Kap 1, 2, 3, 4, 5

Kap 1

0106 90 00

Annelider (Polychaeter), havsborstmaskar, vanligen kända som sandormar, som lever vid havskuster, och som huvudsakligen används som bete vid fiske. Förordning 731/93, ändrad genom förordningarna 705/05 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten i KN-nr 0106, 0106 00 och 0106 00 90.

Dessa djur betraktas inte som ryggradslösa vattendjur enligt nr 0307 eller 0308.

Kap 2

0202

Delvis eller helt upptinat kött av tamdjur av nötkreatur och andra oxdjur. Förordning 2723/90 (förordning 1523/70, EGT nr L 167, 30.7.1970, s. 28).

0207 [14 10], 0207 [27 10], 0207 45 10, 0207 55 10 och 0207 60 10

Rått, fryst kött av fjäderfä erhållet vid skrapning av ben av fjäderfä från vilka de värdefullaste bitarna har avlägsnats eller på annat sätt (t.ex. genom styckning av större delar till mindre) och bestående av små, oregelbundna stycken som ibland har vidhängande fibrig, broskig och fetthaltig väv och var och en vägande mellan cirka 5 och 40 gram. Förordning 2723/90 (förordning 1669/77, EGT nr L 186, 26.7.1977, s. 23), även ändrad genom förordningarna 705/05 och 441/2013.

0210 99

Styckningsdelar av kyckling (kött av höns av arten Gallus domesticus), som i alla delar har saltats eller injicerats med bordssalt och som är helt genomfrysta. Delarna har en salthalt av minst 1,2 viktprocent men inte högre än 3 viktprocent och är lämpliga som livsmedel. HSC 41, Annex N/17.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

0210 99 49

Ätbara slaktbiprodukter, torkade grisöron, även när de används som djurfoder. Förordning nr 1125/2006, giltig fr.o.m. 2006-08-11.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, texten till KN-nummer 0210, 0210 99 och 0210 99 49 samt anmärkning 1 a till kapitel 5 i Kombinerade nomenklaturen.

Eftersom torkade grisöron är ätbara slaktbiprodukter klassificeras de enligt kapitel 2 och inte enligt kapitel 5, som inte omfattar ätbara produkter (anmärkning 1.a till kapitel 5 i HS).

Att torka grisöronen förändrar inte det ursprungliga ämnets huvudsakliga egenskaper enligt anmärkning 1 till kapitel 23 i Kombinerade nomenklaturen. Att torka grisöron förändrar inte deras lämplighet som människoföda (se de förklarande anmärkningarna i HS, kapitel 2, Allmänna anvisningar, tredje stycket punkt 1 samt fjärde stycket).

Kap 3

0303 82

”Vingar” av rocka, av släktet Raja, erhållna från båda sidorna av rockans bål. Dessa vingar (fenor), som föreligger utan skinn och är frysta, innefattar radiell brosk i viktförhållandet ca 86 % kött och 14 % brosk. HSC 32, Annex L/2.
 

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

0303 91

Loddarom, fryst vid -18 °C, med en salthalt som inte överskrider 1 viktprocent, i block om 6-12 kg. Varan ska bearbetas vidare innan den konsumeras.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6. HSC 54. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

0304 44

Kylda återfuktade filéer av atlanttorsk (Gadus morhua). Torsken har genomgått en normal torkningsprocess, innan den placeras i kallt vatten (upp till 2 °C) utan några tillsatser, i 6 till 10 dagar. Under denna tid tas huden och benen bort. När processen är klar vakuumförpackas torskfiléerna. De återfuktade torskfiléerna presenteras i kylt tillstånd. HSC 71, Annex O/16.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

0304 71

Frysta återfuktade filéer av atlanttorsk (Gadus morhua). Torsken har genomgått en normal torkningsprocess, innan den placeras i kallt vatten (upp till 2 °C) utan några tillsatser, i 6 till 10 dagar. Under denna tid tas huden och benen bort. När processen är klar vakuumförpackas torskfiléerna. De återfuktade torskfiléerna presenteras i fryst tillstånd. HSC 71, Annex O/16.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

 

0304 99 23

Lappar av sill och strömming, frysta, bestående av höger- och vänstersida av sill eller strömming (utan huvud, inälvor, fenor – bortsett från ryggfenan – och ben); de två sidorna hålls ihop av ryggskinnet. Förordning 3491/88, ändrad genom förordning 936/99, 705/05 och  1179/2009.

Motivering:  

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0304, 0304 99 och 0304 99 23. 

Varan ansågs inte utgöra filé enligt de förklarande anmärkningarna till nr 0304 19 eller 0304 29.

0305 10 00 

Hajbroskpulver, med följande sammansättning:

 • torrsubstans: 95 %
 • aska: 65 %
 • protein: 22 %. Förordning 1858/98. Giltig fr.o.m. 1998-09-19. 

Motivering:  

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 0305 och 0305 10 00.

0305 20

Stenbitsrom, i saltlake, med en salthalt om15–18 viktprocent, i tunnor om 105 kg. På grund av den höga salthalten är varan avsedd att bearbetas vidare innan den konsumeras.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6. HSC 54.

0305 32 90

Höger eller vänster sida av saltad gråsej, under beteckning "standardfilé", utan huvud, ryggben, fenor eller inälvor, med skinn och muskelben (epipleuralis), men utan andra ben. Förordning 3482/89. Ändrad genom förordningarna 1179/2009 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten i KN-nr 0305, 0305 32 och 0305 32 90.

Produkten skall anses som filé enligt de förklarande anmärkningarna till KN-nr 0305 31 00 - 0305 39 90 och 0304 61 00 - 0304 89 90, andra stycket.

0306 12 90

Huvud och lägre huvuddel (soubassements) av hummer som fåtts genom avlägsnande av det övre skalet och levern, blancherad eller kokt i vatten och sedan fryst. Dessa produkter används för framställning av redd soppa, sås och skaldjurssmör. Förordning 3481/89.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten vid KN-nr 0306, 0306 12 och 0306 12 90 (se även Anmärkningar till HS, kapitel 3, allmänna anmärkningar, första stycket).

På grund av bestämmelse 1 a till kapitel 5 kan KN-nr 0511 inte komma i fråga.

0307 32

Blancherade grönläppade musslor (Perna canaliculus), i halvskal, inte kokta. Produkten erhålls genom blanchering/värmechock då musslorna sprayas med hett vatten för att öppna skalet. Halva skalet avlägsnas varefter musslorna snabbfryses individuellt (IQF) och förpackas.

På förpackningen anges att musslorna ska kokas före förtäring. (HSC 61, Annex M/8)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

 

0307 99 80

Produkt bestående av pulver av grönläppad mussla (arten Perna canalicula), lämplig som livsmedel.

Den föreligger i säckar på 10 kg till 20 kg. Förordning 729/2013, giltig från den 19 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 23 samt texten till KN-nummer 0307, 0307 99 och 0307 99 80.

Produkten är lämplig som livsmedel. Klassificering enligt nr 2301 är därför utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2301, punkt 1).

Produkten har kvar de väsentliga egenskaperna hos ursprungsmaterialet (pulver av  mussla). Klassificering enligt nr 2309 som beredning som används vid utfodring  av djur är därför utesluten i enlighet med anmärkning 1 till kapitel 23.

Med tanke på produktens egenskaper ska den klassificeras enligt nummer 0307 som ”annat mjöl av blötdjur, lämpligt som livsmedel”.

0309 90

Frystorkad bläckfisk (Sepia officinalis), i pulverform, erhållen från färsk bläckfisk. Varan ska användas i livsmedelsberedningar. HSC 57, Annex S/15. Ändrad HSC67, Annex O/17

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 (anmärkning 3 till kap 3) och 6. 

Kap 4

0402 99

Koncentrerad mjölk med tillsatt socker, i flytande form, innehållande ca 51% koncentrerad mjölk och 49% sackaros. HSC 33, Annex M/4.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

0403 10 11

Mjölkprodukter bestående av skummjölkpulver innehållande 50 – 100 miljoner levande yoghurtbakterier (Streptococcus thermophilus och Lactobacillus bulgaricus) per gram, med en fetthalt ej överstigande 3 %. Förordning 2275/88.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 samt texterna till KN-nr 0403, 0403 10 och 0403 10 11.

Produkten är huvudsakligen en mjölkprodukt enligt KN-nr 0403 snarare än en mikrobiologisk odling enligt KN-nr 3002.

0403 90 11

Mjölkpulver (0,6 viktprocent mjölkfett) innehållande mellan 2 miljoner och 27 miljoner levande mjölksyrebakterier (Streptococcus lactus) per gram. Förordning 1160/98. Giltig fr.o.m. 1998-06-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 0403, 0403 90 och 0403 90 11.

Varan kan, på grund av sin låga koncentration av mikroorganismer, inte anses utgöra en kultur av mikroorganismer.

0403 90 13

Blekgult pulver, med smak av torrmjölk, med följande analytiska egenskaper ( i viktprocent):

Mjölkfett

11,4  

Fettfria fasta beståndsdelar av mjölk

85,9

Vatten

2,7

Proteiner (N x 6,38)

30,6

Laktos

42,9

Fosfolipider (P x 26) (i procent av fetthalten)

17


Produkten saluförs under namnet "sött kärnmjölkspulver berikat med mjölkfett". Förordning 1533/92.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 om tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texterna till KN-numren 0403, 0403 90 och 0403 90 13.

Klassificering enligt numren 0402 och 0404 är inte möjlig eftersom produkten på grund av sina analytiska egenskaper (i synnerhet innehållet av fosfolipider) har karaktär av kärnmjölkspulver.

0403 90 13

Blandning bestående av laktos, kasein, mjölkalbuminer, mjölkglobuliner och mjölkfett med sporbildande mikroorganismer (Lactobacillus pentosus och Streptococcus lactus), mellan 50 miljoner till 100 miljoner per gram, i pulverform, med följande sammansättning (viktprocent):

 • laktos: 39
 • kasein: 22
 • mjölkalbuminer/mjölkglobuliner: 4
 • aska: 6
 • mjölkfett: 24
 • vatten: 5.

Förordning 1160/98. Giltig fr.o.m. 1998-06-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0403, 0403 90 och 0403 90 13.

Varan kan, på grund av sin låga koncentration av mikroorganismer, inte anses utgöra en kultur av mikroorganismer.

0403 90 13

Produkt bestående av mjölkpulver med tillsats av mjölksyreväckare (Streptococcus lactus och Lactobacillus), cirka 150 miljoner per gram och inaktiv jäst (Kluveromyces lactis och Fragilis), med följande sammansättning (viktprocent):

 • protein: 28
 • torrsubstans: 95 – 96
 • mjölkfett: 25
 • laktos: 39.

Förordning 1160/98. Giltig fr.o.m. 1998-06-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0403, 0403 90 och 0403 90 13.

Varan kan, på grund av sin låga koncentration av mikroorganismer, inte anses utgöra en kultur av mikroorganismer.

0403 90 91

Tjockflytande produkt med smak av yoghurt, framställd av fermenterad mjölk med tillsats av fruktkött av aprikos, socker, stabiliserings- och förtjockningsmedel (modifierad stärkelse, pektin och gelatin med en sammanlagd vikt av mindre än 1,8 viktprocent), med en mjölkfetthalt av mindre än 3 viktprocent.

Undersökning i mikroskop visade förekomst av bakterierna streptococcus thermophilus och lactobacillus bulgaricus i ett förhållande av c:a 1:1. Dessa dödades genom UHT-behandling av produkten. Förordning 2291/93. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0403, 0403 90 och 0403 90 91.

Förekomsten av små mängder stabiliserings- och förtjockningsmedel utesluter inte klassificering enligt 0403 (se även förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet kapitel 4 allmänna anmärkningar del I andra stycket.

Avsaknaden av levande bakterier utesluter klassificering enligt KN-nr 0403 10 (se även Kombinerade nomenklaturen förklarande anmärkningar till undernummer 0403 10 11 till 0403 10 99).

0404 10 48

Modifierad vassle med följande analytiska egenskaper:

— Torrsubstans

13,3 %

— Laktos

5,3 %

— Mjölksyra

7,6 %

— Råprotein (N x 6,38)

0,6 %

— Fett

spår

— Stärkelse

inget

— Sackaros, glukos, fruktos

inget


Produkten ersätter vinäger huvudsakligen vid beredning av vinägrett, dressing, majonnäs och liknande. Förordning 3056/94.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 till undernummer till kapitel 4 och av texten till KN-nr 0404, 0404 10 och 0404.

0404 10 48

Råmjölk
från nötkreatur, i flytande form, fett- och kaseinfri, förpackad i 125 ml flaskor för försäljning i detaljhandeln, med följande information om näringsvärde per 100 ml:

— Mjölkprotein 2,5–5,5 g
— Kolhydrater 3,3 g
— Mjölkfett < 0,5 g
 
Produkten är en gulbrun och lätt grumlig vätska.

Den har högre immunoglobulinhalt än naturlig vassle eller mjölk.

Enligt etiketten är produkten avsedd som livsmedel och ska intas en gång per dag (1–2 matskedar) antingen oblandad eller med kall fruktjuice. Dess användnings­ område anges inte. Förordning 775/2011, giltig fr. o. m. 2011-08-04

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 0404, 0404 10 och 0404 10 48.

Klassificering enligt nummer 3001 eller 3004 är uteslutet eftersom produkten inte är avsedd för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk.

Den tekniska tillverkningsprocessen och produktens sammansättning kan liknas vid dem för modifierad vassle.

Produktens egenskaper gör att den bör klassificeras enligt nummer 0404.

0404 90

Råmjölk från nötkreatur (kolostrum) insamlad under de första 24 timmarna efter kalvning, i form av en fryst vätska, bestående av (baserat på vikt) 18-25 % fast material, 4-5 % fett och 10-15 % protein, varav ungefär 50 % av proteininnehållet utgör immunoglobuliner (IgG). Produkten föreligger i bulkform och har inte beretts eller förändrats före import. (HSC 62, Annex M/3)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

0404 90 21

Blandning av mjölkbeståndsdelar med tillsats av natriumklorid och natriumcitrat (2 %) och vitaminer (0,2 %), med följande sammansättning (viktprocent):

 • torrsubstans: 95
 • laktos: 56,5
 • protein: 28,8
 • mjölkfett: 1,1
 • aska: 8

Förordning 1160/98. Giltig fr.o.m. 1998-06-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0404, 0404 90 och 0404 90 21.

Varan kan inte anses utgöra ett berett närsubstrat för odling av mikroorganismer.

0404 90 21

Blandning av mjölkbeståndsdelar med tillsats av natriumklorid och natriumcitrat (4,5 %) och vitaminer (0,2 %), med följande sammansättning (viktprocent):

 • torrsubstans: 96,2
 • laktos: 59,7
 • protein: 23,3
 • mjölkfett: 0,9
 • aska: 11,5.

Förordning 1160/98. Giltig fr.o.m. 1998-06-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0404, 0404 90 och 0404 90 21.

Varan kan inte anses utgöra ett berett närsubstrat för odling av mikroorganismer.

0404 90 21

Skummjölkspulver med tillsats av laktos och med följande sammansättning (viktprocent):

— mjölkfett 0,6
— protein 33,5
— laktos 57.

Förordning 1887/03. Giltig fr.o.m. 2003-11-20.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 till kapitel 4 och av texten till KN-nummer 0404, 0404 90 och 0404 90 21.

Vid tillämpning av kapitel 4 utgör laktos en naturlig mjölkbeståndsdel snarare än ett socker eller annat sötningsmedel.

Trots att produkten endast består av naturliga mjölkbeståndsdelar kan den inte klassificeras enligt HS-nummer 0402, eftersom den genom tillsatsen av laktos inte längre har samma sammansättning som naturligt skummjölkspulver.

0404 90 21

Spraytorkat råmjölkspulver
med sänkt fetthalt, med kasein, förpackat för försäljning i detaljhandeln i plastbehållare med skruvlock innehållande 64 g pulver med följande sammansättning (viktprocent):

— Mjölkfett 1,2
— Mjölkprotein Minst 50 och normalt 65,5
 
Produktens torrsubstanshalt är 93,3 viktprocent.
 
Produkten är ett gräddfärgat pulver som lätt bildar klumpar och har en lukt av mjölk.
 
Den har högre immunoglobulinhalt än naturlig vassle eller mjölk.
 
Enligt etiketten är produkten avsedd som livsmedel.

Förordning 775/2011, giltig fr. o. m. 2011-08-04.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 0404, 0404 90 och 0404 90 21.

Klassificering enligt nummer 3001 eller 3004 är uteslutet eftersom produkten inte är avsedd för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk på människor.

Klassificering enligt nummer 0402 är också uteslutet eftersom produkten inte har den sammansättning som är typisk för naturligt mjölkpulver.

Produktens egenskaper gör därför att den bör klassificeras enligt nummer 0404.

0404 90 21 (Classification statement) Statement on the classification of caramelised milk products

The Committee concluded that:

A product presented in powder, with an odour of caramel and a whitish or pale yellow colour, containing (% by weight):

 milk fat 0.6

water 4.4

lactose 39.1

milk protein (nitrogen content x 6.38) 36.4 is to be classified in heading 0404 (CN code 0404 90 21).


During the production process, high heat treatment leads to caramelisation through a Maillard reaction between the proteins (which are denatured as a result) and the lactose.

The product is obtained from skimmed milk powder and has a lower content of lactose than the average content of lactose for skimmed milk powder. It has the odour of caramel and is an intermediate product in the production of chocolate, biscuits and toffees.

Notwithstanding the caramelisation through a Maillard reaction, the product has not lost the objective characteristics of a natural milk product of heading 0404. The presence of Maillard products (resulting from the high temperature applied in the production process) cannot be considered as an addition of other ingredients to natural milk constituents, which is not permitted in the products of headings 0401 to 0404 (see also Harmonized System Explanatory Notes to heading 1901, point (III)).

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 0404, 0404 90 and 0404 90 21. (CCC62) 2011-06-16

0404 90 23

Pulver, innehållande 80 viktprocent mjölkpulver och 20 viktprocent laktoserum, med följande sammansättning (viktprocent):

 • vatten: 5
 • mjölkprotein: 21
 • mjölkfett: 24
 • aska: 6
 • laktos: 44.

Förordning 1264/98. Giltig fr.o.m. 1998-07-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0404, 0404 90 och 0404 90 23.

0404 90 83

Brun-beigefärgat pulver framställt genom valstorkning av en blandning av mjölk, vassla och socker, med bruna korn med tendens att klumpa ihop sig som smakar sött av torrmjölk och karamell, med följande analytiska data uttryckt i viktprocent:

— torrsubstans

97,2

— sammanlagt fettinnehåll (mjölkfett)

23,5

— sammanlagt proteininnehåll (N x 6,38)

20,4

— sackaros

1,8

— laktos

44,6

— kasein

17,1

— vassla (GMP):

påvisbar


Som en följd av den höga temperaturen under framställningsprocessen karamelliseras sockret och proteinerna bryts delvis ned. Förordning 936/99 (förordning 2291/93, EGT L 206, 18.8.1993, s. 1).

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0404, 0404 90 och 0404 90 83.

Trots att proteinerna delvis bryts ned och sockret karamelliseras har produkten inte förlorat de kännetecknande egenskaperna för en naturlig mjölkprodukt enligt innebörden i 0404.

0404 90 83

Pulver, innehållande 80 viktprocent mjölkpulver och 20 viktprocent andra ingredienser (8 % laktos, 11,8 % maltodextrin med en halt av reducerande socker, uttryckt som dextros, överstigande 10 viktprocent men mindre än 20 viktprocent, beräknat på torrsubstansen, samt mineraler, lecitin och vitaminer), med följande sammansättning (viktprocent):

— laktos:

41

— mjölkfett:

21

— mjölkprotein:

21

— maltodextrin:

12


Förordning 1264/98. Giltig fr.o.m. 1998-07-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0404, 0404 90 och 0404 90 83.

0405 20

Smörfettsblandning i form av en bredbar emulsion av typen vatten-i-olja, som används i livsmedelsindustrin, bestående av 68,75 viktprocent smörolja, 17 viktprocent socker, 13 viktprocent vatten och 1,25 viktprocent kasein. HSC 20, Annex IJ 5.

0405 20

Smörfettsblandning i form av en vatten-i-olja-emulsion för användning i livsmedelsindustrin, i viktprocent bestående av 70,4 % fett (97,8 % fett i torrsubstansen), 1,06 % protein (1,5 % protein i torrsubstansen) och 1,3 % laktos med en fukthalt av 28,0 %. Denna bredbara smörfettsprodukt kallas ibland "helfet mjukost". HSC 27, Bilaga Q/5.

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 3 b till kapitel 4) och 6.

0405 20

Smörfettsblandning i form av en vatten-i-olja-emulsion för användning i livsmedelsindustrin, i viktprocent bestående av 72,5 % fett (98,8 % fett i torrsubstansen), 0,996 % protein (1,4 % protein i torrsubstansen) och 1,4 % laktos, med en fukthalt av 26,6 %. Denna bredbara smörfettsprodukt kallas ibland "helfet mjukost". HSC 27, Bilaga Q/5.

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 3 b till kapitel 4) och 6.

0405 20 30

Bredbar emulsion av typen vatten-i-olja innehållande mjölkfett (61,2 viktprocent), mjölkprotein och små bitar av vitlök, persilja och andra örter. Förordning 286/97.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 b till kapitel 4 och av texten till KN-nr 0405, 0405 20 och 0405 20 30.

0405 20 30

Gulaktig bredbar emulsion, bestående av

 

(viktprocent)

— smör

77,5

— salt

7,7

— socker

3,1

— potatisstärkelse

4,65

— persilja

6,2

— andra aromämnen

0,85


Mjölkfetthalten är i genomsnitt 60–62 viktprocent. Förordning 2510/97.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 b till kapitel 4 och av texten till KN-nr 0405, 0405 20 och 0405 20 30.

0406 10

Mozzarellaost, skivad i små skivor och täckt med kryddor, förpackad tillsammans med pepperonikorv i en försluten plastförpackning med en nettovikt om 280 g där osten och pepperonin ligger åtskilda med ett smörpapper emellan. Innehållet i förpackningen motsvarar en portion fyllning till en extra stor pizza (XL), och består av 76 % mozzarellaost, 22 % pepperoni, ca 1 % kryddor, canolaolja och ca 1 % kalciumsilikat.

Sextiofem sådana påsar är förpackade i en kartong, och är avsedda att användas inom restaurangnäringen (pizzerior).

Pepperonin som är förpackad tillsammans med osten klassificeras för sig enligt nummer 1601. (HSC 56, Annex Q/6)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 1601 00

Bild: Mozzarellaost förpackad tillsammans med pepperonikorv (1601 00) klassificerad enligt HSC 56.

 

0406 10

Färskost, bestående av koncentrerad, fermenterad skummjölk (80 %), en fruktberedning (jordgubbe) (10 %), socker (7,6 %), modifierad stärkelse, jordgubbsfrön, juicekoncentrat från svart morot, naturliga smakämnen, förtjockningsmedel, mineralkoncentrat från mjölk, citronjuicekoncentrat och surhetsreglerande medel. Den innehåller även de två kulturerna Lactobacillus bulgaricus och Streptococcus thermophilus. Proteininnehållet i mejeridelen är 9,5 % (8,4 % i hela produkten). Under produktionsprocessen utsätts produkten för en lindrig värmechock och en kvargseparator används för att skilja ut vasslen. Dessutom genomgår den en utjämnande behandling för att förbättra konsistensen. Produkten är förpackad, för försäljning i detaljhandeln, i en plastbehållare med ett nettoinnehåll om 160 g. Den består av två lager där det undre lagret består av fruktberedningen (jordgubbe) och det övre utgör en vit mejeriprodukt. (HSC 60, Annex M/5)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


0406 10 20

Produkt i form av ett block bestående av oregelbundna gulgrå granuler, med lukt av ost, fryst, med följande sammansättning (viktprocent):

— torrsubstans:

60

— mjölkfett:

28

— protein:

27

— vassleprotein:

3,5

— laktos:

1

— aska:

3,3

— natriumklorid:

0,7.


Förordning nr 1264/98. Giltig fr.o.m. 1998-07-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0406, 0406 10 och 0406 10 20.

Med hänsyn till de låga halterna av laktos och vassleprotein skall varan anses utgöra en ostmassa.

0406 10 20

Ost i form av block av pasta filata-typ framställs genom att rennin och termofila bakterier (t.ex. Streptococcus thermophilus) tillsätts i mjölk. Vasslen tappas av när ostkornen har stelnat. Ostmassan värms därefter upp till ungefär 80 °C. Den knådas och sträcks för att få en trådig struktur. Produkten delas sedan upp i block av passande storlek (1–3 kg) och saltas.

Osten förpackas i folie för att mogna och lagras efter tillverkningen i en till två veckor vid låg temperatur (2–4 °C).

Osten har följande sammansättning (i viktprocent):

 • Torrsubstans 54,2
 • Total fetthalt 23,3
 • Fetthalt i torrsubstansen 43,0
 • Vattenhalt i den fettfria torrsubstansen 59,7

Osten har en mild, smörig och lätt saltad smak. Den används bl.a. som pizzaost. Förordning nr 904/2007, giltig fr.o.m. 2007-08-17.

Motivering:
 
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0406, 0406 10 och 0406 10 20.

Produkten har samma objektiva kännetecken och egenskaper som färsk ost, framför allt när det gäller sammansättning, utseende och smak, och kan konsumeras kort tid efter framställningen (förklarande anmärkning till HS, nr 0406 första stycket punkt 1).

Den kan därför inte klassificeras under KN-nr 0406 90, som hänvisar till ”annan ost” än den som omfattas av föregående KN-nummer.

0406 10 20

Produkt bestående av (i viktprocent):

Ostmassa

32,4

Skummjölk

32,9

Grädde (33,5 % fett)

12,4

Socker

4,5

samt fruktberedning, vassleprodukt, stabilisatorer, yoghurtkultur

Fetthalten är 4,3 viktprocent.

Produkten är ljusröd och påminner om färskost. Delar av fruktberedningen kan ses i produkten.

Produkten är förpackad i behållare om 150 g. Förordning nr 725/2008, giltig fr.o.m. 2008-08-15.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 0406, 0406 10 och 0406 10 20.

Produkten innehåller över 70 viktprocent mejeriprodukter, varav ostmassan ger den dess väsentliga karaktär. Den har därför kvar karaktären av färskost och ostmassa.

Produkten ska således klassificeras enligt nr 0406.

0406 10 20

Produkt bestående av (i viktprocent):

Ostmassa

41,7

Yoghurt av skummjölk

29,7

Fruktberedning

20

Fruktossirap

5

Proteinkoncentrat

2

Bindemedel

0,9

Grädde

0,7


Fetthalten är 0,4 viktprocent.

Produkten består av två lager: Den vita ovansidan med ostmassan och fruktberedningen under. Det övre lagret påminner om färskost.

Produkten är förpackad i behållare om 125 g. Förordning nr 725/2008, giltig fr.o.m. 2008-08-15.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 0406, 0406 10 och 0406 10 20.

Produkten innehåller över 70 viktprocent mejeriprodukter, varav ostmassan ger den dess väsentliga karaktär. Den har därför kvar karaktären av färskost och ostmassa.

Produkten ska således klassificeras enligt nr 0406.


0406 20 90

Riven ost som på grund av sin höga fukthalt och transportförhållanden eller förpackning (delvis vakuumpackad) klumpat ihop sig. Förordning 316/91.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0406, 0406 20 samt 0406 20 90.

0406 20 90

Emmentalerost i oregelbundet formade korn av en bredd av ca 3 mm, en tjocklek av mindre än 1 mm och av varierande längd, vanligen mer än 10 mm. Förordning 719/93.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0406, 0406 20 och 0406 20 90.

På grund av formen på dessa korn av ost betraktas produkten som riven ost.

0406 30

Smältost, vilken tillverkas genom att finfördela ost, blanda den med smör, vasslepulver, natriumfosfat och vatten. Med hjälp av värme gjuts blandningen slutligen till block på 2 kg. HSC 18, Annex L 11.

0406 90

Ostprodukt, bestående av två milda, lätt mognade (mjuka), runda Camembert-ostar (diam. 7 cm, höjd 2 cm), täckta med ströbröd och förfriterade i vegetabilisk olja. Varje ost är förpackad i ett vitt krusat papper och har tillsammans tillslutits i en plastfolie som packats ihop med två portionsförpackningar tranbärssylt. HSC 13, Annex F/3.

0406 90 21

Mognad (under cirka 4 veckor), ljusgul ost utan hål, av Cheddartyp med följande analytiska sammansättning (viktprocent):

Torrsubstans:

63

Fetthalt beräknat på torrsubstansen:

51,2

Råprotein:

24

Vattenhalt i den fettfria ostmassan:

54,6


Förordning 710/00. Giltig fr.o.m. 2000-04-25.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 0406, 0406 90 och 0406 90 21.

Varan, som besitter de för Cheddarost karakteristiska kännetecken, klassificeras enligt KN-nummer 0406 90 21 oberoende av mognadstid.

0410 90

Propolis, en naturlig hartsblandning som produceras av honungsbin. Produkten är en gul till mörkbrun fast massa av klibbiga hartsartade ämnen, bestående av ca 50 viktprocent hartser, 30 viktprocent vaxer och fettsyror, 10 viktprocent eteriska oljor, 5 viktprocent pollen, 5 viktprocent av andra organiska ämnen och mineraler. Normalt vidarebearbetas produkten innan mänsklig konsumtion.
(HSC 67, Annex T/18, Ändrad HSC67, Annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Propolis klassificerad enligt nummer 0410 90


0410 00 00

Rå propolis i lösvikt i bruna block med oregelbunden form. Produkten består väsentligen av följande (viktprocent):

vegetabiliska hartser och vegetabiliska balsamer

55

vaxer

30

eteriska oljor

8-10

pollen

5


Dessa material som insamlats av bin omvandlas med hjälp av enzymer i binas saliv.

Varan används i tillverkningen av farmaceutiska produkter och kosttillskott. Förordning 874/2011, giltig från den 22 september 2011.

Motivering: Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 0410 00 00.

Varan kan inte klassificeras enligt kapitel 13 eftersom den innehåller beståndsdelar som djur har framställt.

Med tanke på produktens egenskaper ska den därför klassificeras enligt KN-nummer 0410 som ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Kap 5

0511 99 85

Torkade slaktbiprodukter, grisöron, otjänliga som människoföda. Förordning nr 1125/2006, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 0511, 0511 99 och 0511 99 85 samt anmärkning 1 a till kapitel 2 i Kombinerade nomenklaturen.

Eftersom de inte är ätbara slaktbiprodukter, klassificeras torkade grisöron enligt kapitel 5 och inte enligt kapitel 2, som inte omfattar produkter som är otjänliga eller olämpliga som människoföda (anmärkning 1 a till kapitel 2 i Kombinerade nomenklaturen).

Att torka grisöron förändrar inte det ursprungliga ämnets huvudsakliga egenskaper enligt anmärkning 1 till kapitel 23 i Kombinerade nomenklaturen.

 

0511 99 85

Torkade buffelöron, avsedda att användas som djurfoder, förpackade i plastpåsar om 50 eller 100 bitar.

Öronen produceras som en biprodukt från slakt (dvs. slaktbiprodukt) i livsmedelsproduktionsanläggningar. Därefter bearbetas de ytterligare utan att livsmedelshygieniska åtgärder iakttas genom avhåring, rengöring och torkning i solen.

Produkterna transporteras som djurfoder och säljs som tuggben. Förordning 2023/248, giltig från den 26 februari 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 2 samt texten till KN-nummer 0511 , 0511 99 och 0511 99 85 .

Eftersom produktionen och transporten av de torkade öronen sker utan iakttagande av livsmedelshygieniska normer är produkterna inte lämpliga som livsmedel. Klassificering enligt kapitel 2 är därför utesluten, eftersom det kapitlet inte omfattar produkter som är otjänliga eller olämpliga som livsmedel (anmärkning 1 a till kapitel 2).

Klassificering enligt kapitel 23 är utesluten eftersom öronen inte har förlorat råvarans väsentliga egenskaper genom avhårning och torkning (anmärkning 1 till kapitel 23).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 0511 99 85 som annan animalisk produkt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

 

0511 99 85

Torkat nötkött avskrapat från halsen, för användning som djurfoder, förpackat i plastpåsar på 1–5 kg märkta som foder för hundar.

Köttet produceras som en biprodukt från slakt (dvs. slaktbiprodukt) i livsmedelsproduktionsanläggningar. Därefter bearbetas köttet ytterligare utan att livsmedelshygieniska åtgärder iakttas genom torkning i solen.

Produkterna transporteras som djurfoder och säljs som foder för hundar. Förordning 2023/248, giltig från den 26 februari 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 2 samt texten till KN-nummer 0511 , 0511 99 och 0511 99 85 .

Eftersom produktionen och transporten av det torkade köttet sker utan iakttagande av livsmedelshygieniska normer är produkterna inte lämpliga som livsmedel. Klassificering enligt kapitel 2 är därför utesluten, eftersom det kapitlet inte omfattar produkter som är otjänliga eller olämpliga som livsmedel (anmärkning 1 a till kapitel 2).

Klassificering enligt kapitel 23 är utesluten eftersom slaktbiprodukten inte har förlorat råvarans väsentliga egenskaper genom torkning (anmärkning 1 till kapitel 23).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 0511 99 85 som annan animalisk produkt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.


 

 

 

 

Meny