Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Sjätte avdelningen

Produkter av kemiska och närstående industrier

Kap 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Kap 28

2804 69 00

Kisel innehållande

mer än 98,7 viktprocent kisel

0,1 viktprocent eller mer men högst 0,2 viktprocent aluminium

mindre än 0,1 viktprocent kalcium. Sådan kisel används allmänt vid tillverkningen av alkylklorsilaner. Förordning 1663/94.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nr 2804, och 2804 69 00.

2811 22

Silikastoft, bestående av ultrafina amorfa kiseldioxidpartiklar (minst 80 viktprocent), erhållet som en restprodukt vid tillverkning av kisel- eller ferrokisellegeringar. De huvudsakliga föroreningarna utgörs av kol, kisel, kiselkarbid och oxider av alkalimetaller. Produkten innehåller vanligen mer än 90 % kiseldioxid. Beroende på varierande parametrar vid framställningen finns även produkter med lägre halt av kiseldioxid. Den totala mängden föroreningar överstiger inte 20 viktprocent. (HSC 61, Annex M/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 1 a) till kapitel 28) och 6.

2821 10 00

Syntetisk järnoxid innehållande cirka 95 % Fe2O3 och cirka 4 % aluminiumoxid och kiseldioxid, erhållet vid framställningsprocessen. Förordning 2399/91.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 28 och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2821 och 2821 10 00 (se också de förklarande anmärkningarna till nr 28.21 del A i HS-nomenklaturen).

2822 00 00

Trikobolt tetraoxid med en renhetsgrad av cirka 96 viktprocent eller mera, framställt av kobolthydroxid. Förordning 2084/91.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1a till kapitel 28 och av lydelsen i KN-nr 2822 00 00.

2825 30

Produkter med hög halt av vanadinpentoxid, inom handeln benämnda "smälta vanadinoxider", erhållna genom att rosta på mekanisk väg koncentrerade malmer, t ex karnolit, med natriumkarbonat och natriumklorid, urlutning av det sålunda erhållna natriumvanadatet med vatten, fällning av vanadinpentoxiden med svavelsyra samt filtrering och smältning. (NC 10, Annex EI/21; IHSC 6, Annex F)

2831 10

Natriumacetaldehydsulfoxylat innehållande ca 8 - 10 % natriumsulfit och ca 4 - 7 % natriumsulfat, även behandlat med ammoniak. (NC 4/5, Annex AI/15; IHSC 6, Annex F)

2833 11

Lättrinnande vitt pulver, innehållande mer än 98,5 viktprocent vattenfritt dinatriumsulfat. Det erhålls från en blandning av mirabilit (dinatriumsulfatdekahydrat) och tenardit (vattenfritt dinatriumsulfat) som bildas naturligt i det fria som ett resultat av naturlig avdunstning av vatten. Efter insamling sänds det till en fabrik där det smälts (avlägsnande av vatten), centrifugeras och torkas. (HSC 58, Annex N/10)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.

Jfr nr 2530 90 ang. Lättrinnande vitt pulver.

 

2841 90

Litiumkoboltdioxid (LiCoO2), i form av ett svart pulver. Produkten används framför allt i de positiva elektroderna på litiumjonbatterier. (HSC49, N/23)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2841 90 85

En produkt med en stökiometrisk sammansättning bestående av magnesiumaluminat (magnesium aluminiumoxid) med kristallin spinellstruktur, en kemiskt definierad produkt, i form av oregelbundna granulat, klumpar eller pulver. Produkten har ett magnesiuminnehåll, beräknat som magnesiumoxid, av ungefär 28 viktprocent, och ett aluminiuminnehåll, beräknat som aluminiumoxid, av ungefär 72 viktprocent.

Produkten används i tillverkningen av eldfasta murstenar och plattor som används i stålindustrin.

Produkten framställs genom en kemisk reaktion mellan magnesiumoxid och aluminiumoxid genom sammansmältning i en roterugn. Förordning 2015/1723, giltig från den 18 oktober 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 28 samt texten till KN-nummer 2841, 2841 90 och 2841 90 85.

Produkten framställs genom en kemisk reaktion genom sammansmältning av råmaterial i en roterugn. Den är en stökiometrisk (kemiskt definierad) förening i vilken antalet atomer i de befintliga grundämnena kan uttryckas som en kvot av små heltal. Den är inte en råmineralprodukt eller en malm och kan därför inte klassificeras enligt kapitlen 25 eller 26.

Produkter i form av oregelbundna granulat, klumpar eller pulver är råmaterialet för tillverkning av produkter enligt nr 6815. Klassificering enligt nr 6815 är utesluten eftersom produkterna varken är helfabrikat eller halvfabrikat.

På grund av dess stökiometriska sammansättning uppfyller produkten anmärkning 1 a till kapitel 28 som föreskriver att rubrikerna i detta kapitel endast är tillämpliga på kemiskt definierade föreningar (dvs. som har en stökiometrisk sammansättning).

Som en kemiskt definierad produkt ska spinell klassificeras som en oorganisk kemisk förening i kapitel 28 enligt dess kemiska sammansättning.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2841 90 85 som andra salter av metalloxosyror och metallperoxosyror.

2842 10

Syntetiska natriumaluminiumsilikater med en molekylformel vars sammansättning definieras av ett konstant förhållande av grundämnena (natrium, aluminium och kisel) och kan betecknas genom ett enda strukturellt diagram. Dessa produkter har ett kristallgitter med repeterande enheter. HSC 16, Annex L 27

2842 10

Syntetiska natriumaluminiumsilikater, amorfa eller kristallina, som har en slumpmässig struktur som innehåller varierande förhållanden mellan grundämnena natrium, aluminium och kisel och vars sammansättning inte kan definieras av ett konstant förhållande mellan ämnena. HSC 16, Annex L 27

2842 10 00

En produkt i form av ett fint, vitt, luktfritt pulver bestående av mikrokulor (partikelstorlek < 10 μm) med en densitet på cirka 2,1–2,5 g/cm3.

Mikrokulorna består av nefelin eller nefelinsyenit som har hettats upp för att göra materialet mer ellipsformat och för att avrunda ojämna kanter. Som ett resultat av denna process får materialet nefelin eller nefelinsyenit en glansig yta. Nefelin och nefelinsyenit är natrium-kalium-aluminiumsilikater.

Produkten används som tillsats i färg, beläggningar och filmer i syfte att minska mängden flyktiga organiska föreningar, öka mängden fyllmedel, förbättra hårdheten och öka motståndskraften mot polering, skrubbning och nötning
Förordning 2017/1267, giltig från den 3 augusti 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2842  och 2842 10 00 .

Klassificering enligt nummer 2529  är utesluten eftersom den glansiga ytan hos nefelin eller nefelinsyenit innebär att dess struktur har ändrats genom upphettning (se anmärkning 1 till kapitel 25 och de Förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), kapitel 25, allmänna anvisningar, andra stycket).

Klassificering enligt nr 2621  är utesluten, eftersom produkten varken är slagg eller aska, eller rester från förbränning av kommunalt avfall.

Klassificering enligt nr 3816  är utesluten, eftersom inget bindemedel tillsatts (se även FAHS till nr 3816 , första stycket).

Klassificering enligt nr 3824  är utesluten, eftersom den rubrik som har den mest specificerade varubeskrivningen ska tillämpas framför en rubrik som har en mer allmän varubeskrivning.

Klassificering enligt nr 6806  är utesluten, eftersom produkten inte är ett expanderat mineraliskt material.

Klassificering enligt nr 6815  är utesluten eftersom produkten inte är en färdig eller halvfärdig ”vara av mineraliska ämnen” utan är ett kompletterande material som används i tillverkningen av artiklar.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2842 10 00  som dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade.

2849 90 50

Vanadinkarbonitrider, innehållande
— vanadin 79,5 viktprocent
— kväve 12,0 viktprocent
— kol 7,0 viktprocent. Förordning 2812/92.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2849, 2849 90 och 2849 90 50 och 2850.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS-nr 28.49, del C.

2849 90 50

Vanadinkarbonitrid, innehållande
— vanadin 79,0 viktprocent
— kväve 16,0 viktprocent
— kol 3,5 viktprocent. Förordning 2812/92.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2849, 2849 90, 2849 90 50 och 2850.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS-nr 28.49, del C.

Kap 29

2901 10

Isolerade isomerer och blandningar av mättade acykliska kolväten:

a)

 isolerade isomerer med en renhetsgrad av minst 95 %);

b)

blandningar av isomerer, innehållande minst 95 %1) av någon enstaka isomer. (NC 33, Annex D/A/3; IHSC 6, Annex F)


Jfr kap. 27 ang. Isolerade isomerer.

2901 23 - 2901 29

Isolerade isomerer och blandningar av isomerer (inbegripet stereo- isomerer) av acykliska kolväten med en eller flera dubbelbindningar:

a)

isolerade isomerer med en renhetsgrad av minst 90 %1);

b)

blandningar av stereoisomerer, innehållande minst 90 %1) av någon stereoisomer av ett specifikt kolväte;

c)

blandningar av andra isomerer, innehållande minst 90 %1) av någon enstaka isomer. (NC 33, Annex D/A/3; IHSC 6, Annex F)


Jfr kap. 27 ang. Isolerade isomerer.

  1. Beräknat på torrsubstansen, som viktprocent för produkter i gasfas och i volymprocent för produkter som inte är i gasfas.

2903 39 11

Brommetan till vilket har tillsatts en liten mängd klorpikrin (2 viktprocent), ej i detaljhandelsförpackning. Förordning 496/98. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 g till kapitel 29 och av texten till KN-nr 2903, 2903 39 och 2903 39 11.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, allmänna anvisningarna till kapitel 29 del A, sjätte stycket.

2905 49

Estrar av glycerol (t.ex. benzensulfonat av glycerol) som erhållits genom reaktion av en syrafunktion i en organisk förening enligt tulltaxenr 2904 med glycerol enligt HS-nr 2905 45. HSC 18, Annex L 13

2908 99

Antimon(III)bis(dinatriumsulfokatekol). IHSC 6, Annex F. (Nytt HS-nummer från 2007-01-01).

 

2916 19

Binapakryl (ISO), en aromatisk ester av 3-metyl-2-butensyra, anses vara en aromatisk ester av en omättad acyklisk monokarboxylsyra*. Binapakryl har följande kemiska struktur:

HSC 39, Bilaga O/7

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 5 a till kap. 29) och 6 (anm. 1 till undernr till kapitel 29).

* I de ändringar av Harmoniserade systemet som godkändes av rådet under dess sammanträden i juni 2004, skapades undernummer 2916.36 (Binapakryl (ISO)). Kommittén för Harmoniserade systemet konstaterade vid sitt 39:e möte att detta undernummer felaktigt hade placerats inom det undernummer som avser aromatiska monokarboxylsyror.

2918 19

12-Hydroxistearinsyra, med en renhetsgrad av minst 90 %. HSC 16 Annex L 24

Jfr nr 3823 19 ang. 12-Hydroxistearinsyra.

2918 19 30

Produkt bestående av cholsyra (med en renhet över 95 viktprocent), fettsyror och oorganiska salter från framställningsprocessen. Förordning 2084/91.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av lydelsen i KN-nr 2918, 2918 19 och 2918 19 30.

2918 19 98 (Classification statement)

Classification of HMB in liquid form.

Proposed CN code

A product presented in liquid form containing a minimum of 97% of 3-hydroxy-3 methylbutyric acid (HMB), the rest being impurities, is to be classified in CN code 2918 19 98.

The product is suitable for human consumption and intended to be used as a food supplement. It is packaged in bottles of 60 ml put up for retail sale.

Reasons Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1 (a) to Chapter 29 and the wording of the CN codes 2918, 2918 19 and 2918 19 98. (CCC 1)

2918 99 90

Teknisk metopren som innehåller 90 viktprocent eller mer av metopren (summa isomerer) med resterande föroreningar från tillverkningsförfarandet, inte i detaljhandelsuppläggningar. Förordning 1825/93, ändrad genom förordningarna 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 29, anmärkning 1 a 2 till kapitel 38 och av texterna i KN-nr 2918, 2918 99 och 2918 99 90.

2921 19

Natriumsalt av N-metyltaurin, uppslammat i vatten. (NC 12, Annex E/C/1; IHSC 6, Annex F)

2922 19

Meklofenoxat (INN) dimetylaminoetyl-p- klorofenoxiacetat, en ester av en aminoalkohol (2- dimetylaminoetanol) som innehåller endast ett slags oxygenfunktion (alkoholfunktion). HSC 16, Annex L 9

2923 90 00

Produkt i granulatform bestående av (i viktprocent)

vattenfritt betain 95,8

vatten 1,5

kalciumstearat (klumpförebyggande medel) 1,0 Resten utgörs av föroreningar.


Produkten används i beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur. Förordning 609/2009. Giltig fr o m 31 juli 2009

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 1 a och 1 f till kapitel 29 samt texten till KN-nummer 2923 och 2923 90 00.

Jämte vattenfritt betain och vatten innehåller produkten enbart kalciumstearat (klumpförebyggande medel) och föroreningar och motsvarar således beskrivningen i anmärkningarna 1 a och 1 f till kapitel 29.

Betain utgör inte ett vitamin eller provitamin enligt HS-nr 2936. Det är ett kvaternärt intramolekylärt ammoniumsalt [se även de förklarande anmärkningarna till HS (FAHS), HS-nummer 2923 fjärde stycket punkt 6]. Därför ska produkten klassificeras enligt HS-nr 2923.

2924 19

Dimetylolkarbamid i vattenlösning, oparfymerad, även innehållande formaldehyd som bildats genom produktens sönderfall. Varan skulle användas som appreturmedel inom textilindustrin. (NC 12, Annex E/B/9; IHSC, Annex F)

Jfr nr 3809 91 ang. Dimetylolmelamin.

2924 29

Diflubenzuron (N-[[4-kloro-fenyl) amino]-karbonyl]-2,6-di-fluoro-benzamid), en cyklisk ureid som vanligen används vid tillverkning av insektsbekämpningsmedel. HSC 16, Annex L 35

2925 29 00 (Classification statement)

Classification of creatine monohydrate in powdered form.

Proposed CN code

A product presented in powdered form containing a minimum of 99% of creatine monohydrate, the rest being impurities, is to be classified in CN code 2925 29 00.

The product is a colourless, crystalline powder, suitable for human consumption and intended to be used as a food supplement. It is packaged in containers of 500 g put up for retail sale.

Reasons

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1 (a) to Chapter 29 and the wording of the CN codes 2925 and 2925 29 00. (CCC 1)

2930 90 99

[4,4-bis(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-2,2'-tiodifenolato-0,0',S]-(butylamin)-nickel(II). Förordning 1260/89, ändrad genom förordningarna 705/05, 1179/2009 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 6 till kapitel 29 och enligt lydelsen i texten till KN-nr 2930 och 2930 90 99.

2933 39

Produkt i form av en brun, klar till svagt grumlig, vattenbaserad lösning innehållande parakvatdiklorid (N,N’-dimetyl-4,4’-bipyridiniumdiklorid) (44,16-48,58 %), ett kräkmedel (PP796: högst 0,1 %) och ett färgämne. Produkten behöver ytterligare beredning vid framställningen av ett färdigt bekämpningsmedel.

Produkten föreligger i fat eller i bulkform. (HSC 60, Annex M/14, varukod och legal grund ändrad i HS 2022)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 1 g till kapitel 29 och anmärkning 1a till kapitel 38) och 6.

2933 69

Trimetylolmelamin i vattenlösning, oparfymerad, även innehållande formaldehyd uppkommen genom produktens sönderfall. Varan skulle användas som appreturmedel inom textilindustrin. (NC 11, Annex E/B/9; IHSC 6, Annex F)

Jfr nr 3809 91 ang. Trimetylolmelamin.

2934 99
 

Pradefovir
(INN) ((2R,4S)-2-{[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)etoxi]metyl}-4-(3-klorofenyl)-1,3,2λ5-dioxafosfinan-2-on), en cyklisk ester av en tvåvärd alkohol och fosforsyra, som i strukturen innehåller en kondenserad pyrimidinring (purin). HSC 39, Bilaga O/13

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 7 till kap. 29) och 6.

2936 21

Beredningar bestående av vitamin A (ungefär 15 till 17 viktprocent) stabiliserade i en matrix med antioxidanter eller andra tillsatser av konserverings- eller transporttekniska skäl. HSC 20, Annex IJ 7.

Jfr nr 2309 90 ang. Beredningar som används vid utfodring av djur samt nr 2936 28 och 2936 90 ang. Beredningar.

2936 23

Beredning i pulverform innehållande 80 % riboflavin (vitamin B2) fint fördelad i en dextrinmatris. Produkten används som näring för djur i förblandningar (premixes) och blandade fodermedel. (HSC 64, annex P/2)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 1 f) till kapitel 29) och 6.

2936 28

Beredningar bestående av vitamin E (ungefär 50 viktprocent) stabiliserade i en matrix och andra tillsatser eller adsorberade på amorf kiseldioxid av konserverings- eller transporttekniska skäl. HSC 20, Annex IJ 7.

Jfr nr 2309 90 ang. Beredningar som används vid utfodring av djur samt nr 2936 21 och 2936 90 ang. Beredningar.

2936 28

Beredning i pulverform innehållande 50 % DL-α-tokoferylacetat som adsorberats på kiseldioxid. Produkten används som näring för djur i förblandningar (premixes) och blandade fodermedel. (HSC 64, annex P/2)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 1 f) till kapitel 29) och 6.

2936 28

Beredning i pulverform innehållande 50 % DL-α-tokoferylacetat fint fördelat i en matris bestående av modifierad stärkelse och maltodextrin. Kiseldioxid tillsätts som klumpförebyggande medel i en andel av 1 %. Produkten används som näring för djur i mjölkersättningar och flytande kost samt när stabiliteten är en kritisk faktor, t.ex. i aggressiva förblandningar (premixes) (pH > 10) och i konserverat djurfoder. (HSC 64, annex P/2)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 1 f) till kapitel 29) och 6.

2936 29

Nikotinsyra (”niacin”), även känd som vitamin B3, är en organisk förening med formeln C6H5NO2 och, beroende på vilken definition som används, ett av 20-80 essentiella näringsämnen. Denna färglösa, vattenlösliga fasta förening är ett derivat av pyridin, med en karboxylgrupp (COOH) i position 3 (se den kemiska strukturen nedan). (HSC 61, Annex M/18)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Jfr. nr 2936 29 angående Nikotinamid

nikotinsyra

Bild: Nikotinsyra klassificerad enligt nummer 2936 29.


2936 29

Nikotinamid (”niacinamid”), även känd som vitamin B3, är en organisk förening med formeln C6H6N2O och, beroende på vilken definition som används, ett av 20-80 essentiella näringsämnen. Denna färglösa, vattenlösliga fasta förening är ett derivat av pyridin, med en karboxamidgrupp (CONH2). Nikotinsyra och nikotinamid kan omvandlas till varandra (se den kemiska strukturen nedan). (HSC 61, Annex M/18)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Jfr. nr 2936 29 angående Nikotinsyra

nikotinamid

Bild: Nikotinamid klassificerad enligt nummer 2936 29.


2936 29

Beredning i pulverform innehållande 80 % folsyra fint fördelad i en dextrinmatris. Produkten används som näring för djur i förblandningar (premixes) och blandade fodermedel. (HSC 64, annex P/2)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 1 f) till kapitel 29) och 6.


2936 90

Beredningar bestående av en blandning av vitaminerna A och D3 (ungefär 15 till 17 viktprocent) stabiliserade i en matrix med antioxidanter av konserverings- eller transporttekniska skäl. HSC 20, Annex IJ 7.

Jfr nr 2309 90 ang. Beredningar som används vid utfodring av djur samt nr 2936 21 och 2936 28 ang. Beredningar.

2940 00 [00]

Gamma-cyklodextrin. Förordning 1825/93, ändrad genom förordning 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av texten i KN-nmmer 2940 00 och 2940 00 00.

Kap 30

3001 20 90

Extrakt av oxgalla, utvunnet vid rening av flytande galla med etanol och djurkol (för att avlägsna lukt och färg) och indunstat till torrhet. Denna produkt används för terapeutiska ändamål. Förordning 2084/91.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av lydelsen i KN-nr 3001, 3001 20 och 3001 20 90.

Då produkter av denna typ har genomgått en behandling som är otillåten för produkter hänförliga till nr 0510 och används (direkt) för terapeutiska ändamål skall de hänföras till nr 3001 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 30.01, punkt B).

3002 12

Blodfraktioner i pulverform, erhållna genom att avskilja blodplasman från ätligt blod av nötkreatur eller gris. Blodplasman har därefter spraytorkats vid låg temperatur för att bevara cellstruktur och näringsvärde. Varorna, som innehåller ca 70 % protein, används i små mängder (1 – 5 % av den färdiga produkten) i livsmedel för sitt proteininnehåll eller för sin förmåga att binda vatten, att bilda gel etc. (HSC 7, Annex F3) (Varukoden ändrad i HS 2017.)

3002 13

Interferon, ett protein som produceras av kroppens celler som försvar mot virus och andra ämnen och som hindrar celltillväxten eller förökningen av olika infektiösa (smittsamma) ämnen och reglerar immunförsvaret. HSC 16, Annex L 28 (Varukod och legal grund ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allm. best. 1 och 6 (anm. 1 a) till undernr. till kap. 30).

3002 13

Peginterferon alfa-2a (INN) mono (N2, N6-dikarboxi-L-lysil)interferon alfa-2a, diestrar med polyetylenglykolmonometyleter. Pegyleringen uppstår vid en lysinrest i position 31, 121, 131 eller 134. Molekylmassan för den pegylerade delen kan anges i produktnamnet (INN) genom att man lägger till en siffra, till exempel: peginterferon alfa-2a (40 kD). Produkten är en immunomodulerare som används inom medicinen för att behandla hepatit B och hepatit C. HSC 44, Annex K/5 (Varukod och legal grund ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allm. best. 1 och 6 (anm. 1 a) till undernr. till kap. 30).

3002 13

Peginterferon alfa-2b (INN), monokarboxiinterferon alfa-2b, diestrar med polyetylenglykolmonometyleter. Pegyleringen uppstår vid en kväveatom antingen hos cysteinresten i position 1 eller hos någon av lysinresterna i position 31, 121 eller 134. Molekylmassan för den pegylerade delen kan anges i produktnamnet (INN) genom att man lägger till en siffra, till exempel: peginterferon alfa-2b (12 kD). Produkten är en immunomodulerare som används inom medicinen för att behandla kronisk hepatit C. HSC 44, Annex K/5 (Varukod och legal grund ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allm. best. 1 och 6 (anm. 1 a) till undernr. till kap. 30).

3002 13

Pegfilgrastim (INN) (N-(3-hydroxipropyl)metionylkolonistimulerande faktor (human), 1-eter med α-metyl-ω-hydroxipoly(oxietylen)), en form av filgrastim (INN) (en human granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF)) med längre livslängd, som bildas genom en kovalent bindning mellan en singel polyetylenglykolmolekyl med storleken 20 kDa och en aminoterminal metioninrest från filgrastimets polypeptidkedja genom en reaktion som kallas reduktiv aminering. Pegfilgrastim tillhör, liksom filgrastim, en grupp ämnen som reglerar tillväxten och mognaden av neutrofiler i benmärgen, och som på det sättet hjälper till att återupprätta kroppens effektiva försvarssystem mot bakterieinfektioner i händelse av neutropeni. HSC 41, Annex N/22

(Varukod och legal grund ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allm. best. 1 och 6 (anm. 1 a) till undernr. till kap. 30).

3002 49

Bulkvaror, baserade på kulturer av mjölksyrabakterier (lactobacilli) och som konstituensmedel eller bärare innehållande antingen kalciumkarbonat och mjölksocker, eller stärkelse och mjölksocker, eller sackaros och polysackarider. Dessa produkter används som ingredienser i medikamenter eller som additiv till fodermedel för att förhindra tarmbesvär och förbättra matsmältningen hos djur. HSC 18, Annex L 15 (Varukod och legal grund ändrad i HS 2022.)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6

3003 20

Beredning för användning i djurfoder för förebyggande av koccidios hos gödkycklingar, orsakad av Eimeria spp. Beredningen föreligger som ett lättrinnande pulver bestående av maduramicinammonium (maduramicin som ammoniumsalt) (0,75 %) och nikarbazin (8 %) (aktiva substanser) samt majskolvar (bärare). Den är förpackad i säckar om 25 kg och måste blandas i foder med doseringen 500 g per ton foder. (HSC 64, annex P/3)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

3003 20

Beredning för användning i djurfoder för förebyggande och kontroll av koccidios hos gödkycklingar, orsakad av Eimeria spp. Beredningen föreligger som ett vitt till off-whitefärgat pulver bestående av robenidinhydroklorid (10 %) (aktiv ingrediens) och kalciumkarbonat (bärare). Den är förpackad i säckar om 25 kg och måste blandas i foder med doseringen 350-500 g per ton foder. (HSC 64, annex P/3)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

3003 90 eller 3004 90

Kalciumboroglukonat, utgörande en blandning av kalciumglukonat och borsyra som skulle användas för terapeutiskt bruk. (INC 8, Annex C/1; IHSC 6, Annex F)

3002 90 50 (Classification statement)

Statement on the classification of labels used to indicate the freshness of foodstuff or pharmaceutical products

The Committee concluded that:
A product made up of two plastic films that seal in a gel containing a culture of live micro-organisms which, over time and under the influence of temperature, change colour, thus indicating the level of freshness of food or pharmaceutical products, is to be classified in CN code 3002 90 50.

Classification is determined by General Rules 1, 3b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 3002, 3002 90 and 3002 90 50. See also HSEN to heading 3002, point D), paragraph 3).

The essential character of the product is given by live micro-organisms. (CCC 36)(Tillämpas inte fr.o.m. den 17 februari 2016 - strider mot dom i EU-domstolen Mål C-44/15 (Duval).

3004 20

Bensubstitut, tillverkad av kalciumsulfat av medicinsk kvalitet och innehållande 4 % tobramycinsulfat. Produkten, i form av likformiga cylindriska pelletar (4,8 mm i diameter), föreligger till försäljning i sterila flaskor om 5 cm³, 10 cm³ och 20 cm³. HSC 30, L/9.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

3004 39

System för transdermal administration av läkemedel, använt för behandling av hormonunderskott vid klimakteriet, innefattande:

a)

en genomsynlig yttre skyddsfilm av plast som förhindrar att den aktiva substansen läcker (17ß-östradiol);

b)

en liten förrådsbehållare från vilken 17ß-östradiol avges och absorberas genom huden in i cirkulationssystemet;

c)

ett reglerande membran (som är genomsläppligt för den aktiva substansen) som medger fortgående och reglerad frisättning av 17ß- östradiol in i kroppen;

d)

ett häftämne som är genomsläppligt för den aktiva substansen och låter absorption inledas direkt efter det att systemet applicerats; samt

e)

en avtagbar skyddsfilm som håller systemet slutet och intakt fram till appliceringen. HSC 23, M/18


3004 50

Flytande beredning, vars sammansättning består av följande: järnammoniumcitrat, vitamin B12, folsyra, sorbitollösning, alkohol (3,61 %), hallonarom och lämpliga doser av olika vitaminer. Denna beredning används som blodbildare i behandlingen av närings- eller hemoglobinbrist. HSC 18, Annex L 14

3004 50 00

Preparat i form av tabletter, i förpackningar för detaljhandelsförsäljning, med instruktioner om dosering och uppgift om sammansättning, för att motverka C-vitaminbrist.

Varje tablett som väger 750 mg innehåller

Askorbinsyra: 500 mg

Nyponpulver, cellulosa, vegetabiliskt stearin, växtfetter, magnesiumstearat, kiseldioxid och livsmedelsglasyr som innehåller protein: 250 mg. Förordning 2061/89. Ändrad genom förordningarna 936/99, 1966/2005 och 441/2013.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 samt texten till KN-nr 3004, 3004 50 och 3004 50 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen till kapitel 30.

Jämfört med den rekommenderade dagliga dosen för C-vitamin (60 mg) innehåller varje tablett otvivelaktigt en mycket större mängd C-vitamin (500 mg).

Alla villkor i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 är därför uppfyllda och produkten bör klassificeras som ett medikament enligt nr 3004.

3004 90

System för transdermal administration av läkemedel, använt för reglering av hjärtrytmen hos patienter med kärlkramp, innefattande:

a)

en genomsynlig yttre skyddsfilm av plast som förhindrar att den aktiva substansen läcker (glycerylnitrat);

b)

en liten förrådsbehållare från vilken glycerylnitrat avges och absorberas genom huden in i cirkulationssystemet;

c)

ett reglerande membran (som är genomsläppligt för den aktiva substansen) som medger fortgående och reglerad frisättning av glycerylnitrat in i kroppen;

d)

ett häftämne som är genomsläppligt för den aktiva substansen och låter absorption inledas direkt efter det att systemet applicerats; samt

e)

en avtagbar skyddsfilm som håller systemet slutet och intakt fram till appliceringen. HSC 23, Annex M/18


3004 90

Medikament i form av tabletter
som innehåller örtextrakt (av valerianarot och humlekottar), maltodextrin, färgämnen och hjälpämnen. Enligt etiketten rekommenderas varan för behandling av oro (två till fyra tabletter dagligen) eller sömnrubbningar (en tablett dagligen). Varan innehåller tillräckligt mycket aktiva substanser för att ha en läkande eller profylaktisk effekt mot rubbningar som sömnlöshet (insomni). Den är förpackad i detaljhandelsförpackning om till exempel 60 tabletter. HSC 50, L/4.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3004 90

Medikament fö
r behandling av fetma, i form av kapslar innehållande orlistat (INN) (120 mg per kapsel), gelatin, indigokarmin (E132) och titandioxid (E171). Kapselhöljet innehåller följande icke-aktiva substanser: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, natriumlaurylsulfat och talk.

Produkten ska ges i kombination med en diet med minskat kaloriintag för behandling av fetma och övervikt hos patienter som ligger i riskzonen för att få t.ex. diabetes typ 2, högt blodtryck (hypertoni) och hyperlipidemi. Varan innehåller tillräckligt mycket aktiva substanser för att ha en läkande eller profylaktisk effekt mot fetma.

Varan är förpackad för försäljning i detaljhandeln i en plastburk innehållande 90 kapslar. HSC 52, N/10

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3004 90

Medikament i form av förfyllda sprutor innehållande 20 mg/2 ml viskoelastisk lösning av natriumhyaluronat, förpackade i en steril förpackning. En milliliter isoton lösning (pH 7,3) innehåller 10 mg natriumhyaluronat framställt genom jäsning (1 %), natriumklorid, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat och vatten för injektioner i ledhålan.

Produkten används för att ge smärtlindring och förbättrad rörlighet vid degenerativa och traumatiska förändringar i knäleden och andra synovialleder. Den förbättrar synovialvätskans viskoelastiska egenskaper genom intraartikulära injektioner av hyaluronsyra med hög renhetsgrad. (HSC56, Annex Q/7)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3004 90

Medikament i form av förfyllda sprutor innehållande 40 mg/2 ml viskoelastisk lösning av natriumhyaluronat, förpackade i en steril förpackning. En milliliter isoton lösning (pH 7,3) innehåller 20 mg natriumhyaluronat framställt genom jäsning (2 %), natriumklorid, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat, mannitol och vatten för injektioner i ledhålan.

Produkten används för att ge smärtlindring och förbättrad rörlighet vid degenerativa och traumatiska förändringar i knäleden och andra synovialleder. Den förbättrar synovialvätskans viskoelastiska egenskaper genom intraartikulära injektioner av hyaluronsyra med hög renhetsgrad.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

 

3004 90

Substitut för bentransplantat i form av granuler, rekommenderat för utfyllning av bendefekter och benförstärkning i till exempel regenerativ dentalvård, såsom implantologi, parodontologi och för återuppbyggnaden av käkens tandvall.

Produkten består enbart av hydroxiapatit vilket är en oorganisk komposit i gruppen kalciumortofosfater. Produkten föreligger i förpackningar för försäljning i detaljhandeln. (HSC 60, Annex M/10)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

3004 90

Vitt natriumbikarbonatpulver, med kemisk formel NaHCO3, förpackat i en behållare eller en plastpåse med ett innehåll av 550-900 g. Produkten är endast avsedd att användas tillsammans med ett syrakoncentrat, i en angiven spädningsgrad, för bikarbonatdialys enligt ordination från läkare. Produktens förpackningar är speciellt utformade för att kunna anslutas direkt till en dialysmaskin i avsikt att avlägsna urinämne och andra avfallsprodukter från blodet. Varje behållare eller påse används vid en enda dialysbehandling. (HSC 62, Annex M/4)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

dialys

Bild: Natriumbikarbonatpulver i behållare för dialysbehandling klassificerade enligt nummer 3004 90.


3004 90

Kotrimoxazol, i tablettform, för behandling av infektioner orsakade av bakterier, såsom kolera eller tyfus. Den är sammansatt av två aktiva ämnen, sulfametoxazol (SMZ) och trimetoprim (TM) och föreligger i detaljhandelsförpackningar.

Doseringsform och kvantitet av de aktiva ämnena: beigefärgade, skårade tabletter innehållande 160 mg TM och 800 mg SMZ. (HSC 63, Annex O/17).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


3004 90 00

Beredning för injektion, steril, pyrogenfri, bestående av renat kollagen uppslammat i en buffrad, fysiologisk fosfatsaltlösning, även innehållande lidokain (xylokain) (INN) och förpackad för detaljhandelsförsäljning. Förordning 2061/89. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texterna i KN-nr 3004, 3004 90 och 3004 90 00.

Denna produkt används för behandling av atrofi orsakat av sjukdom, trauma eller andra avvikelser i bindväven.

3004 90 00

Gulaktig sirap, förpackad i flaskor om 125 ml, avsedd att behandla vissa typer av järnbristanemi.

Varans sammansättning (per 100 gram):

järnnatrium-komplex av EDTA:

4,13 g(1)

sorbitol:

24 g

glycerol:

13 g

citronsyra:

0,1 g

etylalkohol 95o:

0,09 g

aromämnen:

0,01 g

propyl-p-hydroxibensoat:

0,01 g

metyl-p-hydroxibensoat:

0,08 g

vatten:

q.s.


(1) Järnnatrium-komplex EDTA är ett lösligt järnkomplex av kristalliserat natriumetylendiamintetraacetat.

Förordning 2802/1995, ändrad genom 547/99 och 441/2013. Giltig fr.o.m. 1999-04-03.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 3004 och 3004 90 00.

Varan anses utgöra ett medikament på grund av sammansättningen och användningen för terapeutisk bruk.

3004 90 00

Ögonvårdsprodukt (oftalmisk lösning) bestående av följande:

Aktiv beståndsdel: polyvinylalkohol (smörjmedel), 1,4%

Övriga beståndsdelar:
— natriumklorid (tonicitetsämne)
— natriumdivätefosfat (buffringsämne)
— dinatriumvätefosfat (buffringsämne)
— bensalkonklorid (konserveringsmedel)
— dinatriumedetat (kelatmedel)
— saltsyra (pH-reglerare)
— natriumhydroxid (pH-reglerare)
— renat vatten (vehikel), q.s.

Produkten föreligger för försäljning i detaljhandeln (i droppflaskor om 15 ml) och åtföljs av instruktioner om dosering och användning. Förordning 1414/04, giltig fr.o.m. 2004-08-24. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 3004 och 3004 90 00.

Produkten är framställd för och har terapeutisk användning som smörjmedel och artificiell årvätska vid "torra ögon" och andra ögonirritationer.

Produkten används inte som en lösning för kontaktlinser eller konstgjorda ögon enligt HS-nummer 3307.

3004 90 00

Produkten föreligger i form av tabletter för försäljning i detaljhandeln. En tablett väger ca 900 mg och består av (i mg)

alfa-liponsyra (300)

kalcium (dibasiskt kalciumfosfat) (88,5)

mikrokristallinisk cellulosa, hydroxipropyletylcellulosa, kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat (ca 511)


Enligt etiketten utgör produkten ett näringstillskott för människor. Rekommenderat dagligt intag enligt etiketten: 1 tablett om dagen. Förordning 1230/2013

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3004 och 3004 90 00.

Även om produkten presenteras som ett näringstillskott har den verkningar när det gäller att förebygga eller behandla sjukdomar. Klassificering av produkten enligt nr 2106 som "livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans" är därför utesluten (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 2106, punkt 16).

Produkten föreligger i avdelade doser för försäljning i detaljhandeln och har tydligt angivna profylaktiska eller terapeutiska egenskaper, t.ex. mot polyneuropati.

Den ska därför klassificeras enligt nr 3004 som medikament föreliggande i avdelade doser för försäljning i detaljhandeln.

3004 90 00

En produkt i form av gelatinkapslar, för försäljning i detaljhandeln. En kapsel består av (i mg)

simetikon: 257,5,
gelatin, glycerol, dimetikon, titandioxid (E 171), kaliumsorbat, livsmedelsfärgämne E 110 och E 122: ca 196.


Produkten lindrar magont och motverkar uppsvälld mage och gasbildning. Enligt etiketten är produkten avsedd för människor och det rekommenderade dagliga intaget är 1–2 kapslar efter varje huvudmåltid. Förordning2016/936, giltig från den 3 juli 2016.

Motivering
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 f till kapitel 21 och texten till KN-nummer 3004  samt 3004 90 00.

Eftersom produkten innehåller simetikon har den terapeutiska egenskaper. Klassificering av produkten enligt nr 2106 som livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, är därför utesluten (se anmärkning 1 f till kapitel 21).

Produkten föreligger i avdelade doser för försäljning i detaljhandeln och har tydligt angivna profylaktiska eller terapeutiska egenskaper, t.ex. mot funktionell dyspepsi.

Produkten ska därför klassificeras som medikament föreliggande i avdelade doser för försäljning i detaljhandeln enligt KN-nummer 3004 90 00.

3005 10 00

Självhäftande plastfolie, belagd på en sida med glyceroltrinitrat blandat med ett akryliskt bindemedel, innehållande 4 mg/cm2 eller mer av glyceroltrinitrat, skyddad av en avtagbar plastfilm. Förordning 3565/88.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texten till KN-nr 3005 och 3005 10 00.

3005 10 00

En låda
innehållande 12 rullar självhäftande hypoallergenisk tejp framställd av film av mikroperforerad, extruderad polyeten (mått 9,14 m x 2,50 cm), packad för detaljhandelsförsäljning för medicinsk användning.Förordning 1214/91.

Motivering:
Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 3005 och 3005 10 00 (se även de förklarande anmärkningarna till nr 30.05 tredje stycket i HS-nomenklaturen).

3005 90

Gasväv för medicinskt bruk, tillverkad av 100 % tvåskaftsväv av bomull, vit, med slät yta och med en vikt av 15 g/m2. Vävnaden (90 m x 90 cm) som är dubbelvikt på längden (synbar bredd 45 cm) är förpackad för försäljning i detaljhandeln i rullar som väger ungefär 1 200 g. Rullarna är inslagna i två lager papper (ett blått, ett vitt). Enligt etiketten är gasväven avsedd att användas på sjukhus och är inte steriliserad. (HSC56, Annex Q/8)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 till avdelning VI och anmärkning 1 e till avdelning XI) och 6.

3005 90 50

Statement on the classification of a product called "absorbent incise drape" från möte nr 459

The Committee concluded that: A textile article made of cotton, tightly woven, of a rectangular shape, of dimensions 66 cm × 43 cm, seamed on three sides, put up in a sterile plastic and plasticised paper packaging, used as an operating pad, is to be classified in CN code 3005 90 55.

Classification is determined by General Rules 1 and 6 on the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2 to Section VI of the CN and the wording of CN codes 3005, 3005 90 and 3005 90 55.

3006 40 00

En flytande produkt som består av en silan, en fosfatmonomer (MDP), dimetakrylatresiner, 2-hydroxietylmetakrylat (HEMA), en sampolymer, fyllmedel, etanol, vatten och initiatorer.

Produkten är avsedd för dentalt bruk.

Produkten förbereder kavitetsytor för sammanfogning med fyllningsmaterial. Den kan även användas för att göra rotytor mindre känsliga, för försegling av dentin före cementering av restaureringar, som skyddande beläggning på restaureringsmaterial av glasjonomer och för sammanfogning med material för försegling av sprickor och gropar. Förordning 972/2014, giltig från den 6 okt.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 f till kapitel 30 samt texten till KN-nummer 3006 och 3006 40 00.

Produkten är mot bakgrund av dess objektiva kännetecken – framför allt innehållet av etanol och vatten – mer lättflytande än ett vanligt fyllmedel och tränger lätt in i tanden.

Produkten ser ut att vara ett adhesiv, men den används som primer på tänder för att aktivera dentinet på ytan för sammanfogning med fyllningsmaterialet. Produkten är kvar på tandytan under hela behandlingen och blir en integrerad del av fyllningen.

Klassificering enligt nr 3506 som lim är utesluten, eftersom nr 3006 har en mer specificerad varubeskrivning. För övrigt är vissa användningar (göra rotytor mindre känsliga, försegling av dentin, skyddande beläggning) otypiska för lim.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3006 40 00 som tandcement och andra tandfyllningsmedel.

3006 40 00

En sats som beskrivs som ett ”kompositsystem för dentalreparation” som föreligger för försäljning i detaljhandeln i en kartong i vilken alla delar presenteras tillsammans med en bruksanvisning.

Satsen består av följande:

-

Ogenomskinligt fyllningsmaterial (2 × 2 ml).

-

Genomskinligt fyllningsmaterial för tand, tandhals, bettyta (4 × 4 g).

-

Metallim (1 × 7 ml).

-

Borste (1 handtag + 10 spetsar).

-

Slipskivor för engångsbruk.

-

Papperskompresser.

-

Ljusisolerande skärm.

Fyllningsmaterialet är ett kompositmaterial bestående av metakrylater och ett oorganiskt fyllningsmaterial och presenteras i bruksfärdiga sprutor.

Metallimmet är en självhäftande vätska som binder samman metaller och kompositmaterial.

Komponenterna i satsen presenteras för att användas tillsammans inom tandvården för kronor (tillfälliga och permanenta), broar, inlägg, pålägg, fasader och framtandskronor, samt för att reparera lagningar och fyllningar. Förordning 2022/556, giltig från den 27 april 2022.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 f till kapitel 30 samt texten till KN-nummer 3006 och 3006 40 00 .

Klassificering enligt nr 9021 är utesluten, eftersom produkten inte är en prefabricerad produkt (som en krona) som till sitt utseende liknar en defekt del av kroppen (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 9021 , avdelning III första stycket och del B, punkt 4 och andra stycket första meningen).

Det kompositmaterial som sprutorna fyllts med är den beståndsdel som ger satsen dess huvudsakliga karaktär. Produkten kan användas inom tandvård som tandfyllningsmedel enligt nr 3006 (anmärkning 4 f till kapitel 30, se även FAHS, nr 9021 , avdelning III, del B, punkt 2, första meningen).

Klassificering enligt nr 3824 och nr 3906 är därför utesluten eftersom produkten mer specifikt omfattas av ordalydelsen i anmärkning 4 f till kapitel 30, som tandfyllningsmedel.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3006 40 00 som andra tandfyllningsmedel.


3006 70

Gelberedningar bestående av propylenglykol, hydroxietylcellulosa, paraben och vatten som används för gynekologisk och kirurgisk insmörjning eller elektrokardiografi (EKG), cystoskopi eller diagnostisk ultraljudsökning. HSC 19, Annex K 12

Kap 31

3102 40

Kvävehaltigt gödselmedel
, i granulatform, bestående huvudsakligen av ammoniumnitrat blandat med små mängder av kalciummagnesiumkarbonat (med funktion som stabiliseringsmedel och klumpförebyggande medel), magnesiumnitrat (stabiliseringsmedel) och vatten, föreliggande i säckar med en vikt av 50 kg. (HSC 22, Annex K11).

Kap 32

3202 90 00

Garvningspreparat, 
i form av ett grönt pulver, baserad på oorganiska föreningar, innehållande:

ca 26 % krom uttryckt som kromoxid,

ca 8 % natrium och 17 % svavel

och med en bassicitet av ca 33 %.

Förordning 1661/98. Giltig fr.o.m. 1998-08-19.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 a till kapitel 28 och av texten till KN-nr 3202 och 3202 90 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3202, avsnitt I och IB.

3203 00

Produkt för färgning av vin eller andra drycker, innehållande ca 10 volymprocent alkohol och med en torrsubstanshalt av 74,5 g/l samt en halt av önocyanin som ger en färgning som är 40 - 50 gånger starkare än den som ett rödvin med normal önocyaninhalt ger. (NC 12, Annex E/B/7; IHSC 6, Annex F)

3203 00

Echinenone (ett karotinderivat). IHSC 6, Annex F.

3203 00

Torularhodin (ett karotinderivat). IHSC 6, Annex F.

3203 00

Produkt för färgning av livsmedel, vilken består av koncentrerad fläderbärssaft som har genomgått mekanisk bearbetning för att förhöja den naturliga pigmenthalten (polyfenoler och antocyaniner), och i vilken balansen mellan andra beståndsdelar i den naturliga saften (t.ex. glukos, fruktos och aminosyror) har förändrats. HSC 37, Annex O/14

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1. Ändrats med HSC 43, Annex P/22

3203 00 [10]

Produkter som består av paprikaextrakt och har följande egenskaper:

Utseende: ytterst trögflytande vätska, djupröd, hög färgningskraft.

Lukt och smak: aromatisk, liknar paprika, ej skarp.

Aska: 0,49 viktprocent.

Eteriska oljor: 0,15 ml/100 g.

Capsaicin: ej påvisbar.

Glukos: 0,01 viktprocent.

Sackaros: ej påvisbar.

Triglycerider: positiv test.

Capsanthin: omkring 2,2 g/kg (omkring 60 000 färgenheter EOA (Essential Oil Association). Förordning 2695/95 (förordning 2053/83, EGT nr L 202, 26.7.1983, s. 5), även ändrad genom förordning 705/05.


3204 19
Beslutet upphävt 25 oktober 2018 genom Kommissionens meddelande (2018/C 385/01) (HSC 61 annex C/3)

Preparat bestående av en karotenoid (kemiskt definierat färgämne) dispergerad i en bärare av ett eller flera födoämnen (gelatin, stärkelse, socker, kokosolja etc), vars huvuduppgift är att stabilisera det aktiva ämnet samt att minska och standardisera preparatets färgningsförmåga. Varan skulle användas för färgning av vissa födoämnen (smör, margarin, spagetti etc) samt som tillsats till fodermedel för fjäderfä för att färga köttet och göra äggulorna gulare. (NC 24, Annex B/A/4; IHSC 6, Annex F).

3204 19 00

En produkt bestående av glitter för tandkräm i form av mörkblå partiklar som löses upp vid tandborstning och ger en blå färg åt det skum som tandkrämen ger upphov till. Färgämnet klibbar fast i de borstade tänderna och reflekterar ett blått ljus från tandemaljen, vilket får tänderna att se vitare ut under en begränsad tid.
Produkten består av följande ingredienser (i viktprocent):

— hydroxipropylmetylcellulosa ca 55,
— propylenglykol ca 21,
— blått pigment ca 17,
— polysorbat 80 ca 4,
— rött färgämne ca 3.
Förordning 2016/2033, giltig fr.o.m. 2016-12-11.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3204 och 3204 19 00.

Klassificering enligt nr 3912 som cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form, är utesluten eftersom hydroxipropylmetylcellulosan, även om den är viktmässigt övervägande, endast fungerar som bärare av färgämnena och inte ger produkten dess huvudsakliga karaktär.

Det blå pigmentet och det röda färgämnet, som fungerar som färgämnen, ger produkten dess huvudsakliga karaktär.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3204 19 00 som en beredning baserad på en blandning av två eller flera färgämnen enligt nr 3204 11–3204 19.

3206 11

Titandioxid av anatastyp, inte ytbehandlad, tillverkad genom sulfatprocess, med tillsats av små mängder fosfor, kalium och antimon innan kalcinering för att som slutprodukt erhålla ett vitt pulver med de önskvärda fysikaliska egenskaper (stabil kristallstruktur, önskad kristallmodifiering, lämplig storlek och form på partiklarna) som är särskilt lämpliga vid specifik användning som pigment. HSC 36, Annex L/1.

Tillämpning av allm. best. 1 (anmärkning 1 a) till kap. 28) och 6.

3207 10

Bläck till bläckstråleskrivare för keramik, bestående av en suspension av 25-50 viktprocent av oorganiska pigment (t.ex. koboltaluminat, zink-järnkromit, nickel-titan-antimon) i organiska lösningsmedel (40-70 viktprocent). Produkten används i den keramiska industrin i digitala behandlingar med bläckstråle för att skapa en färgad eller opak yta i samband med keramisk bränning. (HSC 59, Annex O/18)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

3207 30

Dispersioner av finfördelat metalliskt silver (erhållet genom reduktion) i kollodium eller terpineol, avsedda att genom sprutning eller screentryck anbringas på glimmer eller glas vid en temperatur av 580 grader C. Varan skulle användas inom den keramiska eller elektriska industrin (t ex för tillverkning av tryckta kretsar). (NC 1, Annex DI/16; IHSC 6, Annex F)

3207 30 00

1. En pasta baserad på silver (hög koncentration):

— Silver 72 %

— Kadmiumförening 8,9 %

— Blyförening 8,9 %

2. En pasta baserad på silver (medium koncentration):

— Silver 45 %

— Kadmiumförening 3,5 %

— Blyförening 3,5 %

Produkterna används vid montering av elektroniska kretsar på emaljerad stålplåt, med hjälp av värmebehandling. Förordning 169/99. Giltig fr.o.m. 1999-02-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 3 c) till kapitel 71 och av texten till KN-nr 3207 och 3207 30 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7106.

3208 10

Ett modifierat alkydharts i lösning, innehållande petroleumnafta (93,95 viktprocent) och alkydhartser (6,05 viktprocent). Lösningen föreligger i metallfat om 200 liter eller i bulkform.

Den används i lack- och färgprodukter (t.ex. som bindemedel i beredningar för träimpregnering och -dekoration eller för att ändra sammansättningen i färger och lacker). HSC 57, Annex S/20.

Tillämpning av deallmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 4 till kapitel 32) och 6.

3208 10

Ett modifierat alkydharts i lösning, innehållande petroleumnafta (98,88 viktprocent) och alkydhartser (1,12 viktprocent). Lösningen föreligger i metallfat om 200 liter eller i bulkform.

Den används i lack- och färgprodukter (t.ex. som bindemedel i beredningar för träimpregnering och -dekoration eller för att ändra sammansättningen i färger och lacker). HSC 57, Annex S/20.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 4 till kapitel 32) och 6.

3208 10

Gröngul polyestergrundfärg, utgörande en flytande beredning som består av en blandning av:

  • hartser (mättat polyesterharts, melaminharts och epoxiharts), 41 - 57 viktprocent;
  • färgämnen (kaolin, titandioxid och strontiumkromat), 18 - 33 viktprocent; och
  • tillsatser, mindre än 1 viktprocent;

dispergerad i en blandning av organiska lösningsmedel som utgör 25 - 40 viktprocent av produkten. Den är förpackad i 208-liters fat (55-gallon).

Produkten används för att belägga metallytor i coil-beläggningslinjer, vilket skapar en organisk basbeläggning, vars tjocklek varierar från 5 till 8 pm (torr film). Den appliceras utan utspädning, i form av en film och värmehärdas vid en temperatur mellan 190 och 200 °C. Den producerade filmen gör metallplåtarna motståndskraftiga mot korrosion och främjar vidhäftningen av ytbehandlingsemaljerna. HSC 71, Annex O/19.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3208 20

Alkohollösning av ett sampolymerharts, bestående av (i viktprocent) etanol (93,5-97.5 %) isopropanol (0,5-1 %), dietylftalat (0,1-0,2 %) och en lösning av en sampolymer (4-4,5 %). Sampolymerlösningen består av etanol (50-70 %) och sampolymeren polyvinylpyrrolidon-vinylacetat (30:70).

Produkten är en genomskinlig vätska föreliggande i metallfat med en nominell volym om 200 liter eller i plastbehållare med en nominell volym om 1000 liter. Den används som råvara vid produktion av hårsprej. (HSC 63, Annex O/18)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 4 till kapitel 32) och 6.

3208 90

Enkomponents våtprocessad polyuretanharts, innehållande 15 viktprocent polyol, 7 viktprocent isocyanat, 8 viktprocent glykol och 70 viktprocent dimetylformamid. Den används vid tillverkning av konstgjort läder. HSC 31, Annex M/23

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 4 till kapitel 32 och anm. 2 e till kapitel 39) och 6.

3214 10

Preparat för hermetisk tillslutning av metallburkar, bestående av en vattendispersion med följande sammansättning: styren-butadiengummi, färgmedel, mjukningsmedel, fyllmedel, bindemedel och en antioxidant. WCO-HSC 18, Annex L 16

3214 10

Polyuretanskum (fogskum).
Produkten är plastbaserad och innehåller förutom andra tillsatsmedel brandskyddsmedel och drivgaser. Den har formen av en brun vätska förpackad för detaljhandeln i en tryckbehållare (750/1000 ml). Tryckbehållaren töms genom att man trycker på ventilen, och produkten frigörs då i form av ett automatiskt expanderande skum som blir vitt när det kommer i kontakt med luft. När skummet väl har frigjorts härdas det på 10 minuter. Det används för att montera fönster- och dörrkarmar, fylla ut håligheter, täta springor och hål i takkonstruktioner och isoleringsmaterial, skapa ljuddämpande skärmar, täta hål runt rör, fästa och isolera väggpaneler, takpannor osv. HSC 43, Annex P/11
Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3214 90

"Cementfärg", bestående av en blandning av vit portlandcement (70 - 95 viktprocent), färgämne, accelerator, vattenavvisande medel och ibland mineralämnen i pulverform (t ex släckt kalk och slammad krita), avsedd att efter blandning med vatten, användas för bestrykning, utomhus eller inomhus, av tegelmurar, betong etc. (NC 11, Annex F/15; IHSC 6, Annex F)

3215 11 eller 3215 19

Preparat bestående av syntetiskt vax försatt med färgämnen och, i vissa fall, kalciumkarbonat (fyllmedel), avsett att användas efter smältning för tryckning av övertryckspapper med hjälp av en valstryckmaskin av konventionell typ. De på detta sätt erhållna negativa tryckta bokstäverna eller mönstren anbringas sedan på textilvaror genom varmpressning. (NC 14, Annex E/C/8; IHSC 6, Annex F)

3215 90 00 Upphörde 2017-08-03 genom förordning 2017/1266.

Film av polyetentereftalat, med en tjocklek av högst 10 mikrometer, belagd med termobläck, och i rullar med en bredd av 62 cm. Förordning 2494/96. Ändrad genom förordning 441/2013. Upphörde 2017-08-03 genom förordning 2017/1266.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 3215, 3215 90 och 3215 90 00.

Kap 33

3301 29

Eterisk olja av Lavendel (Lavandula angustifolia), förpackad för detaljhandel.
Användningsområden: oralt (lugnande, minska gaser, matsmältningsmedel), utvärtes (desinfektion, massage) eller för inandning genom att späda några droppar i vatten. (HSC 68, Annex K/11).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Eterisk lavendelolja klassificerad enligt nummer 3301 29.


3302 10

Beredning, bestående av luktämnen ( ca 2 %), citruskoncentrat (46 %), citronsyra (syrligt ämne) (19 %), askorbinsyra (antioxidant) (1 %), andra livsmedelstillsatser (gummi från johannesbröd (stabilisator), natriumbensoat (konserveringsmedel) och beta-karoten (färgämne) (mindre än 1 %) samt vatten, som används vid tillverkning av alkoholfria drycker.

Beredningen innehåller alla luktämnen som är nödvändiga för den slutliga produkten, d.v.s. en läskedryck med apelsinsmak. HSC 32, Annex L/3.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6, anm. 2 till kap. 33 och den andra delen av rubriken till HS-nummer 3302.

3302 10 90

Mättad lösning av eteriska oljor i etylalkohol med en alkoholhalt av 60 volymprocent, innehållande ca 3 gram eteriska oljor från apelsiner per liter, använd som råvara inom livsmedelsindustrin (t.ex. vid framställning av bakverk och choklad). Förordning 1380/02, giltig fr.o.m. 2002-08-19.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 till kapitel 33 och av texten till KN-nummer 3302, 3302 10 och 3302 10 90. Med hänsyn till det höga innehållet av eteriska oljor kan produkten inte konsumeras som dryck. Den är inte heller avsedd för framställning av drycker, t.ex. genom enkel utspädning med vatten (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 3302).

3302 90

En beredning på basis av luktämnen i en alkohollösning, bestående av etanol med en alkoholhalt av 96,1 volymprocent (99,47 viktprocent), luktämnen (0,5 viktprocent), dietylftalat (denatureringsämne och fixativ för luktämnena) (0,02 viktprocent) samt Grön S (Brilliant green, E142) (färgämne, antiseptiskt och desinfektionsmedel) (0,003 viktprocent).

Luktämnena utgörs huvudsakligen av limonen (ca 80 viktprocent), citral, linalool och geraniol vilka isolerats från eteriska oljor. Produkten används som råmaterial vid tillverkning av t.ex. parfym och eau de Cologne. HSC 57, Annex S/21.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 till kapitel 33) och 6.

3302 90 90

Aromberedning som består av en blandning av luktämnen (karvakrol, kanelaldehyd och oleoresin av Capsicum) och hydrerat vegetabiliskt fett (mikroinkapsling).

Produkten används inom djurfoderindustrin som aptitretande medel i kvantiteter på 75–300 g/1 000 kg foder för enkelmagade djur. Förordning 1272/2011, giltig från den 28 december 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 23, anmärkning 2 till kapitel 33 samt texten till KN-nummer 3302, 3302 90 och 3302 90 90.

Produkten består av luktämnen i den mening som avses i anmärkning 2 till kapitel 33.

Även om produkten är avsedd att användas i djurfoder som en förblandning av aptitretande ämnen, har den kvar de väsentliga egenskaperna hos ursprungsmaterialet (luktämnen). Klassificering enligt nr 2309 som beredning som används vid utfodring av djur är därför utesluten i enlighet med anmärkning 1 till kapitel 23.

Eftersom produkten är att betrakta som en blandning av ett eller flera luktämnen kombinerade med en tillsatt bärsubstans omfattas den av nr 3302 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3302, första stycket, punkt 6).

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3302 90 90.


3302 90 90

Aromberedning
som består av oleoresin avcapsicum i hydrerat vegetabiliskt fett (mikroinkapsling) med hydroxipropylmetylcellulosa som bindemedel.

Produkten används inom djurfoderindustrin som aptitretande medel i kvantiteter på 12,5–50 g/1 000 kg foder för idisslare. Förordning 1272/2011, giltig från den 28 december 2011. 

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 23, anmärkning 2 till kapitel 33 samt texten till KN-nummer 3302, 3302 90 och 3302 90 90.

Produkten består av ett luktämne i den mening som avses i anmärkning 2 till kapitel 33.

Även om produkten är avsedd att användas i djurfoder som en förblandning av aptitretande ämnen, har den kvar de väsentliga egenskaperna hos ursprungsmaterialet (luktämne). Klassificering enligt nr 2309 som beredning som används vid utfodring av djur är därför utesluten i enlighet med anmärkning 1 till kapitel 23.

Eftersom produkten är att betrakta som en blandning av ett eller flera luktämnen kombinerade med en tillsatt bärsubstans omfattas den av nr 3302 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3302, första stycket, punkt 6).

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3302 90 90.

3302 90 90

Aromberedning
som består av en blandning av luktämnen (kanelaldehyd och eugenol) med kiseldioxid som bärsubstans, i cellulosa och metylcellulosa (mikroinkapsling).

Produkten används inom djurfoderindustrin som aptitretande medel i kvantiteter på 12,5–50 g/1 000 kg foder för mjölkkor. Förordning 1272/2011, giltig från den 28 december 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 23, anmärkning 2 till kapitel 33 samt texten till KN- nummer 3302, 3302 90 och 3302 90 90.

Produkterna består av luktämnen i den mening som avses i anmärkning 2 till kapitel 33.

Även om produkten är avsedd att användas i djurfoder som en förblandning av aptitretande ämnen, har den kvar de väsentliga egenskaperna hos ursprungsmaterialet (luktämnen).

Klassificering enligt nr 2309 som beredning som används vid utfodring av djur är därför utesluten i enlighet med anmärkning 1 till kapitel 23.

Eftersom produkten är att betrakta som en blandning av ett eller flera luktämnen kombinerade med en tillsatt bärsubstans omfattas den av nr 3302 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3302, första stycket, punkt 6).

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3302 90 90.

3302 90 90

En produkt (s.k. masterbatch) i form av termoplastpelletar bestående av


lavendelolja,

pepparmyntsolja,

citronellal,

natriumbensoat,

en polymer (etenvinylacetat (EVA) eller lågdensitetspolyeten (LDPE)).


Produkten används som råvara för tillsats av de eteriska oljorna under plastens omvandlingsprocess. Syftet är att hindra vissa djur från att bita i och skada färdiga plastprodukter. Förordning 2018/267, giltig från den 15 mars 2018.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 33 samt texten till KN-nummer 3302, 3302 90 och 3302 90 90.

Klassificering enligt nr 3901 är utesluten, eftersom polymerinnehållet i produkten (EVA eller LDPE) endast fungerar som en bärare av de eteriska oljorna.

De eteriska oljorna utgör huvudkomponenten och ger produkten dess huvudsakliga karaktär (dvs. har egenskaper som stöter bort gnagare, termiter och andra djur).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3302 90 90 som andra blandningar av lukt­ämnen samt blandningar på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som rå­varor inom industrin.
            

3303 00 10

Prover av parfymcreme på ett underlägg av reklamtrycksak. Förordning 840/92. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning 6, anmärkning 2 till kapitel 33 och texten till KN-nr 3303 00 och 3303 00 10.

3303 00 10

Litet kuvert, dimension cirka 4 × 50 mm, självhäftande, bestående av två värmeförseglade folier av en kombination av plast och aluminium, innehållande ett varuprov i gelform av en parfym. Parfymens namn är tryckt på kuvertet.

Folien kan lyftas så att parfymprovet frigörs i tillräcklig utsträckning för att ge doft då provet gnuggas på handlederna.

Produkten är inte avsedd för detaljhandeln. Den är avsedd att fästas på broschyrer, reklamblad, kort eller i tidskrifter på annonssidor med bild och textreklam för en viss parfym. Förordning nr 1440/2007, giltig fr.o.m. 2007-12-27.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till avdelning VI samt texten till KN-nr 3303 00 och 3303 00 10.

Produkten måste klassificeras som en parfym enligt undernr 3303 00 10 eftersom mängden parfym är tillräcklig för att ge doft till kroppen.

3304 10

Läppstiftspreparat, utgörande en rosafärgad, fet produkt bestående av ett flertal beståndsdelar samt avsedd att användas, med eller utan tillsats av parfym, för formning till läppstift. (NC 6, Annex F/8; IHSC 6, Annex F)

3304 99

Naturligt mineralvatten, i sprayburkar med övertryck åstadkommet av naturliga och neutrala gaser, avsett att användas för hudvård (genom utsprutning, vattenmassage etc). (NC 19, Annex E/11; IHSC 6, Annex F)

3304 99

Äkta vaselin i detaljhandelsförpackning (liten ask eller burk). På etiketten anges att vaselinet lindrar och förebygger söndersprucken hud och spruckna läppar, mindre sår, blöjutslag samt kan användas vid borttagande av ögon-make-up. HSC 13, Annex F/6.

3304 99 00

En sats bestående av en modell av ett människokranium i plast, med en längd av ungefär 10 cm, en bredd av 5 cm och en tjocklek av 0,5 cm. I de hål som föreställer mun, ögon och näsa är sminkprodukter i olika färger infogade, samt en pinne vars ändar består av skummaterial. Pinnen är avsedd att användas för att anbringa sminkprodukterna.

Satsen är förpackad för försäljning inom detaljhandeln. Förordning 1508/00. Giltig fr.o.m. 2000-08-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till avdelning VI, anmärkning 3 till kapitel 33 samt texten till KN-nummer 3304 och 3304 99 00.

Sminkpreparaten ger satsen dess huvudsakliga karaktär.

3304 99 00

En produkt bestående av 25 våtservetter av bondad duk med de ungefärliga måtten 15 × 20 cm per servett, placerade i en plastpåse för detaljhandelsförsäljning.
 
Våtservetterna är impregnerade med bland annat vatten, sojaolja, sötmandelolja (Prunus dulcis), cetylalkohol, xantangummi, parfym/doftämne, citronellol, geraniol, glycerin, tetranatrium-EDTA och dinatriumkokosamfodiacetat.
 
Enligt uppgift används produkten för borttagning av kosmetika och uppfriskning och rengöring av normal hud och blandade hudtyper. Förordning 385/2013, giltig från den 17 maj 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av  Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till avdelning VI, anmärkning 4 till kapitel 33 samt texten till KN-nummer 3304 och 3304 99 00.
 
Det ytaktiva ämnet (dinatriumkokosamfodiacetat) i produkten ger inte produkten dess huvudsakliga karaktär, eftersom det endast fungerar som emulgeringsmedel. Klassificering enligt nummer 3401 är därför utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 3401, undantag c).
 
Anmärkning 4 till kapitel 33 kan inte tillämpas eftersom produktens huvudsakliga funktion är hudvård. Klassificering enligt nummer 3307 är därför också utesluten.
 
Eftersom produkten används för borttagning av kosmetika och uppfriskning och rengöring av huden är den ett preparat för hudvård (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 3304).
 
Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3304 som preparat för hudvård.


3304 99 00

En produkt bestående av en färglös vätska i en liten cylindrisk behållare med volymen 2 ml, med en fin pensel fäst vid det löstagbara locket. Penseln är avsedd för applicering av vätskan.

Produkten är ett balsam för ögonfransar och är avsedd att användas för att fukta och ge näring åt dessa. Produkten hjälper till att förebygga att ögonfransarna blir sköra och bryts av, och förlänger ögonfransarnas tillväxtfas och därmed deras livslängd.

Produkten innehåller följande huvudbeståndsdelar:

Biotin

Deklordihydroxidifluoretylkloprostenlamid

Biotinoyltripeptid-1

Calendulaextrakt

Ginsengextrakt

Produkten saluförs i detaljhandeln i en pappask. Förordning 2020/1288, giltig från den 6 okober.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3304 och 3304 99 00.

Klassificering enligt nr 3305 är utesluten eftersom produkten är ett preparat som appliceras på hår på andra delar av människokroppen än skalpen (se även den förklarande anmärkningen till Harmoniserade systemet (FAHS) avseende nr 3305, uteslutningsanmärkning).

Eftersom produkten bidrar till att förbättra flexibilitet, fukthalt och glans betraktas den som ett preparat för skönhetsvård (se även FAHS, nr 3304, A.3). Därför är klassificering enligt nr 3307 som andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3304 99 00 som ett preparat för skönhetsvård.

3305 10

"Medicinskt schampo" i form av viskösa vätskor eller pastor, bestående av 2,5 viktprocent selendisulfid dispergerad i en lösning av rengöringsmedel, även oparfymerat, avsett för behandling av seborre och mjäll. (NC 37, Annex L/2; IHSC 6, Annex F)

3305 10

Schampo, innehållande 1,10% depalletrin (aktiv komponent), 4,40% piperonylbutoxid (synergist till den aktiva komponenten), anjoniska, nonjoniska och amfotera tensider, natriumbensoat (konserveringsmedel), citronsyra och vatten. Produkten är förpackad för detaljhandeln i plastflaska om 125 ml som i sin tur är förpackad i en pappkartong. Både flaska och kartong är märkta "schampo för behandling av huvudlöss" och med anvisning om att schampot används på samma sätt som andra schampon. HSC 24, Annex K/5

Tillämpning av allmän bestämmelse 1, anmärkning 1e) till kapitel 30, och anmärkning 3 till kapitel 33.

3305 10

Schampo, innehållande 2% ketokonazol (ett syntetiskt bredspektrum-medel mot svamp), natriumlaurylsulfat, dinatriummonolauryl-etersulfosuccinat, dietanolamid av kokosfettsyra, djurkollagen som hydrolyserats med laurdimonium, makrogol 120 metylglukosdioleat, parfym, imidurea, saltsyra, erytrosin och renat vatten. Produkten är förpackad i

(a) en kartong med 6 påsar (6 ml schampo per påse),
(b) en kartong med 12 påsar (6 ml schampo per påse), eller
(c) en plastbehållare (100 ml eller 60 ml schampo).

Produkten är märkt för behandling och förebyggande av infektioner där jästsvampen Pitysporium är inblandad, exempelvis pityriasis versicolor (lokal), seborreisk dermatit och pityriasis capitis (mjäll). Behandlings-intervallet och behandlingstiden varierar beroende på vilken typ av svampinfektion som behandlas. Produkten appliceras på hjässan på samma sätt som andra schampon. HSC 24, Annex K/5

Tillämpning av allmän bestämmelse 1, anmärkning 1e) till kapitel 30, och anmärkning 3 till kapitel 33.

3305 10

Schampogel för tvätt av babyhud och hår innehållande vatten, organiska ytaktiva ämnen, natriumklorid, doft, citronsyra, butylenglykol, växtextrakt och hjälpämnen. Produkten är förpackad i en 500 ml flaska för försäljning i detaljhandeln. (HSC 69, Annex P/5)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 1c till kapitel 34) och 6.

3305 10

Schampogel för tvätt av hår och hud innehållande vatten, organiska ytaktiva ämnen, glycerin, växtextrakt, magnesiumsulfat, zinkglukonat, butylenglykol, natriumklorid, citronsyra, alkohol, doft, aromatiska ämnen och hjälpämnen.
Produkten är förpackad i en 250 ml flaska för försäljning i detaljhandeln. (HSC 69, Annex P/5)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 1c till kapitel 34) och 6.

3305 10

Badprodukt för användning som schampo, gel och badskum innehållande vatten, organiska ytaktiva ämnen, natriumklorid, propylenglykol, glycerin, växtextrakt, citronsyra, doft, citronellol och hjälpämnen. Produkten är förpackad i en 300 ml flaska för försäljning i detaljhandeln. (HSC 69, Annex P/5)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 1c till kapitel 34) och 6.

3306 10

Preparat i form av en pasta bestående av 2,2 % fri fluoridjon (från natriumfluorid), 0,1 M fosfat, omkristalliserad kaolinit, aromämne och utspädningsmedel samt avsett att användas enbart av tandläkare för profylaktisk behandling mot karies samt för rengöring och polering av tänderna. (NC 40, Annex L/9; IHSC 6, Annex F)

3306 10

Preparat i form av en pasta bestående av växtessens 1,5 g, kiseldioxid 55 g, tymol 0,25 g samt utspädningsmedel upp till 100 g, avsedd att användas av tandläkare för avlägsnande av tandsten samt för putsning av fyllningar. (NC 40, Annex L/9; IHSC 6, Annex F)

3306 10 00

Preparat antingen i form av en med mynta eller anis smaksatt massa eller i form av en med mynta smaksatt gel, med följande sammansättning:

dinatriumfluorofosfat 0,760 g
natriumfluorid 0,3315 g (250 mg aktiv fluorid per 100 g)
natriumbensoat 4 g hjälpämne, tillräcklig mängd för 100 g

Denna beredning, används som tandkräm, och saluförs i förpackningar med en volym av 50, 75 eller 125 ml. Förordning 4/97. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 e till kapitel 30 samt texten till KN-nr 3306 och 3306 10 00.

3306 90

Antiseptisk lösning, bestående av bl.a. borsyra, tymol, eukalyptol och bensoesyra, avsedd att underlätta vid tand- och munhygien, förhindra dålig andedräkt och motverka plackbeläggning. Lösningen har endast underordnade terapeutiska eller profylaktiska egenskaper. HSC 5, Annex F/6.

3306 90

Anti-plackpreparat, i flytande form, avsedd att ta bort plack (tandbeläggningar) från tänderna och ge dem glans. Preparatet användes genom sköljning av munnen före tandborstningen. HSC 11, Annex F/3.

3306 90 00

Produkt, detaljhandelsförpackad i sprejflaskor med en volym av 30 ml och med en alkoholhalt av 20 volymprocent, med följande innehåll:

Hydroalkoholextrakt av propolis - 86,75 %.

Honung - 13 %.

Naturliga smaktillsatser (citron) - 0,1 %.

Xanthangummi - 0,1 %.

Eterisk citronolja (Citrus limonum) - 0,05 %.


Produkten är förpackad som munsprej för munhygien. Den sprejas direkt i munnen. Förordning nr 1114/2006, giltig fr.o.m. 2006-08-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till avdelning VI, anmärkning 3 till kapitel 33 samt texten till KN-nummer 3306 och 3306 90 00.

Produkten föreligger i en form speciellt avsedd för munhygien (se de förklarande anmärkningarna till HS 33-kapitlet. Allmänna anvisningar fjärde stycket punkt b).

3307 90

Steril koksaltlösning (0,9 %) utan konserveringsmedel, rekommenderad för spädbarn, andra barn och vuxna för att droppas i näshåla eller ögon, för sköljning av näshåla eller ögon samt för ögonbad. Varan är förpackad i askar med 12 plastpipetter om vardera 5 ml. HSC 40, Annex P/5

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

3307 90

Fysiologisk, steriliserad och mikrodiffunderad havsvattenlösning, naturligt rik på mineralsalter och marina spårämnen. Det är en isoton lösning som består av 31,82 % havsvatten utan konserveringsmedel, med en inert drivgas (kväve), i en 100 ml sprejburk av metall med ett munstycke upptill, förpackad i en pappask. Varan rekommenderas för spädbarn, andra barn och vuxna för daglig sköljning av näshålan, för att fukta torra näshålor eller som komplement vid behandlingar av öron- näs- och halssjukdomar. HSC 40, Annex P/5

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

3307 90

Provförpackning för doftpreparat innehållande eteriska oljor, bestående av två hoplimmade lager av genomskinlig polyesterfilm. Bottenlagrets ena sida är självhäftande och förstärkt med papper som ska ge stadga. Varan innehåller doftande eteriska oljor mellan de två lagren av film, vilka man kan dra isär och återförsluta upp till 25 gånger för att frigöra doftprov. De doftande eteriska oljorna är i sig inga parfymer, och efterliknar bara doften på den parfym som annonsen avser.
 
Varan kan på utsidan ha tryckt reklammaterial och specifikationer om dess användning (exempelvis Eau De Toilette, Tonic Body Lotion, deodorant). Den är avsedd att fästas på en tidningssida eller ett löst blad i en tidning, där den ska fungera som en del av en annons. HSC45, O/14

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 till avdelning VI och anmärkning 4 till kapitel 33) och 6.
 

Figur: Provförpackning för doftpreparat innehållande eteriska oljor enligt HSC45, O/14

3307 90 00

En produkt i flytande form för försäljning i detaljhandeln i flaskor innehållande 200 ml, 500 ml eller 1 000 ml. 

Produkten består av
— natriumklorid (0,9 %),
— sterilt vatten.
 
Varje flaska är försedd med en ergonomisk ögonkopp, ett dammskydd och är avsedd  för engångsbruk.

Enligt etiketten används produkten för att skölja ögonen vid en olycka så att främmande föremål och kemikalier avlägsnas. Förordning 766/2014, giltig från den 5 augusti 2014.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till avdelning VI, anmärkning 3 till kapitel 33 samt texten till KN-nummer 3307 och 3307 90 00.

Produkten anses vara ett skönhets- eller kroppsvårdsmedel eftersom den är lämplig för användning som skönhets- eller kroppsvårdsmedel och föreligger i förpackningar av sådana slag som säljs i detaljhandeln. Klassificering enligt kapitel 25 eller kapitel 30 är därför utesluten (se anmärkning 2 d till kapitel 25 och anmärkning 1 e till kapitel 30).

Produkten ska därför klassificeras enligt nr 3307 som andra skönhets- och kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

3307 90 00

En produkt i flytande form för försäljning i detaljhandeln i flaskor innehållande 200 ml eller 1 000 ml. 

Produkten består av
— dinatriumfosfat (1–5 %),
— kaliumfosfat (1 %),
— sterilt vatten.
 
Varje flaska är försedd med en ergonomisk ögonkopp, ett dammskydd och är avsedd för engångsbruk.
 
Enligt etiketten används produkten för att skölja ögonen vid en olycka så att syror och baser neutraliseras i ögonen. Förordning 766/2014, giltig från den  5 augusti 2014.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till avdelning VI, anmärkning 3 till kapitel 33 samt texten till KN-nummer 3307 och 3307 90 00.

Klassificering enligt nr 2835 som fosfater är utesluten (se anmärkning 1 till kapitel 28) eftersom produkten inte är en isolerad kemiskt definierad förening.

Produkten anses vara ett skönhets- eller kroppsvårdsmedel eftersom den är lämplig för användning som skönhets- eller kroppsvårdsmedel och föreligger i förpackningar av sådana slag som säljs i detaljhandeln. Klassificering enligt kapitel 30 är därför utesluten (se anmärkning 1 e till kapitel 30).

Produkten ska därför klassificeras enligt nr 3307 som andra skönhets- och  kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

3307 90 00 (Classification statement)

Statement on the classification of vaginal lubricant gels

The Committee concluded that:

A water-based vaginal lubrication gel
, consisting of a blend of hydroxyethylcellulose, propylene glycol, sodium hydroxide, water and preservative, put up for retail sale in 50 ml bottles, having hydrating and lubricating properties and designed to facilitate sexual intercourse by protecting and preserving the external and internal genital organs (vulva and vagina) from irritation, is to be classified in heading 3307 (CN code 3307 90 00).

Although the product is similar in composition to products of heading 3006 designed to be used in particular in human medicine as a lubricant, the product is not a pharmaceutical preparation of the kind mentioned in Note 4 (ij) to Chapter 30.

The product has little in common with the lubricating preparations for industry covered by heading 3403, therefore classification in Chapter 33 is more specific than under heading 3403.

Classification under the residual heading 3824 (chemical preparations of the chemical or allied industries not elsewhere specified or included) is only applicable when all other headings have been excluded.

As the preparation also contains hydrating substances, it hydrates as well as lubricates. It thus constitutes a preparation to protect and preserve the external and internal female genital organs, given that it prevents irritation of the vulva and the vaginal wall. Therefore it constitutes a cosmetic preparation of Chapter 33.

The use of the lubricant is not limited solely to the vulva, since its main function is to facilitate the entry and smooth movement of the penis (with or without a condom) or other object within the vagina. So although it is applied to the external female genitals, its main purpose is to prevent pain and irritation of the internal genital organ.

The preparation can not be regarded as a preparation for the care of the skin as it is a preparation to protect and preserve the external and internal female genital organs, given that it prevents irritation of the vulva and the vaginal wall, consequently heading 3304 is excluded and heading 3307 should be applied.

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2 to Section VI, Note 3 to Chapter 33 and the wording of CN codes 3307 and 3307 90 00. (CCC62) 2011-06-16
 
3307 90 00

Engångsservett av bondad duk med en storlek på cirka 15 cm x 20 cm, individuellt förpackade i plastpåsar för försäljning i detaljhandeln.

Engångsservetterna har impregnerats med

vatten (98,32 %),

propylenglykol (1 %),

parfym (0,3 %),

tetranatrium-EDTA (0,2 %),

extrakt av aloe vera (0,1 %),

bronopol (0,05 %),

citronsyra (0,02 %),

en blandning av metylkloroisotiazolinon och metylisotiazolinon (0,01 %).


Enligt den information som lämnats används produkten som en uppfriskande engångsservett. Förordning 1172/2012, giltig från den 31 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till avdelning VI, anmärkning 4 till kapitel 33 samt texten till KN-nummer 3307 och 3307 90 00.

Eftersom produkten inte innehåller tvål, såpa eller annat rengöringsmedel är klassificering enligt nummer 3401 utesluten (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3401 undantag c).

Eftersom produkten används som en uppfriskande engångsservett snarare än för hudvård, och innehåller parfym, är klassificering enligt nummer 3304 utesluten.

Även om produkten innehåller en liten mängd extrakt av aloe vera, som har en hudvårdande funktion, ger detta inte produkten dess huvudsakliga karaktär.

Produkten uppfyller villkoren i anmärkning 4 till kapitel 33 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3307, punkt V.5).

Produkten ska därför klassificeras enligt nr 3307 som andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

3307 90 00

En produkt i form av en kräm förpackad för försäljning i detaljhandeln i en plastburk med ett innehåll av 227 g.

Produkten består av vatten, fettsyrasester, dimetikon, vegetabilisk olja, emulgeringsmedel, glycerin, aromer, konserveringsmedel, förtjockningsmedel och färgämnen.

Produktens förpackning kan inte anses utgöra en förpackning av sådant slag som säljs i detaljhandeln för hudvård eftersom produkten främst är avsedd att användas för sensuell massage och stimulans. Förordning 2015/1722, giltig från den 18 oktober 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till kapitel 33 samt texten till KN-nummer 3307 och 3307 90 00.

Produkten motsvarar inte beskrivningen av preparat för hudvård enligt KN-nummer 3304 eftersom den inte föreligger i förpackningar av sådant slag som säljs i detaljhandeln för hudvård (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet [FAHS] beträffande nr 3304, A.3).

Produkten är lämplig för användning som ett annat kosmetiskt preparat och föreligger i förpackningar av sådana slag som säljs i detaljhandeln för sådan användning (se anmärkning 3 till kapitel 33 och de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 33, allmänna anvisningar, fjärde stycket led a).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3307 90 00 som andra  kosmetiska preparat.

3307 90 00

En plastring med en ytterdiameter på cirka 4 cm och en innerdiameter på cirka 2 cm. Ringen har två små öppningar på ovansidan och undersidan. Det innehåller en remsa av bondad duk som är impregnerad med luktämnen.

Produkten placeras i munstycket på särskilda dryckesflaskor för att aromatisera den omgivningsluft som andas in samtidigt som vatten dricks genom munstycket. Den aromatiserade luften uppfattas retronasalt (dvs. från insidan av munhålan), vilket ger konsumenten intrycket av en smaksatt dryck.

Produkten finns tillgänglig med olika doftämnen och är förpackad i påsar av aluminiumkompositfolie för försäljning i detaljhandeln som aromkapslar för framställning av doft. Förordning 2022/2259, giltig från den 8 december 2022.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 33 samt texten till KN-nummer 3307 och 3307 90 00 .

Produkten är varken av det slag som används som råvaror inom industrin eller en beredning av ett slag som används för framställning av drycker. Produkten tillför inte någon arom till vätskan, vilket innebär att den inte ger själva drycken någon doft. Därför är klassificering enligt nr 3302 utesluten.

Produkten är utformad för att aromatisera luft som andas in tillsammans med vattnet från dryckesflaskan. Det innehåller en remsa av bondad duk som för detta ändamål är impregnerad med parfymeringsmedel i den mening som avses i anmärkning 4 till kapitel 33 (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 3307 , punkt V.5).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3307 90 00 som andra parfymeringsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

 

Bild: Klassificering enligt 3307 90 00. Bilden återges endast i informationssyfte.

 

Kap 34

3401 11 00

Steriliserade engångsservetter av bondad duk, förpackade i en plastpåse för försäljning i detaljhandeln.

Engångsservetterna har impregnerats med, bland andra ingredienser demineraliserat vatten, rengöringsmedel och rengörande hudvårdsmedel.

Produkten är fri från alkohol.

Enligt de uppgifter som lämnats är produkten avsedd för hand- och ansiktstvätt. Förordning 1145/2012, giltig från den 25 december 2012

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3401 och 3401 11 00.

Eftersom engångsservetterna är impregnerade med rengöringsmedel som ger produkten dess huvudsakliga karaktär är klassificering enligt nummer 3304 och 3307 utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt nr 3401 som bondad duk, impregnerad, överdragen eller belagd med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3401, punkt IV).

3401 30
 
Statement on the classification of bath and shower gel put up in plastic receptacles in the form of animal figures

The Committee concluded that:

A bath and shower gel
packaged in a plastic container in the form of an animal figurine, put up for retail sale, is to be classified in heading 3401 (CN code 3401 30 00).

The product is presented in liquid form and contains surface-active agents. The container has a height of about 23 cm and a base with a width of about 15 cm.

Classification is determined by General Rules 1, 5(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and the wording of CN codes 3401 and 3401 30 00. See also HSEN to heading 3401, point III.

While having the appearance of an animal figurine, the container is of a kind normally used for packing bath and shower gel and is classified together with  the liquid product.

The product does not have the character of a toy of Chapter 95. (CCC 7)

Figure: Bath gel CN code 3401 30 00


3401 30

Beredningar, organiskt ytaktiva, inte innehållande tvål men ibland omnämnda som "flytande tvål", i form av vätska eller kräm i detaljhandelsförpackning, för rengöring av huden. HSC 20, Annex IJ 12.

3401 30

En vitfärgad kräm föreliggande för försäljning i för detaljhandeln i en plastflaska (150 ml), innehållande organiska ytaktiva ämnen för tvätt och mjukgörande av huden. Krämen appliceras på huden och sköljs sedan bort med vatten.

De ytaktiva ämnena i produkten är dinatriumkokoamfodiacetat och PEG-100-stearat. (HSC 61, Annex M/19)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

3401 30

En klar brunfärgad gel, med bruna korn av fint malda valnötsskal, föreliggande för försäljning i detaljhandeln i en plastflaska (250 ml) innehållande organiska ytaktiva ämnen för tvätt och exfoliering av huden. Gelen appliceras på huden och sköljs därefter bort med vatten.

De ytaktiva ämnena i produkten är natrium C14-16-olefinsulfonat, ammoniumlauretsulfat, kokosamidopropylbetain, natriummetyloleoyltaurat och PEG/PPG-18/18-dimetikon. (HSC 61, Annex M/19)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

3401 30 00

Ytaktiv beredning för rengöring av huden och håret, i form av en gel.
Produkten innehåller, i liknande proportioner, särskilda komponenter för rengöring av huden och håret.

Produkten är förpackad i en plastflaska som innehåller 300 ml för försäljning i detaljhandeln. Förordning 761/2014, giltig från den 4 augusti 2014. Upphör att gälla den 23 januari 2023, enligt förordning 2023/2.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3401 och 3401 30 00.

 
Produkten är en beredning för rengöring av både håret (nummer 3305) och huden (nummer 3401). På grund av dess objektiva kännetecken är det inte möjligt att avgöra vilken beståndsdel som ger produkten dess huvudsakliga karaktär.
 
Enligt den allmänna bestämmelsen 3 c ska produkten klassificeras under det sista numret i nummerordningen, dvs. nummer 3401, som en beredning för rengöring av huden för försäljning i detaljhandeln.

3402 31

Dodecylbensensulfonsyror, avsedda att användas på grund av sina ytaktiva egenskaper, antingen efter neutralisering eller direkt, vid elmetallisering, betning, avrostning, avfettning, flotation, emulsionspolymerisation etc. (NC 10, Annex EI/20; IHSC 6, annex F, ändrad HSC67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3402 42

Polyoler med karaktär av nonjonaktiva vätmedel, använda som sådana men också för tillverkning av uretanskumplast. (NC 6, Annex AI/3; IHSC 6, Annex F, ändrad HSC67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3402 42

Polyoler med karaktär av nonjonaktiva vätmedel, framställda genom successiv addition av propylen- och etylenoxider till etylendiamin samt avsedda att användas både som vätmedel och för tillverkning av uretanskumplast. (NC 6, Annex AI/3; IHSC 6, Annex F, ändrad HSC67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3402 50

Preparat i vätskeform bestående av natriumhypoklorit, natriumklorid, natriumhydroxid, aminoxid, natriumlaurat, parfym, kisel, färgämne och vatten, i detaljhandelsförpackning och som vanligen används som rengörings- och desinfektionsmedel i toaletter, tvättställ etc. (HSC 16, Annex L 29, ändrad HSC67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3402 90

Ytaktivt preparat, bestående av en alkyltrimetylammoniumklorid (kemiskt definierad) löst i isopropanol samt avsett att användas speciellt vid tillverkning av skumgummi. (NC 20, Annex B/C/12; IHSC 6, Annex F)

3404 90

Hydrerad och texturerad jojobafröolja (Simmondsia chinensis) i form av fasta vaxpärlor, ungefär 0,15¬–1 mm i diameter. Pärlorna ska användas som skrubbpartiklar i hudvårdsprodukter och kosmetiska preparat. HSC 44, Annex  K/10

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.


3404 90

Monoglycerider framställda av fullständigt hydrerad, ätbar palmolja.
Efter förestring av råmaterialet passerar det genom en destillationsprocess där koncentrerade monoglycerider erhålls. Produkten koncentreras enligt följande specifikation: min. 90 % monoglycerider, jodtal max. 2 %, fri glycerol max. 1 %, syravärde max. 3 %, smältpunkt ca. 63 ºC, transfettsyror < 1 %.

Produkten uppfyller karaktärskriterierna för konstgjorda vaxer som avses i de förklarande anmärkningarna till nr 3404.

Produkten presenteras i 25 kg påsar. Den används ofta i bagerier, vid tillverkning av margarin, vitmedel till kaffe, pasta- och potatisprodukter, godis och kola, vispmedel och jordnötssmör. (HSC 68, Annex K/12).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Monoglycerider klassificerad enligt nummer 3404 90.


3404 90 00

En produkt i form av fint vitt–gulaktigt pulver förpackat i 25-kilos säckar, tillverkat av hydrerad vegetabilisk olja med tillsats av mono- och diglycerider av en annan vegetabilisk olja. De tillsatta mono- och diglyceriderna av en annan vegetabilisk olja utgör 10 % av vikten.

Produkten saluförs för att användas som emulgeringsmedel i livsmedelsindustrin.

Droppunkten är 58 °C och viskositeten vid 68 °C är mindre än 1 Pa.s. Förordning 2015/181, giltig från den 27 februari 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 till kapitel 34 samt texten till KN-nummer 3404 och 3404 90 00.

Klassificering enligt nr 1516 är utesluten eftersom andra ingredienser är tillsatta (10 % mono- och diglycerider av fettsyror).

Klassificering enligt nr 1517 är också utesluten, eftersom produkten har en vaxkaraktär som inte omfattas av nr 1517.

Produkten är en kemiskt framställd organisk produkt med vaxkaraktär som inte är vattenlöslig (se anmärkning 5 till kapitel 34) och som även uppfyller kriterierna för ett konstgjort vax (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 3404, särskilt bokstav A).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3404 90 00 som andra konstgjorda vaxer och beredda vaxer.

3404 90 00

En produkt i form av små vita vaxkulor med en diameter av cirka 1 mm framställda av raffinerad palmolja.

Produkten består av:

Hydrogenerat fast palmstearin.

Ohydrogenerat fast palmstearin

Optiskt vitmedel (ca 0,01 viktprocent).


Palmstearin framställt av palmolja genomgår en etappvis fraktionering och det fasta stearinet (den fasta fraktionen) skiljs från det flytande stearinet. En del av det fasta stearinet genomgår en hydrogenering och blandas med den ohydrogenerade delen av det fasta stearinet och med det optiska vitmedlet. Därefter genomgår den framställda produkten en granuleringsprocess.

Produkten har vaxkaraktär och används som utgångsmaterial för att tillverka ljus.

Droppunkten är 59,2 ± 0,5 °C och viskositeten, mätt med en roterande viskometer, överstiger inte 10 Pa.s vid 10 °C över droppunkten.

Produkten är förpackad i påsar om 25 kg.
Förordning 2017/1268, giltig från den 3 augusti 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 första stycket led a till kapitel 34 samt texten till KN-nummer 3404  och 3404 90 00 .

Klassificering enligt nummer 1516  är utesluten eftersom produkten är en blandning av hydrogenerat fast stearin och ohydrogenerat fast stearin. Produkten har beretts utöver tillämpningsområdet för KN-nummer 1516 , och är varken en olja eller fett. Dessutom innebär förekomsten av optiska vitmedel att produkten utesluts från KN-nummer 1516 .

Klassificering enligt nr 1517  är utesluten, eftersom produkten inte är en ätlig blandning eller preparat som omfattas av nr 1517 .

Klassificering enligt nummer 1521  är utesluten eftersom produkten huvudsakligen består av palmstearin som är en triglycerid.

I enlighet med anmärkning 5 första stycket led a till kapitel 34 omfattas kemiskt framställda organiska produkter med vaxkaraktär, även vattenlösliga, av nr 3404 . Produkten uppfyller även kriterierna för ett konstgjort vax (se även de Förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 3404 , bokstav A).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3404 90 00  som andra konstgjorda vaxer och beredda vaxer.

Kap 35

3502 20 91

Vassleproteinisolat, i pulverform, innehållande mer än 90 viktprocent protein, beräknat på torrsubstansen. Produkten framställs genom mikrofiltrering av vassle.

Produkten har följande proteinprofil:
— beta-laktoglobulin, 50–60 %
— alfa-laktalbumin, 10–25 %
— immunoglobulin, 5–7%
— glykopeptider, cirka 20 %
Laktos- och fetthalten är lägre än 1 %.

Produkten kan innehålla små mängder lecitin när detta använts som vätmedel vid framställningen.

Varan är avsedd för human konsumtion. Förordning nr 1989/04, giltig fr.o.m. 2004-12-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 b till kapitel 4 och av texten till KN-nummer 3502, 3502 20 och 3502 20 91.

Produkten anses utgöra ett koncentrat av två eller flera vassleproteiner i den mening som avses i HS-nummer 3502 och kan således inte anses utgöra ett isolat av laktoglobuliner enligt HS-nummer 3504.

3504 00

Koncentrerad mjölkproteinberedning som består av 92 viktprocent mjölkprotein (77% kasein och 15% vassleprotein) beräknat på torrsubstansen, fett (mindre än 1,5%), aska (mindre än 4,5%) och vatten (mindre än 6%). Varan används för proteinberikning av olika livsmedelsberedningar. HSC 41, Annex N/21.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1.

3504 00

Mjölkproteinkoncentrat
som framställs direkt från mjölkprotein genom membranseparation. Produkten består av 86 viktprocent mjölkprotein (80 % kasein och 20 % vassleprotein) räknat på torrsubstansen, aska (7,4 %), vatten (5,1 %), laktosrester (1 %) och fett (0,5 %). Den används för att framställa mjölkprodukter. HSC 44, Annex K/11
Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1.

3504 00 90

Produkt i form av pulver med följande sammansättning (viktprocent):

– protein

92

– – kollagenhalt:

65

– fukt

4

– aska (550 °C)

4


Produkten, som är löslig i vatten, är tillverkad av hydrolyserade ben. Den används till att binda vatten i t.ex. köttprodukter. Förordning 55/2003. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 3504 00 och 3504 00 90.

Med hänsyn till att produkten tillverkas av ben och till dess sammansättning kan den inte anses utgöra ett extrakt av kött enligt nummer 1603. Den kan med tanke på dess kollagen- och askhalt inte heller anses utgöra ett gelatin enligt nummer 3503.

På grund av dess höga proteinhalt har produkten karakteristiska egenskaper för ett proteinisolat enligt nummer 3504.

3504 00 90

Produkt bestående av 20 μg till 5 mg rekombinant humant glykoprotein (laminin) i en vattenhaltig lagringsbuffert.
 
Produkten är avsedd att användas för ytbehandling av cellodlingskärl. Den används som matris för odling av stamceller genom att förbättra odlingskärlens yta som cellerna kan fästa vid.

Produkten ger inte näring till stamcellerna och ska användas i kombination med närsubstrat för att bevara eller odla stamceller. Förordning 386/2013, giltig från den 17 maj.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3504 00 och 3504 00 90.

Eftersom produkten endast används som matris för odling av stamceller och ska användas i kombination med ett närsubstrat kan den inte betraktas som beredda närsubstrat för odling enligt nr 3821 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3821, undantag).

Klassificeringen av produkten enligt nr 3822 är utesluten, eftersom den inte används för bedömning av fysiska, biofysiska eller biokemiska processer eller i analytiska reaktioner (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3822, första stycket).
 
Lamininer är andra proteinämnen enligt nr 3504, inte inbegripna i andra tulltaxenummer med mera specificerad varubeskrivning (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3504, B).
 
Produkten ska därför klassificeras som andra proteinämnen enligt nr 3504.

3505 10

Amfoter majsstärkelse, baserad på en katjonaktiv majsstärkelse med amin-funktionalitet med en tillsats av en specifik mängd fosfat. Produkten innehåller, i viktprocent, fosfor (0,3872 %) och kisel (0,000392 %). En del av den tillsatta fosfaten reagerar med och är bunden till stärkelsen för att ge en anjonaktiv substituent till den katjonaktiva modifierade stärkelsen. En del av den tillsatta fosfaten är fortsatt obunden i den resulterande produkten. Både de anjonaktiva grupperna och den obundna fosfaten ger en specifik funktion till slutprodukten då den används i papperstillverkningsprocessen. Produkten är av ett slag som används i sura papperstillverkningsprocesser, där höga halter av alun tillsätts till våtändan på pappersmaskinen. HSC 32, Annex L/4

Tillämpning av allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3505 10

Katjonaktiv majsstärkelse, med tillsats av en skumdämpare (0,185 viktprocent). Produkten är avsedd för användning i papperstillverkningsindustrin, för att appliceras vid limpressen eller glättstapeln som ett ytlimningsmedel. HSC 32. Annex L/4

Tillämpning av allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3505 10 50

Produkt erhållen endast genom företring av stärkelse med epiklorhydrin och natriummonokloracetat i närvaro av natrimhydroxid, med följande kännetecken:

Utseende

vitt, smuligt pulver

Torrsubstans

92,8 %

Aska (vid 600 °C)

15,1 %

Askan innehåller

natrium- och kloridjoner

Löslighet

löslig i vatten till grumlig lösning, sväller märkbart

Lösningens pH

11,6

Mikroskopisk bild

stärkelsetyp, okänd

Jodprov

mörkblå

Papperskromatografi

positiv för stärkelseeter

IR-spektrum

typiska band för karboxymetyl- grupper


Förordning 316/91.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 3505, 3505 10 samt 3505 10 50.

3506 10

Gänglåsning (”Thread locker”)
, en ljusblå vätska förpackad i plastflaskor om 50 ml med doseringspip. Den används för att täta och foga samman delar som kan behöva tas isär vid ett senare tillfälle. Produkten är en blandning av polyglykoldimetakrylat, polyglykoldioktanoat, sackarin, kumenhydroperoxid, polyvinylacetat och kiseldioxid. HSC 43, Annex P/12

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3506 10 00

Lim bestående av

etylcyanoakrylat,
kiseldioxid,
polymetylmetakrylat,
kalixarener,
hydrokinon,
triglycerider.

Limmet är avsett att fästa konstgjorda naglar av plast på de naturliga naglarna. Det har lång torktid för att göra det möjligt att forma den konstgjorda nageln.

Limmet är förpackat i tuber med små öppningar och kan på så vis appliceras lätt och precist. Nettovikten är på högst 1 kg. Förordning nr 1417/2007, giltig fr.o.m. 2007-12-24.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3506 och 3506 10 00.

Produkten anses inte utgöra preparat för manikyr eller pedikyr enligt nr 3304.

Produkten utgör ett lim eller klister enligt nr 3506.

3507 90 90

Blandning av enzymer stabiliserade på bärare (vetemjöl), i granulerad form och innehållande 2 500 enheter xylanas och 800 enheter proteas per gram. Produkten kan bland annat användas som tillsats i djurfoder (ungefärlig proportion 1 till 1 000) i syfte att förbättra näringsverkan hos detta genom att göra det mer lättsmält. Förordning 645/2001. Giltig fr.o.m. 2001-04-20.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 3507, 3507 90 och 3507 90 90.

Produktens klassificering grundas på dess innehåll av aktiva ämnen. Enzymer, i egenskap av proteiner enligt kapitel 35, är uteslutna från nr 2309 (se de förklarande anmärkningarna till HS-nr 2309, uteslutning h).

Bäraren används inte på grund av sina näringsmässiga egenskaper, utan på grund av egenskaper som möjliggör absorbering av väsentlig mängd enzymer och stabilisering av dessa vid hög temperatur.

3507 90 90

Deoxiribonukleas-enzym, med en aktivitet på 10 000 till 25 000 enheter/mg, i lagringsbuffert (vattenlösning) med pH 6,5.
 
Varan säljs i detaljhandeln för laboratoriebruk, vid tillämpning av omvänt-transkriptas-polymeras-kedjereaktionen (RT-PCR). Förordning 884/2011, giltig från den 26 september.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3507, 3507 90 och 3507 90 90.

Varans beredningsform gör att enzymaktiviteten bibehålls under lagring. Varan innehåller alltså inte några ämnen som gör det möjligt att utföra en detektionsreaktion, förutom själva enzymet.
 
Klassificering enligt nr 3822 som ett reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk är därför uteslutet.
 
Med tanke på varans sammansättning bör den betraktas som ett enzympreparat enligt nr 3507.
 
Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3507 90 90 under andra enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Kap 36

3602 00

Berett sprängämne, bestående av kompakta och väldigt rena (icke-porösa), vita granuler av hög kvalitet, innehållande: ammoniumnitrat: minst 98 % (med ett kväveinnehåll om minst 34 %), magnesiumnitrat: 1,0-1,6 % och brännbart material: högst 0,2 %.

Produkten är emulgerad i inerta mineraloljor och är avsedd att användas som sprängämne.

Den är förpackad i säckar om 1250 kg. (HSC 60, Annex M/11)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1.


3602 00

Berett sprängämne, bestående av vita, porösa granuler, innehållande: ammoniumnitrat: minst 98 % (med ett kväveinnehåll om minst 34 %), brännbart material: högst 0,2 % och ett drageringsmedel: högst 0,1 %.

Produkten är ett utgångsmaterial vid tillverkning av ANFO (ammonium nitrate fuel oil) vilken används som civilt sprängämne (i gruvindustrin eller annan civil industri).

Den är förpackad i säckar om 1250 kg. (HSC 60, Annex M/11)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1.

3602 00 00

En produkt som består av lättrinnande porösa korn främst baserade på ammoniumnitrat med följande sammansättning (i viktprocent):

ammoniumnitrat > 99,4

(totalkväve > 34,5)

anjonisk polymer 0,28

drageringsmedel 0,08


Kornens oljeabsorption är > 10 viktprocent.

Kornen har en bulkdensitet på 0,72 g/cm3. Förordning 2020/1317, giltig från den 13 oktober 2020.

Motivering:

Klassificering på grundval av den allmänna bestämmelsen 1 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3602 00 00.

Den anjoniska polymeren tillsätts för att ge produkten lägre densitet och högre oljeabsorptionskapacitet, vilka är viktiga egenskaper som gör de porösa kornen bättre lämpade som grundmaterial för tillverkning av ANFO-sprängämnen (Ammonium Nitrate Fuel Oil).

Ytbehandlingen av de porösa kornen genom dragering görs för att stabilisera ammoniumnitratet och därigenom undvika oönskad vattenabsorption som skulle kunna underminera/minska kapaciteten att absorbera brännolja, vilket är en av de väsentliga egenskaperna hos ett effektivt ANFO-sprängämne.

På grundval av dess objektiva egenskaper kan produkten därför identifieras som ett berett sprängämne enligt nr 3602 (se även klassificeringsuttalande 3602.00/2 till Harmoniserade systemet).

Klassificering enligt nr 3102 är utesluten eftersom produkten specifikt har beretts och formulerats för att användas som ett grundmaterial för sprängämnen. Varken den anjoniska polymeren eller drageringen är tekniskt relevanta för användning som gödselmedel. Villkoren i anmärkning 2 till kapitel 31 är därför inte uppfyllda.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3602 00 00 som beredda sprängämnen, andra än krut.

3602 00 00

En produkt som består av lättrinnande porösa korn främst baserade på ammoniumnitrat med följande sammansättning (i viktprocent):

ammoniumnitrat > 99

(totalkväve > 34,5)

magnesiumnitrat 0,4

blandning av diammoniumfosfat, ammoniumsulfat och borsyra 0,06

drageringsmedel 0,08


Kornens oljeabsorption är > 7 viktprocent. Kornen har en bulkdensitet på 0,80 g/cm3. Förordning 2020/1317, giltig från den 13 oktober 2020.

Motivering:

Klassificering på grundval av den allmänna bestämmelsen 1 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3602 00 00.

Blandningen av diammoniumfosfat, ammoniumsulfat och borsyra tillsätts för att ge produkten lägre densitet och högre oljeabsorptionskapacitet, vilka är viktiga egenskaper som gör de porösa kornen bättre lämpade som grundmaterial för tillverkning av ANFO-sprängämnen.

Ytbehandlingen av de porösa kornen genom dragering görs för att stabilisera ammoniumnitratet och därigenom undvika oönskad vattenabsorption som skulle kunna underminera/minska kapaciteten att absorbera brännolja, vilket är en av de väsentliga egenskaperna hos ett effektivt ANFO-sprängämne.

På grundval av dess objektiva egenskaper kan produkten därför identifieras som ett berett sprängämne enligt nr 3602 (se även klassificeringsuttalande 3602.00/1 till Harmoniserade systemet).

Klassificering enligt nr 3102 är utesluten eftersom produkten specifikt har beretts och formulerats för att användas som ett grundmaterial för sprängämnen. Varken de olika tillsatserna eller drageringen är tekniskt relevanta för användning av detta beredda ammoniumnitrat som gödselmedel. Villkoren i anmärkning 2 till kapitel 31 är därför inte uppfyllda.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3602 00 00 som beredda sprängämnen, andra än krut.

3606 90 90

  1. Träkol impregnerat med ett tungt (vaxigt) kolväte, och där kolvätet utgör cirka 25 % massprocent av totalvikten, och
  2. Briketter av träkol sammanhållna med ett bindemedel och innehållande natriumnitrat. Dessa varor används som bränsle till utomhusgrillar och är packade i säckar om 2 till 10 kilo. Förordning 1586/89.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6, anmärkning 2 a till kapitel 36 samt enligt texterna till KN-nr 3606 och 3606 90 90.

Som framställda bränslen i fast form kan dessa produkter inte klassificeras enligt nr 4402 (se de förklarande anmärkningarna till nr 3606 del II C i HS-nomenklaturen).

Kap 37

3701 30

Plåtar, strålningskänsliga och oexponerade (mått: 550 mm x 650 mm x 0,3 mm, 605 mm x 730 mm x 0,3 mm och 743 mm x 925 mm x 0,3 mm), var och en bestående av en elektrokemiskt kornad aluminiumplåt belagd med UV-känsliga kemikalier (en blandning av naturhartser (fenolhaltiga) och diazoföreningar).

Efter att ha exponerats för ultraviolett ljus genom en framkallad negativ eller positiv film, ska plåtarna användas för offsettryck. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3701 30 00

Oexponerade aluminiumplåtar (s.k. ”positiva termiska plåtar med laserdiodkänslighet”), rektangulä­ra, med den ena sidan längre än 255 mm, på ena sidan belagda med en emulsion (huvudsakligen innehållande alkalilösligt harts, ett eller flera infraröda (IR) färgämnen (för fototermisk omvandling) och en löslighetsundertryckare (färgämne) som är känslig för infraröda laserdioder med en våglängd på 830 nm.

De är utformade för att användas i CTP-utrustning (Computer-To-Plate, dator-till-plåt) för medelstora till stora tryckupplagor. För att öka den färdiga produktens livslängd genomgår plåtarna en process för att härda bilden när den har framkallats. Förordning 2017/2246, giltig från den 28 december 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 37 samt texten till KN-nummer 3701 och 3701 30 00.

Produkten har de objektiva egenskaperna hos en oexponerad fotografisk plåt överdragen med strålningskänsligt material.

Anmärkning 2 till kapitel 37 definierar ordet ”fotografisk” som avseende den process med vilken synliga bilder framställs direkt eller indirekt genom inverkan av ljus eller annan form av strålning på strålningskänsliga ytor.

Fotografiska plåtar som klassificeras enligt kapitel 37 är plåtar med ett eller flera skikt av emulsion som är känslig för ljus eller annan form avstrålning som har tillräckligt med energi för att orsaka nödvändig reaktion i foton- (eller ljus-) känsligt material, dvs. strålning med en våglängd på högst ca 1 300 nm i det elektromagnetiska spektrumet (inklusive gammastrålar och ultraviolett och nära-infraröd strålning) samt partikelstrålning (eller nukleär strålning), oavsett om det gäller reproduktion i svartvitt eller färg (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), kapitel 37). Våglängden för strålningskänslighet för de strålningskänsliga skikten hos dessa plåtar (830 nm) ligger inom ramen för godkända våglängder enligt nr 3701.

Klassificering som tryckplåtar enligt KN-nummer 8442 50 00 är därför utesluten eftersom strålningskänsliga plåtar enligt nummer 3701 inte omfattas av nummer 8442 (se även FAHS, nr 8442, punkt B) och klassificeringsuttalande till HS 3701.30/1 från 2015).

Plåtarna ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3701 30 00 som andra fotografiska plåtar med någon sida längre än 255 mm.

3701 30 eller 3701 99

Kopparfolie, strålningskänslig, oexponerad, anbringad på ett underlag av isolermaterial, avsedd att användas för tillverkning av elektriska kretsar genom tryckning och etsning. (NC 10, Annex IJ/6; IHSC 6, Annex F)

3701 99 00

En produkt bestående av en skiva av kvarts överdragen med krom och fotoresist som är 15 cm lång, 15 cm bred och 0,6 cm tjock s.k. ”tom fotomask” (photomask blank).

Produkten ska exponeras och framkallas för att bli en fotomask för användning vid framställning av halvledarkomponenter. Förordning nr 457/2008, giltig fr.o.m. 2008-06-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3701 och 3701 99 00.

Produkten ska klassificeras enligt nr 3701 eftersom den är en oexponerad fotografisk plåt överdragen med strålningskänsligt material (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3701).

3705 00

Färgdiapositiv, infattade i en rund skiva av papp, metall, plast etc med ett centrumhål och slitsar, avsedd att sättas in i ett speciellt stereoskop i vilket bildväxling skedde genom att skivan vreds runt. (NC 15, Annex IJ/4; IHSC 6, Annex F) (Varukod och legal grund ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allm. best. 1

3705 90 90

En produkt bestående av en skiva av kvarts överdragen med krom som är 15 cm lång, 15 cm bred och 0,6 cm tjock och som försetts med kretsscheman på samma sätt som i fallet med exponerade och framkallade fotografiska plåtar (s.k. ”fotomask”).

Produkten används vid tillverkning av halvledarplattor (wafers) för fotografisk överföring av kretsscheman till plattor (wafers). Förordning nr 457/2008, giltig fr.o.m. 2008-06-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 37 samt texten till KN-nr 3705, 3705 90 och 3705 90 90.

Klassificering enligt nr 8486 är utesluten eftersom en ”fotomask” inte är en integrerad del av en maskin som används vid tillverkning av halvledarämnen (boules) eller halvledarplattor (wafers) utan ett självständigt och utbytbart hjälpmedel som förbrukas och som har särskilda egenskaper.

Produkten ska klassificeras enligt nr 3705 eftersom den är en exponerad och framkallad fotografisk plåt av den sort som används för projektion av en stillbild på en platta (wafer).

3707 90 20

Toner i pulverform, med magnetiska egenskaper, vilken används som framkallare till fotokopieringsmaskiner.

Varans sammansättning:
— Sampolymerer av styren och butylakrylat: 40 %
— Polypropen: 3 %
— Magnetit: 56 %
— Kisel: < 1 %.
Förordning 169/99. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 3707, 3707 90 och 3707 90 20.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3215, punkten a och nr 3707, punkt 2.

3707 90 20

Statement on the classification of a "Toner cartridge"

The Committee concluded that:

A
Toner cartridge, a product consisting of a cylindrical plastic container with dimensions of approximately 23 cm in height with a diameter of 9 cm, filled with powdered toner of heading 3707 (so-called "toner cartridge").
The container has a narrow opening on the top closed by a plastic screw cap.
The outer side of the container has grooves (also called "agitator ramps") enabling it to be connected to a specific stirrup in a printer or a copying apparatus. An electric motor in the printer or the copying apparatus makes the stirrup and the cartridge shake, thus allowing the toner to flow in a homogenous manner.
The product has no moving parts inside the container.
It is used in various models of printers or copying apparatus.

Classification under heading 8443 as a part of a printer or a copying apparatus is excluded as the product is not inherent to the functioning of the printer or the copying apparatus.
The product is composite goods made up of different materials. The powdered toner gives the product its essential character as it is the most important component for the purpose of using the printer or the copying apparatus.
By application of General Interpretative Rules 1, 3(b) and 6, the product is therefore to be classified under CN code 3707 90 20 as developers and fixers.


Toner cartridge, 3707 90 20

Bild: Toner cartridge, 3707 90 20


Kap 38

3801 20

Kolloidal och semikolloidal grafit, dispergerade i mineralolja, utgörande produkter innehållande minst 70 % mineralolja, grafitpartiklar (2 - 30 %) och, i vissa fall, stabiliseringsmedel samt avsedda att användas huvudsakligen för framställning av grafiterade oljor eller för att erhålla grafiterade ytor. Grafiten ansågs utgöra karaktärsgivande beståndsdel. (NC 10, Annex EI/10; IHSC 6, Annex F)

3802 90

Lerprodukt, som erhållits genom en kontrollerad tillsats av svavelsyra till naturlig palygorskit (attapulgit) och smektitlera. Den genom tillsatsen av svavelsyra blekta lerprodukten torkas och pulveriseras till önskade partikelstorlek. Den har inte tvättats med vatten. HSC 30, L/10.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

3802 90 00

Diatomit, i form av vitt pulver med följande fysikaliska och kemiska egenskaper:
— Vattenhalt < 0,1 %
— Glödgningsförlust 0,3 %
— pH (10 % suspension) 8
— Natrium (% Na2O) 3,5 %
Vid kalcinering får produkten en rosa nyans.

Produkten används som ett filtermedium. Förordning 536/94.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nr 3802 och 3802 90 00.

Se även HS förklarande anmärkning till nummer 38.02 (del A), punkt 3, b 1.

Dess fysikaliska och kemiska egenskaper är de samma som för naturlig diatomit.

3808 59

Halvfabrikat innehållande som enda aktiva beståndsdel ca 75 viktprocent karbofuran (2,3- dihydro-2,2-di-metyl-7-bensofuranyl-metyl-karbamat), vilket har insektsdödande egenskaper. Varan skulle användas för tillverkning av ett insektsbekämpningsmedel som även kunde användas som bekämpningsmedel mot nematoder. (Ändrad HSC67, annex O/17).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 (anm. 1 till undernr. till kap. 38).

3808 61

Antiparasitmedel
innehållande 1,0 % permetrin (aktiv substans), 0,5 % malation (aktiv substans), 4,0 % piperonylbutoxid (synergist till den aktiva substansen), isododekan och drivgas (HFA134a). Produkten är förpackad för detaljhandeln i en plastflaska om 125 ml, som i sin tur är  förpackad i en pappkartong. Både på flaskan och kartongen står det att produkten  rekommenderas för behandling av löss och gnetter i hårbottnen (huvudlöss) samt att den ska användas en enda gång och då gnidas in i hårbottnen på torrt hår på en väl ventilerad plats. Efter att produkten har använts ska håret tvättas med ett milt schampo vilket gör det lättare att få bort de döda gnetterna. (HSC 49, N/24) (Varukod och legal grund ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allm. best. 1 och 6 (anm. 2 till undernr. till kap. 38).

3808 91

Antiparasitmedel
innehållande 1,8 % depalletrin (aktiv substans), 7,2 %  piperonylbutoxid (synergist till den aktiva substansen), isododekan och drivgas  (HFA134a). Produkten är förpackad för detaljhandeln i en plastflaska om 125 ml, som i sin tur är förpackad i en pappkartong. Både på flaskan och kartongen står det att produkten rekommenderas för behandling av löss och gnetter i hårbottnen (huvudlöss) samt att den ska användas en enda gång och då gnidas in i hårbottnen  på torrt hår på en väl ventilerad plats. Efter att produkten har använts ska håret tvättas med ett milt schampo vilket gör det lättare att få bort de döda gnetterna. (HSC 49, N/24)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.
 
3808 91

Hundhalsband av plast,
impregnerat med insektsbekämpningsmedel och en akaricid. Halsbandet används för att skydda hundar mot loppor och fästingar. Det är ungefär 48 cm långt, 1,4 cm brett och 0,2 cm tjockt. Halsbandet är avsmalnande i ena änden och har ett formgjutet glidspänne i den andra för att  det ska kunna spännas fast runt hundens hals. Varan ligger i en plastpåse förpackad i en pappkartong för försäljning i detaljhandeln. (HSC 51, N/3)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Hundhalsband enligt klassificering HSC, N/3

3808 91 10

Preparat i form av en lösning förpackad i tryckluftsfyllda sprayburkar för försäljning i detaljhandeln.

Sammansättningen är följande (viktprocent):
1. Insektsbekämpningsmedel:
—Permetrin: 1
—Malation: 0,5
—Piperonylbutoxid: 4
2. Isodekan: 94,5
och drivmedel (butan/propan).

Preparatet, som innehåller insektsbekämpningsmedel mot huvudlöss och gnetter sprayas på det torra håret och hårbottnen före användning av schampo. Förordning 2147/01. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-numren 3808,3808 91 och 3808 91 10.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS till nummer 3808.

Preparatet innehåller inga ingredienser som är karakteristiska för hårvårdsmedel varför klassificering enligt nummer 3305 är utesluten.

Preparatet är inte avsett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk enligt nummer 3004.

3808 91 10

En produkt (s.k. masterbatch) i form av termoplastpelletar bestående av


permetrin (ISO),

tymololja,

eugenololja,

citralolja,

denatonbensoat,

bensoesyraderivat,

lidokain (INN),

en polymer (etenvinylacetat (EVA) eller låg densitetspolyeten (LDPE)).


Produkten används som råvara för tillsats av insektsbekämpningsmedlet under plastens omvandlingsprocess. Syftet är att hindra termiter från att bita i och skada färdiga plastprodukter. Förordning 2018/267, giltig från den 15 mars 2018.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3808, 3808 91 och 3808 91 10.

Klassificering enligt nr 3901 är utesluten, efter som polymerinnehållet i produkten (EVA eller LDPE) endast fungerar som en bärare av insektsbekämpningsmedlet.

Klassificering enligt nr 3302 är utesluten, efter som det endast finns spår av eteriska oljor (tymol, eugenol och citral) i produkten. Därför bidrar de inte väsentligt till produktens huvudsakliga karaktär. Insektbekämpningsmedlet (permetrin [ISO]) är huvudkomponenten och ger produkten dess huvudsakliga karaktär (dvs. att stöta bort termiter).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3808 91 10 som insektbekämpningsmedel på basis av pyretroider.

3808 91 90

Blandning av brommetan (67 viktprocent) och klorpikrin (33 vikt-procent), vilken används som jorddesinfektionsmedel före sådd och plantering. Förordning 497/98. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 a) 2) till kapitel 38 och av texten till KN-nr 3808, 3808 91 och 3808 91 90.
 
3808 91 90

Beredning i form av en lösning i alkohol. Beredningen är förpackad i pipetter avsedda för detaljhandelsförsäljning. Sammansättning:

— fipronil (ISO)

10 g

— butylerad hydroxianisol (BHA, E 320)

0,02 g

— butylerad hydroxitoluen (BHT, E 321)

0,01 g

— hjälpämne q.s. ad

100 ml


Beredningen – som innehåller ett ämne som fungerar som insekticid och akaricid mot parasiter som loppor, fästingar och löss – är avsedd för utvärtes bruk på husdjur (hundar och katter). Förordning nr 455/2007, giltig fr.o.m. 2007-05-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3808, 3808 91 och 3808 91 90.

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3808 och undernr 3808 91–3808 99.

Beredningen är inte avsedd för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk enligt nr 3004.

3808 91 90

Beredning i form av en lösning i alkohol. Beredningen är förpackad i sprejer (med pump) avsedda för detaljhandelsförsäljning.

Sammansättning:
— fipronil (ISO) 0,25 g
— hjälpämne q.s. ad 100 ml

Beredningen – som innehåller ett ämne som fungerar som insekticid och akaricid mot parasiter som loppor, fästingar och löss – är avsedd för utvärtes bruk på husdjur (hundar och katter). Förordning nr 455/2007, giltig fr.o.m. 2007-05-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3808, 3808 91 och 3808 91 90.

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3808 och undernr 3808 91–3808 99.

Beredningen är inte avsedd för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk enligt nr 3004.

Beredningen innehåller inga ingredienser som ger produkten egenskaper som finns hos kroppsvårdsmedel för djur, och är därför utesluten från nr 3307.

3808 92

Beredningar, för försäljning i detaljhandeln, i aerosolförpackningar om 300 ml, innehållande svampmedel (1,2 viktprocent), parfym, fotogen, etanol och isobutan (drivgas); i vissa beredningar ingår dietylftalat. Används på sjukhus, operationssalar, kontor, skolor, sjuksalar osv, för att förhindra spridning av svamp. HSC 24, Annex K/6 (Nytt HS-nummer från 2007-01-01).

3808 92 90

Ett preparat
som består av en suspension av zinkpyrition (fungicid substans) i vatten med följande innehåll (viktprocent):

— Zinkpyrition: 24 – 26
— Vatten: 75 – 77
— Antimikrobiella medel: 0,5
— Ett ytaktivt ämne: 0,1

Preparatet, som presenteras i bulk, används med varierande koncentration som aktiv substans (fungicid) i olika produkter. Förordning 1201/2001. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering: 

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 till kapitel 29 och av texten till KN-nummer 3808, 3808 92 och 3808 92 90.

Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 38.08.

Preparatet kan inte klassificeras enligt kapitel 29 därför att det föreligger i form av en suspension med en aktiv substans (zinkpyrition). Det utbjuds inte för speciell användning utan för allmänt bruk och har de utmärkande egenskaperna hos en fungicid. Det är inte avsett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk enligt kapitel 30.

3808 94

Beredningar av en blandning av myrsyra och propionsyra, med eller utan tillsats av ammoniumformiat, utspädd i vatten, använd vid framställning av djurfoder på grund av sina antimikrobiella egenskaper för att förhindra tillväxt av oönskade mikroorganismer såsom vissa bakterier (t.ex. Salmonella), jästsvampar och mögelsvampar. HSC 23, Annex M/19 (Nytt HS-nummer från 2007-01-01).

Tillämpning av allmän bestämmelse 1.

3808 94

Antimikrobiellt bredspektrumsmedel baserat på derivat av isotiazolinon, i vattenlösning. I kontakt med mikroorganismer, t.ex. svampar, bakterier och alger, orsakar det en omedelbar hämning av tillväxten vilket leder till celldöd.

Det används för behandling av vatten och i pappersbruk för att begränsa tillväxten av bakterier, svampar och alger. (HSC 69, Annex P/6)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

3808 94 90

Engångs-våtservetter av filtat papper (ca 3 cm x 6 cm vardera), individuellt förpackade och presenterade för försäljning i detaljhandeln i askar med 100 servetter.

Våtservetterna är impregnerade med en alkohollösning som består av 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten.

Produkten är avsedd för allmän desinfektion av hud och andra ytor (t.ex. icke-invasiva medicinska instrument). Förordning 2020/1289, giltig från den 6 oktober.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3808, 3808 94 och 3808 94 90.

Klassificering enligt nr 3005 är utesluten eftersom våtservetterna inte används för något specifikt medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt ändamål (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 3005, första stycket).

Klassificering enligt nr 3402 är utesluten, eftersom produktens huvudsakliga syfte inte är rengöring utan desinfektion. Produkten ska anses vara ett desinfektionsmedel och saluförs i detaljhandeln som desinfektionsmedel (se anmärkning 2 till avdelning VI).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3808 94 90 som desinfektionsmedel som erbjuds till försäljning i detaljhandeln.

3809 10 30

Preparat på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter, erhållen genom företring av finmalet mjöl av vete och innehållande cirka 61 viktprocent stärkelse beräknat enligt den metod som är intagen i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 900/2008 (EGT nr L 248, 17.9.2008, s. 8).

Detta är ett preparat av sådant slag som vanligen används inom pappersindustrin. Förordning 691/96. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 3809, 3809 10 och 3809 10 30.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 38.09, del A.1, punkt 1.

3809 10 90

Preparat bestående av vetestärkelse och en liten mängd a-amylas (0,5 %). Stärkelsehalten är över 83 %. Produkten används som ett färdigbehandlingsmedel inom pappersindustrin. Förordning 597/92.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 3809, 3809 10 samt 3809 10 90.

3809 91

Dimetylolkarbamid i vattenlösning, parfymerad, även innehållande formaldehyd som bildats genom produktens sönderfall. Varan skulle användas som appreturmedel inom textilindustrin. (NC 12, Annex E/B/9; IHSC, Annex F)

Jfr nr 2924 19 ang. Dimetylolkarbamid.

3809 91

Trimetylolmelamin i vattenlösning, parfymerad, även innehållande formaldehyd uppkommen genom produktens sönderfall. Varan skulle användas som appreturmedel inom textilindustrin. (NC 11, Annex E/B/9; IHSC 6, Annex F)

Jfr nr 2933 69 ang. Trimetylolmelamin.

3809 91

Blandningar av additionsföreningar med låg molekylvikt och med olika grader av metylolisering, ibland innehållande fri formaldehyd och ibland företsade (t ex: monometylol- och dimetylolkarbamid) trimetylol- och pentametylolmelamin; dimetyloletylenkarbamid och företsad polymetylolmelamin. Varorna skulle användas som appreturmedel inom textilindustrin. (NC 18, Annex B/A/9; IHSC 6, Annex F)

3809 91

Blandningar av två diazoniumsalter, utspädda till standardstyrka genom tillsats av natriumsulfat och natriumklorid samt bildande, tillsammans med en kopplingskomponent, på vissa textilfibrer, ett olösligt färgämne som inte skulle kunna erhållas med ett enstaka diazoniumsalt. (NC 6, Annex AI/7; IHSC 6, Annex F)

3809 91

Beredning
förpackad för detaljhandeln i plastflaskor (rymmande mellan 75 ml och 5 liter) i form av en trögflytande, ogenomskinlig, parfymerad vätska som innehåller ett kvartärt ytaktivt ämne (ammoniumtrietanoldialkylestermetosulfat, en akrylamidpolymer och ammoniumakrylat) (4 %), parfymämne, mineralolja, en polymer, trialkylaminfosfonsyra (adjuvans), mjölksyra (förstärkningsmedel), färgämnen och vatten (95 %). Beredningen används för att motverka statisk elektricitet och göra kläder mjuka. Den tillsätts till tvätten i den sista sköljningen. HSC46, annex N/9

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Sköljmedel enligt HSC46, annex N/9. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

3814 00

Lösningsmedel, erhållen som en biprodukt från Fischer-Tropsch-syntes, innehållande 63-65 volymprocent etylalkohol, 35-37 volymprocent isopropanol och max. 1 volymprocent C3 /C4-alkoholer. HSC 31, Annex M/25

Tillämpning av allmän bestämmelse 1.

3814 00

Organiskt lösningsmedel, en färglös, klar, homogen vätska utan fasta föroreningar, innehållande: xylen (88,23 %), toluen (0,55 %), metylisobutylketon (7,68 %) och andra produkter (3,50 %). Det används för beredning av tätningsmedel, färger och lacker, lim etc.

Det föreligger i fat om 20 liter. (HSC 60, Annex M/15)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1.

3814 00

Klar genomskinlig vätska innehållande lacknafta (57 %), dekahydronaftalen (DHN 35 %), bensylalkohol (5 %) och etylhexanol (3 %), föreliggande i stålfat om 200 liter. Produkten används vid beredning av lacker och färger eller som avfettningsmedel för maskindelar etc. (HSC 63, Annex O/19)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1.

3814 00 90

Blandning av etylalkohol (78,2 %), isopropanol (12,4 %), n-propanol (8,1 %) och små kvantiteter av andra organiska produkter. Denna blandning är en biprodukt från syntetisk framställning av bensin. Förordning 142/02. Giltig fr.o.m. 2002-02-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, och av texten till KN-nummer 3814, 3814 00 och 3814 00 90. På grund av mängden isopropanol och n-propanol i blandningen, har produkten karakteristiska egenskaper för ett organiskt lösningsmedel enligt nr 3814 och inte för etylalkohol i kapitel 22.

3814 00 90

En produkt som består av följande ingredienser (viktprocent):

kolväten (huvudsakligen paraffiniska och nafteniska) 94,4

n-butylacetat 5,6

Produkten presenteras för användning som sammansatt organiskt lösningsmedel för att lösa målningsfärg, lacker och tätnings- och utfyllningsmedel.

Produkten presenteras i fat om 210 liter, i behållare om 1 000 liter och i bulk. Förordning 2020/725, giltig från den 22 juni 2020.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3814 00 och 3814 00 90 .

Klassificering enligt nr 2710 är utesluten eftersom sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel är nämnda eller inbegripna någon annanstans (se även Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen för undernummer 2710 12 11 –2710 19 99 , punkt II. 3 h).

Nummer 3814 omfattar sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel som innehåller mer än 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum (se även den förklarande anmärkningen till Harmoniserade systemet, nr 3814, första stycket).

Texten till nr 3814 är mer specifik än texten till nr 2710 eftersom den inte bara omfattar produktens sammansättning utan även dess användning (se även klassificeringsuttalande 3814.00/3 till Harmoniserade systemet).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3814 00 90 som annat slag av sammansatt organiskt lösningsmedel.


3815 (Classification statement)

A catalyst

The Committee concluded that
A catalyst consisting of a honeycomb composed of channels coated with activated catalytic material. 

The catalyst, intended to be introduced into an exhaust system of motor vehicles, has no separate housing.
 
It is to be classified in heading 3815. CCC 346

Figure: Catalyst classified in heading 3815


3820 00

Koncentrerad frysskyddsvätska bestående huvudsakligen av etylalkohol och vatten blandat med små mängder av anjoniskt ytaktivt ämne, metyletylketon, färgämnen och, beroende på sammansättningen, etylenglykol. Varan är avsedd att spädas ut med vatten och användas för avfrostning eller rengöring av vindrutor. HSC 22, K/13.

Tillämpning av allm. best. 3 c.

3822 12

Diagnostiskt testkit för detektion av Zika-virus, för en in vitro-analys baserad på kvantitativ bestämning av RNA från zika-virus genom omvänd transkription (reverse transcription) följt av realtids-polymeraskedjereaktion, (RT-PCR,real-time polymerase chain reaction).

Produkten består av följande komponenter:

i)

PCR-lösning: primer, prob och tris-HCl;

ii)

Taq-blandning: polymeras, dNTP, MgCl2;

iii)

buffert: tris-HCl;

iv)

PCR-lösning Cl: primer, prob, tris-HCl;

v)

intern kontroll: plasmid, tris-HCl;

vi)

negativ kontroll: tris-HCl;

vii)

standard A (2 x 105 kopior/µL): plasmid, tris-HCl, EDTA;

viii)

utspädningsmedel: tris-HCl, EDTA;

ix)

vatten: DNas/RNas-fritt vatten och

x)

instruktion (manual).


Produkten bör användas med RNA-prover extraherade från blodserum, blodplasma, urin, ryggmärgsvätska och fostervatten.

RT-PCR-metoden används för att amplifiera patogenens RNA. En termocykler för RT-PCR används för att amplifiera och detektera den fluorescerande proben. Mjukvara beräknar koncentrationen av zika-virus RNA, uttryckt i kopior/µL, genom att jämföra med den standardkurva som genereras från den kvantitativa standard som finns med i testkitet. (HSC 60, Annex M/9)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


3822 12

Diagnostiskt testkit för detektion av Zika-virus bestående av ett ELISA-testkit (enzyme-linked immunosorbent assay) vilket tillhandahåller en semikvantitativ in vitro-analys av humana antikroppar av immunoglobulinklass IgM mot Zikavirus i blodserum.

Produkten består av följande komponenter:

i)


brunnar i en mikrotiterplatta, klädda med rekombinant NS1-protein (non-structural protein) från Zikavirus, i form av tolv rader med vardera 8 separata brunnar inom en ram;

ii)

kalibrator (humant IgM);

iii)

positiv kontroll (humant IgM);

iv)

negativ kontroll (humant IgM);

v)

enzymkonjugat peroxidasmärkt anti-humant IgM (från get);

vi)

provbuffert innehållande IgG/RF-absorptionsmedel (anti-humant IgG antikroppsberedning erhållen från get);

vii)

tvättbuffert;

viii)

kromogen-/substratlösning TMB/H2O2;

ix)

stopplösning 0,5 M svavelsyra;

x)

skyddsfilm;

xi)

instruktion för testet och

xii)

kvalitetskontrollcertifikat.


I det första reaktionssteget inkuberas utspädda patientprover i brunnarna. Vid eventuella positiva prover kommer specifika IgM-antikroppar (och även IgA- och IgG-antikroppar) att binda till antigenen. För att detektera de bundna antikropparna inkuberas proverna en andra gång med ett enzymmärkt anti-humant IgM (enzymkonjugat) vilket ger en färgreaktion.

Testkitet är lämpligt för blodserumdiagnostik av pågående och tidigare Zika-virusinfektioner. (HSC 60, Annex M/9, ändrad HSC67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


3822 12

Diagnostiskt testkit för detektion av Chikungunya-virus bestående av ett ELISA-testkit (enzyme-linked immunosorbent assay) vilket tillhandahåller en semikvantitativ in vitro-analys av humana antikroppar av immunoglobulinklass IgM mot chicungunya-virus i blodserum eller plasma för diagnos av chikungunyafeber eller differentialdiagnos av hemorragisk feber.

Produkten består av följande komponenter:

i)

brunnar i en mikrotiterplatta, klädda med antigener mot chikungunya-virus, i form av tolv rader med vardera 8 separata brunnar inom en ram;

ii)

kalibrator (humant IgM);

iii)

positiv kontroll (humant IgM);

iv)

negativ kontroll (humant IgM);

v)

enzymkonjugat peroxidasmärkt anti-humant IgM (från get);

vi)

provbuffert innehållande IgG/RF-absorptionsmedel (anti-humant IgG antikroppsberedning erhållen från get);

vii)

tvättbuffert;

viii)

kromogen-/substratlösning TMB/H2O2;

ix)

stopplösning 0,5 M svavelsyra;

x)

skyddsfilm;

xi)

instruktion för testet och

xii)

kvalitetskontrollcertifikat.


I det första reaktionssteget inkuberas utspädda patientprover i brunnarna. Vid eventuella positiva prover kommer specifika IgM-antikroppar (och även IgA- och IgG-antikroppar) att binda till antigenen. För att detektera de bundna antikropparna inkuberas proverna en andra gång med ett enzymmärkt anti-humant IgM (enzymkonjugat) vilket ger en färgreaktion. (HSC 60, Annex M/9, ändrad HSC67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

3822 19

Tvättlösning för hemolys, en beredning i vätskeform innehållande natriumazid, fosfat och ytaktivt ämne, förpackad i 2-litersflaskor. Lösningens huvudfunktion är att lysera cellmembranet hos erytrocyter och släppa loss små hemoglobinfraktioner som därefter kommer att passera genom en kolonn för HPLC (High-Performance Liquid Chromatography).

Den används i kombination med andra ämnen som ett diagnostiskt reagens, för användning in vitro, för att mäta hemoglobin A1c (HbA1c) i humant helblod. (HSC 64, annex P/4, ändrad HSC67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


3822 19

Diagnostisk sats för påvisande in vitro av HIV-virus i humant blodserum eller blodplasma genom enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA).

Huvudkomponenterna i satsen är

a.
mikroplattor med brunnar klädda med renat antigen av HIV-1 och HIV-2 och
b.
peroxidaskonjugat bestående av antihumant IgG och IgM av getantikroppar.


Varje befintlig HIV-antikropp i testserumet eller plasmaprovet som introduceras på mikroplattans brunnar binds till HIV-antigener under 30 minuters inkubationstid vid 40° C. Efter avsköljning av brunnarna med speciell tvättlösning för att avlägsna obundna substanser tillsätts brunnarna konjugatet och inkubationen får fortsätta ytterligare 30 minuter. Efter ytterligare sköljning och torkning för att avlägsna obundet konjugat tillsätts en kromogen lösning och färgomslaget får utvecklas under rumstermperatur i 30 minuter och avslutas med att en avstannande lösning tillsätts. Den optiska densiteten i varje brunn mäts inom 30 minuter efter det att färgreaktionen stoppats och detta görs för att visa om och hur många HIV-specifika antikroppar som finns i testproven. (HSC 21, Annex L 9. ändrad HSC67, annex O/17)


Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

3823 19

12-Hydroxistearinsyra, med en renhetsgrad av mindre än 90 %. HSC 16, Annex L 24

Jfr nr 2918 19 ang. 12-Hydroxistearinsyra.

3823 19

Blandning av trialkylättiksyra som har 9 till 11 kolatomer. HSC 14, Annex F/1.


3824 90 55

Emulgermedel bestående av en blandning av mono- och diacetyl-vinsyreestrar av mono- och diglycerider av fettsyror (E 472[e]). Förordning 1785/94, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 b till kapitel 38 och av texten i KN-nr 3824, 3824 90 och 3824 90 55.

3824 90 64 

(Classification Statement)

Tariff Classification of the products A, B, C and D

Description:

A: is a sterile viscoelastic surgical preparation for injection, made up of 2% hydroxypropyl methylcellulose in a solution of different salts in water.

B: is a viscoelastic preparation of sodium chondroitin sulphate and sodium hyaluronate in a solution of sodium chloride and a phosphate buffer in water for injection

C: is made up of a purified fraction of sodium hyaluronate dissolved in a solution of sodium chloride and phosphate buffer in water for injection.

The product D is made up of B and C.

The preparations are indicated for use in eye surgery to shelter delicate eye tissues during surgical procedures including cataract extraction and intraocular lens implantation.

All the products are presented in disposable (glass) syringes and packed in a sterile pouch. (CCC 364).

Proposed CN Code
3824 90 64: Chemical products and preparations of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included, other products and preparations for pharmaceutical or surgical uses.

3824 90 64

En blandning av kaliumsaltet av klavulansyra INN (50 viktprocent) och mikrokristallinisk cellulosa att blandas i medicinska antibiotika-produkter. Förordning 3974/88, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texten till KN-nr 3824, 3824 90 samt 3924 90 64.

Denna produkt överensstämmer inte med anmärkning 1 f till kapitel 29. Detta är ett mellanpreparat, som dessutom inte har kännetecknen för en medicinsk produkt enligt kapitel 30, och det omfattas av nr 3824 andra delen.

3824 90 64

Mellanprodukt från framställningen av cholsyra från oxgalla, vars baskomponenter består av en blandning av cholsyra och desoxicholsyra (cirka 80 viktprocent), fettsyror och oorganiska salter. Förordning 2084/91, ändrad genom förordningarna 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av lydelsen i KN-nr 3824, 3824 90 och 3824 90 64.

3824 90 96

Kiseldioxid (även kallad ”kiselgel”) i form av små genomskinliga korn med en diameter på 0,5–1,5 mm förpackad i små papperspåsar eller plastkapslar som är genomträngliga för vattenånga.

Kiseldioxid absorberar fukt och är avsedd för att användas till exempel för att skydda och bevara läkemedel eller för att hålla varor torra under transporten. Förordning 2015/184, giltig från den 27 februari 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3824, 3824 90 och 3824 90 96. Klassificering enligt 2811 är utesluten, eftersom kiselgelen, förpackad i små papperspåsar eller plastkapslar, är avsedd för speciell användning snarare än allmänt bruk, och därför inte kan betraktas som en isolerad kemiskt definierad förening enligt kapitel 28. Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3824 90 96 som övriga kemiska produkter inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

3824 90 96

En produkt med en icke stökiometrisk sammansättning med magnesiuminnehåll, beräknat som magnesiumoxid, av ungefär 20–35 viktprocent, och aluminiuminnehåll, beräknat som aluminiumoxid, av ungefär 58–78 viktprocent. Produkten har en kristallin spinellstruktur i form av oregelbundna granulat, klumpar eller pulver.

Produkten används i tillverkningen av eldfasta murstenar och plattor som används i stålindustrin.

Produkten framställs genom en kemisk reaktion mellan magnesiumoxid och aluminiumoxid genom sammansmältning i en roterugn. Förordning 2015/1723, giltig från den 18 oktober 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3824, 3824 90 och 3824 90 96.

Produkten framställs genom en kemisk reaktion genom sammansmältning av råmaterial i en roterugn. Den är inte en råmineralprodukt eller en malm och kan därför inte klassificeras enligt kapitlen 25 eller 26.

På grund av dess icke stökiometriska sammansättning uppfyller produkten inte anmärkning 1 a till kapitel 28 som föreskriver att KN-numren i detta kapitel endast är tillämpliga på kemiskt definierade föreningar (dvs. som har en stökiometrisk sammansättning) och är därför utesluten från kapitel 28.

Produkter i form av oregelbundna granulat, klumpar eller pulver är råmaterialet för tillverkning av produkter enligt nr 6815. De klassificeras inte enligt nr 6815 eftersom produkterna varken är helfabrikat eller halvfabrikat.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3824 90 96 som kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

3824 90 96

En produkt kallad ”smält magnesiakrom” i form av oregelbundna grå granulat, fragment eller pulver med olika kornstorlek, med en icke stökiometrisk sammansättning av magnesiumoxid och kromoxid. Produkten har en kristallin spinellstruktur och används i tillverkningen av eldfasta murstenar och plattor som används i stålindustrin.

Produkten uppstår genom sammansmältning av magnesiumoxid och krommalm i en ljusbågsugn. Förordning 2015/1723, giltig från den 18 oktober 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3824, 3824 90 och 3824 90 96.

Produkten uppstår vid en kemisk reaktion genom sammansmältning av råmaterial i en ljusbågsugn. Den är inte en råmineralprodukt eller en malm och kan därför inte klassificeras enligt kapitlen 25 eller 26.

På grund av dess icke stökiometriska sammansättning uppfyller produkten inte anmärkning 1 a till kapitel 28 som föreskriver att KN-numren i detta kapitel endast är tillämpliga på kemiskt definierade föreningar (dvs. som har en stökiometrisk sammansättning) och är därför utesluten från kapitel 28.

Produkter i form av oregelbundna granulat, klumpar eller pulver är råmaterialet för tillverkning av produkter enligt nr 6815. De klassificeras inte enligt nr 6815 eftersom produkterna vare sig är helfabrikat eller halvfabrikat.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3824 90 96 som kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

3824 90 96 Beslutet upphävt 26 juni 2020 gm förordning 2020/868.

En produkt i form av ett självuppvärmande plåster som lindrar smärta.

Plåstret är gjort av vidhäftande material avsett att fästas på huden (hals, handled eller skuldra).

Produkten är tillverkad av ett mjukt syntetiskt material som följer kroppens form och innehåller ett antal plattor som vid exponering för luft genererar värme.

Plattorna innehåller järnpulver, kol, salt och vatten. När förpackningen med plåstret öppnas och exponeras för luft äger en exoterm reaktion rum. Förordning nr 2016/1140, giltig fr.o.m. 2016-08-03.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3824, 3824 90 och 3824 90 96.

De plattor som ingår i produkten fungerar som värmekälla till följd av den exoterma reaktionen. Detta ger varan dess huvudsakliga karaktär som ett preparat enligt nr 3824.

Produkten kan därför inte betraktas som bindor och liknande artiklar enligt nr 3005.

3824 90 96 Beslutet upphävt 26 juni 2020 gm förordning 2020/868.

En produkt i form av ett självuppvärmande bälte som lindrar smärta.

Bältet är tillverkat av icke vidhäftande material som fästs med en självhäftande remsa.

Produkten är tillverkad av ett mjukt syntetiskt material som följer kroppens form och innehåller ett antal plattor som vid exponering för luft genererar värme.

Plattorna innehåller järnpulver, kol, salt och vatten. När förpackningen med bältet öppnas och exponeras för luft äger en exoterm reaktion rum. Förordning nr 2016/1140, giltig fr.o.m. 2016-08-03.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3824, 3824 90 och 3824 90 96.

De plattor som ingår i produkten fungerar som värmekälla till följd av den exoterma reaktionen. Detta ger varan dess huvudsakliga karaktär som ett preparat enligt nr 3824.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3824 90 96.

3824 90 97

Glasögonformad vara i böjlig plast innehållande en färgad vätskelösning med följande sammansättning (volymprocent):
— vatten 40
— propylenglykol 60

Varan är avsedd att lindra huvudvärk då man lägger den mot ansiktet efter att först ha kylt den i kylskåp. Förordning nr 323/2008, giltig fr.o.m. 2008-04-30.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Lösningen i plasthöljet används som kylmedel och ger varan dess huvudsakliga karaktär som ett preparat enligt KN-nr 3824.

Varan är inte avsedd för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk enligt kapitel 30.

3824 90 97

Tuggummibas i form av cylinderformiga bitar som innehåller cirka 34 viktprocent butylgummi, 15 viktprocent polyeten, 13 viktprocent polyvinylacetat, 28 viktprocent vegetabiliskt harts och 10 viktprocent kalciumkarbonat. Förordning 3402/82 ändrad genom förordning 2695/95, 936/99, 705/05 och 1179/2009.

3824 90 97

Preparat som används som råmaterial vid kosmetikaframställning och som har följande sammansättning:
— Extrakt av animalisk placenta cirka 10 viktprocent
— Majsgroddolja cirka 90 viktprocent.
Förordning 2275/88, ändrad genom förordningarna 936/99, 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 och enligt texterna till KN-nr 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Produkten kan inte anses vara en proteinsubstans enligt KN-nr 3504. Den omfattas av den andra delen av texten till KN-nr 3824. Den är en mellanprodukt som ännu inte har karaktär av ett kosmetiskt preparat.

3824 90 97

Preparat av den typ som används som råmaterial vid framställning av kosmetika och som har följande sammansättning:
— Kollagen cirka 3 viktprocent,
— Glycerol cirka 44 viktprocent,
— Vatten cirka 53 viktprocent.
Förordning 2275/88, ändrad genom förordningarna 936/99, 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 och enligt texterna till KN-nr 3824 och 3824 90 och 3824 90 97.

Produkten kan inte anses vara en proteinsubstans enligt KN-nr 3504. Den omfattas av den andra delen av texten till KN-nr 3824. Den är en mellanprodukt som ännu inte har karaktär av ett kosmetiskt preparat.

3824 90 97

Preparat av den typ som används som råmaterial vid framställning av kosmetika och som har följande sammansättning:
— Elastin cirka 5 viktprocent,
— Propan-1,2-diol cirka 45 viktprocent,
— Vatten cirka 50 viktprocent.
Förordning 2275/88, ändrad genom förordningarna 936/99 och 705/05. Senast ändrad förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 samt enligt texterna till KN-nr 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Produkten kan inte anses vare en proteinsubstans enligt nr 3504. Den omfattas av den andra delen av texten till KN-nr 3824. Den är en mellanprodukt som ännu inte har karaktär av ett kosmetiskt preparat.

3824 90 97

Lösning av natriumdihydridobis (2-metoxietanolato) aluminat (1-) i (ca 70 viktprocent) toluen. Förordning 3491/88, ändrad genom förordningarna 936/99, 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 samt enligt texterna till KN-nr 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Varan är ett preparat från den kemiska industrin inte nämnd någon annanstans, enligt anm. 1 e till kapitel 29.

3824 90 97

Vattenhaltig emulsion baserad på karnaubavax som används som släppmedel på plattor av plast och liknande material. Förordning 542/90, ändrad genom förordningarna 936/99, 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-numren 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Produkten har inte egenskaperna av sådana varor som klassificeras enligt KN-numren 3405 och 3809.

3824 90 97

Blandning av adipinsyraestrar och alkohol med övervägande 12 och 13 kolatomer som huvudsakligen används vid tillverkningen av syntetiska smörjmedel. Förordning 2084/91, ändrad genom förordningarna 936/99, 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av lydelsen i KN-nr 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

3824 90 97

Extrakt i fast form av återstoden, icke-lösligt i alifatiska lösningsmedel, vilket erhålls vid utvinning av harts ur trä, med följande egenskaper:
— en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent,
— ett syratal av högst 110
— en smältpunkt av minst 100 °C.
Förordning 1533/92, ändrad genom förordningarna 936/99, 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 om tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texterna till KN-numren 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

3824 90 97

Tuggummibas i form av plattor eller granulat, bestående huvudsakligen av:
— Särskilt renade elastomerpolymerer
— Hartser
— Raffinerad vax
— Glycerinestrer av ätbara fettsyror
— Mineraliska fyllnadsmedel
— Antioxidationsmedel
Dessa beredningar kan också innehålla naturliga emulgeringsmedel och naturligt gummi. Förordning 2933/92, ändrad genom förordningarna 936/99, 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-numren 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

3824 90 97

Blandning av karboxylsyror innehållande ungefär 79 viktprocent azelainsyra, 20 viktprocent av andra dikarboxylsyror och 1 viktprocent av monokarboxylsyror. Förordning 691/96, ändrad genom förordningarna 936/99, 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Produkten bedöms inte vara tillräckligt ren för att klassificeras under kapitel 29.

3824 90 97

Blandning av rapsolja (98 %) och bensin (2 %). Förordning 1264/98. Ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Tillsatsen av 2 % bensin ger varan karaktär av bränsle.

3824 90 97

Blandning bestående av rapsolja (98 %) och en blandning (2 %) av diesel och andra tungoljor. Förordning 1264/98. Giltig fr.o.m. 1998-07-10. Ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Tillsatsen av 2 % av en blandning av diesel och andra tungoljor ger varan karaktär av bränsle.

3824 90 97

Gräddvitt pulver bestående av montmorillonit, med tillsats av 30 % stearylamin.

Detta pulver, av organofil karaktär, är blandbart med organiska lösningsmedel och har en förlust av 35 viktprocent vid upphettning till 600 °C. Förordning 169/99. Ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Varan anses inte vara aktiverad på det sätt som avses i nr 3802.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3824, avsnitt B, punkt 40.

3824 90 97

Beredning, använd som bas för framställning av alkoholfria drycker, bestående av följande substanser (viktprocent):

— Fosforsyra, vattenfri

40

— Sockerkulör E 150d (ammoniaksulfitprocessen)

30

— Koffein och vatten

10

Förordning 1694/01. Giltig fr.o.m. 2001-09-14. Ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Sockerkulören som ingår i blandningen är ett färgämne med mycket låg restsockerhalt och den är i sig inte ätlig. Med beaktande av den mycket låga restsockerhalten har den inte något näringsvärde i den mening som avses i anmärkning 1 b till kapitel 38, och den kan inte heller anses utgöra födoämne enligt anmärkning 1 b till kapitel 38 (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 38, allmänna anvisningar).

Eftersom denna produkt varken innehåller ingredienser med näringsvärde eller födoämnen kan den inte anses utgöra livsmedelsberedning enligt nummer 2106 (se anmärkning 1 b till kapitel 38 och de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nummer 2106, avsnitt B).

Den kan inte, i den mening som avses i anmärkning 3 till kapitel 32, anses utgöra preparat på basis av färgämne enligt nummer 3203.

3824 90 97

Produkt bestående av flera olika plåster och kompresser vilka innehåller följande ingredienser (viktprocent):

— Turmalin 4
— Kitosan 5
— Trävinäger 30
— Pärlpulver 4
— Ren kiseldioxid 4
— Glykolsyra 3
— Dextrin 50

Enligt information på förpackningen är avsikten att produkten ska förbättra blodcirkulationen i fötterna för att aktivera metabolismen i cellvävnaden och avgifta kroppen.

Kompresserna ska bäras på fotsulorna i 8–10 timmar fastsatta med medföljande plåster.

Produkten presenteras i en vikbar pappask för detaljhandelsförsäljning. Förordning nr 1439/2007, ändrad genom förordning 1179/2009

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3824, 3824 90 och 3824 90 97.

Produkten kan inte anses vara ett preparat för hudvård och inte heller för pedikyr eftersom den inte främst är avsedd för dessa syften. (Förklarande anmärkningar till HS, nr 3304, A.3 och B).

Kompresserna ger produkten dess huvudsakliga karaktär. De har inte någon vetenskapligt påvisad terapeutisk effekt att minska gifthalter i hela kroppen och kan därför inte klassificeras enligt nr 3004 eller 3005. De måste klassificeras som andra kemiska preparat som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans.

3824 90 97 (Classification statement)

Statement on the classification of labels used to indicate the freshness of foodstuff or pharmaceutical products

The Committee concluded that:

A product made up of a label (plastic base, Chapter 39) and a monomer (Chapter 29), intended to indicate the level of freshness of food or pharmaceutical products by changing colour over time and under the influence of temperature (the active part turns black over time (polymerisation)), is to be classified in CN code 3824 90 97.

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 3824, 3824 90 and 3824 90 97 “chemical products”.

This product does not comply with note 1 to chapter 29. (CCC 36)  (Tillämpas inte fr.o.m. 17 februari 2016 - strider mot dom i EU-domstolen Mål C-44/15 (Duval).) 


3824 90 97
(Classification statement)

Statement on the classification of a mixture of monosodium glutamate and sodium chloride

The Committee concluded that:
Mixtures in powder form, consisting of 90 to 99.5 % by weight of monosodium glutamate and 0.5 to 10 % by weight of sodium chloride, are to be classified in heading 3824 (CN code 3824 90 97).

Such products cannot be classified in Chapter 29 because Note 1 (a) to this Chapter is not fulfilled. Note 1 (b) to Chapter 38 does not apply because sodium chloride due to its small amount and monosodium glutamate are not considered as substances with nutritive value (see also the Harmonized System Explanatory Notes to Chapter 38, General part, and to heading 3824, Part (B)).
 
Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 3824, 3824 90 and 3824 90 97. CCC68

3824 90 97

Gel
för smärtlindning med följande beståndsdelar:
— Isopropylalkohol.
— Vatten.
— Örtextrakt (Ilex paraguariensis).
— Polymerer av akrylsyra (karbomer).
— Trietanolamin.
— Mentol.
— Kamfer.
— Kiseldioxid.
— Metylparaben.
— Glycerin.
— Propylenglykol.
— Tartrazin (E102)
— Briljantblått FCF (E133).
 
Beståndsdelarnas kvantitet anges inte på produktens förpackning.
 
Av förpackningen framgår att produkten är avsedd för tillfällig lindring av lättare muskel- och ledvärk i samband med artrit smärta, ryggont, sträckningar och stukningar. Förordning 1303/2011, giltig från den 3 januari 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 och texten till KN-nummer 3824, 3824 90 och 3824 90 97.
 
Produkten är varken avsedd för terapeutiskt bruk, eftersom den inte behandlar eller botar en åkomma eller sjukdom, eller för profylaktiskt bruk, eftersom den inte förebygger eller skyddar mot en åkomma eller sjukdom. Produkten uppfyller inte heller kraven i den kompletterande anmärkningen 1 till kapitel 30. Klassificering som medikament enligt nr 3004 är därför utesluten.

Produkten är inte att betrakta som en skönhets- eller makeup-produkt, eftersom den inte används för hudvård. Även om produkten svalkar huden där den appliceras, behandlas inte huden på något annat sätt. Klassificering enligt nr 3304 är därför utesluten.
 
Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3824 90 97 som andra kemiska produkter eller preparat från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

3824 90 97

Kattsand som består av naturlig bentonitlera som har torkats och behandlas med ett bakteriedödande medel och blandats med aktivt kol för att hindra bakterietillväxt och lukt. Bentonitleran utgör mer än 94 % av produktens vikt.

Produkten säljs till konsumenter i olika förpackningsstorlekar. Förordning 699/2013, giltig från den 12 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3824, 3824 90 och 3824 90 97. 

Produkten har erhållits genom att bentonitlera blandats med bakteriedödande medel och aktivt kol. Klassificering som annan lera enligt nr 2508 är därför utesluten (anmärkning 1 till kapitel 25).

Tillsatsen av ett bakteriedödande medel och aktivt kol förändrar inte det ingående materialets form eller beskaffenhet. Klassificering enligt nr 6815 som varor av sten eller andra mineraliska ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans är därför också utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 68, allmänna anvisningar, tredje stycket).
 
Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3824 90 97 som kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

3824 90 97

Kattsand som består av runda och ovala genomskinliga korn av kiseldioxid (kiselgel). Produkten innehåller en synlig mängd färgade korn.
 
De färgade kornen erhålls genom tillsats av ett blått färgämne.
 
Produkten säljs till konsumenter i olika förpackningsstorlekar. Förordning 699/2013, giltig från den 12 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3824, 3824 90 och 3824 90 97.
 
Den blå färgen tillsätts enbart av kommersiella eller säljfrämjande skäl och inte för att identifiera kiseldioxiden. Kiseldioxid i kornform utgör inte en fara för säkerheten. Klassificering enligt nr 2811 är därför utesluten (anmärkning 1 e till kapitel 28).
 
Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3824 90 97 som kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

3824 99

Preparat som består, förutom av många andra underordnade beståndsdelar, av natriumpyrofosfat och trifosfat, ett optiskt blekmedel och en mycket liten kvantitet anjoniskt ytaktivt medel för tillverkning av tvättpreparat genom tillsats av t.ex. tvättmedel. HSC 14, Annex F/1. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

3824 99

Emulgerings- och stabiliseringsmedel i pulverform, bestående huvudsakligen av en blandning av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol (innehållet av triglycerid är en restprodukt från framställningsprocessen), natriumkarboximetylcellulosa, guargummi, karragenin, natriumalginat och johannesbrödkärnmjöl. Varan tillsätts i små mängder (mindre än 1 %) till glass och mjukglass för att förbättra glassens struktur och konsistens. HSC 14, Annex F/1. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

3824 99

Antibiotikakoncentrat i form av ett mikroniserat (finmalet) pulver innehållande ca 2,3 % nisin (ett antibiotikum), 74 % natriumklorid och 17 % mjölkprotein (en restprodukt från tillverkningsprocessen av nisin); varan används i livsmedelsindustrin för att förhindra tillväxt av bakterier. HSC 14, Annex F/1. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

3824 99

Läppstiftsbas, inte innehållande färgämnen eller parfym, bestående av en homogen blandning av vissa ingredienser, som efter tillsats av färgämnen och parfym skall gjutas till läppstift. HSC 14, Annex F/1. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

3824 99

Syntetiska natriumaluminiumsilikater, kristallina, med eller utan ett konstant förhållande av ämnen som ingår i deras sammansättning, men som innehåller bindemedel. HSC 16, Annex L 27. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

3824 99

Syntetiska kalciumsilikater, amorfa och som har en slumpmässig struktur. De innehåller varierande förhållanden av grundämnena kalcium och kisel och vars sammansättning inte kan definieras av ett konstant förhållande mellan ämnena. HSC 16, Annex L 27. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

3824 99

Naturligt kalciumbentonit blandat med små mängder (1 till 4 viktprocent) natriumkarbonat (pottaska), som vid användandet blandas med vatten och då genom jonbyte omvandlas till natriumbentonit, vilket är att föredra då användaren behöver en produkt som sväller kraftigt i vatten (t.ex. oljeborrhålsgyttja, cementvälling för oljebrunnsfoderrör etc). HSC 22, K/14. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

3824 99

Hand- eller fotvärmare för engångsanvändning, bestående av en porös, plastklädd fiberdukspåse som i huvudsak innehåller järnpulver, en oxidationskatalysator, en oxidationsfrämjare och fuktabsorbenter. Påsen är förpackad i ett lufttätt omslag. När omslaget avlägsnats och påsen kommer i kontakt med omgivande luft börjar järnpulvret oxideras i jämn takt varvid värme avges (exotermisk reaktion) under 5 till 7 timmar och kan utnyttjas för att värma händer eller fötter i samband med verksamhet i kyla. HSC 24, Annex K/8 (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allmän bestämmelse 1.

3824 99

Blandning av två sorters leror av bentonit, erhållen genom ett patenterat förfarande som innefattar flera processer: blandning av magnesium- och aluminiumbaserade leror i förutbestämda proportioner, tillsättning av vatten för att bilda ett slam, uppluckring av lerorna i en kulkvarn för avlägsnande av vissa föroreningar, centrifugering för att avlägsna andra föroreningar och slutligen torkning av blandningen i en trumma för att erhålla en slutprodukt med egenskaper som inte finns i naturligt tillstånd. HSC 25, Annex P/8. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allmänna bestämmelsen 1 och anm. 1 till kap. 25.

3824 99

Blekmedel i form av granuler, bestående av tetraacetyletendiamin (> 90 viktprocent) som den aktiva beståndsdelen, natriumkarboxymetylcellulosa (< 8 %) som bindemedel, färgämnen (< 0,5 %) av estetiska skäl och vatten (< 2 %). Varan ingår i rengöringsmedel. HSC 28, Annex M/8. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allm. anv. 1 och 6.

3824 99

Blandning av två oorganiska oxider
, erhållen genom en patenterad process vilken omfattar sammanblandning av yttriumoxid och en liten mängd av en annan oorganisk oxid (annan än av en sällsynt jordartsmetall eller av skandium) i förutbestämda proportioner, briketter eller pelletering, sintring, malning och sedan siktning av blandningen för att få en pulveriserad slutprodukt med önskvärda fysikaliska egenskaper (yta, partikelstorlek, densitet och smältpunkt) vilken är särskilt lämpligt för den specifika användningen. HSC 34, Annex IJ/1. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 (anm. 1 a till kapitel 28) och 6.
 
3824 99

Flytande mikronäringslösning för växter, innehållande mangan (14 %), zink (13 %), koppar (0,75 %), vatten och spår av kväve och kalium. Den ska sprutas på ytan av frön innan de planteras, för att underlätta för frön att gro och växa i jordar som är fattiga på zink, koppar eller mangan. HSC 36, Annex L/4. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3824 99

Emulgeringsmedel i form av ett pulver som består av vegetabiliska mono- och diglyceriders diacetylvinsyraestrar och trikalciumfosfat (10 %). Produkten är avsedd att användas i brödmixer och mjölblandningar för att förbättra brödets volym. HSC 39, Bilaga O/14. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

3824 99

Emulgeringsmedel i form av ett pulver som består av monoglyceriders diacetylvinsyraestrar och kalciumkarbonat (20 %). Produkten är avsedd att användas i brödmixer och mjölblandningar för att förbättra brödets volym. HSC 39, Bilaga O/14. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

3824 99

Korrigeringsband
(korrigeringsroller), det vill säga ett verktyg som är avsett för att korrigera texter skrivna för hand eller med skrivmaskin. Verktyget består av en plasthållare som innehåller en rulle korrigeringsband på en lagerspole och en uppsamlingsspole där det förbrukade bandet samlas upp. Korrigeringsbandets yta är belagd med ett tunt skikt av vitt pigment. Beläggningen stryks på underlaget genom att ett överföringshuvud som sticker ut från behållaren trycks stadigt mot ytan på den del som ska korrigeras och dras över ytan tills området är täckt; sedan lyfts överföringshuvudet rakt uppåt. HSC 42, Annex M/8. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 3 d till kapitel 38) och 6. 

ta_vhb_20170112_382490

3824 99

Flytande näringspreparat för växter,
förpackat i 20-litersbehållare. Varan är en vattenlöslig mörkbrun vätska som innehåller L-aminosyror (prolin, glycin, alanin, arginin) (5 viktprocent), vattenlöslig zink (4,5 viktprocent) och vatten. Den är baserad på organiska molekyler och används inom jordbruket, där den antingen tillförs direkt i jorden eller på växternas bladverk. Den används för att återställa halten av några essentiella aminosyror och zink i vissa typer av grödor som kan utarmas på dessa ämnen under ogynnsamma väderförhållanden (till exempel torka, låg temperatur och blåst) eller under kritiska perioder i plantans utveckling (till exempel vid omplantering eller i början av fruktutvecklingen). HSC 44, Annex K12 (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3824 99

Kemisk produkt bestående av en lösning av glycerin och smakämnen som pressats in i porerna på naturliga mineralstenar (”ångstenar”, eller ”Shisha-Steam-Stones”) med en metod som bygger på tryckinjektion. Produkten innehåller inte nikotin. Stenarna används i vattenpipor, där de värms upp och får lösningen att börja koka för att på så sätt bilda en ånga som användaren andas in. (HSC53). (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6. Återkallad HSC67

ta_vhb_20170112_382499_2


3824 99

En blandning, i flytande form, innehållande maltitol (50-55 viktprocent), sorbitol (D-glucitol) (mindre än 8 viktprocent), vatten och spårmängder av reducerande sockerarter (mindre än 0,2 viktprocent). Blandningen erhålls från potatis- eller majsstärkelse genom partiell katalytisk hydrogenering (reaktionen avbryts med avsikt) av maltossirap eller maltossirap bestående av högre sockerarter.

Blandningen är avsedd att användas som sockerersättning vid framställning av t.ex. näringspreparat, farmaceutiska produkter, kosmetika eller tuggummi. HSC 57, Annex S/22. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3824 99

Rå palmfettsyra, en ljusgul halvfast produkt med ett litet övre lager av en rödbrunfärgad vätska vid 28 oC. Produkten består huvudsakligen av triglycerider, diglycerider, monoglycerider och fria fettsyror (11,8-22,6 %). Glyceridprofilen är: 81,36 % triglycerider, 13,28 % diglycerider och 3,63 % monoglycerider. En medelprofil för de huvudsakliga fria fettsyrorna är: 40 % palmitinsyra, 42 % oleinsyra och 10 % linolsyra. Produkten överensstämmer med en blandning av en raffinerad, blekt och desodoriserad (RBD) palmolja med ett palmfettsyradestillat. Den är avsedd att genomgå en raffineringsprocess för framställning av ätbar RBD palmoljesyra. (HSC 62, Annex M/5)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


3824 99

Zirkoniumprodukt för tandvård, i blockform, rund, 98 mm i diameter och 14 mm hög. Den består huvudsakligen av zirkoniumoxid med mindre mängder av andra metalloxider.

Efter import behandlas produkten i dentallaboratorier eller av tandvårdspersonal. Innan den används inom tandvården genomgår produkten flera behandlingar såsom fräsning, färgning, sintring och glasering för att få den slutliga formen av konstgjorda tänder eller material för tandrestaurering. (HSC 63, Annex O/20)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Zirkoniumprodukt 1

Bild: Zirkoniumprodukt för tandvård, i blockform, klassificerad enligt nummer 3824 99.


3824 99

Zirkoniumprodukt för tandvård, i blockform, med måtten 89 x 71 x 16 mm (längd x bredd x höjd). Den består huvudsakligen av zirkoniumoxid med mindre mängder av andra metalloxider.

Produkten används huvudsakligen i behandlingar med tandproteser. Efter import behandlas produkten i dentallaboratorier eller av tandvårdspersonal. Innan den används inom tandvården genomgår produkten flera behandlingar såsom fräsning, sintring, polering och glasering för att få den slutliga formen av konstgjorda tänder eller material för tandrestaurering. (HSC 63, Annex O/20)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Zirkoniumprodukt 2

Bild: Zirkoniumprodukt för tandvård, i blockform, klassificerad enligt nummer 3824 99.

 

3824 99

Värmeväxlarvätska avsedd för icke-trycksatta eller lågtrycks indirekta värmesystem.

Produkten erhålls genom dehydrokondensation av en polyfenylblandning, destillering för att avlägsna bifenyler och andra föroreningar som finns kvar i blandningen och slutligen hydrering.

Produkten innehåller

  • 74-87% delvis hydrerad terfenyl (CAS RN 61788-32-7),
  • 10-18% delvis hydrerade polyfenyler, med fyra eller fler fenyler (CAS RN 68956-74-1) och
  • 3-8% terfenyl (CAS RN 26140-60-3). (HSC 72, Annex O/7).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Meny