Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förord

Kommissionens förordningar utgör lagtext och publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) serie L. Klassificeringsutlåtanden har karaktär av råd och anvisningar. Observera att eventuella illustrationer till respektive anvisning är endast vägledande.

Klassificeringsuttalanden beslutas på kommittémöten i Bryssel. Dessa har ingen legal status, men vi rekommenderar starkt att följa dem. Uttalandena finns bara på engelska och publiceras endast som bilagor till mötesrapporter.

Efter vissa beslut anges exempelvis HSC 15, Annex L/19, vilket är en hänvisning till det möte och det dokument där beslutet togs. Förkortningen CCCEC 145 innebär namn och nummer för mötet för beslut.

Förkortningar

CCCEC

Customs Code Committee of the European Communities

EGT

Europeiska gemenskapernas officiella tidning (bytt namn till EUT)

EUT

Europeiska unionens tidning

FÖE

Företagsenheten

HS

Harmoniserade systemet

HSC

Harmonized System Committee

IHSC

Interim Harmonized System Committee

KN

Kombinerade nomenklaturen

KR

Kammarrätten

NC

Nomenclature Committee

RR

Regeringsrätten

RSL

Lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen)

TBR

Tariffbyråns rundskrivelser

TFH

Tullverkets författningshandböcker

VHB

Tullverkets varuhandböcker

WCO

World Customs Organization  

 

Meny