Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Femte avdelningen

Mineraliska produkter

Kap 25, 26, 27
 

Kap 25

2501 00

Salt, hoppressat till block, bestående av natriumklorid (minst 95 %) med tillsats av små mängder spårelement av sådana slag som normalt finns i vissa naturliga former av salt (t ex magnesium, koppar, mangan och kobolt). Varan skulle användas som slickstenar för nötkreatur. (NC 11, Annex F/13; IHSC 6, Annex F)

2506 10

Kvarts, som utan att ändra dess alfa-kvartsstruktur, erhållits genom att utsätta krossad alaskit för en mekanisk separeringsprocess och en syrabehandling för att eliminera orenheter och en värmebehandling för att avlägsna resterande fukt som finns kvar efter att produkten har tvättats eller spolats av med vatten. HSC 17, Annex L 12

2512 00 00

Diatomit, i form av benvitt pulver med följande fysikaliska och kemiska egenskaper:

— Vattenhalt

4,7 %

— Glödgningsförlust

5,6 %

— pH (10 % suspension) 

7

— Natrium (% Na2O)

0,2 %


Vid kalcinering får produkten en rosa nyans.

Produkten används som ett filtermedium. Förordning 536/94.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nr 2512 00 00.

Se även HS förklarande anmärkning till nr 25.12.

Dess fysikaliska och kemiska egenskaper är de samma som för naturlig diatomit, varken kalcinerad eller aktiverad.

2512 00 00

Diatomit, i form av rosa/benvitt pulver med följande fysikaliska och kemiska egenskaper:

— Vattenhalt

0,2 %

— Glödgningsförlust

0,4 %

— pH (10 % suspension)

6

— Natrium (% Na2O)

0,3 %


Produkten används som ett filtermedium. Förordning 536/94.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nr 2512 00 00.

Se även HS förklarande anmärkning till nr 25.12.

Dess fysikaliska och kemiska egenskaper är de samma som för naturlig diatomit som är endast kalcinerad, inte aktiverad.

2519 90 10

Magnesiumoxid framställt genom bränning av magnesiumkarbonat med påföljande smältning i ljusbåge, i form av oregelbundna granulat med färglös till gulaktig och gråbrun färg. Granulatet består av cirka 1 till 10 mm stora, halvgenomskinliga till genomskinliga partiklar av kristallin natur.

Skrymvolym: cirka 3,5 g/cm3.

Innehåll av magnesiumoxid: minst 95 viktprocent. Förordning 2113/99. Giltig fr.o.m. 1999-10-27.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2519, 2519 90 och 2519 90 10.

Tillämpningen av KN-nummer 2519 90 10 grundas på den tillverkningsprocess (bränning, med påföljande smältning i ljusbåge vid en temperatur av 2800º-3000ºC) som anges i de förklarande anmärkningarna till KN, KN-nummer 2519 90 10, punkt 2.

2523 90

Hydrauliskt cement, bestående av portlandcement blandat med mer än 5 viktprocent cementartade material såsom puzzolan, flygaska och kalksten. (HSC 63, Annex O/14)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2530 90

Avfall och skrot från slipstenar, polerstenar etc. av agglomererade naturliga eller konstgjorda slipmedel (nr 68.04), användbara endast för återvinning av slipmedlet. (NC 18, Annex B/C/8; IHSC 6, Annex F)

2530 90

Lättrinnande vitt pulver, innehållande mer än 99,2 viktprocent vattenfritt dinatriumsulfat, erhållet endast genom mekanisk insamling av tenardit (vattenfritt dinatriumsulfat) som bildats naturligt i det fria på ytan av mirabilit (dinatriumsulfatdekahydrat) som kristalliseras från naturligt saltvatten i saltsjöar till följd av låg vintertemperatur. Innan produkten förpackas passerar den genom en sikt med en maskvidd av 0,65 mm. (HSC 58, Annex N/10)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.

Jfr nr 2833 11 ang. Lättrinnande vitt pulver.


Kap 26

2614 00

Ilmenitmalm i form av ett svart eller mörkbrunt pulver, innehållande ilmenit (> 90 %), magnetit (< 0,3 %), sulfat (< 0,1 %) och med en partikelstorlek om < 45 µm för 99,5 % av pulvret. Det har inte genomgått någon kemisk behandling, endast mekaniska och fysikaliska beredningar såsom malning.

Produkten används som ”weighing agent” för att öka densiteten i samband med havsborrning. (HSC 60, Annex M/8)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1.

 

2614 00 00

"Syntetisk rutil", framställd på basis av ilmenit genom rostning, behandling med saltsyra samt kalcinering och innehållande ca 95 viktprocent titaniumdioxid, ca 2 viktprocent dijärntrioxid och ca 1 viktprocent kiseldioxid. Föreligger i form av ett beige pulver. Förordning 1785/94. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 till kapitel 26 och av texten i KN-nr 2614 och 2614 00 00.

Förändringen i kristallinstrukturen beror endast på de rostnings- och kalcineringsprocesser som nämns i de allmänna förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 26.

Kap 27

27 kap.

Isolerade isomerer och blandningar av isomerer av mättade acykliska kolväten:

a) isolerade isomerer med en renhetsgrad av mindre än 95 % 1);
b) blandningar av isomerer, innehållande mindre än 95 % 1) av någon enstaka isomer. (NC 22, Annex B/A/1; IHSC 6, Annex F)

Jfr nr 2901 10 ang. Isolerade isomerer.

27 kap.

Isolerade isomerer och blandningar av isomerer (andra än stereo-isomerer) av acykliska kolväten med en eller flera dubbelbindningar:

a) isolerade isomerer med en renhetsgrad av mindre än 90 %);
b) blandningar av isomerer, innehållande mindre än 90 % 1) av någon enstaka isomer. (NC 33, Annex D/A/3; IHSC 6, Annex F)

Jfr nr 2901 23 till 2901 29 ang. Isolerade isomerer.

27 kap.

Blandningar av stereoisomerer av acykliska kolväten med en eller flera dubbelbindningar, innehållande mindre än 90 % 1) av någon stereoisomer av ett specifikt kolväte. (NC 24, Annex B/A/1; IHSC 6, Annex F)

Jfr nr 2901 23 till 2901 29 ang. Isolerade isomerer.

1). Beräknat på torrsubstansen, som viktprocent för produkter i gasfas och i volymprocent för produkter som inte är i gasfas.

2703 00 00

Blandningar av torv (innehållande minst 75 viktprocent torv) och andra ämnen som till exempel stallgödsel, kalk, sand, lövjord, kalkgyttja och små mängder andra gödselmedel, med en total halt av kalium (uttryckt i K2O), kväve, fosfor (uttryckt i P2O3) som inte överstiger 3 viktprocent. Förordning 2695/95 (förordning 3541/85, EGT nr L 338, 17.12.1985, s. 1).

2707 99 99

Behandlat destillerat aromatiskt extrakt (TDAE) med följande fysikaliska och kemiska egenskaper:

En halt av aromatiska beståndsdelar mellan 74,2 och 75 viktprocent, fastställt med den kolonnkromatografiprocess som beskrivs i bilaga A till kapitel 27 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen (FAKN).

Densitet vid 15 °C mellan 0,9521 och 0,9590 g/cm3.

Högst 4 volymprocent destillat vid 300 °C, fastställt enligt ASTM D 86-67-metoden (EN ISO 3405). TDAE är ett extrakt som erhålls genom raffinering av smörjmedel från vakuumdestillationsåterstoder. De aromatiska beståndsdelarna produceras som biprodukt i raffinering av utgångsmaterial för smörjolja och vaxer. Produkten används som mjukgörare för ovulkaniserade gummiblandningar som utgör råvara vid tillverkning av däck och andra mjukgummiprodukter. Förordning 1231/2013


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2707, 2707 99 och 2707 99 99.

Eftersom produkten inte direkt har erhållits genom destillation eller raffinering av råpetroleum eller oraffinerade oljor erhållna ur bituminösa mineral, och vikten av de aromatiska beståndsdelarna i produkten överstiger vikten av de icke- aromatiska beståndsdelarna, är klassificering enligt nr 2710 som oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja, produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller spilloljor utesluten (se anmärkning 2 till kapitel 27).

Eftersom produkten inte har utvunnits direkt ur petroleum, oljor utvunna ur petroleum eller oljor utvunna ur bituminösa mineral och innehållet av aromatiska beståndsdelar i produkten är mindre än 80 %, är klassificering enligt nr 2713 som petroleumkoks, petroleumbitumen eller andra återstoder därav, utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen (FAKN) till undernummer 2713 90 10 och 2713 90 90).

Produkten är ett aromatiskt extrakt som erhålles genom raffinering av smörjmedel från vakuumdestillationsåterstoder. På grund av innehållet av aromatiska beståndsdelar ingår produkten i den kategori av oljor eller liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de icke-aromatiska beståndsdelarna (se även de förklarande anmärkningarna till KN- numren 2707 99 91 och 2707 99 99, punkt 2).

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2707 99 99.

2710 till 2713

Petroleumprodukter:

Särskiljande kännetecken för vissa petroleumprodukter enligt 27 kapitlet: Vaselin, petroleumvaxer, petroleumbitumen och oljor erhållna ur petroleum (nr 2712, 2713 och 2710).

OBS! Diagrammet nedan återger nedanstående kriterier i schematisk form.

2710 till 2713 20

2710 till 2713

i) Produkter med en stelningspunkt, bestämd enligt metod ISO 2207 (likvärdig med ASTM D 938) (rotating thermometer method), av:

  2710

  a) lägre än 30 oC (oljor).

  2710, 2712 10 till 2712 90 eller 2713 20

  b) lägst 30 oC. (Se under ii).)

ii) Produkter enligt punkt i) b) ovan med en täthet vid 70 oC av:

  2710 eller 2713 20 
 
  a) minst 0,942 g/cm3. (Se under iii).)

  2710, 2712 10 till 2712 90
 

  b) mindre än 0,942 g/cm3. (Se under iv).)

iii) Produkter enligt punkt ii) a) ovan med ett nålpenetrationsindex vid 25 oC, bestämt  enligt metod ASTM D 5, av:

  2713 20

  a) mindre än 400 (bitumen).
 
  2710

  b) minst 400 (oljor).

iv) Produkter enligt punkt ii) b) ovan med en konpenetration vid 25 oC på bearbetat prov, bestämd enligt metod ISO 2137 (likvärdig med ASTM D 217), av:

  2710

  a) minst 350 (oljor).

  2712 10 till 2712 90

  b) b) mindre än 350. (Se under v).)

v) Produkter enligt punkt iv) b) ovan med en konpenetration vid 25 oC på obearbetat prov, bestämd enligt metod ISO 2137 (likvärdig med ASTM D 937), av:

  2712 10
  
 
 a) minst 80 (vaselin).

  2712 20 eller 2712 90

  b) mindre än 80 (petroleumvaxer) 


ta_vhb_20170112_2712


2710 12 eller 2710 19

Grafiterade oljor bestående av oljor ur petroleum eller ur bituminösa mineral, innehållande, i stabil suspension, ca 0,04 - 0,2 % grafit i form av partiklar (huvudsakligen med en storlek mellan 0,1 och 0,5 mikrometer). (NC 8, Annex EI/21; IHSC 6, Annex F)

2710 19
Blandning
i form av en ljusgul till ljusbrun vätska som innehåller 50 viktprocent fotogen och 50 viktprocent paraffin. Paraffinet består av mättade kolväten, från C9 till C15, som framställts ur reducerade vegetabiliska oljor genom hydrering. Produkten ger mindre än 90 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) vid 210 °C enligt ISO 3405 (likvärdig med ASTM D 86). Den används som bränsle för jetmotorer.
HSC46, annex N/8. (Metoden är ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna, regel 1 (anmärkning 2 till kapitel 27) och 6 (anmärkning 4 till undernummer i kapitel 27).

2710 [19 29]

Flytande blandning av kolväten, bestående av ca 87 viktprocent raka paraffinkolväten, med kedjelängder av 8 – 16 kolatomer, och ca 13 viktprocent alkylbensener, med tvärkedjor av 10 – 12 kolatomer. Förordning 314/90, ändrad genom förordning 705/05.

Motivering:

Klassificering enligt de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texterna till KN-numren 2710, 2710 [19] och 2710 [19 59].

Klassificering som fotogen är utesluten på grund av koncentrationen av alkylbensener.

2710 19 29

Statement on the classification of liquid paraffin, fraction C10-C13

The Committee concluded that:
Medium oil liquid paraffin containing ca. 98 % by weight of n-paraffin hydrocarbons, fraction C10-C13. The product has the following characteristics:

Distillation (ASTM D 86 method equivalent to ISO 3405 method):

at 186.4 ºC – start of distillation,

at 232.9 ºC – end of distillation 98.1 % by volume; residue + losses=1.0+0.9

at 208.2 ºC : 50.0 % by volume

at 211.2 ºC : 60.0 % by volume

n-paraffin hydrocarbons content (% by weight):

n- C10 12.7

n- C11 25.8

n- C12 30.9

n- C13 28.4

n- C14 0.4

Density (ASTM D 4052 method equivalent to EN ISO 12185 method) at 15 ºC : 0.7511 g/cm3


The product is used in pharmaceutical and cosmetic industry. It is also used in the manufacture of fire lighting preparations.

The product is to be classified in CN code 2710 19 29.

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, additional note 2 (c) to Chapter 27 and the wording of the CN codes 2710, 2710 19 and 2710 19 29.

The term “medium oils” according to the definition in additional note 2 (c) to Chapter 27 refers to oils and preparations.

The product cannot be classified as a heavy oil liquid paraffin of subheading 2710 19 85 since it fulfils the provisions of additional note 2 (c) to Chapter 27. It is therefore classified as a medium oil of subheading 2710 19 29. See also CN Explanatory Notes to subheading 2710 19 29, first paragraph, last sentence. (CCC 7)

2710 19 43, 2710 19 46 och 2710 19 47

Gult, oljigt flytande preparat innehållande minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum samt tillsatsmedel. Produkten har följande karakteristika:

Destillering (ASTM D 86):

vid 250 °C: 0

vid 266 °C: destilleringens början

vid 339 °C (destilleringens slut): mer än 85 volymprocent

vid 350 °C: mer än 85 volymprocent

Flampunkt (Pensky-Martens):

Över 100 °C

Infrarödspektroskopi: Alifatiska kolväten

Svavelinnehåll (EN ISO 8754):

Mindre än 0,05 viktprocent. Preparatet kan användas som smörjolja. Förordning nr 231/04, Ändrad genom förordning 1179/2009 och 441/2013. 


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av kompletterande anmärkningarna 2 d och 2 e till kapitel 27 och av texten till KN-nummer 2710, 2710 19 och 2710 19 43, 2710 19 46 och 2710 19 47.

Eftersom "tungoljor" enligt definitionen i kompletterande anmärkning 2 d till kapitel 27 omfattar oljor och preparat, omfattar termen "dieselbrännoljor" enligt definitionen i kompletterande anmärkning 2 e till kapitel 27 också oljor och preparat.

Produkten kan inte klassificeras som smörjolja, eftersom den uppfyller kraven i kompletterande anmärkningarna 1 d och 1 e till kapitel 27. Den skall därför klassificeras som dieselbrännolja enligt KN-nummer 2710 19 41 (se även de förklarande anmärkningarna till KN-numren 2710 19 71 till 2710 19 99).

2711 19

Petroleumgas (LPG) förtätad till vätska, bestående av en blandning av etan (2,0 %); propan (66,3 %); n-butan (18,7 %); isobutan (11,7 %); n-pentan (0,1 %) och isopentan (1,2 %). Produkten presenteras i flytande form.

Det är en produkt från raffineringsprocessen av råolja och bearbetning av naturgas.

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6. (HSC 67, Annex T/20) 

2712 90

Mikrovaxer innehållande väldigt små mängder dopningsmedel, t ex polyisobuten. (NC 1, Annex DI/6; IHSC 6, Annex F)

2712 90 99

En produkt som ser ut som mjukt, vitt vax, bestående av en blandning av alfa-olefiner som har kolkedjor med jämnt antal kolatomer från 18 till 26, av vilka föreningar som har kolkedjor med 20 och 22 kolatomer utgör mer än 80 viktprocent. Förordning 1260/89, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texten till KN-nr 2712 och 2712 90 99.

Det är en produkt som liknar dem som anges i andra delen av KN-nr 2712.

2714 90

Dehydratiserad (vattenbefriad) och pulveriserad naturlig bitumen dispergerad i vatten och som innehåller en liten mängd emulgeringsmedel (ytaktivt ämne) vilket tillsatts enbart av säkerhetsskäl eller transporttekniska skäl. HSC 15, Annex L/21

2714 90 00

Emulsion av naturlig bitumen i vatten bestående av ungefär 70 % bitumen, 30 % vatten och 0,2 % ytaktivt ämne som bidrar till emulsionen.

Syftet med emulsion i vatten är att transportera bitumen.

Produkten används som bränsle i speciella brännare: vattnet elimineras genom avdunstning innan bitumen förbränns. Förordning 1639/94.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nr 2714 och 2714 90 00.

2715 00

Takbestrykningsmedel bestående av en lösning av asfalt med tillsats av asbest, mineraliska fyllmedel och tungolja. (NC 12, Annex K/8; IHSC 6, Annex F)

2715 00

Bestrykningsmedel för tak, ytterväggar och metallytor, bestående av en asfaltlösning med tillsats av asbestfibrer och aluminiumpigment. (NC 14, Annex E/A/8; IHSC 6, Annex F)

Meny