Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Sextonde avdelningen

Avd. XVI Kap. 84, 85

Kap 85

Detaljer av mjuk ferrit,
igenkännliga som delar till maskiner eller apparater enligt 85 kap. (NC 20, Annex F/8; IHSC 8, Annex D)

Jfr nr 6909 19 och 8504 90.ang. Detaljer av mjuk ferrit.

8502 13

Elektriskt generatoraggregat, sammansatt av en elgenerator för växelström (AC) och en dieselmotor som är hopmonterade till en enhet, med dubbla effektklasser: 375 kVA för primäreffekt och 410 kVA för standby-ström. (HSC 68, Annex K/20).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Generatoraggregat klassificerad enligt nummer 8502 13.


8502 39

Elektriskt generatoraggregat
bestående av en ångturbin, en elektrisk växelströmsgenerator och en kopplingsanordning. Delarna föreligger tillsammans men är förpackade var för sig. Het ånga strömmar under högt tryck genom ångturbinen och omvandlas till en rotationsrörelse med en uteffekt på 200 MW. Generatorn producerar elkraft med en effekt på 230 MVA från ångturbinens rotationsrörelse.

Ångturbinen och den elektriska generatorn är konstruerade för att monteras på golvet i en anläggning för produktion av elkraft, och deras respektive rotorer ska kopplas ihop med varandra via kopplingsanordningen. Ångturbinen och den elektriska generatorn arbetar tillsammans för att omvandla värmeenergin från den trycksatta ångan till elektrisk energi. HSC 52, N/13

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

8504 (Classification statement)

Statement on the classification of "Accessories for video game consoles"

The Committee concluded that:

A set of accessories for video game consoles of heading 9504 presented in a single package consisting of:

a protective case made of plastics designed to hold a video game console (see image 1) [4202]

styli (pointing utensils) made of plastics which are according to the information on the package intended to be used with video game console with a touch screen (see image 2) [3926],

earphones (see image 3) [8518],

a static converter for use in a car (car adapter) with a special connector for the video game console (see image 4) [8504],

a bag made of textile (see image 5) [4202].


Statement on the classification of 4202 "Accessories for video game consoles" fig.1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Statement on the classification of 4202 "Accessories for video game consoles" fig. 5


The items cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of GIR 3 (b), because taken together they do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity. The articles are therefore classified separately.

The protective case specifically designed to hold a particular video game console is to be classified under heading 4202 as a container by virtue of GIR 1 and Note 1(d) to Chapter 95. (See also the HS classification opinion 4202.99/1 and 2.)

The styli are to be classified according to their constituent material (plastics) under heading 3926 by virtue of GIR 1.

Classification under heading 9504 as accessories of video game console is excluded, as the products are suitable for use with any device equipped with a touch screen. By virtue of Note 3 to Chapter 95, only accessories which are suitable for use solely or principally with articles of this Chapter are to be classified together with those articles.

The earphones are to be classified under heading 8518 by virtue of GIR 1.

The static converter is to be classified under heading 8504 by virtue of GIR 1 and Note 1 (m) to Chapter 95.

The textile bag is to be classified under heading 4202 by virtue of GIR 1 and Note 1 (d) to Chapter 95. (CCC 17)

8504 40

Avbrottssäkert nödkraftaggregat för matning av en mängd olika elektroniska utrustningar med stabil växelström (AC) genom likriktning och omvandling av en elektrisk ström. I händelse av fel eller allvarligt avbrott på strömmatningen i nätet tillförsäkrar aggregatet kontinuerlig tillförsel av stabiliserad växelström under 10 minuter. Det innefattar följande komponenter, som bildar en gemensam enhet, nämligen:

1)
en likriktare (för omvandling av växelström till likström);
2)
en batteriladdare;
3)
ett underhållsfritt blybatteri;
4)
en omvandlare från likström till växelström;
5)
en statisk förbikopplingsströmställare;
6)
ett brusfilter och
7)
digitalt teckenfönster för utvisande av ingående spänning och amperestyrka, utgående spänning och amperestyrka, batterispänning och utgående frekvens (växelströmmens periodtal). HSC 15, Annex L/26

8504 40

Packad IGBT-modul (”insulated gate bipolar transistor”, bipolär transistor med isolerat styre), bestående av sex strömbrytare i vilka en IGBT och en frihjulsdiod har kopplats parallellt, och tre NTC-termistorer (negativ temperaturkoefficient). Modulen används i hybrid-, el- eller bränslecellsfordon för att omvandla likström till växelström. (HSC 61, Annex M/29)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 a) till avdelning XVI) och 6.

8504 40

Elektronisk hastighetsregulator för asynkrona elmotorer, bestående i första hand av en likriktare, en likströmslänk (DC) och en växelriktare vid utgången. Den inkommande likriktaren omvandlar växelströmmen AC-spänning till DC-spänning. DC-länken används för utjämning av spänningsvariationer och skydd av kretsen. De är vanligtvis utformade för att installeras i elskåp och används för olika ändamål. De är i form av ett hölje, vars storlek beror på deras kraft, och har vanligtvis:

 • ett dialoggränssnitt
 • en styr-/kommandoplint
 • en strömkopplingsplint
 • en kommunikationsport
 • en plats för ett minneskort

För att möjliggöra parameterinställning, diagnostik och frekvensomriktaroptimering, kan enheten anslutas till en dator via en kommunikationsport. (HSC 69, Annex P/18)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Jfr nr 9032 89 ang. elektronisk frekvensomriktare.

8504 40 82

En vara (en så kallad adapter eller en likriktare) utformad för att omvandla växelström (100–220 V); till likström (12 V, 3,7 A); innefattad i ett plasthölje med de ungefärliga måtten 14 × 6 × 5 cm. Varan kan kopplas via en kabel med anslutningsdon till växelströmsuttaget och via en annan kabel med ett särskilt anslutningsdon till en särskild spelkonsol enligt nr 9504.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8504, 8504 40 och 8504 40 82.

Eftersom nr 8504 omfattar statiska omformare (till exempel likriktare) ger det numret den mest specifika beskrivningen. Därför är klassificering enligt nr 9504 som tillbehör till en videospelmaskin utesluten.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8504 40 82 som likriktare. Förordning 2015/2319, giltig från den 1 januari 2016.

8504 40 82

En statisk omformare i plasthölje (s.k. AC/DC-adapter) utformad för att omvandla växelström (AC) (100–240 V) till likström (12 V, 1,5 A).

Höljet är försett med en stickkontakt för anslutning till växelström och med en elektrisk kabel med en längd av 1,5 m och med en likströmskontakt som gör det möjligt att ansluta AC/DC-adaptern till olika apparater.

AC/DC-adaptern presenteras för att vara strömförsörjare till en set-topbox (STB). Den kan också användas för att en rad andra apparater, till exempel telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling, apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller video, hushållsapparater och apparater för radionavigering. Förordning 666/2016, giltig från och med den 19 maj 2016.

Se bild (*)

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8504 , 8504 40  och 8504 40 82 .

Klassificering enligt KN-nummer 8504 40 30  som statiska omformare av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav är utesluten, eftersom AC/DC-adaptern är avsedd att leverera ström till många olika elektriska apparater.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8504 40 82  som likriktare.

AC/DC-adapt klassificerad enligt KN nr 8504 40 82

Bild: AC/DC-adapt klassificerad enligt KN nr 8504 40 82

 

8504 40 90

Laddare av likströmsomformartyp (s.k. Universal Dual port Car Charger) bestående av en adapter för cigarettändaruttag i bilar, två USB-gränssnitt och en indikatorlampa.

Laddaren har en inspänning på 12 volt likström, en utspänning på 5 volt likström och en utström på 500 mA eller 2 × 250 mA.
 
Laddaren används för att ladda diverse apparater, såsom mobiltelefoner, PDA, GPS, kameror, mp3- och mp4-spelare. Förordning 1110/2012, giltig från den 19 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8504, 8504 40 och 8504 40 90.

Produkten är en statisk omformare av likströmsomformartyp (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8504, ii, punkt D).
 
Laddaren kan användas för att ladda diverse apparater till exempel telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling, apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller video och apparater för radionavigering.
 
Klassificering enligt KN-nummer 8504 40 30 som statiska omformare av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling och enheter därav är därför utesluten.

Laddaren ska därför klassificeras enligt KN-nr 8504 40 90 som andra statiska omformare.

8504 40 90

En artikel som innehåller elektroniska komponenter: en startapparat, ett styrdon, en regulator och en stoppenhet (s.k. elektronisk styrenhet) i ett rektangulärt hölje av aluminium med måtten 98 × 74 × 20 mm och med en vikt av 160 g.

Produkten levererar energi till xenon-stråkastare på motorfordon.

När strålkastarna tänds omvandlar artikeln först 12 V likström från fordonets elsystem till 1 200  V likström och överför den till tändanordningen (saknas vid uppvisandet). Därefter omvandlar artikeln likström till växelström för lamporna, och genererar kontinuerligt den spänning (85 V) som behövs för belysningen. Förordning 2016/1957, giltig från och med 29 november 2016.

Se bild *.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8504 , 8504 40  och 8504 40 90 .

Klassificering som en kontrollpanel enligt nr 8537  är utesluten, eftersom artikeln är avsedd att omvandla ström från 12 V likström till 1 200  V likström samt att omvandla 12 V likström till 85 V växelström, vilket är funktioner som omfattas av nr 8504 .

Eftersom ingen av funktionerna kan anses vara apparatens huvudsakliga syfte i enlighet med anmärkning 3 till avdelning XVI ska den klassificeras enligt det nummer som står sist i nummerordning.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nr 8504 40 90  som andra statiska omformare.

ta_vhb2_20161109_85044090

Bild: Statisk omformare enl 8504 40 90


8504 40 90

En anordning (s.k. trådlös laddningsplatta) bestående av en adapter med en kabel som är ungefär 180 cm lång och en laddningsplatta. Kabeln är försedd med ett anslutningsdon som ska kopplas till laddningsplattan. Plattan är cirkelformad med en höjd på ungefär 8 mm, en diameter på ungefär 80 mm och vikt på 51 g.

Adaptern omvandlar (likriktar) växelström (AC – 240 V) till likström (DC – 12 V) och överför denna till plattan. I plattan omvandlas (inverteras) denna likström till växelström, och därefter omvandlas växelströmmen till ett elektromagnetiskt fält.

Anordningen är utformad för att ladda apparater trådlöst. Både plattan och den apparat som laddas är utrustade med Qi-teknik som är standard för trådlös laddning av apparater. Trådlös laddning utförs via ett elektromagnetiskt fält. Se bild (*1) Förordning 2017/1465 giltig från den 1 september 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8504 , 8504 40 och 8504 40 90 .

Anordningens funktioner (likriktning, invertering och omvandling av spänning till ett elektromagnetiskt fält) omfattas av undernummer 8504 40 . Klassificering enligt KN-nummer 8504 50 är därför utesluten.

Klassificering enligt KN-nummer 8504 40 30 som statiska omformare av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav är utesluten, eftersom AC/DC-adaptern är avsedd att leverera ström till många olika elektriska apparater.

Eftersom varken likriktning, invertering eller omvandling av spänning till ett elektromagnetiskt fält ger artikeln dess huvudsakliga karaktär ska den klassificeras enligt de allmänna bestämmelserna 3 c.

Anordningen ska därför klassificeras under KN-nummer 8504 40 90 som andra statiska omformare.

Bild: Klassificering av en s.k. trådlös laddningsplatta enligt 8504 40 90. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


8504 50 95

En vara, så kallad ”strömkompenserad drossel”
, med de ungefärliga måtten 3 × 3 × 2 cm (inklusive basplattan), som består av två spolar av isolerad koppartråd virad runt en ringformad ferritkärna med förhållandet 1:1.

”Differentialströmmen” (signal), som flödar i båda riktningarna i spolarna, skapar lika och motriktade magnetiska fält som neutraliserar varandra. Detta resulterar i att varan uppvisar noll impedans i förhållande till ”differentialströmmen” som passerar oförändrad.

”Common mode (CM-) strömmen” (interferens), som strömmar i samma riktning i spolarna, skapar lika och likfasiga magnetiska fält som förenas. Detta resulterar i att varan uppvisar hög impedans i förhållande till ”CM-strömmen” som passerar försvagad. Förordning 1076/2010. Giltig fr. o. m. 14 dec 2010.

Motivering:

Klassificeringen bestäms utifrån de allmänna reglerna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8504, 8504 50 och 8504 50 95.

Klassificering enligt undernummer 8504 31 som transformator är utesluten, eftersom varan trots att den konstruktionsmässigt liknar en transformator, inte kan omvandla växelström till en annan växelström.

Den kan enbart överföra växelström i förhållandet 1:1 (se även förklarande anmärkning till HS, nr 8504). Funktionsmässigt utgör varan en induktansspole enligt undernummer 8504 50, eftersom den begränsar eller förhindrar flödet av ”CM-ström” medan den lämnar flödet från ” differentialströmmen” oförändrat.

Varan klassificeras därför under KN-numret 8504 50 95 som en induktansspole.

8504 50 95

Ett plastark med dimensionerna 62 cm × 52 cm × 150 μm som innehåller 24 antenner. Varje antenn består av koppartrådar i form av lindningar med plan, rektangulär form och är kopplad till två kontaktytor. Antennerna är ordnade i en uppsättning av 8 × 3 och limmade bredvid varandra på plastarket. Plastarket innehåller inte några elektroniska chips. Antennerna presenteras för att användas som delar i smartkort. Se bild(*). Förordning 2015/388, giltig fr.o.m. 30 mars 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8504, 8504 50 och 8504 50 95. Eftersom antennerna bara består av lindningar som fungerar som induktansspolar betraktas de som induktansspolar som omfattas av nr 8504. Därför är klassificering enligt nr 8548 som delar inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85 utesluten. Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8504 50 95 som andra induktansspolar.

8504 90

Detaljer av mjuk ferrit, igenkännliga som delar till transformatorer. (NC 20, Annex F/8; IHSC 8, Annex D)

Jfr nr 6909 19 och kap. 85 ang. Detaljer av mjuk ferrit.

8504 90 17

En kylare med de ungefärliga måtten 520 x 700 x 3 500 mm, bestående av 2–32 (beroende på modell) rektangulära paneler tillverkade av galvaniserad plåt med en räfflad struktur, vars ytor är svetsade mot varandra.

Den är konstruerad för att monteras på en krafttransformator som är nedsänkt i oljebad, i syfte att kyla ned transformatorns isolerolja när den passerar genom kylaren. Kylaren förhindrar överhettning i transformatorn genom att överföra överskottsvärme till luften.

Kylaren är utrustad med ett flänsat inlopp (placerat på ovansidan) och ett flänsat utlopp (placerat på undersidan) som är anslutna (med bultar och tätningar) till transformatorns utlopp och inlopp.

Kylningen kan förstärkas med kylfläktar (för snabbare luftflöde) och/eller kylpumpar (för snabbare cirkulation av oljan) i enlighet med specifika krav. Inga pumpar eller fläktar finns med vid import. Förordning 2023/2519, giltig från den 4 december 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8504 , 8504 90 och 8504 90 17 .

Klassificering enligt nr 8419 som utrustning för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring är utesluten, eftersom detta nummer inte omfattar anordningar som endast innebär ett temperaturutbyte med omgivande luft. Överskottsvärmen från isoleroljan som passerar genom kylaren avges helt enkelt genom kylarens väggar till den omgivande luften. (Se även klassificeringsuttalande 8431.49/2 till Harmoniserade systemet.)

Utifrån sina objektiva kännetecken och egenskaper, nämligen sin konstruktion, sina mått och sin placering av inlopp och utlopp, är kylaren lämplig att uteslutande eller huvudsakligen användas med en elektrisk transformator enligt nr 8504 för att kyla transformatorn och bibehålla dess driftstemperatur. Kylaren är nödvändig för att transformatorn ska fungera korrekt (genom att överhettning förhindras).

Kylaren ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8504 90 17 som andra delar till transformatorer och induktansspolar.

Bild: Klassificering enligt 8504 90 17. Bilderna återges endast i informationssyfte.

 

8505 19

Magnetiska stavar, även avpassade till längden, bestående av magnetiserad bariumferrit, agglomererad med plast eller gummi, avsedda att fästas på vissa apparater (t. ex. kylskåp) för att trygga tillstängningen. Tillämpning av anmärkning 2 a) till avdelning XVI. (NC 20, Annex F/9; IHSC 8, Annex D)

Jfr avd. XVI och nr 8418 99 ang. Packningar för dörrar till kylskåp.
 

8507 30

Nickel-kadmium laddningsbar ackumulator bestående av följande komponenter hopsatt till ett "batteripaket" för ett speciellt mobiltelefonsmärke:

 • 3 nickelkadmium ackumulatorer,
 • konduktiva remsor som binder samman ackumulatorerna,
 • tryckt kretskort vilket ansluter batteripaketet med kretsarna i mobiltelefonen,
 • kretskort, innehållande ett motstånd och en kondensator, vilka används för att kontrollera uppladdningen av ackumulatorerna,
 • yttre plasthölje för att rymma de elektriska komponenterna i batteripaketet och som är särskilt utformat för att bilda en del av det yttre skalet på en mobiltelefon.

Batteripaketet tjänar till att utgöra drivkälla för en mobiltelefon. Den har ingen annan funktion. HSC 31, M/32. (ändrad HSC 57)

Tillämpning av allm. best. 1 (anmärkning 3 till kapitel 85) och 6.

8507 50

Nickelhydrid uppladdningsbar ackumulator bestående av följande komponenter hopsatta till ett "batteripaket" för ett särskilt mobiltelefonsmärke:

 • 3 eller 6 nickelhydrid ackumulatorer,
 • elektriska kontakter till telefonen
 • termistor som förhindrar att temperaturen i batteripaketet inte överstiger den säkra maxtemperaturen.
 • PTC-krets (Positive Temperatur Coefficient) för att skydda mot kortslutning vid onormalt hög spänningsnivå
 • Inre plasthölje
 • Yttre bakstycke utformad att bilda en del av utsidan av telefonen

Batteripaketet tjänar som drivkälla till en mobiltelefon. Den har ingen annan funktion. HSC 31, Annex M32. (ändrad HSC 57)

Tillämpning av allm. best. 1 (anmärkning 3 till kapitel 85) och 6.

8508 11 eller 8508 19

Våt- och torrdammsugare bestående av elektrisk drivmotor och vattenbehållare, monterade på underrede med inställbara länkrullar. För att utföra olika funktioner föreligger den med tillbehör såsom uppsättningar av munstycken och borstar, munstycke för dammsugning av kuddar, stolar eller tapeter, speciell slang och anordning för utsprutning av vätskor (t.ex. insektsbekämpningsmedel) samt blåsmunstycke. Apparatens nedre del är även försedd med en höghastighetscentrifug som, om några droppar doftämne tillsätts vattnet, gör det möjligt att sprida vällukt i den omgivande luften.
 
Vattnet tjänstgör också som filter för uppsamling av damm och annan smuts. HSC 22, K/19.

Tillämpning av anm. 3 till avd. XVI.

8508 19

Dammsugare för våt och torr sugning med inbyggd elektrisk motor, på länkrullar, utformad för användning industriellt och kommersiellt (hotell, restauranger, affärer, kontor, industrilokaler, verkstadslokaler osv), med följande tekniska data:

motorns maximala energiförbrukning 1500 W;
matningsspänning 230 V/50 Hz;
luftflöde 3600 l/min;
undertryck 23 kPa;
tankens volym 38-50 l;
vikt 11-12 kg;
storlek 445x450x505 mm.

Dammsugaren levereras med vissa standardtillbehör, men kan förses med andra tillbehör (som tillval).

Den är konstruerad för att suga upp torrt material (damm och andra större objekt som pappersskräp, träspån, löv, glassplitter, mineralkorn, jord, plastavfall osv) samt vätskor. HSC 23, Annex M/21 (se fig. nedan). (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

 

8509 80

Handhållen maskin, driven av en liten elektrisk motor, som används vid förtvätt av kläder för att avlägsna fläckar. Maskinen behandlar fläckarna med en kombination av vatten och tvättmedel, vilket följs av klappande rörelser. Maskinens mått är 46 x 46 x 166 mm (b x d x h) med en vikt av 200 g. (HSC 60, Annex M/19)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 4 b) till kapitel 85) och 6.


Handhållen maskin

Bild: Handhållen maskin klassificerad enligt nummer 8509 80.


8509 80 00

En batteridriven cylinderformad apparat med en storlek på cirka 21 cm i höjd, 9 cm i diameter och en vikt på cirka 310 gram (en aerosolspridare/”aerosol dispenser”) särskilt utformad för att användas med en utbytbar sprejburk.

Apparaten består av

ett elektromekaniskt system för att aktivera sprejburkens utsprutningsmekanism,

en sensor och knappar för att aktivera det elektromekaniska systemet och

ett plasthölje med en öppning varigenom aerosol kan spridas när det elektromekaniska systemet aktiveras.


Apparaten kan, när den är utrustad med en sprejburk, fräscha upp luften inom ett begränsat område i en byggnad genom att sprida doftdoser, antingen när sensorn registrerar en person i närheten eller med jämna förinställda mellanrum. Förordning 428/2011, giltig fr. o. m. den 23 maj 2011.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 b till kapitel 85 samt texten till KN-nummer 8509 och 8509 80 00.

Eftersom själva apparaten inte sprutar ut, sprider eller finfördelar, utan enbart aktiverar sprejburkens utsprutningsmekanism, är klassificering enligt  nummer 8424 utesluten.

Apparaten är en elektromekanisk apparat med inbyggd motor enligt nummer 8509 av sådant slag som vanligtvis används för hushållsändamål. Den ska därför  klassificeras enligt KN-nummer 8509 80 00.

8509 80 00

En sats avsedd för detaljhandelsförsäljning består av

en elektromekanisk apparat (en aerosolspridare/” aerosol dispenser”) och

en utbytbar sprejburk. Aerosolspridaren är en batteridriven cylinderformad apparat med en storlek på cirka 21 cm i höjd, 9 cm i diameter och en vikt på cirka 310 gram bestående av

ett elektromekaniskt system som aktiverar sprejburkens utsprutningsmekanism,

en sensor och knappar för att aktivera det elektromekaniska systemet, och

ett plasthölje med en öppning varigenom aerosol kan spridas när det elektromekaniska systemet aktiveras.


Sprejburken innehåller ett berett rumsdesodoriseringsmedel, parfymerat, enligt KN-nummer 3307 49 00.

Aerosolspridaren kan, när den är utrustad med en sprejburk, fräscha upp luften inom ett begränsat område i en byggnad genom att sprida doftdoser, antingen när  sensorn registrerar en person i närheten eller med jämna förinställda mellanrum.

Sprejburken är en förbrukningsvara som, när den är tom, kan ersättas med en annan sprejburk med samma mått. Förordning 428/2011, giltig fr. o. m. den 23  maj 2011.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 b till kapitel 85 samt texten till KN-nummer 8509 och 8509 80 00.

Den komponent som ger satsen dess huvudsakliga karaktär är aerosolspridaren eftersom det är aerosolspridaren som används permanent, medan sprejburken byts ut när den är tom.

Eftersom själva apparaten inte sprutar ut, sprider eller finfördelar, utan enbart aktiverar sprejburkens utsprutningsmekanism, är klassificering enligt nummer 8424 utesluten.

Apparaten är en elektromekanisk apparat med inbyggd motor enligt nummer 8509 av  sådant slag som vanligtvis används för hushållsändamål. Satsen ska därför  klassificeras enligt KN-nummer 8509 80 00.

8509 80 00

En bärbar handhållen elektromekanisk apparat för personlig hudvård. Apparaten har oval form och mäter ca 75 × 80 × 30 mm. Den har ett vattentätt hölje och en inbyggd elektrisk motor som genererar vibrationer (s.k. soniska pulser).

Apparatens yta är gjord av silikon, med hypoallergena silikonpiggar på både fram- och baksida. Apparatens yta är indelad i tre zoner som var och en har olika tjocklek på piggarna. På apparatens framsida finns en på- och avstängningsknapp och en knapp för att öka/minska pulsintensiteten.

Apparaten är avsedd att användas för att rengöra huden i ansiktet med ett rengöringsmedel och vibrerande piggar. När huden rengörs medför pulserna också att ansiktet masseras.

Apparaten är av det slag som vanligen används för hushållsändamål, vid resor osv. Förordning 2021/530, giltig från den 15 april 2021.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI tillsammans med anmärkning 3 till kapitel 90, anmärkning 4 b till kapitel 85 samt texten till KN-nummer 8509 och 8509 80 00.

Apparaten används som en hushållsapparat för ansiktsrengöring (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 8509 , första stycket) samt för massage, men den senare är endast av underordnad betydelse. Enligt anmärkning 3 till avdelning XVI ska maskiner som kan utföra två eller flera kompletterande eller alternativa arbetsuppgifter klassificeras på grundval av den huvudsakliga arbetsuppgiften. Klassificering enligt nr 9019 som massageapparat är således utesluten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8509 80 00 som en elektromekanisk hushållsapparat med inbyggd elektrisk motor.


8512 30

Elektrisk apparat, för användning i motorfordon och avsedd att varna föraren att en hastighetskontrollutrustning, som t.ex. en "radarpistol" eller "laserpistol" används i närheten. Apparaten utsänder distinkta synliga och hörbara signaler när den känner av mikrovågor som sänts ut av en hastighetskontrollapparat.
 
Den består av en radar/laser-detektor, clip för vindrutan, rak nätkabel, säkringar och reservdelar, trycksaker och användarmanual. HSC 26, Annex P/12. (Se fig. nedan.) EGT C 202/01, s. 8, 2001-07-18.

Tillämpning av allm. bestämmelserna regel 1 och 6. Klassificering på undernummernivå grundad på allmänna bestämmelserna regel 3 b.

8512 90

Torkarblad för vindrutor, tillverkade av syntetiskt eller naturligt gummi, metallklämmor samt förmonterade universaladaptrar. De används i elektriska vindrutetorkare för motorfordon. (HSC 62, Annex M/12)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 b) till avdelning XVI) och 6.

Torkarblad

Bild: Torkarblad för vindrutor klassificerade enligt nummer 8512 90.


8512 90 90


En artikel som särskilt utformats för montering i en signalutrustning till en specifik modell av ett motorfordon. Artikeln består av två sammankopplade enheter med tryckta kretsar, som var och en innehåller passiva komponenter (kondensatorer och motstånd) och aktiva komponenter (dioder, lysdioder (LED), transistorer och integrerade kretsar). En enhet har ett gränssnitt för anslutning till motorfordonets ljussystem. Det är lysdioderna som tillhandahåller signalerna. (Förordning 603/2011, giltig från den 13 juli 2011.)

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8512, 8512 90 och 8512 90 90.

Eftersom artikeln består av enheter med tryckta kretsar (se de förklarande anmärkningarna till KN- nummer 8443 99 10 som omfattar elektroniska komponenter), uppfyller den inte villkoren för att vara halvledarelement eller elektroniska integrerade kretsar (se anmärkning 8 till kapitel 85).

Den kan således inte klassificeras enligt nummer 8541 eller 8542.
 
Eftersom artikeln inte är komplett utan är särskilt utformad för att användas, tillsammans med andra komponenter som linser, i ett motorfordons signalutrustning, kan den inte klassificeras enligt KN-nummer 8512 20 00.
 
Artikeln ska således klassificeras enligt KN-nummer 8512 90 90 som en del av elektrisk belysnings- och signalutrustning av ett slag som används till motorfordon.

Bilden är av rent vägledande karaktär.

8513 10

Bärbar lampa som är avsedd att monteras på kikarsiktet till ett jaktgevär. Lampan består av ett cylindriskt hölje som innehåller en halogenlampa, en reflektor och en anordning för att fästa lampan på kikarsiktet. Den är via en elektrisk kabel ansluten till en manöverbox som är fäst på gevärskolven och som innehåller en strömställare och en ackumulator. HSC 38, Annex N/10.

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6.

8516 10

Apparat för uppvärmning av vätskor och för att hålla dem vid konstant temperatur, bestående av en elektrisk doppvärmare, styrd av en termostat, samt en omrörare, driven av en elmotor. (NC 13, Annex H/29; IHSC 8, Annex D)

8516 10

Varmvattenberedare för hushållsbruk, med dubbelt system för att kunna drivas med solenergi, el eller båda tillsammas. Produkten har en solpanel med en solfångare, en pump och en varmvattentank. När den presenteras innehåller produkten alla elektriska element förutom den kopparspiral som behövs för att det extra elektriska värmeelementet ska fungera.

Vid användning av solvärme värms vattnet i solfångaren upp av solpanelen och lagras sedan i ackumulatortanken. Vid uppvärmning med el, antingen enbart eller i samband med solvärme, värms vattnet i ackumulatortanken av kopparslingan som skulle behöva installeras. HSC 71, Annex O/29.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6.

8516 10 11

En på golvet stående apparat som ger varmt eller kallt vatten (s.k. vattenautomat), med en höjd på ungefär 97 cm och en vikt på ungefär 15 kg.

Uppvärmningen sker genom en integrerad elektrisk värmningsledare och kylningen genom ett kylsystem som består av en kompressor och en kylare.

Vattnet kommer från en flaska som inte är inkluderad vid förevisandet av apparaten.

Apparaten har kapacitet att ge hett vatten med en hastighet på 5 l/h och en temperatur på 85–92 °C. Den har kapacitet att ge kallt vatten med en hastighet på 2 l/h och en temperatur på 4–8 °C. Apparaten drivs med en spänning på 220 V AC och en effekt på 100/550 W. Förordning 455/2014, giltig från och med den 26 maj 2014.

Motivering:


Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8516, 8516 10 och 8516 10 11.

I enlighet med anmärkning 3 till avdelning XVI rör det sig om en apparat som utför olika, vanligtvis kompletterande arbetsuppgifter (annan kyl- eller  frysutrustning enligt nr 8418 och elektrisk genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare enligt nr 8516). Det inte är möjligt att avgöra vilken som är apparatens huvudsakliga arbetsuppgift, eftersom båda uppgifterna är lika viktiga för användningen av apparaten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8516 10 11 som  genomströmningsvarmvattenberedare.

8516 29

Apparat för rumsuppvärmning med kombinerad el- och gasoluppvärmning, med tre  gasoluppvärmda plattor och en elvärmepatron. (HSC 49, N/30)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

8516 50 00

En apparat f
ör tillagning av livsmedel med de ungefärliga dimensionerna 31 × 47 × 40 cm och en nettovolym på 25 liter. Den har ett hölje av rostfritt stål, en roterande tallrik, ett barnsäkerhetslås, kontrollknappar och en klocka.

Apparaten består av följande:

En mikrovågsugn med 5 effektlägen, en maximal uteffekt på 900 watt och en timer. Den har förinställda program för tillagning och upptining.

En kvartsgrill med en maximal uteffekt på 1 000 watt.


Apparaten är utformad för att tillaga livsmedel med hjälp av mikrovågsugnen. Även grillen används för att tillaga, bryna och knapersteka livsmedel. Förordning 776/2011, giltig fr. o. m. 2011-08-04.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt på grundval av texten till KN-nummer 8516 och 8516 50 00.

Klassificering av apparaten som en mikrovågsugn för industribruk enligt nr 8514 är uteslutet med tanke på dess uteffekt och ugnskapacitet (se även de förklarande anmärkningarna till KN-undernummer 8514 20 80).

Apparaten är en maskinkombination enligt anmärkning 3 till avdelning XVI eftersom den består av en mikrovågsugn enligt KN-nr 8516 50 00 och en grill enligt KN-nr 8516 60 70.

Med tanke på apparatens samtliga egenskaper, t.ex. uteffekt, effektlägen och antal program, bör det anses att mikrovågsugnen utför den huvudsakliga arbetsuppgiften i maskinkombinationen.

Apparaten ska därför klassificeras som en mikrovågsugn enligt KN-nr 8516 50 00.

8516 60

Köksspis för hushållsbruk, innefattande fyra gasbrännare med elektronisk tändare och gasvärmd konvektionsugn, samt en grill av rostfritt stål för vissa matlagningsuppgifter. Grillen fungerar med hjälp av en elektrisk resistor i ugnens överdel. HSC 23, Annex M/22

8516 60

Elektrisk hushållsmaskin för bakning (dim. ca 36x22x27 cm, vikt ca 5,9 kg), bestående av ett hölje innehållande en löstagbar behållare (brödform) i vilken ingredienserna till degen kan blandas och bakas.
 
Brödformen har en roterande axel, till det löstagbara knådbladet, som är sammanbunden med en elektrisk motor då den placeras i maskinen.
 
Elektriska värmeapparater som omgärdar behållarutrymmet är avsedda att värma upp ingredienserna till rätt temperatur samt hålla degen vid rätt temperatur medan den bearbetas och jäser samt brödet gräddas.
 
Maskinen har automatisk programmering (som kan manövreras från en kontrollpanel upptill på maskinen), dels för knådning och bakning, dels för endast knådning. I det senare fallet, kan den färdiga degen tas ut för att gräddas i annan apparat. (Se fig. nedan.) HSC 32, Annex L/9.

Tillämpning av allm. best. regel 1, 3c och 6.

8516 79

Bastuapparat för hushållsbruk, bestående av en infrarödstrålare av emaljerad stålplåt, utformad som en stol utan ryggstöd, samt en cylindrisk hytt bestående av fyra separata delar (nämligen vägg av träribbor, plast eller läderimitation, golvmatta, överdel av läderimitation samt termometer i trähölje. Delarna sätts samman före användningen, att ta bastubad i hemmet. (NC 12, Annex H/3; IHSC 8, Annex D)

8516 79 70

En vara bestående av

en toalettsits av plast med lock

en elektromekanisk rörlig sprutanordning

en elektrisk värmeapparat.


Produkten har flera funktioner såsom att värma vatten, spruta vatten och torka området. Förordning 166/2007, giltig fr.o.m. 2007-03-13.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 8516, 8516 79 och 8516 79 70.

Produkten är en sammansatt vara som består av olika beståndsdelar. Varje beståndsdel kan klassificeras enligt ett separat nummer (som en sanitetsartikel av plast enligt nr 3922, som en elektromekanisk hushållsapparat för sprejning enligt nr 8509 och som en elektrisk värmeapparat enligt nr 8516).

Ingen av beståndsdelarna ger produkten dess huvudsakliga karaktär.

I enlighet med den allmänna bestämmelsen 3 c klassificeras därför produkten enligt nr 8516 (som står sist av de HS-nummer som skäligen kan komma i fråga).

8516 79 70

En bastu för hemmabruk med infrarödvärmning, avsedd att byggas in i en byggnad, och konstruerad för upp till 2 personer, bestående av
— sex monteringsfärdiga prefabricerade byggelement
— en lav
— ventilationsutrustning
— en jongenerator.

Vissa byggelement är utrustade med
— en dörr med fönster en keramikvärmare för långvågig infrarödstrålning
— digital styrpanel eller
— högtalare.

Våglängden på strålarna från den keramiska långvågiga infrarödvärmaren är 5,6–15 μm.

Produkten kombinerar funktionen av en bastu med en infrarödvärmeterapiutrustning. Den tillhandahåller en avkopplande och uppfriskande behandling. Förordning nr 1231/2007, giltig fr.o.m. 2007-11-12.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avd. XVI samt texten till KN-nr 8516, 8516 79 och 8516 79 70.

Det är de mekaniska anordningarna och den elektroniska utrustningen som ger helheten dess väsentliga karaktär.

Klassificering enligt nr 4421 som andra varor av trä är därför utesluten. Produkten utför inte någon medicinsk behandling och därför är klassificering enligt nr 9018 som medicinskt instrument eller medicinsk apparat utesluten.

Klassificering enligt nr 9406 är utesluten eftersom produkten inte är en fristående monterad eller monteringsfärdig byggnad.

Eftersom keramikvärmaren för långvågig infrarödstrålning. som utför apparatens huvudsakliga funktion, är en elektrisk värmeapparat, vilken är nämnd på annat ställe i kapitel 85 (nr 8516) är en klassificering enligt 8543 utesluten.

Då den keramiska långvågiga infraröda värmaren huvudsakligen är för uppvärmning av kroppen och inte endast för rumsuppvärmning är den utesluten från HS-undernr 8516 29 som en elektrisk apparat för rumsuppvärmning. Därför ska den klassificeras enligt HS-nr 8516 79.

8516 79 70

En vara (s.k. värmematta) med de ungefärliga måtten 190 × 80 × 4 cm och en vikt på ungefär 11,5 kg. Den är stoppad och innehåller ett värmeelement (nät överdraget med ett tunt skikt av textilmaterial). Underdelen av mattan (under värmeelementet) består av ett 1 cm tjockt skumskikt. Utsidan av mattans överdel har ett skikt med platta och släta konstgjorda stenar som innehåller turmalin. Varans yta är styv och ojämn.

Varan är försedd med ett reglage anslutet med en kabel och en strömanslutning. Reglaget har en display som visar inställd temperatur, olika indikatorer, en knapp för att ställa in önskad temperatur och en av/på-knapp.

Varan är avsedd för värmebehandling av olika delar av människokroppen. Det går att sitta eller ligga på den. Temperatur kan väljas i intervallet 30–70 °C. De konstgjorda stenarna avger (efter uppvärmning) långvågig infraröd strålning.

Se bilderna Förordning 2017/2247, giltig från den 28 december 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8516, 8516 79 och 8516 79 70.

Klassificering enligt nr 9019 som massageapparat är utesluten, eftersom varan inte fungerar genom friktion, vibrationer eller någon mekanisk rörelse. Den är inte utformad för att massera kroppen. Stenarna är platta och släta med särskilda egenskaper som ackumulerar värmen och avger den utan friktion (se även Förklarande anmärkningar till HS nr 9019, punkt II).

Klassificering enligt nummer 9404 som sängkläder och liknande inredningsartiklar – madrass eller dyna – är också utesluten, eftersom varan inte är avsedd som sängutrustning. Den är styv och har en ojämn yta. Därför är anmärkning 1 a till kapitel 85 inte tillämplig.

Varan fungerar som en apparat för termoterapi lämplig för hushållsbruk.

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8516 79 70 som andra elektriska värmeapparater.

Bilderna är endast i informationssyfte.


8516 80

Ytuppvärmningselement, bestående av värmemotstånd (med trådar), elektriskt isolerade med glasfibrer eller strängar av glasfibrer och asbest, fixerade på en glasfibervävnad samt försedda med elektriska anslutningar. (NC 15, Annex H/15; IHSC 8, Annex D)

Jfr nr 8419 89 ang. Ytuppvärmningselement och Värmemantlar.

8516 80 80

Värmeband för självreglering av temperaturen i vätskor, bestående av en kopparledare med en tvärsnittsyta av 1,9 mm2, en självreglerande ledande tråd, en isoleringshylsa av fluorpolymer, en förtent kopparfläta med en tvärsnittsyta av 2,8 mm2 och en yttre isoleringshylsa av fluorpolymer, som täcker kopparflätan. Värmebandet varierar värmeeffekten i varje punkt i kretsen till vilken den är ansluten, beroende på vilken temperatur den utsätts för. Det är i allmänhet avsett att lindas runt rörledningar. Förordning 1288/91, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 8516, 8516 80 samt 8516 80 80.

8517 (Classification statement)

Statement on the classification of the "PCMCIA cards for LAN and WAN"
The products in question are PCMCIA cards for use with personal computers. The products combine the function of data processing in a computer network (an Ethernet LAN application (adapter) and a Token-Ring LAN application (adapter)) and communication in a telephony network outside a computer network (a WAN application via a high-speed fax/modem). CCC 354.

Reasons:

The classification of the products is determined by the provisions of General Rules 1, 3 c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of heading 8517. Both functions (LAN access and WAN access) are fully functional. A principal function cannot be determined on the basis of objective and quantifiable data. Consequently, the products fall to be classified in the heading which occurs last in numerical order.

8517 11

Sats med namnet ”basenhet”, som föreligger i detaljhandelsförpackning och innehåller:

1.

en basenhet;

2.

en handenhet för telefoni som trådlöst kan anslutas till basenheten;

3.

en kombinerad laddare/hållare för handenheten.


Basenheten ansluts med sladd till ett ISDN-nät (Integrated Services Digital Network) och har ett inbyggt ISDN-modem. Basenheten kan kommunicera trådlöst med upp till 8 DECT-handenheter (Digital European Cordless Telecommunications) eller andra kompatibla inenheter, och kan samtidigt kommunicera via kabel med USB-porten (Universal Serial Bus) på en maskin för automatisk databehandling. Basenheten har också två analoga jack för anslutning av två analoga enheter som till exempel trådtelefoner, faxapparater eller telefonsvarare. HSC 38, Annex N/11.

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6.

8517 13

Multifunktionell apparat känd som ”smarttelefon”, med följande tekniska specifikationer: kapacitet av 32-128 GB; 138,3 mm lång, vikt 143 g, HD widescreen-bildskärm (upplösning 1334 x 750 vid 326 ppi) med tryckkänslig skärm och 12 mega-pixel kamera. Produkten utför flera funktioner såsom att ringa och ta emot telefonsamtal, sända och ta emot e-post och textmeddelanden, kontakt med sociala nätverk, databehandling, internetanvändning, stillbilds- och videokamera, GPS, musikspelning och elektroniska spel. (HSC 62, Annex M/13, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

8517 [12] 00

En handhållen, batteridriven apparat
, som kan fällas ihop och har ett totalmått på omkring 8,7 cm (höjd) × 5,4 cm (bredd) × 1,8 cm (djup), inom samma hölje som omfattar

ett alfanumeriskt tangentbord av en typ som används i mobiltelefoner,

en färgskärm av LCD-typ (Liquid Crystal Device) med ett diagonalt mått på omkring 5 cm (2 tum),

en andra rektangulär färgskärm av LCD-typ med ett diagonalt mått på 2 cm (0,8 tum),

en 2 megapixels digitalkamera med digital zoom,

en kortplats för ett icke-flyktigt halvledarminne på högst 4 GB, och

en USB-port (Universal Serial Bus) för laddning av batteriet, för datautbyte och för inkoppling av externa hörtelefoner.


Apparaten omfattar
— en mikroprocessor,
— mikrofon och högtalare,
— ett inbyggt minne på 128 MB, och
— en televisionsmottagare av DVB-T-typ.

Apparaten har ett integrerat operativsystem för mobiltelefoni över det cellulära nätet som kan aktiveras när ett SIM-kort sätts in i apparaten.

Apparaten har följande funktioner:

Mobiltelekommunikation över det cellulära nätet.

Trådlös överföring och mottagning av bilder eller andra data (som t.ex. SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) och e-post).

Inspelning och återgivning av ljud samt stillbilder och videobilder.

Mottagning av televisionssignaler (DVB-T).


Apparaten fungerar även med andra trådlösa kommunikationsprotokoll som ”bluetooth”. Förordning 717/09

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt på grundval av texten till KN-nummer 8517 och 8517 12 00.

Apparaten är en maskinkombination som består av olika komponenter.

Apparaten har utformats för att utrustas med ett SIM-kort (Subscriber Identity Module), och mobiltelefonifunktionen har företräde framför apparatens alla andra funktioner när den är utrustad med ett aktiverat SIM-kort (exempelvis får inkommande samtal företräde framför alla andra funktioner som används); därför anses apparatens huvudfunktion i den mening som avses i anmärkning 3 till avdelning XVI vara mobiltelekommunikation över ett cellulärt nät enligt nummer 8517 (underrubrik 8517 12 00).

Apparaten ska därför klassificeras enligt underrubrik 8517 12 00 som en telefon för cellulära nät enligt den komponent som utför den huvudsakliga funktionen.

8517 [12] 00

En handhållen, batteridriven apparat som kan fällas ihop och har ett totalmått på omkring 10,9 cm (höjd) × 5,9 cm (bredd) × 1,9 cm (djup), inom samma hölje som omfattar

en färgskärm av LCD-typ (Liquid Crystal Device) med ett diagonalt mått på omkring 7 cm (2,8 tum), som innefattar ett alfanumeriskt tangentbord av pekskärmstyp,

en 1,92 megapixels digitalkamera med optisk zoom,

en kortplats för ett icke-flyktigt halvledarminne på högst 4 GB,

en USB-port (Universal Serial Bus), och

en port för laddning av batteriet.


Apparaten omfattar

en mikroprocessor,

mikrofon och högtalare,

ett inbyggt RAM-minne (random-access memory) med lagringskapacitet på 64 MB,

ett inbyggt elektriskt raderbart och programmerbart ROM-minne (read only memory) med lagringskapacitet på 256 MB,

en antenn för mottagning av radionavigationssignaler från satelliter, och

en GPS-modul (Global Positioning System).


Apparaten har ett integrerat operativsystem för mobiltelefoni över det cellulära nätet som kan aktiveras när ett SIM-kort sätts in i apparaten.

Apparaten har följande funktioner:

Mobiltelekommunikation över det cellulära nätet.

Trådlös överföring och mottagning av bilder eller andra data (som t.ex. SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) och e-post).

Personlig assistent (PDA).

Inspelning och återgivning av ljud samt stillbilder och videobilder.

Ett satellitbaserat radionavigationssystem i form av ett Global Positioning System (GPS).


Apparaten fungerar även med andra trådlösa kommunikationsprotokoll som ”bluetooth” och trådlöst LAN (Local Area Network) (802.11b + g). Förordning 717/09

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt på grundval av texten till KN-nummer 8517 och 8517 12 00.

Apparaten är en maskinkombination som består av olika komponenter.

Apparaten har utformats för att utrustas med ett SIM-kort (Subscriber Identity Module), och mobiltelefonifunktionen har företräde framför apparatens alla andra funktioner när den är utrustad med ett aktiverat SIM-kort (exempelvis får inkommande samtal företräde framför alla andra funktioner som används); därför anses apparatens huvudfunktion i den mening som avses i anmärkning 3 till avdelning XVI vara mobiltelekommunikation över ett cellulärt nät enligt nummer 8517 (underrubrik 8517 12 00).

Apparaten ska därför klassificeras enligt underrubrik 8517 12 00 som en telefon för cellulära nät enligt den komponent som utför den huvudsakliga funktionen.

8517 [12] 00

En handhållen, batteridriven apparat
med ett totalmått på omkring 11,1 cm (höjd) × 6,18 cm (bredd) × 0,85 cm (djup), inom samma hölje som omfattar

ett alfanumeriskt tangentbord av en typ som används i mobiltelefoner med skärm av pekskärmstyp,

en färgskärm av LCD-typ (Liquid Crystal Device) med ett diagonalt mått på omkring 8,9 cm (3,5 tum), och ett bredbildsformat,

en 2 megapixels digitalkamera,

en USB-port (Universal Serial Bus), och

en port för laddning av batteriet.


Apparaten omfattar

en mikroprocessor,

mikrofon och högtalare,

ett inbyggt flashminne på 16 GB, och

en antenn för mottagning av radionavigationssignaler från satelliter.


Apparaten har ett integrerat operativsystem för mobiltelefoni över det cellulära nätet som kan aktiveras när ett SIM-kort sätts in i apparaten.

Apparaten har följande funktioner:

Mobiltelekommunikation över det cellulära nätet.

Trådlös överföring och mottagning av bilder eller andra data (som t.ex. SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) och e-post).

Inspelning och återgivning av ljud samt stillbilder och videobilder.

Ett satellitbaserat radionavigationssystem i form av ett Global Positioning System (GPS).


Apparaten fungerar även med andra trådlösa kommunikationsprotokoll som ”bluetooth” och trådlöst LAN (Local Area Network) (802.11b + g). Förordning 717/09

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt på grundval av texten till KN-nummer 8517 (underrubrik 8517 12 00) och 8517 12 00.

Apparaten är en maskinkombination som består av olika komponenter. Apparaten har utformats för att utrustas med ett SIM-kort (Subscriber Identity Module), och mobiltelefonifunktionen har företräde framför apparatens alla andra funktioner när den är utrustad med ett aktiverat SIM-kort (exempelvis får inkommande samtal företräde framför alla andra funktioner som används); därför anses apparatens huvudfunktion i den mening som avses i anmärkning 3 till avdelning XVI vara mobiltelekommunikation över ett cellulärt nät enligt nummer 8517 (underrubrik 8517 12 00).

Apparaten ska därför klassificeras enligt underrubrik 8517 12 00 som en telefon för cellulära nät enligt den komponent som utför den huvudsakliga funktionen.

8517 [12] 00 (Classification statement)

Statement on the classification of "An incomplete telephone for cellular networks" An electronic product with dimensions of approximately 9 x 5 x 1,5 cm, comprising:

-

a printed circuit board,

-

a colour liquid crystal display (LCD) with a diagonal measurement of the screen of approximately 5 cm (2 inches), and

-

a 2 megapixels digital camera with a digital zoom.


The printed circuit board incorporates:

-

a microprocessor,

-

a memory of 128 MB,

-

a receiver and a transmitter for mobile telephony,

-

a microphone and a loudspeaker, and is equipped with:

-

an antenna for connecting to cellular networks,

-

a slot for a SIM card,

-

a slot for a memory card, and

-

a USB interface for battery charging, data exchange and connection to external earphones.


The product does not have front and back panels, buttons, a battery and a SIM card. The basic test software for adjustments and settings for a telephone for cellular networks is installed in the product. The integrated operating system for mobile telephony over the cellular network will be installed after importation.

The product is used in the manufacture of hand-held battery operated telephones for cellular networks. CCC 52.

Reasons:

Given its objective characteristics, the product, as presented, has the essential character of a complete mobile phone of heading 8517 (see also the CN Explanatory notes to subheading 8517 12 00). By application of General Interpretative Rules 1, 2(a) and 6, it is therefore to be classified under CN code 8517 12 00 as an incomplete telephone for cellular networks.

8517 13

Radiofrekvensidentifiering (RFID)/streckkodsläsare är en apparat med ett mobilt operativsystem som kan skanna radiofrekvensidentifiering och streckkoder, och består av två huvuddelar: en huvudkonsol och ett grepphandtag. Dess egenskaper inkluderar bland annat följande:

Mått: 164,2 x 80,0 x 24,3 mm

Pekskärm: 5,2 tum (132,08 mm)

Ljud: 1 högtalare, 2 mikrofoner

Knappsats: 4 frontknappar, 1 strömknapp, 2 skanningsknappar, 1 multifunktionstangent

Huvudkonsolen har specifikationerna och det fysiska utseendet som en typisk smarttelefon, utrustad med en kontakt för att stödja anslutning med handtaget och möjliggöra cellulära anslutningar.

Den är även utrustad med en kamera för att skanna och ta vanliga bilder och ett förinstallerat program för skanning. Apparaten kan användas för att ringa telefonsamtal, köra applikationer och kommunicera med en server efter att ha skannat RFID / streckkoden.

Den kan också användas för sanning utan handtaget, men har då en begränsad distanstäckning. Handtaget är i form av ett pistolgrepp, utrustat med en kontakt för att stödja anslutning till huvudkonsolen, och en utlösare för att starta skanningen. (HSC 68, Annex K/21).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 3 till avdelning VXI) och 6.

Bild: Streckkodsläsare klassificerad enligt nummer 8517 13.


8517 62

Kommunikationsstyrenheter eller routrar (inkl. "LAN-bryggor"), bestående av en huvudprocessor, internminne och flera in/utgångar. I ett nätverkssystem för automatisk databehandling (ADB) är dessa apparater placerade mellan två ADB-maskiner eller mellan grupper av ADB-maskiner eller nätverksapparater i ett lokalt datornät (LAN). De dirigerar datatrafik som är specifik för systemets uppbyggnad i de lokala nätverken och möjliggör konvertering, utbyte eller leverans av data eller information mellan två ADB-maskiner eller grupper av ADB-maskiner som använder sig av olika systemprotokoll. Dessa apparater avläser nätverksuppbyggnaden och kan identifiera målet och ange den korrekta förbindelsen vid dataöverföringar. Några av kommunikationsförbindelserna eller portarna på apparaturen sammanbinder ADB-maskiner, några sammanbinder till andra styrenheter (routrar eller bryggor) och några är länkade till annan nätverksutrustning. Ett nät av kommunikationsstyrenheter utgör stamnätet för det hopkopplade nätet till vilket andra nät- och databehandlingsmaskiner är anslutna. HSC 26, Annex P/7. EGT C 202, s. 8, 2001-07-18. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01)

Tillämpning av allmänna bestämmelserna regel 1 (anmärkning 6 (D) 2 till kapitel 84).

8517 62

Synkron nätverksarkitektur (SNA) klusterstyrenhet (inkl. fjärrstyrenheter), bestående av apparater vars uppgift är att fungera som terminalkoncentrator inom ett lokalt datornät (LAN) som använder SNA nätverksprotokoll. De hanterar interaktionen mellan huvuddatorns databehandlingsutrustning och kringutrustningar för databehandling som t.ex. fjärrterminaler, skrivare eller skivminnesenheter inom nätverket. HSC 26, Annex P/7. EGT C 202/01, s. 8, 2001-07-18. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01)

Tillämpning av allmänna bestämmelserna regel 1 (anmärkning 6 (D) 2 till kapitel 84) och 6.

8517 62

Multistation access enheter, vilka är passiva lokala nätverks(LAN)-hubar. De benämns "passiva" då de inte behöver någon direkt kraftförsörjning. De används för att ge samlad åtkomst till ledningsnätet för upp till åtta token-ring LAN terminaler eller ADB enheter så att den fysiskt stjärnformade konfigurationen bildar en elektrisk ring. Multistation accessenheter kan kopplas samman med varandra för att utöka antalet arbetsstationer som kan anslutas till varje token-ring, upp till maximalt 260 apparater. Huben arbetar som ett fysiskt relä till vilket alla maskiner i varje token-ring är anslutna och känner av när en maskin eller enhet är ur funktion i syfte att upprätthålla dataflödet till de andra maskinerna. HSC 26, Annex P/4. EGT C 202/01, s. 8, 2001-07-18. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01)

Tillämpning av allmänna bestämmelserna regel 1 (anmärkning 6 (D) 2 till kapitel 84) och 6.

8517 62

Optisk fiberomvandlare vilka omvandlar, digitala signaler i kopparledningar för begränsat avstånd i token-ring eller andra lokala datornät (LAN), till optiska digitala signaler. Dessa omvandlare används t.ex. när optokablar används i ett token-ring LAN för att utvidga det över ett universitetsområde eller där ersättning av kopparkabel med optokabel är viktig för att reducera störningar. HSC 26, Annex P/4. EGT C 202/01, s. 8, 2001-07-18. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01)

Tillämpning av allmänna bestämmelserna regel 1 (anmärkning 6 (D) 2 till kapitel 84) och 6.

8517 62

Kontroll- och anpassningsenhet i form av instickskort huvudsakligen bestående av en tryckt krets på vilken monterats olika elektroniska komponenter. Den är utformad för att kunna monteras inuti höljet på en maskin för automatisk databehandling (ADB). Den sammanbinds med centralenhetens systembuss och dess uppgift är att acceptera och leverera data vid datautbyte mellan ADB-enheten i vilket den är installerad och de andra enheterna i ett lokalt nät (LAN). Den använder CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access-Collision Detection), som gör det möjligt att reglera datautbyten och förhindra att datakollisioner sker inom ett LAN. HSC 27, Bilaga Q/13. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01)

Tillämpning av allm. best. 1 (anmärkning 6 D 2) till kapitel 84) och 6.

8517 62

"Multimode fiberoptisk repeater", avpassad endast för lokala nätverkssystem (LAN). Den sänder data vilka cirkulerar inom ett LAN-system genom regenerering och retiming av den fullständiga datasignalen (full-signal). Den har två standard Ethernet portar för multi-mode fiberoptiska kontakter. Den genererar signaler (jam patterns) för att stoppa dataöverföringarna när signalkollisioner från olika enheter upptäcks i antingen porten eller repeatern. HSC 29, Bilaga L/6 (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01)

Tillämpning av allm. best. 1 (anmärkning 6 D 2) till kapitel 84) och 6.

8517 62

"Single-mode fiberoptisk repeater", avpassad endast för lokala nätverkssystem (LAN). Den sänder data vilka cirkulerar inom ett LAN-system genom regenerering och retiming av den fullständiga datasignalen (full-signal). Den har två standard Ethernet portar för BNC kontakter och en single-mode fiberoptisk kontakt. Den genererar signaler (jam patterns) för att stoppa dataöverföringarna när signalkollisioner från olika enheter upptäcks i antingen porten eller repeatern. HSC 29, Bilaga L/6 (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01)

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 6 (B) 2) till kap. 84 och 6.

8517 62

System för bearbetning av telefonsamtal, bestående av en centralprocessor (styrd via DOS), en hårddisk och en diskettenhet, ett tangentbord, en bildskärm (CRT), inbyggt/inbyggda kort för samtalsregistrering, programvara och modem. Systemet är avsett att förbättra bearbetningen av telefonsamtal från en abonnentväxel (PBX) genom att styra samtalen till önskad mottagare på ett kontor, placera ett samtal i vänteläge (on hold), göra ett sökanrop efter den sökta mottagaren, meddela användarna om mottagna meddelanden och informera den uppringande om antalet samtal som ligger före i kön. I denna process utnyttjas inget modem. Samtalsregistreringskorten avkänner den analoga signalen och omvandlar den till digitalt format. Modemet används bara för fjärrsamtal i diagnostiskt syfte. HSC 24 Annex K/4 (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

Tillämpning av allmän bestämmelse 1

8517 62

Apparat avsedd att förbinda en maskin för automatisk databehandling med en telefonlinje. Denna apparat omvandlar digitala datasignaler till analoga signaler och omvänt, vilket gör det möjligt för två maskiner för automatisk databehandling att kommunicera med varandra genom en telefonledning. Den tillåter en maskin för automatisk databehandling som kombinerats med avsökare (scanner) och skrivare att sända och mottaga telefax. Den är även försedd med mikrofon och högtalare och kan därför begagnas som telefon utan att händerna används ("hands-free"). HSC 22, K/20. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

Jfr nr 8517 62 ang. Apparat som kan förbinda en maskin för automatisk databehandling med en telefonlinje resp. Kort avsett att sättas in i en maskin för automatisk databehandling."

8517 62

Apparat som kan förbinda en maskin för automatisk databehandling med en telefonlinje. Denna apparat omvandlar digitala datasignaler till andra digitala signaler för att sändas genom digitalt flertjänstnät ("ISDN") och omvänt, vilket gör det möjligt att förbinda två maskiner för automatisk databehandling medelst det digitala flertjänstnätet. Apparaten har även två analoga portar för anslutning till telefon, telefaxapparat eller modem. HSC 22, K/20. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

Jfr nr 8517 62 ang. Apparat avsedd att förbinda en maskin för automatisk databehandling med en telefonlinje resp. Kort avsett att sättas in i en maskin för automatisk databehandling.

8517 62

Kort avsett att sättas in i en maskin för automatisk databehandling ("slot-in card"). Detta kort omvandlar digitala datasignaler till analoga signaler och omvänt, vilket gör det möjligt för två maskiner för automatisk databehandling att kommunicera med varandra genom en telefonledning. Den gör det också möjligt för en maskin för automatisk databehandling att sända och mottaga telefax och elektronisk post ("e-mail"); dessa funktioner kan även utföras via en mobiltelefon. HSC 22, K/20. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

Jfr nr 8517 62 ang. Apparat avsedd att förbinda en maskin för automatisk databehandling med en telefonlinje resp. Apparat som kan förbinda en maskin för automatisk databehandling med en telefonlinje.

8517 62

Basenhet som kan anslutas med sladd till ett ISDN-nät (Integrated Services Digital Network) och som har ett inbyggt ISDN-modem. Basenheten kan kommunicera trådlöst med upp till 8 DECT-handenheter (Digital European Cordless Telecommunications) eller andra kompatibla inenheter, och kan samtidigt kommunicera via kabel med USB-porten (Universal Serial Bus) på en maskin för automatisk databehandling. Basenheten har också två analoga jack för anslutning av två analoga enheter som till exempel trådtelefoner, faxapparater eller telefonsvarare. HSC 38, Annex N/12.

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6.

8517 62

Radioutrustning (sändare/mottagare) som består av följande tre enheter:

-

en central enhet som består av fyra sändare och fyra mottagare för radiosignaler;

-

en omkopplingsmodul som kompenserar eventuella brister i någon av mottagarna;

-

en styrmodul för sändar- och mottagarnätet, bestående av MCF-gränssnittskort (“Message Communication Function”) som är sammankopplade med de andra enheterna via tryckta kretsar i modulens bakplan. De integrerade kretsarna på MCF-korten aktiveras med lämplig mjukvara.


Sändar/mottagarmodulen och omkopplingsmodulen är monterade i var sitt kabinett, och kabinetten är hopkopplade med kablar. Utrustningen är av en typ som är utformad för att möjliggöra trådlös kommunikation i ett digitalt nät för telekommunikation, vilket också kan inbegripa kommunikation via optiska fibrer eller kablar. HSC 39, Bilaga O/26

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 4 till sextonde avd.) och 6.

8517 62

Digital kodare som omvandlar analoga eller digitala video-, ljud- och datasignaler från informationskällan (t.ex. kabel-tv-sändningar (CATV)) till digitala signaler med hjälp av komprimerings- och kodningstekniker som följer MPEG-2-standard. HSC45, O/15

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 8517 62 (15)–8517 62 (19).

8517 62

Digital multiplexor som kombinerar signalerna från flera inkommande MPEG-2-transportströmmar till en enda MPEG-2-transportström med hjälp av multiplexteknik, i syfte att få en effektivare överföring. Apparaten kan ta emot upp till 24 inkommande MPEG-2-transportströmmar samt slå ihop och återskapa dessa inkommande strömmar till en MPEG-2-transportström som följer DVB-ASI-standard (Digital Video Broadcasting – Asynchronous Serial Interface). Den kan slå ihop flera videosignaler, ljudsignaler (även flerkanalsljud) och datasignaler i en och samma utgående multiplexsignal. HSC45, O/16

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 8517 62 (14) och 8517 62 (16)–8517 62 (19).

8517 62

Remultiplexor som kombinerar upp till 16 inkommande ASI-signaler (Asynchronous Serial Interface) till en utgående transportström som följer DVB-ASI-standard (Digital Video Broadcasting – Asynchronous Serial Interface), omvandlar bithastigheten hos de inkommande transportströmmarna och tillåter att lokala program tillförs i dataströmmen. Apparaten kan omvandla en CBR-ström (konstant bithastighet, Constant Bit Rate) till en VBR-signal (variabel bithastighet, Variable Bit Rate) och utföra statistisk multiplexering i realtid för dynamisk tilldelning av bandbredd. Systemoperatören kan välja önskade program från de inkommande transportströmmarna, välja bort ett eller flera oönskade program och dynamiskt byta programutbud. HSC45, O/16

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 8517 62 (14), 8517 62 (15) och 8517 62 (17) –8517 62 (19).

8517 62

Modulator som omvandlar MPEG-2-transportströmmar till standradsignaler för trådlös överföring (QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 8 PSK (8 Phase Shift Keying) eller 160 QAM (160 Quadrature Amplitude Modulation)). Apparaten har en rörlig IF-utsignal (mellanfrekvens, intermediate frequency) som kan regleras mellan 50–90, 100–180 eller 950–1750 MHz i steg om 100 Hz. Överföringshastigheten varierar mellan 1 och 238 megabit per sekund kan justeras i steg om 1 bit per sekund. HSC45, O/17

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 8517 62 (14)–8517 62 (16), 8517 62 (18) och 8517 62 (19).

8517 62

Modulator
som omvandlar MPEG-2 transportströmmar till standardsignaler för trådlös överföring (QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) eller BPSK (Binary Phase Shift Keying)). Apparaten har en rörlig IF-utsignal (intermediate frequency) som kan regleras mellan 50–90 eller 100–180 MHz i steg om 100 Hz. Överföringshastigheten varierar mellan 1 och 78,75 megabit per sekund och kan justeras i steg om 1 bit per sekund. Apparaten följer ETS-standard (European Telecom Standard), DVB-standard (Digital Video Broadcasting) och MPEG-2-standard. HSC45, O/17

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 8517 62 (14)–8517 62 (17) och 8517 62 (19).

8517 62

Modulator
, som omvandlar inkommande MPEG-2-transportströmmar till DVB-T-signaler (standard för marksänd digital-tv, ”standard terrestrial digital video boradcast”) med hjälp av OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing). HSC45, O/17

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 8517 62 (14)–8517 62 (18).

8517 62

Trådlös mikrofonlur (headset) med tillhörande växelströmsladdare och två öronbyglar av olika storlek (mikrofonlurens storlek är: 41,5 mm (L) x 18,9 mm (B) x 25,9 mm (H); vikt: 8 gram). Varan består av en hörlur som ska hängas på ena örat, inbyggd i samma hölje som en mikrofon, en radiomottagare, ett laddningsbart litium-polymerbatteri, en strömingång, en indikatorlampa i form av en lysdiod (LED, light emitting diode) och kontrollknappar.

Radiomottagaren använder en teknisk standard för öppna trådlösa nätverk (wireless protocol for exchanging data within a Personal Area Network (PAN)) som på korta avstånd (upp till 10 meter) utnyttjar högfrekventa radiovågor (kortvåg) med EDR-teknik (Enhanced Data Rate), vilket gör att mikrofonluren kan kommunicera trådlöst med fasta och mobila enheter, till exempel med en mobiltelefon för cellulära nätverk.

Indikatorlampan ger information om statusen för sändning/mottagning och laddningsnivån på batteriet. Strömingången är utformad för en typ B-kontakt med 5 stift, vilket gör att apparaten kan laddas med en nätansluten laddare, från USB-porten på en dator eller med en billaddare som ansluts till cigarettuttaget i ett motorfordon. Kontrollknapparna används för att sätta på och stänga av apparaten, för röststyrd uppringning, för att svara på och avsluta inkommande samtal, avvisa samtal och parkera samtal, för samtal väntar och för att ringa senaste nummer, förutsatt att dessa funktioner stöds av den apparat som varan är uppkopplad mot (som den sänder till eller tar emot signaler från).

Produkten är förpackad som en sats för försäljning i detaljhandeln i en ask som också innehåller en snabbstartsguide. (HSC47, R/5)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 3 till avdelning XVI), 3 b och 6.

Bild: Trådlös radiomottagare med trådlösa hörlurar enligt klassificering HSC47, R/5


8517 62

Bärbar batteridriven enhet, även kallad smartklocka, (57 mm lång x 37 mm bred x 11 mm tjock), som kan ta emot och skicka information och är utformad för att bäras runt handleden. Varan har en 1,63-tums (41,4 mm) beröringskänslig AMOLED-skärm (organisk lysdiod med aktiv matris), 512 MB RAM-minne, 4 GB internminne, 800 MHz processor, 315 mAh batteri, 1,9 megapixels digitalkamera, en högtalare och två mikrofoner, gyrosensor samt en accelerometer.

Enheten har en radiomottagare som använder en öppen teknisk standard för trådlösa nätverk (såsom Bluetooth®-protokollet för trådlöst datautbyte i ett personligt nätverk (Personal Area Network, PAN) som på korta avstånd (upp till 10 meter) utnyttjar högfrekventa radiovågor (kortvåg)), vilket gör att den kan kommunicera trådlöst med andra enheter, till exempel mobiltelefoner för cellulära nätverk eller bärbara datorer.

När den bärbara enheten har kopplats upp mot en "värdenhet", har den en mängd funktioner, bland annat följande: att visa information om tid och datum; att spela in och återge ljud; att ta och spela in digitala fotografier och videofilmer; larm, timer och stoppur; stegmätare; att ringa och ta emot telefonsamtal via värdenheten genom att man talar direkt in i den bärbara enheten; att ta emot och visa e-postmeddelanden och notifieringar; att ta emot och skicka sms via röstkommando; samt att styra värdenhetens musikspelarfunktioner. HSC56, Annex Q/13

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6.

Bild: Smartklocka klassificerad enligt HSC56.

8517 62

Bärbar batteridriven enhet, även kallad smartklocka, som finns i två storlekar (39 mm lång x 33 mm bred x 11 mm tjock respektive 42 mm lång x 36 mm bred x 11 mm tjock), och kan ta emot och skicka information och röstmeddelanden. Varan är utformad för att bäras runt handleden, har en 1,34-tums (34 mm) respektive 1,53 tums (39 mm) beröringskänslig skärm, en mikrofon, en högtalare, en accelerometer, ett gyroskop, en fotopletysmografisensor (PPG), ett laddningsbart litiumjonpolymerbatteri och ett specialdesignat chip som integrerar funktioner för bildhantering, minne och trådlös kommunikation i en enda modul och är täckt med harts för att skydda de elektroniska komponenterna.

Enheten använder en öppen teknisk standard för trådlösa nätverk (såsom Bluetooth®-protokollet för trådlöst datautbyte i ett personligt nätverk (Personal Area Network, PAN) som på korta avstånd (upp till 10 meter) utnyttjar högfrekventa radiovågor (kortvåg)), vilket gör att den kan kommunicera trådlöst med andra enheter, till exempel mobiltelefoner för cellulära nätverk. Enheten har också funktioner för närfältskommunikation (NFC) och wifi.

När den bärbara enheten har kopplats upp mot en "värdenhet", har den en mängd funktioner, bland annat följande: att svara på telefonsamtal via värdenheten; att spela in och återge digitalt ljud; åtkomst till medier (bilder, videofilmer, musik) som finns lagrade i värdenheten; att visa information om datum och tid; att visa och svara på sms och e-postmeddelanden; att visa notifieringar från värdenheten; att använda ett POS-betalsystem med hjälp av NFC-teknik; samt åtkomst till information om användarens hälsa och kondition. HSC56, Annex Q/13

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6.

 

Bild: Smartklocka klassificerad enligt HSC56.


8517 62

Bärbar batteridriven enhet, även kallad smartklocka, (51 mm lång x 36 mm bred x 10 mm tjock), som kan ta emot och skicka information och är utformad för att bäras runt handleden. Varan har en beröringskänslig 1,6-tums (41 mm) transflektiv skärm, 512 MB RAM-minne, 4 GB internminne, 1,2 GHz processor, 420 mAh batteri, accelerometer, kompass, gyroskop och GPS.

Enheten har en radiomottagare som använder en öppen teknisk standard för trådlösa nätverk (såsom Bluetooth®-protokollet för trådlöst datautbyte i ett personligt nätverk (Personal Area Network, PAN) som på korta avstånd (upp till 10 meter) utnyttjar högfrekventa radiovågor (kortvåg)), vilket gör att den kan kommunicera trådlöst med andra enheter, till exempel mobiltelefoner för cellulära nätverk. Enheten har också funktioner för närfältskommunikation (NFC).

När den bärbara enheten har kopplats upp mot en "värdenhet", har den en mängd funktioner, bland annat följande: att visa information om tid och datum; larm, stoppur och timer; stegmätare; att visa inkommande e-postmeddelanden och notifieringar; att skicka fördefinierade svar på dessa; samt att styra värdenhetens musikspelarfunktioner. HSC56, Annex Q/13

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6. 

Bild: Smartklocka klassificerad enligt HSC56.

 

8517 62

Bärbar batteridriven enhet, även kallad smartklocka, (24 mm bred x 10 mm tjock), som kan ta emot och skicka information och är utformad för att bäras runt handleden som ett armband. Varan har en 1,4-tums (36 mm) svart-vit skärm, en accelerometer och en höjdmätare.

Enheten använder en öppen teknisk standard för trådlösa nätverk (såsom Bluetooth®-protokollet för trådlöst datautbyte i ett personligt nätverk (Personal Area Network, PAN) som på korta avstånd (upp till 10 meter) utnyttjar högfrekventa radiovågor (kortvåg)), vilket gör att den kan kommunicera trådlöst med andra enheter, till exempel mobiltelefoner för cellulära nätverk.

När den bärbara enheten har kopplats upp mot en "värdenhet", har den en mängd funktioner, bland annat följande: att ringa och ta emot telefonsamtal via värdenheten; att visa inkommande e-postmeddelanden och notifieringar från värdenheten; larm; att visa datum och tid; att styra värdenhetens musikspelarfunktioner; att styra värdenhetens kamerafunktion; samt stegräknare. HSC56, Annex Q/13

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6.

 

Bild: Smartklocka klassificerad enligt HSC56.


8517 62 00

Optoelektronisk mottagare för omvandling av optiska signaler till (RF-)högfrekvens-signaler efter sändning genom bärfrekvensteknik via ett optokabelnät. Den är placerad i ett sändarnät för ett kabeltelevisionssystem.

Utgången för RF betjänar flera huvudledningar i det lokala fibernätet. Förordning 964/99. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt lydelsen av KN-nummer 8517 och 8517 62 00 (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8517, del II).

8517 62 00

Optoelektronisk sändare för omvandling av (RF-)högfrekvens-signaler till optiska signaler. Apparaten överför dessa optiska signaler genom laser och utnyttjande av bärfrekvensteknik via ett optokabelnät. Den är placerad i ett sändarnät för ett kabeltelevisionssystem. Förordning 964/99. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt lydelsen av KN-nummer 8517 och 8517 62 00 (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8517, del II).

8517 62 00

Sats för försäljning i detaljhandeln som omfattar:

en ljudenhet med telefonlur,

ett telekommunikationskort,

en videokamera för anslutning till en maskin för automatisk databehandling,

en nätverksenhet, samt

två disketter med programvara för bildtelefoni.


Detta set gör att en maskin för automatisk databehandling får ytterligare en funktion (bildtelefoni). Förordning 2184/97, ändrad genom förordning 216/2006 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00.

Det är telekommunikationsapparaten (ljudenheten och telekommunikationskortet) som ger satsen dess huvudsakliga karaktär.

8517 62 00

Batteridrivet modem i ett hölje med måtten 10,2 x 6,1 x 2,5 cm, utrustat med fyra lysdioder som anger anropsstatus, hastighet, bärfrekvens och batteriladdningstillstånd. Modemet har också en dataförbindelse, telefonanslutningar, anslutning till ett akustiskt modem och ett standardiserat miniatyrjack för telefon. Modemet används för asynkron dataöverföring mellan ADB-utrustning via telefonlinjer i full duplex och akustiskt modemläge med en hastighet på 300 eller 1 200 bit per sekund. Förordning 754/94, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt ordalydelsen i KN-nr 8517 och 8517 62 00 (jfr. kommentarerna till Harmoniserade systemet, rubrik 85.17, del II).

8517 62 00

Produkt som betecknas som portabel "barnvakt ", i detaljhandelsförpackning, bestående av följande delar:

en apparat för sändning och mottagning av radiotelefoni, försedd med en inbyggd mikrofon och en högtalare,

en bärbar apparat för sändning och mottagning av radiotelefoni, försedd med en inbyggd mikrofon och en högtalare,

två nätadaptrar.


Apparaten för sändning och mottagning, som även kan användas som interntelefon, fungerar antingen med batterier eller med nätadaptrarna Den bärbara apparaten för sändning och mottagning, som även kan användas som interntelefon, är laddningsbar och fungerar även under laddningstiden

Apparatens syfte är att överföra ljuden från ett barn som befinner sig i närheten av apparaten. Den kombinerade funktionen sändare/mottagare gör det också möjligt att tala till barnet.

Apparaterna för sändning och mottagning har en räckvidd på cirka 100 m. Förordning 646/2001. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00.

8517 62 00

Nätverkskontrollenhet ("Network controller") med inbyggd radiosändare/radiomottagare, i ett hölje med måtten 355 × 285 × 115 mm, LCD-skärm (4 rader × 20 tecken) och ett tangentbord med fyra kontrolltangenter.

Apparaten är mikroprocessorbaserad och innehåller även parameter- och programminnen samt en diskettenhet.

Radiosändaren/radiomottagaren består av en högfrekvensenhet (HF-komponent) med antenn, filter, förstärkare, tonfrekvensgenerator och frekvenssyntetisator. Denna enhet sänder inom frekvensområdet 403–512 MHz till högst 20 inställbara kanaler inom ett avstånd på 400 m.

Apparaten har upp till åtta flerfunktionsgränssnitt för konfigurering och nätverksanslutning.

Apparaten bearbetar signaler och omformaterar data för överföring mellan en dator och en med kabel ansluten radiosändare/radiomottagare. Förordning nr 614/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517och 8517 62 00.

Apparatens främsta funktion som förbindelseenhet snarare än minnesfunktionen avgör dess karaktär.

8517 62 00

Radiolänkkontrollenhet ("Radio link controller") i ett hölje med måtten 279 × 224 × 89 mm, med 8 valtangenter och en antenn.

Apparaten består av en mikroprocessor, programminne samt en radiosändare/radiomottagare.

Radiosändaren/radiomottagaren sänder och mottar data på högst 8 kanaler inom frekvensområdet 403–512 MHz inom ett avstånd på 400 m.

Apparaten har ett gränssnitt som gör att den kan motta data från trådlösa terminaler och sända data vidare till nätverket över en nätverkskontrollenhet. Den är också ansluten till en dator. Förordning nr 614/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00.

Apparatens främsta funktion som radiosändare/radiomottagare avgör dess karaktär.

8517 62 00

Radiolänknätport ("Wireless gateway") i ett hölje med måtten 292 × 292 × 70 mm med en antenn.

Apparaten består av en mikroprocessor, programminnen samt en radiosändare/radiomottagare.

Denna radiosändare/radiomottagare sänder och mottar data på högst 8 kanaler inom frekvensområdet 403–512 MHz inom ett avstånd på 400 m.

Apparaten har ett gränssnitt som gör att den kan motta data från trådlösa terminaler och sända data vidare direkt till nätverket. Den är också ansluten till en dator. Förordning nr 614/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00. Apparatens främsta funktion som radiosändare/radiomottagare avgör dess karaktär.

8517 62 00

En handstyrd apparat som består av en mikroprocessor, en LCD-skärm, ett tangentbord med tangenter för inmatning av data och kontrolltangenter, en radiosändare/radiomottagare och ett gränssnitt för en streckkodsläsare. Data matas in i apparaten manuellt. Den har till uppgift att utbyta data med en dator över en radiolänknätport eller en nätverkskontrollenhet. Förordning nr 614/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00. Apparatens främsta funktion som radiosändare/radiomottagare avgör dess karaktär.

8517 62 00

En handstyrd apparat som består av en mikroprocessor, en LCD-skärm, ett tangentbord med tangenter för inmatning av data och kontrolltangenter, en radiosändare/radiomottagare och en streckkodsläsare. Data matas in i apparaten manuellt eller med streckkodsläsaren. Den har till uppgift att utbyta data med en dator över en radiolänknätport eller en nätverkskontrollenhet. Förordning nr 614/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00. Funktionen som radiosändare/radiomottagare utgör apparatens främsta arbetsuppgift.

8517 62 00

Varuhanteringssystem för fördelning av anvisningar till personal exempelvis i lagerlokaler och för förmedling av data på t.ex. emballage till datorer, både inom radioavstånd på 400 m och trådbundet via kabel.

Systemet består av

— en nätverkskontrollenhet ("Network controller")8517 62 00
— en radiolänkkontrollenhet ("Network controller")8517 62 00
— en radiolänknätport ("Wireless gateway")8517 62 00
— en handterminal8517 62 00
— en handterminal med streckkodsläsare8517 62 00


Data överförs radiostyrt från handterminalerna till radiolänkkontrollenheten eller radiolänknätporten och vidaresänds därifrån trådbundet över nätverkskontrollenheten till datorer (ingår inte i systemet). Systemets delar säljs tillsammans i olika sammansättningar. (Se fig. nedan.) Förordning nr 614/04, ändrad genom förordning 1179/2009.

8517 62 00

Optoelektronisk mottagare för omvandling av optiska signaler till (RF-)högfrekvens-signaler efter sändning genom bärfrekvensteknik via ett optokabelnät. Den är placerad i ett sändarnät för ett kabeltelevisionssystem.

Utgången för RF betjänar flera huvudledningar i det lokala fibernätet. Förordning 964/99. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt lydelsen av KN-nummer 8517 och 8517 62 00 (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8517, del II).

8517 62 00

Optoelektronisk sändare för omvandling av (RF-)högfrekvens-signaler till optiska signaler. Apparaten överför dessa optiska signaler genom laser och utnyttjande av bärfrekvensteknik via ett optokabelnät. Den är placerad i ett sändarnät för ett kabeltelevisionssystem. Förordning 964/99. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt lydelsen av KN-nummer 8517 och 8517 62 00 (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8517, del II).

8517 62 00

Sats för försäljning i detaljhandeln som omfattar:

en ljudenhet med telefonlur,

ett telekommunikationskort,

en videokamera för anslutning till en maskin för automatisk databehandling,

en nätverksenhet, samt

två disketter med programvara för bildtelefoni.


Detta set gör att en maskin för automatisk databehandling får ytterligare en funktion (bildtelefoni). Förordning 2184/97, ändrad genom förordning 216/2006 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00.

Det är telekommunikationsapparaten (ljudenheten och telekommunikationskortet) som ger satsen dess huvudsakliga karaktär.

8517 62 00

Batteridrivet modem i ett hölje med måtten 10,2 x 6,1 x 2,5 cm, utrustat med fyra lysdioder som anger anropsstatus, hastighet, bärfrekvens och batteriladdningstillstånd. Modemet har också en dataförbindelse, telefonanslutningar, anslutning till ett akustiskt modem och ett standardiserat miniatyrjack för telefon. Modemet används för asynkron dataöverföring mellan ADB-utrustning via telefonlinjer i full duplex och akustiskt modemläge med en hastighet på 300 eller 1 200 bit per sekund. Förordning 754/94, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt ordalydelsen i KN-nr 8517 och 8517 62 00 (jfr. kommentarerna till Harmoniserade systemet, rubrik 85.17, del II).

8517 62 00

Produkt som betecknas som portabel "barnvakt ", i detaljhandelsförpackning, bestående av följande delar:

en apparat för sändning och mottagning av radiotelefoni, försedd med en inbyggd mikrofon och en högtalare,

en bärbar apparat för sändning och mottagning av radiotelefoni, försedd med en inbyggd mikrofon och en högtalare,

två nätadaptrar.


Apparaten för sändning och mottagning, som även kan användas som interntelefon, fungerar antingen med batterier eller med nätadaptrarna Den bärbara apparaten för sändning och mottagning, som även kan användas som interntelefon, är laddningsbar och fungerar även under laddningstiden

Apparatens syfte är att överföra ljuden från ett barn som befinner sig i närheten av apparaten. Den kombinerade funktionen sändare/mottagare gör det också möjligt att tala till barnet.

Apparaterna för sändning och mottagning har en räckvidd på cirka 100 m. Förordning 646/2001. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00.

8517 62 00

Nätverkskontrollenhet ("Network controller") med inbyggd radiosändare/radiomottagare, i ett hölje med måtten 355 × 285 × 115 mm, LCD-skärm (4 rader × 20 tecken) och ett tangentbord med fyra kontrolltangenter.

Apparaten är mikroprocessorbaserad och innehåller även parameter- och programminnen samt en diskettenhet.

Radiosändaren/radiomottagaren består av en högfrekvensenhet (HF-komponent) med antenn, filter, förstärkare, tonfrekvensgenerator och frekvenssyntetisator. Denna enhet sänder inom frekvensområdet 403–512 MHz till högst 20 inställbara kanaler inom ett avstånd på 400 m.

Apparaten har upp till åtta flerfunktionsgränssnitt för konfigurering och nätverksanslutning.

Apparaten bearbetar signaler och omformaterar data för överföring mellan en dator och en med kabel ansluten radiosändare/radiomottagare. Förordning nr 614/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517och 8517 62 00.

Apparatens främsta funktion som förbindelseenhet snarare än minnesfunktionen avgör dess karaktär.

8517 62 00

Radiolänkkontrollenhet ("Radio link controller") i ett hölje med måtten 279 × 224 × 89 mm, med 8 valtangenter och en antenn.

Apparaten består av en mikroprocessor, programminne samt en radiosändare/radiomottagare.

Radiosändaren/radiomottagaren sänder och mottar data på högst 8 kanaler inom frekvensområdet 403–512 MHz inom ett avstånd på 400 m.

Apparaten har ett gränssnitt som gör att den kan motta data från trådlösa terminaler och sända data vidare till nätverket över en nätverkskontrollenhet. Den är också ansluten till en dator. Förordning nr 614/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00.

Apparatens främsta funktion som radiosändare/radiomottagare avgör dess karaktär.

8517 62 00

Radiolänknätport ("Wireless gateway") i ett hölje med måtten 292 × 292 × 70 mm med en antenn.

Apparaten består av en mikroprocessor, programminnen samt en radiosändare/radiomottagare.

Denna radiosändare/radiomottagare sänder och mottar data på högst 8 kanaler inom frekvensområdet 403–512 MHz inom ett avstånd på 400 m.

Apparaten har ett gränssnitt som gör att den kan motta data från trådlösa terminaler och sända data vidare direkt till nätverket. Den är också ansluten till en dator. Förordning nr 614/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00. Apparatens främsta funktion som radiosändare/radiomottagare avgör dess karaktär.

8517 62 00

En handstyrd apparat som består av en mikroprocessor, en LCD-skärm, ett tangentbord med tangenter för inmatning av data och kontrolltangenter, en radiosändare/radiomottagare och ett gränssnitt för en streckkodsläsare. Data matas in i apparaten manuellt. Den har till uppgift att utbyta data med en dator över en radiolänknätport eller en nätverkskontrollenhet. Förordning nr 614/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00. Apparatens främsta funktion som radiosändare/radiomottagare avgör dess karaktär.

8517 62 00

En handstyrd apparat som består av en mikroprocessor, en LCD-skärm, ett tangentbord med tangenter för inmatning av data och kontrolltangenter, en radiosändare/radiomottagare och en streckkodsläsare. Data matas in i apparaten manuellt eller med streckkodsläsaren. Den har till uppgift att utbyta data med en dator över en radiolänknätport eller en nätverkskontrollenhet. Förordning nr 614/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00. Funktionen som radiosändare/radiomottagare utgör apparatens främsta arbetsuppgift.

8517 62 00

Varuhanteringssystem för fördelning av anvisningar till personal exempelvis i lagerlokaler och för förmedling av data på t.ex. emballage till datorer, både inom radioavstånd på 400 m och trådbundet via kabel.

Systemet består av

— en nätverkskontrollenhet ("Network controller")8517 62 00
— en radiolänkkontrollenhet ("Network controller")8517 62 00
— en radiolänknätport ("Wireless gateway")8517 62 00
— en handterminal8517 62 00
— en handterminal med streckkodsläsare8517 62 00


Data överförs radiostyrt från handterminalerna till radiolänkkontrollenheten eller radiolänknätporten och vidaresänds därifrån trådbundet över nätverkskontrollenheten till datorer (ingår inte i systemet). Systemets delar säljs tillsammans i olika sammansättningar. (Se fig. nedan.) Förordning nr 614/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 62 00.

De enskilda med varandra förbundna komponenterna i systemet medverkar inte tillsammans i en klart avgränsad funktion i den mening som avses i anmärkning 4 till avdelning XVI.

8517 62 00

En elektrisk apparat (en så kallad ”trådlös högtalaradapter”) i ett hölje med en storlek på cirka 52 × 52 × 13 mm och en vikt på 26 gram.

Den trådlösa högtalaradaptern består av

ett inbyggt laddningsbart batteri,

en digital-analogomvandlare,

en sändareoch mottagare som fungerar med Bluetooth-teknik (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP),

en USB-port för laddning, och

en 3,5 mm ljudport för koppling till ett högtalarsystem (inte inkluderat vid uppvisandet för tullmyndigheterna).


Apparaten gör det möjligt för en användare att lyssna på musik från en smarttelefon eller en liknande mobil enhet via ett hemmaljudsystem eller via separata högtalare.

Ljudsignalen skickas trådlöst via Bluetooth från smarttelefonen till apparaten. I apparaten omvandlas den digitala signalen till en analog signal och skickas via kablar till hemmaljudsystemet eller till separata högtalare. Apparaten har en paus/play-knapp som gör det möjligt att stänga av och sätta på musiken, men inte att välja musik eller justera volymen. Förordning 2016/2224, giltig fr.o.m 30 december 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8517  och 8517 62 00 .

Eftersom apparaten endast kan sända och ta emot ljudsignaler trådlöst via Bluetooth (A2DP) och inte själv genererar ljudsignalen eller producerar ljudet kan den inte klassificeras som en apparat för ljudåtergivning. Klassificering enligt nr 8519  är därför utesluten.

Apparatens funktion är att ta emot ljuddata trådlöst från en enhet (till exempel en mobiltelefon) och sända dessa data via kablar till högtalare. Funktionerna mottagning, omvandling och sändning av data omfattas av beskrivningen av KN-nummer 8517 62 00 .

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8517 62 00  som en apparat för mottagning, omvandling och sändning av tal eller andra data.

8517 69

Personsökare avsedda att avge en ljudsignal (eller optisk signal) vid mottagandet av en förinställd radiosignal. Denna signal möjliggör endast kommunikation med en särskild mottagare för att aktivera dess ljudsignal (eller optiska signal).
 
Dessa apparater är mycket enkla och kan inte överföra meddelanden. HSC 21, Annex L/23 (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

8517 69

Personsökare avsedda att avge en ljudsignal och en optisk signal vid mottagandet av en förinställd radiosignal som möjliggör mottagning av meddelanden, t.ex. telefonnummer eller börsnoteringar. HSC 21, Annex L/23. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

8517 69 10

Videokonferenssystem bestående av följande komponenter vilka är anslutna till varandra med kabel:

en färgmonitor med inbyggda högtalare,

ett skåp utformat som ett ställ för monitorn och innehållande systemets telekommunikationskretsar,

en videokamera med kontroll- och zoomfunktioner,

en knappsats för telefoni (med inbyggd mikrofon), vilken också styr systemet. Förordning 2184/97. Ändrad genom förordning 1179/2009.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till avdelning XVI och av texten till KN-nr 8517, 8517 69 och 8517 69 10. 

8517 69 39 (Classification statement)

Radio scanner

The Committee concluded that

A radio scanner with an automatic frequency band search and memory function and 30 programmable recording channels for established frequency fields.

It is equipped, in the same housing, with an amplifier, a liquid crystal display unit, a keypad and an aerial.

Scanners are radio receivers that have extremely wide frequency ranges, so one can listen to various kinds of radio signals

The apparatus has frequency coverage of 66-88, 108-174, 406-512 and 806 to 956 MHz.

The main function of the apparatus is the reception of radio-telephony. The reception of radio broadcasting signals is of a secondary function because only a limited number of FM radio-broadcast channels can be received by the apparatus.

Therefore the apparatus is to be classified in subheading 8517 69 39 as a reception apparatus for radio-telephony or radio-telegraphy by application of General Interpretative Rules 1, Note 3 to Section XVI and 6. CCC 420

8517 69 39

En produkt (s.k. ”TMC-mottagare” (Traffic Message Channel)) som omfattar en FM-mottagare, en antennkabel (antenn) och ett nätaggregat. Den är utrustad med en USB-port.

Anordningen tar emot telemetrisignaler med trafikinformation genom en kanal för  trafikmeddelande (TMC) via ett FM-rundradioband. Produkten ska via en USB-port kopplas till en GPS-mottagare (GPS: Global Positioning System), som behandlar telemetrisignalerna och visar trafikinformation på skärmen.

Anordningen tar inte emot ljudradiosignaler. Förordning 710/2013, giltig från den 14 augusti 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8517, 8517 69 och 8517 69  39.

Eftersom anordningen endast fungerar om den är kopplad till GPS, och utvidgar GPS:ens funktionsspektrum, bör den anses vara ett tillbehör till en GPS och ska därför klassificeras för sig.

Anordningen tar inte emot några ljudradiosignaler. Därför är klassificering enligt nr 8527 som en rundradiomottagare utesluten.

Anordningen är inte bärbar, eftersom den endast fungerar när den är kopplad till GPS. Dessutom kan anordningen inte ensam utföra samtals- eller  personsökningsfunktioner, eftersom den endast tar emot telemetrisignaler.
 
Följaktligen är klassificering enligt undernummer 8517 69 31 som bärbara mottagare för samtal eller personsökning utesluten.

Anordningen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8517 69 39 som andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bild eller andra data, inbegripet apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nät (se även de förklarande anmärkningarna till KN för under­nummer 8517 69 39, punkt 6).

8517 69 90

Produkt beskriven som utrustning för övervakning av spädbarn, i form av en sats för försäljning i detaljhandeln bestående av

en sändare för radiotelefoni, med inbyggd mikrofon,

en bärbar mottagare för radiotelefoni kombinerad med en högtalare i ett gemensamt hölje,

två nätanslutningar.


Såväl sändare som mottagare kan drivas med batteri- eller nätström.

Apparaten tjänar till att sända ljud från ett spädbarn som befinner sig i närheten av sändaren och används inom en radie av ungefär 300 meter för att övervaka barnet. Förordning 305/01. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1,3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 8517,8517 69 och 8517 69 90.

Varken sändare eller mottagare ger produkten dess huvudsakliga karaktär.


8517 71

Antenn för basstation, en riktad dubbelpolariserad platt antenn med en bredd av 0,3 m och en längd på 1,4 m. Antennen arbetar inom frekvensbandet 1,7-2,7 GHZ och är en del av en basstation för mobil kommunikation. Vid användning i ett system för mobil kommunikation mottar och sänder basstationsantennen elektromagnetiska vågor i basantennsystemet. Dess huvudsakliga funktioner är följande:

- Direktivitet: Horisontell strålbredd på 65 grader för mobilnät;

- Hög antennvinst: 18 dBi;

- Justeringsfunktion för inriktning av vertikal strålning; och

- Unik 4.3-10-koppling för kommunikation.

(HSC 63, Annex O/27, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 b) till avdelning XVI) och 6.

8517 71

Mikrovågsantenn, en ultra-högpresterande, dubbelpolariserad antenn som arbetar inom frekvensbandet 14,4-15,35 GHz. Mikrovågsantennen tar emot och sänder ut elektromagnetisk strålning i en anordning för mikrovågskommunikation. Dess huvudsakliga funktioner är följande:

- Hög antennvinst, når 42,9 dBi;

- Antenndiametern är 1,2 m;

- Strålbredden är 1,2 grader; och

- XPD (Cross Polarization Discrimination) är 30.

(HSC 63, Annex O/27, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 b) till avdelning XVI) och 6.

 

8517 79

Transparent kapacitiv pekskärm för mobiltelefon
(mått: 56 mm (B) x 109 mm (H) x 1,3 mm (D)), bestående av två tunna transparenta ledande skikt av indiumtennoxid (ITO) och ett övre skyddande skikt av härdat glas, vilka satts ihop med ett lager optiskt klart lim.

Den har också ett böjbart kretskort (flexible printed circuit board, FPCB) på vilket en pekskärmskrets (touch IC) har monterats. Varje tryck på skärmen förändrar det elektrostatiska fältet som de ledande ITO-skikten skapar, eftersom fältet påverkas av människokroppens naturliga elektriska laddning.
 
Pekskärmskretsen känner av förändringen i det elektrostatiska fältet, räknar ut var beröringen skedde och skickar informationen till mobiltelefonens processor. Skärmen har i sig ingen bildskärmsfunktion.

Skärmen används tillsammans med en LCD-skärm eller en AMOLED-skärm (active-matrix organic light-emitting diode) till en mobiltelefon. Den har fyra rundade hörn och är tillskuren för att passa på framsidan av mobiltelefonen, med hål för huvudknappen, en kameralins och en högtalare. (HSC53, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 b till avdelning XVI) och 6.

8517 79

Beröringskänslig AMOLED-skärm
(active-matrix organic light-emitting diode) (mått (L x B x H): 123 x 76 x 1 mm), avsedd att byggas in i en mobiltelefon. AMOLED-skärmen fungerar både som kapacitiv beröringskänslig styrpanel för telefonen och som bildskärm och har en diagonallängd på 5,3 tum (134 mm) och en upplösning på 1200 x 800 pixlar. AMOLED-skärmen består av:

-

ett täckglas (härdat glas) som ska skydda varan;

-

en AMOLED-panel bestående av ett skikt av organiskt material omslutet av ett övre glas (där håligheten innehåller ett transparent ledande skikt i form av mönster av indiumtennoxid (ITO)) och ett undre glas; och

-

ett böjbart kretskort som fungerar som gränssnitt mellan huvudapparaten (mobiltelefonen) och skärmen genom att den styr pekfunktionen. (HSC53, ändrad HSC 67, annex O/17)


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 b till avdelning XVI) och 6.

A - Täckglas
B - Skärmen sedd bakifrån.

8517 79

Elektriskt ledande härdat täckglas, för tillverkning av mobiltelefoner med pekskärm, med följande mått (L x B x H): 165 mm x 86 mm x 0,55 mm.

Förutom att glaset är härdat och tillskuret (inklusive stansade hål och rundade hörn), så har det gått igenom följande tryckprocess:

i)

tryckning av företagslogotyp och elektriskt ledande punkter med elektriskt ledande färg;

ii)

tryckning av den icke-ledande kanten med icke-ledande och värmebeständig skyddande färg, vilket ska förhindra störningar och fel i pekfunktionerna och blockera ljuset från LCD-skärmens bakgrundsbelysning;

iii)

tryckning med infraröd färg av två punkter genom vilka ljus kan passera till den infraröda sensorn när telefonen väl har monterats ihop; och

iv)

tryckning av pekikoner, med icke-ledande och värmebeständig färg.
HSC 54, Annex O/20, ändrad HSC 67, annex O/17


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 b till avdelning XVI) och 6.

Bild: Front=framsida, Back=baksida


8517 79

Enhet avsedd att monteras in i en mobiltelefon, bestående av ett plasthölje innehållande följande komponenter:

i)

rörelsesensor för att uppfatta handrörelser utan att röra telefonens skärm. Rörelsesensorn utgör en tunn skiva bestående av en lysdiod (ljussändande yta) och en sensor (ljusmottagande yta). Lysdioden sänder ut IR-strålar medan sensorn tar emot de IR-strålar som reflekteras från en hand och känner igen dess rörelse;

ii)


IR LED vilken genererar en IR-signal för fjärrstyrning av externa apparater, exempelvis TV-apparater och set-top boxar;%MCEPASTEBIN%

iii)


IR LED vilken genererar en IR-signal för fjärrstyrning av externa apparater, exempelvis TV-apparater och set-top boxar;

iv)


ett böjbart kretskort (flexible printed circuit board) för att stödja och elektriskt koppla ihop enhetens komponenter.


Rörelsesensorn och IR LED utför sina olika funktioner självständigt. (HSC 58, Annex N/16, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1, (anmärkning 2 b) till avdelning XVI) och 6.

Bild: Enhet avsedd att monteras in i en mobiltelefon, klassificerad enligt nummer 8517 79.

A

IR LED

B

Rörelsesensor


B1 Lysdod (ljussändande yta)


B2 Sensor (ljusmottagande yta)

C

Kontaktdon för att koppla ihop enheten med telefonens moderkort


Bild: Enhetens placering i mobiltelefonen


8517 79

Enhet avsedd att monteras in i en mobiltelefon, bestående av ett plasthölje innehållande följande komponenter:

i)

en linjär vibrationsmotor bestående av spolar och magneter, för att skapa mekaniska vibrationer då den är påslagen; den används i ”tyst” läge;

ii)

en högtalare (eller mottagare) (mått: 12,1 mm x 7,1 mm x 3,5 mm; effektivt frekvensband: 300 Hz ~ 3.4 kHz), som återger ljudet från den andra parten i en telefonkonversation genom att omvandla den inkommande elektriska signalen till en ljudsignal (andra ljud och signaler, såsom ringsignal, musik etc. återges genom en annan högtalare);

iii)en mikrofon för att omvandla omgivande ljud, till exempel vid videoinspelning, till en elektrisk signal att användas av telefonen (en annan mikrofon, placerad längst ner på telefonen, används för telekommunikation);

iv)

ett kontaktdon för att koppla in externa hörlurar;

v)

ett kontaktdon för att koppla ihop enheten med telefonens moderkort;

vi)


ett böjbart kretskort (flexible printed circuit board) för att stödja och elektriskt koppla ihop enhetens komponenter.


Vibrationsmotorn, högtalaren, mikrofonen och kopplingen för externa hörlurar utför sina olika funktioner självständigt. (HSC 58, Annex N/17, ändrad HSC67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1, (anmärkning 2 b) till avdelning XVI) och 6.

Bild: Enhet avsedd att monteras in en mobiltelefon, klassificerad enligt nummer 8517 70.


A

Högtalare

B

Kontaktdon för att koppla in externa hörlurar

C

Mikrofon

D

Kontaktdon för att koppla ihop enheten med telefonens moderkort

E

Vibrationsmotor

 


8517 [70 00]

En artikel tillverkad av varmvalsat olegerat stål med en beläggning av silver-nickellegering. Den har formen av en rund hylsa (diameter 2,7 cm) med ett något försänkt centrum, nedvänt till ett hål, med små luftspalter inuti den nedåtvända delen. Hylsan är ansluten till ett ihåligt gängat skaft (diameter 0,5 cm). Artikelns totala längd är 2,5 cm. Artikeln är utformad för att användas som avstämningselement i ett särskilt bandpassfilter (bandpassfiltret används i basstationer i cellulära nät för att sända signaler med vissa frekvenser) som filtrerar bort de övre och lägre frekvenserna och skruvas fast i bandpassfiltrets kåpa. Den är en väsentlig del i avstämningsprocessen. I avstämningsprocessen fungerar den runda hylsan som resonator. Om den runda hylsans yta skadas kommer radiofrekvensvågorna att utsättas för distortion. Förordning 2018/1207, giltig från den 19 september 2018.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517 och 8517 70 00. Då artikelns funktion inte är att sammanfoga eller fästa saker kan den inte klassificeras som skruv eller som bult. Den kan således inte betraktas som en del för allmän användning enligt anmärkning 2 till avdelning XV. Därför är klassificering enligt nr 7318 utesluten. Artikeln är en del i basstationerna i ett cellulärt nät i den mening som avses i anmärkning 2 b till avdelning XVI, eftersom den, på grund av sin särskilda utformning och sina dimensioner, är avgörande för deras drift och inte kan användas för andra ändamål (se mål C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punkt 29).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8517 70 00 som en del av en apparat för sändning eller mottagande av tal, bild eller andra data i ett trådlöst nätverk.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 8517 70 00. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


8517 [70 90]

Elektronisk sammansatt produkt, s.k. Call Processor Pack, bestående av en tryckt krets bestyckad med processor, minnesmoduler och andra elektroniska komponenter. Den sammansatta produkten innehåller en frontpanel med tryckknappar och en LCD display. Produkten är avsedd för användning som huvudmodul i ett automatiskt telefonväxelsystem och har speciella kontaktanslutningar för detta ändamål och även kundanpassade komponenter (ASICs) innehållande speciell programvara. Förordning 701/99. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517, 8517 70 och 8517 70 90.

Även om processorn är fritt programmerbar (anmärkning 5 A. till kapitel 84) utgör den sammansatta produkten en del av det automatiska telefonväxelsystem och inte en automatisk databehandlingsmaskin enligt 8471 p.g.a. dess specifika komponenter, kontakter och frontpanel (anmärkning 5 E. till kapitel 84).

8517 [70 90]

Elektronisk sammansatt produkt, s.k. Core to Network Interface Pack (CNI), bestående av en tryckt krets bestyckad med elektroniska komponenter. Den sammansatta produkten innehåller en frontpanel med tryckknappar och en LCD display. Produkten är avsedd som gränssnitt mellan Call Processor Pack och nätverkskorten i ett automatiskt telefonväxelsystem och har speciella kontaktanslutningar för detta ändamål och även kundanpassade komponenter (ASICs) innehållande speciell programvara. Förordning 701/99. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517, 8517 70 och 8517 70 90. Produkten utgör en del av ett automatiskt telefonväxelsystem och inte en vara enligt nr 8473 p.g.a. dess specifika komponenter, kontakter och frontpanel.

8517 [70 90]

Elektronisk sammansatt produkt, s.k. Input-Output Processor, bestående av två sammankopplade tryckta kretskort bestyckade med processor, RAM-minnen, EPROM och andra elektroniska komponenter. Den sammansatta produkten innehåller en frontpanel med tryckknappar och en LCD display. Produkten är avsedd som gränssnitt mellan de speciella kontakterna i ett automatiskt telefonväxelsystem och standard gränsnitten SCSI/RS232/IEEE och har speciella kontaktanslutningar för detta ändamål och även kundanpassade komponenter (ASICs) innehållande speciell programvara. Produkten innehåller även en diskettstation och en hårddisk. Förordning 701/99. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517, 8517 70 och 8517 70 90.

Produkten utgör en del av ett automatiskt telefonväxelsystem och inte en vara enligt nr 8473 p.g.a. dess specifika komponenter, kontakter och frontpanel.

8517 70 90

Knappsats
(dimensioner: ungefär 65 × 40 × 1 mm) gjord av polykarbonat, utan några elektriskt ledande delar. Produkten har gjutna tangenter på ena sidan och icke-ledande kontaktstift på andra.

Produkten har tryckta tangenter i form av ett alfanumeriskt tangentbord, anropsknappar och andra detaljer som är typiska för en mobiltelefon. Förordning nr 1578/2006, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517, 8517 70 och 8517 70 90.

Knappsatsens utformning, i synnerhet dess form, samt dess positionering, layout och de tryckta detaljerna på tangenterna gör att den klassificeras som KN-nummer 8517 70 90 som en komponent avsedd för användning endast eller i första hand tillsammans med apparater enligt tulltaxenummer 8517.

8517 [70 90] (Classification statement)

Statement on the classification of "Small LCD modules" A TFT-LCD module with a diagonal measurement of the screen of approximately 5,5 cm (2.2 inches) and a resolution of 240 x 320 pixels, in a frame, equipped with printed circuits and a backlight. The frame and the printed circuits are specifically designed for incorporation into a mobile phone. CCC 82.

Reasons:

As the module is identifiable as being suitable for use with telephones for cellular networks of subheading 8517 12 00, by application of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and Note 2(b) to Section XVI, it is therefore to be classified as a part of a mobile phone under CN code 8517 70 90.

8517 [70 90]

En artikel (s.k. transformatormodul med RJ 45 uttag) med kontaktstift i ett hölje med dimensioner på ca 22 × 1,5 × 1,5 cm.

Artikeln omfattar ett tryckt kretskort utrustat med fyra transformatorer, en kondensator och fyra motstånd. Den innehåller också två lysdioder som inte är kopplade till de andra komponenterna.

Artikeln är särskilt utformad för ett 10/100 BASE-T Ethernet-nätverk och är avsedd för montering på ett tryckt kretskort för sammankoppling av maskiner inom ett lokalt nätverk för överföring och mottagning av signaler. Den ger också galvanisk isolering och skydd av signaler mot överspänning och common mode-brus. Förordning 697/2012, giltig fr.o.m. 20 augusti 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8517, 8517 70 och 8517 70 90.

Utöver anslutningsdonet innehåller artikeln flera olika elektriska komponenter. Dessutom utför den flera olika elektriska funktioner ut­ över att åstadkomma anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, såsom galvanisk isolering och skydd mot överspänning och ”common mode”-brus. Dessa komponenter är lika viktiga eftersom de tillsammans bidrar till de tekniska krav som är nödvändiga för att upprätta en förbindelse i ett Ethernet-nät.

Därför är klassificering enligt nr 8536 som en stickpropp utesluten.

Eftersom artikeln används i apparater för kommunikation i trådnät måste den klassificeras enligt KN-nummer 8517 70 90 som en del av apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk.

8517 [70 90]

En produkt bestående av ett flexibelt knappsatsmembran av silikon med 19 inbyggda knappar och med de ungefärliga måtten 65 × 40 × 1 mm.

Produkten är en alfanumerisk knappsats med knappar med tryckta detaljer, knappar för att ringa och andra knappar som är typiska för en mobiltelefon.

Under varje knapp finns det en elektrisk kontakt tillverkad av kolimpregnerat silikon.

Produkten har en särskild form och konstruktion och är avsedd att byggas in i en viss mobiltelefonmodell. Förordning 714/2012, giltig fr.o.m. 27 augusti 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt av texten till KN-nummer 8517, 8517 70 och 8517 70 90.

Klassificering enligt nr 8536 som kopplingsdon är utesluten eftersom produkten endast omfattar en del (ena sidan av kontakterna) av en kopplingsanordning (se även de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 8536, punkt 8).

Produkten är en viktig komponent vid handhavandet av en mobiltelefon och kan inte användas separat för andra ändamål. Den är också särskilt anpassad för användning i en viss mobiltelefonmodell. I synnerhet dess form och funktion utesluter all annan användning (se även EU-domstolens avgörande i målet C-183/06). Därför är klassificering enligt nr 8538 som en del som är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen med kopplingsanordningar också utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8517 70 90 som del till mobiltelefoner.

8517 [70 90]

En produkt (flexibel tangentbordssats) vars huvuddel har de ungefärliga måtten 56 × 42 × 1 mm, och som omfattar två membran som utgör en kopplingsanordning:

Ett övre membran av polyimid med 24 kontakter av koppar på undersidan.

Ett undre membran av polyimid med ett kretskort med 24 kontakter av koppar på ovansidan.


Över det övre membranet ligger en skyddande genomskinlig plastfolie med en tryckt avbildning av knappsatsen på en mobiltelefon, och under det undre membranet ligger ett skyddande pappersskikt.

Följande komponenter är kopplade till produktens huvuddel:

Två elektriska flatledare med anslutningsdon.

Två kretskortssatser med aktiva och passiva komponenter, en ljussensor och en Hall-effektgivare för reglering av knappsatsens belysningssystem.


Produkten har en särskild form och konstruktion och är avsedd att byggas in i en viss mobiltelefonmodell. Förordning 714/2012, giltig fr.o.m. 27 augusti 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b i avdelning XVI samt av texten till KN-nummer 8517, 8517 70 och 8517 70 90.

Utöver de båda membranen med kontakter för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar är produkten utrustad med enheter med tryckta kretsar för reglering av knappsatsens belysning. Klassificering som kopplingsanordning för elektriska kretsar enligt nr 8536 är därför utesluten.

Produkten är en viktig komponent för mobiltelefoner och kan inte användas separat för andra ändamål. Den är också särskilt anpassad för användning i en viss mobiltelefonmodell. I synnerhet dess form och funktion utesluter all annan användning (se även EU-domstolens avgörande i målet C-183/06).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8517 70 90 som del till mobiltelefoner.

8518 (Classification statement)

Statement on the classification of "Accessories for video game consoles"

The Committee concluded that:

A set of accessories for video game consoles of heading 9504 presented in a single package consisting of:

a protective case made of plastics designed to hold a video game console (see image 1) [4202]

styli (pointing utensils) made of plastics which are according to the information on the package intended to be used with video game console with a touch screen (see image 2) [3926],

earphones (see image 3) [8518],

a static converter for use in a car (car adapter) with a special connector for the video game console (see image 4) [8504],

a bag made of textile (see image 5) [4202].

Statement on the classification of 4202 "Accessories for video game consoles" fig.1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Statement on the classification of 4202 "Accessories for video game consoles" fig. 5


The items cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of GIR 3 (b), because taken together they do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity. The articles are therefore classified separately.

The protective case specifically designed to hold a particular video game console is to be classified under heading 4202 as a container by virtue of GIR 1 and Note 1(d) to Chapter 95. (See also the HS classification opinion 4202.99/1 and 2.)

The styli are to be classified according to their constituent material (plastics) under heading 3926 by virtue of GIR 1.

Classification under heading 9504 as accessories of video game console is excluded, as the products are suitable for use with any device equipped with a touch screen. By virtue of Note 3 to Chapter 95, only accessories which are suitable for use solely or principally with articles of this Chapter are to be classified together with those articles.

The earphones are to be classified under heading 8518 by virtue of GIR 1.

The static converter is to be classified under heading 8504 by virtue of GIR 1 and Note 1 (m) to Chapter 95.

The textile bag is to be classified under heading 4202 by virtue of GIR 1 and Note 1 (d) to Chapter 95. (CCC 17)

8518 10

Trådlöst mikrofonset. Två trådlösa mikrofoner som sänder på radiofrekvensband UHF, förpackade tillsammans med en trådlös tvåkanals UHF-mottagare med separata nivåkontroller som gör det möjligt att kontrollera utnivån på varje mikrofon för sig. Mottagaren har tre ljudutgångar för koppling till annan ljud- eller videoutrustning. Två av dessa är till för att skicka de separata signaler som mottagits från respektive mikrofon. Den tredje skickar en signal som kombinerar de bägge signaler som har mottagits från de två mikrofonerna. Förpackningen innehåller också en ljudkabel för att koppla ihop mottagaren med annan ljud- eller videoutrustning (exempelvis en förstärkare), två batterier för att ge ström till mikrofonerna samt två antenner som ska monteras på mottagaren. Komponenterna förvaras i ett återanvändningsbart fodral med stötdämpande inredning med separata fack för att skydda varje komponent under transport. HSC45, O/18

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 4 till avdelning XVI) och 6.

Bild. Trådlöst mikrofonset enligt HSC45, O/18

8518 10 95 och 8517 69 39

Komponenter till en "trådlös konferensapparat" som inte föreligger i en och samma detaljhandelsförpackning, och som består av:

a)

en sändarmikrofon i form av ett mycket känsligt sändorgan med
inbyggd mikrofon för radiokommunikation och en antenn

8518 10 95

b)

en eller flera mottagare i form av ett mottagarorgan för
radiokommunikation med en frekvensmodul och ett uttag
för anslutning till hörapparat, även utan inbyggd riktmikrofon

8517 69 39


Förordning 754/94, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt ordalydelsen i KN-nr 8518, 8518 10, 8518 10 95, 8517, 8517 69 och 8517 69 39.

Klassificering enligt nr 9021 är inte möjlig eftersom varorna inte anses vara konstruerade enbart som en hörapparat för hörselskadade eller tillbehör till en sådan enligt denna rubrik.

8518 21 00 (8521 90 00, 8528 69 10, 8523 40 51)

En video-/ljudanläggning bestående i  huvudsak av följande komponenter:

10 apparater för videouppspelning av typ digitalt optiskt lagringsmedium (DVD),

10 projektorer med matris och flytande kristallskärsteknik (LCD) av en typ som även kan visa digital information som framställts av en maskin för automatisk databehandling,

10 enstaka högtalare med egen kraftkälla, med hölje och

20 digitala optiska lagringsmedier (DVD-skivor) med lagrade ”moderna konstverk” i form av bilder åtföljda av ljud.


Med avsikt att göra ett ”modernt konstverk” har en konstnär modifierat utseendet på apparaten för videouppspelning, projektorerna och högtalarna utan att förändra deras funktion.

Anläggningen presenteras i omonterat skick. Förordning 731/2010. Giltig fr. o. m. 2010-09-03.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8521 och 8521 90 00, 8528, 8528 69 och 8528 69 10, 8518 och 8518 21 00 och 8523, 8523 40 och 8523 40 51.

Klassificering enligt nr 9703 00 00 som skulptur är utesluten, eftersom inga enskilda delar av anläggningen eller anläggningen som helhet i monterat skick kan anses vara en skulptur. Konstnären har företagit smärre förändringar av komponenterna, utan att dessa förändringar påverkar komponenternas huvudsakliga funktion som varor enligt avdelning XVI. Det är det inspelade DVD-innehållet som tillsammans med anläggningens komponenter ger upphov till den ”moderna konsten”.

Video-/ljudanläggningen är varken en sammansatt vara, eftersom den snarare består av enskilda delar, eller en vara i sats för försäljning i detaljhandeln enligt den allmänna bestämmelsen 3 b. Således måste anläggningens komponenter klassificeras separat.

Apparaterna för videouppspelning ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8521 90 00,

projektorerna enligt KN-nummer 8528 69 10,

högtalarna enligt KN-nummer 8518 21 00 och

DVD-skivorna enligt KN-nummer 8523 40 51.


8518 22

Apparat
för musikinstrument, bestående av ett förstärkarrör av AB-klass, två förförstärkarrör, två förstärkarrör och två högtalare, samtliga monterade i ett enda hölje. Den kan ta emot en elektrisk signal från ett flertal olika källor, till exempel en elgitarr, en elektronisk keyboard, ett elpiano eller en MP3-spelare. Den förstärker den elektriska signalen och skapar sedan ljud genom  att styra de förstärkta elektriska signalerna till högtalarna. Den kan ändra karaktären på tonen genom att betona eller tona ned vissa frekvenser (bas-, mellanregister- och diskantfrekvenser) och kan också lägga till vissa elektroniska effekter till det ljud som ska skapas. HSC 52, N/14

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 (anmärkning 3 till avdelning XVI).

Bild: Förstärkare enligt klassificering HSC 52, N/14

8518 30 95

Trådlöst stereo-hörlursset bestående av:

-

batteridrivna hörlurar med inbyggd högfrekvensradiomottagare,

-

en högfrekvensradiosändare med tre kanaler och en räckvidd på 100 m, och

-

en adapter för anslutning av sändaren till olika ljudutrustningar. Förordning 955/98. Ändrad genom förordning 1179/2009.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8518, 8518 30 och 8518 30 95.

8518 30 95

En elektro-akustisk miniatyrmottagare (hörtelefon) i ett hölje vars yttre dimensioner inte överstiger 7 x 7 x 5 mm.

Mottagaren består av en magnet, en spole och ett membran som tar emot elektriska impulser vilka får membranet att vibrera och till följd därav producerar hörbart ljud. Mottagaren kan användas tillsammans med en förstärkare som ett hörselhjälpmedel. Förordning 1165/95, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 a till kapitel 90 och av texten till KN-nr 8518, 8518 30 och 8518 30 95.

8518 40 80

Tonfrekvensförstärkare bestående av en digital ljudavkodare, en digital ljudprocessor för att återge flerkanaliga ljudeffekter (surroundljud) och kretselektronik för synkronisering av ljud och bild.

Anordningen kan ta emot signaler från olika källor (t.ex. DVD-spelare, satellitmottagare, kassettbandspelare eller videobandspelare). Signaler från dessa kan avkodas och sändas genom en digital-analog-omvandlare innan de förstärks. Förordning 634/2005, Ändrad genom förordning 1179/2009. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8518, 8518 40 och 8518 40 80. Avkodningen och bearbetandet av ljudsignaler betraktas som en del av tonfrekvensförstärkningsfunktionen. Eftersom den videorelaterade funktionen endast omfattar synkroniseringen av ljud- och videosignalerna klassificeras denna enligt KN-nummer 8518.

8518 50

Talträningsapparat för döva, bestående huvudsakligen av två mikrofoner (den ena avsedd för instruktören, den andra för eleven), en tonfrekvensförstärkare och ett par hörlurar. Hörlurarna kunde regleras individuellt för att kompensera skillnader i hörselförmåga mellan det vänstra och högra örat. (NC 24, Annex E/2; IHSC 8, Annex D)

8519 81

Apparat bestående av en cd-rom-läsare med MP3-avkodare för avläsning av filer i MP3-format, föreliggande tillsammans med en fjärrkontroll och anslutningskablar, för installation i motorfordon. Apparaten är avsedd att kopplas till bilradion. HSC 30, L/14 (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01)

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

8519 81

Bärbar batteridriven apparat, bestående av ett hölje innehållande ett flashminne, en mikroprocessor i form av integrerade kretsar ("chips"), ett elektroniskt system inkluderande en ljudförstärkare, en LCD-skärm och kontrollknappar.

Mikroprocessorn är programmerad att använda filformatet MP3. Apparaten har anslutningar för stereohörlurar och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling för nedladdning av MP3-filer (medelst en parallell- eller USB-port). Den kan även ha plats för flashkort.

Lagringskapaciteten är vanligen mellan 32 till 64 Mb. HSC 30, L/14. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01)

Tillämpning av allmänna bestämmelserna 1 och 6.

8519 81

Apparat innehållande en cd-läsare, en mikroprocessor, ett flashminne eller hårddisk, en LCD-skärm, kontrollknappar, ingångskontakter för analoga ljudsignaler och för mikrofon och utgångskontakter för ljud, S-video och kompositvideo, parallell- och USB-kontakter för upp- eller nedladdning av MP3-filer till eller från en maskin för automatisk databehandling, eller till eller från en bärbar MP3-spelare och Ethernet- port för anslutning till nätverk eller till Internet. Anslutning till en TV-apparat ger ett grafiskt användargränssnitt för såväl redigering och navigering i spelningslistan som visning av animeringar. Apparaten är programmerad att läsa MP3 och andra ljudkomprimeringsformat och kan spela in analoga ljudsignaler eller tal. HSC 30, L/14. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01)

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 3 till avd. XVI) och 6.

8519 81

En sats innehållande en apparat för ljudåtergivning och böcker, bestående av fyra komponenter, förpackade tillsammans i en pappkartong för försäljning i detaljhandeln:

 • två böcker ( en läsebok och en ”lekbok”), vilka är tryckta pappersböcker utan elektroniska komponenter;
 • en elektronisk, bokformad platta tillverkad av plast och utformad för att passa storleken och formen på de ingående böckerna. Plattan innehåller högtalare, en tryckkänslig elektronisk film som representerar koordinater, en enhet med tryckta kretsar, ett kontaktdon för ljudpaket och ett batteri;
 • ett ljudpaket, vilket utgör en lagringsenhet med 128 MB kapacitet. Det lagrar böckernas ljudinnehåll. Ljudpaketet ska föras in i kontaktdonet på den elektroniska, bokformade plattan; och
 • en ”penna” som används för att peka och markera en specifik punkt i boken.

Produkten är avsedd att hjälpa barn att lära sig läsa. (HSC 61, Annex M/30)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, 3 b) och 6.

8519 81 25

Bärbar batteridriven kassettbandspelare utan inspelninganordning , med analogt avläsningssystem, i cylinderform som en läskedrycksburk och kabelanslutna lättvikts stereohörlurar. Apparaten har en längd på ca 100 mm och en diameter på ca 70 mm. Den har flera funktionsknappar, en volymkontroll, en bärrem och ett bältesclip. Förordning 1488/99. Ändrad med förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8519, 8519 81 och 8519 81 25. P.g.a. dess form och dimensioner kan apparaten inte anses vara en kassettbandspelare i fickformat (kompletterande anmärkning till 2 till kapitel 85).

8519 81 35 (Classification statement)

CD players for use in a club environment A product designed for the reproduction of sound. It is equipped with a CD player, 2 seamless loop points, 3 stutter starts, a tap BPM (beats per minute) counter, fader and a touch sensitive jog wheel allowing real time scratching. The product has a mixing and editing function. It may be used in a club environment.

The reproduction of sound is considered to be the principal function of the product. The mixing and editing function is considered to be secondary as it just enhances the sound reproduction.

The product is therefore to be classified under CN code 8519 81 35 as a sound reproducing apparatus by virtue of General Rules 1 and 6 and Note 3 to Section XVI. CCC 465

8519 81 35

En apparat med en funktion för ljudåtergivning och en funktion för redigering i ett hölje med de ungefärliga måtten 43 × 15 × 8 cm.

Den är utrustad med en cd-läsare och en ljudutgång. Den har rattar, tryckknappar, skjutreglage och en liten LCD-skärm.

Apparaten kan redigera ljud och är utrustad med seamless loop-punkter, stutter starts, en BPM-räknare (taktslag per minut) och en fader.

Apparaten är avsedd att användas för ljudåtergivning och redigering för privat bruk. Förordning 311/2014, giltig från den 15 april 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8519, 8519 81 och 8519 81 35.

Eftersom apparaten är konstruerad för att utföra två alternativa funktioner (ljudåtergivning och ljudredigering), ska den, med tillämpning av anmärkning 3 till avdelning XVI, klassificeras som den apparat som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften.

På grund av dess objektiva egenskaper, dvs. förekomsten av endast en ingång för ljudfiler (cd-läsaren) och den begränsade redigeringsförmågan, är ljudåtergivning apparatens huvudsakliga funktion.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8519 81 35 som andra apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning med laseravläsningssystem.

8519 81 45

En apparat (s.k. soundbar) för ljudåtergivning av olika ljudfilsformat från olika gränssnitt. Dess ungefärliga totalmått är 110 × 14 × 7 cm.

Apparaten är försedd med följande:

Ethernet-gränssnitt.

Bluetooth- och WiFi-anslutningsmöjlighet.

Digital optisk ingång och RCA-in- och utgångar.

Två USB-portar, varav en är av miniformat och endast avsedd för produktunderhåll.


Apparaten kan användas tillsammans med en annan apparat för ljudåtergivning eller en TV-apparat. Den kan även återge ljudfiler som finns lagrade på USB-flashminnet eller en Internetradio. Den är utformad för att skapa surroundljud och stereoeffekter. Förordning 2019/647, giltig från den 15 maj 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8519 , 8519 81 och 8519 81 45.

I apparaten kombineras funktionen av en högtalare enligt nummer 8518 (när den används tillsammans med en annan apparat för ljudåtergivning eller en TV-apparat) och funktionen av en apparat för ljudåtergivning enligt nummer 8519 (när den återge ljudfiler från ett USB-flashminne eller från en Internetradio).

Eftersom apparaten även har en ljudåtergivningsfunktion är klassificering enligt nummer 8518 utesluten.

Då apparaten är försedd med en USB-anslutning innebär det att den använder halvledarmedier. Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8519 81 45 som ”andra apparater för ljudåtergivning som använder halvledarmedier”.


8519 81 55

Bärbar batteridriven ljudkassettbandspelare i ett färgat plasthölje, med stora manöverknappar och tillhörande mikrofon så att användaren kan sända via den inbyggda högtalaren oavsett om bandspelaren är i drift eller ej. Förordning 883/94, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt ordalydelsen i KN-nr 8519, 8519 81 och 8519 81 55. Även om produkten förefaller vara konstruerad för barn kan den på grund av sin funktion inte klassificeras som leksak enligt kapitel 95.

8519 81 95

Sats för försäljning i detaljhandeln, bestående av följande:

En bärbar, batteridriven digital ljudinspelnings- och ljudåtergivningsapparat som inom samma hölje omfattar följande komponenter: ett elektroniskt signalbehandlingssystem med en digital–analogomvandlare, ett flashminne, kontrollelement, ett batterifack, en USB-kontakt och en kopplingsanordning för hörlurar.

En batteridriven rundradiomottagare med hörproppar med en anslutningskabel.

En USB-kabel.

En cd-rom.

En bruksanvisning.


Den digitala ljudinspelnings- och ljudåtergivningsapparaten spelar in ljud i MP3-format och kan via en USB-port anslutas till en maskin för automatisk databehandling i syfte att ladda ner eller ladda upp MP3 eller andra format. Den kan även spela in röst.

Lagringskapaciteten är 128 MB.

Rundradiomottagaren kan fungera självständigt. Förordning 400/2006, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8519, 8519 81 och 8519 81 95. Den digitala ljudinspelnings- och ljudåtergivningsapparaten ger satsen dess huvudsakliga karaktär.

8519 89 19

En apparat för mottagning och bearbetning av audio (så kallad digital ljudstreamer) med ett totalmått på omkring 19 × 9 × 8 cm.
 
Apparaten innehåller

en mikroprocessor,

en vakuumfluorescensbildskärm (VFD-display) med en upplösning på 320 × 32 pixlar i gråskala,

en display med klocka och alarm,

en infraröd mottagare för fjärrkontrollen.

 
Den är försedd med följande gränssnitt:

Ethernet,

trådlöst Ethernet,

optisk digital, digital koaxial, och analog ljudutgång,

ett hörlursuttag.


Den levereras med en fjärrkontroll.
 
Apparaten fungerar antingen fristående ansluten till internet (utan en maskin för automatisk databehandling) eller med programvara som körs på en maskin för automatisk databehandling.
 
Den kan återge ljudfiler som finns lagrade på maskinen för automatisk databehandling eller via internetradio. Förordning 69/2013, giltig från den 15 februari 2013.
 
Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8519, 8519 89 och 8519 89 19.
 
Med tanke på apparatens egenskaper är den konstruerad för att ta emot och bearbeta ljud antingen direkt från internet eller en maskin för automatisk databehandling till olika ljudapparater.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8519 89 19 som andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning.

8521 eller 8471 (Classification statement)

DVD drives and DVD players

The Committee concluded that
DVD drives of a kind solely or principally used in conjunction with an automatic data processing machine are to be classified in heading 8471 by application of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and Note 5(C) to Chapter 84.

DVD players designed to be used for video reproduction on television receivers or monitors are to be classified in heading 8521 by application of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature. CCC 455

8521 (Classification statement)

CCTV Digital recording apparatus of a kind used in closed-circuit television surveillance systems with components for the recording and reproducing of both sound and video, apart from the storage media (a hard disk), as well as various features such as video multiplexor, control of the camera, management of the alarm systems.

By virtue of General Rule 2(a) the apparatus is to be classified under heading 8521 as a video recording or reproducing apparatus as it has all the necessary components (electronics and buttons) for the performance of the functions covered by heading 8521, i.e. the recording and reproducing of sound and video.

Classification under heading 8522 as a part suitable for use solely or principally with an apparatus of heading 8521 is therefore excluded.

Classification under heading 8543 is excluded as the apparatus performs a specific function specified elsewhere in Chapter 85 (heading 8521). CCC 458

8521 10 20 och 8529 90 65

Elektromekanisk enhet bestående av två delar som föreligger tillsammans:

a)

En elektromekanisk enhet för en videoapparat för inspelning
i form av en tryckt krets med följande delar:

en avkodare, processor och generator för röda, gröna och
blå signaler till katodstrålerör,

en ljudsignalprocessor,

en chassikontrollenhet med en styrprocessor,

en VHS signalprocessor,

en enhet för in- och utmatning av band,

magnethuvuden för ljud, video och kontrollspår,

ett metallfäste för den andra enheten


8521 10 20

b)

En elektronisk enhet för en televisionsmottagare, innehållande
ett nätaggregat för växelriktad ström, en avlänkningssignalgenerator
och en högspänningstransformator

8529 90 65


Ingen av enheterna har inbyggd mottagare (tuner) för videosignaler.

Dessa enheter är avsedda att ingå i en televisionsmottagare kombinerad med en videoapparat för inspelning med en bandbredd på 1,265 cm och en bandhastighet på högst 23,39 mm per sekund. Förordning 305/01. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1,2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nr 8521, 8521 10, 8521 10 20 , 8529, 8529 90 och 8529 90 65. De två enheterna medverkar inte tillsammans i en klart avgränsad arbetsuppgift i enlighet med anmärkning 4 i avdelning XVI. Enheterna klassificeras därför var och en för sig i enlighet med sina respektive arbetsuppgifter.

8521 90

DVD-spelare (dim. 434 × 95 × 290 mm) med en integrerad avkodare för MP3-filer. HSC 30, L/14.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

8521 90 00 (8528 69 10, 8518 21 00, 8523 49 51)

En video-/ljudanläggning bestående i huvudsak av följande komponenter:

10 apparater för videouppspelning av typ digitalt optiskt lagringsmedium (DVD),

10 projektorer med matris och flytande kristallskärsteknik (LCD) av en typ som även kan visa digital information som framställts av en maskin för automatisk databehandling,

10 enstaka högtalare med egen kraftkälla, med hölje och

20 digitala optiska lagringsmedier (DVD- skivor) med lagrade ”moderna konstverk” i form av bilder åtföljda av ljud.


Med avsikt att göra ett ”modernt konstverk” har en konstnär modifierat utseendet på apparaten för videouppspelning, projektorerna och högtalarna utan att förändra deras funktion.

Anläggningen presenteras i omonterat skick. Förordning 731/2010. Giltig fr. o. m. 2010-09-03. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8521 och 8521 90 00, 8528, 8528 69 och 8528 69 10, 8518 och 8518 21 00 och 8523, 8523 49 och 8523 49 51.
 
Klassificering enligt nr 9703 00 00 som skulptur är utesluten, eftersom inga enskilda delar av anläggningen eller anläggningen som helhet i monterat skick kan anses vara en skulptur. Konstnären har företagit smärre förändringar av komponenterna, utan att dessa förändringar påverkar komponenternas huvudsakliga funktion som varor enligt avdelning XVI. Det är det inspelade DVD-innehållet som tillsammans med anläggningens komponenter ger upphov till den ”moderna konsten”.

Video-/ljudanläggningen är varken en sammansatt vara, eftersom den snarare består av enskilda delar, eller en vara i sats för försäljning i detaljhandeln enligt den allmänna bestämmelsen 3 b. Således måste anläggningens komponenter klassificeras separat.

Apparaterna för videouppspelning ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8521 90 00,

projektorerna enligt KN-nummer 8528 69 10,

högtalarna enligt KN-nummer 8518 21 00 och

DVD-skivorna enligt KN-nummer 8523 49 51.


8521 90 00

Interaktivt multimediasystem i ett enda hölje (43,8 x 31,75 x 9,4 cm), som via en skärm, högtalare eller hörlurar kan återge ljud-, grafik-, text- och videodata som finns upptagna på en kompaktskiva (CD).

En infraröd fjärrkontroll för enhetens speciella ljud– och videofunktioner utgör en integrerad del av systemet.

Genom att ytterligare tillbehör (t.ex. diskettstation, tangentbord och mus) läggs till kan enheten användas som persondator. Höljet innehåller följande komponenter:

Ett kretskort med en digital centralenhet (CPU, 1MB RAM och 512 KB ROM), en grafikkomponent, en videokomponent, en ljudkomponent med egen ljudenhet för CD, och

Ett CD-ROM (för data-, ljud- och bildåtergivning endast från kompaktskivor på 5 tum).


Systemet kan i ca. 70 minuter återge hifi-musik och hög- och lågupplösande grafik. Videoåtergivningskapaciteten är begränsad till en följd av stillbilder med en varaktighet på högst 5 minuter. Förordning 754/94.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 till kapitel 84 i Kombinerade nomenklaturen, samt ordalydelsen i KN-nr 8521 och 8521 90 00.

8521 90 00

Interaktivt CD-system i ett enda hölje för återgivning av digitalt upptagna bilder och digitalt upptaget ljud för television med hjälp av ett laseroptiskt avläsningssystem. Systemet är utrustat med en mus och en infraröd fjärrstyrningsenhet.

Systemet består av en styrenhet som bearbetar signaler från spelaren, fjärrstyrningen eller musen, till TV-skärmen och högtalaren, vilket ger möjlighet till interaktion mellan bild och ljud. Förordning 754/94.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 till kapitel 84 i Kombinerade nomenklaturen, samt ordalydelsen i KN-nr 8521 och 8521 90 00.

8521 90 00

En vara uppbyggd i ett set, för försäljning i detaljhandeln, bestående av:

en sammansatt apparat (en förstärkare, en AM/FM-radiomottagare och en DVD/CD-spelare),

en subwoofer,

fem högtalare och

en fjärrkontroll.


Varan (känd som "hemmabiosystem") är utformad för att återge audio- och videounderhållning i hemmet, huvudsakligen genom att återge ljud och bilder lagrade på en DVD. Förordning nr 129/05, giltig fr.o.m. 2005-02-17.

Motivering:

Klassificeringen är grundad på de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI och lydelsen av KN-numren 8521 och 8521 90 00.

Varan är uppbyggd i ett set för försäljning i detaljhandeln, i vilket den sammansatta apparaten är den beståndsdel som ger setet dess huvudsakliga karaktär (allmänna bestämmelser 3 b). I enlighet med vad som sägs i anmärkning 3 till avdelning XVI är DVD/CD-spelaren den komponent som svarar för den huvudsakliga arbetsuppgiften hos den sammansatta apparaten. Förstärkningen av ljudet och återgivningen av radiosignaler anses som sekundära funktioner i jämförelse med videoåtergivningen.

Setet skall följaktligen klassificeras som en apparat för inspelning eller återgivning av videosignaler i enlighet med KN-nummer 8521 90 00.

8521 90 00

En vara uppbyggd i ett set, för försäljning i detaljhandeln, bestående av:

en AM/FM-radiomottagare med en förstärkare,

en DVD/CD-spelare,

en subwoofer,

fem högtalare och

en fjärrkontroll.


Varan (känd som "system för hembio") är utformad för att återge audio- och videounderhållning i hemmet, huvudsakligen genom att återge ljud och bilder lagrade på en DVD. Förordning nr 129/05, giltig fr.o.m. 2005-02-17.

Motivering:

Klassificeringen är grundad på de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och lydelsen av KN-numren 8521 och 8521 90 00. Varan är uppbyggd i ett set, för försäljning i detaljhandeln, i vilket DVD/CD-spelaren är den beståndsdel som ger setet dess huvudsakliga karaktär.

Setet skall följaktligen klassificeras som en apparat för inspelning eller återgivning av videosignaler i enlighet med KN-nummer 8521 90 00.

8521 90 00

En bärbar batteridriven digital apparat för inspelning och återgivning av ljud och videosignaler som inom samma hölje omfattar följande huvudkomponenter:

 • En hårddisk med lagringskapaciteten 30 GB.
 • En färgskärm med diagonalmåttet 6,35 cm (2,5 tum).
 • En mikrofon.
 • En rundradiomottagare.

Apparaten klarar följande format: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX, XviD, WMV, MJPEG, MP3 och WMA. Den kan via en USB-port anslutas till en maskin för automatisk databehandling i syfte att ladda ner eller ladda upp mediafilerna. Den kan också anslutas till olika apparater via ett gränssnitt för audio/video (A/V). Den kan spela in upp till 15 000 musikstycken eller 120 timmar digital video, eller lagra upp till 25 000 fotografier. Den kan även spela in röst. Förordning 1056/2006, giltig fr.o.m. 2006-08-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt på grundval av texten till KN-nummer 8521 och 8521 90 00.

Eftersom apparaten har en bestämd funktion är klassificering som minnesenhet enligt nr 8471 utesluten (anmärkningarna 5 B och 5 E till kapitel 84). Apparatens konstruktion medför att dess huvudfunktion är att spela in eller återge videosignaler, vilket inryms under nr 8521. Därför är klassificering enligt nummer 8520 och 8527 utesluten. Produkten är varken en televisionsmottagare eller en videomonitor, och därför är klassificering enligt nummer 8528 utesluten. Eftersom apparaten har en funktion som specificeras på annan plats i kapitel 85 (nummer 8521) är klassificerig enligt nummer 8543 utesluten.

8521 90 00

En fristående apparat för inspelning av digitala koder som återger video, från en videokamera, på en dvd-skiva.

Apparaten är utrustad med ett USB-gränssnitt för anslutning till en videokamera eller till en automatisk databehandlingsmaskin.

När apparaten är kopplad till videokameran styrs videoinspelningen av apparaten och spelar endast in i videoformat.

Apparaten kan också användas för att lagra data på en dvd-skiva när den arbetar i anslutning till en maskin för automatisk databehandling. Förordning nr 1231/2007, giltig fr.o.m. 2007-11-12.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 E till kapitel 84, samt texten till KN-nr 8521 och 8521 90 00.

Eftersom apparaten har en specifik funktion, videoinspelning från en videokamera, kan den inte klassificeras som minnesenhet enligt HS-nr 8471 70 (se anmärkning 5 E till kapitel 84). Eftersom apparaten nämns i nr 8521 (som en apparat för videoinspelning) kan den inte klassificeras som en maskin för överföring av data enligt nr 8471 (HS-nr 8471 90. Eftersom apparaten har en funktion som specificeras på annan plats i kapitel 85 (nr 8521) kan den inte klassificeras enligt nr 8543.

8521 90 00

Varusats för försäljning i detaljhandeln, bestående av en digital apparat i sitt eget hölje för inspelning och återgivning av ljud och bilder i olika format, och som kan ta emot data från olika källor (till exempel satellit-tv-mottagare, maskiner för automatisk databehandling, videokameror) samt olika delar såsom anslutningskablar, en cd-rom, en handbok, skruvar och en skruvmejsel.

Apparaten innehåller ett kretskort med aktiva och passiva element (som behövs för inspelning och återgivning av ljud och video), inklusive en mikroprocessor.

Den är försedd med följande gränssnitt:

en USB-port,

 VGA,

ljud- och videoportar.


Den är även försedd med kontrollknappar (på/av, uppspelning, paus, volym) och en infraröd mottagare för en fjärrkontroll.

Apparaten är utformad för att innehålla en hårddisk. Förordning nr 295/2009, giltig fr.o.m. 2009-04-29.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 1 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8521 och 8521 90 00.

Eftersom apparaten innehåller all den elektronik som krävs för att utföra funktionerna enligt nr 8521, förutom hårddisken, och eftersom dessa komponenter, även i frånvaro av hårddisken, inte kan användas till några andra funktioner än inspelning och återgivning av ljud och bilder, ska den, i enlighet med den allmänna bestämmelsen 2 a, anses ha den huvudsakliga karaktären av en komplett eller färdigarbetad vara enligt nr 8521. Därför förhindrar inte det faktum att apparaten saknar en hårddisk att den klassificeras som en komplett eller färdigarbetad vara.

Klassificering enligt nr 8522 som en del som är lämplig att användas enbart eller huvudsakligen med en apparat enligt nr 8521 är därför utesluten.

Apparaten ska således klassificeras enligt nr 8521 som en apparat för inspelning eller återgivning av videosignaler.

Skruvmejseln ska klassificeras med apparaten, för montering eller underhåll av denna, i enlighet med kompletterande anmärkning 1 till avdelning XVI.

8521 90 00

En apparat
i ett enda hölje med de ungefärliga måtten 42 × 25 × 6 cm bestående av följande komponenter:

Två mikroprocessorer, varav den ena endast är avsedd för Blu-ray-spelaren.

En dubbel digital mottagare för DVB-S/DVB-T.

En inbyggd hårddisk på 250 GB.

En Blu-ray-spelare för både 2D och 3D.

En SD-kortläsare.

En smartkortläsare för villkorad tillgång till en tjänsteleverantör.


Apparaten är försedd med följande gränssnitt:

Två RF-ingångar.

En Ethernet (RJ-45).

En USB.

En HDMI.

En SCART.

Två RCA-utgångar för ljud.

En S/PDIF-gränssnitt (optisk digital ljudutgång).


Vid uppvisandet kan apparaten ta emot och avkoda digitala televisionssignaler (både frikanaler och program från tjänsteleverantören). Den går också att ansluta till internet via Ethernet-gränssnittet.
 
Apparaten kan ta emot och avkoda ljud-/videofiler från

apparater i ett lokalt nät i hemmet via en s.k. ”home gateway”, och

externa källor, via USB-gränssnittet (t.ex. en hårddisk, ett USB-minne, videobandspelare, digitalkameror och videokameror) eller via SD-kortläsaren.


Apparaten kan spela in och återge digitala televisionssignaler som mottagits samt alla videofiler som mottagits genom SD-kortläsaren eller USB- gränssnittet.
 
Apparaten kan spela upp filer från externa media, t.ex. DVD, Blu-ray i 2D och 3D samt CD via den integrerade Blu-ray-spelaren. Förordning 146/2012, giltig från den 12 mars 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt på grundval av texten till KN-nummer 8521 och 8521 90 00.

Apparaten är en maskinkombination som kan utföra de arbetsuppgifter som avses i både nummer 8521 och nummer 8528.
 
Med tanke på dess egenskaper, dvs. förekomsten av en apparat för återgivning av videosignaler enligt nummer 8521 (i detta fall Blu-ray-spelaren) och möjligheten att spela in videosignaler och videofiler från en rad källor (bl.a. videobandspelare, digitalkameror och videokameror) oberoende av anslutning till tjänsteleverantören, är apparaten inte en televisionsmottagare med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler, och har inte den huvudsakliga egenskapen av en så kallad ”set-top box med kommunikationsfunktion”.

Apparatens huvudsakliga arbetsuppgift är som apparat för inspelning eller återgivning av videosignaler med inbyggd videotuner i enlighet med anmärkning 3 till avdelning XVI.
 
Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8521 90 00 som andra slag av apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler med inbyggd videotuner.

8521 90 00

Apparat för mottagning, inspelning eller återgivning av audio och video (så kallad digital mediamottagare) i cylindrisk form med ett totalmått på omkring 13 (diameter) × 19 (höjd) cm.

Apparaten innehåller

en mikroprocessor,

en hårddiskenhet på 500 GB,

en alfanumerisk display,

en infraröd mottagare för fjärrkontrollen.


Den är försedd med följande gränssnitt:

USB,

Ethernet,

utgångar för HDMI, S-video, komposit och komponentvideo,

optisk digital, digital koaxial, och analog ljudutgång.


Den är även försedd med kontrollknappar och levereras med en fjärrkontroll.

Apparaten kan ta emot ljud- och videosignaler i digitalt format från en extern källa (t.ex. router, maskin för automatisk databehandling, digitalkamera, USB-minne). Datan kan lagras på apparatens hårddisk och återges på en bildskärm, en tv-apparat eller genom en stereoanläggning.

Apparaten kan inte anslutas till internet. Förordning 69/2013, giltig från den 15 februari 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8521 och 8521 90 00.

Med tanke på apparatens egenskaper, dvs. möjligheten till mottagning, inspelning och återgivning av videosignaler från olika källor och storleken på hårddisken, ska apparaten anses vara en apparat för inspelning eller återgivning av videosignaler enligt nummer 8521.

Den ska därför klassificeras som en apparat för inspelning eller återgivning av videosignaler enligt KN-nummer 8521 90 00.

8521 90 00

Apparat för mottagning eller återgivning av audio och video (så kallad digital mediamottagare) i cylindrisk form med ett totalmått på omkring 13 (diameter) × 19 (höjd) cm.

Apparaten innehåller

en mikroprocessor,

en infraröd mottagare för fjärrkontrollen,

en alfanumerisk display,


Den är försedd med följande gränssnitt:

USB,

Ethernet,

utgångar för HDMI, S-video, komposit- och komponentvideo,

optisk digital, digital koaxial, och analog ljudutgång,

en plats för en hårddisk.

 
Den är även försedd med kontrollknappar och levereras med en fjärrkontroll.

Apparaten kan ta emot ljud- och videosignaler i digitalt format från en extern källa (t.ex. router, maskin för automatisk databehandling, digitalkamera, USB-minne). Datan kan lagras på en hårddisk, som installeras efter import, och återges på en bildskärm, en tv-apparat eller genom en stereoanläggning. Apparaten kan inte anslutas till internet. Förordning 69/2013, giltig från den 15 februari 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8521 och 8521 90 00.
 
Eftersom apparaten är försedd med all nödvändig elektronik för att fungera som apparat för inspelning eller återgivning av videosignaler enligt nr 8521, med undantag för hårddisken, ska den, enligt den allmänna bestämmelsen 2 a, anses ha den huvudsakliga karaktären som komplett eller färdigarbetad vara enligt nr 8521.
 
Apparaten ska därför klassificeras som en inkomplett apparat för inspelning eller återgivning av videosignaler enligt KN-nummer 8521 90 00.

8521 90 00

En apparat (så kallad ”kamerastation” eller ”allt-i-ett-inspelare”), presenterad i ett enda hölje med de ungefärliga måtten 33 × 23 × 8 cm, bestående av följande komponenter:

Passiva och aktiva element.

En processor

Ett grafikkort.

Ett internminne (hårddisk).


Apparaten saknar tv-mottagare.

Apparaten är försedd med följande gränssnitt: RJ45, USB, VGA, SPF och HDMI, samt en integrerad PoE-brytare (Power over Ethernet) med portar för åtta kanaler.

Den är utrustad med ett standardoperativsystem för ”maskiner för automatisk databehandling”. Den är också förkonfigurerad och förladdad med särskild ”programvara för kamerahantering” och omfattar licenser för åtta kanaler.

Apparaten är konstruerad för att ta emot ljud- och videodata via ett telekommunikationsgränssnitt (och internetprotokoll (IP)) från upp till åtta övervakningskameror (IP-kameror). Data kan registreras på den interna hårddisken eller på en extern lagringsenhet (via USB-gränssnittet), och apparaten kan sända data via telekommunikationsnäten till en annan IP-adress (t.ex. till en server, en dataväxel, en mobiltelefon eller en maskin för automatisk databehandling).

Apparaten kan anslutas till en monitor eller en bildskärm och till ett tangentbord. Den anges vara avsedd för användning inom ett säkerhets- och övervakningssystem. Förordning 2021/532, giltig från den 15 april 2021.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI, anmärkning 5 E till kapitel 84 samt texten till KN-nummer 8521 och 8521 90 00 .

Utifrån apparatens objektiva kännetecken framgår att den är avsedd att fungera tillsammans med upp till åtta kameror för videoövervakning. En maskin som för detta ändamål registrerar signaler från kameror och som antingen kan sända dem till en annan IP-adress eller återge dem på en bildskärm eller monitor, utför en annan specifik arbetsuppgift än databehandling i den mening som avses i anmärkning 5 E till kapitel 84. (Se även domstolens dom av den 17 mars 2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182.) Klassificering enligt nr 8471 som en maskin för automatisk databehandling är därför utesluten.

Apparaten är konstruerad för att utföra två eller flera kompletterande arbetsuppgifter i den mening som avses i anmärkning 3 till avdelning XVI, nämligen sändning och mottagning av data enligt nr 8517 samt inspelning och återgivning av videosignaler enligt nr 8521 .

På grundval av apparatens objektiva kännetecken är den huvudsakliga arbetsuppgiften videoinspelning inom ett säkerhets- och övervakningssystem. Sändning och mottagning av data är endast en underordnad arbetsuppgift som syftar till att förbättra funktionen hos det system i vilket apparaten ingår. Klassificering enligt nr 8517 är således utesluten. (Se även domstolens dom av den 25 februari 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, punkterna 55–57.)

Apparaten ska därför klassificeras som andra slag av apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner, enligt KN-nummer 8521 90 00.

 

8522 90

Mekanisk anordning för videoupptagning eller videoåtergivning bestående av ett underrede med bl. a. följande påmonterade delar:

1.

en cylindrisk anordning omfattande en övre roterande cylinder med videohuvuden, en fast nedre cylinder och en motor. Anordningen registrerar resp avläser videosignalerna på magnettejpen;

2.

ett ljudhuvud som inregistrerar resp avläser ljudsignalerna på magnettejpen;

3.

ett raderhuvud som vid inspelning raderar ut tidigare registrerade signaler;

4.

en drivrulle som håller konstant hastighet på magnettejpen. Varan klassificeras som maskindel. (HSC 7, Annex F/10)


8523 29 15

En magnetisk diskett på vilken en analog (vågformad) signal har spelats in under tillverkningen enbart i syfte att kontrollera magnetskiktets kvalitet. Förordning 3272/94. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, som av texten i KN-nr 8523, 8523 29 och 8523 29 15. Eftersom den analoga signalen inte kan tjäna något annat syfte efter framställningen, kan en sådan signal inte betraktas som en inspelning i den mening som avses i detta undernummer.

8523 29 15

Förformaterad magnetisk diskett att användas i automatiska databehandlingsmaskiner. Förordning 869/94. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt ordalydelsen i KN-nr 8523, 8523 29 och 8523 29 15. Formateringen av disketten (upptagning endast av initialiseringsdata) kan inte betraktas som en inspelning på själva mediet enligt nr 8524.

8523 40 51 (8518 21 00, 8521 90 00, 8528 69 10)

En video-/ljudanläggning bestående i huvudsak av följande komponenter:

10 apparater för videouppspelning av typ digitalt optiskt lagringsmedium (DVD),

10 projektorer med matris och flytande kristallskärsteknik (LCD) av en typ som även kan visa digital information som framställts av en maskin för automatisk databehandling,

10 enstaka högtalare med egen kraftkälla, med hölje och

20 digitala optiska lagringsmedier (DVD-skivor) med lagrade ”moderna konstverk” i form av bilder åtföljda av ljud.


Med avsikt att göra ett ”modernt konstverk” har en konstnär modifierat utseendet på apparaten för videouppspelning, projektorerna och högtalarna utan att förändra deras funktion. Anläggningen presenteras i omonterat skick. Förordning 731/2010. Giltig fr. o. m. 2010-09-03.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8521 och 8521 90 00, 8528, 8528 69 och 8528 69 10, 8518 och 8518 21 00 och 8523, 8523 40 och 8523 40 51.

Klassificering enligt nr 9703 00 00 som skulptur är utesluten, eftersom inga enskilda delar av anläggningen eller anläggningen som helhet i monterat skick kan anses vara en skulptur. Konstnären har företagit smärre förändringar av komponenterna, utan att dessa förändringar påverkar komponenternas huvudsakliga funktion som varor enligt avdelning XVI. Det är det inspelade DVD-innehållet som tillsammans med anläggningens komponenter ger upphov till den ”moderna konsten”.

Video-/ljudanläggningen är varken en sammansatt vara, eftersom den snarare består av enskilda delar, eller en vara i sats för försäljning i detaljhandeln enligt den allmänna bestämmelsen 3 b. Således måste anläggningens komponenter klassificeras separat.

Apparaterna för videouppspelning ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8521 90 00,

projektorerna enligt KN-nummer 8528 69 10,

högtalarna enligt KN-nummer 8518 21 00 och

DVD-skivorna enligt KN-nummer 8523 40 51.


8523 51

"Solid-state", icke flyktigt datalagringsminne (känt som "flash memory card" eller "flash electronic storage card") med en lagringskapacitet av 192 Mb, bestående av ett tryckt kretskort på vilken monterats

a.

ett flashminne ("FLASH E2PROM") i form av en integrerad krets,

b.

en styrprocessor (microcontroller) i form av en integrerad krets,

c.

ett antal kondensatorer och motstånd och d) en kontaktsockel.


Dimensionerna av anordningen är cirka 85 mm × 54 mm × 4 mm. Data kan lagras och läsas från kortet när det placeras i en särskild utrustning, som t.ex. navigerings- och positionsbestämningssystem, datainsamlingsterminaler, bärbara bildläsare (scanners), medicinska övervakningsutrustningar, ljudinspelningsapparater, mobiltelefoner och digitala kameror. Data kan även överföras till en maskin för automatisk databehandling genom att använda en särskild adapter. Kortet tar kraft från den anordning till vilken den är kopplad till och behöver därför inga batterier. HSC 30, L/13. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

Tillämpning av allm. best. regel 1 och 6

8523 51

"Solid-state", icke flyktigt datalagringsminne (känt som "flash memory card" eller "flash electronic storage card") med en lagringskapacitet av 192 Mb, bestående av ett tryckt kretskort på vilken monterats ett flashminne ("FLASH E2PROM") och en kontrollkrets i form av en integrerad krets och passiva element som kondensatorer och motstånd, med spår och hålkontakter av koppar försedda med kontaktsockel. Dimensionerna av anordningen är cirka 43 mm × 36 mm × 4 mm. De olika komponenterna är ytmonterade på en tryckt kretskortplatta (PCB), som sedan i sin tur är försedda med topp och bottenlock eller förbundet med ett plastkort. Den tryckta kretskortsplattan är inte framställd genom tunn- eller tjockfilmsteknik.

Data kan lagras och läsas från kortet när det placeras i en särskild utrustning, som t.ex. navigerings- och globala positionsbestämnings-system, datainsamlingsterminaler, bärbara bildläsare (scanners), medicinska övervakningsutrustningar, ljudinspelningsapparater, mobiltelefoner och digitala kameror. Data kan även överföras till en maskin för automatisk databehandling genom att använda en särskild adapter. Kortet tar kraft från den anordning till vilken den är kopplad till och behöver därför inga batterier. HSC 30, L/13.(Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

Tillämpning av allm. best. regel 1 och 6

8523 51

"Solid-state", icke flyktigt datalagringsminne (känt som "flash memory card" eller "flash electronic storage card") med en lagringskapacitet av 64 Mb, bestående av ett tryckt kretskort på vilken monterats två flashminnen ("FLASH E2PROM") i form av integrerade kretsar, försedda med elektriska flata kontaktpunkter. De integrerade kretsarna är fästade med epoxy på den tryckta kretskortplattan, vilken i sin tur är fastlimmad på en plastram. Den tryckta kretskortplattan är inte tillverkad genom tunn- eller tjockfilmsteknik. Dimensionerna av anordningen är cirka 45 mm × 37 mm × 2 mm.

Data kan lagras på och läsas från kortet när det har placerats i en särskild utrustning, som t.ex. navigerings- och globala positions-bestämningssystem, datainsamlingsterminaler, bärbara bildläsare (scanners), medicinska övervakningsutrustningar, ljudinspelnings-apparater, mobiltelefoner och digitala kameror.

Data kan även överföras till en maskin för automatisk databehandling genom att använda en särskild adapter. Kortet tar kraft från den anordning till vilken den är kopplad till och behöver därför inga batterier. HSC 30, L/13. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

Tillämpning av allm. best. regel 1 och 6

8523 51

MiniSD-kort
(SD = Secure Digital) (även kallat flashminneskort eller flashelektroniskt minneskort). Kortet består av ett ickeledande substrat (med eller utan tryckt kretskort) med ledande kopparmönster och en kontaktyta för anslutning till värdenheten, på vilket har monterats

(i)

ett flashminne (FLASH E2PROM) i form av en integrerad krets

(ii)

en styrprocessor (microcontroller) i form av en integrerad krets och

(iii)

passiva element.


Kortet har måtten 21,5 mm x 20 mm x 1,4 mm.

Data kan läsas från och lagras på kortet så fort det har satts in i en passande apparat, t.ex. en skrivare, mobiltelefon, apparat för ljudinspelning, digitalkamera, datainsamlingsterminal, videospelskonsol eller automatisk databehandlingsmaskin (dator). Kortet utnyttjar strömmen från den apparat det är kopplat till och behöver inget batteri. (HSC 50, L/13) (ändrad HSC 57)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna, regel 1 (anmärkning 6 a till kapitel 85) och 6.

8523 51

MicroSD-kort
(SD = Secure Digital) (även kallat flashminneskort eller flashelektroniskt minneskort). Kortet består av ett ickeledande substrat (med eller utan tryckt kretskort) med ledande kopparmönster och en kontaktyta för anslutning till värdenheten, på vilket har monterats

(i)

ett flashminne (FLASH E2PROM) i form av en integrerad krets

(ii)

en styrprocessor (microcontroller) i form av en integrerad krets och

(iii)

passiva element.


Kortet har måtten 15 mm x 11 mm x 1 mm.

Data kan läsas från och lagras på kortet så fort det har satts in i en passande apparat, t.ex. en skrivare, mobiltelefon, apparat för ljudinspelning, digitalkamera, datainsamlingsterminal, videospelskonsol eller automatisk databehandlingsmaskin (dator). Kortet utnyttjar strömmen från den apparat det är kopplat till och behöver inget batteri. (HSC 50, L/13) (ändrad HSC 57)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna, regel 1 (anmärkning 6 a till kapitel 85) och 6.

8523 51 10

Artikel bestående av följande komponenter:

 • En kulspetspenna med utbytbar patron.
 • Ett flashminne med kapaciteten 128 MB och ett USB-gränssnitt som kan kopplas till USB-porten i en maskin för automatisk databehandling.

Komponenterna kan användas oberoende av varandra. Förordning 1056/2006, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 8523, 8523 51 och 8523 51 10. Det rör sig om en sammansatt artikel som består av en penna och ett USB-flashminne. Med tanke på värdet hos de enskilda komponenterna är artikeln huvudsakligen avsedd att användas för lagring av data (nr 8523).

Funktionen hos ett USB-flashminne är densamma som hos ett flashminneskort, dvs. tillfällig lagring av digitala data (däribland MP3-filer). Den funktionen påverkas inte av att det finns ett USB-gränssnitt. Därför är ett USB-flashminne inte en maskin för automatisk databehandling eller en enhet i en sådan. Klassificering enligt nummer 8471 är därför utesluten (anmärkning 5 E till kapitel 84).

8523 51 10

Artikel bestående av följande komponenter:

 • Ett ur med enbart mekanisk tidvisning.
 • Ett flashminne med kapaciteten 128 MB och ett USB-gränssnitt som kan kopplas till USB-porten i en maskin för automatisk databehandling.

Komponenterna kan användas oberoende av varandra. Förordning 1056/2006, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 8523, 8523 51 och 8523 51 10.

Det rör sig om en sammansatt artikel som består av ett ur och ett USB-flashminne. Med tanke på värdet hos de enskilda komponenterna är artikeln huvudsakligen avsedd att användas för lagring av data (nr 8523).

Funktionen hos ett USB-flashminne är densamma som hos ett flashminneskort, dvs. tillfällig lagring av digitala data (däribland MP3-filer). Den funktionen påverkas inte av att det finns ett USB-gränssnitt. Därför är ett USB-flashminne inte en maskin för automatisk databehandling eller en enhet i en sådan. Klassificering enligt nummer 8471 är därför utesluten (anmärkning 5 E till kapitel 84).

8525 20 99 (se nr 8471 80 00) Varuhanteringssystem

8524 91

Modul för färgbildskärm av flytande kristalltyp (LCD), (med måtten 228 mm (bredd) x 149 mm (höjd) x 2,4 mm (djup)), avsedd att monteras in i en bärbar maskin för automatisk databehandling (läsplatta).

LCD-modulen består av en 10,1-tums (25,65 cm) tunnfilmstransistor- (TFT) aktiv matris-LCD-panel, en LED-enhet för bakgrundsbelysning och ett böjbart kretskort (flexible printed circuit board) som utgör gränssnitt mellan huvudenheten och bildskärmsmodulen och som innehåller elektroniska kretsar för omvandling av spänningen till en nivå som kan användas av modulen och för att styra skärmpanelens funktion.

LCD-modulen har följande egenskaper och funktioner:

- Visningsläge: ”Normally black”;
- Upplösning: 1280 x 800 pixlar, pixel pitch 0,1695 x 0,1695 mm, upp till
16,2 miljoner färger;
- Genomsnittlig vit luminans (typiskt värde): 400 cd/m2;
- Kontrast (typiskt värde): 900:1;
- Svarstid (max): 45 ms;
- Pixelkonfiguration: RGB Vertical Stripe (RGB vertikal rand);
- Skärmyta: 217 mm (höjd) x 136 mm (bredd);
- Kraftkällans spänning (max): Vcc = 5 V;
- Gränssnitt: LVDS (Low-voltage differential signaling) (DDK 45 pin).

LCD-modulen kan endast återge en signal med samma naturliga upplösning via ett förutbestämt digitalt gränssnitt, den kan inte ändra storlek på, omvandla och anpassa den inkommande signalen till denna upplösning. (HSC 58, Annex N/15, ändrad HSC 68, Annex M/1)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 (anmärkning 2 a till avdelning XVI och anmärkning 7 till kapitel 85) och 6.

Bild: Modul klassificerad enligt nummer 8524 91.


8525 60 00

En elektronisk apparat (så kallad mediaserver) med ett inbyggt flashminne på 2 TB, en hårddisk med lagringskapaciteten 4 TB och en MPEG-processor för olika video-, bild- och ljudformat.

Apparaten är försedd med, bland annat, följande gränssnitt:

två 1Gbe (Gigabit ethernet) copper ingest ports (portar för överföring av medier), som används för mottagning,

två 10Gbe av SFP typ (Small Form-factor Pluggable) direktuppspelningsportar, används för överföring,

två 1Gbe kopparstyrportar för hantering av apparaten,

två USB-portar.


Apparaten använder följande medier:

MPEG- 2 TS och MPEG-4 (H. 264).

Variable Bitrate (VBR) och Constant Bitrate (CBR).

Högupplösning (HD) och standardupplösning (SD).


Apparaten kan ge upp till 2 500 direktsuppspelningar med en hastighet på 3,75 Mbps.

Apparaten används av kabel- eller internet-tv- leverantörer för distribution av multimedieprodukter som görs på begäran till konsumenter.

Multimedieprodukter, såsom videosekvenser, bilder, data och ljud utbyts (tas emot och överförs) bland medieservrar och installeras i leverantörernas nätverk. Apparaten registrerar mottaget innehåll och överför det på begäran via OTT (Over the Top Technology) direktuppspelning till kundernas terminalutrustning, t.ex. TV-apparater, maskiner för automatisk databehandling, spelkonsoler eller mobiltelefoner. Förordning 2015/20, giltig från den 28 januari 2015.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8525 och 8525 60 00.

Apparaten är konstruerad för att utföra två eller flera alternativa funktioner (telekommunikation i KN-nummer 8517, videoinspelning eller återgivning i KN-nummer 8521 och överföring i KN-nummer 8525). Det är inte möjligt att avgöra vilken som är apparatens huvudsakliga funktion i enlighet med not 3 till avdelning XVI, eftersom samtliga funktioner är lika viktiga för användningen av apparaten. Följaktligen ska klassificering göras enligt det KN-nummer som kommer sist numeriskt bland de nummer som skäligen kan komma i fråga. Klassificering enligt KN-nummer 8517 eller 8521 är därför utesluten.

Eftersom apparaten inte bara kan överföra, utan även ta emot, inom leverantörens nät, videoinnehåll (televisionssignaler) från andra mediaservrar, är klassificeringen enligt undernummer 8525 50 00 utesluten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8525 60 00 som apparater för sändning, med inbyggd utrustning för mottagning.

8525 89

Kamera, föreliggande i en låda för detaljhandelsförsäljning, bestående av en digitalkamera, ett gummistativ, en kabel för anslutning av kameran till en maskin för automatisk databehandling (ADB), disketter innehållande installationsprogram för stillbildsupptagningar och video, och en bruksanvisning. Kameran har en inställbar lins, ett bildfångarkort med en laddningskopplad enhet (CCD) och ett VIDEC™ (Video Digitally Enhanced Compression) kompressionskort. Apparaten används för infångande av video och stillbilder, omvandling till digitala signaler för att kunna skicka dem till en ADB maskin i vilken data kan spelas in, omarbetas, redigeras, etc. med hjälp av avsedda program. Med denna apparat och avsedda program installerade i ADB maskinen kan man göra videor och stillbilder, hålla videokonferenser och göra illustrerade dokument. Denna apparat klassificeras inte enligt nr 8471 med stöd av anm. 6 (D) 4) till kapitel 84. HSC 27, Bilaga Q/17, ändrad i HSC 34, Bilaga IJ/10. (Se fig. nedan). Ändrad HSC 43, Annex P/22, ändrad HSC 67, annex O/17.

Disketterna innehållande installationsprogrammet klassificeras tillsammans med kameran som en enhet enligt nr 8425 89.

Tillämpning av allmänna bestämmelserna regel 1, 3 b och 6.

8525 89

Digital stillbildskamera, försedd med en kaskadkopplad enhet (CCD) och baserad på samma teknik som en videokamera. Den spelar in, behandlar och lagrar bilder i digital form. Den har inbyggd 1,8-tums (ca 4,6 cm) flytkristallskärm med hög upplösning, som används som sökare vid fotografering och som bildskärm när inspelade eller lagrade bilder granskas. Apparatens halvledarminne rymmer upp till 96 stillbilder i färg. Med tilläggsprogrampaket kan bilderna överföras till en maskin för automatisk databehandling för att lagras och ses i denna maskin. För detta syfte har kameran försetts med inbyggda portar för ingång respektive utgång. Den har också en utgång för videokablar så att bilder kan överföras direkt till en TV-apparat eller videobandspelare. Den kan även överföra de inspelade bilderna till etiketter genom att anslutas till en etikettskrivare som är speciellt konstruerad för att användas tillsammans med den digitala stillbildskameran. HSC 22, Annex K/21, ändrad HSC 67, annex O/17.


Tillämpning av allmänna bestämmelserna regel 1, 3 b och 6.


8525 [80 19]

Ett system som består av följande delar:

En TV-kamera med hög upplösning monterad på en undervattensfarkost (ett s.k. fjärrstyrt fordon (ROV)).

En styrenhet med bildskärm för fjärrstyrning av fordonet och kameran, t.ex. med hjälp av styrspak, och för visning av de bilder som fångats av kameran.

En elkabel.


Den första delen väger cirka 3,6 kg. Hela systemets vikt är cirka 32 kg.

Systemet är avsett för undervattensverksamhet som omfattar fotografering och överföring av bilderna via kabel till styrenhetens bildskärm. Systemet kan användas ned till ett djup på cirka 90 m. Förordning 476/2009. Giltig fr. o. m. 2009-06-29)

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till avsnitt XVI samt texten till KN-numren 8525, 8528 80 och 8525 80 19.

Produkten består av en TV-kamera monterad på en undervattensfarkost med begränsad räckvidd, och det är kameran som ger den dess huvudsakliga karaktär. Systemets syfte är att ta bilder utan att lagra enligt KN-nummer 8525 80 19 som en TV-kamera.

Produkten ska därför, om den föreligger separat, klassificeras enligt KN-nummer 8525 80 19.

Eftersom de olika delarna är sammankopplade och systemet består av enskilda delar som är avsedda att tillsammans medverka i en klart avgränsad arbetsuppgift som kan utföras av en maskin enligt något av numren i kapitlen 84 eller 85, ska anmärkning 4 till avsnitt XVI tillämpas.

Systemets syfte är att ta bilder utan att lagra dem. Därför ska hela systemet klassificeras enligt KN-nummer 8525 80 19 som en TV-kamera.

8525 [80 19]

Sats för försäljning i detaljhandeln, bestående av:

en televisionskamera i ett hus i form av en plastkloss,

en uppsättning byggklossar och monteringsdelar av plast, och

en cd-romskiva.


Kameran kan inte lagra bilder, utan överför dem till en maskin för automatisk databehandling via en USB-kabel.

Uppsättningen med klossar och monteringsdelar används för att bygga ett stativ.
 
Cd-romskivan innehåller inspelade program-, data-, video- och ljudfiler. Förordning 1655/2005. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 8525, 8525 80 och 8525 80 19.

Även om produkten utformats för barn kan den inte klassificeras som en leksak enligt nr 9503 00, eftersom kameran enligt nr 8525 ger produkten dess huvudsakliga karaktär.

8525 [80 19]

Linjär modulkamera försedd med en enkanalsvideoutgång.

Elektroniken består av differentialgeneratorer och mottagare, tidkontrollogik, en linjär CCD-bild sensor, likströmsomkoppling, videomultiplexering, utgångsförstärkning och formatering.

Kameran är avsedd att byggas in i elektro-optiska mät- och kontrollsystem. (Se fotografi). Förordning 1004/01. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 8525, 8525 80 och 8525 80 19.

Kameran utesluts från kapitel 90 då den utgör en produkt som klassificeras under sitt respektive nummer inom kapitel 85.

8525 [80 19] Har upphört att gälla från och med 25 april 2019 gm förordning 2019/648.

En rektangulärt formad apparat (s.k. höghastighetskamera) bestående av ett objektiv och en elektronisk krets med de ungefärliga måtten 12 × 12 × 11 cm

Den innefattar ett flyktigt internminne på 2 GB som tillfälligt kan lagra bilder i en sekvens med en maximal varaktighet av 1,54 sekunder vid 1 000 bilder per sekund (bps) vid full upplösning.

De tagna bilderna försvinner när kameran stängs av.

Förbindelse via en kabel till en maskin för automatisk databehandling (ADB) är nödvändig för att använda kameran och registrera bilder i ADB-maskinen.

Den är utrustad med en CMOS-sensor med en global elektronisk slutare för ögonblicksbilder, även kallad ”blixt med kort varaktighet” eller ”stroboskopisk avbildning”.

Kameran är utformad för att fånga en bildsekvens vid en slutarhastighet på 60–1 000 bps vid en full upplösning på 1 024 × 1 024 pixlar eller 109 500 bps vid en lägre upplösning på 128 × 16 pixlar. Bilderna kan betraktas var för sig eller spelas upp som video, t.ex. i långsam avspelning.

Bilderna kan bli föremål för analys i ett laboratorium eller en liknande miljö för att studera t.ex. fenomen i ultrahög hastighet såsom krocktester med fordon. Förordning 113/2014, giltig från den 27 februari.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestäm­melserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8525, 8525 80 och 8525 80 19.

Tillfällig lagring på flyktigt minne anses inte som inspelning i kameran eftersom bilderna försvinner efter avstängning av kameran. Klassificering som digitala kameror enligt undernummer 8525 80 30 eller som videokameror endast i stånd att spela in ljud och bild tagna med televisionskamera enligt undernummer 8525 80 91 är utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8525, grupp B första och femte styc­kena).

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8525 80 19 som andra televisionskameror (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8525, grupp B fjärde stycket).

8525 [80 19]

En artikel (ett s.k. ”digitalt mikroskop”) i cylindrisk form med en längd av ca 10 cm och en diameter av ca 3 cm. Det digitala mikroskopet är utrustat med fyra lysdioder, en CMOS-sensor och en kabel med en USB-kontakt. Det fungerar endast tillsammans med en maskin för automatisk databehandling och har inga inbyggda inspelningsfunktioner.

Artikeln kan förstora föremål inom ett intervall på 10–200 gånger med hjälp av en optisk lins och registrera stillbilder och videobilder som därefter kan spelas in på en maskin för automatisk databehandling med hjälp av en särskild programvara.

Se bild(1). Förordning 2016/2223, giltig fr.o.m den 30 december 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 E till kapitel 84 samt texten till KN-nummer 8525 , 8525 80  och 8525 80 19 .

Artikeln kan fungera som inorgan till en maskin för automatisk databehandling, som televisionskamera och som digitalt mikroskop.

Klassificering som ett inorgan till en maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471  är utesluten eftersom artikeln har en annan specifik funktion än databehandling.

Klassificering som optiskt mikroskop enligt nr 9011  är också utesluten, eftersom artikeln inte har karaktären av en artikel som klassificeras enligt detta nummer (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet avseende nr 9011 , första och andra stycket (I)).

Då en bild av det förstorade objektet endast kan visas och vid behov spelas in av en maskin för automatisk databehandling efter att ha fångats av CMOS-sensorn har artikeln karaktären av en televisionskamera.

Artikeln ska följaktligen klassificeras som televisionskamera enligt KN-nummer 8525 80 19.


ta_vhb_20161210_85258019

Bild: "Digitalt mikroskop", enl 8525 80 19.


8525 [80 30]

En digital kamera för att fånga och lagra bilder på ett internt lagringsmedium på 22 MB eller på ett minneskort på högst 1 GB. Kameran är försedd med en laddningskopplad enhet (CCD) på 6 megapixlar och en flytkristallskärm (LCD) med ett diagonalmått på 6,35 cm (2,5 tum) som kan användas när bilderna spelas in eller för att visa förinspelade bilder.

Den maximala upplösningen för stillbilder är 3 680 × 2 760 pixlar. När den högsta upplösningen och hela minneskortet på 1 GB används kan den spela in ungefär 290 stillbilder. När en upplösning på 640 × 480 pixlar och hela minneskortet på 1 GB används kan den spela in ungefär 7 550 stillbilder.

Den maximala upplösningen för video är 640 × 480 pixlar. När den högsta upplösningen och hela minneskortet på 1 GB används kan den spela in ungefär 11 minuters video med 30 bilder per sekund.

Kameran har en optisk zoomfunktion som inte kan användas under videoinspelningen. Förordning nr 1231/2007, giltig fr.o.m. 2007-11-12. 

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nr 8525, 8525 80 och 8525 80 30. Kameran kan inte klassificeras som en televisionskamera enligt KN-nr 8525 80 11 eller 8525 80 19, då den både kan spela in stillbilder och video.

Produkten kan fånga och lagra stillbilder med hög bildkvalitet. Dock kan varan endast fånga och spela in video med en kvalitet mindre än 800 × 600 pixlar och har ingen zoomfunktion under videoinspelning. (Se de förklarande anmärkningarna till KN och 8525 80 30.)

Kamerans huvudsakliga arbetsuppgift, enligt anmärkning 3 till avdelning XVI, är att fånga och lagra stillbilder och därför ska varan klassificeras som en digital kamera enligt KN-nr 8525 80 30.

8525 [80 30]

En digital kamera för att fånga och lagra bilder på ett minneskort på högst 1 GB.

Kameran är försedd med en laddningskopplad enhet (CCD) på 6 megapixlar och en utfällbar sökare av typen flytkristall (LCD-skärm) med ett diagonalmått på 5,08 cm (2,0 tum) som kan användas när bilderna spelas in eller för att visa förinspelade bilder.

Den maximala upplösningen för stillbilder är 3 680 × 2 760 pixlar.När den högsta upplösningen och hela minneskortet på 1 GB används kan den spela in ungefär 300 stillbilder. När en upplösning på 640 × 480 pixlar och hela minneskortet på 1 GB används kan den spela in ungefär 7 750 stillbilder.

Den maximala upplösningen för video är 640 × 480 pixlar. När den högsta upplösningen och hela minneskortet på 1 GB används kan den spela in ungefär 42 minuters video med 30 bilder per sekund. Kameran har en optisk zoomfunktion som kan användas under videoinspelningen. Förordning nr 1231/2007, giltig fr.o.m. 2007-11-12.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nr 8525, 8525 80 och 8525 80 30. Kameran kan inte klassificeras som en televisionskamera enligt KN-nr 8525 80 11 eller 8525 80 19, då den både kan spela in stillbilder och video.

Produkten kan fånga och lagra stillbilder med hög bildkvalitet.

Även om produkten är utformad som en videokamera, har zoomfunktion under videoinspelning och kan lagra videosekvenser på upp till 42 minuter med en upplösning på 640 × 480 pixlar är videoupptagningen fortfarande en sekundär funktion eftersom produkten endast kan spela in och lagra videosekvenser med en kvalitet som ligger under 800 × 600 pixlar. (Se de förklarande anmärkningarna till KN och 8525 80 30.) Kamerans huvudsakliga arbetsuppgift, enligt anmärkning 3 till avdelning XVI, är att fånga och lagra stillbilder och därför ska varan klassificeras som en digital kamera enligt KN-nr 8525 80 30.

8525 [80 91]

En digital videokamera för att fånga och lagra bilder på ett minneskort på högst 2 GB.

Kameran är försedd med en laddningskopplad enhet (CCD) på 5 megapixlar och en utfällbar sökare av typen ”organisk elektroluminicerande skärm” (OLED) med ett diagonalmått på 5,59 cm (2,2 tum) som kan användas när bilderna spelas in eller för att visa förinspelade bilder. Den är utrustad med en mikrofoningång och en audio/video-utgång. Den maximala upplösningen för video är 1 280 × 720 pixlar.

När den högsta upplösningen och hela minneskortet på 2 GB används kan den spela in ungefär 42 minuters video med 30 bilder per sekund. När en upplösning på 640 × 480 pixlar och hela minneskortet på 2 GB används kan den spela in ungefär 2 timmar video med 30 bilder per sekund.

Den maximala upplösningen för stillbilder är 3 680 × 2 760 pixlar. När den högsta upplösningen och hela minneskortet på 2 GB används kan den spela in ungefär 600 stillbilder. När en upplösning på 640 × 480 pixlar och hela minneskortet på 2 GB används kan den spela in ungefär 15 500 stillbilder.

Kameran har en optisk zoomfunktion som kan användas under videoinspelningen. Förordning nr 231/2007, giltig fr.o.m. 2007-11-12.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nr 8525, 8525 80 och 8525 80 91.

Kameran kan inte klassificeras som en televisionskamera enligt KN-nr 8525 80 11 eller 8525 80 19, då den både kan spela in stillbilder och video.

Kamerans huvudsakliga arbetsuppgift, enligt anmärkning 3 till avdelning XVI, är att fånga och lagra video eftersom den kan spela in video med en högre kvalitet än 800 × 600 pixlar under ungefär 42 minuter och en upplösning på 1 280 × 720 pixlar med 30 bilder per sekund.

Dessutom erbjuder kameran en optisk zoomfunktion under videoinspelning. (Se de förklarande anmärkningarna till KN och 8525 80 91 och 8525 80 99.). Varan, som endast kan spela in ljud och bilder fångade av en televisionskamera, ska klassificeras som en videokamera enligt KN-nr 8525 80 91.

8525 [80 91] (Classification statement)

Statement on the classification of "High Speed Camera" A rectangular shaped camera comprising a lens and electronic circuitry, including internal memory. The lens is mounted on the front and a cable is connecting the camera to an automatic data-processing (ADP) machine. The camera can also operate in stand-alone mode.

The product is designed to capture a sequence of images at a shutter rate of 1000 frames per second at a maximum resolution of 1024 x 1024 or 109500 frames per second at a lower resolution of 128 x 16. The captured images may be viewed individually or played back as a slow motion video. They may be subject to analysis in a laboratory or similar environment for studying, for example, ultra-high speed phenomena such as automotive crash tests. CCC 17

Reasons:

Given that the product is designed to capture, at high speed, images of a given event for subsequent viewing as a video sequence at a lower frame rate, it constitutes a video camera recorder. Therefore, classification as a digital camera of CN code 8525 80 30 is excluded. By virtue of GIR 1 and 6, the product is to be classified under CN code 8525 80 91 as a video camera recorder only able to record sound and images taken by the television camera. (see also the CN Explanatory Notes to subheading 8525 80 99)

8525 [80 91]

En digital apparat med samma utformning som en traditionell videokamera, för tagning av stillbilder och videobilder och lagring av dessa i ett internminne eller ett minneskort.

Apparaten är försedd med en laddningskopplad enhet (CCD) på 0,8 megapixlar och en utfällbar sökare av LCD-typ med ett diagonalmått på cirka 7 cm (2,7 tum) som kan användas som bildskärm när bilderna tas eller för att visa lagrade bilder.

Apparaten har följande gränssnitt:

En kortplats för minneskort.

Utgång för sammansatt videosignal.

Utgång för ljud.

USB-uttag.


Den maximala upplösningen för stillbilder är 1 600 × 1 200 pixlar (1,92 megapixlar).
 
Apparaten kan spela in videoklipp med 50 bilder per sekund och en maximal upplösning på 720 × 576 pixlar. Apparaten har en optisk zoomfunktion under videoinspelning. Vid uppvisandet kan filer inte överföras till apparaten via USB-gränssnittet från en maskin för automatisk databehandling. Förordning 458/2014, giltig från den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8525, 8525 80 och 8525 80 91.

Med tanke på apparatens objektiva egenskaper, t.ex. dess utförande och form, förekomsten av en laddningskopplad enhet med låg upplösning på 0,8 megapixlar, möjlighet att spela in videoklipp med en kvalitet som standardiserade DVD-skivor (upplösning på 720 × 576 pixlar med 50 bilder per sekund) och lagra stillbilder av låg kvalitet (maximal upplösning på 1,92 megapixlar), är apparatens huvudsakliga uppgift att ta och lagra videobilder, i den mening som avses i anmärkning 3 till avdelning XVI (se även beslut i Europeiska unionens domstol av den 9 december 2010 i mål C-193/10, KMB Europe mot Hauptzollamt Duisburg (REG 2010, s. I-12903, punkterna 23–25)).
 
Det faktum att kameran spelar in videoklipp med lägre upplösning än 800 × 600 pixlar ändrar inte dess huvudsakliga uppgift. Därför är klassificering som en digitalkamera enligt nr 8525 80 30 utesluten.
 
Apparaten kan endast lagra ljud och bilder som tagits upp med televisionskameran, och möjligheten att överföra filer till kameran kan vid uppvisandet inte aktiveras genom att en användare utan särskild kompetens gör en enkel förändring av apparaten.

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8525 80 91 som en videokamera som endast är i stånd att spela in ljud och bilder upptagna med televisionskameran.
 

8525 [80 91]

En batteridriven apparat (s.k. videoinspektionskamera), bestående av följande:

en styrenhet med inbyggd styrspak, en inspelningsanordning, plats för minneskort och en LCD-skärm med ett diagonalmått på skärmen av cirka 9 cm (3,5 tum),

en flexibel elektrisk kabel med en längd på3 m och en diameter på cirka 7 mm,

en kamera,

LED-belysning.


Apparaten är konstruerad för att huvudsakligen användas för tekniska inspektioner av håligheter. Den kan spela in och lagra videobilder. Bilderna kan visas i realtid.

Se bilden. Förordning 2016/1761, giltig från den 24 oktober 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8525, 8525 80 och 8525 80 91.

Klassificering som instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll enligt nr 9031 är utesluten, eftersom syftet med apparaten inte är att kontrollera eller mäta håligheter, utan att ta bilder och omvandla dessa till en elektrisk signal som lagras som videobild (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8525).

Apparaten består av enskilda delar som är sammankopplade och avsedda att tillsammans medverka i en klart avgränsad arbetsuppgift som kan utföras av en maskin enligt något av numren i kapitel 84 eller 85. Med tanke på dess objektiva egenskaper är apparatens funktion att spela in och lagra videobilder. Klassificering som medikament enligt nr 8528 är därför utesluten.

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8525 80 91 som en videokamera som endast är i stånd att spela in ljud och bilder upptagna med televisionskameran.

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


8525 [80 99]
(Classification statement)

Statement on the classification of camcorders with DV-in
Where the camcorder is activated subsequently, it is also necessary that at the time of customs clearance: - it functions in a manner similar to that of another camcorder whose function for recording images and sounds from sources other than the integrated camera or microphone is active at the time of customs clearance, and - it functions independently. CCC 67

Reasons:

Video camera recorders (so-called "camcorders") for the recording not only of sound and images taken by the camera but also of signals from external sources are classified under subheading 8525 80 99. In accordance with the CN Explanatory Notes to subheading 8525 80 99 and the rulings of the Court of Justice of the European Union in cases C-208/06, C-209/06 and C-312/07, a camcorder may be classified under subheading 8525 80 99 if the function of recording images and sounds from sources other than the integrated camera or microphone is active at the time of customs clearance, or if that function may be activated subsequently by simple modification of the apparatus by a user who does not have special skills, without modification of the camcorder's hardware.

8525 [80 99]

En digital apparat med samma utformning som en traditionell videokamera, för tagning av stillbilder och videobilder och lagring av dessa i ett internminne eller ett minneskort.

Apparaten är försedd med en laddningskopplad enhet (CCD) på 0,8 megapixlar och en utfällbar sökare av LCD-typ med ett diagonalmått på cirka 7 cm (2,7 tum) som kan användas som bildskärm när bilderna tas eller för att visa lagrade bilder.

Apparaten har följande gränssnitt:

En kortplats för minneskort.

Utgång för sammansatt videosignal.

Utgång för ljud.

USB-uttag.


Den maximala upplösningen för stillbilder är 1 600 × 1 200 pixlar (1,92 megapixlar).

Apparaten kan spela in videoklipp med 50 bilder per sekund och en maximal upplösning på 720 × 576 pixlar.

Apparaten har en optisk zoomfunktion under videoinspelning. Vid uppvisandet kan filer överföras till apparaten via USB-gränssnittet från en maskin för automatisk databehandling. Förordning 458/2014, giltig från den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8525, 8525 80 och 8525 80 99.

Med tanke på apparatens objektiva egenskaper, t.ex. dess utförande och form, förekomsten av en laddningskopplad enhet med låg upplösning på 0,8 megapixlar, möjlighet att spela in videoklipp med en kvalitet som standardiserade DVD-skivor (upplösning på 720 × 576 pixlar med 50 bilder per sekund) och lagra stillbilder av låg kvalitet (maximal upplösning på 1,92 megapixlar), är apparatens huvudsakliga uppgift att ta och lagra videobilder, i den mening som avses i anmärkning 3 till avdelning XVI (se även beslut i Europeiska unionens domstol av den 9 december 2010 i mål C-193/10, KMB Europe mot Hauptzollamt Duisburg (REG 2010, s. I-12903, punkterna 23–25)).

Det faktum att kameran spelar in videoklipp med lägre upplösning än 800 × 600 pixlar ändrar inte dess huvudsakliga uppgift. Därför är klassificering som en digitalkamera enligt nr 8525 80 30 utesluten.

Klassificering enligt nr 8525 80 91 som videokameror endast i stånd att spela in ljud och bilder som upptagits med televisionskameran är utesluten, eftersom apparaten är i stånd att spela in videofiler från andra källor än den inbyggda televisionskameran.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8525 80 99 som andra videokameror.

8525 [80 99]

En bärbar, batteridriven apparat
för videoupptagning och videoinspelning med mått på cirka 10 × 5,5 × 2 cm (en så kallad ”fickvideokamera”) bestående av

en kameralins och en digital zoom,

en mikrofon,

en högtalare,

en LCD-skärm med ett diagonalt skärmmått på cirka 5 cm (2 tum),

en mikroprocessor,

ett minne på 2 GB, och

USB- och AV-gränssnitt.


Apparaten är endast i stånd att ta upp och spela in videofiler i form av sekvenser av bilder i formatet MPEG4-AVI. Videon spelas in med en upplösning av 640 × 480 pixlar med 30 bilder per sekund under högst 2 timmar.

De videosekvenser som apparaten har spelat in kan antingen överföras till en maskin för automatisk databehandling via USB-gränssnittet, utan att ändra videofilernas format, eller till en digital video, en monitor eller en televisionsapparat via AV-gränssnittet.

Videofiler kan via USB-gränssnittet överföras till apparaten från en maskin för automatisk databehandling. Förordning 1249/2011, giltig från den 22 december 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8525, 8525 80 och 8525 80 99.

Klassificering enligt KN-nummer 8525 80 30 som digitalkamera är utesluten, eftersom apparaten endast är i stånd att spela in video. Apparaten ska med tanke på sina egenskaper betraktas som en videokamera. Klassificering enligt KN-nummer 8525 80 91 som videokameror endast i stånd att spela in ljud och bild som fångats med televisionskamera är utesluten, eftersom apparaten är i stånd att spela in videofiler från andra källor än den inbyggda televisionskameran.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8525 80 99 som andra videokameror.

8525 [80 99] Förordning 876/2014 upphör att gälla från och med 21 november 2017, förordning 2017/1977.

En bärbar, batteridriven apparat för upptagning och inspelning av stillbilder och videobilder (en s.k. actionkamera) med de ungefärliga måtten 6 × 4 × 2 cm och en vikt på cirka 74 gram bestående av

ett ultravidvinkelobjektiv,

en statusindikator med flytande kristaller (LCD),

micro USB- och micro HDMI-gränssnitt,

en plats för micro SD-kort,

inbyggd WiFi,

en port för extra tillbehör.


Apparaten har ingen zoom, sökare eller bildskärm för att visa lagrade bilder. Apparaten är inte avsedd att hållas i handen utan att monteras på exempelvis en hjälm. Enligt apparatens beskrivning kan den användas för att fånga fartfyllda miljöbilder vid utomhusaktiviteter som cykling, surfning och skidåkning. Videokvaliteten kan justeras från 848 × 480 till 1 920 × 1 080 pixlar.

Stillbilder kan endast tas i en 5.0-megapixelkvalitet. Kvaliteten på stillbilder (exempelvis bildernas skärpa, färg, objektskomposition) kan inte justeras på apparaten. Apparaten kan ta upp och spela in videofiler i MPEG4-format. Den högsta upplösningen för videoinspelningar är 1 920 × 1 080 pixlar med 30 bilder per sekund under en oavbruten period på högst 3 timmar med ett fulladdat batteri. Upptagningen kan endast stoppas av användaren. De tagna bilderna sparas i separata filer som varar ungefär 15 minuter vardera.

Vid uppvisandet kan filer överföras till apparaten via USB-gränssnittet från en maskin för automatisk databehandling. Förordning 876/2014 upphör att gälla från och med 21 november 2017, förordning 2017/1977.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avsnitt XVI samt texten till KN-numren 8525, 8525 80 och 8525 80 99.

Med tanke på apparatens objektiva egenskaper, t.ex. dess ringa storlek och vikt, det faktum att den ska monteras på exempelvis en hjälm, möjligheten till videoinspelning under en oavbruten period på högst 3 timmar, är kamerans huvudsakliga uppgift att ta videobilder.

Även om apparaten har samma utformning som en digitalkamera kan den spela in videoklipp med en kvalitet på minst 800 × 600 pixlar med 30 bilder per sekund under en oavbruten period på högst 3 timmar. Upptagningen stängs inte av automatiskt efter 30 minuter (se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen till undernummer 8525 80 30, 8525 80 91 och 8525 80 99). Det faktum att de tagna bilderna sparas i separata filer som vardera varar omkring 15 minuter påverkar inte den totala längden oavbruten videoinspelningstid. Klassificering enligt undernummer 8525 80 30 som digitala kameror är därför utesluten.

Klassificering enligt KN-nummer 8525 80 91 som videokameror endast i stånd att spela in ljud och bild tagna med televisionskamera är utesluten, eftersom apparaten kan spela in videofiler från andra källor än det inbyggda objektivet.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8525 80 99 som andra videokameror.

8525 [80 99]

En bärbar, batteridriven apparat för videoupptagning och videoinspelning av bilder, med mått på cirka 10 × 5 × 2 cm och som väger cirka 120 gram, bestående av


kameralins
LCD-skärm med ett diagonalt skärmmått på cirka 5 cm (2 tum)
mikrofon
högtalare
processor
internt litium-jonbatteri
internminne med en kapacitet på 8 GB
inbyggd USB-kontakt (”flip out”)
HDMI-utgång
inbyggd CMOS-bildsensor


Apparaten har en digital zoomfunktion i två steg. Den är i stånd att spela in videobilder med en upplösning på 1 280  × 720 pixlar med en hastighet på 30 bilder per sekund under högst 2 timmar. Den är inte i stånd att ta upp stillbilder.

Inspelade videobilder kan antingen överföras till en maskin för automatisk databehandling (ADP) via det inbyggda USB-gränssnittet eller till en tv-apparat via en micro HDMI-kabel.

Vid uppspelning kan videofiler också överföras till apparaten via det inbyggda USB-gränssnittet från en maskin för automatisk databehandling. Apparaten kan även användas som ett flyttbart minne. Förordning 2016/664, giltig från och med den 19 maj 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8525 , 8525 80  och 8525 80 99 .

Klassificering enligt KN-nummer 8525 80 30  som digital kamera är utesluten, eftersom apparaten endast är i stånd att spela in videobilder. Det faktum att apparaten saknar optisk zoomfunktion hindrar inte att den klassificeras som videokamera. (se mål C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, punkterna 17–29). Apparaten ska med tanke på sina objektiva egenskaper betraktas som en videokamera.

Videofiler kan överföras och lagras till apparaten från en maskin för automatisk databehandling och apparaten är i stånd att utföra denna funktion autonomt utan ändringar. Därför kan det anses att apparaten är i stånd att spela in videofiler från andra källor än den inbyggda televisionskameran. (se mål C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, punkterna 30–39).

Klassificering enligt KN-nummer 8525 80 91  som en videokamera som endast är i stånd att spela in ljud och bild tagna av televisionskameran är därför utesluten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8525 80 99  som andra videokameror.

8526 91

Avståndsmätningsutrustning avsedd att användas som en del av ett flygplans radionavigeringssystem under flygning för att mäta planets avstånd till en markbaserad flygfyr med radioelektriska och inte med optiska eller optoelektroniska medel. (IHSC 6, Annex F; IHSC 8, Annex D)

8526 91 20

En bärbar apparat bestående av en GPS-mottagare, med inbyggd antenn och en handdator (PDA) med operativsystem, i ett och samma hölje.

Yttermått är följande: 11,2 (längd) × 6,9 (bredd) × 1,6 (djup) cm.

Den är utrustad med

plats för minneskort

8,9 cm (3,5 tum) LCD-färgpekskärm

LED-bakgrundsbelysning

32 MB flashminne

inbyggd GPS-modul med separat antenn

ljudinspelningsfunktion

MP3-uppspelningsfunktion med inbyggd högtalare

gränssnitt för hörlurar, USB, dockningsstation osv., och

knappar för att komma åt funktioner, kalender, anteckningar, kontakter. Förordning nr 1231/2007, giltig fr.o.m. 2007-11-12.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 8526, 8526 91 och 8526 91 20.

Enheten består av två komponenter: en automatisk databehandlingsmaskin enligt nr 8471 och en GPS-mottagare enligt nr 8526. Varken databehandlingsmaskinen eller GPS-mottagaren kan anses utgöra den huvudsakliga funktionen. Därför ska enheten genom tillämpning av allmänna bestämmelsen 3 c klassificeras under nr 8526.

8526 91 20 (Classification statement)

Assemblies for GPS systems For the purposes of TARIC code 8526 91 20 20 ("Assembly for GPS system having a position determination function"), the expression "assembly" covers products consisting of various components. The “assembly” has the essential character of a complete or finished product and is intended to be incorporated into another product such as a motor vehicle. Radio navigational receivers in their own housing are not considered to be "assemblies" (TARIC code 8526 91 20 10 or 8526 91 20 90). CCC 458

8526 91 20

En handburen GPS-utrustning (med måtten höjd × bredd × djup = 8 × 17,3 × 6,5 cm), utrustad med en flytkristallskärm (LCD) med 16 färger (med ett diagonalt skärmmått på 10,4 cm) och flera kontrollknappar. Utrustningen har en mottagare med 12 parallella kanaler som kontinuerligt kan följa och utnyttja 12 satelliter för att beräkna och uppdatera positioner, samt en avtagbar antenn, och fungerar med hjälp av batterier eller en DC-adapter (10 –35 V).

Den är försedd med följande tillbehör: Monteringsanordning, en kort antenn, anslutning till cigarettändare, en kabel för uppdatering av data, en manual och en transportväska. (Se fig.). Förordning 687/02. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt lydelsen av KN-nummer 8526, 8526 91 och 8526 91 20. Apparaten uppfyller inte villkoren i avsnitt II, punkt B i de inledande bestämmelserna i Kombinerade nomenklaturen, eftersom den inte anses vara avsedd att byggas in i civila flygplan.

8527 13

Bärbar batteridriven apparat, bestående av ett hölje innehållande ett flashminne, en mikroprocessor i form av integrerade kretsar ("chips"), ett elektronisk system inkluderande ljudförstärkare, LCD-skärm, mikrofon, radiotuner och kontrollknappar.

Mikroprocessorn är programmerad att använda filformatet MP3. Apparaten har anslutningar för stereohörlurar och fjärrkontroll och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling för nedladdning av MP3- eller andra filer (medelst en parallell- eller en USB-port). Lagringskapaciteten är vanligen mellan 32 till 64 Mb. HSC 30, L/14.

Tillämpning av allm. best. regel 1 och 6.

8527 13 99

Bärbar batteridriven långvågs/FM-radiomottagare och ljudkassett-bandspelare i ett färgat plasthölje, med stora manöverknappar, teleskopantenn, inbyggd mikrofon och högtalare. Förordning 883/94, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt ordalydelsen i KN-nr 8527, 8527 13 och 8527 13 99.

Även om produkten förefaller vara konstruerad för barn kan den på grund av sin funktion inte klassificeras som leksak enligt kapitel 95.

8527 13 99

Bärbar batteridriven apparat för mottagning av rundradio, med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud. Apparaten innehåller följande:

Ett flashminne.

En mikroprocessor i form av integrerade kretsar (”chips”).

Ett elektroniksystem med en tonfrekvensförstärkare.

En LCD-skärm.

En radiotuner.

Kontrollknappar.


Mikroprocessorn är programmerad för användning av MP3-formatet.

Apparaten har kopplingsanordningar för stereo, för hörlurar och öronproppar och för fjärrkontroll.

Den kan via en USB-port anslutas till en maskin för automatisk databehandling i syfte att ladda ner eller ladda upp MP3 eller andra format. Den kan även spela in röst.

Lagringskapaciteten är 128 MB. Förordning 400/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-29.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8527, 8527 13 och 8527 13 99.

Klassificeringen stöder sig på texten till HS-nummer 8527 (”Apparater för mottagning av […] rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud […]”).

8527 13 99

En bärbar batteridriven multifunktionell elektronisk apparat i ett hölje med de ungefärliga måtten 10 × 9,5 × 10,5 cm, utrustad med:

en färgskärm med flytande kristaller, med ett diagonalmått på skärmen av cirka 9 cm (3,5 tum), ett bildskärmsformat på 4:3 och en upplösning på 320 × 240 bildpunkter,

högtalare,

en mikrofon,

en väckarklocka,

ett minne på 2 GB,

en minneskortsläsare,

ett USB-gränssnitt,

ett gränssnitt för en FM-antenn,

kontrollknappar.


Apparaten kan utföra följande uppgifter:

rundradiomottagning,

röstinspelning,

ljudåtergivning,

återgivning av still- och videobilder,

väckarklocka. Se bild. Förordning 299/2012, giltig från den 25 april 2012.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8527, 8527 13 och 8527 13 99.
 
Eftersom apparaten är konstruerad för att utföra flera uppgifter enligt kapitel 85 ska den, med tillämpning av anmärkning 3 till avdelning XVI, klassificeras som den apparat som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften.
 
Mot bakgrund av apparatens objektiva egenskaper, dvs. konstruktion och utformning, är den avsedd att användas som en klockradioapparat. Ljudåtergivningen betraktas som underordnad. Mot bakgrund av skärmens ringa storlek och låga upplösning betraktas också återgivningen av still- och videobilder som underordnad.

Apparatens huvudsakliga arbetsuppgift är därför som en apparat för mottagning av rundradio, med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud samt ett ur.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8527 13 99 som andra rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, kombinerade med ljudinspelnings- eller ljudåtergivningsutrustning.


Bild: Väckarklocka enligt klassificering 8527 13 99. Bilden är endast avsedd som vägledning.

8527 13 99

En bärbar, batteridriven multifunktionell apparat med de ungefärliga måtten 9 × 5 × 1 cm, bestående av

en LCD-färgskärm med en upplösning på 320 × 240 pixlar och ett diagonalmått på skärmen på cirka 5 cm (2,2 tum),

en mikrofon,

ett inbyggt minne på 4 GB,

en FM-mottagare,

ett USB-gränssnitt,

ett uttag för hörlurar,

kontrollknappar.


Apparaten kan utföra följande arbetsuppgifter:

mottagning av rundradio,

inspelning och återgivning av ljud,

inspelning och återgivning av videosignaler,

röstinspelning,

visning av stillbilder och videobilder,


Apparaten klarar följande format: MP3, WMA, WAV, WMV och JPEG.

Apparaten kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling för upp- och nedladdning av filer. Förordning 1126/2012, giltig från den 21 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8527, 8527 13 och 8527 13 99.

Apparaten är utformad för att utföra flera arbetsuppgifter i avdelning XVI, nämligen mottagning av rundradio med inspelning eller återgivning av ljud, inspelning eller återgivning av videosignaler och visning av stillbilder och videobilder. Med tillämpning av anmärkning 3 till den avdelningen ska den klassificeras som den apparat som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften.

På grund av apparatens objektiva egenskaper, t.ex. dess tillgängliga minne och den lilla skär­men med låg upplösning, är funktionerna för visning, inspelning och återgivning av videosignaler sekundära.

Apparatens huvudsakliga arbetsuppgift är därför mottagning av rundradio i kombination med inspelning eller återgivning av ljud.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8527 13 99 som andra rundradiomottagare kombinerade med ljudinspelnings- eller ljudåtergivningsutrustning.

8527 19

Bärbar apparat avsedd för flera ändamål, bestående av följande element i samma hölje:

a)

en radiomottagare för AM/FM,

b)

två lysrör,

c)

en strålkastare,

d)

ett rött signalljus,

e)

ett bärnstensfärgat blinkljus,

f)

ett ljudlarm,

g)

en inbyggd krets som avger en varning i ord när batteriet behöver bytas,

h)

ett inbyggt uppladdbart batteri med ett laddningsaggregat för 220 V växelspänning och 12 V likspänning. Apparaten är försedd med handtag och axelrem. HSC 23, Annex M/23


Tillämpning av anmärkning 3 till sektion XVI.

8527 19 00

Bärbar batteridriven långvågs/FM-radiomottagare i ett färgat plasthölje, med stora manöverknappar och tillhörande mikrofon så att användaren kan sända via den inbyggda högtalaren oavsett om radion är i drift eller ej. Förordning 883/94.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 8527, 8527 19 och 8527 19 00.

Även om produkten förefaller vara konstruerad för barn kan den på grund av sin funktion inte klassificeras som leksak enligt kapitel 95.

8527 19 00

En elektrisk apparat som använder DAB-teknik (Digital Audio Broadcasting) och FM-teknik (frekvensmodulering) för rundradiomottagning. Dess ungefärliga totalmått är 115 × 180 × 120 mm och den kan arbeta utan yttre kraftkälla.

Apparaten är försedd med en inbyggd högtalare, Bluetooth/A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (som gör att apparaten kan överföra ljud trådlöst från ljudåtergivningsenheter [t.ex. MP3-spelare] som också är försedda med Bluetooth/A2DP), ett uttag för anslutning till hörlurar och ett uttag för anslutning till en extern strömadapter. Förordning 2017/200, giltig från den 27 februari 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8527  och 8527 19 00 .

Bortsett från funktionen radiomottagning, tar apparaten emot, omvandlar och överför data (via A2DP-profilen), vilket är en funktion som omfattas av nr 8517  (se kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2224. Därför kan apparaten inte anses vara kombinerad med en apparat för ljudåtergivning (funktion enligt nr 8519 ).

Apparaten ska därför klassificeras som en rundradiomottagare som inte är kombinerad med ljudåtergivningsutrustning enligt KN-nummer 8527 19 00.

8527 29 00

En så kallad ”radiotunermodul” som är utformad för att byggas in i radiomottagare i motorfordon, tillsammans med andra komponenter som enhet för strömförsörjning, signalprocessor, ljudförstärkare och kretsar för kanalminne.

Modulen består av ett radiofrekvensblock, ett mellanfrekvensblock, och AM/FM-demoduleringskretsar.

Modulen isolerar radiofrekvensen och demodulerar ljudsignalen utan ytterligare behandling. Förordning 215/2009, giltig fr.o.m. 2009-04-08.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8527 och 8527 29 00.

Eftersom modulen innehåller de komponenter (ett radiofrekvensblock, ett mellanfrekvensblock, och AM/FM-demoduleringskretsar) som krävs för att ta emot och bearbeta rundradio ska den anses ha, i enlighet med den allmänna bestämmelsen 2a, den huvudsakliga karaktären av en komplett eller färdigarbetad vara enligt nr 8527. Modulen ska därför klassificeras enligt det numret.

Klassificering enligt nr 8529 som en del som är lämplig att användas enbart eller huvudsakligen tillsammans med en apparat enligt nr 8527 är därför utesluten.

Modulen ska därför klassificeras enligt nr 8527 som en rundradiomottagare, avsedd för användning i motorfordon, och som inte kan fungera utan extern strömförsörjning.

8527 92 10 (Classification statement)

Clock radio of a digital type

The Committee concluded that: A digital radio not combined with sound recording or reproducing apparatus but combined with a clock, with the appropriate control buttons enabling it to function as an alarm clock is to be classified in CN code 8527 32 10. CCC 407

8527 90 98, se även nr 8525 10 50

8527 99 00

Apparat bestående av

en AM/FM-radiomottagare,

en flerkanalsförstärkare,

en digital ljudprocessor.


Produkten är avsedd för underhållning i hemmet och åtföljs av en fjärrkontroll. Förordning 634/2005, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8527 och 8527 99 00.

I enlighet med anmärkning 3 till avsnitt XVI är rundradiomottagaren den komponent som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften i maskinkombinationen.

Förstärkningen och bearbetningen av ljudet anses vara sekundära funktioner i förhållande till rundradiomottagningen.

Maskinkombinationen klassificeras därför som rundradiomottagare enligt KN-nr 8527 39 80.

8527 99 00

Apparat bestående av

en AM/FM-radiomottagare,

en flerkanalsförstärkare,

en digital ljudprocessor,

kretselektronik för synkronisering av ljud och bild.


Produkten som är avsedd för underhållning i hemmet kan ta emot signaler från olika källor (t.ex. DVD-spelare, satellitmottagare, kassettbandspelare eller videobandspelare) och åtföljs av en fjärrkontroll.

Ljudsignalerna kan avkodas och sändas genom en digital-analog-omvandlare innan de förstärks. Förordning 634/2005, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8527 och 8527 99 00.

I enlighet med anmärkning 3 till avsnitt XVI är rundradiomottagaren den komponent som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften i maskinkombinationen.

Förstärkningen och bearbetningen av ljudet anses vara sekundära funktioner i förhållande till rundradiomottagningen.

Eftersom den videorelaterade funktionen endast omfattar synkronisering av ljud- och videosignalerna klassificeras produkten enligt KN-nummer 8527.

Maskinkombinationen klassificeras därför som rundradiomottagare enligt KN-nr 8527 39 80.

8527 99 00

Apparat med 30 ljudkanaler för mottagning av digitala satellitsignaler för vidaresändning via kabel. Mottagning av signalerna sker via en antenn.

Apparaten kan inte avge ett hörbart ljudprogram i dess utgång. Förordning 1718/98. Giltig fr.o.m. 1998-08-22. Ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 8527 och 8527 99 00.

8527 99 00

Apparat bestående av:

en AM/FM-radiomottagare

en förstärkardel med sju kanaler

en digital ljudprocessor

en videoomvandlare, och

en fjärrkontroll.


Produkten är utformad för att tillhandahålla ljud- och videounderhållning i hemmet.

Anordningen kan ta emot signaler från olika källor (t.ex. DVD-spelare, satellitmottagare, kassettbandspelare eller videobandspelare).

Ljudsignalerna kan avkodas och passera genom en digital-analog-omvandlare innan de förstärks.

Videosignalerna är synkroniserade med ljudsignalen. De kan också förstärkas för att tillhandahålla en förbättrad bildkvalitet. Förordning 166/2007, giltig fr.o.m. 2007-03-13.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8527 och 8527 99.

I enlighet med anmärkning 3 till avdelning XVI är rundradiomottagaren den komponent som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften i maskinkombinationen.

Förstärkningen och bearbetningen av ljudet och synkroniseringen och förstärkningen av videon anses vara sekundära funktioner i förhållande till rundradiomottagningen.

Maskinkombinationen klassificeras därför som rundradiomottagare enligt KN-nr 8527 99 00.

8528 (Classification statement)

Video wall

The Committee concluded that: An apparatus which consists of a screen and a video projector, in the form of a single unit, is to be classified as a monitor. CCC 407

8528 51 00

En apparat som kombinerar en färgmonitor av LCD-typ (flytande kristaller) med en pekskärm (s.k. pekskärmsmonitor) med ett diagonalmått på bildskärmen av cirka 38 cm (15 tum) med

en ursprunglig upplösning på 1 024 × 768 pixlar,
stödda upplösningar på 640 × 350, 720 × 400, 640 × 480, 800 × 600 och 1 024 × 768 pixlar,
en bildkvot på 4:3,
ett bildpunktsavstånd på 0,297 mm,
en ljusstyrka på 250 cd/m2
en horisontell synvinkel på 120° och en vertikal synvinkel på 100°,
en svarstid på 17 ms,
ett kontrastförhållande på 400:1,
knappar för av-/påkoppling och reglering.


Den är försedd med följande gränssnitt:

En D-sub.
USB och RS-232 för att ansluta pekskärmen till en maskin för automatisk databehandling.


Den har ett stativ med en mekanism för lutning och vinkling och en bländningsfri yta.

Monitorn uppvisas för användning exempelvis vid informationsterminaler för försäljning/kundinformation. Pekskärmen gör det möjligt för användarna att lägga in uppgifter i dessa terminaler.

Monitorn kan visa signaler från ADB maskiner. Förordning 111/2014, giltig från den 27 februari 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt på grundval av texten till KN-nummer 8528 och 8528 51 00.

Apparaten är ett föremål som är sammansatt av olika beståndsdelar och fungerar som inenhet för X- och Y-koordinater enligt nr 8471 och som monitor enligt nr 8528. Utöver att visa information ger apparaten användaren möjlighet att lägga in uppgifter. Med tanke på apparatens konstruktion och objektiva egenskaper, bland annat monitorns förmåga att fungera oberoende av inenheten utgör displayfunktionen apparatens huvudsakliga funktion i enlighet med anmärkning 3 till avdelning XVI. Med tanke på apparatens objektiva egenskaper, såsom bildkvoten, bildavståndet som är lämpligt för långvarigt tittande på kort avstånd, ljusstyrkan, gränssnitt som används i ADB-system, mekanismerna för lutning och vinkling och den bländningsfria ytan anses monitorn vara av en typ som enbart eller huvudsakligen är avsedd att användas i maskiner för automatisk databehandling enligt KN-nummer 8471.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 51 00 som andra monitorer av en typ som enbart eller huvudsakligen är avsedd att användas i maskiner för automatisk databehandling enligt KN-nummer 8471.

8528 51 00

En färgmonitor av LCD-typ (flytande kristaller) med ett diagonalmått på bildskärmen av cirka 48 cm (19 tum) med de ungefärliga måtten 46 × 37 × 21 cm med

en ursprunglig upplösning på 1 440 × 900 pixlar,
stödda upplösningar på 640 × 480, 800 × 600, 1 024 × 768 och 1 280 × 1 024 pixlar,
en bildkvot på 16:1,
ett pixelavstånd på 0,285 mm,
en ljusstyrka på 300 cd/m2,
ett kontrastförhållande på 500:1,
en svarstid på 8:1,
två högtalare,
knappar för av-/påkoppling och reglering.

 
Den är försedd med följande gränssnitt:

en DVI-D,
två VGA-ingångar.


Den har av ett stativ med lutningsmekanism.

Den uppvisas för användning med maskiner för automatisk databehandling (maskiner för ADB). Förordning 310/2014, giltig från den 15 april 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528 och 8528 51 00.

Mot bakgrund av apparatens objektiva egenskaper, dvs. ds upplösning, dess stödda upplösningar, bildkvoten, pixelavståndet som som är lämpligt för långvarigt tittande på nära håll, ljusstyrkan, de gränssnitt som vanligen används i ADB-system och förekomsten av lutningsmekanism, är den avsedd att användas som monitor av en typ som enbart eller huvudsakligen är avsedd att användas i maskiner för automatisk databehandling enligt KN-nummer 8471.

Monitorn ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 51 00 som monitor av en typ som enbart eller huvudsakligen är avsedd att användas i system för automatisk databehandling enligt KN-nummer 8471.

8528 52

Färgmonitor
bestående av en 22-tums (55,88 cm) TFT-LCD-skärm (flytande kristallskärm med tunnfilmstransistorer) i samma hölje som en styrkrets, ingångar för DVI-D (digital visual interface – enbart digitala signaler) och VGA (Video Graphics Array) samt touchkontroller med lysdioder (light emitting diodes, LED) för inställningar.

Monitorn har följande egenskaper och funktioner:

Färgmättnad 72 % (NTSC);

Upplösning 1680 x 1050 punkter;

Bildpunktsavstånd 0,282 mm;

Antal färger 16,7 M;

Ljusstyrka (max) 250 cd/m2;

Kontrast 50000:1;

Betraktningsvinkel 170° (H) / 160° (V);

Svarstid 2 ms (grått till grått);

Videofunktioner: ”Trace Free”-teknik, ”Splendid Video Intelligence”-teknik, förvalslägen för Splendid Video (5 lägen), val av hudton (3 lägen), stöd för HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), val av färgtemperatur (5 lägen);

Touchkontroll för val av Splendid Video-förvalsläge, autojustering, inställning av ljusstyrka och kontrast samt val av signalkälla;

Analoga och digitala signalfrekvenser: 30–83 KHz (H) / 50–75 Hz (V). (HSC47, R/6) (Varukoden ändrad i HS 2017.)


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Färgmonitor enligt klassificering HSC47, R/6.

8528 52

Färgmonito
r bestående av en 23,1-tums (58,67 cm) flytande kristall-panel med aktiv matris och tunnfilmstransistor (TFT AMLCD) tillsammans med styrkretsar, anslutningsportar och styrreglage i ett gemensamt hölje, lämplig att monteras i och godkänd för installation i marin miljö.
 
Den är särskilt utformad, testad och typgodkänd för att användas i navigerings- och automatiseringssystem på fartyg, och används alltid i ett system tillsammans med en maskin för automatisk databehandling (dator) som primär kontroll- och signalkälla.

Monitorn har följande egenskaper och funktioner:

Upplösning: 1 600 x 1 200 pixlar, pixel pitch 0,294 x 0,294 mm, upp till 16,7 miljoner färger;

Ljusstyrka: 400 cd/m2;

Kontrast: 600:1;

Betraktningsvinkel: ± 85° (upp/ner/vänster/höger);

Responstid: 12 ms (svart-vit-svart) eller 8 ms (grå-till-grå);

Bildformat som stöds: VGA (Video Graphics Array), SVGA (Super VGA), XGA (Extended  Graphics Array), SXGA (Super XGA), UXGA (Ultra XGA), WUXGA (Wide UXGA);

 Videostandarder som stöds: Interlaced NTSC och PAL/SECAM video, kompositvideo;

Kapacitiv pekskärm;

Signalingångar/-utgångar: DVI-I-ingång (digital visual interface – för både digitala och analoga signaler), RGB-ingång (HD D-SUB), RGB-utgång (HD D-SUB), multifunktion (D-SUB), USB (Universal Serial Bus) I/O (Typ-B-port);

Nätanslutning: AC-ingång (IEC-standard (International Electrotechnical Commission) för ingångar), DC-ingång (D-SUB-port), AC-utgång (IEC-standard för utgångar);

Reglage på frontpanelen: på/av, ljusstyrka, snabbval (vänster/höger –  tryckknappar), indikatorring med lysdioder (röd/orange/grön) för lägesinställning. HSC 51, N/12 (Varukoden ändrad i HS 2017.)


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Färgmonitor enligt klassificering HSC 51, N/12

8528 52

Färgmonitor
bestående av en 19-tums (48,3 cm) flytande kristall-panel med aktiv matris och tunnfilmstransistor (TFT LCD) i samma hölje som styrkretsar, två USB-ingångar, en USB-utgång, en DVI-D-ingång (digital visual interface – enbart för digitala signaler), en VGA-ingång (Video Graphics Array) samt reglage på  frontpanelen (Meny, Minus/Auto, Plus/Signalkälla(Input), På/Av).

Monitorn har följande huvudsakliga egenskaper:

Upplösning (max): 1280 x 1024 (60 Hz) pixlar (analoga och digitala signalkällor), pixel pitch 0,294 mm;

Ljusstyrka: 250 cd/m2;

Kontrast: 1000:1;

Horisontell frekvens: 24–83 KHz;

Vertikal uppdateringsfrekvens: 50–75 KHz. HSC 51, N/13 (Varukoden ändrad i HS 2017.)


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.


Bild: Färgmonitor enligt klassificering HSC 51, N/13

8528 52

Färgmonitor
bestående av en 20,1-tums (51 cm) flytande kristall-panel med aktiv matris och tunnfilmstransistor (TFT LCD) i samma hölje som styrkretsar, en USB-utgång, fyra USB-ingångar, två DVI-I-ingångar (digital visual interface –  för både digitala och analoga signaler) samt reglage på frontpanelen (Meny, Minus/Auto, Plus, Signalkälla (Input Select), På/Av).

Monitorn har följande huvudsakliga egenskaper:

Upplösning (max): 1600 x 1200 (75 Hz) pixlar (analoga och digitala signalkällor), pixel pitch 0,258 mm;

Ljusstyrka: 300 cd/m2;

Kontrast: 1000:1;

Horisontell frekvens: 30–94 KHz;

Vertikal uppdateringsfrekvens: 48–85 KHz. HSC 51, N/13 (Varukoden ändrad i HS 2017.)


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Färgmonitor enligt klassificering HSC 51, N/13

8528 52

Färgmonitor som består av en 23-tums (58,4 cm) flytande kristall-panel med aktiv matris och tunnfilmstransistor (TFT LCD) i samma hölje som styrkretsar, inbyggda högtalare, en VGA-ingång (Video Graphics Array), en HDMI-ingång (High-Definition Multimedia Interface), en ljudingång (Audio-In) samt reglage på frontpanelen (Meny, Minus/Volym, Plus/Signalkälla, Välj/Auto).

Monitorn har följande huvudsakliga egenskaper:

Upplösning (max). 1920 x 1200 (60 Hz) pixlar (analoga signalkällor), pixel pitch 0,2655 mm;

Ljusstyrka: 300 cd/m2;

Kontrast: 1000:1;

Horisontell frekvens: 24–83 KHz;

Vertikal uppdateringsfrekvens: 48–76 Hz;

Stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) för att förhindra överföring av icke-krypterat högupplöst innehåll. (HSC55) (Varukoden ändrad i HS 2017.)


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.


ta_vhb2_20160728_852851

Bild: Färgmonitor enligt klassificering HSC55


8528 52

Färgmonitor bestående av en 27-tums (68,58 cm) plattskärm. Den kan kopplas direkt till en maskin för automatisk databehandling via en VGA- och två HDMI-ingångar. Monitorn är utformad för att användas med en maskin för automatisk databehandling och innehåller inte en kanalväljare, en videotuner eller högtalare.

Specifikationer:

 • bildformat: 16:9
 • bildpunktsavstånd: 0,311 mm
 • responstid: 8 ms grå-till-grå
 • ljusstyrka: 250 cd/m2
 • kontrast: 1000:1 statisk; 5 000 000:1 dynamisk
 • betraktningsvinkel: 178o horisontell, 178o vertikal
 • signalingångar: 1 VGA; 2 HDMI (med HDCP-stöd (high-bandwidth digital content protection)
 • upplösning: 1920 x 1080 (HSC 61, Annex M/31)

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6.

färgmonitor 1

Bild: Färgmonitor klassificerad enligt nummer 8528 52.

 

8528 52

Färgmonitor bestående av en 32-tums (81,25 cm) plattskärm. Den kan kopplas direkt till en maskin för automatisk databehandling via två HDMI-, tre USB 2.0- eller en Displayport 1.2-ingång. Monitorn är utformad för att användas med en maskin för automatisk databehandling och innehåller inte en kanalväljare, en videotuner eller högtalare.

Specifikationer:

 • bildformat: 16:9
 • bildpunktsavstånd: 0,276 mm
 • responstid: 7 ms grå-till-grå
 • ljusstyrka: 300 cd/m2
 • kontrast: 3000:1 statisk; 10 000 000:1 dynamisk
 • betraktningsvinkel: 178o horisontell, 178o vertikal
 • signalingångar: 2 HDMI (med HDCP-stöd (high-bandwidth digital content protection); Displayport 1.2 (med HDCP-stöd)
 • konnektivitet: 3 USB 2.0 (2 nedström ; 1 uppström)
 • upplösning: 2560 x 1440 (60 Hz) (HSC 61, Annex M/31)

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6.

Monitor 2

Bild: Färgmonitor klassificerad enligt nummer 8528 52.


8528 52

Färgmonitor bestående av en 55-tums (139,70 cm) plattskärm. Den kan kopplas direkt till en maskin för automatisk databehandling via följande kopplingsdon: ett HDMI, ett DVI-D, ett VGA, ett USB 2.0, ett RJ-45 (Ethernet), ett infrarött (IR) ingångs/utgångsuttag och ett ingångs/utgångsuttag för ljud. Monitorn är utformad för att användas med en maskin för automatisk databehandling.

Specifikationer:

 • bildformat: 16:9
 • bildpunktsavstånd: 0,63 mm
 • responstid: 9 ms grå-till-grå
 • ljusstyrka: 350 cd/m2
 • kontrast: 1200:1
 • betraktningsvinkel: 178o horisontell, 178o vertikal
 • signalingångar: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI; YPbPr (HDCP-stöd för DVI och HDMI)
 • konnektivitet: USB 2.0
 • upplösning: 1920 x 1200 (60 Hz) (HSC 61, Annex M/31)

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6.

Monitor 3

Bild: Färgmonitor klassificerad enligt nummer 8528 52.

 

8528 52 91

En multifunktionsapparat i ett hölje med kontrollknappar på framsidan, avsett att installeras på instrumentbrädan i ett motorfordon. Apparaten består av följande:

En LCD-pekskärm med diagonalmått på 17,15 cm (6,75 tum).

Två USB-portar.

En Bluetooth-modul.

En digital radiokanalväljare (DAB+).

En FM-kanalväljare för radiodatasystemet (RDS) med hög känslighet.

En digital ljudsignalprocessor som tillhandahåller avancerade ljudinställningsfunktioner.

En RCA-ingång för audio/video (A/V) för två kamerasystem vars anslutna kameror är installerade i en bil och riktade bakåt och/eller framåt.

En HDMI-ingång för kompatibla enheter, t.ex. surfplattor.

En kortplats för läsare av microSD-kort, för uppspelning av A/V-filer från microSD-minneskort (HC).

En 24-bits digital/analogomvandlare.

En A/V-avkodare.


Apparaten har ingen inbyggd videotuner.

Apparaten är konstruerad för att

ta emot radiosignaler i DAB- och FM-banden,

spela upp musik- och videofiler från anslutna apparater och lagringsmedier,

styra de anslutna enheternas olika tillämpningar (t.ex. förhandsvisning av kartor),

möjliggöra telefonsamtal via högtalare (hands-free) och sändning och mottagning av meddelanden från en ansluten smarttelefon,

visa signaler från de kameror som är installerade i bilen.


Förordning 2023/2656, giltig från den 17 december 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528 , 8528 52 och 8528 52 91 .

Apparaten är konstruerad för att utföra funktioner, t.ex. ljudåtergivning i den mening som avses i nr 8519 , mottagning av rundradio i den mening som avses i nr 8527 och som monitor i den mening som avses i nr 8528 , varav ingen, på grundval av dess konstruktion, kan anses ge apparaten dess huvudsakliga karaktär.

Eftersom det är fråga om en multifunktionsapparat vars huvudsakliga funktion inte kan fastställas bör den klassificeras enligt nummer 8528 med tillämpning av den allmänna bestämmelsen 3 c.

Apparaten är av ett sådant slag att den kan anslutas direkt till och är avsedd att användas tillsammans med en maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471 . I Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 8528 , anges att den här gruppen omfattar monitorer (bildskärmar) som kan ta emot signaler från en dators centralenhet och skapa en grafisk presentation av den data som behandlats. De innehåller inte någon videotuner. Monitorerna i denna grupp har kopplingsdetaljer som är typiska för datasystem (t.ex. HDMI-anslutningar), de har i allmänhet kontrollknappar på frontpanelen och de kan använda trådlösa nätverksprotokoll för att återge data från en dator enligt nr 8471 .

Med tanke på dess objektiva kännetecken kan apparatens bildskärm inte anses vara av ett sådant slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system för automatisk databehandling enligt nr 8471 . Klassificering enligt KN-nummer 8528 52 10 är därför utesluten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 52 91 som andra monitorer av sådana slag som kan anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471 , tillsammans med en LCD-skärm.8528 59 31

En färgmonitor av LCD-typ (flytande kristaller) med ett diagonalmått på bildskärmen av cirka 75 cm (30 tum) med de ungefärliga måtten 71 × 45 × 11 cm med

en ursprunglig upplösning på 1 280 × 768 pixlar,

stödda upplösningar på 640 × 480, 800 × 600, 1 024 × 768 och 1 280 × 768 pixlar,

stödda standarder för television: NTSC, PAL och SECAM,

stödda videolägen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p och 1 080i,

en bildkvot på 15:9,

ett bildpunktsavstånd på 0,5025 mm,

en svarstid på 25 ms,

en ljusstyrka på 450 cd/m2

ett kontrastförhållande på 350:1,

en synvinkel (horisontella och vertikala grader) på 170°,

bild-i bild (PIP),

en inbyggd förstärkare, audio,

knappar för av-/påkoppling och reglering.


Den är försedd med följande gränssnitt:

En DVI-D.

En mini D-sub.

BNC (analog RGB).

Komposit RCA eller S-video.

BNC-kabel (komponent).

2 set RCA-stereo och 1 ministereo.

Uttag för externa högtalare.

RS-232 för ingångsstyrsignal.


Den har ett fast stativ utan lutnings- och vinklingsmekanism och uppvisas med en fjärrkontroll.

Monitorn har ingen inbyggd videotuner eller annan elektronik för behandling av TV-signaler.

Monitorn uppvisas för användning i informationsvisningstillämpningar, t.ex. vid informationspunkter för allmänheten, detaljhandelsskyltning, punkter för ekonomiska transaktioner, flygplatser och mässor. För denna funktion kan monitorn hantera signaler både från automatisk databehandling (ADB) och andra videokällor. Förordning 112/2014, giltig från den 27 februari 2014

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 59 och 8528 59 31.

Med tanke på apparatens objektiva egenskaper, t.ex. skärmstorleken, de stödda TV-standarderna och videolägena, ett bildpunktsavstånd som inte är lämpligt för långvarigt tittande på nära håll, den höga ljusstyrkan, förekomsten av fjärrkontroll, de förstärkta audiokretsarna, bild-i-bildfunktionen och det fasta stativet utan mekanismer för lutning och vinkling kan monitorn inte anses vara av en typ som enbart eller huvudsakligen är avsedd för att användas i maskiner för automatisk databehandling enligt KN-nummer 8471. Klassificering enligt KN-nummer 8528 51 00 är därför utesluten.

Eftersom skärmen kan visa signaler från en maskin för automatisk databehandling på en nivå som är tillräcklig för praktisk användning med maskinen för automatisk databehandling, anses den kunna visa signaler från maskinen för automatisk databehandling med godtagbar funktionalitet.

Monitor ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 59 31 som platta bildskärmar som kan visa signaler från maskiner för automatisk databehandling med godtagbar funktionalitet med en LCD-bildskärm (med flytande kristaller).

8528 59 31

En färgmonitor av LCD-typ (flytande kristaller), med ett diagonalmått på bildskärmen på cirka 54 cm (21 tum) med dimensionerna (utan stativ) på cirka 37 × 47 × 7 cm, med

en upplösning på 1 200 × 1 600 pixlar,

ett bildskärmsformat på 3:4,

ett pixelavstånd på 0,270 mm,

en horisontell bildfrekvens på 31 till 76 kHz,

en vertikal bildfrekvens på 49 till 61 Hz,

en maximal ljusstyrka på 250 cd/m2 som kan kalibreras,

en sammanlagd betraktningsvinkel, horisontell och vertikal, på 170°,

ett kontrastförhållande på 550:1,

en svarstid på 30 ms,

strömbrytare och reglerknapp, inklusive val av kalibreringsläge.

 
Den är försedd med följande gränssnitt:

ett DVI-I,

ett D-Sub mini,

1 uppströms USB-port och 2 nerströms USB-portar.


Den har en pivåfunktion på 90°.

Den har ett stativ med en luftnings- och vinklingsfunktion och en bländfri yta. Den kan också monteras på en vägg.

Produkten överensstämmer med standarderna för ”Digital Imaging and Communications in Medicine” (DICOM), inklusive del 14, vilket gör det möjligt för användaren att ställa in värden för gamma, ljusstyrka och färgtemperatur med extremt hög precision och gråskalegraderingar av bilder med en sådan precision som krävs för medicinsk diagnostik.

Skärmen presenteras för användning i medicinska system för visning av radiografiska bilder för klinisk diagnos. Förordning 114/2014, giltig från den 27 februari

Motivering:

Klassificeringen fastställs på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 59 och 8528 59 31.

Med tanke på apparatens objektiva egenskaper, såsom överensstämmelse med DICOM-standarder som gör det möjligt för användaren att ställa in värden för gamma, ljusstyrka och färgtemperatur med extremt hög precision och gör det möjligt för monitorn att visa färg- och gråskalegraderingar med en sådan precision som krävs för medicinsk diagnostik som används i medicinska system för visning av radiografiska bilder för klinisk diagnostik. Monitorn ska inte anses vara av sådant slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system för automatisk databehandling med rubrik 8471. Klassificering enligt under­nummer 8528 51 00 är därför utesluten.

Eftersom monitorn kan visa signaler från en maskin för automatisk databehandling på en nivå som är tillräcklig för praktisk användning med maskinen för automatisk databehandling, anses den kunna visa signaler från maskinen för automatisk databehandling med godtagbar funktionalitet.

Monitorn ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 59 31 som platta bildskärmar som kan visa signaler från maskiner för automatisk databehandling med godtagbar funktionalitet med en LCD-bildskärm (med flytande kristaller)

8528 59 31

En apparat i form av ett bärbart, batteridrivet, elektroniskt glasögonset för att visa bilder (s.k. videoglasögon) med de ungefärliga måtten 15 × 3,5 × 2,5 cm när de är hopfällda.

Det elektroniska glasögonsetet består av två LCD-skärmar, var och en med en upplösning på 640 × 480 pixlar (vilket virtuellt motsvarar en 80-tums skärm betraktad på två meters avstånd) samt ljudbehandlingskretsar, monterade i en ram som liknar glasögonbågar.

Apparaten är försedd med följande gränssnitt:

VGA-ingång.

A/V-ingång för ljud och video.


Den kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling (ADB) och till andra apparater som t.ex. videoapparater för återgivning, televisionsmottagare eller spelkonsoler.

Den visar virtuella tredimensionella (3D) videobilder för underhållningsändamål. Förordning 1196/2011, giltig från den 12 dec 2011. Ändrad genom förordning 459/2014, giltig från den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 59 och 8528 59 31. Apparaten har ingen inbyggd mottagare eller annan liknande utrustning som gör det möjligt att ta emot tv-signaler och ska därför inte klassificeras som en televisionsmottagare enligt nr 8528 72.

Genom två mycket små LCD-skärmar (en för varje öga) skapar glasögonen en virtuell bild som motsvarar en 80-tums skärm betraktad på två meters avstånd. Med tanke på dessa objektiva kännetecken och egenskaper, särskilt förmågan att visa tredimensionella bilder, är apparaten avsedd för underhållningsändamål, t.ex. filmvisning, tv-tittande eller spel. Apparaten ska därför inte klassificeras enligt nr 8528 51 eftersom den inte kan anses vara enbart eller huvudsakligen avsedd för att användas i system för automatisk databehandling enligt nr 8471.

Eftersom monitorn kan visa signaler från en maskin för automatisk databehandling på en nivå som är tillräcklig för praktisk användning med maskinen för automatisk databehandling, anses den kunna visa signaler från maskinen för automatisk databehandling med godtagbar funktionalitet.

Monitorn ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 59 31 som platta bildskärmar som kan återge signaler från maskiner för automatisk databehandling med godtagbar nivå av funktionalitet med en LCD-bildskärm (med flytande kristaller).

8528 59 31

En apparat (kallad ”LCD-skärm för videovägg”) bestående av en färgmonitor med LCD-teknik och en maskin för automatisk databehandling (ADB), med de ungefärliga måtten 91 × 53 × 12 cm.

Monitorn, vars skärm har ett diagonalmått på cirka 102 cm (40 tum), har följande egenskaper:

en ursprunglig upplösning på 1 920 × 1 080 pixlar,

en bildkvot på 16:9,

ett pixelavstånd på 0,46125 mm,

en svarstid på 8 ms,

en maximal ljusstyrka på 700 cd/m,

ett typiskt kontrastförhållande på 3 000:1,

en synvinkel (horisontellt och vertikalt) på 178°,

bild-i-bild (PIP)-förmåga.


Den inbyggda ADB-maskinen omfattar en mikroprocessor, ett minne på 1 GB och en hårddisk på 40 GB.

Apparaten omfattar även en ljudförstärkare, två högtalare, strömbrytare och kontrollknappar och åtföljs av en fjärrkontroll.

Apparaten har följande gränssnitt: VGA In, DVI-D In/Out, HDMI, CVBS (AV), RS232C In/Out, Audio In/Out och LAN.

Apparaten är avsedd för användning som komponent i LCD-videoväggar. Den integrerade ADB-maskinen används som en videoväggsprocessor för att styra ett nätverk av upp till 5 × 5 monitorer i en videovägg. Apparaten kan fungera självständigt som en monitor eller som en ADB-maskin. Förordning 877/2014, giltig från den 2 september 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8528, 8528 59 och 8528 59 31.

Apparaten är konstruerad för att utföra två arbetsuppgifter i avdelning XVI (databehandling enligt nr 8471 och videoåtergivning enligt nr 8528). Med tillämpning av anmärkning 3 till den avdelningen ska den klassificeras som den apparat som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften.

Med tanke på konceptet och konstruktionen, t.ex. det faktum att ADB-maskinen används som en videoväggsprocessor för att styra ett nätverk av upp till 5 x 5 monitorer i en videovägg, är apparaten avsedd att användas som en monitorkomponent i en LCD-videovägg. Apparatens huvudsakliga arbetsuppgift är följaktligen att fungera som monitor enligt nr 8528. Klassificering enligt nr 8471 som en maskin för automatisk databehandling är därför utesluten.

Med tanke på apparatens objektiva egenskaper, t.ex. skärmstorleken, de videolägen som stöds, ett pixelavstånd som inte är lämpligt för långvarigt betraktande på nära håll, den höga ljusstyrkan, förekomsten av fjärrkontroll, kretsarna för ljudförstärkning och bild-i-bildfunktionen, kan monitorn inte anses vara av en typ som enbart eller huvudsakligen är avsedd för att användas i maskiner för automatisk databehandling enligt KN-nummer 8471. Klassificering enligt KN-nummer 8528 51 00 är därför utesluten.

Eftersom monitorn kan visa signaler från en maskin för automatisk databehandling på en nivå som är tillräcklig för praktisk användning tillsammans med maskinen för automatisk databehandling, anses den kunna visa signaler från maskinen för automatisk databehandling med en godtagbar funktionalitet.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 59 31 som andra platta bildskärmar som kan återge signaler från maskiner för automatisk databehandling med en godtagbar nivå av funktionalitet i en bildskärm med flytande kristaller (LCD).

8528 59 39

Ej sammansatt modulär skärm (s.k. LED-vägg) omfattande flera moduler i form av paneler på vardera ca 38 × 38 × 9 cm. Varje panel innehåller röda, gröna och blå lysdioder och har en upplösning på 16 × 16 pixlar, bildpunktavstånd på 24 mm, ljusstyrka på 2 000 cd/m2 och bildrepetitionsfrekvens på mer än 300 Hz. De innehåller dessutom driftselektronik. Skärmen levereras med ett databehandlingssystem som består av

en videoprocessor som tar emot olika signaler (som CVBS, Y/C, YUV/RGB, [HD-]SDI eller DVI) och möjliggör skalning av en bild/video till skärmens storlek,

en signalprocessor som möjliggör pixelmappning av inkommande signal till skärmen.


Den bearbetade signalen skickas från signalprocessorn till en datafördelare via optiska fiberkablar. Datafördelaren sänder i sin tur data till de olika panelmodulerna i skärmen. Skärmen presenteras som lämplig för idrotts- och underhållningsevenemang, detaljhandelsskyltning osv., men inte lämplig för tittande på nära håll. Förordning 2015/712, giltig från den 25 maj 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 59 och 8528 59 39. Eftersom skärmen kan visa video kan den inte anses vara en elektrisk apparat för signalering med visuell indikering. Klassificering enligt nr 8531 som en signaltablå är därför utesluten.

Med tanke på dess objektiva egenskaper, t.ex. skärmstorleken, de stödda tv-standarderna (CVBS) och videolägena, ett bildpunktsavstånd som inte är lämpligt för långvarigt tittande på nära håll och den höga ljusstyrkan är den avsedd att användas för idrotts- och underhållningsevenemang, detaljhandelsskyltning osv.

Följaktligen kan den inte anses vara av ett sådant slag som uteslutande eller huvudsakligen är avsedd för att användas i ett system för automatisk databehandling enligt nr 8471. Klassificering enligt nr 8528 51 00 är därför också utesluten.

Eftersom skärmen kan visa signaler från en maskin för automatisk databehandling på en nivå som är tillräcklig för praktisk användning med maskinen för automatisk databehandling, anses den kunna visa signaler från maskiner för automatisk databehandling med godtagbar funktionalitet.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 59 39 som andra platta bildskärmar som kan återge signaler från maskiner för automatisk databehandling med en godtagbar nivå av funktionalitet.

8528 59 70

En apparat för registrering, återgivning och visning av stillbilder (en så kallad digital fotoram), med totalmåtten 17 (L) × 12,9 (B) × 23,3 (D) cm och följande huvudkomponenter i ett och samma hölje:

en färgskärm av LCD-typ med ett diagonalt skärmmått på 13 cm (5,1 tum) och en upplösning på 320 × 240 bildpunkter,

en kortplats för ett SIM-kort,

ett gränssnitt för infrarött ljus,

ett internminne, och

 kontrollknappar.


Bilderna överförs till apparatens internminne från en kompatibel anordning (t.ex. en mobiltelefon, en maskin för automatisk databehandling eller en digitalkamera) via en infraröd signal eller med ett SIM-kort genom MMS-tjänst (Multimedia Messaging Service).

Bilderna kan också överföras från apparaten via den infraröda signalen till en kompatibel anordning. Apparaten stöder JPEG- och GIF-format med en maximal upplösning på 1 024 × 728 bildpunkter.

Bilderna kan visas antingen bild för bild eller som bildspel.
 
Internminnet kan lagra upp till 50 bilder. Förordning nr 1156/2008, giltig fr.o.m. 2008-12-11. Ändrad genom förordningarna 459/2014 och 441/2013, giltig från den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8528, 8528 59 och 8528 59 70.

Eftersom apparaten är konstruerad för att utföra tre arbetsuppgifter som faller inom anmärkning 3 till avdelning XVI (registrering, återgivning och visning av bilder), ska den klassificeras som om den endast bestod av den maskin som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften.

På grund av dess förmåga att visa bilder, anses apparatens huvudsakliga uppgift vara att fungera som monitor, vilket är en enskild funktion som specificeras under 8528.

Det faktum att signalerna inte visas direkt från externa källor utesluter inte klassificering enligt 8528, eftersom monitorer enligt det numret klarar att ta emot olika typer av signaler från olika källor (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8528, tredje stycket).

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 59 70 som andra monitorer.

8528 59 70

En apparat för registrering, återgivning och visning av still- och videobilder och registrering och återgivning av ljud (en så kallad digital fotoram), med totalmåtten 33 (B) × 24,1 (H) × 4,1 (D) cm och följande huvudkomponenter i ett och samma hölje:

en färgskärm av LCD-typ med ett diagonalt skärmmått på 25,4 cm (10 tum) och en upplösning på 800 × 480 bildpunkter,

ett internminne med en lagringskapacitet på 128 MB,

kortplatser för minneskort,

inbyggda högtalare,

två USB-gränssnitt, och

kontrollknappar.


Den stöder följande format:

ljud: MP3,

stillbilder: JPEG, GIF,

video: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI.


Olika typer av halvledarminnen kan sättas i på platserna för minneskort.

Bilderna kan visas antingen bild för bild, i bildspel eller som klickbara miniatyrer (”thumbnails”). Förordning nr 1156/2008, giltig fr.o.m. 2008-12-11. Ändrad genom förordningarna 459/2014 och 441/2013, giltig från den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8528, 8528 59 och 8528 59 70.

Eftersom apparaten är konstruerad för att utföra tre arbetsuppgifter som faller inom anmärkning 3 till avdelning XVI (registrering, återgivning och visning av bilder), ska den klassificeras som om den endast bestod av den maskin som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften.

Apparaten är konstruerad och utformad för att visa still- och videobilder. Registrering av still och videobilder betraktas som en sekundär arbetsuppgift hos apparaten. Därför anses apparatens huvudsakliga arbetsuppgift vara att fungera som monitor, vilket är en enskild arbetsuppgift som specificeras under nr 8528.

Det faktum att signalerna inte visas direkt från externa källor utesluter inte klassificering enligt nr 8528, eftersom monitorer enligt det numret klarar att ta emot olika typer av signaler från olika källor (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8528, tredje stycket).

Apparaten klarar inte att återge signaler direkt från en maskin för automatisk databehandling eftersom USB-gränssnitten bara används för överföring av mediafiler. Klassificering enligt nr 8528 51 00 och 8528 59 31 är därför utesluten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 59 70 som andra monitorer.

8528 59 70

En batteridriven apparat bestående av ett laseravläsningssystem för återgivning av video och en färgskärm för visning av video (så kallad bärbar DVD-spelare). Apparaten har följande totalmått: 19 (L) × 14,2 (B) × 3,7 (H) cm. Vikten är 800 gram.

Skärmen är av LCD-typ med ett diagonalt mått på 21,6 cm (8,5 tum). Apparaten kan vikas ihop och skärmen kan vridas.

Apparaten är försedd med inbyggda högtalare.

Den har följande gränssnitt:

Kortplatser för ytterligare minneskort.

En USB-port.

Sammansatt videosignal in/ut.

Uttag för hörlurar.


Den kan läsa optiska media (t.ex. CD och DVD) och halvledarmedia (t.ex. USB-flashminne) i olika ljud- och videoformat. Förordning nr 1172/2008, giltig fr.o.m. 2008-12-20. Ändrad genom förordning 459/2014, giltig från den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8528, 8528 59 och 8528 59 70. Eftersom apparaten är konstruerad för att utföra två arbetsuppgifter som faller inom anmärkning 3 till avdelning XVI (återgivning och visning av video), ska den klassificeras som om den endast bestod av den maskin som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften.

Med tanke på apparatens konstruktion och utformning, särskilt skärmstorleken som underlättar visning av videosekvenser under en längre period, är apparatens huvudsakliga arbetsuppgift att visa video. Apparaten klarar inte att återge signaler direkt från en maskin för automatisk databehandling eftersom USB-porten bara används för överföring av mediafiler. Klassificering enligt nr 8528 51 00 och 8528 59 31 är därför utesluten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 59 70 som andra monitorer.

8528 59 70

En multifunktionsapparat (s.k. multimedia centre) av den typ som används i motorfordon, bestående av två huvudkomponenter:

en apparat för mottagning av rundradio kombinerad med en cd-/dvd-spelare,

en löstagbar färgskärm med flytande kristaller (LCD) av pekskärmstyp med ett diagonalt mått på cirka 17,5 cm (7 tum) och ett bildformat på 16:9. 

 
Apparaten är utrustad med anslutningsdon för mottagning av videosignaler från externa källor som en backkamera.
 
Apparaten åtföljs av en fjärrkontroll. En extra skärm kan anslutas till apparaten. Förordning 698/2012, giltig fr.o.m. 20 augusti 2012. Ändrad genom förordning 459/2014, giltig från den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 59 och 8528 59 70. Apparaten är konstruerad för att utföra olika arbetsuppgifter (ljudåtergivning, videoåtergivning, rundradio, visning av video), men ingen av dessa bestämmer apparatens huvudsakliga karaktär i fråga om dess konstruktion och utformning.

Med tillämpning av den allmänna bestämmelsen 3 c ska apparaten därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 59 70 som andra monitorer.

8528 59 70

En multifunktionsapparat (s.k. multimedia centre) av den typ som används i motorfordon, med de ungefärliga måtten 17 × 5 × 16 cm. Den kombinerar i samma hölje en rundradiomottagare, en utrustning för återgivning av ljud och videosignaler och en färgskärm med flytande kristaller (LCD) med ett diagonalt mått på cirka 8 cm (3,5 tum). Apparaten är utrustad med anslutningsdon för mottagning av videosignaler från externa källor som en backkamera. Apparaten kan även återge ljud och bild från ett usb-minne.

Apparaten åtföljs av en fjärrkontroll. En extra skärm kan anslutas till apparaten. Förordning 698/2012, giltig fr.o.m. 20 augusti 2012. Ändrad genom förordning 459/2014, giltig från den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 59 och 8528 59 70.

Apparaten är konstruerad för att utföra olika arbetsuppgifter (ljudåtergivning, videoåtergivning, rundradio, visning av video), men ingen av dessa bestämmer apparatens huvudsakliga karaktär i fråga om dess konstruktion och utformning.

Apparaten klarar inte att återge signaler direkt från en maskin för automatisk databehandling eftersom USB-gränssnittet bara används för att återge ljud eller video från ett USB-minne. Klassificering enligt nr 8528 51 00 och 8528 59 31 är därför utesluten.

Med tillämpning av den allmänna bestämmelsen 3 c ska apparaten därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 59 70 som andra monitorer.

8528 59 70

En multifunktionsapparat (s.k. multimedia centre) av den typ som används i motorfordon.
 
Den kombinerar i samma hölje en rundradiomottagare, en utrustning för återgivning av ljud och videosignaler, en apparat för radionavigering och en färgskärm med flytande kristaller (LCD) med ett diagonalt mått på cirka 18 cm (7 tum) och ett bildformat på 16:9. Apparaten är utrustad med anslutningsdon för mottagning av videosignaler från externa källor som en backkamera eller en mottagare för marksänd digital-tv (DVB-T).

Apparaten kan även återge ljud och bild från ett minneskort. 

Apparaten åtföljs av två fjärrkontroller. En extra skärm kan anslutas till apparaten. Förordning 698/2012, giltig fr.o.m. 20 augusti 2012. Ändrad genom förordning 459/2014, giltig från den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 59 och 8528 59 70.

Apparaten är konstruerad för att utföra olika arbetsuppgifter (ljudåtergivning, videoåtergivning, radionavigering, rundradio, visning av video), men ingen av dessa bestämmer apparatens huvudsakliga karaktär i fråga om dess konstruktion och utformning.

Med tillämpning av den allmänna bestämmelsen 3 c ska apparaten därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 59 70 som andra monitorer.

8528 62

Färgprojektor med flytande kristaller (LCD) för skrivbordsplacering. Projektorn har en upplösning på 640x480 bildelement, kan visa 16 miljoner färger och är uteslutande avsedd att anslutas till en dator för projicering på en stor skärm av bilder som datorn genererar. Den har förstärkare och högtalare inbyggda, så att användaren kan ansluta en trådlös mikrofon, en bärbar CD-spelare eller ett externt stereosystem. HSC 23, Annex M/24 (Ändrat varukod från 2017-01-01).

Tillämpning av anmärkning 6 D) 5) till kapitel 84.

8528 62

Projektor, avsedd att användas i föreläsningssalar och stora konferensrum. Den är avsedd för användning med en maskin för automatisk databehandling (ADB) och kan anslutas till en ADB-maskin via två HDMI (ljud/videoingång), en USB-port, en VGA (videoingång) eller en D-Sub 9-polig kontakt. Ljuskällan är en laser och projektionsmetoden är 1DLP (Digital Light Processing). Projektorn stöder LAN och har inbyggda högtalare. Den innehåller inte kanalväljare eller TV-tuner.

Specifikationer:
- Upplösning: 1280 x 800
- Bildförhållande: 16:10
- Ljusstyrka: 5000 lm
(HSC 69, Annex P/19)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

1. Trådlöst LAN-hölje, 2. USB kontakt, 3. VGA kontakt, 4 HDMI kontakt, 5. Ethernet / HDbasT port, 6. LAN port, 7. Ljudingång, 8. Ljudutgång, 9. D-Sub 9-polig kontakt


8528 69
Upphört HSC 67, 1 oktober 2021.

Färgprojektor med flytande kristaller (LCD) för skrivbordsplacering. Projektorn har en upplösning på 640 x 480 bildelement, kan visa 16 miljoner färger och kan anslutas till dator, videospelare eller CD-spelare. Den har förstärkare och högtalare inbyggda, så att användaren kan ansluta en trådlös mikrofon, en bärbar CD-spelare eller ett externt stereosystem. HSC 23, Annex M/24. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

Tillämpning av allmän bestämmelse 3 c).

8528 69 Upphört HSC 67, 1 oktober 2021.

Projektor för den grafiska industrin för återgivning av bilder från signaler som mottagits från datorer eller videospelare, med en högupplösande bildskärm av katodstråletyp med diagonalmåttet 22,5 cm (9 tum) och avancerad optisk/elektrisk teknik (en upplösning på 2000x1600 bildelement för den högsta frekvensen i samband med datorgrafik). HSC 23, Annex M/24. (Se fig. nedan). (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

Tillämpning av allmän bestämmelse 3 c).

8528 69 10

En desktopprojektor, arbetande med hjälp av en flytkristallanordning med vilken data och bilder kan visas på en stor skärm eller en vägg från ett visst avstånd. Den kan kopplas till en automatisk databehandlingsmaskin och har en videoingång för återgivning av bilder från olika videokällor, t.ex. en videobandspelare eller en videokamera. Förordning 1849/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 69 och 8528 69 10. Apparaten kan anses som en separat enhet för en maskin för automatisk databehandling enligt nummer 8471 eller en videoprojektor enligt nummer 8528. Ingen av dessa funktioner ger apparaten dess huvudsakliga funktion.

Härav följer att den skall klassificeras under nummer 8528 vilket är nämnt sist i nummerföljd bland de som likvärdigt kan komma ifråga.

8528 69 10

Projektor arbetande med hjälp av en flat flytande kristallskärm (LCD) för projicering i färg av såväl data mottagna direkt från en maskin för automatisk databehandling (t.ex. text, grafik) som stillastående eller rörliga bilder från stillbilds- och andra videokameror, apparater för inspelning och återgivning av videosignaler, televisionsmottagare m.m. Apparaten har inbyggda högtalare. Förordning 2184/97. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 8528, 8528 69 och 8528 69 10.

8528 69 10 (8523 40 51, 8518 21 00, 8521 90 00)

En video-/ljudanläggning bestående i huvudsak av följande komponenter:

10 apparater för videouppspelning av typ digitalt optiskt lagringsmedium (DVD),

10 projektorer med matris och flytande kristallskärsteknik (LCD) av en typ som även kan visa digital information som framställts av en maskin för automatisk databehandling,

10 enstaka högtalare med egen kraftkälla, med hölje och

20 digitala optiska lagringsmedier (DVD- skivor) med lagrade ”moderna konstverk” i form av bilder åtföljda av ljud.

 
Med avsikt att göra ett ”modernt konstverk” har en konstnär modifierat utseendet på apparaten för videouppspelning, projektorerna och högtalarna utan att förändra deras funktion. Anläggningen presenteras i omonterat skick. Förordning 731/2010. Giltig fr. o. m. 2010-09-03.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8521 och 8521 90 00, 8528, 8528 69 och 8528 69 10, 8518 och 8518 21 00 och 8523, 8523 40 och 8523 40 51.
 
Klassificering enligt nr 9703 00 00 som skulptur är utesluten, eftersom inga enskilda delar av anläggningen eller anläggningen som helhet i monterat skick kan anses vara en skulptur. Konstnären har företagit smärre förändringar av komponenterna, utan att dessa förändringar påverkar komponenternas huvudsakliga funktion som varor enligt avdelning XVI. Det är det inspelade DVD-innehållet som tillsammans med anläggningens komponenter ger upphov till den ”moderna konsten”.

Video-/ljudanläggningen är varken en sammansatt vara, eftersom den snarare består av enskilda delar, eller en vara i sats för försäljning i detaljhandeln enligt den allmänna bestämmelsen 3 b. Således måste anläggningens komponenter klassificeras separat.

Apparaterna för videouppspelning ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8521 90 00,

projektorerna enligt KN-nummer 8528 69 10,

högtalarna enligt KN-nummer 8518 21 00 och

DVD-skivorna enligt KN-nummer 8523 40 51.


8528 71

System för mottagning av satellittelevision bestående av:

1)

en parabolantennreflektor;

2)

en kontrollanordning för lägesbestämning av antennreflektorn;

3)

ett matarhorn (vågledare);

4)

en polarisator (en anordning som riktar vågledarhornet beroende av om vågen är vertikal eller horisontell);

5)

en omformare för att sänka brusnivån (LNB);

6)

en mottagare;

7)

en infraröd fjärrkontroll. Dessa element presenteras tillsammans med ett komplett system för mottagning av satellitsändningar. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).


Tillämpning av anm. 4 till avdelning XVI. HSC 19, Annex K/15.

8528 71

Mottagare för satellittelevisionsändningar, vilken tar emot amplifierade (förstärkta) signaler vars frekvens har sänkts med hjälp av neddämpande (LNB) omformare och vilken väljer ut en enda signal (kanal) som visas öppet och sålunda fungerar som en kanalväljare eller mottagare. Den innehåller också en mottagarapparat för fjärrsignaler för att kunna växla kanal eller ändra riktningen på antennen eller polarisatorn. HSC 19, Annex K/15. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

8528 71

Terminal för mottagning av satellitsända videosignaler via kabel och för vidaresändning av dessa till tv-mottagare (eller videomonitor) eller till videoapparater. Den innehåller en kombinerad modulator-demodulator (modem) och gränssnitt, som gör det möjligt att:

 • skicka och ta emot fax och e-postmeddelanden eller ge tillgång till Internet genom det inbyggda modemet;
 • koppla en skrivare till RS232-porten och skriva ut mottagna faxmeddelanden;
 • ladda ned data till en maskin för automatisk databehandling eller koppla en cd-rom läsare till terminalen via en SCSI-port (Small Computer Systems Interface).

Terminalen föreligger tillsammans med en infraröd fjärrkontroll. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01). Tillämpning av anmärkning 4 till avdelning XVI.

8528 71

Modembaserad set-top-box (för bredband) med kommunikationsfunktion som ger användaren tillgång till Internet och möjlighet att sända och ta emot e-post genom en telefonledning. Boxen innehåller en mikroprocessor, ett minne (128 MB RAM- och 64 MB flashminne), två USB-portar, audio- och videoutgångar, telefonjack, ethernetjack samt inbyggd system- och tillämpningsprogramvara som är optimerad för television. Den tar emot digitala signaler och omvandlar dem så att de kan visas på en extern bildskärm (t.ex. en televisionsapparat eller en videomonitor). Den föreligger tillsammans med ett trådlöst tangentbord, en fjärrkontroll, en audio/video-kabel, en telefonsladd, en grenkontakt för telefonanslutning (T-splitter), ett registreringskort, en strömförsörjningsenhet samt manualer för installation och användning. HSC 37, Annex O/21

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

 

8528 71

Elektronisk apparat utrustad med en HDMI-port, två USB-portar, en ethernetport, en minneskortläsare, 1 GB RAM, 8 GB ROM-datalagring och ett operativsystem (mått: 100 x 100 x 17 mm), tillsammans med en infraröd fjärrkontroll.

Den är utformad för att anslutas till internet via trådbunden eller trådlös anslutning, och till en tv-apparat. Syftet med enheten är att bearbeta data, köra program, utbyta och hantera e-postmeddelanden, utbyta eller ladda ner filer samt ladda ner mjukvaruapplikationer som möjliggör streaming av ljud och video via ett IP-nätverk på den anslutna TV-apparaten. Den tar emot digitala signaler och omvandlar dem till en signal som är lämplig för visning på en tv-apparat. Enheten innehåller ingen tuner. (HSC 72, Annex O/11).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 6 e till kapitel 84) och 6.

Bild: Apparat klassificerad enligt 8571 28


8528 71 11

Tunerkort som införs i maskiner för automatisk databehandling för att medge mottagning av TV-sändningar.

Detta elektroniska kort består av ett tryckt kretskort med flera integrerade kretsar och andra elektronikkomponenter. Med hjälp av lämplig mjukvara och en antenn gör tunerkortet det möjligt för maskiner för automatisk databehandling att automatiskt utföra sökning av kanaler, motta program och spela in bilder från dessa. Förordning 2564/95, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen av anmärkning 5 E till kapitel 84 och av texten till KN-nr 8528, 8528 71 och 8528 71 11.

8528 71 15

En apparat
i ett enda hölje med de ungefärliga måtten 31 × 20 × 5 cm bestående av följande komponenter:

En mikroprocessor.

En dubbel digital mottagare för DVB-S/DVB-T.

Ett flashminne.

En smartkortläsare för villkorad tillgång till en tjänsteleverantör.


Apparaten är försedd med följande gränssnitt:

En RF-ingång för satellitsändning.

En RF-ingång för markbunden sändning.

En RF-utgång för markbunden sändning.

En Ethernet (RJ-45).

Två USB.

En HDMI.

Två SCART.

Två RCA-utgångar för ljud.

En S/PDIF (optisk digital ljudutgång).

En plats (”slot”) för en hårddisk.


En utbytbar hårddisk kan anslutas efter uppvisandet. Hårddiskarna kan bevaras för åtkomst av de lagrade filerna i ett senare skede för visning endast på denna apparat.
 
Vid uppvisandet kan apparaten ta emot och avkoda digitala televisionssignaler (både frikanaler och program från tjänsteleverantören). Den går också att ansluta till internet via Ethernet-gränssnittet. Apparaten kan ta emot och avkoda ljud-/videofiler från en maskin för automatisk databehandling via en s.k. ”home gateway”.

Apparaten kan spela upp audio-/videofiler från externa media (t.ex. en hårddisk eller ett USB-minne) via ett USB-gränssnitt. Apparaten kan spela in och återge digitala televisionssignaler som mottagits. Förordning 144/2012, giltig från den 12 mars 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt på grundval av texten till KN-numren 8528, 8528 71 och 8528 71 15. Apparaten är en maskinkombination som kan utföra de arbetsuppgifter som avses i både nummer 8521 och nummer 8528.

Med tanke på dess egenskaper anses ingen av funktionerna vara apparatens huvudsakliga arbetsuppgift i enlighet med anmärkning 3 till avdelning XVI. Apparaten ska därför klassificeras enligt det nummer som står sist, nämligen nummer 8528. Trots förekomsten av utbytbara hårddiskar, förmågan att återge innehåll från externa media samt förmågan att spela in de frikanaler som mottagits, behåller apparaten den huvudsakliga egenskapen av en så kallad ”set-top box med kommunikationsfunktion”.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 71 15 som en set-top box med kommunikationsfunktion.

8528 71 15

En apparat
i ett enda hölje med de ungefärliga måtten 27 × 15 × 6 cm, bestående av följande komponenter:

en mikroprocessor,

två digitala kabel-tv-mottagare,

ett kabelmodem,

ett flashminne, och

en smartkortsläsare för villkorad tillgång till en tjänsteleverantör.


Apparaten är försedd med följande gränssnitt:

en RF-ingång och en RF-utgång,

två Ethernet (RJ-45),

två USB,

en HDMI,

en SCART,

sex RCA-utgångar för ljud och video,

en S/PDIF (optisk digital ljudutgång), och

en plats (”slot”) för en hårddisk.


Apparatens hölje kan öppnas och en hårddisk kan sättas in efter uppvisandet.

Vid uppvisandet kan apparaten ta emot och avkoda digitala tv-signaler. Den kan också ansluta till internet via modemet. Apparaten kan ta emot och avkoda audio/video-filer från utrustning i ett lokalt nätverk via en router. Apparaten kan återge audio/video-filer från externa media (t.ex. en hårddisk eller ett USB-minne) via ett USB-gränssnitt.

Apparaten kan spela in och återge digitala tv- signaler som mottagits från tjänsteleverantören. Förordning 145/2012, giltig från den 12 mars 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8528, 8528 71 och 8528 71 15. Apparaten är en sammansatt maskin som kan utföra funktioner enligt både nr 8521 och nr 8528.

Med tanke på dess egenskaper, och framför allt att den bara kan spela in innehåll som mottagits från tjänsteleverantören, är apparaten huvudsakligen avsedd att användas för att ta emot tv-signaler. Därför är klassificering enligt nr 8521 utesluten.

Eftersom apparaten inte är utformad för att innehålla en videoskärm och dess viktigaste komponenter är televisionsmottagare, en mikroprocessor och ett modem för uppkoppling till internet, med en funktion för interaktivt informationsutbyte, behåller apparaten den huvudsakliga egenskapen av en så kallad ”set-top box med kommunikationsfunktion”.

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 71 15 som en set-top box med kommunikationsfunktion.

8528 71 19

Satellitmottagare som tar emot kodade och digitaliserade MPEG satellitsända televisionssignaler (bild och ljud), omvandlar dem till analoga signaler och vidaresänder dem i användbar form till ansluten televisionsmottagare, videomonitor eller datamonitor.

Apparaten består av:

en 950-2 050 Mhz tuner,

en enhet för att dekomprimera och avkoda MPEG signalerna till analoga videosignaler och vidaresända de omvandlade signalerna,

en frontpanel med tangentbord och LCD-display. Förordningg 701/99. Giltig fr.o.m 1999-04-21. Ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8528, 8528 71 och 8528 71 19. Mottagningen av televisionssignaler bedöms vara produktens huvudsakliga funktion.

8528 71 19

Integrerad mottagare/dekoder (addressable converter) med förmåga att motta och avkoda kodade signaler från ett kabel-TV-nät och omvandla dem till högfrekvenssignaler (RF).

Den innehåller en tuner, filter, modulatorer, audio/videoprocessor med minne, FM-mottagare, s.k. return path transmitter och en smart card läsare. Den har även ett tangentbord och fjärrkontroll för att kunna välja kanaler. Den har även kontroll och kommunikationsfunktioner för t.ex. nedladdning av fakturauppgifter, köperbjudanden, räknefunktioner m.m. Apparaten kan bara avkoda signaler avsedda för en specifik abonnent.

Förordning 701/99. Giltig fr.o.m 1999-04-21. Ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8528, 8528 71 och 8528 71 19. Mottagningen av televisionssignaler bedöms vara produktens huvudsakliga funktion.

8528 71 19

Kretskort för inmontering i en videobandspelare som bl.a. inkluderar en tunerdel och en mellanfrekvensdel som tillsammans isolerar och modulerar en videosignal som därefter måste konverteras innan den är direkt användbar i videohuvudet. Förordning 883/94, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt ordalydelsen i KN-nr 8528, 8528 71 och 8528 71 19. Apparaten uppvisar de väsentliga egenskaperna hos en videotuner.

8528 71 19

Satellitmottagare som omvandlar högfrekventa televisionssignaler som mottagits via parabolantenn och överför dem i användbar form till en ansluten färgtelevisionsmottagare. Satellitmottagaren kan ha en inbyggd kanalväljare (som aktiveras via knappsats eller fjärrkontroll). Förordning 884/94, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt ordalydelsen i KN-nr 8528, 8528 71 och 8528 71 19. Klassificering enligt KN-nr 8525 är inte möjlig eftersom överföringen av omvandlade signaler inte betraktas som sändning enligt KN-nr 8525.

8528 71 91

En elektronisk apparat med de ungefärliga måtten 10 × 4 × 1 cm, bestående av bland annat följande komponenter:

En processor.

Ett systemminne på 1 GB.

Ett internminne på 4 GB.

En inbyggd modul för trådlös anslutning till internet.


Den är försedd med följande gränssnitt:

HDMI.

USB.

Mikro-USB.

Mikro-SDHC.


Apparaten har ingen inbyggd videotuner. När apparaten är kopplad till en tv-apparat eller en bildskärm möjliggör den att användaren får tillgång till internet, t.ex. för att utväxla e-postmeddelanden, titta på videoklipp, spela spel eller ladda ned programvara. Den kan dessutom återge multimediafiler för t.ex. video, foto och musik från minneskort eller USB-minnen. Förordning 1216/2014, giltig från den 4 dec 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 3 till kapitel 85 och texten till KN-nummer 8528, 8528 71 och 8528 71 91.

Apparaten är, i den mening som avses i anmärkning 3 till avdelning XVI, konstruerad för att utföra två eller flera alternativa arbetsuppgifter (automatisk databehandling enligt KN-nummer 8471, telekommunikation enligt KN-nummer 8517, inspelning eller återgivning av videosignaler enligt KN-nummer 8521 och mottagning av television enligt KN-nummer 8528). Det inte är möjligt att avgöra vilken som är apparatens huvudsakliga arbetsuppgift, eftersom varje uppgift är lika viktig för användningen av apparaten.

Följaktligen ska apparaten klassificeras enligt det KN-nummer som kommer sist numeriskt bland de nummer som skäligen kan komma i fråga. Klassificering enligt KN-nummer 8471, 8517 eller 8521 är därför utesluten.

Eftersom apparaten inte innehåller en videotuner och eftersom den möjliggör interaktivt informationsutbyte ska den klassificeras enligt KN-nummer 8528 71 91 som apparater med en mikroprocessorbaserad anordning med inbyggt modem för uppkoppling till internet, med ett system för interaktivt informationsutbyte, med möjlighet till televisionsmottagning (så kallade ”set-top boxes med kommunikationsfunktion”, inbegripet sådana som innehåller en anordning med inspelnings- eller återgivningsfunktion, förutsatt att de behåller den väsentliga egenskapen av set-top box med kommunikationsfunktion).

8528 71 99

En sats för försäljning
i detaljhandeln som består av

apparat A: en sändare för trådlös överföring av audio/videosignaler (television) med en inbyggd mottagare av trådlösa radiostyrningssignaler innehållande en infraröd sändare och två separata antenner, och

apparat B: en mottagare av trådlösa audio/videosignaler (television) med en inbyggd sändare av trådlösa radiostyrningssignaler innehållande en infraröd mottagare och två separata antenner.


Satsen är utformad för sändning av en audio/videosignal från en extern källa, såsom en satellitmottagare eller en dvd-spelare ansluten till apparat A, till andra audio/video-apparater, såsom en monitor eller televisionsapparat ansluten till apparat B, inom ett avstånd på 400 meter. Audio/video-signalerna som sänds från apparat A till apparat B har en frekvens på 2,4 GHz i form av televisionssignaler. Signalerna som sänds från apparat B till apparat A har en frekvens på 433 MHz och aktiveras med en infraröd fjärrkontroll. Signalerna fungerar oberoende av överföringen av audio/video-signalerna.
 
Fjärrkontrollen används för att styra den externa källa som är ansluten till audio/videosändaren (apparat A). Förordning 1203/2011, giltig från den 13 dec 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 i avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8528, 8528 71 och 8528 71 99. Apparat A:s huvudsakliga uppgift är att sända audio/video-signaler (television) enligt beskrivningen i nr 8525 (se anmärkning 3 i avdelning XVI). Apparat B:s huvudsakliga uppgift är att ta emot televisionssignaler enligt beskrivningen i nr 8528. Sändningen av signaler från fjärrstyrningsanordningen har en underordnad roll (se anmärkning 3 i avdelning XVI).

Med tanke på de uppgifter som apparat A och apparat B utför är satsen avsedd att användas för sändning och mottagning av television. Produkten är en sats i den mening som avses i allmän bestämmelse 3 b, och består av en apparat för sändning enligt nr 8525 och en televisionsmottagare enligt nr 8528. Klassificering enligt den allmänna bestämmelsen 3 b är dock utesluten eftersom ingen av komponenterna ger satsen dess huvudsakliga karaktär.
 
Eftersom satsen inte kan klassificeras med ledning av den allmänna bestämmelsen 3 a eller 3 b ska den klassificeras med ledning av den allmänna bestämmelsen 3 c enligt KN-nummer 8528 71 99 som andra televisionsmottagare inte utformade för att innehålla en videoskärm.

Bild: En sats för försäljning i detaljhandeln klassificerad enligt 8528 71 99. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


8528 72 20


En batteridriven apparat av laptoptyp för återgivning av videosignaler med laseravläsningssystem och färgskärm med TV-funktion (så kallad bärbar DVD-spelare).
Apparaten har följande mått: 19,5 cm (djup) × 14,9 cm (bredd) och 3,1 cm (höjd). Vikten är 800 gram.

Skärmen är av LCD-typ med ett diagonalt mått på 17,8 cm (7 tum) och är vikbar. Apparaten är försedd med följande funktioner:

inbyggda högtalare och

digital (DVB-T) och analog-TV-videotuner.

kompositvideo in/ut, och

urtag för hörlurar


Den har följande gränssnitt:

plats för minneskort

USB-port

kompositvideo in/ut, och

urtag för hörlurar


Den kan läsa optiska media (t.ex. cd och DVD) och halvledarmedia (t.ex. USB-flashminne) i olika ljud- och videoformat.

Den kan också användas för digital radiomottagning och för videospel. Förordning 1172/2008, giltig fr.o.m. 2008-12-20.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b) och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 72 och 8528 72 20.

Eftersom den är försedd med TV-tuner är apparatens huvudsakliga funktion televisionsmottagare, med skärm, som innehåller radiomottagare och en apparat för videouppspelning.

Även om apparaten kan användas för att spela videospel är det en sekundär funktion och ska därför inte ses som en grundläggande egenskap hos apparaten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 72 20 som TV-mottagare med inbyggd radiomottagare och apparat för videouppspelning.

8528 72 40

En produkt (”videoövervakningssystem för spädbarn”)
förpackad i en sats för försäljning i detaljhandeln bestående av

en trådlös tv-kamera med inbyggd mikrofon, en sändare för videosignaler och en antenn; kameran är utrustad med en audio/ video-utgång,

en trådlös färgmonitor av LCD-typ (flytande kristaller), med ett diagonalmått på bildskärmen på cirka 14 cm (5,6 tum) och ett format på 4:3, med en inbyggd högtalare, en mottagare för videosignaler och en antenn; monitorn är utrustad med en audio/ video-ingång,

två adaptrar, och

en audio/video-kabel.


Signalerna överförs från kameran till monitorn med en frekvens på 2,4 GHz och inom en räckvidd på 150 meter.

Utrustningen används för att övervaka spädbarn på avstånd. Giltig från den 1 mars 2011. Förordning 113/2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 72 och 8528 72 40. Produkten är en sats i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b, bestående av en kamera enligt nummer 8525 och en televisionsmottagare enligt nummer 8528, där det inte kan fastställas vilken beståndsdel som ger satsen dess huvudsakliga karaktär.

Med tillämpning av den allmänna bestämmelsen 3 c, ska produkten därför klassificeras som en televisionsmottagare enligt KN-nummer 8528 72 40.

8528 72 40

En inkomplett färg-tv-apparat av LCD-typ (flytande kristaller), utan en s.k. ”tuner”, med ett diagonalmått på skärmen av cirka 81 cm (32 tum) och med dimensionerna (utan stativ) cirka 75 × 44 × 5 cm med:

en ursprunglig upplösning på 1 920 × 1 080 pixlar,

ett bildförhållande på 16:9.

ett bildpunktsavstånd på 0,369 mm,

två högtalare på 10 W,

strömbrytare och kontrollknappar, inklusive knappar för kanalval,

en plats till vilken kan anslutas en s.k. ”tuner” i form av en modul som omfattar radiofrekvenskretsar (RF-block), mellanfrekvenskretsar (IF- block) och demoduleringskretsar (DEM-block). Efter anslutning av tunermodulen kan apparaten ta emot digitala tv-signaler.


Den är försedd med följande videogränssnitt:

två HDMI,

en komposit IN,

en komponent IN,


Apparaten är också försedd med en MPEG-dekoder för dekompression av digitala TV-signaler och med elektronik för att kontrollera kanalval (tuning) och kanallagring. Den har ett fast stativ utan lutnings- och vinklingsmekanism och uppvisas med en fjärrkontroll. Förordning 1156/2013, giltig från den 6 december 2013. 

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 72 och 8528 72 40.

Med hänsyn till artikelns egenskaper, nämligen platsen för anslutning av en så kallad ”tuner”, närvaron av en MPEG-dekoder och elektronik för att kontrollera kanalval (tuning) och kanallagring har apparaten i allt den huvudsakliga karaktären av en komplett televisionsmottagare. Följaktligen är klassificering enligt undernummer 8528 51 eller 8528 59 som monitor utesluten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 72 40 som en televisionsmottagare med en LCD-bildskärm (med flytande kristaller).
 

8528 72 40

Varusats för försäljning i detaljhandeln (s.k. trådlös backkamera) för montering i motorfordon, bestående av följande komponenter:

En tv-kamera för dag- och nattdrift med en CMOS-sensor och en 2,4 mm lins.

En trådlös videosignalsändare med antenn.

En trådlös mottagare på 2,4 GHz för videosignaler med en färgskärm med flytande kristaller (LCD) med ett diagonalmått på bildskärmen av 17,8 cm (7 tum) och en upplösning på 480 × 240 pixlar. Den är utrustad med kontrollknappar och ett AV gränssnitt för inkoppling av externa audio eller videoapparater.


Televisionskameran fångar inte upp ljud.

Produkten är avsedd att användas t.ex. i bilar, bussar eller släpfordon, och gör det möjligt för föraren att se vad som befinner sig bakom fordonet. Förordning 336/2014, giltig från den 24 april 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 72 och 8528 72 40.

Delarna anses vara varor som uppvisas i satser för försäljning i detaljhandeln enligt regel 3 b eftersom de olika delarna uppvisas tillsammans för att fylla ett särskilt behov eller utföra en viss uppgift.

Varusatsen består av en apparat för sändning av television (undernummer 8525 50), en tv- kamera (undernummer 8525 80) och en tv-mottagare (undernummer 8528 72). Ingen av komponenterna ger satsen dess huvudsakliga karaktär, eftersom de är lika viktiga för satsens funktion.

Varusatsen ska därför klassificeras enligt KN nummer 8528 72 40 som annan färgtelevisionsmottagare med en LCD-bildskärm (med flytande kristaller).

8529 10

Parabolantennreflektor för mottagning av satellittelevision. HSC 19, Annex K/15.

8529 10

Kontrollanordning för lägesbestämning av en reflektor avsedd att användas med en parabolantenn för mottagning av satellittelevision. HSC 19, Annex K/15.

8529 10

Polarisator utgörande en anordning som är avsedd att sättas in i en brusnivåsänkande (LNB) omformare för att möjliggöra att ett vågledarhorn (vågledare) som är anslutet till omformaren i fråga skall kunna rotera i överensstämmelse med om vågen är vertikal eller horisontell. HSC 19, Annex K/15.

8529 10

Matarhorn (vågledare), tillverkat av aluminium, som har ett rörformigt utrymme för att leda de elektromagnetiska vågor som överförts med satelliten till den brusnivåsänkande omvandlaren. Det är också försett med tre gängade huvuden för de stöd som skall sättas fast på parabolreflektorn. HSC 20, Annex IJ 18.

8529 10

Parabolantenn för mottagning av satellittelevisionsändningar, omfattande en reflektor, en kontrollanordning för lägesbestämning av reflektorn, ett vågledarhorn (vågledare) och en brusnivåsänkande (LNB) omformare innefattande en polarisator. HSC 19, Annex K/15.
 

8529 90 65

En enhet med tryckt kretskort för inbyggnad i en televisionsmottagare med inbyggd LCD-skärm och en apparat för återgivning av videosignaler.

Enheten innehåller följande gränssnitt för anslutning till externa apparater:

VGA-ingång.

HDMI-ingångar (HDCP stöds),

RGB-videoingångar (Scart-kontakter),

videokomponentingång,

CVBS-videoingång och -utgång,

ljudingång och -utgång,

högtalarutgång,

USB-port.


Enheten innehåller också flera interna gränssnitt, till exempel LVDS-gränssnitt (Low Voltage Differential Signaling) för anslutning av en LCD-skärm och ett gränssnitt för det interna nätaggregatet.

Enheten innehåller inte en s.k. ”tuner” som omfattar radiofrekvenskretsar (RF-block), mellanfrekvenskretsar (IF-block) och demoduleringskretsar (DEM-block), för mottagning av digitala televisionssignaler.

LCD-skärmen ingår inte när varan presenteras.

Enheten har flera funktioner, t.ex. analog-till-digital-omvandling, videoavkodning (t.ex. MPEG 4), skalning, ljudavkodning, ljudförstärkning, HDMI-mottagare och LVDS-signalsändare för en LCD-skärm.

Utöver normala video- eller tv-signaler kan omskalaren också behandla flera inkommande upplösningar av automatisk databehandlingsmaskintyp (upp till 1 920 × 1 080 pixlar) till LCD-skärmens ursprungliga upplösning.

Enheten kan återge bilder och ljud från ett USB-minne. Förordning 1036/2014, giltig från den 21 oktober 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8529, 8529 90 och 8529 90 65.

Enheten innehåller inte endast elektroniska komponenter som utför en videoåtergivningsfunktion, utan också komponenter som utför andra funktioner, t.ex. LVDS-signalsändare för en LCD-skärm och omskalaren, som tack vare sin förmåga att behandla flera upplösningar av automatisk databehandlingsmaskintyp, är specifikt konstruerad för televisionsmottagare med inbyggd LCD-skärm. Klassificering enligt nr 8521 som apparater för återgivning av videosignaler är utesluten, eftersom enheten innehåller flera komponenter (funktioner) än som omfattas av nummer 8521.

Klassificering enligt nr 8528 72 40 som televisionsmottagare med bildskärm är utesluten, eftersom LCD-skärmen saknas.

Enheten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8529 90 65 som sammansatta elektroniska komponenter till apparater enligt nr 8528.
 

8529 90 72, se även 8521 10 30.

8529 90 81 (Classification statement)

Incomplete plasma monitors

The Committee concluded that: A 42” plasma panel with a screen aspect ratio of 16:9 and a 1024 x 768 pixel configuration.

The product is composed of an aluminium frame containing a layer of plasma cells between two glass substrates as well as address and display electrodes. The product is equipped with ribbon cables but does not incorporate any other electronic components, such as a power supply or video signal processing board, or interfaces for connection to other apparatus.

The product is to be used as a component in the manufacture of video monitors. It is to be classified under CN code 8529 90 81. CCC 340

Figure: Incomplete plasma monitor classified in 8529 90 81

8529 90 92

En produkt kallad ”LCD-modul” i form av en aktiv matris-LCD med s.k. backlightenhet, förkopplingsdon och tryckta kretsar med endast kontrollelektronik för pixeladressering. Modulen baseras på TFT-teknik (tunnfilmstransistor). Den har ett totalmått på 75,9 (bredd) × 44,9 (höjd) × 4,9 (djup) cm, ett diagonalt skärmmått på 81,6 cm (32″) och en upplösning på 1 366 × 768 bildpunkter. Modulen innehåller inga andra elektroniska komponenter (t.ex. strömförsörjningsenhet, videokonverter, scaler, kanalväljare, etc.), eller gränssnitt för anslutning till andra apparater. Förordning 957/2006, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8529, 8529 90 och 8529 90 92.

Modulen kan inte klassificeras enligt nummer 9013 eftersom den omfattar en s.k. backlightenhet, förkopplingsdon och tryckta kretsar med endast kontrollelektronik för pixeladressering (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8531 punkt 1).

Modulen kan inte klassificeras enligt nummer 8473 som en del av en bildskärm till en maskin för automatisk databehandling eftersom den inte är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen tillsammans med en maskin för automatisk databehandling enligt nummer 8471.

Modulen kan inte klassificeras enligt nummer 8531, eftersom den på grund av sina egenskaper inte anses som en elektrisk visuell signalapparat enligt nummer 8531 eller som en del av en sådan apparat (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8531).

På grund av sina egenskaper (t.ex. mått och bildupplösning) klassificeras modulen enligt nummer 8529 eftersom den är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nummer 8528.

8529 90 92

En 42-tums plasmaskärm med ett bildförhållande på 16:9 och ett utförande med 852 x 480 bildpunkter.

Produkten utgörs av en aluminiumram, innehållande ett lager plasmaceller mellan två glassubstrat, tillsammans med adresserings- och visningselektroder. Varan är utrustad med bandkablar men innehåller inga andra elektroniska komponenter (till exempel en strömförsörjning eller drivkretsar) eller kontakter för anslutning till andra apparater.

Varan är avsedd att ingå som en komponent vid tillverkningen av videomonitorer. (Se fig. nedan.) Förordning nr 2147/04, giltig fr.o.m. 2005-01-06. Ändrad genom förordning 1179/2009.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2(b) till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8529, 8529 90 och 8529 90 92. Varan kan inte klassificeras som en inte färdigarbetad vara enligt de allmänna bestämmelserna 2(a) för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, då varan endast är utrustad med bandkabel.

Varan kan inte klassificeras enligt nr 8473 som del till skärmenhet till en automatisk databehandlingsmaskin, eller under nr 8531 som del till signaltablå, då den inte är användbar endast eller huvudsakligen tillsammans med en automatisk databehandlingsmaskin enligt nr 8471 eller med en signaltablå enligt nr 8531.

Med hänsyn till varans storlek och kännetecken klassificeras den enligt nr 8529, som del till videomonitor enligt nr 8528.

8529 90 92

En elektronisk anordning (s.k. CCD-bildsensor) i ett keramiskt hölje med 60 stift med följande beståndsdelar:

3 laddningskopplade (CCD, Charge-Coupled Device) enheter (chip) linjärt arrangerade tillsammans med en röntgenkänslig aktiv yta med de ungefärliga måtten 220 × 6 mm. Varje CCD-chip har 1 536 × 128 pixlar med en pixelstorlek på 48 × 48 μm.

3 fiberoptiska plattor med scintillatorer monterade på varje CCD-enhet (chip). Anordningen har en utgång med integrerade kretsar.


Anordningen monteras i röntgenkameror för att generera bilder. De fiberoptiska plattorna med scintillatorer omvandlar röntgenstrålarna till synligt ljus som projiceras på CCD-sensorn. CCD-sensorn omvandlar ljuset till en elektrisk signal som bearbetas till en analog eller digital bild.

Anordningen är avsedd för röntgenavbildning. Förordning 1109/2012, giltig från den 19 dec 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt av texten till KN-nummer 8529, 8529 90 och 8529 90 92. Eftersom anordningen består av flera komponenter såsom ljuskänsliga celler, integrerade kretsar och fiberoptiska plattor med scintillatorer är klassificering enligt nr 8541 som ljuskänslig halvledarkomponent utesluten. Eftersom anordningen används antingen uteslutande eller huvudsakligen med en digital röntgenkamera, ska den därför klassificeras enligt KN-nummer 8529 90 92 som en del till televisionskameror enligt nr 8525 80 19.

8529 90 92

En modul med färg-LCD-skärm med ett diagonalt skärmmått på cirka 16,5 cm (6,5 tum) med monteringsanordningar på sidan och ett kylelement i aluminium på baksidan, med de ungefärliga måtten 16 × 10 × 2 cm.

Modulen består av LVDS-mottagare (low-voltage differential signalling), en bakgrundsbelysning med lysdiod (LED) samt integrerad ljusstyrkereglering, en LED-styrkrets, tryckta kretsar med styrelektronik uteslutande för pixeladressering med en mikrokontrollenhet, och ett LVDS-gränssnitt med tio stift.

Skärmen har följande egenskaper:

En upplösning på 400 × 240 pixlar.

En bildkvot på 16:9.

Ett bildpunktavstånd på 0,1195 (*3) × 0,3305 mm.


Modulen innehåller ingen anordning för videosignalbearbetning, till exempel en videoomvandlare, en ”scaler” eller en mottagare.

Modulen är avsedd att byggas in i en instrumentbräda i ett motorfordon för att visa videosignaler. Förordning 274/2013, giltig från den 12 april 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI, anmärkning 2 f till avdelning XVII samt texten till KN-nummer 8529, 8529 90 och 8529 90 92.

Klassificering enligt nr 8528 som en ofullständig monitor är utesluten, eftersom modulen inte har någon komponent för videosignalbearbetning.

Modulen kan inte klassificeras enligt nr 8531, eftersom den på grund av sina egenskaper inte anses som en elektrisk visuell signalapparat enligt nr 8531 eller som en del av en sådan apparat (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8531).

Modulen består av en bakgrundsbelysningsenhet, LED-styrkrets och tryckta kretsar med styrelektronik uteslutande för pixeladressering. Klassificering enligt nr 9013 är därför utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9013 punkt 1).

Eftersom modulen är konstruerad för att visa videosignaler är den en del som kan klassificeras enligt nr 8529 (se även de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 8529 90 92). Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8529 90 92 som en del som är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen till appa­rater enligt nr 8528.

8529 90 92

En artikel (s.k. ”LED-modul”) i ett aluminiumhölje med de ungefärliga måtten 40 × 40× 7 cm, med följande delar:

Lysdioder (LED) som är monterade på ett tryckt kretskort med en pixeltäthet på 72 × 72 och en ljusstyrka på 2 000 cd/m2.

Anslutningar för energiförsörjning (in och ut).

Anslutningar för datainmatning (in och ut).

Fästen och hål för hopmontering av fleramoduler.


Varan levereras för användning i en modulär LED-videovägg. Den omfattar inte en videoprocessor.

LED-modulen kan inte visa videobilder direkt från en videokälla, oavsett om den är kopplad till andra moduler eller inte. Den kan endast visa signaler från en särskild videoprocessor (en s.k. ”digitaliserare”) som bearbetar signalerna och delar upp dem över alla modulerna i videoväggen.

När modulen är kopplad till videoprocessorn kan den visa bilder i ett stort antal färger (281 biljoner).

Se bilder. Förordning 875/2014, giltig från den 2 september 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8529, 8529 90 och 8529 90 92.

Med hänsyn till artikelns egenskaper, såsom förekomsten av monteringsfästen och anslutningar samt kapaciteten att återge bilder i ett stort antal färger, är LED-modulen avsedd att kopplas till andra moduler och en särskild extern videoprocessor i en LED-videovägg med undernummer 8528 59.

Videoprocessorn bearbetar och överför videosignalen till LED-videoväggen. Videoprocessorn fördelar hela videosignalen över alla moduler. Om en modul saknas eller har gått sönder visas inte videosignalen fullständigt av videoväggen. Varje enskild modul anses därför utgöra en väsentlig komponent i videoväggen som helhet.

Klassificering i enlighet med anmärkning 2 a till avdelning XVI är utesluten, eftersom LED-modulen, oavsett om den är kopplad till andra moduler eller inte, endast fungerar i kombination med videoprocessorn. Därför är klassificering enligt nummer 8528 som monitor eller enligt nummer 8531 som visuell elektrisk signalapparat utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8529 90 92 som andra delar till apparater enligt nr 8528.

Bilderna visas endast i informationssyfte.


8529 90 92

En rektangulär frontpanel för en bilradio, även kallad ”kontrollpanel”, med flera tryckknappar för aktivering av olika radiofunktioner. Den är gjord av plast. Knapparna/strömbrytarna har inskriptioner graverade genom laserprojicering.

Artikeln presenteras utan några elektriska eller elektroniska komponenter. Giltig från den 27 maj, enligt förordning 2020/622

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8529, 8529 90 och 8529 90 92.

Artikeln har en direkt inverkan på hur bilradion används. Den är en viktig del för bilradions funktion som gör det möjligt att aktivera kontaktpunkterna och därmed få tillgång till olika radiofunktioner. Dess konstruktion och funktion utesluter all annan användning än som en komponent i en bilradio. (Se domstolens dom av den 15 februari 2007, RUMA GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). Den anses följaktligen vara en del radion. Artikeln ska därför klassificeras enligt nr 8529 som andra delar till apparater enligt nr 8527.

Klassificering enligt KN-nummer 8529 90 49 är utesluten eftersom artikeln inte är ett ”skåp” eller en ”låda” i den mening som avses i nr 8529, utan endast utgör frontpanelen till en bilradio (se även Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen till undernummer 8529 90 41 och 8529 90 49, tredje stycket).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8529 90 92 som andra delar till apparater
enligt nr 8527. 


Bild: Klassificering enligt 8529 90 92
Bild: Klassificering enligt 8529 90 92


8529 90 92 44

Flytande kristallskärm (så kallad LCD-modul)
med ett diagonalmått på 66 cm (26 tum) bestående av en aktiv matris med flytande kristaller i ett skikt mellan två glasskivor, försedd med kopplingsanordningar. Mellan den första glasskivan och skiktet med flytande kristaller ligger en matris av tunnfilmstransistorer (TFT) som förser pixlarna med rätt spänning. Mellan skiktet med flytande kristaller och den andra glasskivan ligger ett RGB-filter som bestämmer färgerna i den bild som visas.
 
Flera kopplingsanordningar i form av band är fästa vid skärmen. Varje kopplingsanordning består av mycket små integrerade kretsar (så kallade ”source drivers IC”) på flexibla kretskort. Tryckta kretskort är kopplade till ”source drivers IC”. ”Source drivers IC” gör det möjligt för drivspänning och kontrollsignaler att passera, samt omvandlar och överför data från kretskorten till de enskilda pixlarna i den aktiva matrisen med flytande kristaller.
 
Modulen används vid tillverkning av bildskärmar eller televisionsmottagare enligt KN-nummer 8528. Förordning 1201/2011, giltig från den 13 dec. 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8529, 8529 90 och 8529 90 92 samt Taric- nummer 8529 90 92 44.

Eftersom LCD-modulen är utrustad med ”source drivers IC” som är mer än bara elektriska kopplingsanordningar (dvs. för strömförsörjning), är klassificering enligt KN-nummer 9013 som anordningar med flytande kristaller med aktiv matris utesluten (se även förklarande anmärkning till HS, nr 9013 (1)). Eftersom modulen består av en matris av tunnfilmstransistorer (TFT) mellan två glasskivor och är försedd med styrelektronik för pixeladressering som används vid tillverkning av bildskärmar eller televisionsmottagare enligt KN-nummer 8528, anses den vara en del som uteslutande eller huvudsakligen används med apparater i nr 8528 enligt KN-nummer 8529 90 92.

Produkten ska därför klassificeras enligt Taric-nummer 8529 90 92 44 som en LCD-modul, endast bestående av en eller flera TFT-celler av glas eller plast, inte kombinerade med pekskärmsmöjligheter, även med s.k. backlightenhet, även med förkopplingsdon och en eller flera tryckta kretsar med styrelektronik endast för pixeladressering.

8529 90 92 44

Flytande kristallskärm (så kallad LCD-modul)
med ett diagonalmått på 66 cm (26 tum) bestående av en aktiv matris med flytande kristaller i ett skikt mellan två glasskivor, försedd med kopplingsanordningar. Mellan den första glasskivan och skiktet med flytande kristaller ligger en matris av tunnfilmstransistorer (TFT) som förser pixlarna med rätt spänning.

Mellan skiktet med flytande kristaller och den andra glasskivan ligger ett RGB-filter som bestämmer färgerna i den bild som visas. Flera kopplingsanordningar i form av band är fästa vid skärmen. Varje kopplingsanordning består av mycket små integrerade kretsar (så kallade ”source drivers IC”) på flexibla kretskort. ”Source drivers IC” gör det möjligt för drivspänning och styrsignaler att passera, samt omvandlar och överför data från kretskorten (anslutna efter import) till de enskilda pixlarna i den aktiva matrisen med flytande kristaller.

Modulen används vid tillverkning av bildskärmar eller televisionsmottagare enligt KN-nummer 8528. Förordning 1202/2011, giltig från den 13 dec. 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8529, 8529 90 och 8529 90 92 samt Taric-nummer 8529 90 92 44. Eftersom LCD-modulen är utrustad med ”source drivers IC” som är mer än bara elektriska kopplingsanordningar (dvs. för strömförsörjning), är klassificering enligt KN-nummer 9013 som anordningar med flytande kristaller med aktiv matris utesluten (se även förklarande anmärkning till HS, nr 9013 (1)).

Eftersom modulen består av en matris av tunnfilmstransistorer (TFT) mellan två glasskivor och är försedd med styrelektronik för pixeladressering som används vid tillverkning av bildskärmar eller televisionsmottagare enligt KN-nummer 8528, anses den vara en del som uteslutande eller huvudsakligen används med apparater i nr 8528 enligt KN-nummer 8529 90 92

Produkten ska därför klassificeras enligt Taric-nummer 8529 90 92 44 som en LCD-modul, endast bestående av en eller flera TFT-celler av glas eller plast, inte kombinerade med pekskärmsmöjligheter, även med s.k. backlightenhet, även med förkopplingsdon och en eller flera tryckta kretsar med styrelektronik endast för pixeladressering.

8531 20 80 Upphört gm förordning 957/2006.

Punktmatrisskärm bestående av ett skikt av flytande kristaller mellan två skivor eller plattor av glas, med ett antal punkter (placerade i rader eller kolumner) och tillhörande elektroniska gränssnittskort i C-MOS-teknologi. Förordning 48/90, ändrad genom förordning 936/99. Denna anvisning upphör den 19 juli 2006. Den har ersatts av "Grafisk och alfanumerisk bildskärm" (se nedan).

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten i KN-nr 8531, 8531 20 och 8531 20 80.

8531 20 95

En grafisk och alfanumerisk bildskärm baserad på monokrom LCD-teknik med passiv matris. Bildskärmen består av ett skikt av flytande kristaller inneslutet mellan två skivor eller plattor av glas med ett antal punkter (i 64 rader och 240 kolumner) och ett elektroniskt gränssnittskort i CMOS-teknik.

Den kan kopplas till andra produkter. Den kan inte visa videobilder. Förordning 957/2006, giltig fr.o.m. 2006-07-19.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8531, 8531 20 och 8531 20 95. Bildskärmen har ett elektroniskt gränssnittskort. Den kan därför inte klassificeras som en anordning med flytande kristaller enligt nummer 9013 (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 9013 punkt 1).

Bildskärmen har ingen inbyggd elektronik för återgivning av videosignaler. Den kan därför inte klassificeras som videomonitor enligt nummer 8528. Bildskärmen är en signaltablå som omfattas av nummer 8531 eftersom den endast har kapacitet att visa grafik och alfanumeriska tecken (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8531 punkt D).

8531 80 95

Indikatorlampa, försedd med två anslutningsstift och bestående av ett färgat (genomskinligt) plasthölje (30 mm långt och 8 mm i diameter) som omger en ljuskälla bestående av en urladdningslampa och två motstånd. Avsedd att användas i elektriska hushållsapparater för att visa att de är anslutna till elnätet. Kan användas i 220 V och 380 V installationer. Förordning 48/90, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, enligt anmärkning 1 f till kapitel 94 och enligt texten i KN-nr 8531, 8531 80 och 8531 80 95. Indikatorlampan utgör inte bara en ljuskälla enligt KN-nr 8539. Den är av det slag som används för att visa förekomsten av elektrisk ström i olika apparater och betraktas därför som en visuell elektrisk signalapparat enligt KN-nr 8531.

8532 24 00

En artikel (ett s.k. elektriskt filter) som består av en keramisk kondensator med flera lager, av genomföringstyp, för ytmontering och med de ungefärliga måtten 8 × 3 × 3 mm. Den uppvisas som ett lågpassfilter för användning som EMI-filter mot elektromagnetisk interferens, till exempel för effektförstärkare, kraftförsörjning, temperatur- och motorstyrningar och styrkretsar. Se bild 1. Förordning 1217/2014, giltig från den 4 december 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XVI samt på grundval av texten till KN-nummer 8532 och 8532 24 00. Artikeln används som en komponent i ett flertal maskiner. Eftersom den endast består av en kondensator ska den klassificeras enligt KN-nummer 8532 24 00 som keramiska kondensatorer med två eller flera lager.

Bild: Ett elektrisk filter klassificerat enligt KN-nr 8532 24 00. Bilden är endast i informationssyfte.


8533 21 00

En produkt (s.k. avgastemperaturgivare) som består av

en termistor med en uteffekt av högst 20 W i eget hölje,

en fästbult,

en axel för fastsättning inuti ett fordons avgassystem, och

en elektrisk kabel, med en värmebeständig hylsa, som ansluter produkten till en stickpropp, som i sin tur möjliggör anslutning till fordonets motorstyrsystem.


Termistorns motstånd påverkas av temperaturen. Vid anslutning orsakar denna ändring av motståndet en ändring av den elektriska strömmen, som överförs till motorstyrsystemet.

Produkten kan inte omvandla den elektriska strömmens uteffekt för temperaturmätning eller temperaturförevisning. Förordning 717/2010, ändrad gm förordning 709/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8533 och 8533 21 00. Klassificering enligt nr 9025 som en termometer eller del därav är utesluten, eftersom produkten inte kan mäta eller visa temperaturen.

Produkten är ett olinjärt motstånd som endast påverkas av temperaturen och inte kan varieras på annat sätt (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8533, avsnitt A 5 och B). Den ska följaktligen klassificeras enligt undernummer 8533 21 00 som andra variabla motstånd med en uteffekt av högst 20 W.

8533 29

En polymerisk termistor med positiv temperaturkoefficient (PTC) är en skyddskomponent som har en sammansättning av konduktiva polymerer och som fungerar genom att öka det elektriska motståndet i komponenten när temperaturen ökar. PTC-effekten begränsar flödet i strömmen till en punkt där endast ”en droppe” elektricitet flyter igenom strömkretsen för att skydda känslig elektronik såsom integrerade halvledarkomponenter. Termistorn begränsar strömmen men bryter inte kretsen. När temperaturen sjunker under det satta gränsvärdets nivå återgår apparaten till sin ursprungliga resistans. Dessa apparater har två primära användningsområden. De kan monteras i serie och användas som överspänningsskydd eller de kan användas som temperatursensorer för att skydda känsliga elektroniska komponenter från skada när tillämpningen överskrider en definierad temperatur. I allmänna termer så kallas dessa komponenter ofta för automatsäkringar men tekniskt så är de inte säkringar utan icke linjära termistorer. HSC 35, Annex 0/20.

Tillämpning av allm. best. 1, 3a och 6.

8535 90

Jordningsstavar svetsade till kablar och kontakt ledningar, bestående av kopparöverdragna jordningsstavar av kolstål, terminaler, kopplingar i brons och speciella oöverdragna koppar eller kopparöverdragna stålkablar och ledningar. Dessa sammansättningar, avsedda för spänning överstigande 1000 volt, ska användas för att skydda (mark) högspänningsledningar, transformator stationer, gatlyktor, åskledare, alla slag av antenner, etc. HSC 31, Annex M/30. Se fig. nedan).

8535 90 eller 8536 90

Elektrisk utrustning på skenor, vilken används för att förse maskiner, verktyg etc., som måste kunna flyttas under användning, med ström, bestående av:

1)

ett antal stålprofildetaljer med öppen undersida där var och en har en kant som utgör en skena till vagnen, som beskrivs i punkt 4 nedan och där var och en innhåller ett varierande antal elektriskt ledande kopparstänger, monterade på isolatorer;

2)

kopplingsdosor som förbinder ovannämnda detaljer kant i kant, och i vissa fall, icke-elektriska skarvdetaljer för att åtskilja strömkretsarna;

3)

en eller flera anordningar för att ansluta det hela till elnätet;

4)

en vagn, utrustad med glidkontakter och avsedda för kabelanslutning till maskiner, verktyg etc. för att förse dessa med ström. NC 58, IHSC 8, Annex D.


Jfr nr 8535 90 eller 8536 90 ang. Monteringsfärdiga element.

8535 90 eller 8536 90

Monteringsfärdiga element för elektriska ledningar, bestående av ett varierande antal ledningsstänger, med eller utan hölje av isolermaterial, monterade i längdriktningen på elektriska isolatorer, fastsatta på en skena eller i ett på lämpligt sätt utformat hölje, som på vissa avstånd var försett med öppningar för anslutnig. (NC 15, Annex IJ/8; IHSC 8, Annex 8)

Jfr nr 8535 90 eller 8536 90 ang. Elektrisk utrustning på skenor.

8535 90 00

En sockel till katodstrålerör, bestående av två sammanlåsta plastkomponenter av vilka den ena innehåller ett flertal metalliska ledande anslutningsstift. Sockeln är avsedd för fastsättning vid botten på ett katodstrålerör för att underlätta anslutningen av detta rör till kretsarna i TV-mottagaren. Förordning 1964/90.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen enligt anmärkning 2 a till avdelning 16 och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 8535 och 8535 90 00.

Varan är inte en del till katodstråleröret utan snarare socklar, som används för att ansluta ett sådant rör till den färdiga apparatens kretsar.

8536 50

Anslutningsanordningar i plast- eller metallådor (dim. 63,5 eller 82,55 x 152,4 x 158,75 mm, vikt ca 635 eller 726 g). Varorna har anslutningssockel på baksidan, en vridströmbrytare på framsidan och innehåller tryckta kretsar. De är speciellt konstruerade för att förbinda två eller flera kompatibla ADB-enheter för att göra det möjligt att kombinera olika slag av sådana anordningar t ex för att ansluta två terminaler till ett modem, två eller flera centralenheter till en skrivare eller flera skrivare till en terminal. De tryckta kretsarna har utformats för mycket svag elektrisk ström om ca en tusendels ampere. (HSC 7, Annex F/6)

8536 50 19

En apparat (en så kallad passiv infraröddetektor) som består av ett tryckt  kretskort i ett plasthölje med de ungefärliga måtten 11 × 7 × 4 cm.

Det tryckta kretskortet är utrustat med en infrarödsensor, passiva delar  (kondensator, motstånd), aktiva delar (transistorer, integrerade kretsar) och en  lysdiod. Det är också försett med en strömbrytare av typ DIP-switch, en  sabotageskyddad strömbrytare, en kopplingsplint och en utgång av  halvledarrelätyp.

Höljet omfattar en reflekterande yta och en lins.

Apparaten har en utgångssignal på upp till 30 V DC, 50 mA.

Apparaten är konstruerad för att skicka en elektrisk signal till en apparat,  till exempel ett larm eller en elektrisk dörr, när en rörelse upptäcks genom en  temperaturförändring. Förordning 1123/2012, giltig från den 21 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för  tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8536, 8536 50  och 8536 50 19.

Klassificering enligt nummer 8531 som elektriskt ljud eller visuell  signalapparat är utesluten eftersom apparaten saknar egen larmfunktion.

Nummer 8537 omfattar tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp, o.d., utrustade med  två eller flera apparater enligt nummer 8535 eller 8536. Eftersom apparaten bara har komponenter av samma typ (två strömbrytare av halvledarrelätyp) är klassificering enligt nummer 8537 utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 8537, undantag b).

Klassificering enligt nummer 9027 som instrument och apparater för mätning eller  kontroll av värmemängd är också utesluten eftersom apparaten inte mäter mängder, utan bara upptäcker temperaturändringar för att automatiskt kunna aktivera andra  apparater.

Apparaten har funktionen av automatisk brytare och ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8536 50 19 som en strömbrytare avsedd för en spänning på högst 60 V.

8536 50 19

En apparat (s.k. flamvakt) bestående av  passiva infraröd- och ultraviolettdetektorer, ett optiskt filter, en kontrollenhet, tre utgångsrelän (brandlarm, felrelä och hjälprelä) och trefärgs status-lysdioder (för att ange normal drift, brand och fel), i ett cylindriskt hölje med en diameter på cirka 12 cm och en längd på cirka 25 cm. Apparatens driftområde är 18 till 30 V likström.
 
Apparaten är en del av ett brandlarmsystem. Sensorerna kan samtidigt upptäcka den infraröda och ultravioletta strålning som avges av en brand. Om den strålning som avges överstiger ett visst tröskelvärde, sänder apparaten en elektrisk signal via brandreläet till ett brandlarm.
 
Brandlarmet ingår inte vid uppvisandet. Förordning 550/2014, giltig från och med den 12 juni  2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8536, 8536 50 och 8536 50 19.

Eftersom apparaturen inte har någon egen alarmförmåga är klassificering som en elektrisk signalapparat, akustisk eller visuell enligt nr 8531 utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8531, grupp H i tredje stycket).
 
Klassificering enligt nummer 8537 som apparat utrustad med två eller fler apparater enligt nr 8535 eller 8536 är också utesluten eftersom apparaten endast är utrustad med en apparat enligt nr 8536 av samma typ (tre relän) (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8537, undantag b).

Apparaten upptäcker bara om strålningsnivån som avges av en brand överstiger ett visst tröskelvärde, utan att ange ett exakt värde. Att upptäcka förändringar i strålningen är inte detsamma som mätning eller kontroll av värmemängd.

Klassificering enligt nr 9027 som instrument och apparater för mätning eller kontroll av värmemängd är därför också utesluten.

Apparaten fungerar som en automatisk koppling och bör därför klassificeras enligt KN-nr 8536 50 19 som andra strömställare för en spänning på högst 60 V

8536 50 80

En produkt (en s.k. fjärrstyrd uttagssats) i ett paket innehållande två fjärrstyrda strömställare och en fjärrkontroll.
  
Varje fjärrstyrd strömställare är innesluten i ett individuellt hölje som består av en stickpropp, ett uttag, en lärknapp, en strömställare och en radiomottagare, och är avsedd för en driftspänning av 230 V och en strömstyrka  av högst 10 A.
 
Lärknappen används för att synkronisera strömställaren och fjärrkontrollen. Det kan även användas som en manuell strömställare.

Fjärrkontrollen fungerar inom en transmissionsfrekvens på 433,05–434,79 MHz och har en räckvidd på ca 30 m och styr båda strömställarna oberoende av varandra.

Produkten används för att med fjärrstyrning slå på och av utrustning som är ansluten till uttagen. Förordning 456/2014, giltig från och med den 26 maj  2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8536, 8536 50 och 8536 50  80. 

Fjärrkontrollen styr strömställarna oberoende av varandra. Produkten kan därför inte anses vara en funktionell enhet enligt anmärkning 4 till avdelning XVI, eftersom de enskilda delarna inte tillsammans bidrar till en klart avgränsad  arbetsuppgift.

Med hänsyn till produktens objektiva egenskaper är produktens funktion att med  fjärrstyrning slå på och av utrustning som är ansluten till uttagen. Klassificering enligt nr 8526 som apparater för radiomanövrering eller radiostyrning är därför utesluten.

Eftersom produkten används som en fjärrstyrd strömställare måste stickproppen och uttaget anses utgöra en integrerad del av produkten som är nödvändig för att den ska kunna fungera.

Följaktligen är klassificering enligt undernummer 8536 69  90 som stickproppar och uttag utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8536 50 80 som andra strömställare för en strömspänning av mer än 60 V. 

8536 50 80

En apparat med fyra HDMI-ingångar (High Definition Multimedia Interface) och  en HDMI-utgång (s.k passiv HDMI-växlare) i ett hölje med de ungefärliga måtten  18 × 12 × 3 cm.
 
Den rymmer en s.k. tryckströmställare för flera enheter, försedd med fyra  tryckknappar (en per ingång) som är fast ihopsatta. När en ingång väljs, kopplas  de övriga automatiskt bort.

Apparaten används för att – genom att trycka på en av knapparna – välja en  HDMI-ingång som ska anslutas till HDMI-utgången. Den gör det möjligt att välja HDMI-signaler från olika källor (t.ex. DVD-spelare eller digital-tv-box) för anslutning till en apparat, t.ex. en TV-apparat. Förordning 457/2014, giltig  från och med den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för  tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8536, 8536 50  och 8536 50 80. 

Eftersom apparaten rymmer en strömställare för att koppla en ingång åt gången till en utgång, är det inte en panel avsedd att tjänstgöra som elektriskt kopplingsorgan. Klassificering under nr 8537 som tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o. d., utrustade med två eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriskt styrorgan eller elektriskt  kopplingsorgan är därför utesluten.

Eftersom apparaten endast utför brytning eller omkoppling, vilket är en självständig elektrisk arbetsuppgift som nämns i en rubrik i kapitel 85, ska den klassificeras enligt KN-nummer 8536 50 80 som andra strömställare.

8536 69

Strömfördelningsenhet
bestående av en metallåda som innehåller en kontakt för ingående ström och 15 växelströmsuttag. Enheten är till för att leverera ström till olika rackmonterade komponenter i ett skåp (till exempel nätverksroutrar, testutrustning eller styrutrustning), och är försedd med monteringsjärn och skruvar för inmontering i ett sådant skåp med hjälp av  ytterligare skruvar och muttrar som användaren tillhandahåller. HSC 42, Annex  M/10

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Figur: Strömfördelningsenhet 8536 69


8536 69 90

Kabelanslutningar (”han- eller honkontakt”) för en spänning av högst 1 000 V, gjorda av koppar.

Artikeln har antingen en stickpropp (en s.k. hankontakt) eller ett uttag (en s.k. honkontakt) på ena sidan och ett kontaktdon på andra sidan i form av en klämma som skyddas med ett lager isoleringsmaterial.

Artikeln används för att ansluta andra ledningar och kablar än koaxialkablar.

Artikeln möjliggör detta genom att ”hankontakten” ansluts till ”honkontakten” utan hjälp av något verktyg. Förordning 2018/2041, giltig från den 10 januari 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8536 , 8536 69 och 8536 69 90 .

Artikeln uppvisar de objektiva egenskaperna hos en stickpropp (”hankontakt”) eller ett uttag (”honkontakt”) som försetts med ett annat kontaktdon (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet beträffande nummer 8536 grupp III bokstav A punkt 1 och även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande undernumren 8536 69 10 –8536 69 90 ). Den kan därför inte klassificeras som kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar enligt undernummer 8536 90 10 .

Den ska följaktligen klassificeras enligt KN-nummer 8536 69 90 som andra stickproppar och uttag.

 

Bild: Kabelkontakt enligt klassificering KN-nr 8536 69 90. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

 

8536 70 00
En cylinderformad artikel (så kallad optisk fiberlåda med kopplingsdon) som är cirka 140 mm i diameter och cirka 400 mm lång. Artikeln väger cirka 2,5 kg. Artikeln är huvudsakligen gjord av plast med några mindre delar (klamrar och skruvar) av metall.

Artikelns bas är försedd med fyra kabelingångar. När artikeln är helt monterad är basen fastsatt vid artikelns cylindriska plasthölje med en löstagbar rund klämma.

Inuti, fäst vid artikelns bas, finns en kabelhållare av plast. Denna hållare innehåller särskilda fåror för att föra samman optiska fibrer/optiska kablar och den är försedd med kopplingsdon.

Artikeln som helhet är avsedd att bevara optiska fibrer/optiska kablar och den kan användas i olika typer av nät.

 (*1) Se bilder. Förordning 2019/924, giltig från den 26 juni 2019.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 7 till kapitel 85 och texten till KN-numren 8536 och 8536 70 00 .

Klassificering enligt KN-nummer 8536 90 10 är utesluten eftersom det numret omfattar ”kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar” dvs. elektrisk apparatur för att åstadkomma elektriska kopplingar.

Artikeln i fråga är en låda med kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer och innehåller inga elektriska kopplingar.
Artikeln har egenskaperna hos kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer som rent mekaniskt sammanför fibrer ände mot ände i ett digitallinjesystem (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet till nummer 8536 , del IV).

Mot bakgrund av dess egenskaper ska artikeln därför klassificeras enligt KN-nummer 8536 70 00 som kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer.

Bild: Klassificering enligt 8536 70 00

8536 90

Apparat av modulkonstruktion, bestående av ett tryckt kretskort (dim. 80 mm x 110 mm x 7 mm) för anslutning av elektriska kablar för telekommunikation. Kortet i fråga består av en tryckt krets på ett underlag av plast. Ett motstånd och fem kontaktdon är monterade på sju tryckta anslutningselement som tjänar till att förbinda kretskortet med en kopplingsbox. En sida av kortet innehåller även fyra uttag fastlödda i den tryckta kretsen. En lysdiod är ansluten i ett av uttagen medan de andra tre är kontaktuttag. De tre sistnämnda uttagen är märkta M (Monitor), O (Output) respektive I (Input). Uttaget märkt M och motståndet aktiverar lysdioden för att indikera anslutning till en annan strömkrets. HSC 25, Annex P/17.


8536 90

Anslutningspanel (50 portar), som är tänkt att underlätta struktureringen av kabelsystem i IP-kommunikationsnät (internetprotokoll) eller röstkommunikationsnät (telefonsamtal). Detta är en icke-aktiv kopplingsenhet som varken förstärker, regenererar eller modifierar signalen. Den har 50 stycken RJ45-portar, en för varje arbetsstation. Via panelen kan varje arbetsstation kopplas till switchen, hubben eller routern, och på så sätt kopplas ihop med nätverket. HSC 54, Annex 0/21

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Anslutningspanel enligt HSC 54, O/218537 10

Sammansatt enhet bestående av två elektriska reglage som går att ställa i flera lägen och som är placerade på två sidor av ett ett fäste specialgjort för att monteras på rattstången på ett motorfordon. Ett av reglagen ska användas för att styra fordonets yttre belysning och det andra för att styra vindrutetorkare och spolare. Enheten har elektriska kontakter för att kunna kopplas ihop med motorfordonets elsystem. (HSC48, O/5)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Elektriska reglage enligt klassificeringsutlåtande 8537 10 (HSC48, O/5)

8537 10

Transparent resistiv pekskärm
(mått (L x B x H): 325 x 245 x 2 mm), som består av två tunna transparenta ledande skikt av indiumtennoxid (ITO) vilka hålls isär av isolerande punkter och elektriska samlingsskenor och är belagda med ett täckskikt av skyddande plastfilm och ett bottenlager av skyddande glas, och som är utrustad med en böjbar anslutningskabel. När de två ledande ITO-skikten kommer i kontakt med varandra vid beröringspunkten, genom ett tryck utifrån, förändras spänningen.

En resistiv pekskärmsstyrenhet omvandlar spänningsförändringen till en X-Y-position och skickar motsvarande signal till den apparat pekskärmen är ansluten till. Pekskärmen känner av tryck från allt typer av föremål, t.ex. ett människofinger eller en stylus-penna, men har i sig ingen bildskärmsfunktion.

Produkten kan användas tillsammans med ett flertal apparater med bildskärm, t.ex. uttagsautomater, kassaterminaler, monitorer och maskiner för automatisk databehandling (datorer).(HSC53)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 a till avdelning XVI) och 6.

8537 10 10

En elektrisk styrenhet för spänningsnivåer som inte överstiger 1 000 volt försedd med en pekskärm med flytande kristall. Teckenfönstrets bildskärmsdiagonal mäter 30,5 cm (12 tum) med en upplösning på 800 × 600 pixlar i ett skal med de ungefärliga måtten 30 × 23 × 6 cm.

Apparaten innehåller en enhet för automatisk databehandling (nedan kallad ADB) som är försedd med ett operativsystem.

Apparaten är försedd med följande gränssnitt:

Ett uttag för kompakta flashminnen

Två USB-anslutningar

Två RJ-45-anslutningar

En RS-232-anslutning

En RS-485-anslutning

Ett uttag för externt minne,

En buss för expansionskort exempelvis för styrning av t.ex. proprietära  input-/outputenheter (I/O).


Den är också utrustad med flera inbyggda drivrutiner för koppling till olika typer av automatiseringsenheter och dataprogram, t.ex. ordbehandlings- och kalkylprogram, kan köras och visas.

Enligt apparatens beskrivning kan den användas till elektrisk styrning av maskiner i industriprocesser med tillämpningar som använder programmerbar automatikstyrning eller programmerbar logisk styrning. Förordning 115/2014, giltig från den 27 februari.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8537, 8537 10 och 8537 10 10.

Givet apparatens objektiva egenskaper, närmare bestämt inbyggda drivrutiner för olika typer av automatikenheter och en buss för styrning av input-/outputenheter är den avsedd att användas för elektrisk styrning av maskiner i industriella  processer. Därför är det uteslutet att klassificera den under rubrik 8471 som en automatisk enhet för databehandling.

Eftersom apparaten innehåller ADB-enhet ska den klassificeras under KN-nummer 8537 10 10 som digitala kontrollpaneler med en inbyggd automatisk enhet för databehandling för en spänningsnivå som inte övertiger 1 000 volt.

8537 10 91

En styrenhet som består av ett tryckt kretskort med integrerade kretsar (till exempel en kontrollkrets av halvledartyp), passiva delar (till exempel motstånd, kondensatorer och induktansspolar), aktiva element (till exempel dioder och transistorer) och ett kylelement för en spänning på högst 1 000 V, i ett hölje med de ungefärliga måtten 24 × 13 × 5 cm).

Efter installation av lämplig mjukvara, ska styrenheten monteras i en tvättmaskin vars funktioner den ska styra (till exempel start och stopp av motorn och systemet för vattenuppvärmning, öppning och stängning av vattenregleringsventiler). Förordning 706/2013, giltig från den 14 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8537, 8537 10 och 8537 10 91.
 
Klassificering enligt nummer 8450 som del av en tvättmaskin är utesluten eftersom enheten är en produkt som ingår i ett tulltaxenummer i kapitel 85.

Eftersom enheten består av ett tryckt kretskort uppfyller det inte kraven för elektroniska integrerade kretsar i anmärkning 8 b till kapitel 85.

Klassificering enligt nummer 8542 är därför också utesluten.

Eftersom enheten är programmerbar och används för elektronisk styrning av en tvättmaskins funktioner, ska den klassificeras enligt KN-nummer 8537 10 91 som styrsystem med  programmerbara minnen för en spänning på högst 1 000 V.

8537 10 99

Ett maskinaggregat avsett för inbyggnad i en mikrovågsugn, bestående av ett kretskort, som förenar energiförsörjning och logiska funktioner i en enda enhet. Energiförsörjningen omfattar en transformator, en spänningslikriktare och en regleringskrets. Kretskortet styr också kretsarna för temperaturavkänning och en tidsinställningsanordning med ljudsignal. Enheten omfattar också en klocka och är kombinerad med ett flamhärdigt metallhölje som utgör en del av själva ugnen och som skyddar användaren från elektriska stötar. Förordning 3180/92.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning 16 och enligt texten till KN-nr 8537, 8537 10 och 8537 10 99.

8537 10 99

En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett motorfordon med en storlek på cirka 16 × 13 × 3 cm, bestående av

ett styrsystem med programmerbara minnen med aktiva och passiva kom­ponenter, t.ex. transistorer, dioder, en processor, motstånd, kondensatorer och induktansspolar,

en inbyggd mottagare och en ansluten antenn.


Enheten tar emot signaler från handmanövrerade knappar och från sensorer (t.ex. regnsensorer och ljussensorer), behandlar dem och styr på grundval av dessa signaler olika anordningar i fordonet, t.ex., vindrutetorkare, fönstervärmare, inre belysning, främre och bakre dimljus och varselljus. Dessutom styr den aktiveringen av signalanordningar, t.ex. bältespåminnare och hastighetsvarnare.

Den tar emot signaler från nyckelfjärrstyrningen så att fordonets dörrar kan låsas eller låsas upp. Förordning 704/2013, giltig från den 14 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 f till avdelning XVII samt texten till KN-nummer 8537, 8537 10 och 8537 10 99.
 
Klassificering enligt nr 8512 är utesluten, eftersom enheten inte innehåller visuell eller akustisk signalutrustning utan enbart aktiverar sådan utrustning.

Klassificering enligt nr 9032 är också utesluten, eftersom enheten inte utför automatisk reglering av elektriska eller andra storheter (se anmärkning 7 till kapitel 90).

Enheten är avsedd att utföra två eller flera kompletterande eller alternativa arbetsuppgifter som omfattas av KN-nummer 8537 10 91 och 8537 10 99. Den fungerar som ett styrsystem med programmerbara minnen för elektrisk styrning av maskiner, t.ex., vindrutetorkare och fönstervärmare (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (HS) rubrik 8537 punkt 3, och de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen (KN) till undernummer 8537 10 91). Enheten är också avsedd för elektrisk styrning av aktiveringen av  signalanordningar, t.ex. bältespåminnare och hastighetsvarnare. Eftersom båda funktioner är lika viktiga för att enheten ska fungera är det inte möjligt att fastställa enhetens huvudsakliga funktion.

Enheten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8537 10 99 som andra tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan för en driftspänning av högst 1 000 V.

8537 10 99

En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad automatväxel) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett motorfordon med en storlek på cirka 8 × 6 × 3 cm.

Den består av ett styrsystem med aktiva och passiva komponenter, t.ex. transistorer, dioder, en processor, motstånd, kondensatorer och induktansspolar, Styrsystemet är inte programmerbart. 

Enheten tar emot signaler från sensorer som registrerar växelspakens position, behandlar dem och styr på grundval av dessa signaler valet av lämplig växel i en automatväxellåda till ett motorfordon. Förordning 704/2013, giltig från den 14 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 f till avdelning XVII samt texten till KN-nummer 8537, 8537 10 och 8537 10 99.
 
Klassificering enligt KN-nummer 8537 10 91 är utesluten eftersom enheten endast används för elektrisk styrning av valet av lämplig växel i en automatväxellåda till ett motorfordon och styrsystemet inte är programmerbart.

Klassificering enligt nr 9032 är också utesluten, eftersom enheten inte utför automatisk reglering av elektriska eller andra storheter (se anmärkning 7 till kapitel 90).
 
Enheten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8537 10 99 som andra tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan för en driftspänning av högst 1 000 V.

8537 10 99

En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad smart nyckel) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett motorfordon med en storlek på cirka 15 × 12 × 4 cm, bestående av

ett styrsystem med programmerbara minnen med aktiva och passiva komponenter,  t.ex. transistorer, dioder, en processor, motstånd, kondensatorer och induktansspolar,

en inbyggd mottagare för transponderkommunikation (lokalisering av nyckeln) mellan nyckeln och enheten.


Enheten är ansluten till antenner som redan ingår i fordonet, och som gör det möjligt att upptäcka om nyckeln befinner sig i närheten av fordonet.

Enheten tar emot signaler från handmanövrerade knappar och från antennerna, behandlar dem och styr på grundval av dessa signaler utrustning; till exempel låser den och låser den upp fordonsdörrar, startar motorn. Dessutom styr den aktiveringen av signalanordningar, t.ex. kontrollfunktionerna för nyckellös tillgång, inbegripet akustisk varning när den elektroniska nyckeln lämnat fordonet. Förordning 704/2013, giltig från den 14 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 f till avdelning XVII samt texten till KN-nummer 8537, 8537 10 och 8537 10 99.

Klassificering enligt nr 8512 är utesluten, eftersom enheten inte innehåller optisk eller akustisk signalutrustning utan enbart aktiverar sådan utrustning.

Klassificering enligt nr 9032 är också utesluten, eftersom enheten inte utför automatisk reglering av elektriska eller andra storheter (se anmärkning 7 till kapitel 90).

Enheten är avsedd att utföra två eller flera kompletterande eller alternativa arbetsuppgifter som omfattas av KN-nummer 8537 10 91 och 8537 10 99. Den fungerar som ett styrsystem med programmerbara minnen för elektrisk styrning av maskiner, t.ex., låsning och upplåsning av fordonsdörrarna och start av motorn (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (HS) rubrik 8537 punkt 3, och de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen (KN) till undernummer 8537 10 91). Enheten är också avsedd för elektrisk styrning av aktiveringen av signalanordningar, t.ex. de kontrollfunktioner för nyckellös tillgång inbegripet akustisk varning när den elektroniska nyckeln lämnar fordonet. Eftersom båda funktioner är lika viktiga för att enheten ska fungera är det inte möjligt att fastställa enhetens  huvudsakliga funktion.

Enheten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8537 10 99 som andra tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan för en driftspänning av högst 1 000 V.

8537 10 99

Handhållen utrustning (så kallad ”handenhet för flygplan”) som omfattar en styrenhet med inbyggd mikrofon och en högtalare, olika knappar på framsidan och baksidan, en bildskärm, en magnetisk kortläsare och ett anslutningsdon, för en spänning av högst 1 000 V, med de ungefärliga måtten 16 × 4 × 2,5 cm.

Anordningen är avsedd att monteras i luftfartygs passagerarsäten och ha följande funktioner:

Fungera som en omkopplare och styranordning för olika externa enheter, t.ex. ljud- och videoutrustning, spelkonsoler eller andra ombordtjänster.

Uppringning via det allmänna kommunikationsnätet ombord som omvandlar ljudfrekvenspulser till ljudvågor och vice versa.

Avläsning av data från elektroniska kort.


Anordningen kan inte anslutas direkt till ett kommunikationsnät. Förordning 705/2013, giltig från den 14 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8537, 8537 10 och 8537 10 99.

Anordningen kan inte anslutas direkt till ett kommunikationsnät. Därför är klassificering enligt nr 8517 som telefoner eller andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data utesluten.

Produkten är en sammansatt apparat som består av apparater som klassificeras enligt olika nummer i avdelning XVI. Med tillämpning av anmärkning 3 till avdelning XVI samt på grund av apparatens objektiva egenskaper, anses den komponent som utför den elektriska styrfunktionen vara apparatens huvudsakliga funktion, eftersom den främst används för att välja ut och styra olika externa enheter. Därför är klassificering enligt nr 8471 som en kortläsare eller under rubrik 8518 som en mikrofon och en högtalare utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8537 10 99 som andra tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan för en driftspänning av högst 1 000 V.

8537 10 99

En apparat (en s.k. dockningsstation för smarttelefon) som består av följande komponenter:

en 29,5 cm färgskärm av LCD-typ,
ett ledat hölje med två USB-portar,
ett tangentbord med styrplatta,
en dockningsplats för en smarttelefon,
en anslutning för starkström med en spänning av högst 1 000 V,
inbyggda högtalare.


När smarttelefonen är dockad laddas dess batteri, samtidigt fungerar apparaten som en in-/utenhet för att utföra den dockade smarttelefonens alla arbetsuppgifter.

Eftersom apparaten inte är utrustad med signalomvandlare mottas alla signaler i oförändrad form från den dockade smarttelefonen.

Apparaten är inte avsedd att anslutas till en maskin för automatisk databehandling. Förordning 615/2016, giltig från den 11 maj 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8537 , 8537 10  och 8537 10 99 .

Apparaten är en maskinkombination som kan utföra de arbetsuppgifter som avses i nr 8504 , 8518 , 8528  och 8537 . Alla enskilda arbetsuppgifter som utförs av dess olika komponenter ingår i ovannämnda tulltaxenummer i kapitel 85. Klassificering enligt nr 8543  som elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85, är därför utesluten.

Med tanke på apparatens egenskaper anses ingen av arbetsuppgifterna vara dess huvudsakliga arbetsuppgift i enlighet med anmärkning 3 till avdelning XVI.

Följaktligen ska den klassificeras enligt det sista numret som kan komma i fråga.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8537 10 99  som andra tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. avsedda att tjänstgöra som elektriska manöverorgan för en driftspänning av högst 1 000  V.

8537 10 99

En artikel bestående av 27 uttag i ett hölje (en s.k. kraftfördelningsenhet) med de ungefärliga måtten 5 × 8 × 173 cm. Höljet är försett med en elektrisk kabel med en ungefärlig längd på 3 m, och en kontakt för anslutning till ett eluttag.

Den presenteras för användning för elförsörjning på 230 V till olika rackmonterad komponenter i ett skåp. Artikeln monteras i vertikalt läge i vanliga nätverkskabinett. Artikeln registrerar och överför även intern information (t.ex. ström, spänning, effekt och användning) och larmmeddelanden (om värdena över- eller underskrider vissa tröskelvärden) via det inbyggda kommunikationskortet. Förordning 2016/1958, giltig från den 29 november 2016.

Se bild *.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8537 , 8537 10  och 8537 10 99 .

Klassificering enligt nummer 8544  som en kabel med kopplingsanordningar är utesluten, eftersom artikeln är avsedd att fungera som elektriskt kopplingsorgan.

Eftersom artikeln består av flera uttag, en kabel och en anordning för att kommunicera, ska den klassificeras enligt KN-nummer 8537 10 99  som andra Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två eller flera apparater enligt nr 8535  eller 8536  avsedda att tjänstgöra som elektriska kopplingsorgan.


ta_vahb2_20161109_85371099

Bild:"Kraftfördelningsenhet" enl 8537 10 99


8538 10

Skåp, för strömfördelning, i form av omonterade modulkomponenter, bestående av följande komponenter:

i)

ram- och kapslingskomponenter: ramar, paneler, plattor, basplattor, konsoler och monteringsfästen;

ii)

monteringskomponenter för samlingsskena: anslutande klackar och hållare; och

iii)

 

monteringskomponenter för strömbrytarenhet: moduldörrar, monteringsplåtar, avdelare och anslutningar.

Alla komponenter är förborrade och avsedda att monteras samman med skruvar för att bilda ett skåp för elektrisk utrustning (omkopplare och styrutrustning med tillhörande strömbrytare och samlingsskenor), som är lämpligt för användning inomhus för kraftdistribution i byggnader. Det innehåller ingen elektronisk eller telekommunikationsutrustning. (HSC 63, Annex O/29)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 b) till avdelning XVI), 2 a) och 6.

8538 10

Skåp, för strömfördelning, i form av omonterade modulkomponenter, bestående av följande komponenter:

i)

ram- och kapslingskomponenter: ramar, ramkopplingssatser, paneler, plattor, basplattor, en frontplatta, stöd i dörren för kabelledning och en etikett; och

ii)

 

komponenter för samlingsskena: oisolerade vertikala strömskenor, hållare, förstärkningar och stöd.

Alla komponenter är förborrade och avsedda att monteras samman med skruvar för att bilda ett skåp för elektrisk utrustning (omkopplare och styrutrustning med tillhörande strömbrytare och samlingsskenor), som är lämpligt för användning inomhus för kraftdistribution i byggnader. Det innehåller ingen elektronisk eller telekommunikationsutrustning. (HSC 63, Annex O/29)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 b) till avdelning XVI), 2 a) och 6.

8538 10

Skåp, för strömfördelning, i form av omonterade modulkomponenter, bestående av följande komponenter:

i)

ram- och kapslingskomponenter: ramar, paneler, plattor, basplattor, monteringsfästen, en frontplatta, en dörr och en etikett;

ii)

monteringskomponenter för samlingsskena: anslutande klackar och

iii)

monteringskomponenter för strömbrytarenhet: frontpaneler och satser för fastsättning.


Alla komponenter är förborrade och avsedda att monteras samman med skruvar för att bilda ett skåp för elektrisk utrustning (omkopplare och styrutrustning med tillhörande strömbrytare och samlingsskenor), som är lämpligt för användning inomhus för kraftdistribution i byggnader. Det innehåller ingen elektronisk eller telekommunikationsutrustning. (HSC 63, Annex O/29)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 b) till avdelning XVI), 2 a) och 6.

8538 90

Rörformiga kontaktstift av oädel metall, vilka skulle fastnitas vid anslutningsstyckena på lysrör. (NC 26, Annex E/10; IHSC 8, Annex D)

8538 90 99

En artikel
som har formen av en modul i eget hölje med en storlek på cirka 11 × 7 × 5 cm (en så kallad analog ingångsmodul).

Modulen består av två kretskort med ett ingångsgränssnitt med fyra kanaler, en analog-digitalomvandlare, en processor och ett bussgränssnitt för anslutning till en programmerbar logisk styrenhet (PLC). Modulen har ett inspänningsområde på 0 till 10 V DC. 

Modulen tar emot analoga signaler från olika externa enheter, som motsvarar mätningar av t.ex. temperatur, hastighet, flöde eller vikt. 

Modulen omvandlar och bearbetar dessa signaler innan de skickas till PLC:n. Förordning 1247/2011, giltig från den 22 dec 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b i avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8538, 8538 90 och 8538 90 99.

Klassificering enligt nr 8471 som ett utorgan är utesluten eftersom modulen utgör ett gränssnitt mellan externa enheter och ett numeriskt styrorgan enligt nr 8537.

Eftersom modulen tar emot, omvandlar, bearbetar och skickar elektriska signaler till PLC:n är klassificering enligt nr 8536 som en strömställare eller ett relä för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar utesluten.

Klassificering enligt nr 8537 som ett elektriskt styrorgan är utesluten eftersom modulen inte styr externa enheter självständigt, utan endast utgör gränssnitt mellan sådana enheter och PLC:n.

Eftersom analog-digitalomvandlingen endast är en mellanliggande process är klassificering enligt nr 8543 som elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85 utesluten.

Eftersom syftet med modulen är att ta emot, omvandla och bearbeta signaler från externa enheter, som motsvarar mätningar från externa enheter, och skicka dem  till PLC:n, är modulen avgörande för att PLC:n enligt nr 8537 fungerar.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8538 som delar till apparater enligt nr 8535–8537.

8538 90 99

En artikel
som har formen av en modul i eget hölje med en storlek på cirka 11 × 7 × 5 cm (en så kallad diskret utgångsmodul).

Modulen består av ett kretskort med ett bussgränssnitt för anslutning till en programmerbar logisk styrenhet (PLC), en processor, en digital-analogomvandlare och ett utgångsgränssnitt med åtta anslutningspunkter.

De utgående anslutningspunkterna är reläer av elektromagnetisk typ med ett utspänningsområde på 0 till 250 V AC och en belastningsström per punkt på upp till 0,17 A.

Modulen bearbetar och omvandlar diskreta signaler som motsvarar en av/på-signal (t.ex. 1/0 eller sann/falsk) innan den skickar dem till olika externa enheter såsom kontaktorer, reläer och signallampor. Förordning 1247/2011, giltig från den 22 dec 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för  tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b i avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8538, 8538 90 och 8538 90 99.

Eftersom modulen utgör ett gränssnitt mellan externa enheter och ett numeriskt styrorgan enligt nr 8537 är klassificering enligt nr 8471 som ett utorgan utesluten.

Eftersom modulen tar emot, bearbetar, omvandlar och skickar elektriska signaler till externa enheter är klassificering enligt nr 8536 som en strömställare eller ett relä för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar utesluten.

De utgående anslutningspunkterna (som utgörs av elektromagnetiska reläer) är endast en del av modulen, som utöver anslutningspunkterna består av bussgränssnittet, processorn och digital-analogomvandlaren.

Dessutom styr modulen inte externa enheter självständigt, utan utgör ett gränssnitt mellan PLC:n och sådana enheter. Klassificering enligt nr 8537 som elektriskt styrorgan är därför utesluten.

Eftersom digital-analogomvandlingen endast är en mellanliggande process är klassificering enligt nr 8543 som elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85 utesluten.

Eftersom syftet med modulen är att ta emot, bearbeta och omvandla av/på-signaler från PLC:n och skicka dem till externa enheter är modulen avgörande för att PLC:n enligt nr 8537 fungerar.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8538 som delar till apparater enligt nr 8535–8537.

8539 32 20

En vara som omfattar

en högtryckskvicksilverlampa (urladdningslampa) med reflektor av typen ”non-sealed beam”,

kablage,

ventilationsspringor,

en monteringsram med en hållare, och

en sockel.


Varan är utformad för att användas i projektorer. Förordning 716/2010. Giltig fr. o. m. 2010-08-31. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8539, 8539 32 och 8539 32 20. Eftersom varan anses ingå som en del av en projektor, ska anmärkning 2 till avdelning XVI tillämpas.

Enligt avdelning XVI anmärkning 2 a, ska delar som omfattas av något av numren i kapitel 84 eller 85 under alla förhållanden klassificeras enligt sina respektive nummer.

Mot bakgrund av varubeskrivningen uppfyller varan villkoren enligt nr 8539. Därför är klassificering enligt nr 8529 utesluten.

Produkten ska därmed klassificeras enligt KN-nummer 8539 32 10 som en kvicksilverlampa (urladdningslampa).

8539 39

Elektrisk lampa för motorfordon, bestående av en högintensiv urladdning (HID) xenonlampa, en ballast och en nätsladd.

Specifikationer:

– Spänning: DC 12 V;

– Effekt: 35 W / 55 W / 75 W;

– Ljusflöde: 3 800 lm;

– Färgtemperatur: 3 000 K / 6 000 K / 1 000 K / 12 000 K. (HSC 72, Annex O/12).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2a till avdelning XVI) och 6.

Bild: Lampa för motorfordon klassificerad enligt 8539 39.


8539 51

Flexibel ljuslist för inomhusbruk, LED-tejp, 24 V, 1,3 W, kallvit. Ljuslisten utgörs av hopkopplingsbara sektioner av modulära belysningsprodukter som består av 18 lysdioder placerade utmed längden på varje sektion. Ljuslisten har lysdioder som är sammankopplade på ett tryckt kretskort. Det finns en drivenhet för konstantström varje 102 mm (4’’) längs listen vilket eliminerar risken för spänningsfall samt ett inbyggt kontaktdon. Maximalt 50 sektioner kan kopplas samman och listen kan även klippas av var 102 mm för att få anpassade längder. Varan föreligger utan den 24 V-drivenhet eller den 24 V-hårdvarubox som ger den strömförsörjning. Flexibla ljuslister används till exempel som punkt- eller accentbelysning i köksskåp, som bakgrundsbelysning eller i områden som är svåra att nå. (HSC 70, Annex O/14)

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 (anmärkning 11 a till kapitel 85 och anmärkning 1 f till kapitel 94) och 6.

Bild: Flexibel ljuslist klassificerad enligt nummer 8539 51


8539 52

"Spotlampa” med LED-belysning
bestående av flera lysdioder (LED), kretsar som likriktar växelströmmen och omvandlar spänningen till en nivå som fungerar med lysdioderna, en kylfläns och en G-sockel. (HSC53, ändrad HSC 57, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

TA_VHB_20150713_853950_hsc578539 52

”Glödlampa” med LED-belysning
i klassisk glödlampsform bestående av flera lysdioder (LED) inuti ett plasthölje, kretsar som likriktar växelströmmen och omvandlar spänningen till en nivå som fungerar med lysdioderna, en kylfläns och en skruvsockel (Edisonsockel).(HSC53, ändrad HSC 57, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

ta_vhb_20150713_853950_1_HSC57


8539 52

Elektrisk lampa för motorfordon, bestående av en LED-strålkastarlampa, en hydraulisk lagerfläkt och en nätsladd.

Specifikationer:

– Spänning: DC 12 V – DC 18 V;

– Effekt: 80 W;

– Ingång: 2,8 A ± 0,2 A;

– Ljusflöde: 15 000 lm;

– Färgtemperatur: 6 000 K. (HSC 72, Annex O/12).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 11b till kapitel 85) och 6.

Bild: Lampa för motorfordon klassificerad enligt 8539 52.


8539 52

Elektrisk lampa för motorfordon bestående av en LED-strålkastarlampa med en extern spänningsregulator, en integrerad kylfläkt och en nätsladd.

Specifikationer:

– Spänning: DC 9 - 16 V;

– Effekt: 110 W;

– Ljusflöde: 20 000 lm;

– Färgtemperatur: 6.000 K. (HSC 72, Annex O/12).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 11 b till kapitel 85) och 6.

Bild: Lampa för motorfordon klassificerad enligt 8539 52.


8540 11
(Classification  statement)

CRT tubes

Cathode ray tube (CRT) for colour television without deflection coil.

By virtue of General Rules 1, 2(a) and 6 the product is to be classified under subheading 8540 11 as a CRT for colour television given that it has the essential character of a complete CRT of that subheading due to its basic physical and technical characteristics. Therefore, classification under CN code 8540 91 00 as a part of cathode ray tube is excluded. CCC 465

8540 89

Starka källor för positiva joner, som alstras genom jonisation medelst en elektronstråle, emitterad från en varm katod. Varan skulle användas i partikelacceleratorer, mass-spektrometrar o d. (INSC 10, Annex B/11; IHSC 8, Annex D)

8541 29

Kapslad IGBT-modul
(”insulated gate  bipolar transistor”, bipolär transistor med isolerat styre) (48 mm x 94 mm x 29  mm) innehållande 2 stycken IGBT-chipp, 2 dioder –som har kopplats antiparallellt med transistorerna för att de inte ska skadas av backström när transistorerna är  avstängda – samt ett flertal elektroder. De ovannämna delarna är sammankopplade med aluminiumtråd och monterade i ett plasthölje som fyllts med silikongel för att säkerställa isolering.

Varan har följande funktioner: förstärkning, oscillation, frekvensomvandling och reglering av elektrisk ström med switchteknik. Varan reglerar ström och spänning i högeffektstillämpningar och kan hantera ett högt genomflöde av ström. Arbetsspänningen är 1 200 V och arbetsströmmen 150 A. Den har flera olika användningsområden, till exempel i hissar, elektriska järnvägar, elfordon, UPS  (”uninterruptible power supply”, avbrottsfri kraftförsörjning), robotteknik och sol- eller vindkraftsgeneratorer.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna, 1 (anmärkning 12 till kapitel  85) och 6.

Bild: Transistor klassificerad enligt HSC 51, N/14 (ändrad HSC 57)


8541 29

IGBT-modul (”insulated gate bipolar transistor”, bipolär transistor med isolerat styre) (med dimensionerna: 62 mm x 106 mm x 36 mm), innehållande en IGBT, en diod – som kopplats antiparallellt med transistorn för att den inte ska skadas av backström när transistorn är avstängd – samt flera elektroder. Komponenterna är sammankopplade med aluminiumtrådar och är inneslutna i ett plasthölje.

Produktens funktioner är: förstärkning, oscillation, frekvensomvandling och reglering av elektrisk ström med switchteknik. Varan reglerar ström och spänning i högeffektstillämpningar och kan hantera ett högt genomflöde av ström. Arbetsspänningen är 1 200 V och arbetsströmmen 400 A. Den har flera olika användningsområden, till exempel inom belysning och uppvärmning, applikationer för rörelsekontroll, elektriska fläktar och styrning av elektriska pumpar. (HSC 60, Annex M/20)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


8541 41

Enhet bestående av 62 lysdiodpaket monterade i rad på ett tryckt kretskort (440 mm långt och 5 mm brett) med ett elektriskt anslutningsdon i ena änden. Varje paket innehåller ett lysdiodchip och en diod som är hopmonterade. Paketets yta är belagt med ett fluorescerande material. LED-enheten används exempelvis i enheter för bakgrundsbelysning i LCD-tv-apparater, i LED-rörlampor och i utomhusbelysning. Enheten har inte de styrkretsar som behövs för att likrikta växelströmmen och omvandla spänningen till en nivå som fungerar med lysdioderna. (HSC55, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6. 


8541 43

Tunnfilmssolcellsmodul (mått L x B x H: 1409 x 1009 x 46 mm). Modulens framsida är utrustad med en anodiserad ram av en aluminiumlegering med ohärdat glas med låg järnhalt och den innehåller 630 fotoelektromotoriska celler. Cellerna är arrangerade i 14 strängar av 45 fotoelektromotoriska celler kopplade i serier. Strängarna är parallellkopplade och har två terminaler med (+)- och (-)-polaritet.

En kopplingsbox (mått L x B x H: 74 x 74 x 18 mm) är inkopplad på modulens baksida. Inuti kopplingsboxen finns en förbikopplingsdiod för att skydda cellerna. Två solcellskablar (dubbel isolering, med skydd mot UV-strålning, vatten, temperatur och ozon) för koppling, 900 mm långa, med solcellskopplingar, är också kopplade till strängarnas terminaler i kopplingsboxen. (HSC 61, Annex M/32, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 till kapitel 85) och 6.


8541 [40 10]

En halvledarkomponent (s.k. lysdiodmodul) bestående av ett LED-chips parallellkopplat med en zenerdiod, inbyggd i ett plasthölje med ett välvt överdrag av genomskinlig plast, med de ungefärliga måtten 7 × 7 × 5 mm, utan sammankopplingsdelar.

Komponenten är fysiskt konstruerad så att den är odelbar, dvs. även om vissa delar teoretiskt sett skulle kunna avlägsnas och ersättas skulle detta innebära ett tidskrävande och vanskligt arbete som skulle vara oekonomiskt under normala produktionsförhållanden.

Lysdiodmodulen är utformad för att monteras på tryckta kretskort t.ex. genom lödteknik för ytmontering (SMD).

Den uppvisas för användning i belysningstillämpningar som blixtljus i mobiltelefoner, fordonsbelysning, projektorer, trafiksignaler och hushållsapparater. (Se bild 1 nedan) Förordning 1037/2014, giltig från den 21 oktober 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 85 samt texten till KN-nummer 8541, 8541 40 och 8541 40 10.

Eftersom LED-chipset och skyddsdioden kombinerats praktiskt taget odelbart och skyddsdioden används endast för att skydda LED-chipset mot överspänning, ändras modulens kännetecken och egenskaper som en lysdiod enligt nr 8541 inte i grunden. Klassificering enligt nummer 9405 är med tillämpning av anmärkning 8 till kapitel 85 sista stycket följaktligen utesluten.

Komponenten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8541 40 10 som en lysdiod.

Bilder: Lysdioder klassificerat enligt KN-nr 8541 40 10.

8541 [40 10]

En halvledarkomponent bestående av en lysdiodmodul som monterats genom lödning på ett tryckt kretskort med kärna av metall, med en höjd på ca 7 mm och en diameter på ca 21 mm.

Lysdiodmodulen består av ett LED-chips som är parallellkopplat med en zenerdiod, inbyggd i ett plasthölje med ett välvt överdrag av genomskinlig plast.

Det tryckta kretskortet med kärna av metall är specifikt utformat som en kylplatta; det har lödbyglar för anslutning av strömförsörjningen och är utformat för slutlig användning i belysningsartiklar.

Det uppvisas för användning i belysningstillämpningar som blixtljus i mobiltelefoner, fordonsbelysning, projektorer, trafiksignaler och hushållsapparater. (Se bild 2 ovan) Förordning 1037/2014, giltig från den 21 oktober 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 85 samt texten till  KN-nummer 8541, 8541 40 och 8541 40 10.

Även om komponenten består av en lysdiodmodul och ett tryckt kretskort som kan tas isär, är komponentens funktion densamma som för lysdiodmodulen. Det tryckta kretskortet med kärna av metall fungerar uteslutande som värmeavledare (kylplatta), eftersom det tryckta kretskortet inte är sammankopplat med andra komponenter utan endast ger en bättre värmeöverföring från ljusdiodmodulen till omgivande media. Komponenten ska därmed klassificeras som enbart en lysdiodmodul.

Eftersom LED-chipset och skyddsdioden kombinerats praktiskt taget odelbart och skyddsdioden används endast för att skydda LED-chipset mot överspänning, ändras modulens kännetecken och egenskaper som en lysdiod enligt nr 8541 inte i grunden. Klassificering enligt nummer 9405 är med tillämpning av anmärkning 8 till kapitel 85 sista stycket följaktligen utesluten.

Komponenten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8541 40 10 som en lysdiod.

8541 [40 10]

En halvledarkomponent (s.k. lysdiodpaket) med fyra LED-chips, vart och ett parallellkopplat med en zenerdiod, inbyggd i ett plasthölje med ett genomskinligt glasfönster på översidan och åtta kontaktplattor på baksidan, med de ungefärliga måtten 5 × 6 × 1 mm.

Komponenten är fysiskt konstruerad så att den är odelbar, dvs. även om vissa delar teoretiskt sett skulle kunna avlägsnas och ersättas skulle detta innebära ett tidskrävande och vanskligt arbete som skulle vara oekonomiskt under normala produktionsförhållanden.

LED-chipsen är inte sammankopplade. LED-chipsen och zenerdioderna är sammankopplade genom trådbondning.

Lysdiodpaketet är utformat för att monteras på tryckta kretskort, t.ex. genom lödteknik för ytmontering.

Det uppvisas för användning i belysningstillämpningar som scenbelysning, stämningsbelysning och arkitektonisk belysning inomhus och utomhus. (Se bild 3 ovan) Förordning 1037/2014, giltig från den 21 oktober 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 85 samt texten till KN-nummer 8541, 8541 40 och 8541 40 10.

Eftersom LED-chipset och skyddsdioden kombinerats praktiskt taget odelbart och skyddsdioden används endast för att skydda LED-chipset mot överspänning, oberoende av antalet LED-chips, ändras modulens kännetecken och egenskaper som en lysdiod enligt nr 8541 inte i grunden. Klassificering enligt nummer 9405 är med tillämpning av anmärkning 8 till kapitel 85 sista stycket följaktligen utesluten.

Komponenten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8541 40 10 som en lysdiod.

8541 [40 10]

En halvledarkomponent (så kallad LED array), bestående av 156 LED-chips, inbyggd i ett plasthölje med ett överdrag av genomskinlig plast och två elektriska kontaktplattor på översidan och en kylplatta av metall på baksidan, med en höjd  på ca 2 mm och en diameter på ca 49 mm.

Komponenten är fysiskt konstruerad så att den är odelbar, dvs. även om vissa delar teoretiskt sett skulle kunna avlägsnas och ersättas skulle detta innebära ett tidskrävande och vanskligt arbete som skulle vara oekonomiskt under normala produktionsförhållanden.

LED-chipsen är sammankopplade genom en kombination av serie- och parallellkoppling och genom trådbondning.

Den s.k. LED array är avsedd att skruvas fast på slutprodukten.

Den uppvisas för användning i allmänna belysningstillämpningar som butiks-, hotell- och restaurangbelysning, företags- och kontorsbelysning, bostads- och konsumentbelysning, industribelysning, gatu- och utomhusbelysning samt eftermodifierade lampor. (Se bild 4 ovan) Förordning 1037/2014, giltig från den 21 oktober 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 85 samt texten till  KN-nummer 8541, 8541 40 och 8541 40 10.

Eftersom komponenten endast består av LED-chips som kombinerats praktiskt taget odelbart, oberoende av antalet LED-chips, omfattas komponenten fortfarande av nr 8541. Klassificering enligt nummer 9405 är med tillämpning av anmärkning 8 till kapitel 85 sista stycket följaktligen utesluten.

Komponenten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8541 40 10 som en lysdiod.

8541 51

Hallelement-enhet med fyra terminaler, bestående av ett ferritsubstrat med ett lager av indiumantimonid (InSb) och en ferritkoppling som bildar en magnetisk krets, monterad på ett ledningsnät för anslutning till en extern elektronisk krets. Enheten känner av magnetism och skapar en elektrisk ström genom ”Hall-effekt”, den används i små precisionsmotorer för tvättmaskiner, kylskåp, luftkonditioneringsanläggningar etc. (HSC 59, Annex O/24, ändrad klassificering HSC72, Annex O/18 )

Tillämpning av allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 12 a 1 till kapitel 85) och 6.

Bild: Hallelement-enhet med fyra terminaler klassificerad enligt 8541 51.


8542 39

Effektmodul
som består av 6 transistorer, 6 dioder och 4 integrerade kretsar, samt 3 motstånd och andra passiva komponenter, bl.a. en termistor. Alla dessa element är tillverkade i separata processer och har monterats på en ram av blybrons, lindats med tråd och gjutits fast med plastharts. Modulen används för att omvandla ström för att förse elektriska trefasmotorer med ström. Särskilda användningsområden är bl.a., men inte enbart, hushållsmaskiner som tvättmaskiner och luftkonditioneringsapparater. HSC 41/N27.(ändrad HSC 57)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 12 till kapitel 85) och 6.

8542 39

Effektmodul som består av 6 transistorer, 6 dioder och 4 integrerade kretsar, samt andra passiva komponenter, men som varken innehåller motstånd eller termistorer. Alla dessa element är tillverkade i separata processer och har monterats på en ram av blybrons, lindats med tråd och gjutits fast med plastharts. Modulen används för att omvandla ström för att förse elektriska trefasmotorer med ström. Särskilda användningsområden är bl.a., men inte enbart, hushållsmaskiner som tvättmaskiner och luftkonditioneringsapparater. HSC 41/N27. (ändrad HSC 57)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 12 till kapitel 85) och 6.

8542 39

Effektmodul som består av:

1.
en MOSFET-transistor (metal oxide semiconductor field effect transistor) och
2.
en integrerad monolitkrets som styr och skyddar transistorn.

 
Dessa element är tillverkade i separata processer och har monterats, antingen vertikalt eller horisontellt, på en ram av blybrons, lindats med tråd och gjutits fast med plastharts. Modulen överför elektrisk ström från primär- till sekundärsidan av forward-omvandlaren i ett switchat nätaggregat (SMPS). Särskilda användningsområden är bl.a., men inte enbart, batteriladdare och adaptrar, mobiltelefoner, handdatorer (PDA:er), apparater som innehåller icke-flyktiga halvledarminnen (t.ex. mp3-spelare), monitorer och automatiska databehandlingsmaskiner. HSC 41/N27. (ändrad HSC 57

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 12 till kapitel 85) och 6.

8542 39

Effektmodul som består av:

1.
en MOSFET-transistor (metal oxide semiconductor field effect transistor) och
2.
en integrerad monolitkrets som styr och skyddar transistorn.


Dessa element är tillverkade i separata processer och har monterats horisontellt på en ram av blybrons, lindats med tråd och gjutits fast med plastharts. Modulen fungerar som en linjär spänningsregulator som bibehåller eller reglerar utspänningen baserat på den ingående referensspänningen. Särskilda användningsområden är bl.a., men inte enbart, batteriladdare och adaptrar, mobiltelefoner, handdatorer (PDA:er), apparater som innehåller icke-flyktiga halvledarminnen (t.ex. mp3-spelare), monitorer och automatiska databehandlingsmaskiner. HSC 41, Annex N/27. (ändrad HSC 57

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 12 till kapitel 85) och 6.


8543 20

Cesiumatomklocka, utgörande en autonom primär referensklocka, designad för att telekomnätoperatörer ska generera G.811-synkroniseringssignaler med en frekvensstabilitet på cirka 10-12. HSC 71, Annex O/30.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

 


8543 40

"Elektronisk cigarett”,
en batteridriven apparat i form av en cylinder som liknar en vanlig cigarett, ungefär 150 mm lång och 11 mm i diameter. När användaren andas in genom apparaten upptäcks luftströmmen av en luftflödessensor, vilken i sin tur aktiverar en finfördelare (atomizer) som värmer upp och förångar vätskan i patronen. Detta skapar en ånga som användaren andas in.

Varan är förpackad som en sats för försäljning i detaljhandeln tillsammans med en strömkabel, en laddare och fem extra patroner. (HSC47, R/7, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6.

Bild: Elektronisk cigarett (Laddare, strömkabel, patroner (5 st), elektronisk cigarett, batteridel, finfördelare (atomizer), Patron).

 

8543 40 00

Återanvändbar (påfyllningsbar) förångare (”atomizer”), för en elektronisk cigarett, bestående av

en bas med en öppning för luftreglering och ett anslutningsdon för anslutning till strömförsörjningsanordningen (inte en del av förångaren),

en värmare med metalltråd och bomull,

en glasbehållare, och

ett munstycke.


Förångaren presenteras utan e-vätska.

Förångaren ansluts till strömförsörjningsanordningen genom ett gängat anslutningsdon som också skapar den elektriska anslutningen. Den tillförda strömmen värmer värmarens tråd som därefter värmer och förångar e-vätskan. Detta skapar en ångdimma som sedan andas in av användaren. Förordning 2023/808, giltig från den 4 maj 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8543 och 8543 40 00 .

Även om förångaren endast är lämplig att användas med en elektronisk cigarett är klassificering enligt KN-nummer 8543 90 00 som en del av den elektroniska cigaretten utesluten, eftersom förångaren utgör en sammansättning av delar som är så avancerade att de redan har den huvudsakliga karaktären av en komplett artikel, den elektroniska cigaretten (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, Sextonde avdelningen, Allmänna anvisningar, IV Inkompletta maskiner).

Förångaren innehåller alla nödvändiga delar för att utföra de funktioner som en elektronisk cigarett är utformad för, nämligen att värma och förånga e-vätska, vilket gör att användaren via munstycket kan inhalera ångdimman som skapas. Den har således den huvudsakliga karaktären av en komplett artikel och ska därmed betraktas som en ofullständig elektronisk cigarett i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a.

Förångaren ska därför klassificeras som en elektronisk cigarett enligt KN-nummer 8543 40 00 .

 

Bild: Produkt klassificerad enligt KN-nr 8543 40 00. Bilden återges endast i informationssyfte.


8543 70

Elektroluminiscenta anordningar, vanligen i form av band, plattor eller paneler, huvudsakligen bestående av:

a)

ett elektroluminiscent ämne med kristallin struktur (vanligen zinksulfid) laminerat mellan två lager med elektriskt ledande material av vilket det ena är genomskinligt (plast eller specialglas);

b)

elektriska kablar;

c)

två tunna blad, vanligen av plast, som kapslar in och skyddar det hela.


När dessa anordningar matas med växelström blir de luminösa över hela ytan. Denna egenskap gör att dessa anordningar har många användningsområden såsom: bakgrundsljus, dekoration, signallering etc. HSC 14, Annex F/1 (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

8543 70

Brusnivåsänkande (LNB) omformare som är avsedd att monteras på en antenn till ett mottagningssystem för satellitsändningar och som används för att förstärka svaga signaler och ändra frekvenser från mycket höga nivåer till nivåer inom VHF- och UHF-området. HSC 19, Annex K/15 (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

8543 70

Fjärrkontroll, med infraröda strålar med en frekvens överstigande 3000 Ghz (den övre gränsen för radiofrekvenser), vilken möjliggör att man (från avstånd) kan kontrollera en mottagare för satellittelevision-sändningar för att kunna ändra kanal eller modifiera riktningen på antennen och polarisatorn. HSC 19, Annex K/15. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

8543 70

System bestående av en kombination av maskiner avsedda att registrera digitala videobilder, skapa videoeffekter, redigera och färdigställa videoprogram för utsändningar. Systemet kan sända och mottaga videosignaler. Inuti systemet omformas videosignaler till digitala signaler så att de kan behandlas av centralenheten. Systemet består av följande komponenter:

1)

en centralenhet;

2)

två bildskärmar för färgmottagning (monitorer) (en med icke-radsprångsavsökare för visande av data och en med radsprångsavsökare för videopresentationer); den ena av dessa skärmar visar digitala operationer ledd av centralenheten och den andra visar det slutliga resultatet;

3)

inenhet i form av ett tangentbord;

4)

4 och 9 Gb (gigabyte) magnetiska hårddiskar;

5)

program för registrering (loggning);

6)

hjälpprocessorkort för video;

7)

komprimeringskort;

8)

DVE (Digitala Video Effekter) realtidskort;

9)

ljuddkort;

10)

acceleratorkort SCSI-II (Small Computer Systems Interface);

11)

två förstärkta högtalare. HSC 19, Annex K/16. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anm. 4 till avd. XVI och anmärkning 6 E till kapitel 84) och 6. 


8543 70

Superluminiscerande diodmodul (SLED) bestående av en superluminiscerande diod, en termoelektrisk kylare och en termistor. Den är permanent hopmonterad i ett 14-poligt hölje (butterfly housing) som är utrustat med en fiberoptisk pigtail med en FC/APC-koppling. Den superluminiscerande dioden alstrar en emission i spektralbandet 800-1700 nm, med ett centralt våglängdsomfång av 1530-1570 nm.

Användningsområdena inbegriper, men är inte begränsade till, som ljuskälla i medicinsk diagnostik (optisk koherenstomografi), fiberoptisk sensorer eller fiberoptiska gyroskop. (HSC 63, Annex O/30)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

8543 70 90

En kopplingsdosa för användning i ett kabel-TV-system, bestående av en metalldosa (dim. 10 x 10 x 7 cm), utrustad med ingångar för kabelanslutning. Dosan innehåller en elektrisk krets med ett antal olika elektriska komponenter (t.ex. spolar, transformatorer, elektriska motstånd och kondensatorer) samt anslutningar. Dosans uppgift är att minska signalspänningen i kabeln till TV-mottagaren och med ett filter, förhindra spänningen avsedd för förstärkarna att nå TV-mottagarna. Förordning 3272/94, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 8543, 8543 70 och 8543 70 90. Kopplingsdosan är till sin utformning och funktion inte en apparat för anslutningar till eller i elektriska kretsar enligt nr 8536. Trots att den används som del till televisionsmottagare, är den dock att anse som en självständig enhet.

8543 70 90

Elektrisk apparat för jonisering av luften inomhus, bestående av en radialfläkt, en anordning som avger negativa joner och ett filtreringssystem i tre steg (förfilter för stora partiklar, elektrifierat huvudfilter av textilfibrer och ett deodoriseringsfilter med aktivt kol). Förordning 1307/96, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI och texten till KN-nr 8543, 8543 70 och 8543 70 90. Apparatens huvudsakliga funktion är att avge joner.

8543 70 90

Muskelträningsutrustning förpackad i en bärväska av plast. Utrustningen består av en batteridriven elektronisk enhet med ledningar, 8 elektroder och två justerbara elastiska remmar. Elektroderna hålls på plats på kroppen med hjälp av remmarna och är förenade med den elektroniska enheten med hjälp av ledningarna.

Elektriska impulser överförs genom elektroderna i syfte att framkalla upprepade muskelsammandragningar. Impulsstyrkan kan ökas eller minskas. Förordning 1386/03. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8543, 8543 70 och 8543 70 90. Utrustningen kan inte omfattas av nummer 9018, eftersom den inte är avsedd för användning om instrument eller apparat för medicinskt bruk.

Utrustningen kan inte omfattas av nummer 9019, eftersom den inte används för behandling av muskelsjukdomar eller som massageapparat. Utrustningen kan inte omfattas av nummer 9506, eftersom den inte är avsedd för kroppsövningar.

8543 70 90

En säkerhetsanordning utformad för att ge tillgång till data som lagrats på en maskin för automatisk databehandling (ADB). Den består av en flytkristallskärm (LCD), ett tryckt kretskort och ett batteri med ett hölje av plast som kan fästas på en nyckelring.

Anordningen genererar en sexsiffrig kod som är specifik för en viss användare och ger denna tillträde till de data som finns lagrade på maskinen för automatisk databehandling. Anordningen kan inte anslutas till en maskin för automatisk databehandling och fungerar oberoende av en sådan. Förordning 888/2006, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8543 70 och 8543 70 90. Anordningen kan inte klassificeras enligt nr 8470, eftersom den varken har några anordningar för manuell inmatning av data eller någon räknefunktion enligt detta nummer (se förklarande anmärkningar till HS för detta nummer).

Den kan inte heller klassificeras enligt nr 8471, eftersom den inte fritt kan programmeras efter användarens behov (se anmärkning 5 A 2 till kapitel 84), och den är inte heller någon enhet till en maskin för automatisk databehandling, eftersom den inte kan anslutas till centralenheten (se anmärkning 5 C 2 till kapitel 84).

Anordningen klassificeras enligt nr 8543, eftersom det är en elektrisk apparat med en självständig funktion som inte är nämnd eller inbegripen någon annanstans.

8543 70 90

Apparat för hårborttagning och hudbehandling med hjälp av intensivt pulsat ljus (Intense Pulsed Light, IPL), med måtten 34,5 × 30,5 × 50,5 cm (höjd × bredd × djup), och med en vikt på 25 kg. Apparaten är konstruerad för hårborttagning och för hudbehandling, från rent kosmetisk föryngring till borttagning av åldersfläckar, ojämn pigmentering och vidgade blodkärl. Den används i skönhetssalonger.

Apparaten innehåller en elektrisk motor för kylning. Motorn fyller ingen funktion för själva hårborttagningen eller hudbehandlingen. Förordning nr 119/2008, giltig fr.o.m. den 29 februari 2008.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombineradenomenklaturen samt texten till KN-nr 8543, 8543 70 och 8543 70 90. Eftersom hårborttagningen sker med IPL-teknik och inte med hjälp av en apparat med inbyggd elektrisk motor, vilken tar tag i håret och rycker ut det vid roten, är klassificering enligt nr 8510 som hårborttagningsapparat, med inbyggd elektrisk motor, utesluten (se förklarande anmärkningar till HS nr 8510).

Klassificering enligt nr 9018 som instrument eller apparat som används för medicinskt bruk är också utesluten eftersom apparaten inte ger någon medicinsk behandling eller används yrkesmässigt (se förklarande anmärkningar till HS nr 9018). Anordningen klassificeras enligt nr 8543, eftersom den är en elektrisk apparat med självständig arbetsuppgift som inte är nämnd eller inbegripen någon annanstans i kapitel 85.

8543 [70 90] ändrad klassificering HS2022 8543 40 00

Varusats för försäljning i detaljhandeln, bestående av följande:

En anordning med elektroniska komponenter som har formen av en cigarett.

Två patroner.

Två återuppladdningsbara litiumbatterier.

En batteriladdare.


Anordningen har ett hölje av rostfritt stål och innehåller en mikrokrets, en högkänslig sensor, ett fack för batterier och ett fack för en patron. Varje patron består av en inhalator och en ampull. Ampullen innehåller nikotin, en cigarettluktsammansättning och vanliga livsmedelstillsatser. Både inhalatorn och ampullen är av engångskaraktär.

När den elektroniska kretsen aktiveras av inandningen börjar nikotinlösningen finfördelas och den finfördelade ”rök” som rökaren ska andas in skapas. Förordning nr 1143/2008, giltig fr.o.m. 2008-12-09.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8543, 8543 70 och 8543 70 90. Den beståndsdel som ger satsen dess huvudsakliga karaktär är den elektroniska anordningen, eftersom det är den elektroniska kretsen som utlöser finfördelningen av nikotinlösningen och skapar den finfördelade ”rök” som rökaren ska andas in.

Klassificering enligt nr 8424 är utesluten, eftersom anordningen inte är en mekanisk apparat för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor. Den elektroniska anordningen anses vara en elektrisk apparat med självständiga arbetsuppgifter, som inte är nämnd eller inbegripen någon annanstans i kapitel 85.

I enlighet med den allmänna bestämmelsen 3 b ska satsen därför klassificeras enligt nr 8543 (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8543 tredje stycket).

8543 70 90 (Classification statement)

Statement on the classification of “Integrated circuit (IC) devices with dummy die" A replica of an "integrated circuit" (IC) consisting of a dummy die made of silicon with interconnections made of copper (Cu) coming from the outer soldered contact points to the inner die contact points. The device is a physical substitute of a specific IC (size, shape and contact points) unable to perform the functions of an IC (heading 8542). It is used for preparing the manufacturing process of a pick and place machine. This process involves testing the accuracy of the placing of integrated circuits by a pick and place machine. Afterwards an electrical current is run through the device to verify electric continuity at each test point, in order to complete the testing. CCC 467

Reasons:

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 8543, 8543 70 and 8543 70 90.

Classification under heading 8479, as a part of a pick and place machine of this heading is excluded, as the device is not an integral component of such a machine.

Classification under heading 9031 is also excluded, as the device does not measure or check quantities and as it is not a part or accessory of such a machine.

Classification under heading 8536 is also excluded, as a simple definitive soldering of two electrical contact points with a wire cannot be considered as making connections to or in electrical circuits within the meaning of that heading.

As the device is intended to demonstrate electrical continuity between its contact points, it is to be classified under CN code 8543 70 90 as an electrical apparatus having an individual function not specified or included elsewhere in Chapter 85.
 
8543 70 90

En apparat bestående av en utbytbar ultraviolett (UV) ljuskälla, en reflektor, en slutare, ett styrkereglage och en slutartimer i ett hus (en så kallad UV-spotlight) med dimensionerna 311 × 160 × 227 mm. Höljet är försett med ett handtag, reglage och en fast ljusguide. Apparaten används inom en fotokemisk process, så kallad UV-härdning, för ytbehandling med hjälp av UV-strålning av olika ljuskänsliga material, särskilt icke-mekanisk härdning av olika material och ytskikt genom kontrollerad UV-strålning. Förordning 455/2010. Giltig fr. o. m. 2010-06-16

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8543, 8543 70 och 8543 70 90.
 
Apparaten kan inte klassificeras enligt KN- nummer 8479 som en apparat med en särskild funktion, som inte är nämnd eller inbegripen någon annanstans i kapitel 84, eftersom härdningen inte är en mekanisk process utan en fotokemisk process. Apparaten bör därför betraktas som en UV-strålningsapparat för allmän industriell användning (se även de förklarande anmärkningarna till HS för nr 8543 fjärde stycket punkt 11).

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8543 70 90 som en elektrisk maskin eller apparat med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85.

8543 70 90

En bärbar batteridriven apparat (s.k. läsplatta)
för lagring och återgivning av olika typer av textfiler (t.ex. pdf, wol och html), stillbildsfiler (t.ex. jpeg) och ljudfiler (t.ex. mp3), med ett mått på cirka 18x12x1 cm och en vikt på cirka 220 g.

Apparaten är försedd med följande:

En monokrom bildskärm (som använ­der teknik med elektroniskt bläck med gråskala i fyra steg) med ett mått på cirka 12x9 cm, ett diagonalt mått på skärmen på cirka 15 cm (6 tum) och en upplösning på 600x800 pixlar.

Ett USB-gränssnitt.

Ett hörlursuttag.

En plats för minneskort.

Kontroll-/navigationsknappar.

En 200 MHz processor.

Ett internminne på 512 MB.


Apparaten kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling för överföring av filer.
 
Apparaten kan återge text, stillbilder och ljud genom bearbetning av data som är lagrade antingen i internminnet eller på ett minneskort.
 
Apparaten har inga översättnings- eller ordboksfunktioner. Förordning 763/2011. Giltig fr. o. m. 2011-08-23.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8543, 8543 70 och 8543 70 90. Klassificering som en maskin för automatisk databehandling enligt nummer 8471 är utesluten eftersom apparaten inte uppfyller villkoren i anmärkning 5 a till kapitel 84. Eftersom apparaten dessutom inte uteslutande eller huvudsakligen är avsedd att användas i ett system för automatisk databehandling är klassificering som en del av ett sådant system enligt nummer 8471 också utesluten.
 
Klassificering enligt nummer 8528 som monitor är utesluten med tanke på produktens oförmåga att visa videobilder på grund av den särskilda teknik som används för bildvisningen och den därmed låga bildkvaliteten, vilket enbart möjliggör visning av dokument och stillbilder. Apparaten ska betraktas som en elektronisk apparat med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85.
 
Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8543 70 90.

8543 70 90

En elektronisk apparat (s.k. ”multiswitch”) i ett hölje med de ungefärliga dimensionerna 26 × 12 × 7 cm, utrustad med följande gränssnitt:

4 mellanfrekvensingångar med nivåjustering för mikrovågshuvud (LNB),

1 ingång med nivåjustering för antenn för marksänd tv,

4 utgångar för anslutning till satellitmottagare.


Den har en inbyggd förstärkare för att kompensera för kabelns signalförluster. Apparaten är utformad för användning i flerabonnentssystem för televisionsmottagning via satellit, t.ex. ”Quad LNB”-system. Den gör det möjligt för flera satellitmottagare att ta emot olika tv-signaler via en parabolantenn, men den varken konverterar eller modifierar signalerna.
 
Apparaten gör det också möjligt att distribuera en marksänd tv-signal. Förordning 1089/12, giltig från den 13 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8543, 8543 70 och 8543 70 90. Med hänsyn till att apparaten endast tillåter distribution av tv-signaler och med hänsyn till att satellitantennen kan fungera utan apparaten an­ses apparaten inte vara nödvändig för att antennen ska fungera. Därför är klassificering som en del till en antenn enligt nr 8529 utesluten.
 
Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8543 70 90 som en apparat med självständiga uppgifter, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans i kapitel 85.

8543 70 90

En apparat med en funktion för ljudåtergivning och en funktion för redigering/mixning (en s.k. DJ mediaspelare) i ett hölje med de ungefärliga måtten 40 × 32 × 10 cm. Den är utrustad med en cd-läsare och har olika gränssnitt (USB-port, ljudutgångar och SD-kortläsare). Den har rattar, tryckknappar, skjutreglage och en 6,1 tums LCD-skärm.
 
Apparaten kan redigera och mixa ljud. För dessa ändamål är den utrustad med bl.a. följande:

En BPM-räknare (taktslag per minut).

fader start och back cue,

track hot cue,

loop,

4 beat loop,

cue point-inställning.


Maskinen är avsedd att användas av yrkesmässiga diskjockeyer för återgivning, redigering och mixning av ljud. De ljudfiler som återges, redigeras och mixas kan komma från olika källor (cd-läsare, maskin för automatisk databehandling (ADB), USB-minne eller SD-kort).
 
Maskinen kan fungera fristående eller i kombination med en maskin för automatisk databehandling. Förordning 311/2014, giltig från den 15 april 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8543, 8543 70 och 8543 70 90.
 
Eftersom apparaten är konstruerad för att utföra två alternativa funktioner (ljudåtergivning och ljudredigering/ljudmixning), ska den, med tillämpning av anmärkning 3 till avdelning XVI, klassificeras som den apparat som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften.
 
På grund av dess objektiva egenskaper, dvs. de många tekniska funktionerna för redigering och mixning av ljud, möjligheten att mixa ljudfiler från olika källor, apparatens utformning och konstruktion, är funktionen för ljudredigering/ljudmixning apparatens huvudsakliga funktion.

Klassificering enligt nummer 8519 är därför utesluten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8543 70 90 som andra maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85.

8543 70 90

En digital elektronisk apparat med en HDMI-ingång (High-Definition Multimedia Interface) och åtta HDMI-utgångar (s.k aktiv HDMI-splitter) i ett hölje med de ungefärliga måtten 12 × 6 × 2 cm. Den stöder HDCP-protokollet (high-bandwidth digital content protection) och drivs med 5 V DC.

Apparaten används för att samtidigt, och utan valitetsförslust, dela en HDMI-insignal i åtta HDMI-utsignaler med samma tekniska egenskaper som den ursprungliga insignalen. På så sätt kan en HDMI-signal från en källa (t.ex. en digital-tv-box) samtidigt distribueras till flera apparater (till exempel TV-apparater). Förordning 457/2014, giltig från och med den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8543, 8543 70 och 8543 70 90.
 
HDMI-splittern är inte en elektrisk apparat för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar eller en panel avsedd att tjänstgöra som elektriskt kopplingsorgan, eftersom den delar en insignal i åtta utsignaler och samtidigt använder HDCP-protokoll. Klassificering under nr 8536 som kopplingsdosor eller nr 8537 som tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska kopplingsorgan är därför utesluten.
 
Eftersom apparaten har en självständig arbetsuppgift som inte nämns specifikt i någon rubrik i kapitel 85, ska den klassificeras enligt KN-nummer 8543 70 90 som en elektrisk apparat med självständig arbetsuppgift som inte är nämnd eller inbegripen någon annanstans i kapitel 85.

8543 70 90

En digital elektronisk apparat med fyra HDMI-ingångar (High-Definition Multimedia Interface), en HDMI-utgång och en knapp för att välja ingång (s.k. aktiv HDMI-växlare).
 
Den har en förstärkare för regenerering av svaga signaler och 4 lysdioder för att ange den valda ingången och drivs med 5 V DC. Apparaten stöder full 1080p videosignaler med en överföringshastighet på upp till 2,5 Gbps och HDCP-protokollet (High-bandwidth DigitalContent Protection).

Apparaten används för att välja en HDMI-ingång som ska anslutas till HDMI-utgången. Den gör det möjligt att välja HDMI-signaler från olika källor (t.ex. DVD-spelare eller digital-tv-box) för anslutning till en apparat, t.ex. en TV-apparat. Förordning 457/2014, giltig från och med den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8543, 8543 70 och 8543 70 90.
 
HDMI-växlaren är inte en apparat för växling mellan elektriska kretsar eller avsedd att tjänstgöra som elektriskt kopplingsorgan, eftersom den växlar till (väljer) en av HDMI-ingångarna som ska anslutas till HDMI-utgången och samtidigt förstärker signalen och använder HDCP-protokoll. Klassificering under nr 8536 som strömställare eller nr 8537 som tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska kopplingsorgan är därför utesluten.

Eftersom apparaten har en självständig arbetsuppgift som inte nämns specifikt i någon rubrik i kapitel 85, ska den klassificeras enligt KN-nummer 8543 70 90 som en elektrisk apparat med självständig arbetsuppgift som inte är nämnd eller inbegripen någon annanstans i kapitel 85.

8543 70 90

En elektronisk maskin som fungerar som ett ljudgränssnitt eller en ljudmixer (en så kallad mixer/analog-digital-omvandlare/förförstärkare) med de ungefärliga måtten 48 × 18 × 9 cm. Den består av ljud- och effektprocessorer, en analog-digital och digital-analog omvandlare och en mikrofonförstärkare, i ett hölje med drifts- och displayelement och olika analoga, optiska och digitala ingångar och utgångar samt FireWire-portar.

Den har följande huvudsakliga tekniska egenskaper:

Hybrid FireWire/USB2-anslutning (kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling [ADB]).
Mixer med 28 ingångar med digitala signalbehandlingseffekter.
Särskild mixningsprogramvara.
Separata uttag i frontpanelen för hörlurar, vart och ett med oberoende volymkontroll.
Frontpanel med LED-klocka som anger status.


Maskinen är avsedd att användas för produktion av digital musik i ljudstudior eller vid scenframträdanden. Den fungerar i två lägen: i kombination med en ADB-maskin eller i fristående läge.

När maskinen används i kombination med en ADB-maskin har den till syfte att omvandla och bearbeta ljudsignaler som levereras från externa ljudkällor och att fungera som förförstärkare av mikrofonsignaler. I fristående läge kan maskinen användas som en mixer med integrerade effekter. Förordning 663/2016, giltig från och med den 19 maj 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 E till kapitel 84 samt texten till KN-nummer 8543 , 8543 70  och 8543 70 90 .

Eftersom maskinen har en annan specifik funktion än databehandling (förförstärkning och mixning av ljud) ska den klassificeras enligt det nummer som är tillämpligt för dess funktion eller, om detta inte är möjligt, enligt något restnummer.

Maskinens funktion omfattas inte mer specifikt av något nummer i kapitel 85. Maskinen ska betraktas som en mixningsenhet som omfattas av nummer 8543  (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nummer 8543  fjärde stycket punkt 4).

Maskinen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8543 70 90  som andra maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85.

8543 70 90

En elektrisk apparat (s.k. videoomvandlare), rektangulär, med de ungefärliga måtten 17 × 14 × 4 cm. Apparaten har följande uttag:

Ett SDI-uttag (Serial Digital Interface).

Ett HDMI-uttag (High-Definition Multimedia Interface).

Ett RJ-45-uttag.

Ett strömkontaktdon.


Apparaten är avsedd att omvandla videosignaler från SDI-format till HDMI-format.

RJ-45-uttaget används för att ansluta apparaten till Ethernet endast för programuppdateringar och för att få elström som krävs för dessa uppdateringar (Power over Ethernet, PoE). Förordning 2017/1166, giltig från och med den 21 juli 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8543 , 8543 70  och 8543 70 90 .

RJ-45-uttaget (kommunikationsfunktion via Ethernet) är underordnad den huvudsakliga arbetsuppgiften (videoomvandling), eftersom det endast används till att ta emot uppdateringar men inga videosignaler sänds via detta gränssnitt. Klassificering enligt nr 8517  är därför utesluten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8543 70 90  som andra elektriska maskiner eller apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85.

8543 70 90

Elektrisk apparat för hudbehandling och hårborttagning genom laserteknik, med hjälp av två lasrar med olika våglängder (755 och 1 064 nm). Den har de ungefärliga måtten 104 × 38 × 64 cm och en vikt på 82 kg.

Den behandling för vilken den är avsedd inbegriper hårborttagning, kosmetisk föryngring, behandling av blodkärl i ansiktet och på benen, behandling av ojämn pigmentering (till exempel solfläckar) och behandling av andra vaskulära och godartade pigmenterade skador.

Apparaten är utformad för att användas både på skönhetssalonger utan läkares medverkan och i auktoriserade vårdinrättningar under läkares överinseende. Se bild. Bilden återges uteslutande i informationssyfte. Förordning 2018/81, giltig från den 9 februari 2018.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8543 , 8543 70 och 8543 70 90 .

Det faktum att apparaten huvudsakligen åstadkommer estetiska förbättringar och att den kan användas utanför den medicinska miljön (på skönhetssalonger) och utan läkares medverkan anger att apparaten inte är avsedd för medicinska ändamål. Apparaten kan också behandla en eller flera olika patologier, men denna behandling kan också utföras utanför medicinsk miljö. Därför räcker dessa indikationer inte för att fastställa att apparaten är avsedd för medicinska ändamål. (Se mål C-547/13, Oliver Medical, ECLI:EU:C:2015:139). Klassificering enligt nummer 9018 som apparater som används för medicinskt bruk är därför utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8543 70 90 som andra elektriska maskiner eller apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85.

Bild: Elektrisk apparat för hudbehandling och hårborttagning klassificerat enligt KN-nr 8543 70 90.


8543 70 90
(Classification statement)

Digipass

The Committee concluded that:
Devices, secured by a password, serving to personal identification, which calculate and produce a specific password, are goods with an individual function to be classified in HS heading 8543 70 90. CCC 350

Text

8543 90 00

En handhållen utbytbar produkt
bestående av en blixtlampa, lins, utlösningsknapp och indikatorlampa (”IPL-handenhet”).

Anordningen alstrar ett intensivt pulserat ljus med olika pulsbredder på upp till 100 ms, en våglängd på 650–1 200 nm, en strålpunkt på 16 x 46 mm och en maximal fluens på 45 J/ cm2.
 
Den fungerar enbart i samverkan med en maskin (”basenheten”) från vilken den får kraft, styrsignaler och kylvätska. Basenheten innefattar kraftförsörjning, en styrenhet med skärm och en kylenhet, och kan också fungera med laserhandenheter.
 
När anordningen ansluts till basenheten används den för specifika kosmetiska behandlingar, t.ex. permanent hårborttagning. Förordning 1204/2011, giltig från den 13 dec. 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8543 och 8543 90 00. 

Eftersom det intensiva pulserade ljus som genereras av blixtlampan inte är en laserstråle är klassificering som en laser enligt nr 9013 utesluten.
 
Med tanke på anordningens särdrag och objektiva egenskaper, dvs. dess konstruktion av elektronisk karaktär, liknar den inte ett utbytbart verktyg (se anmärkning 1 o till avdelning XVI). När anordningen används tillsammans med basenheten kan den identifieras som en maskin med självständig arbetsuppgift som inte nämns eller inbegrips någon annanstans i kapitel 85.
 
Anordningen är nödvändig för maskinens funktion, eftersom maskinen inte kan fungera utan anordningen.
 
Anordningen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8543 90 00 som en del av en elektrisk maskin och apparat med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans i kapitel 85.

8543 90 00

En handhållen, utbytbar anordning
bestående av en fasta-tillståndslaser, lins, knapp för inställning av strålpunktsstorlek och en utlösningsknapp (”laserhandenhet”). Anordningen alstrar laserljus med olika pulsbredder på upp till 100 ms, en våglängd på 1 064 nm, justerbara strålpunktsstorlekar med en diameter av 1,5, 3, 6 och 9 mm och en maximal fluens på 700 J/cm2.

Den fungerar enbart i samverkan med en maskin (”basenheten”) från vilken den får kraft, styrsignaler och kylvätska. Basenheten innefattar kraftförsörjning, en styrenhet med skärm och en kylenhet, och kan också fungera med handenheter för ”intensivt pulserande ljus” (IPL).

När anordningen ansluts till basenheten används den specifikt för kosmetisk behandling av åderbråck. Förordning 1204/2011, giltig från den 13 dec. 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8543 och 8543 90 00.

Eftersom lasern specifikt utformats för att generera laserljus med vissa pulsbredder och strålpunktsstorlekar, är den anpassad för att utföra en specifik arbetsuppgift. När anordningen används tillsammans med basenheten kan den identifieras som en maskin med självständig arbetsuppgift som inte nämns eller inbegrips någon annanstans i kapitel 85.

Klassificering som en laser enligt nr 9013 är således utesluten (se även den förklarande anmärkningen till HS-nummer 9013 punkt 2 fjärde stycket). Med tanke på anordningens särdrag och objektiva egenskaper, dvs. dess konstruktion av elektronisk karaktär, liknar den inte ett utbytbart verktyg (se anmärkning 1 o till avdelning XVI).

Anordningen är nödvändig för maskinens funktion, eftersom maskinen inte kan fungera utan anordningen.

Anordningen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8543 90 00 som en del av en elektrisk maskin och apparat med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans i kapitel 85.

8543 90 00


En artikel i form av en tom cylindrisk behållare gjord av genomskinlig plast som är omkring 44 mm lång och förseglad med en avtagbar plastkork i nedre änden som skyddslock. Behållarens övre del är formad som ett munstycke och har ett litet hål genom vilket ånga kan inhaleras.

Användaren fyller den tomma behållaren med en särskild vätska, så kallad e-vätska eller e-juice, och skjuter sedan in den i e-cigaretten. Behållaren är påfyllningsbar och kan återanvändas för rökning 10–20 gånger innan den slängs.

Munstycket fyller samma funktion som filtret på traditionella tobakscigaretter. Användaren skjuter in behållaren i e-cigaretten och stoppar sedan in munstycket i munnen och inhalerar. E-cigarettens förångare omvandlar då vätskan till en rökliknande ånga som släpps ut genom munstycket och in i användarens mun. (se bilder) Enligt förordning 2017/635, giltig från den 25 april 2017.

Motivering
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 s till kapitel 39, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8543 och 8543 90 00 .

Utan munstycke skulle användaren inte stoppa in e-cigaretten i munnen, och utan förångaren i munstycket skulle det inte strömma ut någon ånga. Behållaren med sin särskilt utformade övre del är därmed att betrakta som en väsentlig del till e-cigaretten och inte bara som en plastbehållare. Klassificering enligt nummer 3926 som vara av plast är därför utesluten.

Enligt klassificeringsuttalande 8543 70/5 för Harmoniserade systemet ska en komplett e-cigarett klassificeras som annan elektrisk maskin eller apparat enligt nr 8543 70 .

Behållaren ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8543 90 00 som del till en elektrisk maskin och apparat med särskilda funktioner, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans i kapitel 85.

Bild: Klassificering enligt 8543 90 00

Bild: E-cigarettmunstycke klassificerat enligt 8543 90 00

8544 30 00

En artikel bestående av olika isolerade elkablar av koppar, i knippen, speciellt konstruerade för installation av en fast, röststyrd pekskärmsenhet (kallad handsfree-sats) i ett motorfordon.

Artikeln innehåller två säkringar och olika kopplingsanordningar, inklusive kulkontakter. Artikelns exakta sammansättning (antal trådar och specifika kopplingsanordningar) beror på motorfordonets specifika modell.

Vid installationen kopplar artikeln samman bilradiosystemets befintliga kablage med handsfree-satsen (vilket möjliggör drift av en Bluetooth-ansluten mobiltelefon).

Detta möjliggör överföring av elektriska signaler från handsfree-satsen till bilradiosystemet (även för att tysta andra ljud under telefonsamtal) och erbjuder en strömförsörjning. Enligt förordning 2022/2076, giltig från den 17 november 2022.

Motivering
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8544 och 8544 30 00 .

Artikeln består av tråd enligt nr 8544 i satser (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 8544 , åttonde stycket, sista meningen).

Artikeln är också särskilt utformad för montering i ett motorfordon för att skapa en sammankoppling mellan olika apparater i motorfordonet och för att leda elektricitet och elektriska signaler.

Artikeln har därför de objektiva kännetecknen hos ”andra kabelsatser, av sådana slag som används i fordon” enligt KN-nummer 8544 30 00 . Klassificering enligt nr 8544 42 som ”andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V, med kopplingsanordningar” är därför utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8544 30 00 som ”andra kabelsatser, av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg”.8544 42 10


Isolerade kablar (s.k. StackWise-kablar)
i olika längder och försedda med kopplingsanordningar i båda ändar.

Varje kabel består av 32 isolerade enkelledare för en spänning på högst 1 000 V, som är ihopsatta till 16 plastöverdragna par som inte är snodda. Dessa par täcks av en metallfolie och metalltråd.

Kablarna kopplar strömbrytare som bildar kopplingsstationer (s.k. stackar) som används i telenät (lokala datornät (LAN)). De möjliggör dubbelriktad dataöverföring mellan växlar som använder Ethernet-teknik.

Kablarna har inte några ytterligare funktioner (t.ex. att leverera el). Förordning 2018/1785, giltig från den 10 dec 2018.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8544, 8544 42 och 8544 42 10 .

Dataöverföringen mellan apparater med hjälp av telekommunikationsteknik, t.ex. Ethernet, betraktas som telekommunikationsutrustning enligt KN-nr 8544 42 10 (se kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1112/2012 (1)). Kablarna i fråga är avsedda att användas i telekommunikationsnät som konfigurerats som LAN. Följaktligen anses de vara elektriska ledare försedda med kopplingsanordningar som används i telekommunikationsnät (se även förklarande anmärkningarna till KN för undernummer 8544 42 10 ).

Varorna ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8544 42 10 som andra elektriska ledare för en spänning av högst 1 000 V, med kopplingsanordningar, av sådana slag som används för telekommunikation.


Bild: Klassificering enligt KN-nr 8544 42 10


8544 42 90

En kabel, med en längd av ca 250 cm, av ett slag som enbart används tillsammans med en videospelmaskin enligt nr 9504. Kabeln är försedd med en särskilt utformad kopplingsanordning för videospelmaskinen i ena änden och fem kopplingsanordningar för anslutning till en skärm eller tv-apparat i andra änden.

Data kan överföras från videospelmaskinen till skärmen eller tv-apparaten via kabeln och datauppgifterna kan beroende på innehåll visualiseras som ett videospel, en video eller en stillbild eller återges som ljud. Förordning nr 1142/2008, giltig fr.o.m. 2008-12-09.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8544, 8544 42 och 8544 42 90.

Klassificering enligt nr 9504 som ett tillbehör till en videospelmaskin är utesluten, eftersom den mest specificerade varubeskrivningen av kablar och andra elektriska ledare ges för nr 8544.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8544 42 90 som en elektrisk ledare försedd med kopplingsanordningar.

8544 42 90

En elektrisk grendosa som består av

en elsladd som är cirka 2 meter,

en stickpropp för inkoppling till ett eluttag, och

ett plasthölje med fem uttag, en strömbrytare och en säkring.


Produkten är utformad för att användas vid överföring av el med 220 volts spänning inom ett begränsat område, till exempel i ett rum, till olika apparater.

Med strömbrytaren kan elöverföringen avbrytas och säkringen skyddar mot överbelastning. Se bild (*). Förordning 727/2010. Giltig fr. o. m. 2010-09-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8544, 8544 42 och 8544 42 90. Eftersom produktens huvudsakliga funktion är att överföra el via en sladd försedd med kopplingsanordningar, anses strömbrytarens och säkringens funktion vara av sekundär betydelse.

Klassificering enligt nummer 8536 som kopplingsanordning är utesluten, eftersom nummer 8544 omfattar sladdar, oavsett om de är försedda med kopplingsanordningar eller inte. Se även förklarande anmärkning till HS, nr 8536 III A sista stycket och nr 8544. Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8544 42 90 som övriga elektriska ledare försedda med kopplingsanordningar.

Bild: En elektrisk grendosa enligt KN-nr 8544 42 90 (*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

8544 42 90

En isolerad kabel (s.k. USB-kabel) med en längd på 1 meter, som består av isolerade tvinnade trådar med kopplingsanordningar (USB-anslutningar) i båda ändar.
 
Kabeln gör det möjligt att överföra data mellan olika typer av apparater. Den gör det också möjligt att överföra elektrisk ström till dessa apparater eller att ladda dem. Förordning 1112/2012, giltig från den 19 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8544, 8544 42 och 8544 42 90.
 
Överföring av data mellan två apparater utan användning av telekommunikationsteknik, t.ex. Ethernet, anses inte vara telekommunikation i enlighet med nr 8544 42 10. Klassificering enligt nummer 8544 42 10 som en kabel med kopplingsanordningar av sådana slag som används för telekommunikationer är därför utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till KN, nummer 8544 42 10).
 
Kabeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8544 42 90 som andra elektriska ledare för en spänning av högst 1 000 V med kopplingsanordningar.

8544 42 90

En vara som består av ett plasthölje innehållande fyra metallkontakter, dioder och kablar med anslutningsdon (så kallad kopplingsdosa för solcell).Kopplingsdosan för solcell är en apparat för att överföra elektricitet (via kabel) på högst 1 000 volt som alstras av en solpanel till en annan solcellsmodul eller solcellsväxelriktare. Diodernas funktion är enbart att skydda produkten från överspänning (så kallad spänningsspik).

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avsnitt XVI samt texten till KN-numren 8544, 8544 42 och 8544 42 90.

Klassificering enligt KN-nummer 8541 som dioder är utesluten, eftersom dioderna inte påtagligt förändrar produktens kännetecken och egenskaper som en kopplingsdosa för solcell. Produktens huvudsakliga funktion anses vara åstadkommande av anslutning till eller i elektriska kretsar.

Eftersom produkten är försedd med kablar är klassificering enligt KN-nummer 8536 som apparat för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar också utesluten (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet beträffande KN-nummer 8536, grupp III A).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8544 42 90 som andra elektriska ledare försedda med kopplingsanordningar. Förordning 2015/2315, giltig från den 1 januari 2016.


8544 42 90

System för kabelupprullning bestående av följande komponenter:

En kabel försedd med en koppling (en stickpropp) i ena änden för en spänning av högst 1 000 V.

En kabelvinda av plast som är utrustad med en fjäderdriven upprullningsmekanism (inklusive ett bromssystem för att stoppa upprullningen), ett kontaktsystem i mässing för överföring av elektrisk ström samt plastdetaljer.

Den är utformad för att byggas in i en dammsugare. Förordning 2020/1702, giltig från den 6 december 2020.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8544 , 8544 42 och 8544 42 90 .

Klassificering enligt nr 8508 som delar till dammsugare är utesluten, eftersom artikeln på grund av sina objektiva egenskaper inte kan identifieras som uteslutande eller huvudsakligen lämpad för dammsugare.

Artikeln är en maskinkombination (dess komponenter är sammanfogade till en enhet) i den mening som avses i anmärkning 3 till avdelning XVI, och består huvudsakligen av en kabel försedd med en kopplingsanordning enligt nr 8544 och en kabelvinda enligt nr 8479 . Det är kabeln som utför maskinens huvudsakliga uppgift.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8544 42 90 som andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V, med kopplingsanordningar.

Bild: Kabelvinda enligt klassificering 8544 42 90. Bilderna återges endast i informationssyfte.8547 20 00

En produkt av plast med flera små öppningar. Den utgör den isolerande delen av ett kontaktdon. Den innehåller inga metallkontakter, poler eller andra ledande material.

Produkten är avsedd för att isolera och hålla elektriska ledningar med anslutningar (poler) eller kontaktelement i respektive kabelända på plats.
 
Ledningarna ska föras in i hålen i kontaktdonets isolerande del. Produkten skyddar och isolerar de ledande kontakterna från varandra, så att kortslutning förhindras, och skyddar dem från den yttre omgivningen, för att föebygga att t.ex. smuts tränger in. Förordning 277/2013, giltig från den 12 april 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XVI samt på grundval av texten till KN-nummer 8547 och 8547 20 00. Produkten är helt tillverkad av icke-ledande material och är avsedd för isolering; det är en isolerdetalj av plast (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8547, punkt A, första stycket).
 
Klassificering enligt nr 8538 som delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8535, 8536 eller 8537 är utesluten, eftersom produkten ingår i nr 8547, och därför ska klassificeras enligt dess respektive nummer i enlighet med anmärkning 2 a till avdelning XVI.
 
Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8547 20 00 som isolerdetaljer av plast.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 8547 20 00

8548 90 90

En produkt kallad ”LCD-modul (pekskärmstyp)”
i form av en aktiv matris-LCD med s.k. backlightenhet, förkopplingsdon och tryckta kretsar med endast kontrollelektronik för pixeladressering. Anordningen med flytande kristaller består av ett skikt flytande kristaller inneslutet mellan två glasskivor. Det yttre skiktet av glascellerna är överdraget med ett tunt metalliskt elektriskt ledande och resistivt skikt.

Modulen baseras på TFT-teknik (tunnfilmstransistor). Den har ett totalmått på 34,5 (bredd) × 35,3 (höjd) × 16,5 (djup) cm och ett diagonalt skärmmått på 38,1 cm (15″).

Modulen innehåller inga andra elektroniska komponenter (t.ex. strömförsörjningsenhet, videokonverter, scaler, kanalväljare, etc.), eller gränssnitt för anslutning till andra apparater. Förordning 957/2006, giltig fr.o.m. 2006-07-19.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 c till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8548, 8548 90 och 8548 90 90.

Modulen är en del som inte är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen till en maskin av speciellt slag enligt avdelning XVI. Den klassificeras därför enligt nummer 8548 i enlighet med anmärkning 2 c till avdelning XVI.

8548 90 90

En vara (s.k. ultraljudssändare)
bestående av en piezoelektrisk komponent i form av en keramisk skiva vid vilken ett metallmembran med radialt utriktad kon är fäst. Hela denna konstruktion är fäst vid en stödplatta och omges av ett plasthölje med anslutningsstift.
 
Den piezoelektriska komponenten sätts i svängning med växelström, varigenom ultraljudvågor (ohörbara för det mänskliga örat) uppstår och överförs genom luften.
 
Varan omvandlar alltså elektriska signaler till ultraljudvågor. Varan används för en mängd olika ändamål, bland annat avståndsmätning i parkeringshjälpmedel, rumsövervakning i billarm och för att mäta vätskenivån i vissa produkter. Förordning 312/2011, giltig från den 21 april 2011.

Motivering:

Klassificeringen bestäms utifrån de allmänna reglerna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och genom formuleringen i KN-nummer 8548, 8548 90 och 8548 90 90.
 
Eftersom varan inte kan anses vara en del av en specifik maskin enligt avdelning XVI är klassificering enligt anmärkning 2 till avdelning XVI inte möjlig. Eftersom varan inte kan anses vara en del av ett specifikt instrument eller en specifik apparat enligt kapitel 90 är klassificering enligt anmärkning 2 till kapitel 90 inte heller möjlig.

Varan är en elektrisk del till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85.
 
Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8548 90 90.

8548 90 90

En vara (s.k. ultraljudsmottagare)
bestående av en piezoelektrisk komponent i form av en keramisk skiva vid vilken ett metallmembran med radialt utriktad kon är fäst. Hela denna konstruktion är fäst vid en stödplatta och omges av ett plasthölje med anslutningsstift.

Ultraljudvågor (ohörbara för det mänskliga örat) får den piezoelektriska komponenten att oscillera och omvandla ljudvågorna till elektriska signaler. Varan används för en mängd olika ändamål, bland annat avståndsmätning i parkeringshjälpmedel, rumsövervakning i billarm och för att mäta vätskenivån i vissa produkter. Förordning 312/2011, giltig från den 21 april 2011.

Motivering:

Klassificeringen bestäms utifrån de allmänna reglerna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och genom formuleringen i KN-nummer 8548, 8548 90 och 8548 90 90. Eftersom artikeln inte kan anses vara en del av en specifik maskin enligt avdelning XVI är klassificering enligt anmärkning 2 till avdelning XVI inte möjlig. Eftersom artikeln inte kan anses vara en del av ett specifikt instrument eller en specifik apparat enligt kapitel 90 är klassificering enligt anmärkning 2 till kapitel 90 inte heller möjlig.
 
Artikeln är en elektrisk del till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85.
 
Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8548 90 90.

8548 90 90

En modul med LCD-skärm med ett diagonalt skärmmått på cirka 11 cm (4,3 tum) och en upplösning på 480 × 272 pixlar, i en ram, utrustad med tryckta kretsar för pixeladressering och en bakgrundsbelysning. Modulen är avsedd att ingå i olika produkter enligt kapitel 85, till exempel mediaspelare eller radiomottagare som kan klassificeras enligt olika rubriker såsom 8519, 8521, 8527 eller 8528. Förordning 275/2013. giltig från den 12 april.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 c till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8548, 8548 90 och 8548 90 90.

Eftersom modulen kan ingå i apparater som klassificeras, till exempel, enligt nummer 8519, 8521, 8527 eller 8528, är den inte lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen med apparater enligt nummer 8519 eller 8521 eller att användas uteslutande eller huvudsakligen med apparater enligt nummer 8525–8528. Klassificering enligt nummer 8522 och 8529 är därför utesluten.
 
Modulen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8548 90 90 som elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85.

8548 90 90

En artikel (ett s.k. elektriskt filter) som består av en kondensator och två ferritkragar, med de ungefärliga måtten 7 × 2 × 2 mm.

Motsvarande elektriska krets omfattar två induktansspolar, en för varje ferritkrage, placerade i serie i likströmsbryggan och anslutna till ledaren på vänster och höger sida av en ytmonterad kondensator av genomföringstyp.

De två ferritkragarna fungerar som induktansspolar och deras funktion är att minimera resonans med omgivande kretsar för att undertrycka högfrekvent elektrisk ström. Den uppvisas för användning som ett EMI-filter mot elektromagnetisk interferens i t.ex. fordons- och industritillämpningar. Se bild 2. Förordning 1217/2014, giltig från den 4 december 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 c till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8548, 8548 90 och 8548 90 90.

Med tanke på artikelns objektiva egenskaper, dvs. att den inte utgörs endast av en kondensator utan också av två ferritkragar, överensstämmer den inte helt med texten till KN-nummer 8532 (kondensatorer). Eftersom både ferritkragarna och kondensatorn är lika viktiga för det elektriska filtrets övergripande funktion sträcker sig dessutom artikelns funktion utanför tillämpningsområdet för KN-nummer 8532. Klassificering enligt detta KN-nummer genom tillämpning av den allmänna bestämmelsen 1 och anmärkning 2 a till avdelning XVI är därför utesluten.

Artikeln används som en komponent i ett flertal maskiner. Eftersom den inte är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen med en speciell maskin eller grupp av maskiner, ska den klassificeras enligt KN-nummer 8548 90 90 som andra elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 85.

Bild: Ett elektrisk filter klassificerat enligt KN-nr 8548 90 90. Bilden är endast i informationssyfte.


Text

Meny