Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Artonde avdelningen

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, precisionsinstrument, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument; delar och tillbehör till sådana artiklar

Kap 90, 91, 92

Kap 90

9001 90 00

En produkt bestående av en rektangulär platta av värmeförstärkt glas på vilket flera antireflekterande och absorberande plastskikt har satts fast.

Produkten är inte inramad.

Den används vid tillverkning av plasmaskärmar. (Förordning 477/2009, Giltig fr. o m den 29 juni 2009)

Motivering:
 

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9001 och 9001 90 00.

Plastskikten ger produkten egenskapen av ett optiskt element. Klassificering enligt nr 7007 som säkerhetsglas bestående av härdat (värmeförstärkt) eller laminerat glas är därför utesluten.

Omonterade optiska element av plast omfattas av nr 9001, även optiskt bearbetade (se även de förklarande anmärkningarna till HS för nr 9001, (D)).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9001 90 00 som andra optiska element.

9002 11 00

Ett kameraobjektivfäste av metall och plast med bajonettfattning och med de ungefärliga måtten 92 × 86 × 35,1 mm.

Artikeln är avsedd att fästas framtill på en digital videokamera och placeras mellan videokameran och objektivet.

Den är utformad så att objektiv ska kunna användas tillsammans med digitala videokameror vars fäste har en annan gängstorlek, och möjliggör mekanisk bländarinställning genom en rörlig bländarjusterare. Förordning 2021/531, giltig från den 15 april 2021.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till avdelning XVI, anmärkning 2 b till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 9002 och 9002 11 00.

Klassificering enligt nr 8529 som en del som är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8525 –8528 är utesluten eftersom artikeln inte är nödvändig för videokamerans funktion.

Eftersom artikeln gör det möjligt att använda objektiv tillsammans med digitala videokameror vars fäste har en annan gängstorlek breddar artikeln användningsområdet för objektiven. Artikeln ska därför anses vara ett tillbehör som kan identifieras som lämpligt att användas uteslutande eller huvudsakligen till objektiv som klassificeras enligt nr 9002 (se domstolens dom av den 16 juni 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, punkterna 29, 30 och 34). Klassificering enligt nr 8479 som en maskin med särskild funktion, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans i kapitel 84, är därför utesluten, eftersom artikeln omfattas av ett nummer med mera specificerad varubeskrivning i ett annat kapitel i tulltaxan (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 8479, andra stycket b).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9002 11 00 som ett tillbehör till objektiv enligt nr 9002.


9002 11 00

En artikel (ett så kallat mobilobjektiv), bestående av en lins gjord av glas i en infattning av plast som är försedd med ett klämfäste.

Artikeln är utformad för att användas med kameror som har ett enda objektiv och som är integrerade i smarttelefoner, surfplattor och liknande enheter.

När artikeln är fäst vid kamerans objektiv med hjälp av klämfästet ger den kameran ett bredare siktfält. Förordning 2021/1368, giltig från den 6 september 2021.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9002 och 9002 11 00 .

På grund av sina objektiva kännetecken (förekomsten av ett klämfäste som ger möjlighet att fästa artikeln vid kamerans enda objektiv) är artikeln avsedd att användas tillsammans med ett optiskt instrument (kamera) som ett objektiv som ställs in mot ett föremål och ger en bild av det. Artikeln är därför ett objektiv i den mening som avses i nr 9002 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 9002, tredje stycket).

Texten i KN-nummer 9002 11 00 omfattar objektiv för kameror, utan att ange någon särskild typ av kamera, och utesluter inte objektiv för kameror som är integrerade i andra artiklar som i sig inte klassificeras som kameror.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9002 11 00 som ett objektiv för en kamera.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 9002 11 00


9002 20 00
 
En produkt
bestående av en rektangulär platta med värmeförstärkt glas på vilket flera antireflekterande och absorberande plastskikt har satts fast.

Produkten är inramad med ett metallband.

Den används vid tillverkningen av plasmaskärmar. (Förordning 477/2009, Giltig fr. o m den 29 juni 2009)

Motivering:
 

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 3 b och 6 för  tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9002 och 9002 20 00.

Plastskikten ger produkten egenskapen av ett optiskt element/optiskt filter. Klassificering enligt nr 7007 som säkerhetsglas bestående av härdat (värmeförstärkt) eller laminerat glas är därför utesluten.

Monterade optiska element av plast omfattas av nr 9002, även optiskt bearbetade (se även de förklarande anmärkningarna till HS för nr 9001, (D) och 9002). 

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9002 20 00 som ett optiskt  filter.

9002 20 00

Element, bestående av glas med skikt med polariserande effekt ("Screen filter"), monterat i en ram. En kabel med klämma är fäst vid ramen.

Det har följande funktioner:

Bländskydd

Reflexskydd

Skydd mot ultraviolett strålning

Kontrastförstärkning

Skydd mot statisk elektricitet. Förordning 305/01. Giltig fr.o.m. 2001-03-07.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 d till kapitel 70, av anmärkning 1 m till avdelning XVI och av texten till KN-nr 9002 och 9002 20 00.

Produkten anses vara ett optiskt element enligt kapitel 90. Kabeln för skydd mot statisk elektricitet anses inte påverka klassificeringen.

9002 90 00

Optiskt element bestående av en åttakantig lins av akrylplast fastsatt på ett enkelt metallunderlag av sådant slag som används i stordiaprojektorer. Förordning 48/90, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten i KN-nr 9002, och 9002 90 00. Eftersom elementet är fastsatt på metallunderlaget betraktas det som monterat.

 

9004 90

VR-headset (”virtual reality”, virtuell verklighet) utformat för anslutning till och användning med en specifik typ av mobiltelefon. Det gemensamma höljet innehåller följande huvudkomponenter:

 • en intern processorenhet;
 • ett par konvexa linser vilka förstorar bilden på mobiltelefonens skärm;
 • ett fokuseringshjul för justering av de förstorande linsernas position;
 • en knapp för reglering av mobiltelefonens volym;
 • två micro-USB-kontakter för att koppla ihop den externa kraftkällan och mobiltelefonen;*
 • en accelerometer- och en gyrosensor vilka följer användarens huvudrörelser;
 • en närhetssensor för att sätta på/stänga av mobiltelefonens skärm och
 • en styrplatta för att kontrollera mobiltelefonen.

Produkten är utrustad med en klaffhållare för att placera mobiltelefonen och hålla kvar dess skärm rakt framför användarens ögon. När en särskild applikation har installerats på mobiltelefonen som är kopplad till headsetet, gör de inbyggda förstorande linserna det möjligt för användaren att se en stereoskopisk bild av mobiltelefonens skärm, vilken visar två, nästan likadana, bilder sida vid sida. Dessutom kan applikationen på mobiltelefonen styras genom att användarens huvudrörelser (tippning och vridning) detekteras i realtid och informationen överförs, via headsetets processor, till mobiltelefonens moderkort. Även headsetets styrplatta och styrknappar kan användas för att reglera vissa funktioner (till exempel volymen) hos mobiltelefonen. (HSC 60, Annex M/22)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

 

VR headset

Bild: VR-headset klassificerat enligt nummer 9004 90.

 

9006 20 00 Upphävd genom förordning 1179, 23 december 2009.

Apparater som överför information upptagen på magnetband till mikrofilm och som består av

en bandstation för uppspelning av magnetbandet,

en databehandlingsenhet som överför på bandet upptagna data till läsbara tecken som visas på ett katodstrålerör och som styr en kamera med blixtljus som används för fotografering av dessa tecken. Denna del av operationen kan utföras av en automatisk databehandlingsmaskins centralenhet i stället för apparatens processor,

ett katodstrålerör för visning av tecknen,

ett blixtaggregat,

en kamera för fotografering av tecknen på mikrofilm,

en apparat för framkallning och kopiering av filmen i form av microficher.


Förordning 551/81, ändrad gm förordning 646/89.

9006 30

Stillbildskamera
, som föreligger separat och är avsedd att monteras in i en röntgenapparat för undersökning av patienter. Kameran har tre huvudkomponenter: ett kamerarör med fluorografisk skärm (röntgenskärm), ett objektiv och en anordning för frammatning av film. En röntgenbild av patientens organ visas på  den fluorescerande skärmen och registreras på fotografisk film.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 3 till kapitel 90) och 6.

Bild: Kamera enligt klassificering HSC 51, N/18

Bildtext:

1. Anordning för frammatning av film

2. Objektiv

3. Rör med fluorografisk skärm (röntgenskärm)

 

9006 53 10

En engångskamera bestående av ett plasthus med måtten 98 x 58 x 35 mm, innehållande en strålningskänslig 35 mm fotografisk film med 24 bilder, försedd med en lins, en slutare, en sökare, en indikator som visar hur många exponeringar som gjorts samt en spak för att dra fram filmen. Huset kan inte återanvändas efter att det har öppnats. Förordning 1288/91, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 9006, 9006 53 och 9006 53 10.

9006 59

Laserfotosättare avsedd att skapa latenta bilder av "tryckta kretskort" på strålningskänslig film med utgångspunkt från bilder i digital form som sedan används i tillverkningen av tryckta kretskort medelst en laserstråle. För att återge en bild måste bilden omvandlas till rasterdata av en automatisk databehandlingsmaskin eller en rasterbildprocessor (RIP). När den omvandlats till rasterdata måste dessa delas upp i miljontals bildelement anordnade i serier av regelbundna närliggande linjer vilka samtliga exponeras på strålningskänslig film medelst laserstråle. Apparaten består av ett tangentbord, en skärm (katodstrålerör), en rasterbildprocessor (RIP) och en bildåtergivningsapparat. HSC 25, Annex P/21.

9006 59

Bildsättare, arbetande med en synlig röd laserstråle och en raster image processor för att omvandla digitala data till en latent bild på fyra strålningskänsliga filmer (cyan, magenta, gul och svart) eller andra strålningskänsliga media, inbegripet tryckplåtar av polyester. I denna apparat rör sig laserstrålen horisontellt, punkt för punkt, linje för linje, över hela filmens yta (bildsättare med trumma). Lasern tänds eller släcks i enlighet med de rasterdata som den får från en extern automatisk databehandlingsmaskin. Bilden som erhållits på detta sätt kan innehålla text, bilder, teckningar etc. och den används för preparering av plåtar för offsettryck. Maximimalt bildformat är 754 x 635 mm och upplösningen varierar från 1 200 till 3 600 dpi (exponeringspunkter per tum). HSC 25, Annex P/20. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allmänna bestämmelserna 1 och 6.

9006 59

Laserfotosättare avsedd att skapa latenta bilder på strålningskänslig film med utgångspunkt från bilder i digital form (t.ex. färgdiapositiv, som används för att reproducera digitala konstverk med helton) medelst en laserstråle. För att återge en bild måste först de primära färgerna (cyan, magenta och gult) separeras varpå varje färg omvandlas till rasterdata av en extern central automatisk databehandlingsmaskin eller en rasterbildprocessor (RIP). När de omvandlats till rasterdata måste data för varje färg delas upp i miljontals bildelement anordnade i serier av regelbundna närliggande linjer vilka samtliga exponeras på strålningskänslig film medelst laserstråle. Rasterbildprocessorn (RIP) ingår inte. HSC 25, Annex P/21. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

9006 59 00

En apparat ("digital filmrecorder "), som består av katodstrålerör, ett kamerabakstycke med ett färgfilter och diverse elektroniska tillbehör och är monterad i ett vanligt hölje.

Apparaten används tillsammans med en maskin för automatisk databehandling.

Genom katodstråleröret överförs bilder från maskinen för automatisk databehandling till film (färdiga bilder eller negativ film på rullar med en bredd av minst 35 mm) som är monterad i kamerans bakstycke. Förordning 1508/00. Giltig fr.o.m. 2000-08-02. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 5.C. och 5.E. till kapitel 84 samt texten till KN-nummer 9006 och 9006 59 00.

Även om denna apparat används tillsammans med en maskin för automatisk databehandling har den samma kännetecken som en apparat som klassificeras enligt nummer 9006.

9011 80

Optiska mikroskop (andra än specialmikroskop) med följande kännetecken:

1.

okulartubens ytterdiameter minst 16 mm;

2.

tublängd (avståndet mellan de plan i vilka okularet resp objektivet är fästade) minst 110 mm. (NC 24, Annex E/1; IHSC 8, Annex D)


Jfr nr 9503 00 ang. Optiska mikroskop.

9013 20

Laserpekare, bärbara, i form av pistoler, pennor etc., avsedda att fungera medelst deras egen energikälla. De består av en laserdiod och en mikrokrets i ett hölje av koppar, försett med en strömställare. De är batteridrivna och kan medelst en kedja fästas vid en nyckelring med låsanordning, av oädel metall. Laserpekare avger en röd synlig koherent ljusstråle i våglängdsområdet 660-680 nanometer (nm). De kan projicera en röd stråle och skapa en lysande röd punkt på ett avlägset föremål. Laserpekare används vanligen i undervisning och vid framföranden för att påkalla auditoriets uppmärksamhet. HSC 25, Annex P/22.

Tillämpning av allmänna bestämmelserna 1 och 6.

9013 20 00

9013 20 00 (Classification statement)

Ball point pen with laser pointer

A ballpoint pen with laser pointer presented in a metal case. The product contains six button cells and one exchangeable ink cartridge. (See the photograph.)

The product is a composite article consisting of a laser pointer (of heading 9013) and a ballpoint pen (of heading 9608). In the view of the value of the components and the primary use of the product, it is the laser pointer conferring upon the product its essential character.

The product is therefore to be classified under CN code 9013 20 00 as a laser by virtue of the wording of CN codes 9013 and 9013 20 00 and the General Rules 1, 3  (b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature. CCC 458

Figure: Ball point pen with laser pointer classified in 9013 20 00


9013 80 90

En apparat avsedd att öka mängden naturligt ljus i ett rum, bestående av en prismatisk kupollins, ett rörsystem och spridningslinser.

Apparaten infångar ljus via en kupol på taket och överför ljuset till innertaket via sitt interna reflektionssystem, varifrån ljuset sprids. Förordning nr 457/2008, giltig fr.o.m. 2008-06-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 9013, 9013 80 och 9013 80 90.

En klassificering enligt nr 9405 som belysningsarmatur och andra belysningsartiklar är utesluten, eftersom apparaten inte skapar ljus utan infångar, överför och sprider dagsljus med hjälp av optiska hjälpmedel.

Därför måste produkten klassificeras som en optisk apparat enligt nr 9013.


9015
(Classification statement)

Wind direction indicators

The Committee concluded that:

A wind direction indicator not fitted with dials and not of a high precision type, although it has an ornamental character, remains classifiable in heading 9015 by virtue of GIR 1 and 6 and the HS explanatory notes to Chapter 90 (see General, point (I), second last paragraph) and heading 9015 (see point (V)(1)). CCC 407

9017 10

Anläggning avsedd för konstruktion och framställning av ritningar [Computer Aided Design (CAD) System], bestående av följande komponenter:

1.

en dator (grafisk processor);

2.

en bildskärmsterminal med tillhörande magnetskiva och elektronisk penna, med vilkas hjälp ritningar konstruerades samt information matades in i datorn och samtidigt visades på bildskärmen;

3.

en bildskärmsterminal med tangentbord för inmatning av kommandon i datorn. På skärmen visades i textform vilka kommandon som hade givits;

4.

en plotter, vilken med hjälp av signaler från datorn framställde ritningar på papper. Plottern kunde också läsa av ritningar och mata in därvid insamlade data i datorn;

5.

en radskrivare, vilken användes för att ge kommandon till och motta information från datorn. (IHSC 5, Annex IJ; IHSC 8, Annex D)


9017 10 90

Ett fristående system som gör det möjligt för handhavaren att skapa två- eller tredimensionella bilder på en bildskärm. Det har ingen annan användning och kan inte programmeras för andra tillämpningar än datorstödd grafisk formgivning.

Systemet består av följande enheter:

En processorenhet som inbegriper en mikroprocessor, en grafikprocessorenhet och en minnesenhet.

Kontrollenheter som tangentbord, mus, programfunktionstangenter och en grafisk ritplatta.

En bildskärm ("stereoskopisk skärm"). Förordning 396/92, ändrad gm förordning 1179/2009.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till avdelning 16, anmärkning 5 E till kapitel 84 och anmärkning 3 till kapitel 90 samt enligt lydelsen i texterna till KN-nr 9017, 9017 10 och 9017 10 90. Denna produkt kan inte klassificeras enligt KN-nr 8471 eftersom den utför en "speciell funktion" enligt anmärkning 5 E till kapitel 84.

9018 19 10

En modul
med dimensioner på cirka 8,5 × 30 × 23 cm, utformad för att övervaka en patients respirations- och anestesigaser under medicinsk behandling (”gasanalysmodul”).

Modulen fungerar enbart tillsammans med och styrs av ett patientövervakningssystem.

Modulen analyserar genom spektroskopi innehållet av till exempel koldioxid, dikväveoxid, halotan eller isofluran i patientens respirationsgas.

Patientövervakningssystemet behandlar de data som inkommer från modulen och kontrollerar dem mot förutbestämda parametrar. Resultaten visas på bildskärmen. Om parametrarna inte följs utlöses ett larm. Giltig från den 1 mars 2011. Förordning 112/2011

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 9018, 9018 19 och 9018 19 10.

Modulen anses inte vara ett komplett instrument eller en komplett apparat för fysikalisk eller kemisk analys enligt nr 9027, eftersom kontrollfunktionerna och visningen av resultaten sköts av patientövervakningssystemet. Klassificering enligt nummer 9027 är därför utesluten. Modulen kan inte anses vara en apparat för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus enligt KN-nummer 9018 20 00. Klassificering enligt KN-nummer 9018 20 00 är därför utesluten.

Modulen kan inte anses vara en narkosapparat enligt KN-nummer 9018 90 60, eftersom den inte används för att ge anestesi. Klassificering enligt KN-nummer 9018 90 60 är därför utesluten.
 
Eftersom modulen endast kan användas med apparater för elektrodiagnostik och samtidig övervakning av två eller flera parametrar ska den med tillämpning av anmärkning 2 b till kapitel 90 klassificeras enligt KN-nummer 9018 19 10.

9018 19 10

En kompakt batteridriven fingertoppsapparat (s.k. pulsoximeter) som kombinerar en elektronisk processor, ett par lysdioder, en fotodiod och en lysdiodskärm (med flera olika visningslägen) i en och samma enhet. Den är även försedd med en indikator för låg batterinivå, en larmfunktion som visar om pulsen eller syrehalten i blodet är hög eller låg, samt en klämma för fastsättning på fingret.

Den används som en icke-invasiv metod för övervakning av en persons syremättnad och för mätning av puls med hjälp av optisk strålning. Efter fastsättning på en persons finger sänder lysdioderna ut ljus av två olika våglängder som passerar genom fingret till en fotodiod. Den mäter förändringarna av absorbansen vid de olika våglängderna och därefter fastställs/beräknas syremättnad och hjärtfrekvens.

Den kan användas i yrkesmässig medicinsk praktik och i forskning, idrott, affärsverksamhet etc. (t.ex. syrgaskammare, extrem bergsklättring vid låg syrehalt i atmosfären, djuphavsdykning, och av piloter, brandmän, astronauter etc.).

Se bild (*1). Förordning 2017/1170, giltig fr.o.m. 20170721

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9018 , 9018 19  och 9018 19 10 .

Apparaten omfattas av nummer 9018  som täcker ett stort antal olika instrument och apparater som i de flesta fall endast används yrkesmässigt för att förebygga eller behandla sjukdomar eller vid operationer etc. De instrument och apparater som klassificeras enligt detta nummer kan vara försedda med optiska anordningar. De kan också utnyttja elektricitet (se även de Förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 9018 ). Även om denna typ av apparat kan användas av icke-yrkesmässiga användare, är den av ett slag som används för medicinska ändamål eftersom den ger information om ”centrala kroppsfunktioner” som kan behöva ytterligare yrkesmässig analys.

Klassificering enligt nr 9027  som instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys som arbetar med optisk strålning är därför utesluten.

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9018 19 10  som andra instrument och apparater som används för medicinskt bruk, apparater för samtidig övervakning av två eller flera parametrar.

(*1) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


9018 32

Ämnen till kanyler, bestående av rör, längd 44 mm, av rostfritt stål, med en yttre diameter av 1,3 mm och en inre diameter av 0,9 mm. Den ena änden hade skurits av i rät vinkel mot längdriktningen och den andra i spetsig vinkel. Den senare änden hade slipats i två plan som korsade varandra så att en skarp spets hade bildats. (NC 51, Annex E/3; IHSC 8, Annex D)

9018 39

Vakuumrör för uppsamling och transport av blod, innehållande kemiska tillsatser. Rören är tillverkade av plast och har ett fördefinierat vakuum för att den exakta mängden blod ska dras ut. Rören används för att samla in och, under en begränsad tid, också transportera, bevara och förvara blod för speciell undersökning av serum, plasma eller helblod vid ett kliniskt laboratorium. De är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med kanyler för blodprovstagning och rörhållare som har producerats av samma tillverkare.

Invändigt är de sterila och innehåller tillsatser i förutbestämda mängder beroende på vilken mängd blod som ska dras ut. Rören är tillslutna med färgkodade säkerhetsproppar med färgkodade innerringar.

Tillsatserna kan antingen vara kemiskt inaktiva eller av en sort som interagerar kemiskt med blodprovet. De kemiskt inaktiva tillsatserna (koagulationsaktivator, separerationsgel, polystyrengranulat) har mekaniska funktioner. De kemiska tillsatserna fungerar exempelvis som antikoagulationsmedel (etylendiamintetraättiksyra (EDTA), heparin (ammonium-, litium-, natrium-), natriumcitrat, kaliumoxalat eller ammoniumoxalat) eller som glykolyshämmande ämnen (natriumfluorid och litiumjodacetat). HSC 39, Bilaga O/19

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

9018 39

Vakuumrör för uppsamling och transport av blod, inte innehållande kemiska tillsatser. Rören är tillverkade av plast och har ett fördefinierat vakuum för att den exakta mängden blod ska dras ut. Rören används för att samla in och, under en begränsad tid, också transportera, bevara och förvara blod för speciell undersökning av serum, plasma eller helblod vid ett kliniskt laboratorium. De är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med kanyler för blodprovstagning och rörhållare som har producerats av samma tillverkare.

Invändigt är de sterila och innehåller inte några kemiska tillsatser. Rören är tillslutna med färgkodade säkerhetsproppar för denna typ av rör. HSC 39, Bilaga O/19

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

9018 39 00

Ett plaströr med en längd av 142 cm och en plastballong i ena änden (s.k. ballongkateter).

Det proximala segmentet på katetern har en innerdiameter på 0,63 mm och är gjort av hypotubmaterial och belagt med polytetrafluoreten (PTFE).

Det distala segmentet på katetern har en diameter på mellan 0,79 och 1,02 mm och är gjort av polyeterblockamid (PEBA) och har hydrofil beläggning.

Ballongen har en längd av 6 till 27 mm och en diameter på 2–5 mm.

Röret har ett luerkoppling, atraumatisk (flexibel) spets och två guldfärgade markörband.

Luerkopplingen gör det möjligt att koppla röret till en uppblåsningsanordning som används för att blåsa upp ballongen.

Den atraumatiska spetsen används för att förflytta katetern via ett blodkärl genom kroppen in i kransartären. När katetern har hamnat på rätt plats i kransartären blåses ballongen upp så att fettavlagringarna (aterosklerotisk plack) pressas mot blodkärlsväggen. Genom att pressa undan placken utökas venens innerdiameter.

Markörbanden möjliggör en lokalisering av den atraumatiska spetsens position i kroppen.

Ballongkatetern avlägsnas från kroppen och kasseras efter behandlingen.

Artikeln säljs förpackad och steriliserad. (Se bild 1 nedan) Förordning 1038/2014, giltig från den 21 oktober 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9018 och 9018 39 00.

På grundval av sina objektiva egenskaper, nämligen kombinationen av ballongen, den atraumatiska spetsen, de guldfärgade markörbanden och luerkopplingen kan röret, vid besiktning, identifieras som ett instrument eller en apparat enligt kapitel 90, som används för medicinskt bruk.

Klassificering enligt nummer 9021 är utesluten eftersom röret inte är avsett att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp, utan avlägsnas efter behandlingen.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9018 39 00 som katetrar (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet [FAHS], nr 9018, grupp I).

Bilder: Katetrar klassificerat enligt KN-nr 9018 39 00.

9018 39 00

Ett krökt plaströr (en s.k. styrkateter) med en inre diameter på mellan 1,47 mm och 2,29 mm och med en längd av 100 cm och en röntgentät markör och atraumatisk (flexibel) spets.

Artikeln innehåller en platt del gjord av dubbel interlockväv i rostfritt stål innesluten i plastmaterial (polyeterblockamid [PEBA], polyftalamid [PPA], nylon) och med en smörjande beläggning anbringad på styrkateterns silikoninsida.

Styrkatetern möjliggör åtkomst till kransartären via ett blodkärl. Andra anordningar kan med denna styrkateter föras till pulsådern.

Den röntgentäta markören gör det möjligt att exakt lokalisera den atraumatiska spetsen i kroppen.

Styrkatetern avlägsnas från kroppen och kasseras efter behandlingen.

Artikeln säljs förpackad och steriliserad. (Se bild 2 ovan) Förordning 1038/2014, giltig från den 21 oktober 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9018 och 9018 39 00.

På grundval av sina objektiva egenskaper, nämligen kombinationen av den krökta tuben, den röntgentäta markören, den atraumatiska spetsen och smörjbeläggningen kan röret, vid besiktning, identifieras som ett instrument eller en apparat enligt kapitel 90, som används för medicinskt bruk.

En klassificering enligt nummer 9021 är utesluten eftersom röret inte är avsett att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp, utan avlägsnas efter behandlingen.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9018 39 00 som kateter (se  även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet [FAHS], nr 9018, grupp I).

9018 39 00

En flexibel metalltråd (en s.k. styrtråd) med en diameter på 0,35 mm, en längd av 180–300 cm, två röntgentäta markörer och rundad spets.

Tråden är tillverkad av en metallegering för biomedicinskt bruk, med en proximal beläggning av polytetrafluoreten (PTFE) och en distal beläggning av silikon eller hydrofilt material.

De röntgentäta markörerna gör det möjligt att lokalisera trådens exakta position i kroppen.

Tråden används för att styra och placera anordningar för behandlingar i  kransartären.

Styrtråden avlägsnas från kroppen och kasseras efter behandlingen.

Artikeln säljs förpackad och steriliserad. (Se bild nedan) Förordning 1038/2014, giltig från den 21 oktober 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9018 och 9018 39 00.

På grundval av sina objektiva egenskaper, dvs. kombinationen av utformningen och röntgentäta markörer, kan tråden, vid besiktning, identifieras som ett instrument eller en apparat enligt kapitel 90, som används för medicinskt bruk.

En klassificering enligt nummer 9021 är utesluten eftersom tråden inte är avsedd att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp, utan avlägsnas efter behandlingen.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9018 39 00 som kateter (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet [FAHS], nr 9018, grupp I).

Bild: Kateter klasificerat enligt KN-nr 9018 39 00.

9018 90

Engångstäcke,
tillverkat av två lager bondad duk, på ena sidan överdragen med plast, som har lagts ihop och värmeförseglats längs med kanterna. Täcket är öppet i ena änden och har ett munstycke för inblåsning av varmluft från en värmeenhet. Produkten används för att förebygga och behandla hypotermi (sänkt kroppstemperatur) hos sjukhuspatienter. HSC 42, Annex M/11

Tillämpning av de allmänna anmärkningarna 1 (anmärkning 2 b till kapitel 90) och  6.

Figur: Engångstäcke 9018 90

9018 90

Helkroppskammare för kryobehandling,
för behandling av till exempel hudsjukdomar, artrit eller reumatiska sjukdomar. Kammaren består av följande fristående delar, som föreligger tillsammans men inte sammansatta:

(I) Kryokammare bestående av ett förrum (-60 °C) och ett behandlingsrum (cirka -110 °C) vilka är förbundna med en dörr.

Kryokammaren är byggd av isolermaterial. Kammarens yttre mått är 2 400 mm (B) x 4 200 mm (L) x 2 550 mm (H). Förrummets inre mått är 1 600 mm (B) x 2 250 mm (H) x 1 760 mm (D) och behandlingsrummets 2 100 mm (B) x 2 250 mm (H) x 1 700 mm (D). Både förrummet och behandlingsrummet är utrustade med en speciell vattenavvisande matta på golvet, dörrar, fönster, belysning, högtalare, nödlarmsanordning, tryckutjämningselement och evaporatorer. Evaporatorerna har tre inbyggda fläktar som skapar luftcirkulation samt en inbyggd anordning för  avfrostning och uppvärmning. Behandlingsrummet har dessutom ett räcke längs tre sidor, en mikrofon och ett videoövervakningssystem.

(II) Kylmaskin

Kylmaskinen utgörs av ett luftkylt kaskadsystem med tre nivåer monterat i ett slutet hölje. Maskinen är placerad i ett annat rum än kryokammaren, och tillsammans med evaporatorn sänker den temperaturen i kammaren till -110 °C. Kylmaskinen har måtten 1 600 mm (B) x 1 700 mm (H) x 800 mm (D).

(III) Kopplingsskåp

Kopplingsskåpet innehåller ett elektriskt kopplingssystem som behövs för att styra hela kryokammaren med alla delar. Kopplingsskåpet är placerat i samma rum som den ovan nämnda kylmaskinen. Det har måtten 1 000 mm (B) x 2 000 mm (H) x  500 mm (D) .

(IV) Kontrollbord

Kontrollbordet består av en automatisk databehandlingsmaskin (dator) utrustad med nano-processorer, en 15 tums (38,1 cm) TFT-pekskärm, en interntelefon, två högtalare, en mikrofon, en cd-spelare och en knapp för nödstopp. Alla dessa komponenter är monterade i samma hölje. Via pekskärmen kan operatören styra alla maskinens funktioner, inställningar och värden. Bordet har måtten 600 mm (B) x 980 mm (H) x 400 mm (D) och är skilt från kryokammaren.

(V) Kondensor

Kondensorn består av en värmeväxlare med korsande dubbla kylflänsar och ventilatorer med trefasmotorer. Kondensorn är placerad utanför den byggnad där kryokammaren står, och den hjälper till att sänka temperaturen i kammaren.

Alla de ovan nämnda delarna är sammankopplade med kopparrör genom vilka kylmedlet cirkulerar, samt med elkablar. (HSC 50, L/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 3 till kapitel 90 och anmärkning 4 till avdelning XVI) och 6.

9018 90 60

Endotrakeala slangar som huvudsakligen används tillsammans med narkosapparater. Förordning 1638/94.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 b till kapitel 90 och av texten till KN-nr 9018, 9018 90 och 9018 90 60.

9018 90 84

Intrauterina spiraler bestående av en plastanordning med två nylontrådar och en depå innehållande progesteron. Förordning 241/96. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen samt genom lydelsen i KN-nr 9018, 9018 90 och 9018 90 84.

9018 90 84

En handmanövrerad uppblåsningsanordning tillverkad av höghållfast polykarbonat, utrustad med en manometer och en volymskala. Den har en högtrycksslangkoppling (luertyp) och kan med precisa tryckjusteringar åstadkomma uppblåsning upp till 20 atmosfärer (atm).

Produkten är avsedd att användas i medicinsk miljö för att blåsa upp och tömma ballongkatetrar.

Manometern används för att övervaka trycket i ballongkatetern vid uppumpning eller utpumpning eller under kirurgiska ingrepp.

Volymskalan visar den mängd vätska (högst 20 ml) som genom tryck införs i katetern samt även mängden vätska som fritt flyter tillbaka när ballongen töms.

Luerkopplingen gör det möjligt att ansluta uppblåsningsanordningen till ballongkatetern.

Produkten är avsedd att användas på en enda patient och kasseras efter behandlingen.

Artikeln säljs förpackad och steriliserad. (Se bild nedan) Förordning 1038/2014, giltig från den 21 oktober 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9018, 9018 90 och 9018 90  84.

Eftersom en liten mängd vätska införs i katetern genom tryck, men därefter fritt flyter tillbaka, uppfordrar eller förflyttar anordningen inte på annat sätt vätskor (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet [FAHS], nr 8413, punkt 1). Därför är en klassificering enligt nr 8413 som vätskepump utesluten.

På grundval av sina objektiva egenskaper, nämligen kombinationen av utformningen, de exakta tryckjusteringarna, den lilla mängd vätska som används och kopplingen av luertyp, kan artikeln, vid besiktning, identifieras som ett instrument eller en apparat enligt kapitel 90, som används för medicinskt bruk (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet [FAHS], nr  9018, punkt 5).

En klassificering enligt nr 9021 är utesluten eftersom artikeln inte är avsedd att bäras, att hållas i handen eller att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9018 90 84 som andra instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk.

 

Bild: Medicinskt instrument klassificerat enligt KN-nr 9018 90 84

9019 10

Apparat för vattenmassage "AQUASPA", bestående av

1)

badkar av akrylplast försett med ett antal justerbara munstycken

2)

en anordning som utför vattenmassage med en virvelströmeffekt och som bl.a omfattar en pump som används för att skapa vattenstrålar eller blanda luft och vatten under tryck, och en turbin eller en utblåsningsanordning för att skapa tryckluft; vattenstrålarnas styrka och intensitet är justerbara så att alla kroppsdelar skall få massage;

3)

en elektronisk styrlåda;

4)

ett elektriskt varmvattensystem;

5)

ett skumfilter för att filtrera vatten och avlägsna skum;

6)

ett elektriskt ljussystem;

7)

en säkerhetsanordning för att förhindra elektriska stötar (överspänningsskydd) och

8)

ett rörsystem. HSC 11, Annex F/11


Tillämpning av anm. 3 till kapitel 90.

9019 10

Massageapparat som liknar en stol, bestående av en stomme som invändigt är klädd med läder och som har stoppad sits, ryggstöd och nackstöd. Den har inbyggda massagekomponenter bestående av:

uppblåsbara luftkuddar som ger en vibrerande gnuggning av ett antal punkter,

ett system av rullar och luftceller,

fotstöd med justerbar benlängd.


Massageapparaten har också en L-formad styrskena av bly, en glidfunktion som gör att stolsitsen glider framåt då ryggstödet fälls, värmefunktion kring midjan, en högtalare och “Bluetooth®"-anslutning. Den stöder enheter med operativsystemet Android 2.0+. Denna massageapparat med "nollgravitationsteknik" (Zero Gravity) används för att massera kroppen från nacken ner till fötterna, genom knådning, knackning , vibration, "shiatsu"-teknik eller tryck. Massagefunktionerna kan ställas in med en elektrisk fjärrkontroll. Det finns inställningar för massagetid, område och hastighet, liksom även för luftkuddarnas styrka. Nominell effekt: 260 W, nominell spänning: 110 V. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6.


ta_vhb2_20160728_901910

Bild: Massageapparat enligt klassificering HSC55.9019 10 90

En panel
av aluminium och härdat glas, med de ungefärliga måtten 140 x 30 cm (s.k. duschpanel med vattenmassage).

Panelen är försedd med en blandare, 6 horisontella vattenmassagemunstycken, en handdusch med anti-kalkfunktion, ett övre duschhuvud med bred stråle och en hylla för tillbehör. Den är också utrustad med vred för att reglera vattnets temperatur, tryck osv.

Panelen är avsedd att monteras i anpassade duschkabiner för badrum. Utöver duschfunktionen erbjuder panelen vattenmassage med smala vattenstrålar med högt tryck från munstyckena. Förordning 74/2012, giltig från den 20 februari 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 9019, 9019 10 och 9019 10 90.

Eftersom panelen består av en blandningskran med duschhuvuden enligt nummer 8481 och en massageapparat med 6 vattenmassagemunstycken enligt nummer 9019, anses den vara en sammansatt vara i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b.

Avsaknaden av ytterligare anordningar för att öka vattentrycket, t.ex. en pump, hindrar inte klassificering av massageapparatens komponenter enligt nummer 9019 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1909, II, andra stycket).

Med tanke på deras objektiva egenskaper kan ingen del anses ge panelen dess huvudsakliga karaktär.

Panelen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9019 10 90 som övriga massageapparater.

9019 10 90

En artikel tillverkad av styv gjuten plast bestående av tre eller fyra armar.

Artikeln har inga fritt rörliga delar (t.ex. hjul, kulor eller rullar) mjuka piggar eller andra flexibla anordningar.

Den är utformad för att användas som en artikel för kroppsmassage genom att en eller flera av armarna med hjälp av handkraft gnids över de relevanta kroppsdelarna. Massageeffekten uppstår genom det tryck som skapas av den person som utför massagen. Förordning 616/2013, giltig från den 17 juli 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9019, 9019 10 och 9019 10 90.

Artikeln är på grund av sin särskilda form avsedd för användning som en handdriven apparat för kroppsmassage.

Artikeln arbetar genom friktion. Avsaknaden av fritt rörliga delar utesluter inte klassificering som en massageapparat (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 9019, II, andra stycket, där enkla gummirullar och liknande anordningar för massage nämns).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9019 10 90 som en massageapparat.

Bild: Massageapparat klassificerat enligt KN-nummer 9019 10 90. Bilden är endast avsedd som vägledning

9019 20

Sprutapparat av aerosoltyp, avsedd att användas av tandläkare eller av patienten själv för besprutning av tänder och tandkött. Apparaten arbetade med hjälp av komprimerad gas (t ex CO2) som var innesluten i en patron som skulle skruvas på. Genom inverkan av det medicinskt verkande ämne som användes samt den massage av slemhinnorna som åstadkoms vid besprutningen gjordes munnen ren och vissa sjukdomar (t ex periodontit) motverkades. (NC 19, Annex E/2; IHSC 8, Annex D)

9021 10

Ortopediskt gånghjälpmedel, även kallad ”rullator”, som används för att hjälpa människor som har svårt att gå genom att ge stöd till den person som skjuter den medan han eller hon går. Varan  består av en ram av aluminiumrör på fyra hjul (varav de två främre är svängbara), handtag och handbromsar. Rullatorn har justerbar höjd, en sittbräda mellan handtagen och en trådkorg där man kan förvara personliga tillhörigheter. Sittbrädan gör att användaren kan ta en kort vilopaus vid behov. Rullatorn går att fälla ihop för att underlätta transport och förvaring. HSC 45, Annex O/20

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna, regel 1 (anmärkning 6 till kapitel 90) och 6.

Bild: Rullator enligt HSC45 och KN-nr 9021 10


9021 10

En skruv avsedd för användning inom traumakirurgi, tillverkad av en extra hård, färgad titanlegering, med en längd på ungefär 12 mm. Skaftet är helt gängat med en konstant ytterdiameter på 3 mm och ett huvud. Skaftet har en asymmetrisk gängning. Huvudet är också gängat, vilket gör att det kan fästas i en kompressionsplatta i fixeringssystem, med invändigt skruvgrepp. Produkten överensstämmer med ISO/TC 150-standarderna för implantatskruvar. Den ligger i en steriliserad förpackning. Produkten är nummermärkt och kan därför spåras genom hela produktions-, distributions- och användningskedjan. (HSC 59, Annex O/28)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

 

Implantatskruv 1

Bild: En skruv avsedd för användning inom traumakirurgi klassificerad enligt nummer 9021 10.

 

9021 10

En skruv avsedd för användning inom traumakirurgi som en del i ett system för stabilisering av ryggraden, tillverkad av en extra hård titanlegering, med en längd på 20-45 mm. Skaftet är helt gängat med en konstant yttre diameter på 4 mm och en dubbelgängning med en övergång för ändring av kärndiametern. Den har också en självgängande profil och en trubbig, gängad spets. Produkten har ett polyaxialt (rörligt) u-format huvud med inre gängning med 25 graders vridning runt sin axel som möjliggör justering och en specialutformad kragformad låsskruv för montering av en stav (som levereras separat) i huvudet. Produkten överensstämmer med ISO/TC 150-standarderna för implantatskruvar. Produkten är nummermärkt och kan därför spåras genom hela produktions-, distributions- och användningskedjan. (HSC 59, Annex O/28)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

 

Implantatskruv 2

Bild: En skruv avsedd för användning inom traumakirurgi klassificerad enligt nummer 9021 10.

9021 10 10

En produkt
som består av en plastkrage som är utformad för att passa halsen med ett stötdämpande skumlager och kardborreknäppning (så kallad halskrage).

Den används för att stödja den cervikala delen av en persons ryggrad (halsen) och huvud, till exempel efter en olycka eller vid transport av patienter med misstänkta eller kända ryggradsskador eller för att stödja halsen hos en person som har fått en skada, till exempel en pisksnärtskada. Förordning 1195/2011, giltig från den 12 dec 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 6 till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 9021, 9021 10 och 9021 10 10.

Kragen anses vara en artikel som tjänar till att stödja eller fixera delar av kroppen till följd av sjukdom, operation eller skada i enlighet med anmärkning 6 till kapitel 90.

Produkten kan inte anses vara en spjäla eller annan artikel för behandling av frakturer eftersom den inte används för att fixera en del av kroppen efter en fraktur. Klassificering enligt KN-nummer 9021 10 90 är därför utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9021 10 10 som en ortopedisk artikel.

9021 10 90

En kannulerad, cylinderformad gängad produkt av extra hård titanlegering, med en längd på mellan 20 och 56 mm.

Produkten har ett kannulerat skaft med en ytterdiameter på 4 mm och ett sexkantigt huvud. Skaftet är helt gängat med 2 mm stora gängar.

Produkten överensstämmer med ISO/TC 150-standarderna för implantatskruvar och är avsedd för användning inom traumakirurgi för fixering av benbrott.

Den ska fixeras i kroppen med hjälp av särskilda verktyg och genom en styrtråd, som ska föras in i det kannulerade skaftet och som möjliggör exakt placering genom ett litet insnitt i kroppen.

Vid import ligger den i en steriliserad förpackning. Produkten är nummermärkt och kan därför spåras genom hela produktions- och distributionskedjan. Förordning 1213/2014, giltig från den 4 december 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9021, 9021 10 och 9021 10 90.

På grund av produktens objektiva egenskaper, dvs. förekomsten av det kannulerade skaftet, motsvarar den inte helt en skruv av oädel metall. Den kan således inte betraktas som en del av allmän användning (skruv) enligt anmärkning 2 till avdelning XV. Därför är klassificering enligt nr 8108 utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9021 10 90 som spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer.

9021 10 90

En solid, cylinderformad gängad produkt (så kallad pangea dual core screw) av extra hård titanlegering, med en längd på mellan 20 och 45 mm.

Skaftet är helt gängat med dubbelgängning med en övergång för ändring av kärndiametern. Produkten har en konstant yttre diameter på 4,0 mm med en självgängande profil och en trubbig, gängad spets.

Produkten har ett polyaxialt (rörligt) u-format huvud med inre gängning med 25 graders vridning runt sin axel som möjliggör justering.

Produkten har en specialutformad kragformad låsskruv för montering av en stav (som levereras separat) i huvudet.

Produkten överensstämmer med ISO/TC 150-standarderna för implantatskruvar och är avsedd för användning inom traumakirurgi för stabilisering av ryggraden. Den fixeras i kroppen med hjälp av särskilda verktyg.

Vid import ligger den i en steriliserad förpackning. Produkten är nummermärkt och kan därför spåras genom hela produktions- och distributionskedjan. Se bild. Förordning 1214/2014, giltig från den 4 december 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 9021, 9021 10 och 9021 10 90.

På grund av produktens objektiva egenskaper, dvs. förekomsten av det polyaxiala u-formade huvudet med låsskruv, motsvarar den inte helt en skruv av oädel metall. Den kan således inte betraktas som en del av allmän användning (skruv) enligt anmärkning 2 till avdelning XV. Därför är klassificering enligt nr 8108 utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9021 10 90 som spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer.
 

Bild. En cylinderformad gängad produkt klassificererat enligt KN-nr 9021 10 90


9021 10 90

En sats med ett system för ryggradsfixering bestående av bland annat skruvar, stavar, plattor, krokar och laterala fästanordningar som ska implanteras i människokroppen för olika medicinska behandlingar.

Beroende på den medicinska diagnosen (fraktur, deformation etc. i ryggraden) kan olika delar av artikeln sättas samman för att bilda ett system för ryggradsfixering (dvs. ett implantat) under en operation. Implantatet för samman och stöder ryggkotor, t.ex. efter en fraktur, eller tvingar ryggkotor bakåt i linje, t.ex. vid skolios, eller håller ryggkotor i läge och stöder dem, t.ex. vid degenerativa disksjukdomar.

Artikeln är lika lämplig för var och en av dessa medicinska behandlingar.

(Se bild av en sammansatt produkt) Förordning 2022/1522, giltig från den 4 oktober 2022.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 6 till kapitel 90 i Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 9021 , 9021 10 , 9021 10 10 och 9021 10 90 .

Den icke sammansatta artikeln har den färdiga artikelns huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a. Den färdiga artikeln är ett hjälpmedel (ett system för ryggradsfixering) som, när det implanteras i människokroppen, för samman ryggkotor eller håller eller tvingar ryggkotor på plats. Beroende på artikelns faktiska funktion i kroppen är den antingen en artikel för behandling av frakturer (enligt KN-nummer 9021 10 90 ) eller en ortopedisk artikel (enligt KN-nummer 9021 10 10 ). I sin funktion som en ortopedisk artikel förebygger den eller rättar till kroppsdeformiteter (t.ex. vid skolios) eller stöder eller håller delar av kroppen (t.ex. vid degenerativa disksjukdomar) i den mening som avses i anmärkning 6 till kapitel 90.

Klassificering enligt KN-nummer 9021 90 90 är utesluten eftersom produkten omfattas av mer specifika nummer.

Vid importtillfället är varken artikelns faktiska eller avsedda användning som antingen en artikel för behandling av frakturer eller en ortopedisk artikel känd. Artikelns avsedda användning är inte kopplad till artikelns natur, eftersom det inte är möjligt att utifrån dess objektiva kännetecken och egenskaper avgöra om den ska bli en artikel för behandling av frakturer eller en ortopedisk artikel, eftersom den är lika lämplig för båda ändamålen.

Följaktligen är artikelns huvudsakliga arbetsuppgift i den mening som avses i anmärkning 3 till kapitel 90 tillsammans med anmärkning 3 till avdelning XVI, vid importtillfället, varken känd eller fastställbar utifrån artikelns objektiva kännetecken och egenskaper. Artikeln ska därför klassificeras sist i nummerordning bland de KN-nummer som skäligen kan komma i fråga i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 c tillsammans med den allmänna bestämmelsen 6.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9021 10 90 som spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer.

Bild: Vara enligt klassificering KN-nr 9021 10 90. Bilden återges endast i informationssyfte.

9021 29 00

En artikel i form av en konformad titanbit som i nedre änden är försedd med ett fäste med en extern gänga (s.k. konstgjord tandstump).

Den ska användas inom tandläkekonsten. Den är avsedd att skruvas in i en konstgjord tandrot som fästs i käken och förbinda den med den konstgjorda kronan.

Vid import ligger den i en steriliserad förpackning. (*) Se bilderna. Giltig från den 1 mars. Förordning 111/2011

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 9021 och 9021 29 00.

På grund av sin utformning är produkten avsedd för en specifik användning inom tandläkekonsten och kan inte anses tillhöra ”delar med allmän användning” enligt anmärkning 2 till avdelning XV. Därför är klassificering enligt avdelning XV utesluten.

Artikeln, som är en del till en tandprotesartikel, ska klassificeras enligt nummer 9021 som omfattar olika tillbehör som används av tandläkare för tillverkning av tandkronor eller tandproteser (se även förklarande anmärkning till HS för nr 9021 III B.4).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9021 29 00 som andra tandprotesartiklar.

Bild: Tandprotesartiklar enligt KN-nr 9021 29 00


9022 90

Tunnfilmstransistor och fotodiodmatrispanel (TFT-PD-matrispanel), bestående av ett glassubstrat innehållande miljoner pixlar, med måtten 40 cm (längd) och 30 cm (bredd). Varje pixel består av en tunnfilmstransistor och en fotodiod. Kretsarna bildas på glassubstratet genom en avsättning- och etsningsprocess.

Panelen tar emot synligt ljus genom en scintillator, som omvandlar röntgenstrålar till synligt ljus, och omvandlar det synliga ljuset till elektriska signaler. Den används i en digital röntgendetektor för medicinska och industriella ändamål. (HSC 64, annex P/8)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 b) till kapitel 90) och 6.

TFT_PD

Bild: Tunnfilmstransistor och fotodiodmatrispanel (TFT-PD-matrispanel) klassificerad enligt nummer 9022 90.


9025 19 20

En apparat (en så kallad termisk kamera för infraröd strålning) som fångar bilder av  infraröd strålning med hjälp av en mikrobolometer och som återger dessa bilder i olika färger där varje färg representerar en viss temperatur. Apparatens dimensioner är cirka 26 × 8 × 11 cm.

Apparaten omfattar
ett avtagbart objektiv

en mikrobolometer med en upplösning på 160 × 120 pixlar, som kan mäta temperaturer på mellan – 20 °C och 250 °C,

en LCD-färgskärm med en upplösning på 320 × 240 pixlar och med ett diagonalmått på skärmen av cirka 7 cm (2,5 tum), och

ett minne med kapacitet att lagra upp till 200 bilder i JPEG-format.Mikrobolometern, som är en termisk sensor som används som en detektor i kameran, ger 19 200 pixlar i varje bild och varje pixel utgör resultatet av en temperaturmätning.

Bilden visar olika färger där varje färg representerar en viss temperatur. Detta kombineras med en vertikal skala som visar den högsta respektive lägsta temperaturen i ett givet temperaturspann samt de olika färger som illustrerar detta.

Apparaten kan också mäta temperaturen på en viss punkt och visa resultatet i en temperaturskala. Apparaten är avsedd för att inom förebyggande underhåll upptäcka felaktiga konstruktioner och isoleringsläckage och värmeläckage. Förordning 314/2011, giltig från den 21 april 2011.

Motivering:
 

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9025, 9025 19 och 9025 19 20.

Eftersom apparaten kan mäta temperatur och återge de uppmätta värdena i siffror, vilket är en funktion som omfattas av nr 9025 är det inte möjligt att klassificera den som en kamera enligt nr 8525 (se även de förklarande anmärkningarna till KN för nummer 8525).

Eftersom syftet med apparaten inte är att mäta eller kontrollera mängden värme utan att fastställa den infraröda strålningens nivå (temperaturmätning), är det inte möjligt att klassificera den enligt nr 9027.

Apparatens egenskaper gör att den bör klassificeras som en termometer enligt KN-nummer 9025 19 20.

9026 20

Sats för användning vid en nödsituation, för motorfordon, detaljhandelsförpackad med följande komponenter:
- 1 väska, tillverkad av textilmaterial
- 1 uppsättning kablar för bilbatteri (startkablar)
- 1 spännband 60 cm långt, tillverkat av textilmaterial
- 1 rulle självhäftande textiltejp
- 1 däcktrycksmätare
- 1 verktygskniv
- 1 lampa
- 3 batterier för strålkastare
- 1 varningstriangel av plast
- 1 filt av textilmaterial
- 5 buntband (plaststängningar)
- 1 par nitrilhandskar
- 1 regnponcho av plast

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, 3 c) och 6. (HSC67, Annex T/25)

FAHS67 9026

Bild: Sats för användning vid nödsituation klassificerad enligt nr 9026 20


9027 10 10

En sensorbaserad, elektrisk, analog apparat (en så kallad syreanalysator), vars mått är 240 × 220 × 200 mm och med en vikt på ungefär 4,3 kg.

Apparaten använder coulometrisk teknik för detektering och mätning av spår av syre och paramagnetisk teknik för precis mätning av den procentuella syrehalten i strömmar av ren gas och gasblandningar. Den är försedd med en LCDskärm som visar mätresultatet. Den är också försedd med en ljudsignal och en ljussignal, analoga och digitala utgångar och seriell tvåvägskommunikation.

Apparaten används i industrins gasprocesser och för kvalitetskontroll. Förordning 2018/1208, giltidg från den 19 september 2018.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 9027, 9027 10 och 9027 10 10.

Apparaten har de kännetecken och funktioner som gäller för en apparat för fysisk eller kemisk analys (apparat för analys av gas eller rök) enligt nr 9027. Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9027, första stycket, punkt 8 som omfattar elektroniska gas- eller rökanalysapparater för bestämning och mätning av gasers sammansättning som används för analys av brännbara gaser eller förbränningsgaser bland annat i koksugnar, gasanläggningar och masugnar.

Klassificering enligt nr 9026 som instrument eller apparat för mätning eller kontroll av strömning, nivå, tryck eller andra variabler för vätskor eller gaser kommer inte i fråga eftersom instrument och apparater för fysisk eller kemisk analys mer specifikt omfattas av nr 9027 (se även FAHS, nr 9026, första stycket, undantag d).

Apparaten är en sammansatt produkt i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b och den ska klassificeras enligt den beståndsdel som ger produkten dess huvudsakliga karaktär. Att bestämma och mäta syre i en gas anses vara den funktion som ger apparaten dess huvudsakliga karaktär.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9027 10 10 som en elektronisk gas- eller rökanalysapparat.

9027 20

Direktansluten apparat för analys av upplöst gas (Dissolved Gas analysis, DGA), för övervakning av gaser som är lösta i transformatorolja. Apparaten utgör av en fristående fyrkantig låda av metall, som innehåller följande komponenter:

 1. ett utvinningssystem för provtagning i oljan och utvinning av gasen,
 2. ett gaskromatografsystem (GC) för separation och mätning av utvunna gaser och
 3. andra komponenter, inklusive två programmerbara reläer, larmfunktioner och externa sensoringångar.

Den presenteras med patentskyddad programvara för analys av gaser, visualisering av resultaten och övervakning hanteringen av transformatorn.

Apparaten utför kontinuerlig provtagning av olja från transformatorn och periodisk gasanalys. Den extraherar de lösta gaserna från oljan, när jämnvikt mellan gas och olja uppnås injiceras delmängden i gaskromatografsystemet och därefter separerar och mäter den åtta individuella gaser (O2, CO, CO2, H2, CH4, C2H6, C2H4 och C2H2).

De individuella gasernas koncentration överförs till en separat dator (medföljer ej) där den patentskyddade programvaran är installerad. Programvaran analyserar informationen om de lösta gaserna för att diagnostisera vilka fel som ger denna felaktiga gasprofil. Mjukvaran gör det möjligt att ställa in larmfunktionen för apparatens fasta programvara.

Bild: Gasanalysator klassificerad enligt nummer 9027 20.

A. Extraktionsmembran, B. Gaspump, C. Oljepump, D. Strömförsörjning, E. Moderkort, F. Inbyggd värmare, G. Gasseparationskolonn (kromatografi).

(HSC 68, Annex K/23).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 3 till avdelning XVI och anmärkning 3 till kapitel 90) och 6. (se även klassificeringsuttalande till HS 9027.20).

9027 20

Direktansluten apparat för analys av upplöst gas (Dissolved Gas analysis, DGA), för övervakning av gaser som är lösta i transformatorolja. Apparaten utgör av en fristående fyrkantig låda av metall, som innehåller följande komponenter:

 1. ett utvinningssystem för provtagning i oljan och utvinning av gasen,
 2. ett gaskromatografsystem (GC) för separation och mätning av utvunna gaser och
 3. andra komponenter, inklusive två programmerbara reläer, larmfunktioner och externa sensoringångar.

Den presenteras med patentskyddad programvara för analys av gaser, visualisering av resultaten och övervakning hanteringen av transformatorn.

Apparaten utför kontinuerlig provtagning av olja från transformatorn och periodisk gasanalys. Den extraherar de lösta gaserna från oljan, när jämnvikt mellan gas och olja uppnås injiceras delmängden i gaskromatografsystemet och därefter separerar och mäter den tre individuella gaser (CH4, C2H4 och C2H2).

De individuella gasernas koncentration överförs till en separat dator (medföljer ej) där den patentskyddade programvaran är installerad. Programvaran analyserar informationen om de lösta gaserna för att diagnostisera vilka fel som ger denna felaktiga gasprofil. Mjukvaran gör det möjligt att ställa in larmfunktionen för apparatens fasta programvara. (HSC 68, Annex K/23).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 3 till avdelning XVI och anmärkning 3 till kapitel 90) och 6. (se även klassificeringsuttalande till HS 9027.20)

9027 30

Atomabsorptionsspektrometer, bestående av en analysapparat som, styrd av en extern automatisk databehandlingsmaskin, utför spektroskopi av olika ämnen genom atomabsorption.  Analysapparaten arbetar med optisk strålning (ultraviolett resp. synlig) inom våglängdsområdet 185 – 900 nm. Apparaten föreligger med en automatisk databehandlingsmaskin och ett läsminne i form av en kompaktskiva (cd-rom) (speciell programvara) vilka har till uppgift att styra analysapparaten och behandla de data som erhålls från analysen.

Analysapparaten måste vara ansluten till den automatiska databehandlingsmaskinen eftersom alla dess arbetsuppgifter utförs i enlighet med de instruktioner som ges av denna databehandlingsmaskin t.ex. beträffande mätmetod, provtagning, etc. Analysresultaten vidarebefordras till den automatiska databehandlingsmaskinen som omvandlar dem till spektrogram och data som är begripliga och kan utnyttjas (t.ex. för kvantitativ analys).

Tillämpning av anm. 4 till avd. XVI och anm. 3 till kapitel 90.

Jfr nr 9027 30 ang. Atomabsorptionsspektrometer.

9027 30

Atomabsorptionsspektrometer,  bestående av en analysapparat som, i form av tangentbordsstyrd självständig enhet med inbyggd flytkristallskärm, utför spektroskopi av olika ämnen genom  atomabsorption. Analysapparaten arbetar med optisk strålning (ultraviolett resp.  synlig) inom våglängdsområdet 185 – 900 nm.

Analysapparaten föreligger tillsammans med en automatisk databehandlingsmaskin (i form av ett system) och ett läsminne i form av en kompaktskiva (cd-rom) (speciell programvara) vilka tjänar till att förbättra analysapparatens funktioner. Eftersom analysapparaten självständigt kan utföra analyser har anslutningen till den automatiska databehandlingsmaskinen endast till uppgift att förbättra funktionerna för styrning av arbetsuppgifter och bearbetning av analysresultat varigenom apparatens status upphöjs från självständig tangentbordsstyrd apparat till datorstyrt flam- och ugnsspektrometrisystem för automatisk flerämnesanalys. Den automatiska databehandlingsmaskinen och läsminnet i form av en kompaktskiva (cd-rom) klassificeras tillsammans enligt nr 8471 49. HSC 22, Annex K/25

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anm. 1 m) till avd. XVI och anm. 6 E) till kapitel 84) och 6.

Jfr nr 9027 30 ang. Atomabsorptionsspektrometer.

9027 89

Helautomatiskt, realtids-polymeraskedjereaktionsbaserat (Polymerase Chain Reaction, PCR) molekylärt diagnostiskt system. Det fullt integrerade systemet möjliggör för kliniska laboratorier att utföra ett brett spektrum av tillämpningar, inbegripet inom onkologi, infektionssjukdomar och genetisk testning. Behandlingsstegen består av i) förvätskning, ii) lysering av celler, iii) DNA-/RNA-extraktion och iv) dataanalys och rapportering. (HSC 62, Annex M/14, ändring HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Helautomatiskt, realtids-polymeraskedjereaktionsbaserat molekylärt diagnostiskt system klassificerat enligt nummer 9027 89.


9027 89

Kvantitativ automatisk hematologianalysator och differentialräknare för leukocyter, för in vitro-diagnostiskt bruk i kliniska laboratorier. Apparaturen använder de två följande oberoende mätmetoderna:

-

impedansmetoden för bestämning av data för leukocyter (vita blodkroppar), erytrocyter (röda blodkroppar) och trombocyter (blodplättar) och

-

kolorimetriska metoden för bestämning av hemoglobinkoncentrationen.


(HSC 62, Annex M/14, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Kvantitativ automatisk hematologianalysator och differentialräknare för leukocyter klassificerad enligt nummer 9027 89.

9027 [80 17]

En apparat för fysikalisk eller kemisk analys, som ser ut som den båge/portal som används vid  säkerhetskontroller på flygplatser (en så kallad ”masspektrometer”). Den är avsedd att användas för upptäckt av olagliga substanser, t.ex. sprängämnen och narkotika, med hjälp av mobilitetsspektrometer med jonfälla (Ion Trap Mobility Spectrometer – ITMS).

Analysen baseras på luft som passerar genom ett semipermeabelt membran och vidare in i en jonisationskammare där en jonkälla avger betapartiklar vilket resulterar i att joner bildas i gasfasen. Joniseringen pulseras därefter in i ett driftrör där ett elektriskt fält accelererar jonerna till en kollektorelektrod. Luften analyseras sedan på grundval av den tid det tagit för jonerna att nå kollektorn. Apparaten avskiljer följaktligen joniserade gaser och mäter därefter jonernas rörlighet i ett elektriskt fält.

Apparaten använder inte optisk strålning. Förordning 310/2010. Giltig fr. o. m. 2010-05-05.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9027, 9027 80 och 9027 80 17.

Klassificering enligt nr 9022 som apparat baserad på utnyttjandet av betastrålar är utesluten eftersom strålningen endast används i ett förberedande skede, före analysen, för att jonisera luften. Bestrålningen utgör bara ett inledande steg i den kemiska analysen, där spektrometri används.

Apparater för fysikalisk eller kemisk analys – spektrometrar – är särskilt nämnda under nr 9027. Eftersom apparaten inte arbetar med optisk strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd), ska den således klassificeras enligt nr 9027 80 17 som annan apparat för fysikalisk eller kemisk analys.

9027 90

Rör för acceleration och/eller fokusering av positiva joner, igenkännliga som delar till mass-spektrometrar eller mass-spektrografer. (NC 2/3, Annex B/1; IHSC 8, Annex D)

9028 90

En tom elmätarlåda av plast (mått (L x B x H, i cm): 16 x 38 x 13), avsedd för installation av en smart elmätare för att mäta mängden el som förbrukas och en eller flera strömbrytare för att ansluta och bryta el (mätare och strömbrytare ingår inte). Den har två kabelgenomföringar i botten för ingång och utgång av elkablar, samt beslag på baksidan för upphängning och fastsättning på väggen.

Lådan har en genomskinlig plastdörr med gångjärn och hål för att täta lådan. Det finns två små dörrar på den genomskinliga dörren: en för en användare för att i nödfall enkelt bryta elektriska kretsar, och den andra för att en tekniker ska kunna testa mätaren. Boxens funktion är att ansluta elmätare och strömbrytarna på ett ställe samt skydda dem från damm och kemikalier. (HSC 68, Annex K/24).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 2 b till kapitel 90) och 6.

Bild: Elmätarlåda klassificerad enligt nummer 9028 90.


9029 20

Stroboskopisk blixtapparat för kontroll av tändningsinställningen hos förbränningsmotorer, bestående av:

 1. ett relä som automatiskt anpassade apparaten till den spänning som lämnades av batteriet (6 eller 12 volt);
 2. en transformator som höjde spänningen till de 450 volt som behövdes till blixtlampan;
 3. en synkron vibrator;
 4. kondensatorer för upplagring av elektrisk energi. Då apparaten anslöts till den elektriska krets som matade tändstiften i den motor som skulle kontrolleras, avgav den blixtar i takt med de gnistor som bildades av varje tändstift. (NC 20, Annex F/11; IHSC 8, Annex D)


9029 20

Trafik- och hastighetskontrollaser, utrustad med en skärm som visar bilder och mätresultaten (hastighet, avstånd, tid etc.), en digitalkamera som fångar video och stillbilder, gränssnitt som tillåter överföring av insamlade data för vidare bearbetning, och ett minneskort för datalagring. Den är designad för att hållas i handen, installeras i en låda eller monteras på ett stativ.

Den mäter fordonens hastighet med hjälp av laser. Med tillvalsfunktioner kan den även mäta avståndet mellan fordon. (HSC 72, Annex O/13).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6.

Bild: Trafik- och hastighetsmätare klassificerad enligt 9029 20.


9029 90

Moderkort för instrumentpanel för fordon, innehållande ungefär 440 aktiva och passiva element. Efter import kommer produkten att kombineras med andra komponenter, såsom en glasskiva, LCD-bildskärmar, högtalare, indikatorer och diverse plastdetaljer, för att bilda en komplett instrumentpanel.

Vid användning kan den slutliga instrumentpanelen visa hastighet, varv per minut och fordonets miltal (utifrån data som en separat elektronisk kontrollenhet tar emot från den hall-sensor som är monterad på fordonets hjul) och information från sensorer om fordonets status, såsom kylartemperatur, bränslenivå och varning för öppna dörrar. (HSC 63, Annex O/33)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 till avdelning XVII, anmärkning 2 b) till kapitel 90) och 6.

moderkort

Bild: Moderkort för instrumentpanel för fordon klassificerat enligt nummer 9029 90.


9030 20

Oscilloscope

The Committee concluded that:
A digital oscilloscope equipped with a cathode ray tube only to display is classifiable under HS subheading 9030 20. CCC 340

9030 40

Nätverksanalysator som används för att analysera driftstatusen hos nätverk som använder flera olika protokoll (Ethernet, ATM (asynkron överföringsteknik), IPv6 (version 6 av internetprotokollet), VoIP (IP-telefoni), HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), UMTS (universellt mobilt telekommunikationssystem), CDMA (koduppdelad access) osv.), för att under utvecklingsfasen simulera trafikförhållanden och fel i befintliga nätverk och analysera följderna av detta samt för att upptäcka felaktigheter. Den kan analysera varje paket i ett nätverk, tidsmärka paketen, sortera bort ointressanta paket och bryta ner intressanta paket genom att kontrollera varje enskild bit, varefter den förser användaren med information om paketet eller paketsekvensen, exempelvis jitter, fördröjning, paketförlust och bit- eller datafel.

Analysatorn har ett minne för indata (512 MB) och en linjemodul (line interface module, LIM) som kan bytas under drift (s.k. hot swap). Analysatorn kan kopplas till en dator.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

HSC 47, bilaga R/8


9030 40

Nätverksanalysator som används för att analysera driftstatusen hos nätverk som använder flera olika protokoll (Ethernet, ATM (asynkron överföringsteknik), IPv6 (version 6 av internetprotokollet), VoIP (IP-telefoni), HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), UMTS (universellt mobilt telekommunikationssystem), CDMA (koduppdelad access) osv.), för att under utvecklingsfasen simulera trafikförhållanden och fel i befintliga nätverk och analysera följderna av dessa samt för att upptäcka felaktigheter. Den kan analysera varje paket i ett nätverk, tidsmärka paketen, sortera bort ointressanta paket och bryta ner intressanta paket genom att kontrollera varje enskild bit, varefter den förser användaren med information om paketet eller paketsekvensen, exempelvis jitter, fördröjning, paketförlust och bit- eller datafel.

Analysatorn har en inbyggd dator, ett minne för indata (med kapacitet upp till 512 MB) en uttagbar hårddisk (med kapacitet upp till 120 GB) och en linjemodul (line interface module, LIM) som kan bytas under drift (s.k. hot swap). Analysatorn kan kopplas till en dator.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

HSC 47, bilaga R/8


9031 80 38

Nätverksanalysator, bestående av en integrerad analysmodul, ett minne för indata och ett gränssnitt till en maskin för automatisk databehandling, i ett enda hölje.

Analysatorn är konstruerad för att ge information om nätverksprestanda genom övervakning av nätverksaktivitet, avkodning av alla vanligare protokoll och generering av nätverkstrafik.

Maskinen för automatisk databehandling föreligger inte tillsammans med analysatorn. Förordning nr 129/05, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 E till kapitel 84, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 90 samt  texten till KN-nummer 9031, 9031 80 och 9031 80 38.

Analysatorn utför en specifik arbetsuppgift med hjälp av den integrerade analysmodulen och omfattas i enlighet med anmärkning 5 E till kapitel 84 inte av KN-nummer 8471.

Analysatorn har konstruerats särskilt för analys av nätverkstrafik och inte för mätning eller kontroll av elektriska storheter och omfattas därför inte av KN-nummer 9030.

9031 80 38

Nätverksanalysator bestående av en central styrbuss, en analysmodul, en maskin för automatisk databehandling, en bildskärm och ett tangentbord, i ett enda hölje.

Analysatorn är konstruerad för  att utföra följande arbetsuppgifter:

Analys av befintliga nätverks eller nätverksprodukters operativa funktion.

Simulering av trafik- och felförhållanden i befintliga nätverk och  nätverksprodukter.

Generering av nätverkstrafik.


Förordning nr 129/05, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 E till kapitel 84, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 90 samt  texten till KN-nummer 9031, 9031 80 och 9031 80 38.

Analysatorn utför en specifik arbetsuppgift med hjälp av den integrerade analysmodulen och omfattas i enlighet med anmärkning 5 E till kapitel 84 inte av KN-nummer 8471.

Analysatorn har konstruerats särskilt för analys av nätverkstrafik och inte för mätning eller kontroll av elektriska storheter och omfattas därför inte av KN-nummer 9030.

9031 80 38

En elektrisk apparat (kroppssammansättningsmätare) i form av en personvåg som har en signaltablå, mäter ca 36 × 32 × 6 cm och innehåller följande huvudkomponenter:

För vägning: en lastcell och hårdvara för att mäta och visa vikten.

För mätning: ett löstagbart handtag med fyra elektroder, fyra elektroder på vågens ovansida, kontrollknappar och hårdvara för att mäta och visa mätningarna.


Genom systemet med åtta elektroder som placeras i händerna och under fötterna, sänder apparaten elektrisk ström för multifrekvensmätningar som, genom bioimpedans, gör det möjligt för apparaten att bestämma t.ex. kroppsfettsprocent, kroppsfettmassa, kroppsmasseindex (BMI), skelettmuskelmassa och vattenmassa i kroppen.

Apparaten kan användas både av sjukvårdspersonal för att diagnostisera fetma och av andra användare som vill ha information om sin fysik eller kontrollera eller förbättra denna av sport- eller utseendemässiga skäl.

Apparaten kan även användas enbart som våg.

Apparaten kan lagra uppgifter för 99 användare och 300 mätningar. Uppgifterna kan överföras till en maskin för automatisk databehandling med hjälp av ett USB-minne. Förordning 273/2013, giltig från den 12 april 2013.

Motivering:
 
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 9031, 9031 80 och 9031 80 38.

Klassificering enligt KN-nummer 9018 som ett instrument eller en apparat för medicinskt bruk är utesluten, eftersom apparaten normalt sett inte används yrkesmässigt (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9018, första stycket).

Apparaten är en sammansatt vara som består av olika komponenter som klassificeras enligt kapitel 84 och kapitel 90. I enlighet med den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b ska varan följaktligen klassificeras såvitt möjligt som den beståndsdel som ger den dess huvudsakliga karaktär.

På grund av varans objektiva egenskaper, dvs. den mätteknik som används, måste det anses att det är den komponent som utför mätningen som ger apparaten dess huvudsakliga karaktär.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9031 80 38 som ett annat elektroniskt instrument för mätning.

9031 80 38

En elektrisk apparat (kroppssammansättningsmätare) som har en underdel bestående av en vägningsenhet och en pelare som längst upp har en kontrollpanel med en signaltablå; apparaten mäter ca 120 × 87 × 52 cm och innehåller följande huvudkomponenter:

För vägning: en lastcell och hårdvara för att mäta och visa vikten.

För mätning: två löstagbara handtag med två elektroder vardera, fyra elektroder på vågens ovansida, kontrollknappar och hårdvara för att mäta och visa mätningarna.


Genom det taktila systemet med åtta elektroder som placeras i händerna och under fötterna, sänder apparaten elektrisk ström för multifrekvensmätningar som, genom bioimpedans, gör det möjligt för apparaten att bestämma t.ex. intracellulärt och extracellulärt vatten, proteinmassa, mineralmassa, kroppsfettmassa, total vattenhalt i kroppen, fettfri massa, kroppsmasseindex (BMI) och skelettmuskelmassa.

Apparaten är försedd med följande gränssnitt:

RJ45.

USB.

RS232.

25-poligt D-sub-gränssnitt.


Apparaten kan användas både av sjukvårdspersonal för att diagnostisera fetma och av andra användare som vill ha information om sin fysik eller kontrollera eller förbättra denna av sport- eller utseendemässiga skäl.

Apparaten kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller en skrivare. Förordning 273/2013, giltig från den 12 april 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 9031, 9031 80 och 9031 80 38.

Klassificering enligt KN-nummer 9018 som ett instrument eller en apparat för medicinskt bruk är utesluten, eftersom apparaten normalt sett inte används yrkesmässigt (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9018, första stycket).

Apparaten är en sammansatt vara som består av olika komponenter som klassificeras enligt kapitel 84 och kapitel 90. I enlighet med den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b ska varan följaktligen klassificeras såvitt möjligt som den beståndsdel som ger den dess huvudsakliga  karaktär.

På grund av varans objektiva egenskaper, dvs. den mätteknik som används, måste det anses att det är den komponent som utför mätningen som ger apparaten dess huvudsakliga karaktär.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9031 80 38 som ett annat elektroniskt instrument för mätning.

9031 80 38

Utrustning för att mäta hjärtats pulsslag bestående av:

en pulssensor med trådlös överföring, inbyggd i ett bröstband,

en anordning för övervakning av hjärtrytm med inbyggd trådlös mottagare och  ett ur, med kontrollknappar och en optoelektrisk display som kan bäras på handleden,

en hållare för att fästa anordningen för hjärtrytmsövervakning på styret på en  cykel.


Hjärtslagen fångas upp av sensorn och uppgifterna överförs trådlöst till övervakningsanordningen som beräknar hjärtrytmen (faktisk, maximal eller genomsnittlig) och visar resultatet.

Utrustningen fungerar även som ur och stoppur. Förordning 1212/2013, giltig från den 18 dec 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 9031, 9031 80 och 9031 80 38.

Hjärtslagssensorn och utrustningen för övervakning av hjärtrytmen är avsedda att tillsammans medverka till en klart avgränsad funktion i enlighet med anmärkning 3 till kapitel 90 och i förening med anmärkning 4 till avdelning XVI, eftersom sensorn fångar upp hjärtslagen och skickar signalerna till övervakningsapparaten för bearbetning och visning.

Utrustningen utgör en sammansatt vara bestående av komponenter som klassificeras enligt kapitel 90 (anordning för mätning eller kontroll) och kapitel 91 (ur). I enlighet med den allmänna tolkningsbestämmelsen 3b ska utrustningen klassificeras som den beståndsdel som ger den dess huvudsakliga karaktär.

Givet utrustningens objektiva egenskaper, dvs. att huvuddelen av komponenterna har en funktion för mätning och övervakning av hjärtljud, är det mätkomponenterna som ger den dess huvudsakliga karaktär. Utrustningens funktion som ur är underordnad dess funktion som mätutrustning, eftersom en apparat för mätning som baseras på en tidsperiod (hjärtslag per minut) kräver ett ur för att fastställa tidsjämförelsen vid mätning. Därför är klassificering enligt nr 9102 som ur utesluten.

Klassificering enligt nummer 9018 som medicinskt instrument eller medicinsk apparat är också utesluten, eftersom apparaten i allmänhet inte används i hälso- och sjukvården (se även första stycket i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9018).

Att göra en mätning i förhållande till en tidsfaktor (fastställande av hjärtrytm eller hjärtslag per minut) innebär inte att beräkna det totala antalet enheter av ett visst slag (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9029, punkt a). Följaktligen är klassificering enligt undernummer 9029 10 00 som varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d. utesluten.

Fastställandet av hjärtrytm (hjärtslag per minut) har inte till syfte att fastställa rotationshastighet eller linjär hastighet (se även de förklarande  anmärkningarna till HS, nr 9029, punkt b).

Följaktligen är klassificering enligt undernummer 9029 20 som hastighetsmätare och takometer också utesluten.

Utrustningen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9031 80 38 som andra instrument, apparater och maskiner för elektronisk mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 90.

Bild: En pulssensor och klocka klassificerad enligt KN-nr 9031 80 38. Bilden är endast i informationssyfte.

9031 80 38 (Classification statement)

Network Analysers


The Committee concluded that:

A network analyser, consisting of an integrated analyser module, a capture memory and an interface to an automatic data processing (ADP) machine, in a single housing.

The analyser is designed to provide information on the performance of networks by monitoring network activity, decoding all major protocols, and generating network traffic.

The ADP machine is not presented with the analyser.

It is to be classified under CN code 9031 80 38

and

A network analyser consisting of a central management bus, an analyser module, an automatic data processing machine, a monitor and a keyboard, in a single housing.

The analyser is designed to perform the following functions: analysing the operational state of existing networks and network products; simulating traffic and fault conditions into existing networks and network products and generating network traffic.

It is to be classified under CN code 90 31 80 38. CCC 340

9031 80 38

Ett elektroniskt instrument (så kallad vinkelhastighetsgyro) med en vikt av 35 gram, med upp till tre vinkelhastighetsgivare, i ett hölje med måtten 24 × 24  × 28 millimeter. Höljet innehåller också en temperaturgivare och diverse elektroniska komponenter, och är utrustat med en kabel.

Instrumentet känner av vinkelhastigheten i ett intervall av cirka 50–1 200 °/s (grader per sekund) och genererar genom sina elektroniska komponenter en elektrisk utsignal i proportion till de värden som känns av. Signalen visas inte på instrumentet, men sänds till andra apparater via kabeln.

Temperaturgivaren ger information för att kompensera eventuella variationer i utsignalen orsakade av temperaturförändringar.

Enligt instrumentets beskrivning kan det användas för att ge information om lämplig driftsposition till olika apparater, till exempel vindturbiner, motorer eller industrimaskiner. Förordning 2015/805, giltig från den 12 juni 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 9031, 9031 80 och 9031 80 38.

Eftersom instrumentet innehåller både vinkelhastighetsgivare och en temperaturgivare är det en maskinkombination som sammanfogats till en enhet i enlighet med anmärkning 3 till kapitel 90 (anmärkning 3 till avdelning XVI). Eftersom temperaturgivaren används huvudsakligen för att ge information som  kompenserar utsignalen, utgörs instrumentets huvudfunktion av  vinkelhastighetssensorerna.

Klassificering enligt nr 9014 som navigeringsinstrument är utesluten, eftersom instrumentet inte används för navigering eller som del och tillbehör därtill.

Trots att instrumentet känner av antalet grader per sekund är det inte att likna med hastighetsmätare enligt nr 9029, eftersom de avkända värdena inte visas av instrumentet, utan överförs till andra apparater i form av en elektrisk signal.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9031 80 38 som andra instrument, apparater och maskiner för elektronisk mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 90.

9031 80 98

En hermetiskt sluten viktsensor (s.k. lastcell) som omfattar en töjningsmätare i form av en bryggkoppling med de ungefärliga måtten 13 × 3 × 3  cm.

Lastcellen fungerar genom avböjning av trådtöjningsmätaren när denna utsätts för en fysisk belastning. Den fysiska belastningen medför en förändring av resistansen i tråden, vilket bringar bryggkopplingen ur jämvikt, vilket i sin tur ändrar spänningen på den ström som flyter genom kopplingen.

Lastcellen omvandlar den fysiska belastningen den utsätts för till en elektrisk signal som är proportionell mot belastningen. Signalen avläses, behandlas och visas av en apparat som inte föreligger vid uppvisandet.

Lastcellen är utformad för att användas exempelvis i golvvågar, blandare, matare och tankvågar. Förordning 1124/2012, giltig från den 21 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 m till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 9031, 9031 80 och 9031 80 98.

Lastcellen är avsedd att omvandla fysisk belastning till en elektrisk signal för mätändamål. Eftersom den inte själv visar mätresultaten måste den anses vara ett ofullständigt mätinstrument, inte nämnt eller inbegripet någon annanstans i kapitel 90. Därför är klassificering enligt nummer 8423 som del till våg utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9031, del  A, punkt 30).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9031 80 98 som andra instrument, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 90.

9031 90 85

En elektronisk apparat (så kallad fjärrövervakningsenhet för hissar) i ett hölje med de ungefärliga måtten 28  × 22 × 9 cm avsedd för installation i ett hisschakt. Apparaten, som tar emot information från olika externa  givare, används för övervakning av hissars funktion och för att upptäcka  störningar, t.ex. vid start och stopp, vid öppning och stängning av dörrar, i  stannplansinställningen, dragmotorn, bromsen, hisskorgsbelysningen.

Informationen som tas emot kontrolleras och behandlas av apparaten och vidarebefordras via ett modem till en underhållscentral. Efter uppvisande, och när ett modem har installerats, kan apparaten tillhandahålla dubbelriktad röstkommunikation mellan hissen och underhållscentralen med hjälp av en mikrofon och en högtalare som är installerade i hisskorgen

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 9031, 9031 90 och 9031 90 85. Eftersom apparaten inte omfattar ett modem eller en annan kommunikationsenhet, är klassificering som en apparat för kommunikation i trådnät enligt nr 8517 utesluten. Eftersom apparaturen inte avger några akustiska eller visuella signaler, är klassificering som en elektrisk signalapparat, akustisk eller visuell enligt nr 8531 utesluten. Apparaturen övervakar och kontrollerar hissens funktion och behandlar de data som inkommer. Givarna som genererar de signaler som ska behandlas är inte inkorporerade i apparaten. Apparaten visar inte själv dessa  signaler. Av dessa orsaker anses apparaten vara en del av ett kontrollinstrument. Därför är klassificering som en ofullständig maskin enligt nr 9031 utesluten. Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9031 90 85 som en del av instrument, apparater och maskiner för kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 90. Förordning 726/2012, giltig  fr.o.m. 30 augusti 2012.

9031 90 85

En pulssensor och en trådlös sändare, inbyggda i ett bröstband som är avsedd att bäras runt bröstet för avkänning av hjärtslag.

Produkten känner hjärtslag och överför uppgifterna trådlöst till en enhet för övervakning av hjärtrytm som inte uppvisas tillsammans med produkten. Förordning 1212/2013, giltig från den 18 dec 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 9031, 9031 90 och 9031 90 85.

Produkten är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen med en utrustning för att mäta hjärtslag enligt nr 9031. Den är en avgörande del i utrustningen för att mäta hjärtslag eftersom mätutrustningen inte kan fungera utan den.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9031 90 85 som andra instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 90.

Bild: En pulssensor klassificerad enligt KN-nr 9031 90 85. Bilden är endast i informationssyfte.

9032 89

Styrnings- och övervakningssystem ("Measurex 2001") för pappers-maskiner, i allmänhet bestående av följande komponenter:

1.

en traversram med däri löpande mäthuvud, i vilket ingick en eller flera avkännare och en mikroprocessor, av vilka avkännarna hade till uppgift att mäta  produkten och övervaka tillverkningsprocessen;

2.

en mellanstation som bl. a. innehöll en mikroprocessor och som utgjorde en förbindelselänk mellan avkännarna  och resten av systemet;

3.

en centralenhet enligt nr 84.71, vilken styrde processen genom att jämföra de uppmätta värdena med de önskade och överförde elektriska signaler till verkställighetsorganen för att reglera de tekniska specifikationerna för papperet (t.ex. tjocklek och fuktighet);

4.

en manöverpulpet, innehållande en mikroprocessor med bildskärm och tangentbord;

5.

en skrivare/kurvskrivare som också innehöll en mikroprocessor. (NC 49, Annex  F/5; IHSC 8, Annex D)


Tillämpning av anm. 3 till 90 kap.

 

9032 89

Elektronisk frekvensomriktare vars primära funktion är att säkerställa elektronisk hastighet, vridmoment eller positionskontroll av trefas asynkrona elektriska motorer. Den är utformad för att installeras i eldosor och används för olika applikationer. Den kommer i form av ett skal, storleken beror på dess effekt och den har:

 • ett kort för mätning av hastighet, position eller vridmoment i realtid;
 • drivaxel;
 • ett kontrollkort;
 • en strömkrets (eller kraftenhet);
 • ett dialoggränssnitt;
 • ett kontroll-/kommandoterminalblock;
 • en kommunikationsport;
 • ett kraftterminalblock;
 • en möjlig kortplats för ett minneskort.

(HSC 70, Annex O/7)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Jrf nr 8504 40 ang elektronisk hastighetsregulator

 

9032 89 00

Ett system bestående av

en processor, ett tangentbord, en mus och en bildskärm (persondator),

en centralenhet (server),

en precisionsskanner.


Precisionsskannern består av en anordning som kallas "scanner sensor support" monterad på en ram.

Denna "scanner sensor support" är utrustad med olika avkännare för att mäta papperskvaliteten i fråga om fukt, temperatur, vikt osv.

Den rör sig fram och tillbaka över ramen och samlar in information med hjälp av infraröda ljusstrålar, laserstrålar eller andra mätmetoder.

Informationen sänds via servern till persondatorn, som efter bearbetning av informationen genererar data för att  kontrollera papperskvaliteten.

Informationen som bearbetas av persondatorn används för att justera utmatningen från pappersmaskinen, vilken inte är en del av systemet. Förordning 634/2005, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna  bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7b  till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 9032, 9032 89 och 9032 89 00.

Anmärkning 5C till kapitel 84 utesluter klassificering av systemet enligt nr 8471 eftersom det utför en specifik arbetsuppgift annan än databehandling (se anmärkning 5E till kapitel 84).

Systemet är ett instrument för automatisk reglering av icke elektriska storheter, vilkas funktion är beroende av ett elektriskt fenomen som varierar med den faktor som skall regleras (se anmärkning 7b till kapitel 90).

9033 00

Reglage med kullager, inte igenkännliga som lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till  en speciell maskin, apparat eller fordon.

Lika lämpliga att användas till  flera olika instrument eller apparater enligt kap. 90. IHSC 8, Annex D

Jfr avd. XVI, nr 8487 90 och avd. XVII ang. Reglage med kullager.

9033 00 00 (Classification statement)

Statement on the classification of controller

An apparatus for the control of waste water and sewage (so-called "controller") with dimensions of approximately 14 x 14 x 15 cm and a weight of approximately 1,6 kg.

The apparatus comprises a microprocessor-controlled unit, a liquid crystal display (LCD) with a resolution of 128 x 64 pixels and a diagonal measurement of  7,5 cm, and a keypad with 8 navigation keys.

It is equipped with:

2 interfaces for sensors,

2 interfaces for analogue outputs,

3 electromechanical relay connections for alarm and control functions,

an RS232 port,

a wireless infrared communication port , and

a power socket.


The apparatus receives measurements in the form of an electrical current made by  the sensors with regard to the presence and level in the waste water and sewage of substances (for example, ammonium, chlorine, oxygen, nitrate, ozone, phosphate) and other parameters (for example, pH, conductivity, turbidity, flow and pressure).

The apparatus processes the data received from the sensors and checks the measurements against predefined parameters. Results are displayed on the screen either as a numerical value or as a graph. CCC 48.
 
Reasons:

As the apparatus works in conjunction with sensors classifiable in various headings of Chapter 90, classification under heading 9027 as an apparatus for physical or chemical analysis or a part and accessory thereof is excluded.
 
The apparatus is therefore to be classified as a part or accessory not specified or included elsewhere in Chapter 90 under CN code 9033 00 00 by application of General Interpretative Rule 1 and 6 and Note 2(c) to Chapter 90.

9033 00

Ett fukt- och värmeväxlarfilter (HME-filter) bestående av ett plasthölje utrustat med två 22 mm kopplingar och en koppling med luerlås. HME-filtret innehåller också ett filtreringsmaterial av glasfibrer. Det har en komprimerbar volym på 65 ml och väger 43 g.

Denna artikel har följande funktioner:

Högeffektiv filtrering.

Lågt luftflödesmotstånd som underlättar andningen.

Förebyggande av fukt- och värmeförlust.


Artikeln är utformad för att i ena änden monteras i anslutning till patientens luftvägar (t.ex. genom en andningsmask) och i andra änden med hjälp av slangar kopplas till en narkosapparat eller en apparat för konstgjord andning. Den är utformad för att användas vid intensivvård eller narkos, för hindra virus från att passera och för att fukta och värma upp patientens inandningsluft. Förordning 2023/2490, giltig från den 30 november 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 c till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 9033 00 och 9033 00 90 .

Även om produkten genom att fukta, värma upp och filtrera inandningsluften ersätter näsans funktion är det uteslutet att klassificera den enligt nr 9021 , eftersom den inte anses vara en artikel som bärs eller hålls i handen eller implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller en funktionsnedsättning.

Produkten är inte en apparat för filtrering enligt nr 8421 , eftersom dess uppvärmnings- och fuktningsfunktion går utöver detta nummers omfattning, och inte heller en narkosapparat enligt nr 9018 eller en apparat för konstgjord andning enligt nr 9019 , eftersom den inte kan användas separat som fristående anordning.

Produkten är en utbytbar del som är avsedd att göra den narkosapparat eller apparat för konstgjord andning som den är ansluten till lämplig för ett visst arbete, för att öka apparatens användningsområde eller för att utföra en viss uppgift i samband med apparatens huvudfunktion. Den betraktas därför som ett tillbehör till narkosapparater enligt nr 9018 eller till apparater för konstgjord andning enligt nr 9019 . (Se även domstolens dom i mål C-276/00, Turbon International GmbH, punkterna 12 och 32, och mål C-152/10, Unomedical, punkterna 29–34).

Produkten ska därför klassificeras enligt anmärkning 2 till kapitel 90. Eftersom den inte omfattas av ett visst nummer och inte heller är avsedd att användas uteslutande eller huvudsakligen till en apparat av ett visst slag eller flera apparater enligt samma nummer, ska den klassificeras enligt nr 9033 med tillämpning av anmärkning 2 c till kapitel 90.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9033 00 90 som andra tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kapitel 90.

 

Bild: Klassificering enligt KN-nr 9033 00 90. Bilden återges endast i informationssyfte. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2490/oj ISSN 1977-0820 (electronic edition)

 

Kap 91

9102 12

Batteridriven löparklocka som är utformad för att bäras runt handleden. Klockan är försedd med pulsmätare, GPS och knappar för kontroll av enhetens funktioner samt en USB-kontakt. Skärmstorleken är 23 x 23 mm (128 x 128 pixlars upplösning).

Löparklockan kan utan att vara parkopplad med en annan enhet användas för att:

 1. visa tid och datum och fungera som ett stoppur;
 2. mäta hjärtfrekvensen;
 3. spåra antalet steg som tagits.

Klockan kan parkopplas eller anslutas till andra enheter via Bluetooth eller USB vilket möjliggör ytterligare funktioner såsom:

 1. skapa ett program för sportaktiviteter;
 2. mottagning av telefonaviseringar utan möjlighet att svara;
 3. mätning av sömnkvalitet.

(HSC 72, Annex O/14).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 1 n till avdelning XVI) och 6.
Jfr nr 8517 62 för smartklocka.

Bild: Löparklocka klassificerad enligt 9102 12.


9102 12 00

En armburen, batteridriven enhet (smartklocka), bestående av en pekkänslig AMOLED-färgskärm med ett diagonalmått på cirka 2,8 cm och ett silikonarmband, förpackad i en sats för försäljning i detaljhandeln tillsammans med en laddare.

Enheten innehåller också följande:

— 2 MB RAM, 32 MB ROM.

— 159 mAh batteri.

— Accelerometer, gyroskop och optisk pulssensor.

— Bluetooth 5.1-konnektivitet.

Enheten är inte utrustad med ett eSIM/SIM-kort och ett SIM-kort kan inte heller sättas in i enheten. Den saknar NFC.

Enheten kan, utan att parkopplas med en annan enhet, användas för följande:

— Visa tid och datum.

— Mäta hjärtfrekvensen.

— Mäta tiden för sömnfaserna.

— Räkna antalet steg.

— Registrera hastighet.

Enheten kan parkopplas med eller anslutas till en annan enhet, såsom en smarttelefon (värdenhet) via Bluetooth. Efter parkopplingen överförs de uppmätta uppgifterna till värdenheten för vidare behandling (via dess applikationer).

Efter parkoppling möjliggör enheten även funktioner som till exempel följande:

— Ta emot meddelanden om telefonsamtal med möjlighet att endast avvisa dem (telefonsamtalen kan inte besvaras).

— Kontrollera sms-meddelanden genom att visa den första delen av meddelandet och reagera på det (enheten erbjuder en snabbsvarsfunktion för sms med fördefinierade korta texter; det är dock inte möjligt att skriva ett fullständigt, anpassat meddelande).

— Handha musikspelarapplikationer på värdenheten.

— Styra olika funktioner i samband med program för fysisk hälsa och idrottsaktiviteter.

—Spåra stressnivå.

Förordning 2024/964, giltig från 2024-04-16

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 n till avdelning XVI samt texten till KN-numren 9102 och 9102 12 00 .

Smartklockan och laddaren betraktas som varor förpackade i en sats för försäljning i detaljhandeln i enlighet med villkoren i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b. Smartklockan är den beståndsdel som ger helheten dess huvudsakliga karaktär.

Smartklockan är en sammansatt artikel som är utformad för att utföra funktioner enligt nr 8517 (apparater för kommunikation), nr 9029 (stegräknare), nr 9031 (apparater för mätning eller kontroll) och nr 9102 (armbandsur).

Smartklockan har flera funktioner enligt andra nummer än nr 8517 som kan utföras utan att den parkopplas med en annan enhet, till exempel att mäta hjärtfrekvens, räkna antalet steg eller visa tid och datum. Alla olika funktioner som smartklockan utför är lika viktiga för dess användning. Följaktligen är det inte möjligt att fastställa dess huvudsakliga funktion, dvs. den beståndsdel som ger enheten dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b. Smartklockan är således inte jämförbar med den artikel som beskrivs i klassificeringsuttalande 8517.62/23 till Harmoniserade systemet.

Smartklockan ska därför klassificeras enligt det KN-nummer som står sist av de nummer som skäligen kan komma i fråga genom tillämpning av den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 c.

Smartklockan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9102 12 00 som armbandsur, elektriskt drivna, även med stoppursfunktion, med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning.

9114 90 00 Beslutet upphävt 5 maj 2020 gm förordning 2020/524.

En produkt (s.k. Real Time Clock Module) bestående av en integrerad monolitkrets och en kvartskristall som är sammanfogade med varandra på en metallram och inneslutna i ett  plasthölje med de ungefärliga måtten 10 × 7 × 3 mm.

Produkten arbetar med en svängningsfrekvens av 32,768 kHz och en matningsspänning av mellan 2,7 och 3,6 V. Den har en digital utsignal.

Produkten används i diverse apparater som källa till en klocksignal för fastställande av tidsintervaller. Förordning 863/2013, giltig från den 27 september 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 n till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 9114 och 9114 90 00.

Eftersom produkten innehåller både en integrerad monolitkrets och en kvartskristall, uppfyller den inte villkoren i anmärkning 8 b till kapitel 85. Klassificering enligt nr 8542 är därför utesluten.

Produkten levererar en klocksignal för fastställande av tidsintervaller, vilket är en funktion som faller under kapitel 91.

Klassificering enligt nr 9110 är också utesluten, eftersom produkten inte har alla nödvändiga komponenter för att betraktas som ett ofullständigt urverk och inte är sammansatt (se även Förklarande anmärkningar till HS, nr 9110, tredje  stycket).

Produkten ska därför klassificeras som ”andra urdelar”, enligt KN-nummer 9114 90  00 (se även Förklarande anmärkningar till HS, nr 9114, punkt A.8).

Bild: Produkt som används i diverse apparater som källa till en klocksignal för fastställande av tidsintervaller enligt KN-nr 9114 90 00. Bilden är endast avsedd som vägledning.

Kap 92

9207 90 90 (Classification statement)

Statement on the classification of "Electronic drum pad"

A drum pad measuring approximately 33 cm (diameter) x 5 cm (height), with a weight of approximately 1 kg. The playing surface is made of rubber and is equipped with trigger sensors (piezo pickups).
 
The input signal, created by striking the playing surface (for example, with a drum-stick), is sent by the sensors via a cable to a drum trigger module, which produces sound signals and sends them to loudspeakers or headphones. CCC 78 

Reasons:

As it generates sounds electrically and cannot be played without its electrical or electronic components, the drum pad is to be classified under CN code 9207 90 90 by application of General Rules 1 and 6 as other musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically.

9209 99 40

Apparat benämd "chromatic  tuners" med följande kännetecken:

Den erbjuder ett flertal stämningsmetoder och två transponeringsfunktioner passande till ett flertal  musikinstrument. Den innehåller en mikrofon, en kvartsoscillator, en frekvensmätare med visare samt lysdioder. Den kan också innehålla en högtalare. Den har ett omfång av sju oktaver (från 32,7 till 395,1 Hz). Förordning 1288/91. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 4 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 9209, 9209 99 och 9209 99 40.

Meny