Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Sjunde avdelningen

Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror

Kap 39, 40

Kap 39

3901 40

Vita granuler, innehållande 80 % linjär lågdensitetspolyeten och 20 % naturlig kiseldioxid, med specifik vikt 0,92. Produkten erhålls genom sprutning efter blandning och smältning av de två råmaterialen. Det utsprutade materialet kyls och skärs till granuler. Dessa förpackas i säckar om 25 kg.

Produkten används som additiv vid tillverkning av plastartiklar, i avsikt att minska kontaktytan mellan två plastfilmer vid tillverkning av plastpåsar för storköp. (HSC 58, Annex N/11)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.

3902 90 90

Produkt avsedd att användas som komponent i smörjmedel, framställd av syntetiska isoalifatiska polyoleofiner, med följande analytiska egenskaper:

utseende: färglös, klar, oljig vätska, med låg viskositet

brytningsindex vid 20 °C: 1,4563

slagg: ingen

heteroatomer: svavel, halogen, kväve och fosfor negativ

bromtal: 0,3

vakuumdestillation (1,5 mbar): kokpunkt vid över 121 °C (=300 °C vid 1 013 mbar)

infrarött spektrum: visar huvudsakligen band av mättade, alifatiska kolväten

densitet vid 20 °C: 0,8225 kg/l


Förordning 314/90, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningar 3 a och 6 a till kapitel 39 samt texterna till KN-numren 3902 och 3902 90 90.

3903 90 90

Sampolymer av styrenbutadien i obearbetad form.

Denna sampolymer framställs genom att styrenbutadiengummi (SBR) blandas med ett harts med hög styrenhalt.

Slutprodukten består av en blandning av en sampolymerer av styrenbutadien med en styrenandel av minst 65 viktprocent. Förordning 825/2011, giltig från den 7 september 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 1, 4 och 6 till kapitel 39, anmärkningarna 4 a och 4 c till kapitel 40, anmärkning till undernummer 1 kapitel 39 samt texten till KN-nummer 3903, 3903 90 och 3903 90 90.

Sampolymerer av styrenbutadien med en styrenandel på minst 65 viktprocent överensstämmer inte med definitionen av syntetgummi i anmärkning 4 a till kapitel 40, eftersom dessa produkter när de vulkaniseras med svavel inte uppfyller töjnings- och återgångskraven i den anmärkningen.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3903 90 90 som andra polymerer av styren.

3904 69 80 Beslutet upphävt 6 april 2020 gm förordning 2020/404.

Vinylidenfluorid- och hexafluoropropylensampolymer i obearbetad form. Materialet uppvisar samma sträcknings- och sammandragningsegenskaper som elastomerer, men kan inte vulkaniseras med svavel. För att tvärbindas behöver denna sampolymer basiska föreningar eller vissa peroxider. Förordning 594/2009. Giltig fr. o. om 2009-07-29. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 1, 4 och 6 till kapitel 39, anmärkning 4 a till kapitel 40, anmärkning till undernummer 1 till kapitel 39 samt texten till KN-nummer 3904, 3904 69 och 3904 69 80.

Vinylidenfluorid- och hexafluoropropylensampolymer motsvarar inte beskrivningen av syntetgummi i anmärkning 4 a till kapitel 40 eftersom den inte kan vulkaniseras med svavel.

Poly(vinylidenfluorid) är en polymer som tillhör kapitel 39 (se de förklarande anmärkningarna till harmoniserade systemet (FAHS), allmänna anvisningar till kapitel 39, förkortningar för polymerer och anmärkningar till nummer 3904, sista stycket).

En vinylidenfluorid- och hexafluoropropylensampolymer i obearbetad form är en fluorerad sampolymer som ska klassificeras enligt kapitel 39, KN-nummer 3904 69 90 enligt anmärkningarna 1, 4 och 6 till kapitel 39 och anmärkning till undernummer 1 till kapitel 39.

3905 91

Granuler, ljusgula, bestående huvudsakligen av en sampolymer av etylen och vinylalkohol (omkring 40 viktprocent) och med förklistrad stärkelse som fyllningsmedel (omkring 45 viktprocent). I sampolymeren dominerar vinylalkoholmonomerdelen (74 viktprocent) över monomerdelen av etylen (26 viktprocent). Denna produkt används för att tillverka biologiskt nedbrytbar film, blad eller gjutna artiklar. HSC, Annex L 30

3906 90

Sampolymer av en akrylsyraester och en akrylamid, modifierad med formaldehyd och föreliggande i vattenemulsion, stabiliserad genom tillsats av liten mängd sulforicinoleat.
(NC 12, Annex E/C/10; IHSC 7, Annex D)

3906 90 90

Polyakrylelastomerer i form av vita block om cirka 63 x 40 x 15 cm, bestående av

  • två eller tre typer av akrylatmonomerer (etylakrylat och en eller båda av följande monomerer: n-butylakrylat och 2-metoxietylakrylat),
  • små mängder tvärbindningsmonomerer (cure-site monomers), innehållande klor-, epoxi- eller karboxylgrupper. Dessa polyakrylelastomerer har ett jodtal på mindre än fyra. Förordning 2020/186, giltig från den 3 mars.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN- nr 3906, 3906 90 och 3906 90 90.

Jodtalet och förekomsten av tvärbindningsmonomerer (cure-site monomers) tyder på att det inte är möjligt att vulkanisera varorna med vanlig svavelvulkanisering.

Produkterna kan vulkaniseras med vulkaniseringsmetoder som inte använder svavel. Vissa typer av produkter kan vulkaniseras med en metod med tvål/svavel, i vilket svavlet fungerar som accelerator och inte som vulkaniseringsmedel. I båda systemen ger vulkaniseringen en kol-väte-kol-bindning.

Produkterna omfattas därför inte av definitionen för syntetgummi enligt anmärkning 4 a till kapitel 40, eftersom de inte kan vulkaniseras med svavel. Produkterna kan följaktligen inte klassificeras enligt kapitel 40.

Produkterna ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3906 90 90 som andra akrylpolymerer i obearbetad form.


3907 29

Sampolymer av polyeter och polyol, i en klar färglös vätskeform, sammansatt av monomerenheterna oxipropylen och oxietylen i förhållandet omkring 3 till 1, och som har en molekylvikt på i medeltal omkring 2000 och används som en mellanprodukt i tillverkningen av polyuretan. (HSC 17, Annex L 13, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.

3907 29

Polyamid-polyeter-polykondensat, en segmentsampolymer erhållen genom polymerisation av en polyamid med karboxylslutgrupper (polyamid-6,6 polymeriserad med ett överskott av adipinsyra) och en polyeter som har hydroxyländgrupper (poly(oxietylen) (polyetylenglykol)) i vilken vikten av de monomera enheterna som erhållits ur etylenoxid är större än vikten i de monomera enheterna som erhållits ur hexametylendiamin och adipinsyra tillsammans.

Polymeren i fråga har följande struktur:

HSC 9, Annex D 3907 20


A - Esterbindning

B - Polyamid

C - Polyeter

D - Medelvärden

(HSC 9, Annex D, ändrad HSC67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.

3907 99 90

Mättad polyester i granulform eller i vattenlösning, av sådant slag som används som appreturmedel inom textilindustrin. Förordning 1214/91. Ändrad genom förordningarna 936/1999, 1179/2009 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 6 till kapitel 39 enligt lydelsen i texterna till KN-nr 3907 och 3907 99 90 (se även de förklarande anmärkningarna till nr 38.09 undantag g i HS-nomenklaturen).

Användningen av denna produkt påverkar inte klassificeringen.

3909 40 00

En produkt i form av oregelbundna, platta, bruna, hårda fragment (cirka 2 mm tjocka) eller flingor, tillverkade av (i viktprocent)‌

-
tallharts (även kallat kolofonium) cirka 58–69
-
maleinsyraanhydrid cirka 1–4
-
olika fenoler cirka 11–24
-
formaldehyd cirka 5,5–9
-
pentaerytritol cirka 7–12


Produkten är resultatet av en process i flera steg som inleds med att kolofonium och maleinsyraanhydrid omvandlas till en kolofoniumaddukt. Efter tillsats av magnesiumoxid (som en katalysator för de efterföljande reaktionerna), fenoler och formaldehyd bildas ett polymeriserat harts. Slutligen förestras fria syragrupper av hartset efter tillsats av pentaerytritol.

Produkten i fråga används inom den grafiska industrin som ett bindemedel.
Förordning 2016/1645, giltig från 4 oktober 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3909 och 3909 40 00. Klassificering enligt nr 3506  som lim och klister på basis av polymerer enligt nr 3901 –3913  är utesluten genom tillämpning av allmänna bestämmelsen 3 a eftersom produkten beskrivs mer specifikt i nr 3909.

Vid framställningen av ett kolofoniumderivat förestras kolofoniumaddukten med etylenglykol, glycerol eller en annan polyalkohol (se även de förklarande anmärkningarna till harmoniserade systemet, nr 3806  D I 7). När det gäller produkten i fråga sker emellertid, före förestring med en polyalkohol (pentaerytritol i detta fall), en polymeriseringsreaktion med fenol och formaldehyd. Klassificering enligt nr 3806  som ett derivat av kolofonium är därför utesluten.

Molekylerna i den polymeriserade mellanprodukten har en molekylvikt av cirka 5 000 –30 000  g/mol. Därefter förestras de fria syragrupperna genom tillsats av pentaerytritol, och genom en efterföljande tvärbindning ökar molekylmassan till cirka 100 000  g/mol. Den framställda produkten är en polymer enligt kapitel 39, vilken skiljer sig från kolofoniumaddukterna och kolofoniumderivaten enligt nr 3806  på grund av dess höga molekylmassa.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3909 40 00 som fenoplaster.

3911 90

Polymerer av extrakt ur kasjunötskal, utgörande viskösa produkter som har erhållits genom polymerisation enbart av den omättade olefinkedjan hos extraktet genom syrakatalys och värme. Framställningsprocessen inbegrep inte den fenolgrupp som ingår i strukturen hos komponenterna i extraktet. Varorna används i bindemedel i friktionsmaterial för bromsklossar och kopplingsbelägg. (HSC 4, Annex D/3)

3911 90

Partiklar bestående av polymerer av extrakt ur kasjunötskal, framställda genom en process som inbegriper två olika typer av reaktioner, nämligen en additionspolymerisationsprocess (av olefinkaraktär) och en tvärbindningsprocess (av fenolkaraktär) med användning av kemikalier, såsom paraformaldehyd eller hexametylentetramin, som kan bilda metylenbryggor. Närvaron av en lång, tvärbunden alifatisk kedja ger dessa polymerer unika fysikaliska egenskaper som skiljer sig från fenoplasternas. Varan används huvudsakligen vid tillverkning av broms- och kopplingsbelägg. (HSC 4, Annex D/3)

3911 90 [19]

En lösning i ett flyktigt organiskt lösningsmedel (cirka 25 viktprocent) av ett triasinderivat (cirka 75 viktprocent), bildat genom omlagringspolymerisation av hexametylendiisocyanat (HMDI), i vilket de fria isocyanatgrupperna är skyddade. Förordning 1260/89, ändrad genom förordningarna 936/99 och 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 e till kapitel 39 och enligt lydelsen i texten till KN-nr 3911 och 3911 90 19.

Produkten är av polymerisk karaktär och anses vara en förpolymer.

3912 90

Cellulosapulver, nitrakristalliniskt, vitt, framställt av alfacellulosa genom hydrolys med syra, vilket bryter ned fibrerna. Varan skulle användas som utspädningsmedel inom läkemedelsindustrin, vid tillverkning av dietiska preparat med lågt kalorivärde, som adsorptionsmedel vid kolonn- och tunnskikskromatografi etc. (NC 14, Annex E/A/6; IHSC 7, Annex D)

3913 90

Polysackarid
, i form av gummi (xantangummi), som framställs genom jäsning av glukos, sackaros, laktos eller stärkelse med hjälp av bakterien Xanthomonas campestris. Efter jäsningen utfälls polysackariden från tillväxtmediet med hjälp av isopropylalkohol, torkas, mals till ett fint pulver och tillsätts till ett flytande medium för att bilda gummit. Produkten används som livsmedelstillsats eller reologisk modifierare, till exempel förtjockningsmedel eller stabiliseringsmedel. (HSC53)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

3913 90 [00]

Järn(III)-dextranblandning, innehållande mellan 5 och 20 viktprocent järn, i pulverform i 50 kg säckar eller som vattenlösning innehållande 0,5 % fenol (som konserveringsmedel) i 10 till 200 liters behållare. Förordning 597/92, ändrad genom förordning 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, enligt anmärkning 5 till kapitel 39 och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 3913 och 3913 90 00 (se även de förklarande anmärkningarna till nr 3913 del 4 i HS-nomenklaturen).

3913 90 [00]

Agaros. Förordning 1214/91, ändrad genom förordning 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 3913 och 3913 90 00.

 

3913 90 00

Agaroskulor som modifierats kemiskt med 10 viktprocent protein A. Kulorna förvaras i en lagringsbuffert (vattenlösning) som innehåller 40–60 viktprocent kulor.

Produkten används som adsorbent vid affinitetskromatografi. Den fungerar som ett selektivt filtreringsmedium vid särskilda processer för att isolera antikroppar, till exempel monoklonala antikroppar.

Agarospolymerkedjorna är kraftigt tvärbundna och bildar en stel matris till vilken molekyler av rekombinant protein A är kovalent bundna.

Produkten är förpackad i behållare om 50 liter. Förordning 2023/2218, giltig från den 8 november 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och anmärkningarna 5 och 6 a till kapitel 39, och av texten till KN-nummer 3913 och 3913 90 00 .

Produkten interagerar med antikroppar men innehåller inte antikroppar. Protein A är inte en immunologisk produkt eftersom det inte är direkt involverat i regleringen av immunologiska processer enligt definitionen i anmärkning 2 till kapitel 30. Klassificering enligt nr 3002 av agaros som modifierats kemiskt med protein A är därför utesluten.

Produkten är en kemiskt modifierad polymer enligt definitionen i anmärkning 5 till kapitel 39 och de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS) till kapitel 39, Allmänna anvisningar, delen ”Polymerer”, tredje stycket. Produkten kan därför inte klassificeras enligt nr 3504 som andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (se även FAHS till nr 3504 , led B, första stycket).

Produkten har formen av en dispersion (suspension) som är en obearbetad form i den mening som avses i anmärkning 6 a till kapitel 39. Den omfattas därför av lydelsen i nr 3913 som en modifierad naturlig polymer i obearbetad form. Klassificering enligt nr 3926 som andra plastvaror samt varor av andra material enligt nr 3901 –3914 är därför utesluten.

Till följd av detta ska produkten klassificeras enligt KN-nummer 3913 90 00 som andra naturliga polymerer och modifierade naturliga polymerer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form.

 

3916 20

Ihåliga profiler av poly(vinylklorid), försedda med en skåra och en tätningslist samt invändigt förstärkta med en stomme av stålrör. Varan skulle användas för tätning av dörrkarmar, fönsterkarmar etc. (INC 13, Annex A/17; IHSC 7, Annex D)

3916 90

Monofilament av ABS (akrylnitril-butadien-styren) tillverkad för påfyllning i additiva tillverkningsmaskiner (3D-skrivare). Det består av två separata delar, en spole med termoplastiskt monofilament och ett chip som förpackats tillsammans med en torkmedelspåse mot fukt och ett instruktionspapper.

Påfyllningsspolen innehåller 600 g monofilament. Monofilamentet har en diameter på 1,75 mm, finns i olika färger samt presenteras i en pappkartong.

Den är utformad för monofilamentpatroner som stöder specifika 3D-skrivare. (HSC 69, Annex P/7)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, 3b och 6.

 

3917 10

Ätbara kollagenhöljen för korv. Flexibla rörformade höljen, erhållna genom extrudering av kollagen från hudar av svin, nötkreatur eller andra djur genom ett munstycke med en sluten geometrisk form (krökt, oval eller ringformig). Kollagenet är härdat genom kemiska eller fysikaliska processer.

Produkten presenteras hopvikt till tuber av varierande längd. (HSC70, Annex O/4)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Kollagenhölje klassificerat enligt nummer 3917 10


3917 21

En perforerad plastslang (polyeten) med ett runt inre tvärsnitt, med hål på bestämda avstånd och utrustad med inbyggda droppanordningar av plast. Droppanordningarna har en speciell struktur för tryckkompensering. Slangen är specialutformad och –utrustad för att användas som ett yt-liggande system för droppbevattning. (HSC 58, Annex N/12)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.


Bild: En perforerad plastslang klassificerad enligt nummer 3917 21.3917 31 00

Böjlig produkt för distribution av vätskor eller gaser vid en kontrollerad temperatur. Den består av följande komponenter (räknat inifrån och ut):

Ett böjligt rör av plast för transport av materialet med ett minsta bristningstryck av 27,6 Mpa.

Ett band för elektrisk uppvärmning, skilt från transportröret av en aluminiumplatta.

Ett lager aluminiumfolie som täcker transportröret, uppvärmningsbandet och aluminiumplattan.

En isolerad elkabel för kontroll av uppvärmningsbandet.

Ett lager av bondad duk.

Ett böjligt ytterhölje av syntetmaterial.


Produkten importeras som längdvara utan anslutningar. Förordning 738/00. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 39 samt texten till KN-nummer 3917 och 3917 31 00.

Plaströret som används för att transportera materialet ger produkten dess huvudsakliga karaktär.

3917 31 00

Sömlöst böjligt plaströr av matt polyvinylklorid (PVC), av medicinsk kvalitet, med en väggtjocklek av ca 0,6 mm och en ytterdiameter av 5,7 mm. Det har ett minsta bristningstryck på 27,6 MPa och importeras i rullar på ca 1 200 m.

Produkten används eller skulle kunna användas för att befordra eller leda gaser eller vätskor.

Även om produkten, när den kapats till lämplig längd, kan användas som en del till medicinsk utrustning, inkluderat till anestesi, intensivvårdssystem, katetrar och artärsystem, är den inte särskilt avsedd att användas som en del till medicinsk utrustning. Förordning 1967/2005, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 39 samt texten till KN-nr 3917 och 3917 31 00.

Eftersom produkten kan användas för andra än specifikt medicinska ändamål, tillsammans med varor enligt kapitel 90, kan den inte betraktas som ett instrument eller en apparat för medicinskt bruk enligt nr 9018.

Klassificeringen grundar sig på produktens form och det material som den utgörs av. Med tillämpning av anmärkning 8 till kapitel 39 klassificeras produkten enligt nr 3917.

3917 32 00

Rör av värmekrympbar plast, polyvinylidenfluorid (PVDF), sömlös, inte förstärkt, med ett minsta bristningstryck av mindre än 27,6 MPa, med en ungefärlig längd av ca 25 mm och en diameter av 9 mm.

När de upphettas krymper de så att de passar perfekt runt de föremål som förts in i dem.

Produkten används vanligen som skydd för elektriska ledningar. Förordning 1967/2005, giltig fr.o.m. 2005-12-22. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 39 samt texten till KN-nr 3917 och 3917 32 00.

Klassificeringen grundar sig på materialets beskaffenhet.
 
Rören kan inte anses vara isolatorer enligt nr 8546. Enligt de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8546, är isolatorer anordningar som används för att fästa, stödja eller uppbära elektriska ledare och på samma gång isolera dem från varandra, från jorden etc. Dessa rör kan inte anses vara isolerrör enligt nr 8547.

Enligt de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8547 B, omfattar numret inte ”slangar och rör som helt består av isolermaterial (t.ex. gummi, plast eller flätat textil- eller glasfibergarn) utan beläggning av metall. Sådana slangar och rör klassificeras efter materialets beskaffenhet".

3917 32 00

Slang för droppbevattning,
tillverkad av en tunn, böjlig, på längden vikt plastremsa. De båda kantsidorna överlappar varandra och är sammanfogade till en platt, perforerad slang. Produkten föreligger med varierande längder i rullar. Förordning 763/02, giltig fr.o.m. 2002-05-24. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 8 till kapitel 39 och av texten till KN-nummer 3917, 3917 32 och 3917 32 00.

Klassificering grundas på produktens form och material. Produkten utgör en slang av plast. Med stöd av anmärkning 8 till kapitel 39 klassificeras den enligt nr 3917. Den kan inte anses utgöra bevattningssystem enligt nr 8424 eller del till sådant system.

3917 33 00 (Classification statement)

Statement on the classification of
“Medical Tubes"

The Committee concluded that:

Flexible tubes with fittings, made of plasticised poly(vinyl chloride) only. The tubes are transparent and slightly ribbed. The fittings are in the form of a funnel and a "Fingertip".

The goods are presented in individual, sterile packaging and labelled as "connecting tube, fingertip/funnel, sterile – if pack undamaged".
They are sold for use as a part of a medical suction catheter and for the suction and transport of bodily fluids.

Classification under heading 9018 as part of a medical instrument is excluded as the goods are not identifiable as part of a medical instrument in the meaning of Note 2 (b) to Chapter 90.
The goods are therefore to be classified according to its constituent material under CN code 3917 33 00 as tubes and fittings therefor, of plastics, by virtue of General Rules 1 and 6 and Note 8 to Chapter 39. (CCC 2)

3917 33 00

En produkt bestående av tre flexibla slangar som hålls samman av en Y-formad koppling. Varje slang är försedd med en luerkoppling i ändan. Produkten har en total längd på cirka 16 cm och slangarnas diameter är cirka 4 mm. Produkten är gjord av olika plaster såsom polyvinylklorid och akrylpolymer.

Luerkopplingarna används för att koppla ihop produkten med andra slangar och/eller komponenter (t.ex. sprutor) på ett sätt som förhindrar läckage.

Produkten används inom olika områden, t.ex. i medicinska miljöer, laboratoriearbete, forskning och andra miljöer där man behöver en koppling som förhindrar läckage.

Se bild(1). Förordning 2016/2221, giltig fr.o.m. den 30 dec 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 39 samt texten till KN-nummer 3917  och 3917 33 00 .

Produkten är vid uppvisande för tullen inte identifierbar som en del av ett medicinskt instrument i den mening som avses i anmärkning 2 till kapitel 90. Klassificering enligt nummer 9018  är därför utesluten.

Med tanke på produktens objektiva kännetecken och egenskaper uppfyller den villkoren enligt nummer 3917  och kraven i anmärkning 8 till kapitel 39.

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3917 33 00  som andra slangar, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, försedda med kopplingsanordningar.

ta_vhb2_20161210_39173300

Bild: Produkt i form av tre slangar och en Y-formad koppling, enl 3917 33 00.

 

3917 39 00

En böjlig slang av polyamid med genomskinligt ändstycke, invändigt förstärkt med en tunn trådomflätning som utgör en integrerad del av slangen. Slangen är 125,5 cm lång och har en yttre diameter på 2,8 mm.

Slangen är inte steril vid uppvisandet. Den uppvisas utrullad, i dubbel förpackning.
 
Slangen är avsedd att användas av vårdpersonal för att föra in en ”stent” i människokroppen.

Slangen lämnas inte kvar i kroppen efter användning. Förordning 279/2013, giltig från den 12 april 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 39 samt texten till KN-nummer 3917 och 3917 39 00.
 
Med tanke på produktens objektiva kännetecken och egenskaper uppfyller den villkoren enligt nr 3917 och kraven i anmärkning 8 till kapitel 39.
 
Slangens avsedda användning är oberoende av dess objektiva kännetecken, eftersom slangen vid uppvisande inte kan identifieras som ett instrument eller en apparat för medicinskt bruk. Klassificering enligt nummer 9018 är därför utesluten.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3917 39 00 som andra plastslangar.

3918 90 00

Trallbrädor
av träkomposit, med måtten ca 0,15 × 0,02 × 3,7 m, bestående av avfallsfibrer av trä (60 %), återvunnen plast (HDPE) (30 %), tillsatsmaterial av icke-plast, fyllmedel, UV-stabilisatorer och pigment (10 %). Skivorna framställs genom extrudering. De har en rektangulär profilform och en densitet på 1,20 g/cm3.
 
Ovansidan är kornig och texturerad. Undersidan är räfflad. Brädorna är också falsade utmed hela långsidan.
 
Den har karaktären av styv oflexibel plastvara, med träavfall som fyllmedel. Det är en ersättningsprodukt för trä som används för tillverkning av exempelvis plankdäck och gångbryggor. Förordning 276/2013, giltig från den 12 april.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3918 och 3918 90 00.
 
Eftersom träfibrerna endast utgör fyllnadsmaterial och plasten omsluter träfibrerna och ger produkten dess huvudsakliga karaktär är klassificering enligt kapitel 44 som varor av trä utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 44). Följaktligen anses produkten vara plast som används för golvbeläggningar.

Den ska därför klassificeras som golvbeläggningsmaterial av plast enligt KN-nummer 3918 90 00.

3918 90 00

En artikel (en s.k. tatami pusselmatta) tillverkad av etylenvinylacetat (EVA) i form av plattor med måtten 100 × 100 cm med halksäker yta och en tjocklek på cirka 3 cm. Plattorna binds samman av ett länksystem baserat på pusselprincipen, vilket läggs ut på en annan yta och formar därigenom en matta.

Artikeln är utformad för att absorbera chocker som uppstår vid olika sportverksamheter (t.ex. yoga, gymnastik eller kampsporter) genom mattans cellstruktur som skyddar kroppen. Tatami pusselmattan är också utformad för att isolera mot buller, värme och fukt. Den fungerar därmed som skydd för den underliggande ytan och för människor som utför olika aktiviteter, t.ex. vid användning på förskolor eller av artister.

Se bild. Förordning 2017/183, giltig fr.o.m. 20170223.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3918  och 3918 90 00 .

Klassificering enligt nr 9506  som redskap eller annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik, friidrott, annan sport eller utomhusspel eller utomhuslek är utesluten eftersom den osammansatta golvbeläggningen av plast inte är avsedd enbart för idrottsutövning, men också för skydd av ytor och människor som utövar andra aktiviteter.

Artikeln ska därför klassificeras enligt det material den är gjord av (plast).

Den ska därför klassificeras som golvbeläggningsmaterial av plast enligt KN-nummer 3918 90 00.

ta_vhb2_20170203_39189000

Bilden återges uteslutande i informationssyfte


3919 10 eller 3919 90

Självhäftande reflexmaterial, bestående av en plastfilm försedd med i massan inbäddade eller på ytan anbringade reflexpärlor av glas samt på ena sidan belagda med lim, täckt av ett skyddspapper som skulle avlägsnas före användningen. Varan skulle användas för tillverkning av vägskyltar eller reklamskyltar, för prydnadsändamål etc. (NC 11, Annex IJ/10; NC 39, Annex L/1; IHSC 7, Annex D)

3919 10

Självhäftande remsor (dim. 105 cm x 27 mm x 1,8 mm) bestående av cellplast kombinerad med en enfärgad filt av syntetiska textilfibrer på ena sidan av remsan och där filten endast finns till av förstärkningsskäl. Dessa remsor är snedskurna, har avsmalnande ändar och en självhäftande film på textilsidan (1 cm bred) som är täckt med skyddspapper. Dessa remsor är avsedda att skydda handtagen på tennisracketar men är också lämpliga till att förbättra greppet på handverktyg, handtagen på cykelstyren etc. HSC 17, Annex L 14

3919 90 00

En skiva
(polymerdyna) med en diameter på ca 580 mm och en tjocklek på ca 3 mm, som består av 2 skikt av polyuretan, av vilka det ena har maskinbearbetade spår och det andra har en vidhäftande beläggning som skyddas av en avdragbar plastfilm. Artikeln används till maskiner för tillverkning av kiselskivor och halvledarplattor (wafers). Den placeras på huvudet av ett utbytbart verktyg i sådana maskiner och är avsedd att jämna ut och polera skivorna/plattorna. Förordning 336/2010. Giltig fr. o. m. 2010-05-13

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3919 och 3919 90 00.
 
Artikeln kan inte klassificeras enligt nr 8486 som en del av eller ett tillbehör till en maskin av ett slag som endast eller huvudsakligen används för tillverkning av halvledarplattor (wafers), eftersom den inte har egenskaperna för att betraktas som en del av eller ett tillbehör till en sådan maskin.
 
Eftersom artikeln är en förbrukningsvara måste den klassificeras efter materialets beskaffenhet enligt KN-nummer 3919 90 00 som en självhäftande platta eller duk av plast.

3920 51

"Konstgjord marmor" i form av rektangulära plattor (tjocklek 1,27 eller 1,91 cm; bredd 63,5 cm eller 76,2 cm; längd 307,3 eller 368,3 cm) bestående huvudsakligen av poly(metylmetakrylat) (33 viktprocent) och aluminiumhydroxid (66 viktprocent). (NC 48, Annex N/4; IHSC 7, Annex D)

3920 62 19

Icke-porös plastfilm med en total tjocklek på cirka 0,011 mm, bestående av en film av polyetentereftalat (PET), på ena sidan metalliserad med aluminium som därefter överdragits med ett lager av alkylerad melaminharts (lack).

Den dominerande plasten är polyetentereftalat.

Metallagret anbringas med vakuumteknik och den metalliserade filmen släpper igenom ljus. Filmen kan användas vid tillverkning av räddningsfiltar. Förordning 1224/2003. Giltig fr.o.m. 2003-07-30.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 3920, 3920 62 och 3920 62 19. Den metalliserade plastfilmen kan inte anses utgöra en produkt enligt HS-nummer 3921 eftersom metallager som anbringats med vakuumteknik inte anses utgöra en förstärkning av plastfilmen (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 3920).

3920 99

Rektangulära plattor av härdat kasein, tillverkade genom pressgjutning och med tydlig karaktär av halvfabrikat avsedda att vidarebearbetas till andra produkter (t ex till knappämnen). Plattorna hade fasade kanter som åstadkommits vid gjutningen för att underlätta avlägsnandet från gjutformen. (NC 4/5, Annex D/12; IHSC 7, Annex D)

3921 11 00 (3921 11 00 samt 4810 14 00 och 4810 19 00)

1.

Lätta paneler i rektangulär eller kvadratisk form, bestående av en platta av expanderad polystyren täckt på båda sidor med ett pappersark. Papperets totala tjocklek är mindre än 10 % av varans totala tjocklek

3921 11  00

                               

2.

Lätta paneler i rektangulär eller kvadratisk form, bestående av ett skikt expanderad polystyren täckt på båda sidor med ett vitt kaolinbestruket pappersark, inte innehållande mekanisk massa och vägande mer än 150 g/m2. Papperets totala tjocklek är minst 10 % av varans totala tjocklek

4810 14 00
och
4810 19 00


Förordning 2141/89, ändrad genom förordningarna 705/05 och 441/2013.

Motivering:

De varor som nämns ovan består av två olika material och borde, enligt den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av den kombinerade nomenklaturen, klassificeras efter det material som är karakteristiska för dessa.

De nämnda varorna kan uppenbarligen endast klassificeras enligt kapitel 39 eller kapitel 48 med hänsyn till deras sammansättning. Det verkar lämpligt att skilja mellan dessa två kapitel på grundval av den totala tjockleken hos de pappersark som täcker båda sidor av skivan eller polystyrenskiktet i förhållande till varornas totala tjocklek. Det är önskvärt att fastställa pappersproduktens totala tjocklek till mindre än 10 % (klassificering enligt kapitel 39) eller till 10 % eller mer (klassificering enligt kapitel 48).

Om inte annat följer av bestämmelserna i anmärkning 10 till kapitel 39 och anmärkning 7 till kapitel 48, förblir den klassificeringsnorm som tillämpas i denna förordning giltig oberoende av å ena sidan den typ av plast som omfattas av KN-nr 3921 11 00 - 3921 19 90 och å andra sidan den typ av papper som omfattas av tillämpliga nummer i kapitel 48.

3921 19 [00]

Plattor av cellplast bestående av ca 60 % sampolymer av etenvinylacetat (mättad produkt) och 40 % fyllandsmedel och pigment. Plattorna är rektangulära och varierar i tjocklek från 4 mm till 16 mm. Förordning 314/90, ändrad genom förordning 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och anmärkning 4 a till kapitel 40 och enligt texterna till KN-numren 3921 och 3921 19 00.

Sampolymerer av etenvinylacetat är mättade ämnen som inte kan vulkaniseras med svavel och därför inte uppfyller villkoren i anmärkning 4 a till kapitel 40.

3921 19 [00]

Folie av mikroporös polytetrafluoreten, i rektangulär form. Varan föreligger i sterila förpackningar och används vid kirurgiska operationer för att reparera mindre vävnadsskador eller förhindra att organ växer ihop. Varan klipps ibland till före användningen. Förordning 201/98, ändrad genom förordning 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 10 till kapitel 39 och av texten till KN-nr 3921 och 3921 19 00.

3921 19 00

Plattor
av mikroporös plast, av sampolymerer av eten och vinylacetat, nedskurna till rektangulär form (15,5 × 10,5 × 0,75 cm), men inte vidare bearbetade.

Plattorna är avsedda att skäras i mindre bitar, införas i stämplar och användas som färgbehållare. Förordning 739/2006, giltig fr.o.m. 2006-06-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 10 till kapitel 39 och texten till KN-nummer 3921 och 3921 19 00.

Eftersom plattorna endast är nedskurna till rektangulär form men inte vidare bearbetade, kan de inte klassificeras som färgdynor enligt nr 9612.

3921 90 eller 3926 90

Drivremmar eller transportband, bestående av ett band (sammansatt av ett lager eller av flera lager lagda på varandra och sammanklistrade) av plast, täckt på ena eller båda sidorna med ett band av förkromat läder som endast tjänar till att öka sammanhållningen. (NC 8, Annex IJ/1; NC 13, Annex IJ/5; IHSC 7, Annex D)

3921 90

Ark av papper med stark impregnering av melaminharts. Varan, som var så spröd att den bröts sönder vid vikning och som hade förlorat sin huvudsakliga karaktär av papper, skulle användas vid tillverkning av laminat. (IHSC 6, Annex F)

3921 90

Laminerad produkt tillverkad av textil och plast, bestående av två plattor av genomskinlig polyetenfilm som utgör den laminerade produktens två yttre lager och en inre textilkärna.

Den inre textilkärnan består av fyra lager av fiberband av ultrahögmolekylärt polyeten (UHMW-PE, Ultra High Molecular Weight Polyethylene) som lagts korsvis med räta vinklar.

Produkten föreligger i rullar och används vid tillverkning av skottsäkra västar. (HSC 63, Annex O/22)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 1 h) till avdelning XI) och 6.

3921 90

Laminerad duk i tre lager, bestående av två yttre lager av plast och ett mellanlager av tunn aluminiumfolie. Lagren fästs vid varandra med hjälp av lim. Plasten är inte porös.

Duken, som ligger i rullar, används för framställning av flexibla behållare (påsar) för livsmedel såsom såser för kryddning.

Ett plastlager är tryckt med bilder och information om livsmedlet och det andra plastlagret, som är i kontakt med livsmedlet, är transparent. (HSC 64, annex P/5)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

3922 10 00

En omonterad hörnduschkabin bestående av

ett duschkar av plast med följande mått: 80 (bredd) × 80 (djup) × 10 (höjd) cm,

en konstruktion av aluminium, och

fyra glaspaneler inbyggda i aluminiumramar med följande mått: 40 (bredd) × 180 (höjd) cm.


Konstruktionen ska monteras på duschkaret och fästas på väggarna.

Två av glaspanelerna fungerar som skjutdörrar. (Se fotografi.) Förordning nr 833/2008, giltig fr.o.m. 2008-09-12.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3922 och 3922 10 00.

Produkten, som är en sammansatt vara bestående av olika delar, presenteras omonterad.

Den beståndsdel som ger duschkabinen dess huvudsakliga karaktär är duschkaret av plast, eftersom det utgör grunden för kabinkonstruktionen.

Produkten ska således klassificeras enligt nr 3922 10 00 som ett duschkar.

 

3922 10 00

Ett duschkar i form av en platt bricka, gjord av en blandning av mineraler och plast och med en vit yttre plastbeläggning. Produkten består i vikt av följande:

  • 65 % kalciumkarbonat
  • 28 % polyesterharts
  • 5 % kiseldioxid
  • 2 % polyestergelcoat (ytan på utsidan)

Mineralkomponenterna (kalciumkarbonat och kiseldioxid) är gjorda av marmorspån, kvarts eller finkrossad granit.

I tillverkningsprocessen blandas först mineralkomponenterna med plastmaterial (polyesterharts). Blandningen hälls sedan i en form som är belagd med polyestergelcoat, varefter polyesterhartsen slutligen härdas. Förordning 2022/788, giltig från den 9 juni 2022.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 3922 och 3922 10 00 .

Eftersom plastbeläggningen täcker produktens brukbara yta är produkten inte en imitation av naturlig sten. Den kan således inte klassificeras som en vara av konstgjord sten enligt nr 6810 (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet nr 6810 , tredje stycket).

Plastmaterialet är den viktigaste beståndsdelen för produktens användning. Det ger duschkaret draghållfasthet, kemisk resistans och ogenomtränglighet för vatten och därmed dess huvudsakliga karaktär. Mineralerna i produkten tjänar som fyllmedel.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3922 10 00 som duschkar av plast.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 3922 10 00. Bilden återges endast i informationssyfte.

 

3923 10

Skyltförpackning som består av en plastbricka och ett kupollock av plast. Varan används för att visa, förpacka och transportera livsmedel. Den här typen av förpackning förekommer i ett flertal former.


 
Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Skyltförpackning klassificerad enligt 3923 10, klassificeringsutlåtande HSC 54

Bild: Skyltförpackning klassificerad enligt 3923 10, klassificeringsutlåtande HSC 54


3923 10


Plastförpackning som används för att visa, förpacka och transportera livsmedel. Den är försluten längs en sida och öppen på de övriga sidorna. Den här typen av förpackning förekommer i ett flertal former.


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.


Plastförpackning klassificerad enligt 3923 10, klassificeringsutlåtande HSC 54

Bild: Plastförpackning klassificerad enligt 3923 10, klassificeringsutlåtande HSC 54
3923 10

Ask för hönsägg, av plast. Asken är försluten längs en sida och öppen på de tre övriga sidorna.


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.


Ask för hönsägg klassificerad enligt 3923 10, klassificeringsutlåtande HSC 54

Bild. Ask för hönsägg klassificerad enligt 3923 10, klassificeringsutlåtande HSC 54


3923 10

En plastbehållare för kosmetika, för engångsbruk, tillverkad genom formsprutning och avsedd för färgad kosmetika i flytande form, vilken är en blandning av olja med puder. Den yttre behållaren är tillverkad av akrylonitril-butadien-styrenharts (ABS), den inre av polypropen (PP). En spegel har fästs på insidan av den yttre behållarens lock. (HSC 62, Annex M/6)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

kosmetikabehållare

Bild: En plastbehållare för kosmetika, för engångsbruk, klassificerad enligt nummer 3923 10.


3923 10 00

Hårdplastbehållare som används vid transport, lagring och hantering av halvledarplattor (wafers). Innerväggarna har räfflats så att spår bildats, och bottnen och en sida är öppna.

(Se fotografi.) Förordning 627/03, giltig fr.o.m. 2003-04-28.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 3923 och 3923 10 00.

Dessa plastbehållare används för transport och förpackning av varor och kan inte anses utgöra delar och tillbehör som används uteslutande eller huvudsakligen till en maskin eller apparat eller ett instrument av speciellt slag enligt kapitel 90 (se anmärkning 2 b till kapitel 90).

3923 10 00 (Classification statement)

Statement on the classification of containers for the manufacture and the transport of semiconductor wafers

The Committee concluded that:

Rigid plastic containers provided with a hinged lid, for the manufacture of semiconductor wafers, used during the manufacturing process of these wafers for storage and transport purposes and with maximum dimensions of 265 x 265 x 255 mm are classified under CN code 3923 10 00.
(see photos)*

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 3923 and 3923 10 00.

These plastic containers are used for storage and transport purposes during the manufacturing process of semiconductor wafers and cannot be considered parts and accessories for use solely or principally with a particular kind of machine, instrument or apparatus of Chapter 90 (see Note 2(b) to Chapter 90). (CCC 86)

Figure: CCC 86, wafersbox classified as 3923 10 00. The photo is purely for information.

3923 10 00 (Classification statement) Upphörde 2014-06-30

Statement on the classification of a plastic container without a lid

The Committee concluded that:

A container with the dimensions 28 x 18.5 x 5 cm, made of transparent plastic (polyethylene terephthalate), used for the packaging of foodstuff (by covering the container with a transparent foil)

Classification is determined by General Rules 1, 3(a) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 3923 and 3923 10 00.

See also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 3923, first paragraph, point (a). (CCC 54)

CCC 54 plastic container without a lid, 39 23 10 00

Bild. CCC 54 plastic container without a lid, 39 23 10 00


3923 10 00 (Classification statement) Upphörde 2014-06-30

Statement on the classification of a plastic container with a lid

The Committee concluded that:

A container with the dimensions 17 x 13.9 x 3 cm, made of transparent plastic (polyethylene terephthalate), with a lid, used for the packaging of foodstuff.

Classification is determined by General Rules 1, 3(a) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 3923 and 3923 10 00.

See also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 3923, first paragraph, point (a). (CCC 54)


CCC 54 plastic container with a lid, klassificeras enligt 3923 10 00

Bild. CCC 54 plastic container with a lid, klassificeras enligt 3923 10 00

 

3923 30 10 (Classification statement)

Statement on the classification of animal figurines destined to contain liquid soap

The Committee concluded that:

Plastic container for bath and shower gel in the form of animal figurines with a screw cap underneath the removable head is to be classified in CN code 3923 30 10.

This container is not designed for the amusement of children or adults and consequently this product is not a toy within the meaning of Chapter 95.

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of the CN codes 3923, 3923 30 and 3923 30 10. CCC464

3923 40

Kassetter utan band för ljudbandspelare eller videobandspelare i form av en plastask som innehåller två plastspolar, placerade sida vid sida.

Asken och spolarna utgör en helhet i vilken spolarna är funktionella: av- och påspolningen av bandet åstadkoms helt av bandspelarmekanismen och spolarna. Asken fungerar endast som en behållare. HSC 14, Annex F/5.

Tillämpning av anmärkning 1 c) till sextonde avd.

3923 90

Rörformiga behållare med kork.
Behållarna är av plast och har olika längd, diameter, färg och volym. Den ena änden är öppen, gängad och tillsluten med  skruvkork. Den andra änden är också öppen, men avsedd att förslutas med hjälp av klämmor under värmebehandling sedan behållarna har fyllts med de avsedda produkterna. Dessa behållare används ofta för att förpacka kosmetiska preparat  för försäljning i detaljhandeln. På utsidan finns tryckt information om de produkter som behållarna kommer att fyllas med, till exempel varumärke, innehåll, egenskaper, licenser osv. HSC 44, Annex K/13

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Behållare enligt 3923 90, HSC 44, K/13

3923 90


Bricka av plast, med fack för att hålla saker på plats. Varan har inget lock och används för förpackning av exempelvis hårddiskar eller elektroniska komponenter.


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bricka av plast, klassificeringsutlåtanden enligt 3923 90. HSC 54

Bild: Bricka av plast, klassificeringsutlåtanden enligt 3923 90. HSC 54


3923 90


Plastbricka utan lock. Varan används för förpackning av livsmedel.


Tillämpning av de allmäna bestämmelserna 1 och 6.

 

Plastbricka utan lock, klassificeringsutlåtanden enligt 3923 90. HSC 54

Bild: Plastbricka utan lock, klassificeringsutlåtanden enligt 3923 90. HSC 54

 

3924 10 00

Nappflaska
av plast (polypropen) med måttskala. Produkten är cirka 20 cm hög och rymmer 300 ml. Nappflaskan är utrustad med dinapp av silikon och ett skydd. Förordning 491/2012, giltig från den 2 juli 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3924 och 3924 10 00.

Eftersom produkten är avsedd för matning av spädbarn kan den inte anses vara en artikel för transport eller förpackning av varor. Därför är klassificering enligt nummer 3923 utesluten.

Nappflaskor för spädbarn anses oberoende av material allmänt vara ”bordsartiklar och köksartiklar” (se även förklarande anmärkning till HS för nr 7013, punkt 1). Följaktligen är klassificering enligt KN-nummer 3924 90 00 utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3924 10 00.

Bild: Nappflaska enligt klassificering KN-nummer 3924 10 00. Fotot är av rent vägledande karaktär.

3924 90

Artikel av plast, som består av två flaskor med skruvlock, löstagbara dryckesmuggar som kan skruvas på, böjliga rör samt en bärring med rem, utformad så att den håller flaskorna samman. Artikeln är avsedd för medförande av drycker. HSC 24, Annex K/7

3924 90

Vattenflaskor av plast,
konstruerade för att placeras i flaskställ på cyklar.

Flaskorna är försedda med skruvkork, har i allmänhet rund botten och rymmer mellan 600 och 750 ml. De kan ha dubbla väggar med ett isolermaterial av tunn metallfolie i luftspalten vilket gör att innehållets temperatur kan bibehållas under en viss tid. Vissa flaskor har konkav form för att bli mer greppvänliga. (HSC 51, N/4)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 3924.90/3 och 3924.90/4.

Bild: Vattenflaskor enligt klassificering HSC 51, N/4

3924 90

Vattenflaska av plast,
med dubbla behållare, skruvkorkar och böjbara slangar eller sugrör, särskilt konstruerad för att användas på en cykel.

Huvudbehållaren rymmer 1 100 ml. Den mindre inre behållaren rymmer 470 ml och kan tas bort för att rengöras eller frysas in. (HSC 51, N/4)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 3924.90/2 och 3924.90/4.

3924 90

Plastbehållare som är formad som en triangulär prisma, rymmer 1 200 ml, har skruvkork och en böjbar slang eller ett sugrör att dricka genom och är särskilt utformad för att användas på en cykel. En monteringssats (vilken inte ingår) behövs för att montera fast behållaren på en cykel. (HSC 51, N/4)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 3924.90/2 och 3924.90/3.

 

3924 90

Avfallsbehållare, helt tillverkad av plast, i form av en 6,5-liters hink. Den har en öppning, som kantas av remsor, genom vilken avfallet slängs samt ett handtag.

Behållaren är avsedd för insamling av stickande och skärande avfall från sjukhus (t.ex. nålar och skalpeller). (HSC 58, Annex N/13)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.

Bild: Avfallsbehållare klassificerad enligt nummer 3924 90.

 

3924 90

Duschset (stång, handdusch, duschhuvud, rund tvålhållare, packning med filter, förkromad slang, vattenomkastare och alla de delar som behövs för duschens funktion) i en gemensam förpackning för försäljning i detaljhandeln. Vissa av delarna är tillverkade av plast medan andra är tillverkade av metall. Duschhuvudet av plast ger satsen dess huvudsakliga karaktär. (HSC 60, Annex M/16)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, 3 b) och 6.

Duschset

Bild: Duschset klassificerat enligt nummer 3924 90.


3924 90

Flyttbar soptunna av plast för tillfällig förvaring av sopor och avfall. Soptunnan är tillverkad av högdensitets-polyeten (HDPE) och har ett lock, ett handtag, två hjul på en metallaxel och en kapacitet av 120 eller 240 liter. Den är avsedd att användas utomhus för förvaring av avfall innan det samlas upp för transport till en avfalls- eller återvinningsanläggning. (HSC 64, annex P/6)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Jfr nr 7323 99 ang. Flyttbara soptunnor av galvaniserat stål.

Soptunna plast

Bild: Flyttbar soptunna av plast klassificerad enligt nummer 3924 90.


3924 90

Klädhängare av plast, som används för att hänga kläder i hushåll samt i kommersiella miljöer. (HSC 69, Annex P/8)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Klädhängare klassificerade enligt 3924 90


3924 90

Klädhängare av plast av sådana slag som används för detaljhandelsvisning av föremål som strumpor, kalsonger och bysthållare och andra saker, som vanligtvis inte hängs upp i hemmet[hushåll]. (HSC 69, Annex P/8)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Klädhängare klassificerade enligt 3924 90

3924 90 00

En produkt (s.k. duschhuvud)
av plast med nickelbeläggning som används för att sprida vatten med hjälp av ett munstycke.

Den är utrustad med en backventil som förhindrar att vattnet strömmar baklänges. Ventilen reglerar dock inte vattenflödet.

Vattenflödet från munstycket regleras med den kran som produkten är avsedd att anslutas till via en böjlig slang. Förordning 1067/2010. Giltig fr. o. m. 10 dec 2010.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3924 och 3924 90 00.

Klassificering enligt nr 8481 som en ventil eller liknande anordning är utesluten, eftersom produkten är mer än en ventil med tillhörande funktioner; det rör sig om ett fullständigt duschhuvud (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nr 8481).

Klassificering enligt nr 8424 som mekanisk apparat för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor är utesluten, eftersom produkten inte innehåller någon mekanism för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskan. Vattenflödet från munstycket regleras enbart med den kran som produkten är avsedd att anslutas till.

Produkten ska därmed klassificeras enligt kapitel 39 i enlighet med det material den är gjord av. Klassificering enligt nr 3922 som en sanitetsartikel av plast är utesluten, eftersom detta nummer omfattar badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar av plast som ska vara fast monterade  på ett ställe (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nr 3922).

Produkten ska därför klassificeras enligt nr 3924 90 00 som en hygien- och toalettartikel, av plast.

3924 90 00

En produkt (s.k. duschhuvud) av plast med nickelbeläggning som används för att sprida vatten med hjälp av ett munstycke, utan backventil eller mekanism för att ändra typen av vattenstråle.

Vattenflödet från munstycket regleras med den kran som produkten är avsedd att anslutas till via en böjlig slang. Förordning 1067/2010. Giltig fr. o. m. 10 dec 2010.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3924 och 3924 90 00.

Klassificering enligt nr 8424 som mekanisk apparat för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor är utesluten, eftersom produkten inte innehåller någon mekanism för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskan. Vattenflödet från munstycket regleras enbart med den kran som produkten är avsedd att anslutas till.

Produkten ska därmed klassificeras enligt kapitel 39 i enlighet med det material den är gjord av.

Klassificering enligt nr 3922 som en sanitetsartikel av plast är utesluten, eftersom detta nummer omfattar badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar av plast som ska vara fast monterade på ett ställe (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nr 3922).

Produkten ska därför klassificeras enligt nr 3924 90 00 som en hygien- och toalettartikel, av plast.

3924 90 00

Produkten är en rund, gjuten skål av plast som har en diameter av ca 18,5 cm och en höjd av ca 7 cm. Skålen rymmer ca 700 ml.

Skålen är en behållare för foder för utfodring av djur (t.ex. hundar). Förordning 197/2014, giltig från den 24 mars 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3924 och 3924 90 00.

HS-nummer 3924 omfattar ett stort antal olika hushålls­artiklar och utesluter inte artiklar som inte är avsedda att användas av människor. Med hänsyn till dess objektiva kännetecken anses skålen vara en hushållsartikel enligt nr 3924.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3924 90 00, som annat slags hushålls-, hygien- eller toalettartikel av plast.

3924 90 00

En artikel (en s.k. badkarsbräda) av plast med en halksäker yta, med de ungefärliga måtten 35 × 69 cm.

Artikeln har dräneringshål, ett handtag och en integrerad tvålkopp. På undersidan är den utrustad med fyra justerbara stöd som kan anpassas till badkarets bredd.

Badkarsbrädan kan vara till hjälp för användaren att ta sig i och ur badkaret och kan även användas som sittbräda eller bricka för badprodukter.

Se bild. Förordning 2017/2245, giltig från den 28 december 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3924 och 3924 90 00.

Artikeln är inte en möbel, eftersom den varken är avsedd att placeras på golvet eller att hängas upp, att fästas på vägg eller att ställas på varandra. I enlighet med anmärkning 2 till kapitel 94 är klassificering som en möbel enligt nr 9401, 9402 eller 9403 därför utesluten.

Artikeln ska klassificeras enligt KN-nummer 3924 90 00, som andra hushålls-, hygien- eller toalettartiklar av plast.

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


3924 90 00

En produkt i form av en engångsinsats som ska användas tillsammans med en potta för barn och som består av en plastpåse i vars nederdel en flerskiktig, absorberande kudde av papper och en superabsorberande polymer av polyakrylat i form av granulat fästs.

Dessa superabsorberande polyakrylatgranulat omvandlas till en gel när de kommer i kontakt med urin. Förordning 2018/838, giltig från den 27 juni.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3924 och 3924 90 00 .

Klassificering enligt nummer 4818 är utesluten eftersom produktens huvudsakliga karaktär inte erhålls genom dess papperskomponent utan genom den superabsorberande polymeren av polyakrylat.

Klassificering enligt nummer 9619 är utesluten eftersom produkten inte är utformad för att passa människokroppen (se även de Förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS) till nummer 9619 ).

Produkten är en kombination av plast och andra material. En produkt där plast och andra material kombineras klassificeras i kapitel 39 förutsatt att produkten behåller sin huvudsakliga karaktär som plastprodukt (se även FAHS allmänna anvisningar till kapitel 39).

Produktens huvudsakliga karaktär erhålls genom den superabsorberande polymeren. Pappret anses endast ha en bärar- eller förpackningsfunktion.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3924 90 00 , andra hushållsartiklar samt hygien- och toalettartiklar, av plast.

3924 90 00

Tre artiklar som tillsammans är avsedda för försäljning i detaljhandeln, bestående av följande:

a)

Ett ärmlöst klädesplagg av trikå (en så kallad löparväst) (93 % syntetfibrer och 7 % elastan) som täcker överkroppen, dvs. når ner till midjan. Framsidan har V-halsringning och plagget kan öppnas helt framtill med hjälp av ett blixtlås utan överlappande stängning. På plaggets framsida finns två rektangulära öppna bröstfickor med de ungefärliga måtten 19 cm × 8 cm och två rektangulära öppna midjefickor med de ungefärliga måtten 12 cm × 14 cm.

På baksidan finns en ficka med gummiremmar som är utformade för fästande av exempelvis hopfällbara vandringsstavar.

b)

Två mjuka flaskor, med platt botten, med en volym på 500 ml vardera, som passar in i de främre bröstfickorna, tillverkade av polyuretan och försedda med plastlock med en utdragbar pip.


Enligt förordning 2022/933, giltig från den 7 juli 2022.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen.

De tre artiklar som presenteras tillsammans är tre separata artiklar. De är inte sammansatta varor, eftersom de tillsammans inte bildar en enhet vars beståndsdelar normalt inte säljs var för sig. De utgör inte varor i satser för försäljning i detaljhandeln i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b, eftersom de inte förpackats gemensamt för att fylla ett visst behov eller användas för något speciellt göromål, särskilt som fickornas utformning inte begränsar användningen till transport av specifika produkter för särskilda behov eller speciella göromål. Artiklarna är enskilda artiklar som kan användas oberoende av varandra. Att bära kläder och att dricka är två separata företeelser, och de tillgodoser inte samma särskilda behov (plagget täcker överkroppen och flaskorna är avsedda för dryck).

Om en eller flera artiklar i en sats inte tillgodoser samma särskilda behov eller om de inte är utformade för att användas för samma speciella göromål ska varje artikel klassificeras separat (se även Riktlinjer för klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor i satser för försäljning i detaljhandeln, del B (II) (1).

Därför måste artiklarna klassificeras separat.

De enskilda artiklar som avses i beskrivningen av varorna ska klassificeras enligt följande:

6110 30 99

a)

Klassificering på grundval av anmärkning 9 andra stycket till kapitel 61 samt texten till KN-nummer 6110 , 6110 30 och 6110 30 99 .


På grundval av sina objektiva kännetecken är västen ett plagg enligt nummer 6110 . Detta nummer omfattar en kategori av trikåartiklar avsedda att täcka överkroppen (tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar) (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 6110 , första stycket).

Plagg enligt detta nummer är avsedda att täcka överkroppen, försedda med ärmar eller ärmlösa, med alla slags halsringningar, med krage eller kraglösa, med eller utan fickor. De kan vara tillverkade av alla typer av trikåmaterial, även lätta och finstickade material, av alla slags textilfibrer (se även FAHS, nr 6110 ).

Västen kan inte sägas vara utformad för det ena eller det andra könet. Västen ska klassificeras som en tröja, pullover, kofta, väst eller liknande artikel, av trikå, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor.


3924 90 00

b)

Klassificering på grundval av texten till KN-numren 3924 och 3924 90 00 .

Flaskorna ska klassificeras som andra hushållsartiklar samt hygien- och toalettartiklar av plast.


Bild: Sats klassificerat enligt KN-nr 3924 90 00 och 6110 30 99

 

3924 90 00

Ett system med handfat och inlägg, förpackat som en sats för försäljning i detaljhandeln, bestående av

ett återanvändbart handfat av plast (ungefärliga mått 39 × 33 × 14 cm),

plastinlägg för engångsbruk som kan rivas av från en rulle, och

en dispenser för inläggen.

 

Handfatet, inläggen och dispensern är impregnerade med en antimikrobiell förening som förhindrar spridning av patogener. Rullen med inlägg ska monteras i dispensern. Systemet är utformat för att förhindra korskontaminering som leder till spridning av patogener vid tvätt av patienter på sjukhus, hälso- och sjukvårdsinrättningar och andra inrättningar. Förordning 2022/2260, giltig från den 8 december 2022.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3924 och 3924 90 00 .

Produkten är förpackad i en sats för försäljning i detaljhandeln i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b. Produktens huvudsakliga karaktär ges av det återanvändbara handfatet av plast.

Klassificering enligt nr 9018 som ett instrument eller en apparat för medicinskt bruk är utesluten eftersom produkten inte används för medicinsk behandling av en patients tillstånd. Det faktum att handfatet, inläggen och dispensern impregneras med den antimikrobiella föreningen, vilket endast syftar till att förhindra korskontaminering och spridning av patogener, innebär inte att produkten är ett medicinskt instrument eller en medicinsk apparat för diagnos, förebyggande eller behandling av sjukdom. Dessutom utesluter den förklarande anmärkningen till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 9018 sanitetsgods av oädel metall (se FAHS, nr 9018 , andra stycket, punkt e). Denna tolkning kan utvidgas till att omfatta liknande produkter av plast.

Klassificering enligt nr 3922 är utesluten eftersom handfatet inte har karaktären av sanitetsgods enligt detta nummer med tanke på dess mått, dess icke-permanenta utformning och det faktum att det inte är utformat för att anslutas till ett vatten- eller avloppssystem. Handfatet har karaktären av en liten bärbar sanitetsartikel enligt nr 3924 (se även FAHS, nr 3922 , tredje stycket punkt a, och nr 3924 , punkt d).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3924 90 00 som andra slag av hygien- och toalettartiklar av plast.


3926 (Classification statement)

 
Statement on the classification of "Accessories for video game consoles"

The Committee concluded that:

A set of accessories for video game consoles of heading 9504 presented in a single package consisting of:
- a protective case made of plastics designed to hold a video game console (see image 1) [4202],
- styli (pointing utensils) made of plastics which are according to the information on the package intended to be used with video game console with a touch screen (see image 2) [3926],
- earphones (see image 3) [8518],
- a static converter for use in a car (car adapter) with a special connector for the video game console (see image 4) [8504],
- a bag made of textile (see image 5) [4202].

Image 1

ta_vhb_20160706_3926

Classification statement 3926


The items cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of GIR 3 (b), because taken together they do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity. The articles are therefore classified separately.
The protective case specifically designed to hold a particular video game console is to be classified under heading 4202 as a container by virtue of GIR 1 and Note 1(d) to Chapter 95. (See also the HS classification opinion 4202.99/1 and 2.)
The styli are to be classified according to their constituent material (plastics) under heading 3926 by virtue of GIR 1.

Classification under heading 9504 as accessories of video game console is excluded, as the products are suitable for use with any device equipped with a touch screen. By virtue of Note 3 to Chapter 95, only accessories which are suitable for use solely or principally with articles of this Chapter are to be classified together with those articles.

The earphones are to be classified under heading 8518 by virtue of GIR 1.
The static converter is to be classified under heading 8504 by virtue of GIR 1 and Note 1 (m) to Chapter 95.
The textile bag is to be classified under heading 4202 by virtue of GIR 1 and Note 1 (d) to Chapter 95. (CCC 17)

3926 20

Skyddsöverdrag, tillverkat av ett stycke färgad, tryckt plastfolie som hade vikts på mitten och sedan hopsvetsats utefter två kanter samt avsett att omsluta nedre delen av benen. Varan skulle bäras utanpå vanliga skor, t ex på våt och lerig mark. (IHSC 7, Annex D)

3926 20

Skyddsöverdrag, tillverkat av ett stycke färgad, tryckt plastfolie som hade vikts på mitten och sedan hopsvetsats utefter två kanter samt avsett att omsluta nedre delen av benen. Varan skulle bäras utanpå vanliga skor, t ex på våt och lerig mark. (IHSC 7, Annex D)

Text

3926 20

Skyddsöverdrag tillverkat av två lika stora stycken av plastfolie, tillskurna på ett ungefär till formen av en fot samt hopsvetsade så att en öppning lämnats, genom vilken en fot med påsatt sko kan stickas in. (IHSC 7, Annex D)

3926 20 00

Ishockeyhandske vars utsida är stoppad för att skydda och täckt med bondad duk som på båda sidor är helt belagd med plast.

Insidan består av bondad duk av mikrofibrer av polyamid. Styckena mellan fingrarna med undantag av tummen är tillverkare av en enfärgad dukvara av trikå.(Se fotografi). Förordning 516/99. Giltig fr.o.m. 1999-03-31.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 3b till kapitel 56 och av texten till KN-nr 3926 och 3926 20 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, tulltaxenummer 9506.

Utsidan av handsken har en skyddande funktion vilken ger handsken dess karaktär.

3926 20 00

Plasthölje som innehåller en blandning av vatten och olja och som är avsedd att läggas in i kuporna på baddräkter och bysthållare. Förordning nr 323/2008, giltig fr.o.m. 2008-04-30.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3926 och 3926 20 00.

Eftersom varan är avsedd att läggas in i kuporna på baddräkter och bysthållare för kvinnor är den, enligt KN-nr 3926, att betrakta som ett tillbehör till kläder enligt undernr 3926 20 00.

3926 40

Prydnadsföremål av plast utgörande en pingvinfamilj, upplyst från insidan av 48 lysdioder, för utomhusbruk. Produkten används inte för belysning av ett rum eller som belysning utomhus.

Två pingviner sitter ihop och bildar en enhet som är 23 cm hög och 26 cm bred, medan den tredje pingvinen är 22,5 cm hög och 14 cm bred. Produkten har en nätsladd kopplad till en transformator med en effekt på 3,6 W och en utspänning på 24 V. Effekten per ljuskälla är 0,02 W. (HSC 72, Annex O/8).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6.

Bild: Upplyst prydnadsföremål av plast klassificerad enligt 3926 40.


3926 40 00

Sparbössa i plast i form av en pingvin, cirka 16 cm hög, med röd halsduk och en springa i ryggen för inkast av mynt. Förordning 2080/91 (förordning 810/83, EGT nr L 90, 8.4.1983, s. 11).

3926 40 00

En prydnadsartikel (fontän eller "rinnande kran" med belysning), föreliggande i detaljhandelsförpackning i isärtaget skick. De olika beståndsdelarna av plast (fundament, med en diameter av ca 15 cm, som innesluter belysning och elektrisk motor med strömförsörjningskabel med strömbrytare, tre skålar, diverse rörkopplingar, tappkran, dansande figur, konstgjorda blommor och blad etc.) utgör i hopsatt skick antingen den ena eller andra av de avbildade varorna (höjd 30-40 cm). Se fig. Förordning 1165/95.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 3926 och 3926 40 00.

3926 40 00

Artiklar i form av djur (hästar och rådjur) tillverkade i plast med ett påklistrat lager flock. Förordning 2087/92.

Motivering:

Klassificering enligt allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-numren 3926 och 3926 40 00.

3926 40 00

En artikel i form av en dödskalle av plast, med de ungefärliga måtten 9 × 11 × 7 cm. Den innehåller blinkande batteridrivna lysdioder (LED) som är infattade i skallens ögonhålor och som kan tändas och släckas med en strömbrytare vid artikelns bas. Förordning 2015/803, giltig  från den 12 juni 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för  tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926 och 3926 40 00.

Artikeln kan inte klassificeras som belysningsarmatur enligt nr 9405, eftersom den inte primärt är utformad för belysning av ett rum och inte heller är en typ av specialarmatur (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet [FAHS] beträffande nr 9405, I.1 och I.3).

Utifrån de objektiva egenskaperna är artikeln inte enbart utformad som en prydnadsartikel för högtider (se även Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen beträffande nr 9505). Den kan användas som dekoration under hela året. Klassificering enligt nr 9505 som en prydnadsartikel för högtider är därför också utesluten.

Artikeln är sammansatt av olika beståndsdelar i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. Den är sammansatt av beståndsdelar i form av en dödskalle av plast och batteridrivna lysdioder, vilka tillsammans bildar en helhet (se även punkt IX i FAHS till den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av KN).

På grund av sina objektiva egenskaper är artikeln primärt utformad för prydnadsändamål. Belysningen är bara en extraeffekt som förstärker prydnadsfunktionen. Beståndsdelen i form av en dödskalle av plast är följaktligen den beståndsdel som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av KN.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3926 40 00 som andra prydnadsartiklar av plast.

Bild: Dödskalle av plast klassificerat enligt KN-nr 3926 40 00. Bilderna är endast i informationssyfte.

3926 40 00

En artikel tillverkad främst av plast, som har formen av en toppig cylinder (så kallad LED-glitterlampa), omkring 17 cm hög. Artikeln som smalnar av mot en punkt i toppen har en bredare bas och en genomskinlig mittsektion av plast. Mittsektionen är på insidan dekorerad med en stiliserad bild av en flicka och fylld med en genomskinlig vätska som innehåller glitterpartiklar.

Basen innehåller flera batteridrivna lysdioder (LED). När artikeln skakas, lyser mittsektionen svagt i olika färger. Ljuset lyser en kort stund, ungefär en minut, sedan artikeln skakats. Förordning 2016/283, giltig från den 21 mars  2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926 och 3926 40 00.

Artikeln kan inte klassificeras som belysningsarmatur enligt nr 9405, eftersom den inte primärt är utformad för belysning av exempelvis ett rum och inte heller är en typ av specialarmatur (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade  systemet [FAHS] till nummer 9405, I.1 och I.3).

Utifrån artikelns objektiva egenskaper är den inte främst avsedd att roa människor (barn eller vuxna) (se även FAHS tillnummer 9503, D). Klassificering  enligt nummer 9503 som leksak är därför också utesluten.

På grund av sina objektiva egenskaper är artikeln primärt utformad för dekorativa ändamål. Belysningen förstärker endast den dekorativa effekten.

Därför ska artikeln, klassificeras enligt KN-nummer 3926 40 00 som andra prydnadsartiklar av plast.
 

Bild: LED-glitterlampa klassificerad som KN-nr 3926 40 00

3926 90

Plastnät, framställt genom extrudering, i slangform eller plan form. (NC 4/5, Annex B/8; IHSC 7, Annex D)

3926 90

Kabelklämmor, avsedda att hålla fast elektriska ledningar och bestående av en bygel av plast och en fästspik av metall. (Se fig. nedan). (NC 6, Annex D/7; IHSC 7, Annex D)
   


Plastmaterial


Kabelklämma av kragtyp

Fästspik av metall

3926 90

Icke självhäftande remsor (dim. 105 cm x 27 mm x 0,7 mm) bestående av cellplast, kombinerad med en enfärgad bondad duk av syntetfibrer på ena sidan av remsan där den bondade duken endast finns till av förstärkningsskäl. Dessa remsor har avsmalnande ändar och är avsedd att skydda handtagen på tennisracketar men är också lämpliga till att förbättra greppet på handverktyg, handtagen på cykelsturen etc. HSC 17, Annex L 14

3926 90

Samlingspärm med ringmekanism (3 cm x 13 cm x 19 cm) tillverkad av plastduk som är förstärkt med ett innerlager av papp (bortsett från ryggen), som låses med en hank med tryckknapp och som invändigt är försedd med fack för pengar, kreditkort och liknande samt en pennhållare av plast. (Se fig. nedan).HSC 11, Annex F/6.

3926 90

Reflexplattor av röd plast, triangulära, oinfattade, försedda med pyramidformiga upphöjningar för att förbättra reflektionsförmågan. (NC 14, Annex IJ/23; IHSC 7, Annex D)

Jfr nr 8716 90 ang. Reflektorer.

3926 90

Manöverknappar och manöverrattar av plast, lika lämpliga att användas på radioapparater, TV-apparater eller bandspelare enligt sextonde avd som på mätinstrument etc enligt artonde avd. (NC 38, Annex G/6; IHSC 7, Annex D)

3926 90

Skyddsöverdrag bestående av ett enda rektangulärt stycke plastfolie som vikts på mitten och sammansvetsats på sidorna. Öppningen upptill var försedd med ett elastiskt band. Varan skulle bäras utanpå skor. NC 57, IHSC 7, Annex D).

3926 90

Böjligt förstärkningsrutnät, i rullar, tillverkat av högstyrkefibrer (eller garn) av polyester, vävt och på alla sidor täckt av en skyddande beläggning av polyvinylkorid synlig för blotta ögat, som används för att förstärka jordfyllnadskonstruktioner.

Varje element i nätet har formen av en smal vävnad tillverkad av parallella trådar, med "inslaget" infört i rät vinkel mellan "varpens" trådar, så att nätöppningar med måtten 35 x 40 mm bildas. Polymeröverdraget binder samman (förstärker) nätets element och skyddar garnet mot UV och mekaniska skador. HSC 29, Annex L/5.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

3926 90

Fotoalbum (dim. ca 14 cm x 17,5 cm x 8 cm), försedd med en bakre pärm av fiberplatta täckt med imiterad mocka och en främre pärm bestående av en fotoram av trä med ett glasskydd, limmat på kartong, som även den är täckt med imiterad mocka. Pärmens insida har en öppning för att göra det möjligt för användaren att sätta in ett fotografi i fotoramen. Albumet innehåller 50 st. plastfickor avsedda för foton. Dessa fickor är fastsatta i albumets rygg med två plastskruvar, som även håller ihop pärmen. HSC 35, Annex O/17.

Tillämpning av allm. best. 3 b.

3926 90

Fotoalbum (dim. ca 16 cm x 18,5 cm x 6,5 cm), försedd med en bakre pärm av fiberplatta täckt med imiterad mocka och en främre pärm bestående av en fotoram av metall med ett glasskydd, limmat på kartong, som även den är täckt med imiterad mocka. Pärmens insida har en öppning avsedd för att göra det möjligt för användaren att sätta in ett fotografi i fotoramen. Albumet innehåller 50 st. plastfickor avsedda för foton. Dessa fickor är fastsatta i albumets rygg med två plastskruvar, som även håller ihop pärmen. HSC 35, Annex O/17.

Tillämpning av allm. best. 3 b.

3926 90

Steril, graderad påse för urinavledning som är tillverkad i plast och används för uppsamling, mätning och direkt provtagning av urinavsöndringen genom en kvarliggande kateter. Påsens ena sida är vit och ogenomskinlig medan den andra är genomskinlig och försedd med ett tryck i form av en skala som är graderad för mätning av vätska. Varan är försedd med en kateterslang, en kateteradapter, en ventil (port) för urinprovtagning samt en krok för upphängning av påsen på en säng eller på en mobil hållare. HSC 37, Annex O/15

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

3926 90

Steril, graderad mätare för urinavledning som är tillverkad i plast och används för uppsamling, mätning och direkt provtagning av urinavsöndringen genom en kvarliggande kateter. Mätaren består av en steril påse och en uppsamlingsbehållare i hårdplast. Påsens ena sida är vit och ogenomskinlig medan den andra är genomskinlig och försedd med ett tryck i form av en skala som är graderad för mätning av vätska. Den genomskinliga hårdplastbehållaren är försedd med en egen tryckt mätskala. Varan är försedd med en kateterslang som är kopplad direkt till hårdplastbehållaren, en kateteradapter, en ventil (port) för urinprovtagning samt en krok för upphängning av påsen på en säng eller på en mobil hållare. HSC 37, Annex O/15

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.


3926 90

Konstgjorda naglar av plast, även kallade ”lösnaglar”, av varierande eller identiska storlekar, förpackade i set. De är avsedda appliceras direkt på den naturliga nageln med hjälp av ett lim för att sedan formas till en lämplig form. De kan ha ett naturligt utseende eller vara dekorerade, och de kan sitta på plats under 7-10 dagar innan de avlägsnas. (HSC 58, Annex N/14)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.

Bild: Konstgjorda naglar klassificerade enligt nummer 3926 90.


3926 90

Paddel för användning med både kajaker och paddelbrädor (stand up paddleboard, SUP), bestående av tre plastdelar: två isärtagbara paddlar och ett handtag. Den kan användas med ett enda blad till en paddelbräda och kan omvandlas till en paddel med två blad till en kajak. (HSC 61, Annex M/20)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

paddel

Bild: Paddel för användning med både kajaker och paddelbrädor klassificerad enligt nummer 3926 90.


3926 90

Golvmatta, rullbar, rektangulär med rundade hörn (mått i cm (längd x bredd x tjocklek): 185 x 60 x 1,5), tillverkad av skumplast med öppna eller slutna celler.

Produkten används inomhus och utomhus, under sportaktiviteter som t.ex. som konditionsträning, aerobics, gymnastik, pilates och yoga. (HSC 69, Annex P/9)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: golvmatta klassificerad enligt 3926 90

3926 90

Rektangulärt balanseringsblock av cellplast, med rundade kanter och hörn, med måtten (L x B x H) 48 cm x 40 cm x 6 cm.

Produkten är avsedd för användning, både inomhus och utomhus, för övningar för att förbättra balansen. HSC 71, Annex O/20.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

 


3926 90 92
(Classification statement)

Urinary drainage bags

The Committee concluded that:

a)

Urinary drainage bags, sterile packed, consisting of a urine bag of plastic sheeting with volume marking, tubing and leg bands for fastening to the leg are to be classified in CN-code 3926 90 92 and

b)

A urinary drainage bag, sterile packed, consisting of a urine meter of moulded plastic, a urine bag of plastic sheeting with volume marking and tubing is to be classified in CN code 3926 90 92. CCC 322


3926 90 92

Trädgårdsbaldakin med måtten 3 × 3 m, bestående av en väv av polyetenremsor med en bredd av mindre än 5 mm med en beläggning på båda sidor av plastmaterial som kan ses med blotta ögat. Varan inkommer med metallpinnar, som bildar stommen i den, samt linsträckare som gör att den kan fästas i marken. Förordning 1218/99. Ändrad med förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till kapitel 59 och av texten till KN-nr 3926, 3926 90 och 3926 90 92.

3926 90 92

Artikel tillverkad av duk av icke-cellplast. Måtten är cirka 109 cm på längden, 45 cm på bredden och 15 cm på djupet. Produkten, som har en genomskinlig sida, är försedd med blixtlåsöppning och kan vecklas ut till stor, lådliknande form. Den används exempelvis för förvaring av kläder och sänglinne. Förordning 1201/2001. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 92.

Denna mjuka och vikbara artikel används för förvaring och inte för transport eller förpackning av varor.

3926 90 92

Fotoalbum, inbundet med måtten 12 cm (bredd) x 16,5 cm (höjd) x 5,8 cm (tjocklek), bestående av följande material:

Grundmaterialet är papp som belagts med porös plast, ett lager av tunn papp, färgat tryckt papper och plastfolie.

De 60 sidorna inuti är limmade vid bokbandet och består av plastblad försedda med genomsynliga plastfickor. Förordning 981/98. Ändrad genom förordning 1179/2009.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 92.

I denna sammansatta vara dominerar beståndsdelarna av plast både till mängd och med tanke på varans funktion.


3926 90

Sopcontainrar som används av lokala instanser i städer och stadsdelar, för att samla ihop hushållsavfall från sådana områden innan det hämtas av kommunala sopbilar. Deras tekniska specifikationer är följande:

– UV-stabiliserad högdensitetspolyeten (HDPE)

– front- eller sidohandtag

– 160 mm diameters hjul med flexibelt gummidäck

– avtappningsplugg

– mått (mm): H. 1165 x B. 1265 x D. 775

– Vikt: 38 kg – lastkapacitet 250 kg

–överensstämmer med standarderna EN 840-1, 5 och 6.

– tillval: handtag i sidled – förstärkt fjäderkoppling.

(HSC 68, annex K/13).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6 (se även klassificeringsuttalande till HS 3924.90 och 7323.99).

Bild: Flyttbar soptunna av plast klassificerad enligt nummer 3926 90.


3926 90 92

En platt, flexibel artikel tillverkad av folie av bubbelplast, rund till formen och med en diameter på cirka 305 cm.

Artikeln presenteras som ett överdrag för en simbassäng eller plaskdamm med syfte att hålla vattnet vid optimal temperatur och bassängen/dammen ren. Förordning 2018/1531, giltig från den 5 november.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926 , 3926 90 och 3926 90 92 .

Det går inte att klassificera artikeln enligt nr 9506 , som en del av eller ett tillbehör till en simbassäng eller plaskdamm, eftersom den inte är igenkännlig som uteslutande eller huvudsakligen lämplig för simbassänger eller plaskdammar i den mening som avses i anmärkning 3 till kapitel 95. Artikeln kan vidare inte anses vara en del av eller ett tillbehör till en simbassäng eller en plaskdamm enligt nr 9506 , eftersom den inte är oundgänglig för simbassänger eller plaskdammar, och heller inte anpassar dessa till viss användning eller utökar användningsmöjligheterna, eller gör att de kan fylla en särskild uppgift i samband med huvudfunktionen, nämligen att möjliggöra simning eller bad (se domstolens dom av den 16 juni 2011 i mål C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punkterna 29 och 36). Simbassängen eller plaskdammen kan inte användas när överdraget är påsatt.

Klassificering som ”plattor, duk, film, folier och remsor” enligt KN-nummer 3920 eller 3921 är utesluten på grund av anmärkning 10 till kapitel 39, eftersom artikeln är nedskuren till rund form, och inte oskuren eller nedskuren till rektangulär form.

Artikeln ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet som andra plastvaror tillverkade av duk enligt KN-nummer 3926 90 92 .

Bild: Klassificering enligt KN-nr 3926 90 923926 90 97

Plastvara
(s.k. kabeltätning) med en storlek av totalt cirka 1 cm (diameter) × 0,8 cm (längd).

Artikeln har centrumhål och räfflad yta.

Den är utformad för att användas på elektriska kopplingsdon i motorfordon för att skydda den elektriska anslutningen från damm, fukt, olja och andra ämnen som vanligen förekommer i fordonsmiljön. Förordning 475/2009. Giltig fr. o. om 2009-06-29

Figur: Kabeltätning enligt 3926 90 97

Motivering:
 

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Artikeln anses inte vara en del av en elektrisk apparat enligt anmärkning 2 b till avdelning XVI, eftersom den inte är nödvändig för att kopplingsdonet ska fungera utan endast förbättrar dennas funktion. Klassificering enligt nr 8538 som en del som är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8536 är därför utesluten. 

Varan anses inte vara en isolerdetalj för elektriska apparater enligt nr 8547, eftersom den inte är särskilt utformad för isolering utan för skydd av elektriska anslutningar.

Artikeln ska därför klassificeras under KN-nummer 3926 90 97 som andra plastvaror.

3926 90 97

En exakt kopia av en specifik mobiltelefon (en mobilattrapp).

Produkten är huvudsakligen gjord i plast. Den har inga elektroniska komponenter.

Storlek, design och vikt är identisk med egenskaperna hos förebilden.

Den är utrustad med knappar som, när man trycker på dem, känns som riktiga knappar. Förordning 652/2007, giltig fr.o.m. 2007-07-04.

Figur: Mobilattrapp gjord i plast enligt 3926 90 97

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

På grund av sin konstruktion och på grund av att den inte har de funktioner som en riktig mobiltelefon har omfattas den inte av nr 8517.

Produkten är en exakt kopia av en specifik mobiltelefon eftersom den ser ut som förebilden och är utrustad med knappar så att den känns som en riktig mobiltelefon, men den uppvisar inte den riktiga modellens övriga egenskaper. Det huvudsakliga syftet är att visa hur en viss specifik mobiltelefon ser ut. Därför kan produkten inte omfattas av nr 9023.

Produkten klassificeras därför enligt det material den är gjord av (plast).

3926 90 97

Nageldekorationssats bestående av

48 konstgjorda naglar,
1 liten tub lim,
1 nagelfil,
1 manikyrpinne och
dekorationsklistermärken för naglarna.

De konstgjorda naglarna är gjorda i plast och finns i flera olika storlekar.

Satsen erbjuds till försäljning i detaljhandeln. Förordning nr 1417/2007, giltig fr.o.m. 2007-12-24.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nr 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Såsom produkten presenteras utgör den en sats i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b.

Satsen utgörs inte av manikyrprodukter enligt nummer 3304 30 00 eftersom den innehåller konstgjorda naglar som fästs på nageln, och den inte innehåller preparat för manikyr som bara vårdar och förskönar händerna och de naturliga naglarna (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 3304, punkt B).

Satsen består av olika artiklar och ska klassificeras enligt nr 3926 90 97 enligt de konstgjorda naglar av plast som ger satsen dess huvudsakliga karaktär.

3926 90 97

Formade konstgjorda naglar av plast.

De är avsedda att fästas på de naturliga naglarna med ett akryllim.

Naglarna är i en förpackning om 50 naglar i samma storlek. Förordning nr 1417/2007, giltig fr.o.m. 2007-12-24.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Produkterna anses inte utgöra manikyrprodukter enligt nummer 3304 30 00 eftersom de innehåller konstgjorda naglar som fästs på nageln, och inte utgör preparat för manikyr som bara vårdar och förskönar händerna och de naturliga naglarna (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 3304, punkt B).

De ska därför klassificeras som andra plastvaror enligt nummer 3926 90 97 enligt det material som de utgörs av.

3926 90 97

O-ringstätning av fluoroelastomer (vinylidenfluorid- och hexafluoropropylensampolymer). Materialet (vinylidenfluorid- och hexafluoropropylensampolymer) uppvisar samma sträcknings- och sammandragningsegenskaper som elastomerer, men kan inte vulkaniseras med svavel. För att tvärbindas behöver det basiska föreningar eller vissa peroxider. Förordning 594/2009. Giltig fr. o. m. 2009-07-29

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 1 och 4 till kapitel 39, anmärkning 4 a till kapitel 40, anmärkning 2 till avdelning XVI, anmärkning 2 till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Produkten är en elastomertätning för allmänt bruk. Därför är den inte en igenkännlig del av en maskin enligt anmärkning 2 till avdelning XVI och anmärkning 2 till kapitel 90 i KN, och är därför utesluten från avdelning XVI och kapitel 90.

Materialet motsvarar inte beskrivningen av syntetgummi i anmärkning 4 a till kapitel 40, eftersom det inte kan vulkaniseras med svavel.

Poly(vinylidenfluorid) är en polymer som tillhör kapitel 39 (se de förklarande anmärkningarna till harmoniserade systemet (FAHS), allmänna anvisningar till kapitel 39, förkortningar för polymerer och anmärkningar om nummer 3904, sista stycket).

Vinylidenfluorid- och hexafluoropropylensampolymer är en fluorerad sampolymer

Produkten är en plastprodukt som tillhör kapitel 39 och som inte nämns eller inbegrips någon annanstans i Kombinerade nomenklaturen, och bör därför klassificeras enligt KN-nummer 3926 90 97.

3926 90 97

En plastfigur, med en höjd av 23 cm och en rund kropp med armar och ben, som föreställer en fotbollsspelare fästad på en sockel och som används som dispenser.

Produkten är avsedd att fyllas med sötsaker. Genom att man vrider en arm kommer sötsaker ut genom en rund öppning i kroppen. Förordning 674/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 v) till kapitel 95 samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Plastdispensern för sötsaker har inte karaktären av en leksak, eftersom den bara lämnar ut sötsaker och inte har något riktigt lekvärde i sig.

Produkten har inte karaktären av köksartiklar eller andra hushållsartiklar enligt HS-nummer 3924.

Denna produkt, som används för att förvara sötsaker i, har en nyttofunktion i den betydelse som avses i anmärkning 1 v) till 3926 90 97.

3926 90 97 (Classification statement)

IC devices without ‘dies’
A replica of an "integrated circuit" (IC) device without any die, made of plastics, used when testing the accuracy of pick and place machines. The product is a physical substitute (same size, shape and connection points) for actual IC devices. Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 3926, 3926 90 and 3926 90 97.

Classification under heading 8479, as a part of a pick and place machine of this heading is excluded, as the device is not an integral component of such a machine.
 
Classification under heading 9031 is also excluded, as the device is not a measuring or checking machine of this heading nor a part or accessory of such a machine.

The product is to be classified according to the constituent material (plastics) under CN code 3926 90 97, as other articles of plastics. CCC 447

3926 90 97

Böjlig produkt för distribution av vätskor eller gaser vid en kontrollerad temperatur. Den består av följande komponenter (räknat inifrån och ut):

Ett knippe böjliga rör av plast för transport av materialet.

Ett band för elektrisk uppvärmning, skilt från transportröret av en aluminiumplatta.

Ett lager aluminiumfolie som täcker transportröret, uppvärmningsbandet och aluminiumplattan.

En isolerad elkabel för kontroll av uppvärmningsbandet.

Ett lager av bondad duk.

Ett böjligt ytterhölje av syntetmaterial.


Röret importeras som längdvara utan anslutningar. Förordning 738/00. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Knippet av plaströr som används för att transportera materialet ger produkten dess huvudsakliga karaktär.

3926 90 97

Vara av porös plast cirka 4 mm tjock (dim. cirka 20 ×24 cm),nästan rektangulär med rundade hörn, belagd på en sida med ett 0,2 mm lager av enfärgad dukvara av trikå (Musmatta och liknande artiklar) (Se fig.). Förordning 471/02. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 39, anmärkning 1h till avdelning XI, anmärkningarna 1 och 2 a 5 till kapitel 59 och texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Klassificering enligt avdelning XI är utesluten i enlighet med anmärkning 2 a5 till kapitel 59, eftersom trikåvävnaden enbart utgör en förstärkning. Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 39, Allmänna anvisningar (kombinationer av plaster och textilvaror), d.

3926 90 97

Produkt (dimensioner längd × bredd × höjd = 52,5 × 25 × 4,5 cm), avsedd för förvaring av kirurgiska instrument, bestående av två separata formgjutna och perforerade delar av plast.

De två delarna hålls tillsammans, ovanpå varandra, genom två metallklämmor på varje sida. Överdelen har två metallhandtag.

Underdelen har nedsänkta speciellt utformade utrymmen avsedda att hysa instrumenten.

Produkten föreligger utan de medicinska instrumenten. (Se fig.). Förordning 687/02. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Produkten kan inte betraktas som ett tillbehör till ett medicinskt instrument eller medicinsk apparat enligt KN-nummer 9018.

3926 90 97

Epoxiharts i form av cylindriska tabletter, vilkas längd inte överstiger diametern, bestående av hoppressat pulver.

Detta plastmaterial används vid inkapsling av halvledare och elektroniska integrerade kretsar. Förordning 2014/02. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Plastmaterialet, som föreligger i form av cylindriska tabletter, kan inte anses utgöra ett material i obearbetad form enligt nr 3901 – 3914 i den mening som avses i anmärkning 6 till kapitel 39.

3926 90 97

Undervattenshus
för digitala kameror som huvudsakligen är tillverkat av plast i den mening som avses i anmärkning 1 till kapitel 39.

Produkten består av två genomskinliga halvor som är utrustade med manuellt manövrerade tryckknappar, styr- eller manöverreglage av metall, och byglar med knäppen av plast. Den kan även vara utrustad med ett antireflexbehandlat skärmskydd, ett fäste och ett extra handtag.

Det vattentäta huset har en fördjupning för objektivet framtill som består av ett glasfönster och en metallinfattning med gänga på insidan för andra objektiv. Baktill finns ett vadderat utrymme för kamerans sökare.

Produkten är avsedd att rymma en komplett digital kamera och gör att kameran kan användas i fuktig eller dammig miljö. Förordning 875/2011, giltig från den 22  september 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 39 samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Klassificering enligt HS-nummer 4202 som väska för kameror är uteslutet. Väskor för kameror omfattas av HS-nummer 4202. Undervattenshuset är emellertid inte bara en behållare för digitala kameror, utan en produkt med en egen funktion. Med tanke på att det finns tryckknappar och styr- eller manöverreglage är produkten inte att betrakta som en behållare.

Även om artikeln är ett kameratillbehör är klassificering enligt HS-nummer 8529 uteslutet eftersom den inte kan betraktas som en del till digitala kameror, då den inte är nödvändig för en digital kameras funktion.

Klassificering enligt HS-nummer 9006 eller nr 9007 är, i enlighet med anmärkning  2 b till kapitel 90, också uteslutet eftersom dessa nummer omfattar traditionella stillbilds- och kinokameror, inte digitala kameror.

Produkten består av olika material och måste därför, enligt den allmänna bestämmelsen 3 b, klassificeras efter det materials beskaffenhet som ger varan dess huvudsakliga karaktär.

Plast ger produkten dess huvudsakliga karaktär och den ska därför klassificeras under nr 3926 som andra plastvaror, enligt KN-nummer 3926 90 97.


Bild: Undervattenshus för digitalkameror enligt klassificering KN-nr 3926 90 97. Fotografierna är av rent vägledande karaktär.

3926 90 97

Ena halvan av ett plasthölje med olika springor och fästen som gjutits och utformats för att fästas samman med den andra delen av höljet, ung. 7,5 × 5 cm.

Varan har utformats för att användas som en del av ett hölje till låsmekanismen i ett säkerhetsbälte för till exempel motorfordon. Förordning 535/2013, giltig från den 2 juli 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Klassificering enligt nr 8708 är utesluten, eftersom det numret enbart omfattar säkerhetsbälten till motorfordon enligt nr 8701–8705 men inte delar till säkerhetsbälten.

Varan ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet, som andra varor av plast enligt KN-nummer 3926 90 97.

Bild: En plastvara enligt klassificeringsbeslut för KN-nummer 3926 90 97. Bilden återges endast i informationssyfte.

3926 90 97

Ett hjul med en diameter på ca 20 cm och en bredd på cirka 5 cm, bestående av en plastfälg och ett massivt plastdäck.

Fälgen har ett mitthål och ett kullager tillverkat av kolstål.

Hjulet kan monteras på olika artiklar såsom fordon för sjuka eller rörelsehindrade, gåstolar/rollatorer och sjukhussängar. Förordning 722/2013, giltig från den 16 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Hjulets avsedda huvudsakliga användning är inte beroende av dess objektiva egenskaper, eftersom det t.ex. är lika lämplig för varor enligt nr 8713 (fordon för sjuka eller rörelsehindrade), nr 9021 (gåstolar/rollatorer) eller nr 9402 (sjukhussängar). Klassificering som en del av en specifik artikel är därför utesluten.

Hjulet är en sammansatt vara bestående av olika material (plast och kolstål). Den beståndsdel som ger hjulet dess huvudsakliga karaktär är plastfälgen, eftersom den bidrar mest till hjulets struktur.

Artikeln ska därför klassificeras under KN-nummer 3926 90 97 som andra plastvaror.

Bild: Ett hjul enligt klassificering KN-nr 3926 90 97. Bilden återges endast i informationssyfte.

3926 90 97

En cirkelformad produkt av silikon
med en diameter av ca 10 till 15 mm och en höjd av ca 3 mm.
 
Produkten har ett korsformat snitt i mitten. Den har inga mekaniska komponenter.

Produkten används tillsammans med en skruvkapsyl med lock. Den är placerad inuti  skruvkapsylen och helheten är nedskruvad över en flaskhals. Produkten förhindrar att en halvflytande substans, till exempel majonnäs eller ketchup, rinner ut från en flaska när denna vänds upp och ner. När locket är öppet och flaskan vänds upp och ner, fördelas substansen  via det korsformade snittet om manuellt tryck appliceras på flaskan.

Se bild (*, bilden återges endast i informationssyfte). Förordning 758/2014, giltig från den 4 augusti 2014.

Motivering

Klassificering beslutas på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Eftersom produkten i sig inte kan fungera som propp, utan endast när den är placerad inuti skruvkapsylen, anses den vara ett tillbehör till skruvkapsylen. Därför är klassificering enligt nr 3923 som proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar utesluten.

Produkten leder in halvflytande substans i skruvkapsylen, men kontrollerar inte själv öppnande och stängande av hålet, och reglerar därför inte flödet av vätska genom att öppna och stänga ett hål. Därför är klassificering enligt nr 8481 som kranar, ventiler och liknande anordningar utesluten.

Eftersom produktens beståndsmaterial är plast ska den därför klassificeras enligt KN-nummer 3926 90 97 som andra plastvaror.

3626 90 97

En vara som stänger ute drag och tätar vid underkanten av en dörr som består av en aluminiumskena med de ungefärliga måtten 100 × 3 cm och plastborst med en längd av ungefär 2 cm och en diameter av mer än 1 mm, som är fastsatta på aluminiumskenan. Skenan är täckt av en självhäftande film på ena sidan.

Skenan sätts fast på dörrens underkant med hjälp av den självhäftande filmen. Borsten täcker springan mellan dörrens underkant och golvet, vilket förhindrar luftströmmar, smuts osv. Giltig från den 25 december 2015. Förordning 2015/2253

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Med hänsyn till varans objektiva egenskaper är dess syfte att täcka springan mellan dörren och golvet och förhindra att luftströmmar, smuts osv. kommer in. Den är inte avsedd att användas som rengöringsborste. Klassificering enligt KN-nummer 9603 som borstar är därför utesluten.

Produkten är sammansatt av olika komponenter, nämligen aluminiumskenan, plastborsten och den självhäftande filmen. Borsten ger varan dess grundläggande egenskap på grund av dess roll i hur produkten används. Klassificering enligt KN-nummer 7616 som andra varor av aluminium är därför utesluten.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3926 90 97 som andra plastvaror.

Bild: En vara klassificerat enligt KN-nr 3926 90 97. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

3926 90 97

Trädgårdsskötselutrustning, bestående av följande artiklar, som presenteras i en förpackning av plast:

a)

1 väska av textilvävnad, med en utsida  av textil med 1 stor inre och 4 mindre yttre fickor. - 4202 22 90.

b)

1 par handskar i huvudsak tillverkade av textilvävnad, med en tunn beläggning av porös plast på handflatesidan. - 6216 00 00.

c)

1 sekatör av oädel metall. - 8201 50 00.

d)

1 trädgårdsspade av oädel metall. - 8201 10 00.

e)

12 markörstickor av plast. - 39 26 90 97.

f)

1 penna med blyertsstift - 9609 10 10.


Artiklarna i satsen är förpackade enskilt i skyddande förpackningar av plast. Väsktyget och handsktyget har samma mönster (träd, blommor, hus). Se bild(*).

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna kan inte betraktas som "varor i satser för försäljning i detaljhandeln" i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b, eftersom de inte alla är förpackade tillsammans för att fylla ett visst behov eller användas för något speciellt göromål. Väskan används inte för trädgårdsarbete, utan för att förvara de andra artiklarna. Den kan även användas för helt andra ändamål än trädgårdsskötsel. Pennan är inte heller ett trädgårdsredskap och är i praktiken avsedd för helt andra användningsområden. Om en eller flera artiklar i en sats inte tillgodoser samma specifika behov, eller om de inte är utformade för att användas för samma specifika funktion, ska varje artikel klassificeras separat (se även riktlinjer för klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor i satser för försäljning i detaljhandeln, del B II(1)). De enskilda artiklar som avses i beskrivningen av varorna ska klassificeras enligt följande:

e)

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 3926, 3926 90 och 3926 90 97. De ska klassificeras som andra plastvaror enligt KN-nummer 3926 90 97. Förordning 2015/2351, giltig från den 6 januari 2016.3926 90 97 
(Classification statement)

Dialysis equipment

The Committee  concluded that:

A dialysate bag
assembly comprising two sterile plastic bags assembled together with tubing and placed in an overpouch, comprising no liquid at the moment of importation, is classifiable according to its constituent material in heading 3926. (CCC 333)

3926 90 97 (Classification statement)

Statement on the classification of “Bang sticks”

The Committee concluded that:

Inflatable sticks of plastic sheeting of various lengths, for example of approximately 60 cm incorporating a plastic straw to inflate the sticks.

They may be printed with various motifs (for example, name of the club, logos, slogans ("Go team!", "Goal!"), advertisements, etc.).

The sticks are normally used at sporting events. The spectators use them for waving or for banging them together to make noise.

Classification under heading 9505 as entertainment articles is excluded, as making noise at sporting events or the like cannot be considered as an entertainment within the meaning of heading 9505. (See also the HS Explanatory Notes to this heading.)

Therefore, the article is to be classified according to its constituent material under heading 3926 as other articles of plastics. (CCC 467) 


"Bang sticks" enligt 3926 90 97, CCC 467

Bild: "Bang sticks" enligt 3926 90 97, CCC 467


3926 90 97

Artiklar (s.k. tumgrepp för spelkonsolskontroller) med de ungefärliga måtten 20 mm i diameter och 6 mm i höjd tillverkade av elastiskt silikon (plast), med antiglidyta. De är utrustade med en självhäftande aluminiumprofil, tillskuren enligt stödets form.

Dessa tumgrepp används som hatt på styrspaken till en spelkonsolskontroll.

Tumgreppshatten ska skydda spelkontrollen mot svett och slitage på grund av intensiv användning och med hjälp av antiglidytan hindra att fingrarna glider av kontrollen.

Se bild (*). Förordning 2017/182, giltig fr.o.m. 20170223.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926 , 3926 90  och 3926 90 97 .

Tumgreppen förbättrar endast spelkontrollens funktion. Således varken anpassar de spelkontrollen till en viss uppgift, eller utvidgar dess användningsområde eller utför någon särskild funktion i förhållande till spelkontrollens eller spelkonsolens huvudsakliga funktion (se mål C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punkterna 13, 29 och 38).

Klassificering som ett tillbehör till videospelskonsoler och videospelmaskiner under nr 9504  är således utesluten.

Varan ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet (plast), som andra varor av plast enligt KN-nummer 3926 90 97.

 

ta_vhb2_20170203_39269097


3926 90 97

En cirkelformad artikel (s.k. rattskydd) tillverkad av plast (polyvinylklorid [PVC]), med en diameter på 38 cm.

Artikeln är utformad för att täcka ratten i ett motorfordon för att förbättra dess utseende, för att skydda ratten mot svett och slitage till följd av användning och för att skydda händer mot kraftig värme och kyla.

Se bild (*1). Förordning 2017/1168, giltig fr.o.m. 20170721

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926 , 3926 90  och 3926 90 97 .

Klassificering enligt nr 8708 94  som en del till en ratt är utesluten, eftersom artikeln inte är nödvändig för rattens funktion.

Klassificering enligt nr 8708 99  som andra delar eller tillbehör till motorfordon enligt nr 8701  till 8705  är också utesluten, eftersom artikeln inte är nödvändig för motorfordonets funktion, och inte heller anpassar motorfordonet för ett visst arbete, utökar dess användningsområde eller gör det lämpligt för att utföra en särskild uppgift i samband med dess huvudfunktion (se mål C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punkterna 29 och 36).

Produkten ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet (plast) enligt KN-nummer 3926 90 97  som ”andra plastvaror”.

(*1) Bilden återges uteslutande i informationssyfte


3926 90 97

En uppblåsbar dyna av plast (”rullstolsdyna”), som mäter ungefär 40 × 40 cm och består av två rektangulära, sammankopplade kamrar som är fyllda med luft. Varje kammare innehåller en luftfylld säck av plast med ett tunt ytskikt av silikon.

Det är möjligt att justera mängden luft i dynans båda kammare, vilket gör att plastsäcken i respektive kammare kan ändra läge när användaren sitter på dynan.

Dynan har ett löstagbart överdrag av halkskyddat textilmaterial. Två kardborrband är fästa på undersidan.

Varan ska förhindra att användaren utvecklar trycksår. Den avlastar sittbenen och ökar komforten för användaren. (Se bilder) Förordning 2018/603, giltig från den 10 maj 2018.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926 , 3926 90 och 3926 90 97 .

Klassificering av varan enligt nummer 9404 (sängkläder och liknande inredningsartiklar) är utesluten, eftersom pneumatiska dynor är uteslutna enligt anmärkning 1 a till kapitel 94. Pneumatiska dynor av plast klassificeras följaktligen enligt nummer 3926 (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 9404 , sista stycket, b).

Klassificering enligt KN-nummer 8714 20 00 som ”delar och tillbehör till rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade” är också utesluten, eftersom varan inte kan betraktas som lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen tillsammans med rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade i den mening som avses i anmärkning 3 till avdelning XVII. Varans objektiva egenskaper gör att den kan användas på många olika sittanordningar, däribland rullstolssitsar. Till exempel är varan inte konstruerad för att användas tillsammans med en specifik typ av sits, eftersom den inte har några särskilda fästanordningar för en specifik sits. Det halkskyddade överdraget och kardborrbanden kan fästas på många olika typer av sitsar. Det finns därför inget som visar att varan har utformats för att användas tillsammans med en viss typ av sits (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8714 , första stycket, i).

Dessutom är klassificering enligt KN-nummer 8714 20 00 som ”delar och tillbehör till fordon för sjuka eller rörelsehindrade” utesluten, eftersom varan varken är oundgänglig för rullstolens funktion, eller gör rullstolen lämplig för ett visst arbete, utökar dess användningsområde eller gör den lämplig för att utföra en viss uppgift i samband med dess huvudfunktion, som är att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att förflytta sig (se domstolens dom av den 16 juni 2011 i mål C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punkterna 29, 30 och 36). En rullstol fungerar på samma sätt såväl med som utan sittdynan. Dynan bidrar endast till att göra rullstolen mer komfortabel och sittvänlig för användaren.

Även om varan består av olika komponenter (plastdynan och textilöverdraget), ska den klassificeras som om den bestod enbart av plastdynan, eftersom dynan ger varan dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b. Textilkomponenten är bara ett överdrag som skyddar den väsentliga komponenten och håller den på plats. Varan ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet som andra plastvaror enligt KN-nummer 3926 90 97.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 3926 90 97. Bilderna visas endast i informationssyfte.


3926 90 97

En rektangulär artikel tillverkad av plast, med de ungefärliga måtten 18 × 5 × 2 mm. Artikeln har en plastsnodd för att fästa den vid en mobiltelefon och har en gummitätning.

Artikeln är avsedd att täcka och skydda USB-uttag i en viss mobiltelefonmodell.

Artikeln skyddar mobiltelefonen mot vatten och damm. Förordning 2018/1530, giltig från den 5 november 2018.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926 , 3926 90 och 3926 90 97 .

Artikeln är inte en del av en mobiltelefon i den mening som avses i anmärkning 2 till avdelning XVI, eftersom mobiltelefonens mekaniska eller elektriska funktion inte är beroende av artikeln (se domstolens domar av den 15 maj 2014, Data I/O, C-297/13, ECLI:EU:C:2014:331, punkt 35 och av den 20 november 2014, Rohm Semiconductor, C-666/13, ECLI:EU:C:2014:2388, punkt 46).

Artikeln fungerar enbart som ett skydd för mobiltelefonen. Klassificering enligt nr 8517 som en del som är lämplig att användas enbart eller huvudsakligen med telefoner för cellulära nät är därför utesluten.

Artikeln ska klassificeras efter beskaffenheten hos det material som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär. Plasten ger artikeln dess huvudsakliga karaktär eftersom den utgör större delen av artikeln och spelar en avgörande roll för dess användning.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3926 90 97 som andra plastvaror.

 

3926 90 97

En cylinderformad artikel (så kallad optisk fiberlåda utan kopplingsdon) som är cirka 140 mm i diameter och cirka 400 mm lång. Artikeln väger cirka 2,5 kg. Artikeln är huvudsakligen gjord av plast med några mindre delar (klamrar och skruvar) av metall.

Artikelns bas är försedd med fyra kabelingångar. När artikeln är helt monterad är basen fastsatt vid artikelns cylindriska plasthölje med en löstagbar rund klämma.

Inuti, fäst vid artikelns bas, finns en kabelhållare av plast. Denna hållare innehåller särskilda fåror. Vid tidpunkten då artikeln förevisades var den inte försedd med kopplingsdon.

Artikeln som helhet är avsedd att bevara kablar. Förordning 2019/928, giltig från den 26 juni 2019.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926 , 3926 90 och 3926 90 97 .

Klassificering enligt undernummer 8536 70 00 som ”kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer” eller enligt undernummer 8536 90 10 som ”kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar” (dvs. elektrisk apparatur för att åstadkomma kopplingar) är utesluten eftersom artikeln i fråga endast är en låda. Den är inte försedd med kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer, och har inte heller några ”kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar”.

Klassificering enligt nummer 8538 ”delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater eller andra artiklar enligt nr 8535 , 8536 eller 8537 ” är också utesluten eftersom artikeln i avsaknad av kopplingsdon, kontakter eller förutsättningar för sådana varken kan betraktas som elektriska apparater enligt 8536 eller som en identifierbar del därav.

Produkten ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet (plast) enligt KN-nummer 3926 90 97 som andra plastvaror.

Bild: Klassificering enligt 3926 90 97


3926 90 97

En rektangulär artikel med rundade kanter i gjuten plast (polykarbonat), i form av ett skal som täcker baksidan och sidorna av en mobiltelefon, med de ungefärliga måtten 7×14×0,8 cm.

Baksidans yttre är täckt med ett läderskikt och den inre ytan, som kommer i kontakt med mobiltelefonens baksida, är klädd med konstfibrer (mikrofibrer).

Den är konstruerad för att hålla och skydda mobiltelefonens baksida och sidor. Framsidan av mobiltelefon ska inte täckas. (Se bild) Förordning 2019/830, giltig fr.o.m.12 juni 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926 , 3926 90 och 3926 90 97 .

Artikelns objektiva egenskaper visar att den är utformad för att hålla fast och skydda mobiltelefonens baksida och sidor. Materialet i skalet (polykarbonatplast) är det som skyddar.

Läderskiktet på utsidan av artikeln förbättrar dess utseende och innebär endast en extra effekt utöver det huvudsakliga syftet, vilket är att skydda. Följaktligen är polykarbonatplasten, som utgör det skyddande skalet, det material som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i Allmänna bestämmelser 3 b.

Klassificering av artikeln enligt nummer 4205 som andra varor av läder är därför utesluten.

En klassificering av artikeln enligt nummer 6307 som andra konfektionerade artiklar är också utesluten, eftersom konstfibrerna endast utgör fodret.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3926 90 97 som andra plastvaror.

 

mobilskal

Bild: En rektangulär artikel klassificerad enligt nummer 3926 90 97.

 

3926 90 97

En artikel (ett så kallat hölje för kopplingsdon) i form av en rektangulär ihålig dosa, gjord av plast, som mäter ca 60 × 190 × 170 mm.

Artikeln är utformad för att användas som ett hölje med elektroniska styrenheter i olika typer av fordon eller maskiner för att fysiskt skydda elektroniska kontakter mot smuts och fukt. Förordning 2020/1291, giltig från den 6 oktober 2020.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

Klassificering enligt nr 8536 som ”elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar” är utesluten eftersom artikeln i fråga enbart är ett hölje och inte omfattar kopplingsdon, kontakter eller anordningar som förberedelse därför (se även Förklarande anmärkningar till HS, nr 8536, del III C).

Artikeln anses inte vara en del till en maskin i den mening som avses i anmärkning 2 b till avdelning XVI eftersom den inte är nödvändig för att kopplingsdonet, kontakten eller anordningen som förberedelse därför ska fungera utan endast förbättrar dess funktion. Klassificering enligt nr 8538 som en del som är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater eller andra artiklar enligt nr 8536 är därför utesluten.

Produkten anses inte vara en isolerdetalj för elektriska apparater enligt nr 8547 eftersom den inte särskilt har utformats för isolationsändamål utan för att skydda elektriska anslutningar (se även Förklarande anmärkningar till HS, nr 8547, del A).

Produkten ska därför klassificeras efter det material den består av (plast) enligt KN-nummer 3926 90 97 som andra plastvaror.


Bild: Klassificering enligt KN-nr 3926 90 97. Bilden återges endast i informationssyfte.


3926 90 97

En rektangulär väska av formpressade silikonelastomerer. Den mäter cirka 16,5 cm i längd, 10 cm i höjd och 2,5 cm i bredd. Den har en påmonterad handledsrem av samma material och ett stängningssystem (blixtlås).

Artikeln tillverkas i ett enda steg med integrerade delar (handledsrem och blixtlås) och är inte inredd.

Artikeln är utformad för att bära och skydda olika typer av små föremål. Förordning 2020/2179, giltig från den 11 januari 2021.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3926 , 3926 90 och 3926 90 97 .

Klassificering enligt nr 4202 är utesluten eftersom det numret endast omfattar artiklar som uttryckligen nämns där och liknande artiklar (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 4202 , första stycket).

Med tanke på artikelns objektiva egenskaper (särskilt den enkla insidan och den lilla storleken) anses den inte vara en koffert, sminkväska, attachéväska, portfölj, skolväska eller liknande artikel i den första delen av nr 4202 . Artikeln anses inte likna behållare enligt första delen av nr 4202 eftersom den inte är speciellt utformad eller inredd för att innehålla speciella verktyg med eller utan tillbehör (se även FAHS, nr 4202 , tredje stycket, och nionde stycket led f). Artikeln omfattas därför inte av ordalydelsen i den första delen av nr 4202 .

Artiklar som omfattas av andra delen av nr 4202 får endast vara av material som anges där eller ska vara helt eller huvudsakligen belagda med sådant material eller med papper (se även FAHS, nr 4202 , fjärde stycket).

Med tanke på att artikeln består av formpressade silikonelastomerer kan den inte betraktas som en handväska med utsida av plast i form av plattor, duk eller folier. Artikeln omfattas därför inte av ordalydelsen i den andra delen av nr 4202 .

Artikeln är inte av sådant slag som normalt bärs i fickan eller handväskan, som t.ex. glasögonfodral, plånböcker, portmonnäer, nyckelfodral, cigarettetuier, cigarretuier, pipfodral och tobakspungar (se även de förklarande anmärkningarna till undernummer i Harmoniserade systemet till undernummer 4202.31, 4202.32 och 4202.39). Artikeln kan därför inte klassificeras enligt undernummer 4202.31, 4202.32 och 4202.39.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3926 90 97 som andra varor av plast.


Bild: Klassificering enligt KN-nr 3926 90 97. Bilden återges endast i informationssyfte.


3926 90 97

En flexibel produkt (så kallad flytstav), tillverkad av cellplast (skumplast), i form av en ihålig tub med en längd av ca 1 meter och en diameter av cirka 8 cm. Produkten flyter på vatten, är avsedd att användas som flythjälpmedel och uppfyller en europeisk standard för flythjälpmedel för simutbildning (EN 13138-2:2014). Produkten är också stötdämpande och värmeisolerande. Förordning 2021/909, giltig från den 27 juni 2021.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926 , 3926 90 och 3926 90 97 .

Klassificering enligt nr 9506 som redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik, idrott, annan sport, utomhusspel eller utomhuslek är utesluten, eftersom produkten på grund av sin enkla och vanliga form inte kan identifieras som en produkt avsedd för kroppsövningar eller sport enligt nr 9506 , även om produkten på grund av sin flytförmåga uppfyller standarden för flythjälpmedel för simutbildning. Dessutom kan produkten, på grund av sin enkla form och sitt vanliga material, användas för olika ändamål (t.ex. som produkt avsedd som stötdämpare runt stolpar, produkt avsedd som värmeisolering runt rör, produkt avsedd att roa barn).

På samma sätt är klassificering som andra leksaker enligt nr 9503 utesluten, eftersom produkten med tanke på hur den är utformad inte tydligt kan identifieras som en produkt avsedd att roa barn eller vuxna.

Produkten ska således klassificeras enligt det material den är gjord av (plast).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3926 90 97 som andra plastvaror.


Bild: Flytstav klassificerad enligt KN-nr 3926 90 97. Bilderna återges endast i informationssyfte.

 

3926 90 97

Rektangulär artikel (”kylmatta”) med de ungefärliga måtten 50 cm × 40 cm × 1 cm eller 90 cm × 50 cm × 1 cm, som består av en mjuk skumplastplatta av polyuretan impregnerad med en gel bestående av vatten och 1,6 % karboximetylcellulosa.

Kylmattan har ett överdrag av vattentät textilvävnad av syntetfibrer (polyester) och är belagd med plast på insidan.

På grund av gelen ger kylmattan en kyleffekt när t.ex. ett djur ligger på den.

Kylmattan saluförs i detaljhandeln och är avsedd att användas för hundar eller katter, men kan också användas av människor. Förordning 2023/1057, giltig från den 21 juni 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 3926 , 3926 90 och 3926 90 97 .

Klassificering enligt nr 9404 som sängkläder och liknande inredningsartiklar är uteslutet, eftersom kylmattan huvudsakligen är avsedd att ge en kyleffekt. Dess funktion är således inte jämförbar med funktionen hos sängkläder och liknande inredningsartiklar enligt nr 9404 .

Kylmattan är en sammansatt artikel i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. Den består av ett textilöverdrag, en skumplastplatta och gel som innehåller karboximetylcellulosa.

Gelen ger produkten dess huvudsakliga karaktär eftersom skumplastplattan endast har en bärande funktion, och den vattentäta textilen endast fungerar som överdrag (se även förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 3926 , punkt 9). Mattan som innehåller gelen är en artikel bestående av material enligt nr 3912 .

Kylmattan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3926 90 97 som andra plastvaror samt varor av andra material enligt nr 3901 –3914 .

 

Bild: Produkt klassificerad enligt KN-nr 3926 90 97. Bilden återges endast i informationssyfte.


Kap 40

4002 49 00

Kloroprengummi (klorobutadiengummi) i någon av formerna som beskrivs i anmärkning 3 b till kapitel 40, innehållande mycket små mängder talk på ytan, som är tillsatt som antiklibbmotmedel. Förordning 542/90.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och anmärkning 5 b 1 till kapitel 40, samt texten till KN-numren 4002 och 4002 49 00.

4002 99 90

Syntetiskt material bestående av sampolymerer av styreneten och propenstyren eller av styreneten och butylenstyren, med låg grad av omättnad (jodtal mellan 4 och 7). Förordning 1703/00. Giltig fr.o.m. 2000-08-21.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 4 a till kapitel 40 och av texten till KN-nummer 4002, 4002 99 och 4002 99 90.

Dessa sampolymerer uppfyller samtliga kriterier i anmärkning 4 a till kapitel 40 och klassificeras som syntetgummi enligt tulltaxenr 4002.

4005 10 eller 4005 91

Band, tjocklek 2 - 3 mm, bestående av ett lager parallella kablar av kolstål, helt inbäddade i ovulkat gummi. Varan skulle användas huvudsakligen för tillverkning av däckstommar. (NC 14, Annex IJ/25; IHSC 7, Annex D)

4005 99

Gummiblandning ("master blend") för framställning av tuggummi, föreliggande i form av ett granulat framställt genom blandning av flera naturliga gummiarter enligt 40 kap (t ex chiclegummi och balata) med tillsats av härdade vegetabiliska oljor samt ett homogeniseringsmedel, såsom kalciumkarbonat. (INC 9, Annex A/2; NC 47, Annex L/3; IHSC 7, Annex D)

4008 21

Material för tillverkning av packningar som skall användas i motorer och växellådor till motorfordon, i form av plattor eller remsor, bestående av 65 viktprocent syntetiskt, vulkaniserat gummi (ej cellgummi) samt 35 viktprocent kork. HSC 13, Annex F/7.

4008 21

Kofferdam, bestående av tunna ark av vulkaniserat icke-poröst gummi, kvadratiska (152 mm x 152 mm) med vinkelräta hörn, i olika färger och med pepparmintarom.

Produkten används inom tandvården för att isolera en eller flera tänder under ett ingrepp. (HSC 72, Annex O/9).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 9 till kap 40) och 6.
Jfr nr 4014 90 Kofferdam.

Bild: Kofferdam klassificerad enligt 4008 21.


4008 21 90

Reflexband med värmeaktiverat klister avsedd att fästas på säkerhetskläder och -uniformer.

Produktens tjocklek är 140-155 μm (det skyddande täckpappret inte inkluderat) och den består av följande skikt:

60–70 μm mikroglaskulor med en metallisk spegel på ena sidan, bundna med en elastomer bestående av en sampolymer av butadien/akrylnitril. - (elastomerens tjocklek är 15–20 μm).

80–85 μm värmeaktiverat polyesterlim.

Ett skyddande täckpapper som avlägsnas före användning.


Produkten föreligger i enskilda remsor eller i rullar. Förordning 896/2011, giltig från den 28 september 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 och 9 till kapitel 40 samt texten till KN-nummer 4008, 4008 21 och 4008 21 90.

Produkten är sammansatt av olika delskikt och ska därför klassificeras enligt den beståndsdel som ger produkten dess huvudsakliga karaktär. Mikroglaskulornas roll är viktig för reflektionen men produkten ska ändå inte klassificeras enligt HS-nummer 7018 som mikropärlor av glas eftersom elastomerens roll, att hålla mikroglaskulorna på plats, är dominerande.

Även om polyesterskiktet är det tjockaste skiktet ska produkten inte klassificeras enligt HS-nummer 3920 som en duk av termoplastisk polymer, eftersom elastomeren som omsluter mikroglaskulorna är den viktigaste beståndsdelen för att hålla mikroglaskulorna samman och i enlighet därmed även för att överföra deras reflekterande egenskaper på produkten.

Eftersom elastomeren ger produkten dess huvudsakliga karaktär ska den klassificeras, i enlighet med allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b, enligt  HS-nummer 4008 som plattor, duk och remsor av mjukgummi.

4011 20

Däck med följande egenskaper: Storlek 13R22.5 (fälgdiameter på 22,5 tum (571,5 mm)), belastningsindex på 156/150 motsvarande 4000/3350 kg, hastighetsindex K (motsvarande en maximal hastighet på 110 Km/h), och en lastförmåga på 4000 kg.

De har en slitbana utformad för att minska att sten fastnar och förbättra terränggreppet. Däckvulstren är designade för att förbättra hållbarheten. (HSC 69, Annex P/10)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Däck klassificerade enligt 4011 20


4011 20

Däck, i tre olika storlekar och med följande egenskaper:

-

Storlek 13R22.5 (fälgdiameter 22,5 tum (571,5 mm)), belastningsindex 156/150 (motsvarande 4000/3350 kg), hastighetsindex G (motsvarande en maximal hastighet av 90 km/h) eller J (motsvarande en maximal hastighet på 100 km/h); och lastförmåga av 3350 kg;

-

 

 

Storlek 295/80R22,5 (fälgdiameter 22,5 tum (571,5 mm)), belastningsindex 152/148 (motsvarande 3550/3350 kg), hastighetsindex G (motsvarande en maximal hastighet på 90 km/h) eller J (motsvarande en maximal hastighet på 100 km/h); och lastförmåga på 3150 kg;

-

 

 

Storlek 315/80R22.5 (fälgdiameter 22,5 tum (571,5 mm)), belastningsindex 156/150 (motsvarande 4000/3350 kg), hastighetsindex G (motsvarande en maximal hastighet på 90 km/h) eller J (motsvarande en maximal hastighet på 100 km/h); och lastförmåga på 3350 kg

De har slitbanor designade för terränggrepp. (HSC 69, Annex P/10)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Däck klassificerade enligt 4011 20


4012 90

Slitbanor av vulkaniserat mjukgummi, i form av remsor med mönster på rullar av varierande bredd och längd och med fasade (snedskurna) eller formade (rundade) kanter, vilka används för regummering av däck. Dessa slitbanor skärs till i önskade längder och anbringas på däckstommar med ovulkat buffertgummi varefter de vulkas under värme och tryck. HSC 21, Annex L 11.

4014 90

Graderade pipetter,
bestående av två olika delar som hopsatta används för mäta upp och dosera till exempel flytande läkemedel. Sådana pipetter består av följande delar:

ett rörformigt mätglas i genomsynlig plast som är graderat från 0,25 till 1,0 ml, är 5,8 cm långt, har olika diameter i de olika ändarna och väger 1,1 g

en cylindrisk gummituta av vulkat gummi (dock inte hårdgummi) som väger 2,4 g. HSC 44, Annex K/14


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6.

Bild: Pipetter enligt 4014 90, HSC 44 K/14


4014 90

Kofferdam, bestående av tunna ark av vulkaniserat icke-poröst gummi, kvadratiska (152 mm x 152 mm) med rundade hörn, i olika färger och med pepparmintarom.

Produkten används inom tandvården för att isolera en eller flera tänder under ett ingrepp. (HSC 72, Annex O/9).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 9 till kap 40) och 6.
Jfr nr 4008 21 Kofferdam.

Bild: Kofferdam klassificerad enligt 4014 90.

4015 (Classification statement)

Statement on the classification of
Hairbands - Rubber loop without any textile covering with one simple decoration (e.g., plastic flower)

The Committee concluded that a:

Rubber loop without any textile covering with one simple decoration (e.g., plastic flower)

The rubber loop is giving the essential character to the article and this type of hair band should be classified in heading 4015. (CCC 417)

4015 (Classification statement)

Statement on the classification of
Hairbands - Rubber loop without any textile covering, with rich decoration

The Committee concluded that a:

All types of hairbands consisting of a rubber loop regardless of how no matter in which way they are decorated should be classified according to the material of the loop (rubber) in heading 4015 unless otherwise provided for, as the essential character is given by the rubber loop and its function, according to GIR 3(b). For the value of the decoration see conclusions under point 2.

See e.g. Note 3 to Chapter 43, Note 1 to Chapter 71 or the paragraph before the last one of HSEN to heading 9615 etc.

When the article is clearly intended for use other than as a hairband, (e.g. bracelet, ankle chain, other clothing accessory, decoration for candles), and examination shows that the article cannot be classified by reference to GIR 3(b), then GIR 3(c) should be taken into consideration. (CCC 417)

 

"Hairbands - Rubber loop" enligt 4015, CCC417

Bild: "Hairbands - Rubber loop" enligt 4015, CCC417


4016

Statement on the classification of stoppers made of rubber

The Committee concluded that:

Stoppers made of vulcanized rubber other than hard rubber, used to seal to close vials or bottles containing pharmaceutical substances or infusing fluids, are to be classified in heading 4016.

These stoppers are packed into plastic bags after prior thermal disinfection.

Classification is determined by general rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of heading 4016.

The uses of these stoppers are not covered by the wording of heading 4014.

Motivering:

Det här utlåtandet avser de gummiproppar som används bl.a. på sjukhuslaboratorier (de som sitter i provrören när de tar blodprov och som de kan sticka en kanyl igenom). Eftersom propparna även används i andra sammanhang än på sjukhus bör de inte klassificeras enligt 4014.

4016 93

Packningar som skall användas i motorer och växellådor till motorfordon, bestående av 65 viktprocent syntetiskt, vulkaniserat gummi (ej cellgummi) samt 35 viktprocent kork. HSC 13, Annex F/7

4016 93

Kopp för bromssystem på motorfordon, 
tillverkad av vulkat gummi (dock inte hårdgummi). Koppen har en diameter på 36,5 mm i botten, en diameter på 38,0 mm i toppen och en tjocklek på 8,0 mm. Den används som packning för att förhindra vätskeläckage i bromssystem. HSC 44, Annex K/15

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Kopp för bromssytem enligt 4016 93, HSC 44 K/15

4016 99

Vibrationsdämpare bestående av en ring av vulkaniserat mjukgummi med rektangulärt tvärsnitt och med rund, oval eller rektangulär form, på vars motstående sidor fastsatts metallbultar som hölls på plats av flänsar. Varorna skulle med bultarna fästas vid de plattor eller detaljer mellan vilka de skulle monteras. (Se fig. nedan). (NC 17, Annex E/3; IHSC 7, Annex D)

Tillämpning av anmärkning 1 a) till avdelning XVI.

Jfr nr 7318 29 och 8487 90 ang. Vibrationsdämpare.

4016 99 91

Larvband i mjukgummi förstärkta med metallsliprar och ståltråd. Larvbanden används exempelvis i maskiner och utrustning för byggplatser och i pist- eller jordbruksmaskiner. Metalldelarna är endast avsedda att förstärka och styra dragbandet. Se fig. Förordning 442/00. Ändrad med förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1a till avdelning XVI, anmärkning 2a till avdelning XVII samt lydelsen av KN-numren 4016, 4016 99 och 4016 99 91.

Ståltrådarna och metallsliprarna är inte sammankopplade och omges fullständigt av mjukgummit. Metalldelarna bildar inte ett oberoende larvband.

Meny