Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Nionde avdelningen

Trä och varor av trä; träkol; kork och varor av kork; varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Kap 44, 45, 46

Kap 44

4404 10

Spetsiga trästolpar med rund eller halvrund profil (tvärsnitt), avsedd att slå ner i marken för olika ändamål (som staket, växtstöd, tjudra djur, markera gränser etc.).
De har en längd på 1 till 2 meter och en diameter på 22 mm till 25 mm. (HSC 69, Annex P/11)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Trästolpar klassificerade enligt 4404 10


4406 10 00

Bjälkar av ekträ, för det mesta med sprickor, med en längd på 255 till 260 cm, en bredd på 26 till 28 cm och en tjocklek på 15 till 17 cm, grovt sågade på alla sidorna, inte impregnerade och utan hål. Formen och måtten av dessa bjälkar omfattas av skrivelse nr 863 från Internationella Järnvägsunionen (UIC*). Förordning 2087/92.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 4406 och 4406 10 00.

*Union Internationale des Chemins de fer.

4407 10 98

Runt virke av barrträd svarvat till konstant diameter längs hela längden, sågat vinkelrätt mot fibrerna, med ena änden spetsad, av den typ som används i trädgårdsanläggningar, för att anlägga trädgårdsstängsel, inhängnader, avskärmningar m.m. Förordning 442/91, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av den kombinerade nomenklaturen, och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 4407, 4407 10 och 4407 10 98. Varorna kan inte klassificeras enligt nr 4403 eller 4404, då de är svarvade, enligt nr 4409 då de inte är profilerade, eller enligt 4421 då de inte är tillräckligt bearbetade.

4408 10 - 4408 90

Träfaner ("kraft veneer") (tjocklek 1,59, 2,54, 3,18 eller 4,76 mm), på båda sidor belagt med kraftpapper. (NC 25, Annex D/5; IHSC 7, Annex D)

4409 10 - 4409 29

Parkettstavar, icke sammansatta, med en ungefärlig längd av 40 cm, en bredd av 6 cm och 2 cm tjocka, tillverkade av ett stycke massivt trä, med den ena sidan spontad (längden) och den motsatta notad. Ändarna (bredden) är också bearbetade så att den ena är spontad och den motsatta notad. HSC 21, Annex L 12. (Nytt HS-nummer från 2007-01-01).

4410 11

Laminerad panel
bestående av tre lager av spånskivor, skuren i cirkulär form (900 mm i diameter och 25 mm tjock). Ytorna på över- och undersidan är täckta med papper impregnerat med melaminharts. Sidokanten är täckt av ett 2 mm tjockt band av polyvinylklorid (PVC). I det skick som varan föreligger finns det inga tecken på att den är tänkt att kombineras med någon annan vara eller att den ska användas på ett visst sätt, till exempel som del till ett bord. (HSC47, R/4)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.
 

4411 12

Fiberskivor av trä (MDF, medium density fibreboard), med en densitet av 800-860 kg/m3, en tjocklek som varierar mellan 3-4 mm (med en tolerans av +/- 0,2 mm) och måtten (längd x bredd) 2 440 x 1 220 mm.

Produkten tillverkas i en torrframställningsprocess. (HSC 63, Annex O/23)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

4411 92 90

En golvskiva bestående av

— en yta som är en fotografisk bild av trä på papper, som imiterar sammansatt parkett, belagd med melaminharts,

— en kärna bestående av en fiberskiva av trä med en densitet av mer än 0,8 g/cm3 som är spontad och falsad ("låssystem"),

— en bas bestående av impregnerat papper. (Se nedan).

Förordning 1199/2005, ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4411, 4411 92 och 4411 92 90.

Ytan, vilken endast är avsedd för dekorativt ändamål, ger inte produkten dess huvudsakliga karaktär.

Det är kärnan av fiberskiva som ger produkten dess huvudsakliga karaktär. Se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 4411.

Varan omfattas inte av nummer 4412 och 4418, eftersom ytan inte är av trä.

4411  92 90

Dörrbeklädnad, av fiberskivor med en densitet av mer än 0,8 g/cm3, grundmålad, utformad som en traditionell inomhusdörr. Dessa dörrbeklädnader utgör en del av inomhusdörrar. Förordning 1509/97, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten i KN-nr 4411, 4411 92 och 4411 92 90.

4412

Kryssfanerplattor, med en längd av mellan 1 981 och 2 400 mm, och en bredd av mellan 762 och 1 220 mm och ca 44 mm tjocka, bestående av en kärna av lamellträtyp mellan två trelagers kryssfanerplattor, med två långsidor (eventuellt fanerade) och den ena eller bägge kortsidorna bestående huvudsakligen av ett enda stycke timmer kallad "kantlist" och inte vidare bearbetade. Förordning 2080/91 (förordning 3829/86, EGT nr L 356, 17.12.1986, s. 5).

4412 32 10

En skiva (s.k. vattenfast plywood) bestående av tretton träfanerskikt som limmats ihop med ett lim som är beständigt mot kokande vatten. Skikten är anbragta så att fibrerna i ett skikt går i vinkel mot fibrerna i de intilliggande skikten.

De inre skikten är mindre än 2 mm tjocka. De två yttersta skikten är mindre än 1 mm tjocka och gjorda av poppelträ överdraget med ett tätskikt av polymer.

Skivans densitet är 0,5 g/cm3.

Skivan används vid byggnadsarbeten, till exempel i samband med betonggjutning. Förordning 1128/2012, giltig från den 21 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4412, 4412 32 och 4412 32  10.

Klassificering enligt nr 4413 som förtätat trä är utesluten, eftersom panelen inte har bearbetats med kemiska eller fysikaliska metoder för att öka dess densitet eller hårdhet och förbättra dess mekaniska styrka eller dess motståndskraft mot kemisk eller elektrisk påverkan (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4413).

Skivan betraktas som kryssfaner, eftersom den består av flera träfanerskikt som limmats ihop och anbragts på varandra så att fibrerna i ett skikt går i vinkel mot fibrerna i de intilliggande skikten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4412 punkt 1).

Panelen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 4412 32 10 som annan kryssfaner med minst ett yttre skikt av lövträ.

4412 59 eller 4412 99

Rektangulära stycken av trälaminat (med en längd av 213 cm, en bredd av 11,26 cm och 23,8 mm tjocka) som används till dörrkarmar och består av en tjock kärna och två tunna yttre skikt av barrträ, med oavbruten not utmed båda kanterna så att de passar en dörrfoderbräda och på ena sidan så att de passar en dörrstoppare. De är avsedda att sågas till sedan dörrfoderbrädan och dörrstopparen har passats in i noten så att det blir en färdig dörrkarm. HSC 21, Annex L14, ändrad HSC67, annex O/17.

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

4412 94 90 (Classification statement)

Laminated wood

Wood panels, 27 mm thick, 500 mm wide, of various lengths (970, 1000, 1970 or 2000 mm) comprised of three layers of 100% fir. The outer layers are 8.5 mm thick whereas the core layer is 10 mm thick. The outer layers consist of timber pieces glued edge-to-edge running parallel to one another. The core layer, which consists of timber pieces (blocks/laths) placed edge-to-edge, is perpendicularly placed to the vein of the outer layers. The outer layers and the edges are coated by waterproof paint.

By virtue of General Rules 1 and 6 the product falls under heading 4412 as laminated wood other than;

- plywood, veneered panels and similar laminated wood of bamboo, and

- plywood consisting solely of sheets of wood (other than bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness.

The product is to be classified under CN code 4412 94 90 as blockboard, laminboard and battenboard as the core layer of the product is thick and composed of blocks/laths of wood placed edge-to-edge and surfaced with the outer plies (see also the HS Explanatory Notes to heading 4412, first paragraph, (3)).

Classification under CN code 4418 40 00 as shuttering for concrete constructional work is excluded, as the product does not have sufficient characteristics for it to be identified as specifically designed for constructional purposes (see also the HS Explanatory Notes to heading 4418). CCC 465

Figure: Laminated wood classified in CN 4412 94 90

4412 94 90

Träskiva av furu i tre skikt och med en storlek av totalt 1 000 × 500 × 27 mm. De yttre skikten är 8,5  mm tjocka och består av bitar av trä som har limmats kant-i-kant parallellt med varandra. Kärnan är 10 mm tjock, går i vinkel mot fibrerna i de yttre skikten och består av bitar av trä (block/ribbor) som har limmats kant-i-kant parallellt med varandra. De yttre skikten och kanterna är försedda med beläggning av harts. Se bild. Förordning 309/2010. Giltig fr. o m 5 maj 2010.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4412, 4412 94 och 4412 94 90.

Klassificering enligt nr 4418 som timmermansarbeten, av trä, närmare bestämt formar, formluckor o.d., för betonggjutning, är utesluten eftersom produkten inte har några andra egenskaper än att den är försedd med en beläggning av harts som gör det möjligt att identifiera den som konstruerad för byggnadsändamål. Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet för nr 4418 (i synnerhet tredje stycket sista meningen). Den avsedda användningen som formar, formluckor o.d., för gjutning kan således inte självklart härledas från produkten. Produkten har således inte den objektiva beskaffenhet och de objektiva egenskaper som krävs för klassificering enligt nr 4418.

Med tanke på produktens egenskaper ska den därför klassificeras enligt KN-nummer 4412 94 90 som lamellträ (andra blockboard, laminboard och battenboard), andra (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet för nr 4412, första stycket, 3).

Bild: Lamellträskiva enligt KN-nr 4412 94 90


4412 99 40

En golvskiva bestående av tre skikt av trä (med en tjocklek av sammanlagt 7 mm).

Ytskiktet består av två rader av 0,6 mm tjocka ekstavar.

Mellanskiktet består av en fiberskiva med hög densitet.

Bottenskiktet består av barrträ (med en tjocklek av 0,6 mm).

Mellanskiktet är spontat och falsat ("låssystem"). (Se nedan.)
Förordning 1199/2005. Ändrad genom förordning 1179/2009 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 4412, 4412 99 och 4412 99 40.

Produktens ytskikt anses vara tunn faner i den mening som avses i de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 4412 och de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 4412.


4412 99 85

En artikel i form av en obearbetad skiva, med en bredd av cirka 125 cm, en tjocklek på cirka 7,5 cm och en längd på cirka 2 000 cm. Den tillverkas genom att limma samman fanerskikt av gran, furu eller blandningar av båda träslagen.

Fanerskikten läggs på ett sådant sätt att träfibrernas riktning är densamma i samtliga skikt. Vissa skikt kan också läggas vinkelrätt. De enskilda skikten sammanfogas med ett fenolformaldehydlim genom pressning vid hög temperatur. Kanterna och hörnen beläggs med vax.

De träfanerskikt som används för att tillverka varan har en tjocklek mellan 2,8 och 3,2 mm och en densitet på 445 kg/m3 (granfaner) och 500 kg/m3 (furufaner). Efter pressningsförfarandet (med ett tryck på 2,8 N/mm2) har de enskilda pressade skikten i slutprodukten en tjocklek på cirka 2,75 mm och densiteten i slutprodukten ligger normalt mellan 540 kg/m3 (granfaner) och 620 kg/m3 (furufaner). Förordning 2017/1983, giltig från och med den 24 november 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4412, 4412 99 och 4412 99 85.

Artikeln liknar trälaminat som definieras i nr 4412 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4412, tredje stycket).

Klassificering enligt nummer 4413 är utesluten, eftersom varan inte överensstämmer med definitionen av ”komprimerat trä” i anmärkning 2 till kapitel 44, eftersom den pressning som den är föremål för endast ökar densiteten med 24 % och varans yta förblir mjuk, vilket framgår tydlig vid en fysisk undersökning av varan.

Klassificering enligt 4418 är också utesluten eftersom varan inte är identifierbar som en trävara för byggnadsändamål, inte är i form av en sammansatt vara eller utgör igenkännliga, icke sammansatta delar (se även de förklarande anmärkningarna till HS nr 4418, första stycket). Den är för allmänt bruk och har inte några objektivakännetecken som skulle göra den lätt att känna igen som byggnadssnickerier eller timmermans arbeten av trä.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 4412 99 85 som andra liknande trälaminat.         

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


4417 00

Verktyg för slipning med sandpapper, bestående av en trästock, på vars undersida remsor av slippapper var fästa. Remsorna var i ena änden inträdda i en skåra i trästocken och hölls i den andra änden fast av en kil som passade in i en fördjupning och som kunde tas bort då utslitna slippappersremsor skulle bytas ut. (NC 21, Annex E/8; IHSC 7, Annex D)

4418 20

Skivor till dörrar för byggnader, bestående av en träram som på båda sidor var täckt av fiberskivor. Hålrummet mellan fiberskivorna var tomt eller försett med pappersinlägg med bikakestruktur eller med ett gallerverk av trä. Varan var invändigt försedd med förstärkningar för gångjärn och lås. (NC 38, Annex L/11, NC 39, Annex F/1; IHSC 7, Annex D)
Upphört HSC67, annex O/17.

4418 30

Borrade bräder av gran, tall eller ädelgran (mjukt trä), som används som byggelement för att bilda stommen i ett hus. Bräderna är av massivt trä och har rektangulär form med följande dimensioner: tjocklek ca 3,81 cm (1½ tum) och bredd ca 8,25 cm (3 1/4 tum). De är noggrant avkapade i ändarna i längder från 243,84 cm till 365,76 cm (åtta till tolv fot) med putsade kanter och obearbetade ändar. Bräderna är försedda med borrade hål, 2,54 (1 tum) i diameter och placerade cirka 40,64 cm (16 tum) från vardera änden, för att tillåta elektriska ledningar, kablar och slangar att löpa igenom.

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

HSC 25, Annex P/9. (ändrad HSC67, annex O/17).

4418 72 00

En golvskiva bestående av tre skikt av massivt trä (med en tjocklek av sammanlagt 14 mm).

Ytskiktet består av tre rader av 3 mm tjocka ekstavar.
Mellanskiktet och bottenskiktet består av barrträ.
Mellanskiktet är spontat och falsat. (Se nedan.)
Förordning 1199/2005. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4418 och 4418 72 00.

Produktens ytskikt anses inte vara tunn faner i den mening som avses i de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 4412 och de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 4412.

ta_vhb_20170123_44187200


4418 73

Sammansatta flerskiktade golvskivor av bambu (sammanlagd tjocklek 15 mm, bredd 92 mm och längd 1 850 mm) bestående av tre hoplimmade skikt, vart och ett ca 5 mm tjockt. Varje skikt är tillverkat av fem kantlimmade, horisontellt lagda bambustavar (med en bredd som varierar mellan 15 och 22 mm) som har längdskarvats för att skivan ska få rätt längd. Skivan har spont längs en kant och en ände och not längs den andra kanten och den andra änden, vilket skall underlätta golvläggningen. Ytskiktet är överdraget med flera beläggningar och lacker som ska ge slitstyrka och reptålighet. Bottenskiktet har två grunda spår som löper i skivans längdriktning i syfte att förhindra att skivan kupar sig. HSC 38, Annex N/7. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6.

ta_vhb_20170123_441873


4418 74

"Mosaikskivor" av ek för parkettgolv, bestående av trästavar, hyvlade på två sidor och arrangerade i grupper i schackmönster samt provisoriskt fastlimmade på ett underlag av kraftpapper för att underlätta parkettläggningen. (Se fig. nedan). (NC 7, Annex N/1; IHSC 7, Annex D) (Nytt HS-nummer från 2007-01-01). (Varukoden ändrad i HS 2017.)

4418 75

Parkettgolvskiva i flera lager (tjocklek 10 mm, bredd 70 mm, längd 600 mm) bestående av en rad fyra mm tjock stav av massivt Merbau limmat på ett enskiktat stödlager av trä med vinkelräta skåror vid ungefär var fjärde centimeter på längden för att ge varan flexibilitet. Bottenskiktet är placerat vinkelrätt mot ådringen av ytskiktet. Skivan har spont och not på kanterna och i ändarna. Ytskiktet har fernissats. HSC 35, Annex O/18. (Nytt HS-nummer från 2007-01-01). Tillämpning av allm. best. 1 och 6. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

4418 75

Parkettgolvskiva i flera lager (tjocklek 14 mm, bredd 210 mm, längd 2190 mm) bestående av ett fyra mm tjockt ytskikt av massiv ek på ett stödlager i två skikt av trä. Ytskiktet är framställt av två rader stav; det mellersta lagret (8-9 mm tjockt) är placerat vinkelrätt mot ådringen på ytskiktet och bottenskiktet. Skivan har spont och not längs kanterna. Ytskiktet har fernissats. HSC 35, Annex O/18. (Nytt HS-nummer från 2007-01-01). Tillämpning av allm. best. 1 och 6. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

4418 75

Parkettgolvskiva i flera lager (tjocklek 14 mm, bredd 145 mm, med varierande längd) bestående av ett fyra mm tjockt ytskikt av massiv bok på ett stödlager i två skikt av trä. Ytskiktet är tillverkat av två rader stav; det mellersta lagret (7 mm tjockt), består av träremsor som placerats vinkelrätt mot ådringen på ytskiktet och bottenskiktet; bottenskiktet består av två rader remsor. Skivan har spont och not längs kanterna. Ytskiktet har fernissats. HSC 35, Annex O/18. (Nytt HS-nummer från 2007-01-01). Tillämpning av allm. best. 1 och 6. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

4418 79

Parkettgolvskivor av furu, (tjocklek av 13,8 mm eller 21,8 mm, bredd 129 mm och längd 3700 mm, 1830 mm eller 900 mm), gjorda av två rader massiva trästavar som har satts ihop på längden med not och spont och där raderna satts samman genom limmad dubbel laskning. Golvskivorna är försedda med en fuktbalanserande polypropylenfilm på undersidan och är spontade och notade på kanterna och i ändarna. Längden på de enskilda stavarna är 308 mm, 408 mm, 467,5 mm, 474 mm eller 623,5 mm. Stavarna bildar inte något speciellt mönster. HSC 34, Annex IJ/3 (Ändrad HSC 57).

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6.


4418 91

Cellplattor av bambu. (HSC70, Annex O/5)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a) och 6.

4420 10

Sparbössa av målat trä, i form av en stiliserad barnfigur, cirka 16 cm hög, som består av en cylindrisk behållare med en springa för inkast av mynt och i övre delen en träplugg, som kan avlägsnas för att mynten skall tas ut, och på vilken det finns tre kulor, som föreställer armar och ett nickande huvud. Förordning 2080/91 (förordning 810/83, EGT nr L 90, 8.4.1983, s. 11).

 

4420 90

Bordsstaffli med en låda för konstnärsmaterial. Det mäter, i hopslaget skick, 10 cm x 40 cm x 38 cm (h x b x d); det kan hålla dukar och pannåer med en maximal höjd av 86 cm. (HSC 60, Annex M/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

 

Bordsstaffli

Bild: Bordsstaffli klassificerat enligt nummer 4420 90.


4421 90 98

En omonterad artikel i form av ett växthus i miniatyrformat, ett s.k. miniväxthus, med en längd av ca 50 cm, bredd av ca 24 cm och höjd av ca 25 cm.

Stommen är av trä, golvet består av ett metallgaller och det omslutande materialet är plast.

När miniväxthuset är monterat kan den övre delen öppnas. (Se fotografi nedan.) Förordning 1655/2005. Giltig fr.o.m. 2005-10-31.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4421, 4421 90 och 4421 90 98.

Den bärande strukturen (träramen) ger produkten ess huvudsakliga karaktär.
 
Varan kan på grund av sin storlek inte betraktas som en monterad eller monteringsfärdig byggnad enligt nr 9406.


 

4421 90 98 (Committee statement)

Classification of an article to be placed on a seat A composite article made of wooden beads strung on synthetic monofilament that are attached to a border of textile materials of approx. 9 cm width. It is designed to be placed on a seat and consists of a seat panel and a backrest panel held together by straps, measuring in total approx. 90 cm x 43 cm. The article is backed with synthetic netting and is attached to the backrest of the seat by an elastic strap.

The essential character is provided by the wooden beads which are the primary component in contact with the person using the seat. Classification in CN code 4421 90 98 (Taric-code 4421 90 98 90) - Other articles of wood - by application of GIR 1, (3b) and 6. CCC43, oktober 2010

Figure: Classification CN 4421 90 98, front

Figure: Classification CN 4421 90 98, back

4421 90 98

En produkt
i form av en sats i detaljhandelsförpackning, bestående av

en behållare av trä med kvadratisk form och med en kvadratisk fördjupning där ett ljus kan placeras utan fixeringsanordning, t.ex. ett stift, för att hålla ljuset, och

ett ljus,

 
Ljuset är format så att det kan placeras stabilt och säkert i fördjupningen i behållaren av trä. Förordning 774/2011, giltig fr. o. m. 2011-08-24.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 4421, 4421 90 och 4421 90 98.

Artiklarna uppfyller kriterierna för klassificering som varor i satser. Behållaren av trä är den artikel som ger satsen dess huvudsakliga karaktär.
 
Klassificering av behållaren av trä enligt KN-nummer 9405 är utesluten eftersom den, i sig själv, inte är identifierbar som en ljushållare.

Eftersom behållaren av trä ska klassificeras efter materialets beskaffenhet ska produkten klassificeras enligt KN-nummer 4421 90 98 som en vara av trä.

4421 99

Små kilar, kuber, block o.d. av bok eller björk, avsedda för polering av plast i en trumma. (NC 19, Annex E/1; IHSC 7, Annex D) (Varukoden ändrad i HS 2017.)

4421 99

Rektangulära skivor av furu, cirka 122 cm x 244 cm x 1,8 cm, slipade, framställda genom kant i kant limma ett antal stavar av trä, alla med en bredd av cirka 3,8 cm. HSC 31, Annex M/26 (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allmänna bestämmelserna 1 och 6.


4421 99

Spetsiga trästolpar, sågade längsgående vilket ger en fyrkantig eller rektangulär profil, avsedd att slå ner i marken för olika ändamål (som staket, växtstöd, tjudra djur, markera gränser etc.).
De har en längd på 1 till 2 meter och en tvärsnittsprofil på 22x22 mm till 25x25 mm. (HSC 69, Annex P/11)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Trästolpar klassificerade enligt 4421 99


4421 99 10

Rullplatta bestående av

— en träbaserad skiva (träfiberskiva med rundade hörn och kanter),

— glidskydd av plast på skivans översida,

— plasthjul,

— metallfästen för att montera plasthjulen på skivans undersida.

Artikeln har ett handtag i form av en urtagning som kan användas för att t.ex. lyfta artikeln eller för att hänga upp den på en vägg.

Artikeln är utformad för att användas vid förflyttning av olika föremål, särskilt möbler och andra tunga föremål. Förordning 2021/911, giltig från den 27 juni 2021.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till kapitel 44 samt texten till KN-nummer 4421 , 4421 99 och 4421 99 10 .

Klassificering enligt KN-nummer 8716 80 00 som andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning är utesluten, eftersom artikelns objektiva kännetecken och egenskaper inte helt överensstämmer med villkoren för nr 8716 och KN-nummer 8716 80 00 .

Utifrån sina objektiva kännetecken och egenskaper, inbegripet ett handtag i form av en urtagning som inte används för att dra artikeln med fot eller hand, och dess utformning för förflyttning av tunga föremål, t.ex. möbler, genom att själva föremålen skjuts framåt, är artikeln inte utformad för att dras av andra fordon, för att skjutas eller dras för hand, för att skjutas med foten eller för att dras av djur (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 8716 , andra stycket).

Artikeln kan inte anses vara ett fordon, eftersom den saknar vissa kännetecken och egenskaper hos ett hand- eller fotdrivet fordon enligt nr 8716 , genom att den inte är en vagn, dragkärra eller liknande, eller genom att den inte utgör en specifik del av ett fordon, t.ex. ett chassi.

Artikeln ska därför klassificeras enligt materialets beskaffenhet.

Artikeln är en sammansatt produkt som består av olika material (trä, plast och metall). Den beståndsdel som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär är av trä, eftersom träskivan utgör huvuddelen av den sammansatta produkten och eftersom träskivan är av störst betydelse för artikelns avsedda användning.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 4421 99 10 som andra varor av träfiberskivor.


Bild: Rullplatta klassificerad som KN-nr 4421 99 10. Bilden återges endast i informationssyfte.

 

4421 99 99

Träribbor av flera skikt av bok- eller björkfaner, med en längd av 480 till 1 960 mm, en bredd av 25 till 105 mm och en tjocklek av cirka 10 mm.

De är skurna, laminerade, sammansatta med lim och överdragna. Ribborna är rundade på sidorna och kan vara antingen raka eller böjda. De har hög bärförmåga och böjhållfasthet.

De är avsedda att monteras ihop utan vidare bearbetning till ramar för sängar, fåtöljer eller soffor. Förordning 2020/1290, giltig från den 6 oktober.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4421, 4421 99 och 4421 99 99.

Klassificering enligt nr 9401 eller 9403 som delar till möbler är utesluten, för det första eftersom det inte är möjligt att fastställa om ribborna endast/särskilt ska monteras till ramar för produkter enligt nr 9401 eller till ramar för produkter enligt nr 9403. Kapitel 94 omfattar endast delar till varor enligt nr 9401 och 9403, när de genom sin form eller andra karakteristiska kännetecken är igenkännliga som uteslutande eller huvudsakligen avsedda för artiklar enligt dessa nummer (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), kapitel 94, Delar).

För det andra utgör ribborna inte delar till sängar, fåtöljer eller soffor, men eftersom de är avsedda att monteras till ramar för sådana utgör de delar till resårbottnar till sängar enligt nr 9404. Enligt anmärkning 3 B till kapitel 94 ska resårbottnar till sängar, särskilt föreliggande, inte klassificeras enligt bl.a. nr 9401 eller 9403 som delar till varor. Eftersom nr 9404 inte omfattar ”delar” utan endast färdiga produkter är klassificering enligt det numret också utesluten.

Ribborna är i enlighet med sina objektiva egenskaper (parade dimensioner, rundade kanter, ytbehandling, hög bärförmåga och böjhållfasthet) igenkännliga som delar till ramar. De har bearbetats på ett sådant sätt att de har fått den huvudsakliga karaktären hos artiklar enligt en annan rubrik (artiklar av trälaminat) (se även FAHS, nr 4412, andra stycket). Klassificering enligt nr 4412 som trälaminat är därför utesluten.

Ribborna ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet som andra varor av trä enligt KN-nummer 4421 99 99.

Bild: Klassificering enligt 4421 99 99. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

 

Kap 45

(Finns f.n. inga beslut)

Kap 46

4601 94 10
 
Artikel (sjögräsmatta/golvbeläggning)
som mäter cirka 4 m × 30 m, tillverkad av vävda trådar av växtmaterial (sjögräs).

Väften består av två hopsnodda tvinnade trådar av växtmaterial (sjögräs) av ett slag som används Främst för att stoppa kuddar.

Varpen består av en enkel tvinnad tråd av spunna naturliga textilfibrer av växtmaterial (sjögräsfibrer) (tråden har en längdvikt av mer än 20 000 decitex).
 
Artikeln har ett underlag av poröst gummi. (golvbeläggning av sjögräs) (Se fotografi nr 648A och 648B. Fotografierna visar en del som skurits ut ur artikeln.) Förordning nr 198/2009, giltig fr.o.m. 2009-04-03.
 

648 A

648 B

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 46, anmärkning 1 till kapitel 57, anmärkning 3 A e till avdelning XI samt texten till KN-numren 4601, 4601 94 och 4601 94 10.

Artikeln består av tre olika material:

  1. De två hopsnodda tvinnade trådarna av växtmaterial (väft) är tillverkade av vegetabiliska material, enligt nr 1404 av ett slag som främst används för att stoppa kuddar (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1404 D, första stycket och tredje stycket 4, som hänvisar till bandtång, som är ett slags sjögräs).

De vegetabiliska materialen är bearbetade till ett slags rep av okrossade vegetabiliska material som endast tvinnats samman, och som sådana är de ”flätliknande produkter” enligt nr 4601 (se FAHS nr 4601 A 2 b) och har en ”beskaffenhet lämplig för flätning” vilket innebär att de är ”flätningsmaterial” enligt anmärkning 1 till kapitel 46.

  1. Den enkla tvinnade tråden av spunna naturliga textilfibrer av växtmaterial (varp) är tillverkad av fibrer från vegetabiliska material. Fibrerna hålls samman genom tvinning (spinning) (se FAHS till avdelning XI Allmänna anvisningar avsnitt I B 1 i a). Dessa spinngarn ska behandlas som surrningsgarn enligt nr 5607 som det definieras i anmärkning 3 A e till avdelning XI, eftersom den enkla tvinnade tråden har en längdvikt av mer än 20 000 decitex. (Se även skillnaden mellan spinngarn och surrningsgarn i tablå I (typ – av andra vegetabiliska fibrer) i FAHS till avdelning XI Allmänna anvisningar avsnitt I B 2, FAHS till nr 5308 A andra stycket och FAHS till nr 5607 1 första stycket.)

  2. Underlaget av poröst gummi enligt kapitel 40 ger inte artikeln dess huvudsakliga karaktär enligt den allmänna bestämmelsen 3 b, eftersom det sitter på undersidan och inte syns när artikeln ligger på marken. Det fungerar som underlag genom att göra artikeln hårdare, och det ger även halkskydd.

Artikeln ska klassificeras som en flätliknande produkt av flätningsmaterial, eftersom de hopsnodda tvinnade trådarna av växtmaterial (väft) – som är flätningsmaterial enligt nr 4601 – ger artikeln dess huvudsakliga karaktär enligt den allmänna bestämmelsen 3 b. De hopsnodda tvinnade trådarna förekommer i mycket större antal än de enkla textiltrådarna (varp) och de ger produkten dess speciella utseende.

Följaktligen kan artikeln inte klassificeras som golvbeläggning av textilmaterial enligt kapitel 57 som den definieras i anmärkning 1 till kapitel 57, eftersom artikelns exponerade yta inte är av textilmaterial utan huvudsakligen av flätliknande produkter enligt nr 4601.

4602 19 90

Kransformade artiklar bestående av videkvistar, delvis dekorerade med konstgjordfa blommor, konstgjorda löv, band, små djurfigurer (t.ex. en fjäril och en kyckling). Förordning 442/91. Ändrad genom förordningarna 1179/2009 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 6 och enligt texten till KN-nr 4602 19 och 4602 19 90.

Det väsentliga kännetecknet för dessa artiklar är det flätade videt.

4602 19 90

Artiklar i form av kransar av varierande diameter (7–35 cm) bestående av hela vidjor av vide, avbarkade och sedan snodda och hopflätade (se fig.). Förordning 650/90. Ändrad genom förordningarna 1179/2009 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 6 och enligt texten till KN-nr 4602, 4602 19 och 4602 19 90.

Varorna kan inte klassificeras enligt kapitel 6 eftersom de inte uppfyller kraven i anmärkning 1 till detta kapitel.

Meny