Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Sjuttonde avdelningen

Avd. XVII Kap. 86, 87, 88, 89

Reglage med kullager:

a. Igenkännliga som lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till ett speciellt fordon enligt avd. XVII.

Klassificeras som delar eller tillbehör till ifrågavarande fordon

b. Lika lämpliga att användas till flera olika fordon, flygplan, fartyg etc enligt avd. XVII. IHSC 8, Annex D

Tillämpning av anmärkning 3 till avdelning XVII

Jfr avd. XVI, nr 8487 90 och 9033 00 ang. Reglage med kullager.

Kap 86

8603 10

Tre okopplade järnvägsvagnar, bestående av två elektriskt framförda “M-cars” och en ”T-car”, vardera 22,6 m lång, 2,9 m bred och 3,8 m hög. Efter hopkoppling används de tre vagnarna, även benämnda EMU (Electric Multiple Unit), i ett distribuerat drivsystem för järnvägsnät i städer.

En pantograf i den övre delen av T-vagnen förser vagnen med elektricitet som passerar genom huvudtransformatorn och därefter förs via omformare till M-vagnarna. Omformarna omvandlar den elektriska strömmen från växelström till likström och sänder den till likriktare vilka omvandlar likströmmen till trefas växelström för att aktivera de elektriska motorerna. (HSC 58, Annex N/18)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.

 

8609 00

”Tube bundle container” (tubcontainer), bestående av ett antal rörformiga behållare för transport av komprimerad naturgas. Varje behållare är utrustad med en ventil och mätare för lossning och lastning av gas. Behållarna, som inte är hopsvetsade eller permanent hopsatta, är inneslutna inom en yttre metallram med samma dimensioner som en vanlig 6- eller 12-meters (20 eller 40 fot) container. Anordningen är också utrustad med hål i ramen vilka gör det möjligt att sätta fast den på ett släpfordon eller annat transportmedel. (HSC 59, Annex O/25)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1.


tube bundle container

Bild: ”Tube bundle container” klassificerad enligt nummer 8609 00. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

 

Kap 87

"General part" of the CN Explanatory Notes to Chapter 87 New vehicles temporarily registered for the purpose of transport to the place where they will be permanently registered may still be considered as "new vehicles". CCC 465


8701 10

Självdrivna framdrivningsenheter, styrda av gående (traktorer som framförs av gående) med en drivaxel, en förbränningsmotor (en cylinder, fyrtaktscykel, luftkyld, maximal effekt: 4,8 (6,5) eller 4,4 (6,0) kW(hp)/3600 rpm, bränsletank (6,5 eller 3,5 l) och styrstång. Enheterna levereras omonterade tillsammans med två hjul med däck, 4-4-knivar (2+2) och sidotallrik i en gemensam förpackning.

De är avsedda att användas med utbytbara redskap (såsom kupplog, plog, dysblad etc. vilka inte presenteras tillsammans med enheten) och kan även användas för transporter över korta avstånd eller som en fast placerad maskin med drivkraft.

4-4-knivarna (2+2) och sidotallriken som presenteras tillsammans med framdrivningsenheterna klassificeras separat. (HSC 58, Annex N/19)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.

Jfr nr 8432 29 ang. 4-4-knivar (2+2) och sidotallrik.

 

Bild: Självdrivna framdrivningsenheter klassificerade enligt nummer 8701 10.


8701 30

Snöskotrar, banddrivna, med ett säte för föraren samt huvudsakligen avsedda för dragande av något annat fordon eller av maskiner, redskap eller last. (NC 17, Annex D/7; IHSC 8, Annex D)

8701 30

Traktorer, banddrivna, med vissa kännetecken som är typiska för underreden till självgående maskiner, men lämpliga att förses med olika tillsatser, antingen för att utföra arbetsuppgifter av sådana slag som är nämnda i bl a nr 84.28, 84.30 eller 84.32 eller för att tjänstgöra som traktorer i den mening som avses i anm 2 till 87 kap. (NC 17, Annex E/9; IHSC 8, Annex D)

8701 90

Självgående skogsbruksmaskiner som kan utrustas med olika redskap så att de kan utföra en rad operationer, såsom att lyfta, hantera, dra, skjuta, lasta, lossa, och avbarka timmer och såga det i längder. Förordning 1620/81, EGT nr L 160, 18.6.1981, ändrad gm förordning 646/89).


8701 90 11

Ett nytt fyrhjuligt fordon (så kallad terränghjuling) med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en effekt av ungefär 15 kW och en torrvikt av ungefär 310 kg.

Fordonet har följande särskilda kännetecken (eller karakteristika):

en enda sadel, ungefär 600 mm lång, avsedd endast för föraren

ett styrsystem av biltyp (Ackermanprincipen) som manövreras med hjälp av ett styre,

bromsar på både fram- och bakhjul,

en automatisk koppling och en backväxel,

en motor som är särskilt avsedd för användning i svår terräng och som ger tillräcklig dragkapacitet på låga varv,

en drivaxelförsedd kraftöverföring till bakhjulen,

däck med grovt utformade mönster för terrängkörning,

ett hål anpassat för montering av olika typer av kopplingsanordningar,

en dragkapacitet för ett icke-bromsat släp av ungefär 1 170 kg,

en fast monterad vinsch lämplig för att dra timmerstockar. Fordonet är huvudsakligen konstruerat för att utföra skogsbruksarbete. De olika kopplingsanordningarna medföljer fordonet. Förordning 1051/2009, EGT nr L 290 (Gäller från den 26 november 2009)


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 87 samt texten till KN-nummer 8701, 8701 90 och 8701 90 11.

Eftersom fordonet är utrustat med ett hål anpassat för montering av olika typer av kopplingsanordningar och drivaxelförsedd kraftöverföring till hjulen är den avsedda användningen att utföra arbete i svår terräng samt att dra eller skjuta andra fordon, maskiner, redskap eller last (anmärkning 2 till kapitel 87).

Klassificering enligt nr 8703 är utesluten eftersom fordonet motsvarar definitionen i anmärkning 2 till kapitel 87 och kan dra eller skjuta ett icke-bromsat släp med en vikt motsvarande åtminstone två gånger fordonets egen torrvikt. (Se även de förklarande anmärkningarna till KN för undernummer 8701 90 11 till 8701 90 90.)

Vinschen ger fordonet karaktär av skogsbrukstraktor. (Se även de förklarande anmärkningarna till KN för undernummer 8701 90 11 till 8701 90 50.)

Fordonet ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8701 90 11.

8701 90 11 och 8433 19 90

Gräsklippare huvudsakligen bestående av följande delar föreliggande tillsammans:

a)

en liten traktor med en effekt av högst 18 kW och ett hydrauliskt system (kraftuttag) till vilket olika tillbehör kan kopplas (8701 90 11);

b)

 klippaggregat som utbytbar utrustning avsett att kunna kopplas till traktorns kraftuttag. Förordning 902/96.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kap. 87 och texten till KN-nr 8701, 8701 90, 8701 90 11, 8433, 8433 19 och 8433 19 90.

8701 90 90

Ett fyrhjuligt motorfordon utrustat med en dieselmotor med en effekt av 132 kW och en maximihastighet på 40 km/tim.

Fordonet har helt automatisk transmission, fyra växlar framåt och en backväxel samt en sluten hytt med ett säte avsett för föraren.

Chassit är utrustat med en vändskiva. Vändskivan har en lyfthöjd på 60 cm och en maximal bärförmåga på 32 000 kg. Syftet med vändskivan är att ett släpfordon ska kunna kopplas till fordonet.

Fordonet är särskilt utformat för användning i distributionscentraler där släpfordon hanteras. Förordning nr 1231/2007, giltig fr.o.m. 2007-11-12. 

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 8701, 8701 90 och 8701 90 90.

Fordonet klassificeras inte enligt nr 8709, eftersom det varken är utformat eller avsett för transport av gods och är olämpligt för användning på järnvägsperronger.

EG-domstolen fastställde i mål C 495/03 att denna fordonstyp ska klassificeras enligt nr 8701.

Det ska inte klassificeras som ett dragfordon för påhängsvagnar enligt HS-undernr 701 20 eftersom det inte är utformat eller avsett för transport över större avstånd på allmän väg.

Därför ska detta fordon klassificeras som en traktor enligt KN-nr 8701 90 90.

8701 90 90 Upphör den 6 september 2017, genom förordning 2017/1477.

Ett nytt fyrhjuligt fordon (så kallad terränghjuling) med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en effekt av ungefär 15 kW och en torrvikt av ungefär 310 kg.

Fordonet har följande särskilda kännetecken (eller karakteristika):

en enda sadel, ungefär 600 mm lång, avsedd endast för föraren,

ett styrsystem av biltyp (Ackermanprincipen) som manövreras med hjälp av ett styre,

bromsar på både fram- och bakhjul,

en automatisk koppling och en backväxel,

en motor som är särskilt avsedd för användning i svår terräng och som ger tillräcklig dragkapacitet på låga varv,

en drivaxelförsedd kraftöverföring till bakhjulen,

däck med grovt utformade mönster för terrängkörning,

ett hål anpassat för montering av olika typer av kopplingsanordningar,

en dragkapacitet för ett icke-bromsat släp av ungefär 1 170 kg, De olika kopplingsanordningarna medföljer fordonet. Förordning 1051/2009, EGT nr L 290 (Gäller från den 26 november 2009) Upphör den 6 september 2017, genom förordning 2017/1477.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 87 samt texten till KN-nummer 8701, 8701 90 och 8701 90 90.


8701 94

Sexhjuligt terrängmotorfordon (två framhjul och fyra bakhjul) på två hjulaxlar, med en dieselmotor på 138 hk (103 kW) och en maxfart på 40 km/h. Fordonet, som är 3 048 mm högt, 2 514 mm brett och 4 877 mm långt, har elektronisk automatväxellåda, en sluten hytt med ett enda säte avsett för föraren och en drivaxel (bakhjulsdrift). Fordonet har en hjulbas på 2 946 mm, och däcktypen är 11R22.5. Chassit har en vändskiva för påhängsvagn, och den maximala bruttovikten för fordonståget är 36 700 kg. Fordonet är särskilt utformat för att dra en påhängsvagn. HSC56, Annex Q/15

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 (anmärkning 2 till kapitel 87) och 6.


Bild: Terrängmotorfordon enligt HSC56.


8701 94

Sexhjuligt terrängmotorfordon (två framhjul och fyra bakhjul) på två hjulaxlar,
med en dieselmotor på 160 hk och en maxfart på 40 km/h. Fordonet, som är 3 200 mm högt, 2 464 mm brett och 4 597 mm långt, har elektronisk automatväxellåda med tre växlar framåt, en sluten hytt med ett enda säte avsett för föraren och en drivaxel (bakhjulsdrift). Fordonet har en hjulbas på 2 794 mm, och däcktypen är 11R22.5. Chassit har en vändskiva för påhängsvagn, och den maximala bruttovikten för fordonståget är 43 500 kg. Fordonet är särskilt utformat för att dra en påhängsvagn. HSC56, Annex Q/15

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 (anmärkning 2 till kapitel 87) och 6.


Bild: Terrängmotorfordon enligt HSC56

 

8702 10 eller 8702 90

Skåpbil ("van typ") (med självbärande karosseri, dvs. med chassi-karosseriram och ett enda slutet utrymme för befordran av både personer och gods) som drivs av motor med kompressionständning med en cylindervolym av 2 380 cm3 eller motor med gnisttändning med en cylindervolym av 1 994 cm3 och är utrustat med sidorutor, skjutdörr på den ena sidan, upplyftbar baklucka med ruta och tre eller fyra bänkar (en del av bänkarna är fällbara för att lämna fri passage) bakom framsätena. Det kan befordra tolv eller femton personer, inklusive föraren, och har bakom passagerarutrymmet ett litet utrymme för befordran av gods. Detta fordon benämns ofta "minibuss" och har välgjord inredning (t.ex. säten och bänkar med stoppning och dekorativa paneler). HSC 22, Annex K/23.

8702 10

Motorfordon med tio eller tolv säten, försedda med förbränningsmotor med kompressionständning med en cylindervolym av 2299 cm3 eller 2874 cm3, sidorutor, fyra dörrar, upplyftbar bakdörr med fönster, två framsäten, med plats för tre personer och utrustade med säkerhetsbälten, samt bakom dessa en bänk för tre passagerare försedd med tre säkerhetsbälten. Dessutom finns utmed sidoväggarna baktill i fordonet två hopfällbara säten med en längd av 93 cm. De hopfällbara sätena gör att den bakre delen av fordonet kan användas för såväl person- som godsbefordran. De två bänksätena för vardera tre passagerare i den bakre delen av fordonet är stoppade med samma material och klädda i samma väv som framsätena och de är också utrustade med tre säkerhetsbälten samt fastsatta vid fästpunkter. Motorfordonen är avsedda för befordran av tio eller tolv personer, inbegripet föraren. HSC 25, Annex P/18. (ändrad HSC 58).

ta_vhb_20170123_870210

 

8702 10

Motorfordon med tio säten,
försett med förbränningsmotor med kompressionständning med en cylindervolym av 1948 cm3 och utrustat med sidorutor, fyra dörrar, upplyftbar bakdörr med fönster, två främre säten med plats för tre personer, en bakre bänk för tre personer och två hopfällbara säten, med en längd av 78 cm, monterade på sidoväggarna i fordonets bakre del. De hopfällbara sätena gör att den bakre delen av fordonet kan användas för såväl person- som godsbefordran. De två bakre bänksätena, för vardera två passagerare, är stoppade med samma material och klädda i samma väv som framsätena. Samtliga säten är utrustade med säkerhetsbälten eller försedda med fästpunkter för sådana. Motorfordonet är avsett för befordran av tio personer, inbegripet föraren. HSC 27, Bilaga Q/18. (Se fig. nedan). avsedda för befordran av tio eller tolv personer, inbegripet föraren. HSC 25, Annex P/18. (ändrad HSC 58).

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.


ta_vhb_20170126_870210
ta_vhb_20170126_870210

8703 (Classification statement)

Motor vehicle “4-Passenger Hard-Top"

The Committee concluded that:

The vehicle is an all-terrain motor vehicle powered by a combustion piston engine of a cylinder capacity of 6500 cc, with seating for four people, a double cabin with a soft top, and a well-finished interior. The rear part intended for  the transport of goods is separated from the passenger area and has its own cover. Although the cargo capacity dominates the weight of the persons, the load  area is much smaller than the passenger area.

On the basis of this description, which relates specifically to the picture of the vehicle, it is concluded that this vehicle is principally designed for the transport of persons and is classifiable in heading 8703. CCC 333

Figure: Motor vehicle classified in heading 8703

8703 10

Tre- eller fyrhjuliga motorfordon, försedda med batteridrivna elektriska motorer (150 W likström med en max.effekt av 1700 W ) och en horisontell plattform som förenar främre och bakre delar, små däck (diam. 290 mm), ett inställbart roterande säte med hopfällbara armstöd baktill, samt handtag monterade på en styrkolonn. Styrkolonnen kan flyttas fram och är utrustad med en liten manöverpanel med en startkontakt, fyra knappar för val av hastighet samt spakar för att accelerera, bromsa eller backa. Motorn startas med en nyckel och, efter att önskad hastighet valts, accelereras fordonet genom att hastighetsspaken trycks ned och bromsas automatiskt då spaken släpps. Fordonet fås att gå bakåt genom att motsatt hastighetsspak trycks ned. Det kan förses med en rad manöverorgan för personer som är enhänta eller har ledbesvär, samt andra möjligheter till anpassnings för höger- eller vänsterhänta eller efter förarens önskemål. Fordonen kan användas på gångstigar och allmänna platser, för att bege sig till ett shoppingcenter, till en fiskeplats eller för att förflytta sig på golfbanor etc.

Den trehjuliga modellen är 650 mm bred, 1170 mm lång och har en totalvikt av 44 kg (utan batterier). Den har en maximal lastkapacitet av 100 kg och är utrustad med en elektrisk motor (150 W). Två fyrhjuliga modeller är 650 mm breda, 1260 resp. 1290 mm långa, och väger 54 resp. 60 kg totalt (utan batterier). De har en maximal lastkapacitet av 127 kg och två elektriska motorer (150 W vardera). HSC 27, Bilaga Q/19. (Se fig. nedan).

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

8703 10

Fyrhjuligt fordon med en batteridriven elektrisk motor (åtta 6-voltsbatterier) och en uteffekt på 3,7 hk. Fordonet, som är 122 cm högt, 125 cm brett och 339 cm långt och har en hjulbas på 250 cm, är utrustat med en automatisk datorstyrd laddare (48 volt likström, 17 ampere), självreglerande kuggstångsstyrning, hjulupphängning fram (självständig bladfjäder) med dubbla hydrauliska stötdämpare, mekaniska trumbromsar på alla fyra hjulen och en fotmanövrerad parkeringsbroms som låser hjulen på flera ställen. Fordonet, som har en bruttovikt på 681 kg och en maxhastighet på 27,3 km/h, har små hjul och plats för upp till sex personer (inklusive föraren).

Det är avsett att användas som nyttofordon på platser (campingplatser, rekreationsområden, temaparker, hotellanläggningar, industrianläggningar) som intea är anpassade för vägtrafik. HSC56, Annex Q/16

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

 

Bild: Fyrhjuligt fordon enligt HSC56


8703 10

Fyrhjuligt fordon med en encylindrig förbränningskolvmotor med en cylindervolym av 351 cm3 och en uteffekt på 11,5 hk. Fordonet, som är 122 cm högt, 120 cm brett och 399 cm långt och har en hjulbas på 334 cm, är utrustat med ett 12-voltsbatteri, självreglerande kuggstångsstyrning, hjulupphängning fram (självständig bladfjäder) med dubbla hydrauliska stötdämpare, mekaniska trumbromsar på alla fyra hjulen, och en fotmanövrerad parkeringsbroms som låser hjulen på flera ställen. Fordonet, som har en bruttovikt på 681 kg och en maxhastighet på 25,7 km/h, har små hjul och plats för upp till åtta personer (inklusive föraren).

Det är avsett att användas som nyttofordon på platser (campingplatser, rekreationsområden, temaparker, hotellanläggningar, industrianläggningar) som inte är anpassade för vägtrafik. HSC56, Annex Q/16

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

 

Bild: Fyrhjuligt fordon enligt HSC56

 

8703 10 18

Fordon med fyra hjul och elmotor (se bild) som drivs med två återuppladdningsbara 12-volts batterier. Fordonet är cirka 48 cm  brett, 99 cm långt och 58 cm högt (med nedfällt ryggstöd), och väger sammanlagt cirka 34,5 kg utan batterier. Dess maximala last uppgår till cirka 115 kg.

Fordonet har följande egenskaper:

En horisontell platta som förbinder den främre och den bakre sektionen.

Små hjul (cirka 2,5 × 19,0 cm) med antiläckagedäck.

En ställbar sits utan armstöd och handtag, vars höjd kan ställas in i två  olika lägen.

En nedfällbar styrstång.


Styrstången är försedd med en liten styrenhet som omfattar tändning, signalhorn, en bildskärm som visar batteristatus samt en knapp för att ställa in maximal hastighet.

Fordonet har två tumspakar för accelerering, bromsning och backning. Baktill har fordonet stödhjul för att hindra det från att välta. Det är försett med ett elektroniskt dubbelverkande bromssystem.

Med fullt laddade batterier har fordonet en maximal räckvidd på ungefär 16 kilometer, och kan uppnå topphastigheter på cirka 6,5 km/tim.

Fordonet kan monteras ned till fyra lätta komponenter. Det är konstruerat för användning i hemmet, på gångstigar och i offentliga utrymmen, för bland annat  shopping. Förordning 718/09.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8703, 8703 10 och 8703 10 18.

Fordonet är en särskild typ av fordon för personbefordran.

Klassificering enligt nummer 8713 är utesluten eftersom fordonet inte är särskilt utformat för transport av rörelsehindrade och det inte har någon speciell utformning för att lindra rörelsehindret. (Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet till nummer 8713 och de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen till undernummer 8713 90 00.)

Fordonet ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8703 10 18 som ett motorfordon konstruerat huvudsakligen för personbefordran.

Bild: Fyrhjulsfordon 8703 10 18

8703 10 18

Trehjulsfordon med elmotor (se bild) driven av två återuppladdningsbara 12-volts batterier. Fordonet är cirka 61 cm brett, 120 cm långt och 76 cm högt (med nedfällt ryggstöd) och en totalvikt (utan  batterier) på cirka 46 kg. Dess maximala last uppgår till cirka 160 kg.

Fordonet har följande egenskaper:

En horisontell platta som förbinder den främre och den bakre sektionen.

Små hjul (cirka 8,9 × 25,4 cm) med antiläckagedäck.

En ställbar sits med armstöd och handtag, vars höjd kan ställas in i tre olika  lägen.

En nedfällbar styrstång.


Styrstången är försedd med en liten styrenhet som omfattar batterimätare, tändning, knappar för att tända och släcka belysningen, signalhorn samt en knapp för att ställa in maximal hastighet.

Fordonet har två tumspakar för accelerering, bromsning och backning. Baktill har fordonet  stödhjul för att hindra det från att välta. Det är försett med ett elektroniskt dubbelverkande bromssystem.

Med fullt laddade batterier har fordonet en maximal räckvidd på cirka 40 kilometer, och kan uppnå topphastigheter på cirka 8 km/tim.

Fordonet kan monteras ned till sju lätta komponenter. Det är konstruerat för användning i hemmet, på gångstigar och i offentliga utrymmen, för bland annat shopping. Förordning 718/09

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 8703, 8703 10 och 8703 10 18.

Fordonet är en särskild typ av fordon för persontransport.

Klassificering enligt nummer 8713 är utesluten eftersom fordonet inte är särskilt utformat för transport av rörelsehindrade och det inte har någon speciell utformning för att lindra rörelsehindret. (Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet till nummer 8713 och de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen till undernummer 8713 90 00.)

Fordonet ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8703 10 18 som ett motorfordon konstruerat huvudsakligen för personbefordran.

Bild: Trehjulsfordon 8703 10 18


8703 10 18


Fyrhjuligt fordon med en DC 24V 800W elektrisk motor som drivs med två laddningsbara 12-volts batterier med kapaciteten 45Ah. Fordonet är ca 65 cm brett, 125 cm långt och 129 cm högt (mätt vid ryggstödet; 85 cm med nedfällt ryggstöd). Dess totala vikt är ca 107 kg (108 kg med batterierna). Dess maximala last är ca 130 kg.

Fordonet har följande egenskaper:

En horisontell platta som förbinder den främre och den bakre sektionen. Plattan kan inte justeras på något sätt (t.ex. fällas ned eller lutas) för att passa användarens behov.

Två fjäderaxlar, bakhjulsdrift och 820 mm hjulbas.

Lutningskapacitet 130.

Vändcirkel 210 cm.

Två par uppblåsbara däck (bakdäcken är större än framdäcken).

Ett ställbart, höj- och sänkbart roterande säte med stöd och armstöd och en halksäker yta för fötterna.

En justerbar, nedfällbar styrstång med ovala handtag.

 Fram- och baklyktor, körriktningsvisare och backspeglar.

Styrstången har också en instrumentpanel med reglagedosa, hastighetsmätare, signalhorn, tomgångsbrytare, blinkersomkopplare, ljusomkopplare, indikator för batteristatus och hastighetsreglage.

Fordonet har två spakar som används manuellt för att accelerera, bromsa och backa. Styrningen kan justeras så att den går att sköta med en hand.

Det har ett ”smart” regenerativt elektromagnetiskt bromssystem.

Med fulladdade batterier har fordonet en maximal räckvidd på upp till 45 kilometer och kan uppnå topphastigheter på ca 15–16 km/tim.

Det kan utrustas med små stödhjul baktill, en varukorg, en hållare för promenadkäpp osv.

Fordonet kan fällas ihop för transport. Det kan användas på vägar, trottoarer, gångstigar, parkstigar, cykelbanor och vissa rekreationsleder, eller på fotgängarområden (t.ex. shoppingområden). Förodning 2021/1367, giltig från den 6 september 2021

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8703 , 8703 10 och 8703 10 18 .

Klassificering enligt nr 8713 som rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade är utesluten eftersom fordonet inte är särskilt utformat för transport av sjuka och rörelsehindrade: det har ingen speciell utformning för att lindra rörelsehindret.

Även om fordonet är utformat så att det kan styras med en hand och har ett bekvämt roterande säte med stöd och en halksäker yta för fötterna (och vid behov kan utrustas med små stödhjul), utgör sådana egenskaper inte objektivt speciell utformning för att lindra ett rörelsehinder (se även Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen (FAKN) till undernummer 8713 90 00 och Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet till nr 8713 och HS-klassificeringsuttalande 8703,10/1).

Dessutom är fordon utrustade med en separat, justerbar rattstång och sådana som uppnår topphastigheter på över 10 km/tim uteslutna från nr 8713 (se även FAKN till undernummer 8713 90 00 ).

Fordonet används för personbefordran och är vid uppvisandet för tullmyndigheterna inte igenkännbart som ett fordon utformat endast för sjuka och rörelsehindrade (se mål C-198/15), på grundval av dess objektiva kännetecken och egenskaper som måste kontrolleras vid tullklareringen (se mål C-286/15). Eventuella senare ändringar av fordonet efter tullklareringen beaktas inte, liksom ej heller bedömning av fordonet som kan göras av en nationell myndighet för andra ändamål än de som fastställs i tullagstiftningen.

Fordonet är en särskild typ av fordon för personbefordran.

Det ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8703 10 18 som ett motorfordon konstruerat huvudsakligen för personbefordran, liknande fordon för golfbanor.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 8703 10 18. Bilden återges endast i informationssyfte.

8703 21

Fyrhjuligt (tvåhjulsdrivet) terrängfordon ("ATV"), med chassi med rörkonstruktion, försett med sadel av motorcykeltyp, styrstång och terrängdäck av lågtryckstyp. Styrningen utförs genom att de två framhjulen svängs som vid bilstyrning (Ackermanprincipen). Fordonet är utrustat med automatisk växellåda med backväxel, kedjedriven bakaxel och trumbromsar på fram- och bakhjul. Det drivs av en encylindrig fyrtaktsmotor med en cylindervolym av 124 cm3. Det är inte försett med lasträcke eller dragkrok. HSC 22, Annex K/24

8703 21

Fyrhjulsdrivet terrängfordon (ATV) med rörchassi, sadel av motorcykeltyp, styrstång och terrängdäck av lågtryckstyp. Styrningen sker genom att framhjulen vrids enligt samma princip som vid bilstyrning (Ackermanprincipen). Fordonet har en femstegad växellåda med hög- och lågväxel och en backväxel, dubbla trumbromsar fram och enkla trumbromsar bak. Det drivs av en encylindrig fyrtaktsmotor med cylindervolymen 386 cm3. Motoreffekten överförs till fram- och bakhjulen med hjälp av axlar. Fordonet är försett med lasträcken för last (total lastkapacitet 120 kg utöver föraren) och dragkrok för släp, och har en bogserkapacitet på 410 kg (fordonets egenvikt är 273 kg). HSC 23, Annex M/25

8703 21 10

Nytt (terränggående) fyrhjuligt fordon med encylindrig fyrtakts 348 cm3 förbränningskolvmotor med gnisttändning, växellåda med fem växlar framåt och en backväxel samt dubbla framhjulsbromsar. Fordonet har separata säten för föraren och en passagerare bakom och reglagen är monterade på styret. Fordonet är utrustat med dragkrok.

a)

Dimensioner (längd, bredd och höjd): 1 850 x 1 100 x 1 150 mm.
Egenvikt: 260 kg, tillåten största last: 190 kg

8703 21 10

b)

Dimensioner (längd, bredd och höjd): 1 870 x 1 070 x 1 150 mm.
Egenvikt: 240 kg, tillåten största last: 210 kg

8703 21 10


Förordning 883/94.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt ordalydelsen i KN-nr 8703, 8703 21 och 8703 21 10.

Även om fordonen är utrustade med dragkrok uppfyller de inte villkoren i anmärkning 2 till kapitel 87.

8703 21 10

Ett nytt bakhjulsdrivet trehjuligt motorfordon
för personbefordran med förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och återgående kolvar samt en cylindervolym på 998 cm3.

Bredden mellan framhjulen är ungefär 130 cm. Fordonet har ingen differential.
 
Fordonet är utrustat med ett styrsystem av biltyp. Fordonets har ett styre med två handtag på vilka styrreglagen är monterade.
 
Fordonet har fem växlar framåt och en backväxel. Förordning 301/2012, giltig från den 25 april 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8703, 8703 21 och 8703 21 10.

Trehjuliga fordon klassificeras enligt nummer 8711 under förutsättning att de inte har karaktär av motorfordon enligt nummer 8703 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8711 femte stycket).
 
Nummer 8703 omfattar också lätta, trehjuliga fordon av enklare beskaffenhet, såsom fordon som är utrustade med motorcykelmotor och motorcykelhjul och som är försedda med konstruktionsdetaljer som är typiska för vanliga bilar, t.ex. styrsystem av biltyp (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8703 andra stycket).
 
Eftersom fordonet har ett styrsystem av biltyp, en egenskap hos konventionella motorfordon som omfattas av nummer 8703, är klassificering enligt nummer 8711 utesluten.
 
Fordonet ska därför klassificeras som ett nytt motorfordon konstruerat huvudsakligen för personbefordran enligt KN-nummer 8703 21 10.

8703 22

Fordon, så kallad "mildhybrid", med en 1,5-liters turboladdad fyrcylindrig gnisttändningsmotor som producerar 135 kW och 280 Nm vridmoment. Den är utrustad med en startmotor/generator som kan öka motorns effekt med ytterligare 10 kW och 160 Nm vridmoment. Denna startmotor/generator medför en mjukare start-stopp-drift och energiåtervinning under rullning. Detta fordon har inte något läge för enbart elektrisk framdrivning.

Detta fordon kan inte laddas genom att anslutas till en extern elkälla. (HSC 69, Annex P/20)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


8703 23

Motorfordon, terränggående med en lägsta höjd över marken av 22 cm och med förbränningsmotor med gnisttändning och fram- och återgående kolvar samt en cylindervolym av 2 960 cm3. Bilen, som har två dörrar och baklucka, två skålade framsäten och fällbara baksäten, kan transportera fem personer, föraren inräknad, och har lastutrymme bakom passagerarna. Bilens inredning är av samma slag som i andra motorfordon för personbefordran. Det finns tre fönster på varje sida och ett bakfönster. (HSC 6, Annex E/8)

8703 23

Tvåhjulsdrivet motorfordon med förbränningsmotor med gnisttändning och fram- och återgående kolvar och cylindervolymen 1800 cm3. Fordonet har två dörrar, två framsäten, ett icke hopfällbart baksäte för tre personer i passagerarutrymmet (s.k. dubbelhytt) och inredningen är välgjord (t. ex. stoppade säten och dekorativa väggpaneler). Den bakre delen, som är öppen och avsedd för transport av last, är avskild från passagerardelen och har en nedfällbar baklucka. Den totala lastförmågan (personer inklusive föraren samt last) är 495 kg, varav lasten beräknas utgöra ca 145 kg. Fordonets totalvikt är 1566 kg. HSC 23, Annex M/26

8703 23

Delar till motorfordon, förpackade tillsammans men inte hopmonterade, innehållande alla de delar som behövs för att montera ihop en komplett fyrhjulig bil driven av en förbränningskolvmotor med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar. Motorn har en cylindervolym på 2 792 cm3.

Efter att samtliga delar har monterats till en komplett bil genomförs följande: nummerskyltarna monteras, bromsvätska fylls på och bromsarna luftas, servostyrningssystemet fylls med olja och kyl- och luftkonditioneringssystemen med kylmedel, strålkastarna ställs in, hjulen balanseras och bromsarna justeras. (HSC 49, N/31)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6.

8703 23 19

Ett trehjuligt fordon, kallat ”Trike”, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och återgående kolvar samt en cylindervolym på 1 584 cm3.

Fordonet saknar kaross och är avsett att transportera två personer.

Det är försett med ett styre och ett styrsystem av motorcykeltyp.

Fordonet har också en växellåda med fyra växlar framåt, en backväxel och en differential. Förordning nr 1452/2007, giltig fr.o.m. 2007-12-31.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 8703, 8703 23 och 8703 23 19.

Trots att fordonet styrs med hjälp av ett styre och ser ut som en motorcykel, kan det inte anses vara en motorcykel enligt nr 8711 eftersom det har backväxel och differential.

Därför måste produkten klassificeras som ett motorfordon av enklare konstruktion, avsett för personbefordran, enligt nr 8703. (Se förklarande anmärkningar till HS, nr 8703, andra stycket.)

8703 32

Skåpbil ("van typ") (med självbärande karosseri, dvs. med chassi-karosseriram och ett enda slutet utrymme för befordran av både personer och gods) som drivs av motor med kompressionständning med en cylindervolym av 2 299 cm3. Passagerarutrymmet som tjänar ett dubbelt syfte är utrustat med sidorutor i motsats till utrymmet för godsbefordran som är slutet. Fordonet har skjutdörr på den ena sidan, upplyftbar bakdörr med ruta och bakom framsätena en bänk som inte är ihopfällbar. Bakom bänken finns ett lastutrymme som är skilt från passagerarutrymmet av en flyttbar vägg (plåt nedtill och galler upptill). En skiva av kryssfaner (plywood) som placerats på golvet skall förse lastutrymmet och den bakre delen av passagerarutrymmet som tjänar dubbelt syfte med plant underlag. Skivan har öppningar för att en bänk skall kunna monteras på fästpunkter i passagerarutrymmet som tjänar dubbelt syfte. I lastutrymmet finns inga fästpunkter. Den totala lastförmågan (last och personer, exklusive föraren) är 945 kg. Fordonets inredning är välgjord (t.ex. säten och bänkar med stoppning och dekorativa paneler). HSC 22, Annex K/23

8703 32

Skåpbil ("van typ") (med självbärande karosseri, dvs. med chassi-karosseriram och ett enda slutet utrymme för befordran av både personer och gods) som drivs av motor med kompressionständning med en cylindervolym av 2 270 cm3. Fordonet är utrustat med sidorutor, skjutdörr på den ena sidan eller på båda sidorna, upplyftbar bakdörr med ruta och en ihopfällbar bänk för tre personer bakom framsätena. Bakom bänken finns ett lastutrymme. En mellanvägg i form av nät är fäst vid sidoväggarna omedelbart bakom bänken för att skydda förare och passagerare. I lastutrymmet finns inga fästpunkter för extra säten eller bänkar. Den totala lastförmågan (utan personer) är 1 000 kg när bänken inte är hopfälld och 1 250 kg när den är hopfälld. Fordonets inredning är välgjord (t.ex. säten och bänkar med stoppning och dekorativa paneler). HSC 22, Annex K/23

8703 32 19

Ett nytt motorfordon av pickup-typ med en förbränningskolvmotor med kompressionständning samt med en cylindervolym av 2 179 cm3, en manuell växellåda med fem växellägen och en backväxel. Fordonets totala bruttovikt är cirka 2 950 kg och dess totala lastkapacitet uppgår till cirka 1 000 kg. Hjulbasen är 3 150 mm. Motorfordonet består av två separata delar:

En hytt med fyra dörrar, alla försedda med fönster, och fem sittplatser, förarplatsen inräknad, i två rader (två framsäten och tre baksäten). Hytten har en standardinredning med manuellt manövrerad luftkonditionering, standardsäten med ställbara trepunktsbälten, ställbara nackstöd i framsätena, ställbar rattstång och belysning i passagerarutrymmet. Hytten är utrustad med en rundradiomottagare.

Ett öppet lastutrymme med en längd av 1 429 mm, utrustat med fästanordningar för att fästa en last. Förordning 1034/2014, giltig från den 21 oktober 2014.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8703, 8703 32 och 8703 32 19.

Klassificering enligt nr 8704 som ett fordon för godsbefordran är utesluten, eftersom en helhetsbedömning av fordonets objektiva egenskaper och allmänna utseende visar att fordonet huvudsakligen är konstruerat och avsett för personbefordran. Avsaknad av exklusiva inredningsdetaljer utesluter inte klassificering som ett fordon för personbefordran. Fordonet har två sätesrader och den maximala innerlängden av utrymmet för godsbefordran är mindre än 50 % av fordonets hjulbas (se även Förklarande anmärkningar till KN-nummer 8703).

Fordonet ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8703 32 19 som nya motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran.

8703 32 19

Ett nytt, fyrhjulsdrivet motorfordon avsett för flera ändamål (av minibusstyp). Fordonet har en förbränningskolvmotor med kompressionständning med en cylindervolym av mer än 1 500  cm3 men högst 2 500  cm3. Dess totala bruttovikt är ungefär 2 800  kg.

Fordonet har två rader med säten: en främre rad med två säten (ett förarsäte och ett ”bänksäte” som är avsett för två passagerare) och en bakre rad med tre säten. Den främre raden med säten har en dörr med fönster på vardera sidan, och den bakre raden med säten har ett fönster på vänster sida och en skjutdörr med ett fönster på höger sida.

Bakom den bakre raden med säten finns en permanent barriär (ett skiljegaller) för att separera passagerarutrymmet från ett utrymme avsett för godsbefordran. Det finns varken bilbälten eller fästanordningar för sådana i det utrymme som är avsett för godsbefordran. Det finns en bakdörr som öppnas utåt men inga fönster i det utrymme som är avsett för godsbefordran. Fordonet har komfortdetaljer samt invändig beklädnad och invändiga tillbehör som är typiska för passagerarutrymmen i fordon.

Utrymmet som är avsett för godsbefordran har en längd på cirka 1,9 meter och en lastkapacitet på 4,4 m3.
Förordning 2017/1233, giltig från den 28 juli 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8703 , 8703 32  och 8703 32 19 .

Klassificeringen av motorfordon avsedda för flera ändamål bestäms av vissa egenskaper som visar om fordonen är konstruerade huvudsakligen för personbefordran eller för godsbefordran (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8703  och 8704 , och de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen, nr 8703 ).

Klassificering enligt nr 8704  som ett fordon för godsbefordran är utesluten, eftersom fordonets objektiva egenskaper och allmänna utseende överensstämmer med ett fordon som är konstruerat huvudsakligen för personbefordran (förekomst av en bakre rad med säten med säkerhetsutrustning, förekomst av fyra fönster, förekomst av en skjutdörr med ett fönster för de bakre passagerarna, förekomst av komfortdetaljer i utrymmena för såväl de främre som de bakre passagerarna). Förekomsten av en permanent barriär mellan passagerarutrymmet och utrymmet för godsbefordran kan inte betraktas som ett avgörande kriterium för att utesluta klassificering enligt nr 8703  eftersom detta är en typisk egenskap hos många fordon som klassificeras som fordon för personbefordran (särskilt stadsjeepar). Se även klassificeringsuttalandena 8703 32/1  och 8703 32/2  för Harmoniserade systemet.

Fordonet ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8703 32 19  som nya motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran.

8703 32 90

Ett begagnat, fyrhjulsdrivet och kompakt motorfordon av SUV-typ (Sport Utility Vehicle) med en dieselmotor med en cylindervolym av 2 000 cm3 och en manuell växellåda med fem växellägen och en backväxel. Dess totala bruttovikt är ungefär 2 330 kg. Dess totala lastkapacitet är ungefär 700 kg.

Det har ett enda integrerat utrymme för både person- och godsbefordran. Utrymmet har en rad med två säten (inklusive förarsätet) och fem dörrar med fönsterelement (bakdörren öppnas åt sidan). Golvet i lastutrymmet är utrustat med mattor. Hela insidan av fordonet har stoppning i sidor och tak. Det är utrustat med en mekanism för att höja och sänka både de främre och de bakre sidorutorna.

Fordonet är anpassat till godsbefordran genom att den bakre sätesraden har tagits bort, genom att förankringspunkterna för fixering av baksätena och säkerhetsbältena har täckts över och genom att utrymmet har avdelats med ett lastnät. Förankringspunkterna för fixering av baksätena och säkerhetsbältena är inte borttagna eller permanent satta ur funktion. Förordning 2015/22, giltig från den 28 januari 2015.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8703, 8703 32 och 8703 32 90.

Klassificering enligt KN-nummer 8704 som fordon för godsbefordran är utesluten, eftersom fordonets objektiva egenskaper och allmänna utseende överensstämmer med ett fordon som är konstruerat huvudsakligen för personbefordran (närvaro av fem fönster, stoppning i sidor och tak, mattor). De ändringar som gjorts i syfte att befordra gods (borttagna baksäten, installerat lastnät) kan lätt återställas.

Fordonet ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8703 32 90 som ett begagnat motorfordon huvudsakligen konstruerat för personbefordran.

8703 33

Väg- och terränggående motorfordon, försett med motor med kompressionständning med en cylindervolym av 2 874 cm3, två dörrar, bakdörr med fönster, två fällbara framsäten, fästpunkter för en bakre bänk, och förberett för installering av bilbälten, askkoppar och armstöd i utrymmet bakom framsätena. Bakrutorna är av polyvinylklorid (PVC) i form av fönster. Fordonets totalvikt är 2 410 kg, lastförmågan 500 kg och nettovikten 1 780 kg. HSC 22, Annex K/23

8703 33

Fordon för godstransport
som har byggts om permanent till en husbil för att fungera som bostad för människor genom att man på underredet har monterat ett karosseri med en enda dörr, innehållande:

ett sovrum med dubbelsäng;

en kokvrå med elektrisk utrustning;

en dusch, ett tvättställ och en toalett; och

ett vardagsrum utrustat med en tresitssoffa, ett bord, ett skåp osv.


Fordonet har en nettovikt på 10 250 kg och en totalvikt på 11 990 kg. Det drivs med en förbränningskolvmotor med kompressionständning med en cylindervolym av 5 861 cm3. HSC 51, N/15

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Klassificering enligt HSC 51, N/15

8703 33 90

En begagnad pickup
med utfällbart flak för transport av personer och varor (kallad multipurpose vehicle), med en dieselmotor med en cylindervolym av 3 200 cm3, en med automatisk växellåda, fyrhjulsdrift (4 × 4) och en hjulbas på 320  cm.

Fordonet består av följande:

En hytt med fyra dörrar och två rader av säten för sammanlagt fem personer, inbegripet föraren. Hytten har en exklusiv inredning, med elektriskt justerbara lädersäten, trepunktsbälten bakom förarplatsen, elektriska fönsterhissar och luftkonditionering. Det finns en rundradiomottagare, ett radionavigeringssystem och en cd/dvd-spelare.

Ett öppet flak med en invändig längd på 156 cm. Flakets sidor och bakläm har en höjd på 50 cm. Sidorna har lastöglor för fastsättning av lasten. Flakets längd kan utvidgas till 206 cm genom att baklämmen fälls ner och ett skyddsräcke sätts fast. Förordning 316/2011, giltig från den 21 april 2011.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8703, 8703 33 och 8703 33 90.

Klassificering enligt nr 8704 som ett fordon för godsbefordran är utesluten, eftersom en helhetsbedömning av fordonets objektiva egenskaper och allmänna utseende visar att fordonet huvudsakligen är konstruerat och avsett för personbefordran. Lastutrymmets invändiga golvlängd för transport av varor  begränsas av sidorna och baklämmen, när den är uppfälld. (Se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8703 och de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 8703.)

Fordonet ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8703 33 90 som ett begagnat motorfordon huvudsakligen konstruerat för personbefordran.

8703 40

Motorfordon, utrustat med ett blandat framdrivningssystem, vilket består av en förbränningsmotor med gnisttändning och av en elektrisk motor som samverkar med varandra. Motorn har en cylindervolym av 1497 cm3 och en maximaluteffekt av 53 kW (72 DIN hp) vid 4500 rpm, och den elektriska motorn (permanent magnet) har en maximal uteffekt på 33 kW (45 DIN hp) vid 1040-5600 rpm. I det "blandade" systemet gör ett sofistikerat kontrollsystem det möjligt att förbränningsmotorn och den elektriska motorn kan fungera tillsammans. HSC 29, Bilaga L/8. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


8704
(Classification statement)

Statement on the classification of "Small utility vehicle"

A new four-wheeled vehicle with a spark-ignition internal combustion piston engine of a cylinder capacity of 351 cm3. The dry weight of the vehicle is approximately 329 kg and the load capacity is approximately 545 kg. The vehicle is 2,8 m in length and 1,27 m in width.

The vehicle is equipped with two seats. It has a cargo box with internal dimensions of 123,8 cm x 126,4 cm x 27,6 cm. When fully loaded, the vehicle has a maximum speed of not more than 26 km/h.
 
The vehicle is principally designed for transport of goods over short distances in various environments, for example, golf courses, parks, universities, airports, factories, holiday resorts, stadiums, construction sites. CCC 17.

Reasons:

Classification under heading 8709 as a works truck of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods is excluded as the vehicle is a multi-purpose utility and leisure vehicle used in various environments (see also the HS Explanatory Notes to heading 8709 and HS Classification Opinion 8704.31/3).

Due to its construction the vehicle is principally designed for the transport of goods. Therefore, it is to be classified under heading 8704 by virtue of GIR 1 and 6.

Bild: Classification statement 8704

8704 10 [10]

Ett fordon (längd 180 cm, bredd 87 cm, höjd 100 cm) med en encylindrig, fyrtakts bensinmotor (cylindervolym 400 cm3) som huvudsakligen består av en förstärkt lastvagn för 400 kg nyttolast och är utrustad med en manuell tippanordning, styranordning och gummidrivband. Fordonet har en egenvikt av 250 kg, en topphastighet på 6,8 km/h och en effekt på 5,37 kW. Fordonet har tre växlar framåt och en bakåt. Det är avsett för transport och lossning av jord, sand m.m., huvudsakligen på byggarbetsplatser. Förordning 396/92, ändrad genom förordning 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av den kombinerade nomenklaturen samt enligt lydelsen i texten till KN-nr 8704, 8704 10 samt 8704 10 10.

På grund av dess utformning, särskilt utrustningen med både bottentömning och gummidrivband och det användningsområde som därav blir följden, kan detta fordon inte anses som ett fordon enligt KN-nr 8709.

8704 10 10

Ett bandfordon för godstransport (s.k. minidumper), med förbränningskolvmotor med kompressionständning och en cylindervolym av 479 cm3; fordonets bruttovikt är 2 085 kg, och dess mått cirka 265 × 95 × 202 cm.

Fordonet består av ett chassi med tippflak med tre öppningsbara sidor, och en öppen hytt med örarsäte.

Fordonets vikt utan last är 840 kg, dess högsta lastförmåga är 1 200 kg. Fordonets maxhastighet är cirka 6 km/tim.

Fordonet är avsett för transport och dumpning av schaktmassa och annat material över korta sträckor i svår terräng, och är inte avsett för användning på allmän väg. Förordning 1114/2012, giltig från den 19 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8704, 8704 10 och 8704 10 10.

Fordonet är avsett för användning utanför vägarna i svår terräng, för transport och dumpning av schaktmassa och annat material. Lätta fordon av en typ som används på byggplatser klassificeras dessutom som dumprar (se även förklarande anmärkning till HS för nr 8704 och de förklarande anmärkningarna till KN för KN-nummer 8704 10 10 och 8704 10 90).

Att fordonet är försett med tippflak och drivband i stället för hjul utesluter inte klassificering som dumper (se även Europeiska unionens domstols dom i mål C-396/02).

Fordonet ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8704 10 10 som dumper konstruerad för användning i terräng.

Bild: Ett bandfordon enligt KN-nummer 8704 10 10. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

8704 21
 
Fyrhjulsdrivet motorfordon med förbränningsmotor med kompressionständning och fram- och återgående kolvar och cylindervolymen 2779 cm3, dubbelhytt och ett separat lastflak på ett separat chassi. Den totala lastförmågan (personer inklusive föraren samt last) är 625 kg, varav lasten beräknas utgöra upp till ca 350 kg. Fordonet har fyra dörrar och ett icke hopfällbart baksäte för tre personer bakom framstolarna och välgjord inredning t.ex. stoppade säten med nackstöd och dekorativa väggpaneler. Flaket har en nedfällbar bakläm och är täckt med ett kanvasmaterial över ett metallstativ. På flaket har placerats en löstagbar plastskiva med en sittbänk.

Fordonet och skivan med bänken klassificeras var för sig enligt nr 8704 21 respektive 9401 20. HSC 23, Annex K/27

8704 21

Trehjuligt fordon, som har ett inbyggt flak för transport av drycker och en förarhytt. Fordonet drivs av en encylindrig fyrtaktsmotor med kompressionständning med en cylindervolym av 395 cm3. Lastkapaciteten är 500 kg. Framhjulet styrs med hjälp av ett styre. Fordonet har differential, växellåda med fyra växlar och backväxel, transmissionsaxel och trumbromsar. Den främre  hjulupphängningen består av stötdämpare och spiralfjädrar, medan den bakre hjulupphängningen består av bladfjädrar och två teleskopstötdämpare. HSC 50, L/15

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Trehjuligt fordon enligt klassificering HSC 50, L/15

8704 21

Tvåhjulsdrivet motorfordon, med en förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel) med en cylindervolym av 1 686 cm3. Fordonet har ett enda slutet utrymme som har endast två fönsterförsedda dörrar, två säten med säkerhetsutrustning för föraren och en passagerare och komfortutrustning i den främre delen. Bakom de två sätena finns en mellanvägg (fäst med bultar) som avskiljer fordonets främre och bakre del från varandra. I den bakre delen finns en plattform för lastning av varor; där finns inga permanenta säten och inte heller några permanenta förankringspunkter och beslag för att montera in säten och säkerhetsutrustning; där finns ingen komfort- eller säkerhetsutrustning; på plattformen finns fyra ringar för säkring av lasten med spännremmar. Det finns två utrymmen bakom framsätena där ytterligare säten kan monteras in och bilda en andra rad. Den enda ingången till lastutrymmet är genom bakluckan som öppnas uppåt. Fordonets bruttovikt är 1 950 kg, och vikten i olastat tillstånd är 1 290 kg. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6. 


ta_vhb2_20160728_870421

Bild: Tvåhjulsdrivet motorfordon enligt klassificering HSC 55


8704 21 91

Nytt, fyrhjuligt fordon försett med en dieselmotor med cylindervolymen 928 cm3. Totalvikten är 1 800 kg och de ungefärliga måtten de 2,7 m (längd) x 1,4 m (bredd). Fordonet är utrustat med ett säte för två personer (inklusive förare) som inte är täckt och ett öppet lastflak med de ungefärliga måtten 1,2 m (längd) x 1,4 m (bredd).

Lastkapaciteten är ungefär 900 kg. Lastflaket är försett med tipphydraulik. Fordonet har en anordning för att kunna dra släpvagnar och ett kraftuttag. Passagerarutrymmet är mindre än lastutrymmet. (Se fig.). Förordning 799/99. Giltig fr.o.m. 1999-05-08.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 8704, 8704 21 och 8704 21 91.

Fordonet är inte i huvudsak avsett att användas för att dra eller skjuta andra maskiner, fordon eller laster och uppfyller därför inte villkoren i anmärkning 2 till kapitel 87. Den är inte konstruerad huvudsakligen för personbefordran. Fordonet är inte en dumper (se de förklarande anmärkningarna till HS till undernummer 8704 10).

8704 21 91

Ett nytt, fyrhjuligt fordon med en 954 cm3:s förbränningskolvmotor med kompressionständning, en totalvikt av ungefär 1800 kg (en fordonsvikt på 720 kg och en lastvikt på 1080 kg) med ungefärliga dimensioner av 2,9 m (längd) x 1,6 m (bredd).

Fordonet är utrustat med två säten, varav det ena är för föraren.

Bakom sätena finns det ett utrymme med ungefärligt mått av 1,2 m (längd) och 1,4 m (bredd). Det är utrustat med hydraulisk tippanordning. Detta utrymme är utformat för montering av ett flak med lämmar, mekaniska redskap eller liknande utrustning.

Utrymmet med säten är mindre än utrymmet bakom sätena.

Fordonet är inte utrustat med flak eller annat tillbehör vid införseln. (Se fig. nedan.) Förordning nr 2147/04, giltig fr.o.m. 2005-01-06.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8704, 8704 21 och 8704 21 91.

Fordonet är inte huvudsakligen utformat för dragande eller skjutande av något annat fordon, redskap eller last och uppfyller därför inte kraven i anmärkning 2 till kapitel 87.

Det är inte huvudsakligen konstruerat för transport av personer.

Det är inte en dumper (se Förklarande anmärkningar till HS, nummer 8704 10).

På grund av sin konstruktion (till exempel hydraulisk tippanordning) är det huvudsakligen avsett för godsbefordran.

8704 21 91

Nytt inkomplett och inte ihopsatt fyrhjuligt fordon av pickuptyp med en dieselmotor med en cylindervolym av 2 500 cm3, en totalvikt av 2650 kg och en total lastkapacitet av 1000 kg.

Fordonet har en rad med säten för två personer (inbegripet föraren) och ett öppet lastutrymme med en längd av 2,28 m.

Alla delarna uppvisas och deklareras för tullen samtidigt.

Kylaren, fönstren, däcken, batteriet, stötdämparna och klädsel till säten och dörrar föreligger dock inte. Förordning 2127/2005, giltig fr.o.m. 2006-01-12.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8704, 8704 21 och 8704 21 91.

Fordonet klassificeras enligt nr 8704, eftersom det i det skick det uppvisas har ett komplett eller färdigarbetat fordons huvudsakliga karaktär (allmänna bestämmelsen 2 a första meningen). Se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 87, Allmänna anvisningar.

Den omständigheten att fordonet föreligger i inte ihopsatt skick utgör inte ett hinder för att det klassificeras på samma sätt som en komplett eller färdigarbetad vara (allmänna bestämmelsen 2 a andra meningen).

8704 21 91 (Classification statement)

Turf truckster

The Committee concluded that:
A new four-wheeled vehicle with a 954 cm3 diesel engine, a gross vehicle weight of approximately 1800 kg (a vehicle weight of 720 kg and a payload capacity of 1080 kg) and approximate dimensions of 2,9 m (length), 1,6 m (width).

The vehicle is equipped with two seats, one of which is for the driver. Behind the open cabin, there is an area with approximate dimensions of 1,2 m (length) and 1,4 m (width).

It is fitted with tilting hydraulics. This area is designed for mounting a rear box, mechanical appliances or similar equipment. The area with seats is smaller than area envisaged behind the seats. The vehicle is not fitted with the rear box or any other accessory when presented.
 
This vehicle is classifiable under CN code 8704 21 91. CCC 340.

Figure: Turf truckster classified in 8704 21 91

8704 21 91

Ett nytt, fyrhjulsdrivet nyttofordon med en förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel), med en cylindervolym av 720 cm3, med en nettovikt (inklusive vätskor) på ungefär 630  kg, en dragkapacitet (med obromsad släpvagn) på 750 kg och med de ungefärliga måtten 300 × 160 cm.

Fordonet har ett öppet utrymme med två sittplatser (inkl. förarens), är försett med ett fullständigt överrullningsskydd, ett lastutrymme konstruerat av en kraftig stålram med ett robust tippbart flak med manuell tippfunktion och en kapacitet på 0,4 m3 eller ungefär 400 kg. Det har hög markfrigång (27 cm) och en hjulbas på 198 cm.

Det är utrustat med terränggående däck med bra grepp, våta skivbromsar, en dragkrok och en främre kopplingsanordning. Fordonet har en begränsad hastighet på 25 km/tim och en hög bromskapacitet.

Fordonet är konstruerat för att användas i terräng, särskilt i mycket svår terräng. Fordonet uppvisas för att användas till många olika arbetsuppgifter, t.ex. att knuffa, dra släpvagn, flytta djur, transportera växter, lådor, vatten och utrustning, forsla ammunition och transportera djurfoder. Förordning 2015/221, giltig från den 5 mars 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8704, 8704 21 och 8704 21 91.

Fordonet är konstruerat som ett universalfordon som kan användas till många olika arbetsuppgifter i olika miljöer. Det har objektiva egenskaper som motorfordon för godsbefordran enligt KN-nummer 8704. (Se även klassificeringsutlåtanden 8704.31/3 och 8704 90/1 för Harmoniserade systemet.)

Fordonet är inte en dumper konstruerad för användning utanför anlagd väg. Det är inte stabilt konstruerat med ett lastutrymme för tippning eller bottentömning, det är inte konstruerat för transport av schaktmassor eller andra material (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8704, sjätte stycket, punkt 1). Klassificering enligt KN-nummer 8704 10 är därför utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8704 21 91 som ett nytt motorfordon för godsbefordran.

Bild: Fordon klassificerat enligt KN-nr 8704 21 91. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

8704 22 91

Nytt ledat fordon, konstruerad för användning i terräng, för transport av timmer både på ojämnt underlag och skogsvägar.

Fordonet har en bruttovikt av 19,7 ton och en lastkapacitet på 8,5 ton.

Fordonet består av:

En fyrhjulig dragenhet med dieselmotor, förarhytt och en fast ansluten hydraulisk kran för hantering av last.

Ett fyrhjuligt släp för befordran av timmerstockar, fast ansluten till dragenheten genom en särskild kopplingsanordning.Se fig. Förordning 1386/03. Giltig fr.o.m. 2003-08-22.

 

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 8704, 8704 22 och 8704 22 91.

Fordonet är huvudsakligen avsett för godsbefordran och inte för dragande eller skjutande av något annat fordon eller av maskiner, redskap eller last. Det uppfyller därför inte villkoren i anmärkning 2 till kapitel 87.

Det kan inte heller betraktas som ett motorfordon för speciella ändamål enligt nummer 8705.

8704 23

Tippbil med en sexcylindrig förbränningskolvmotor med kompressionständning med en cylindervolym av 11 051 cm3. Fordonet är 7 775 mm långt, 2 555 mm brett och 3 060 mm högt, och det har en totalvikt av 33,5 ton. Fordonets består av en förarhytt och en tippanordning monterade på en styv bärande ram med tvärbalkar.

Tippanordningen är tillverkad av valsat svetsbart konstruktionsstål; den främre delen skjuter inte fram över förarhytten, utan täcker bara hyttens baksida; bottnen sluttar inte uppåt mot fordonets bakre ände, varken helt eller delvis; anordningen har en lucka baktill;

Förarhytten är lika bred som fordonet i övrigt;

De främre och bakre hjulupphängningarna har halvelliptiska bladfjädrar, och framaxeln är försedd med stötdämpare;

De främre och bakre bromssystemen är av typen tvåkrets luftbromssystem;

Maxhastigheten är 97 km/h;

Däcktypen är 315/80R22.5;

Tjänstevikten är 11,17 ton och förhållandet vikt/last är 1:2 (11,17 ton/22,33 ton).


Fordonet är avsett att användas för transport och tippning av schaktmassor eller andra material. HSC45, O/19

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

8704 23 91

Nytt motorfordon (s.k. undervagn till kran) som består av ett lastbilschassi med förarhytt, en förbränningskolvmotor med kompressionständning, växlar, bromsar, en styrväxel och elektrisk utrustning och med en totalvikt av mer än 20 ton. Förordning 883/94.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt ordalydelsen i KN-nr 8704, 8704 23 och 8704 23 91.

Fordonet kan inte klassificeras enligt nr 8705 10 00 eftersom det saknar kransvängkrans och inte kan identifieras som något annat motorfordon för speciella ändamål.

8704 23 91

Ett nytt trehjuligt motorfordon med en förbränningskolvmotor med kompressionständning, som har en totalvikt på mer än 20 ton.

Fordonet består av ett motorfordonsunderrede utrustat med hytt.

Fordonet är inte utrustat med transportutrustning eller jordbruksmaskiner då det uppvisas. Förordning 166/2007, giltig fr.o.m. 2007-03-13.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till kapitel 87 samt texten till KN-numren 8704, 8704 23 och 8704 23 91.

Ett motorfordonsunderrede med hytt som kan förses med olika typer av transportutrustning eller jordbruksmaskiner (utan att bilda en integrerad mekanisk enhet) kan inte klassificeras enligt kapitel 84.

I enlighet med anmärkning 3 till kapitel 87 klassificeras produkten enligt nr 8704.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS-numren 8432, 8704 och 8705.

8704 31

Tvåhjulsdrivet motorfordon med förbränningsmotor med gnisttändning och fram- och återgående kolvar och cylindervolymen 2254 cm3. Fordonet har fyra dörrar, två framstolar och ett icke hopfällbart baksäte för tre personer i passagerarutrymmet (s.k. dubbelhytt). Fordonets kaross består av två delar, en för förare och passagerare och en för lasten. Lastutrymmet är öppet och har en nedfällbar bakläm för att underlätta lastning och avlastning. Den totala lastförmågan (personer inklusive föraren samt last) är 1140 kg. Fordonets totalvikt är 2450 kg. HSC 23, Annex M/26

8704 31

Fyrhjulsdrivet motorfordon
med förbränningsmotor med gnisttändning och fram- och återgående kolvar och cylindervolymen 2254 cm3. Fordonet har fyra dörrar, två framstolar och ett icke hopfällbart baksäte för tre personer i passagerarutrymmet (s.k. dubbelhytt). Fordonets kaross består av två delar, en för förare och passagerare och en för lasten. Lastutrymmet är öppet och har en nedfällbar bakläm för att underlätta lastning och avlastning. Den totala lastförmågan (personer inklusive föraren samt last) är 950 kg. Fordonets totalvikt är 2450 kg. HSC 23, Annex M/26

8704 31

Fyrhjuligt motordrivet arbetsfordon med flera användningsområden.
Fordonet har ett säte fram och ett öppet lastutrymme baktill. Det drivs med en bensinmotor, har en maximal hastighet av 21 kilometer i timmen och en lastkapacitet av 545 kg (inklusive förare, passagerare, utrustning och last). Fordonet är 2,8 meter långt, 1,26 meter brett och har en svängradie på 6,7 meter. Detta fordon används för alla typer av jobb, bland annat för underhåll av gräsmattor. HSC 43, Annex P/18

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6. Jfr nr 8704 60 (1).

Bild: Arbetsfordon enligt HSC 43, HS 8704 31

8704 31

Trehjuligt fordon,
med öppet bakre lastutrymme. Fordonet drivs av en encylindrig fyrtaktsmotor med gnisttändning med en cylindervolym av 175 cm3.  Fordonet är 2 900 mm långt, 1 050 mm brett och 1 250 mm högt. Måtten på lastutrymmet (L x B x H) är 1 250 x 1 000 x 280 mm. Fordonet har en nettovikt på 260 kg och en maximal lastkapacitet på 230 kg. Framhjulet styrs med hjälp av ett  styre. Fordonet har differential, växellåda med fyra växlar och backväxel,  transmissionsaxel och trumbromsar. Bromsarna styrs med hjälp av styret och en pedal. Framhjulet har cylinderupphängning, och bakhjulet har bladfjäderupphängning. HSC 50, L/15

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Trehjuligt fordon enligt klassificering HSC 50, L/15

8704 31

Trehjuligt fordon
med en förarhytt som har utformats och inretts som förardelen i en personbil, och med ett öppet lastutrymme bak. Fordonet drivs av en encylindrig fyrtaktsmotor med gnisttändning med en cylindervolym av 249 cm3. Det är 3 380 mm långt, 1 435 mm brett och 1 545 mm högt. Måtten på lastutrymmet  (L x B x H) är 1 530 x 1 412 x 300 mm. Fordonet styrs med hjälp av en ratt. Det har differential, växellåda med fyra växlar och backväxel samt elektrisk  startmotor. HSC 50, L/15

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Trehjuligt fordon enligt klassificering HSC 50, L/15

8704 31 91

Nya, trehjuliga fordon med en tvåtakts 49,8 cm3 bensinmotor med differential, en växellåda med fyra framväxlar och en backväxel. Fordonen har en hytt med plats enbart för föraren och reglagen monterade på styret. De är utrustade med ett lastflak som kan vara öppet eller slutet. Fordonen kan bära en maximilast på 200 kg. Se fig. Förordning 442/00. Giltig fr.o.m. 2000-03-17.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 8704, 8704 31 och 8704 31 91.

8704 31 91

Nytt fyrhjuligt motorfordon med en förbränningskolvmotor med en cylindervolym av 286 cm3, en bruttovikt av ca 620 kg och med en storlek på ca 263 cm (längd) × 122 cm (bredd) × 122 cm (höjd). Fordonets lastkapacitet är ca 364 kg. Storleken på det öppna lastutrymmet är 96 cm × 15 cm. Fordonets maximala hastighet är 24,1 km/tim.

Fordonet har en öppen förarhytt och ett helt framsäte för två personer (inbegripet föraren).

Det har ett tippbart lastutrymme med en nedfällningsbar bakläm. Se fig. Förordning 1386/03. Giltig fr.o.m. 2003-08-22.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8704, 8704 31 och 8704 31 91.

Fordonen är konstruerat huvudsakligen för transport av varor och inte för dragande eller skjutande av något annat fordon eller av maskiner, redskap eller last. Det uppfyller därför inte kraven i anmärkning 2 till kapitel 87.

Fordonet är inte heller konstruerat huvudsakligen för personbefordran (KN-nummer 8703) eller som truck för korta transporter av gods (KN-nummer 8709).

8704 60

Fyrhjuligt motordrivet arbetsfordon med flera användningsområden. Fordonet har ett säte fram och ett öppet lastutrymme baktill. Det drivs med en elektrisk motor, har en maximal hastighet av 21 kilometer i timmen och en lastkapacitet av 450 kg (inklusive förare, passagerare, utrustning och last). Fordonet är 2,8 meter långt, 1,26 meter brett och har en svängradie på 6,7 meter. Detta fordon används för alla typer av jobb, bland annat för underhåll av gräsmattor. HSC 43, Annex P/18, ändrad HSC 67, annex O/17

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6. Jfr nr 8704 31 (3).

8704 60

Fyrhjuligt fordon, utrustad med en 10 kW elmotor, med en maxhastighet på 32 km/h och en svängradie på 3,9 m. Fordonet har en tvådörrars sluten förarhytt och ett öppet bakre lastutrymme med paneler som kan fällas ned. Fordonet är utrustat med vindruta, blinkers, strålkastare, bromsljus, tuta, speglar, reflexer, parkeringsbroms och en backkamera. Förarhytten har säkerhetsbälten, värme och ventilation, displaymodul, radio och mugghållare. Den är 3937 mm lång, 1524 mm bred och 1930 mm hög. Måtten på lastutrymmet (L x B x H) är 2400 x 1403 x 1206 mm. HSC 71, Annex O/31.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Fyrhjuligt fordon enligt 8704.60.


8704 90 00

Fyrhjuligt motorfordon som drivs med hjälp av en batteridriven (48 volt) elmotor, med en bruttovikt av ca 620 kg och med en storlek på ca 263 cm (längd) x 122 cm (bredd) × 122 cm (höjd). Fordonets lastkapacitet är ca 364 kg. Storleken på det öppna lastutrymmet är 96 cm × 115 cm. Fordonets maximala hastighet är 24,1 km/tim.

Fordonet har en öppen förarhytt och ett helt framsäte för två personer (inbegripet föraren).

Det har ett tippbart lastutrymme med en nedfällningsbar bakläm. Se fig. ovan. Förordning 1386/03. Giltig fr.o.m. 2003-08-22.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8704 och 8704 90 00.

Fordonet är konstruerat huvudsakligen för transport av varor och inte för dragande eller skjutande av något annat fordon eller av maskiner, redskap eller last. Det uppfyller därför inte kraven i anmärkning 2 till kapitel 87.

Fordonet är inte heller konstruerat huvudsakligen för personbefordran (KN-nummer 8703) eller som truck för korta transporter av gods (KN-nummer 8709).

8704 90 00

Golfvagn med motor och hjul, med en ram av aluminiumrör, ett säte att använda när vagnen är stillastående och en styrstång. Den manövreras av en gående person.

Golfvagnens manöverreglage sitter på styrstången.

Golfvagnens maxhastighet är 6,5 km/tim och den är utrustad med en 24 V batteridriven motor.

Den har plats för en bag med golfklubbor. (Se bild nedan.) Förordning 400/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-29.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8704 och 8704 90 00.

Klassificering enligt nr 8703 är utesluten eftersom golfvagnen inte transporterar någon person.

Golfvagnen kan inte heller klassificeras enligt nr 8709 eftersom det inte rör sig om ett fordon av sådant slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods.

Den används endast på golfbanor för transport av golfbagar.

8705 90

Motorfordon byggt på en underredesram med massiva längsgående balkar och fyra rörformiga tvärbalkar, av stål. Det har två drivaxlar med två däck vardera, lyftbara boggier och differentialer, drivs av en dieselmotor, har en hydrostatisk automatisk transmission genom kardanaxlar från motorn till de två drivaxlarna samt tre bromssystem.

Fordonet har en förarhytt med manövreringsanordningar, ett svetshuvud fäst på en dubbel bom monterad på en roterande svängskiva, konstruerat för svetsarbeten på elektriska järnvägar, samt en generator.

Det kan framföras både på järnvägsspår (med en maxhastighet på 47 km/h) och på väg (med en maxhastighet på 32 km/h). HSC 51, N/16

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 4 a till avdelning XVII) och 6.

Bild: Klassificering enligt HSC 51, N/16

8705 90 80

Fordon utrustat med en hydraulisk lyftanordning med arbetsplattform.

Fordonet består av ett lastbilschassi med förarhytt för en förare och passagerare. Det drivs av en  dieselmotor. Det är lämpat att självständigt framföras på allmän väg.

Lyftanordningen är permanent monterat på fordonet. Den består av en teleskopisk bomarm för vertikala rörelser vilken kan rotera. Den har en arbetsplattform i storleken 0,60 m ×1,20 m och ett säkerhetsräcke. Kontrollerna till lyftanordningen är monterade på plattformen. Fordonet har 4 hopfällbara stödben som vilar på marken när lyftanordningen används.

Lyftanordningen har en maxhöjd av 12 m och kan lyfta upp till 325 kg. Se fig. 32. Förordning 738/00. Giltig fr.o.m. 2000-04-28. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8705, 8705 90 och 8705 90 80.

Fordonet är ett motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705.

8705 90 80

Ett nytt trehjuligt motorfordon med en förbränningskolvmotor med kompressionständning, som har en totalvikt på mer än 20 ton.

Fordonet består av ett motorfordonsunderrede utrustat med en hytt. En spridare för fasta ämnen (maskinutrustning) för jordbruksändamål är monterad på underredet.

Fordonet får också framföras på allmän väg. Förordning 166/2007, giltig fr.o.m. 2007-03-13. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 8705, 8705 90 och 8705 90 80.

Fordonet är inte en självgående maskin med hjul enligt nr 8432, eftersom motorfordonsunderredet kan förses med många olika typer av maskinutrustning.

Eftersom underredet, som är utrustat med hytt, och maskinutrustningen inte är en integrerad mekanisk enhet anses fordonet som ett fordon för speciella ändamål enligt nr 8705.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS-numren 8432 och 8705.

8708 (Classification statement)

Statement on the classification of airbags All airbags with inflator system for vehicles, presented separately, no matter where they will be housed, are considered to be accessories for motor vehicles. CCC 375.

Reason:

The airbags with inflator system, specially designed to be built into vehicle seats are considered to be accessories for the vehicle and therefore classified under heading 8708. They are not considered to be parts of seats of Chapter 94, since these airbags give an extra function to the vehicle and not to the seat.

8708 22

Bilglas med värmebeläggning, med dimensioner och form som gör det lämpligt att använda som vindruta i motorfordon, bestående av laminerat glas med flera mellanliggande lager av 50-250 nm tjock metallfilm kopplad till elektriska kopplingsdon. När filmen kopplas till fordonets aktiverade kraftsystem fungerar den som en värmeresistor, den värmer glasets yta och avlägsnar is och snö. (HSC 62, Annex M/9, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

8708 22

Bilglas med tryckt värmeslinga, med dimensioner och form som gör det lämpligt att använda som vindruta i motorfordon. Värmeavvisningen uppnås genom att en silverpasta fästs på glaset med en silkscreentryckteknik. Värmeslingan skapas genom sintring vid hög temperatur. Det elektriska kontaktdonet löds ihop med silverpastan. Det kopplas sedan till fordonets kraftsystem. När strömmen kopplas på värms glasets yta upp varvid is och snö avlägsnas. (HSC 62, Annex M/9, ändrad HSC 67, O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

8708 22

Bilglas med en gummilist, med dimensioner och form som gör det lämpligt att använda som vindruta i motorfordon. Listen, tillverkad genom formsprutning, har en hårdhet på mellan 60-95 (Shore) och är mellan 3-15 mm tjock. Den är permanent fäst vid bilglaset och utgör dess ram. Den inramade produkten ska installeras direkt i motorfordonet som en vindruta. (HSC 63, Annex O/31, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

8708 29

Vajer för öppning av motorhuv och tanklock, som består av ett böjligt yttre hölje och en rörlig innervajer. Det yttre höljet är ett rör gjort av stålspiraltråd (wire) överdragen med plast. De är avpassade i längder och utformade för att användas i motorfordon. Motorhuvskabeln är utformad så att den i ena änden passar in i en öppningsmekanism på motorhuven och i den andra änden passar in i en spak som öppnar motorhuven från insidan; tanklockskabeln vars tvärsnitt är markant smalare än den andra är försedd med ändstycken bestående av metall och plast. Dessa vajrar är utformade som delar till fordonskarosseri. HSC 11, F/9.

Tillämpning av anm. 1 (g) till Avd. XV

Jfr nr 8708 30 ang. Handbromsvajer, 8708 93 ang. Kopplingsvajer och 8708 99 ang. Gasvajer.

8708 30

Handbromsvajer, som till konstruktionen är lik de vajrar som är beskrivna i beslut 8708 29 (Vajer för öppning av motorhuv och tanklock), bestående av ett böjligt yttre hölje och en rörlig innervajer. Det yttre höljet utgörs av en slang (rör) av stålspiralvajer överdraget med plast. Det är försett med en formad kåpa och hylsa på ena sidan och på den andra en kåpa. Den rörliga vajern på insidan av den böjliga slangen (röret) är en kabel som erhållits genom att man tätt ihop virat ett flertal vajrar; varje ände av vajern är försedd med ett stopp. Handbromsvajern är avpassad till längden och för att förbinda handbromsen och utlösningsmekanismerna med ett fordons bromssystem. HSC 11, Annex F/9 (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

Tillämpning av anmärkning 1 (g) till avd. XV

Jfr nr 8708 29 ang. Vajer för öppning av motorhuv och tanklock, 8708 93 ang. Kopplingsvajer och 8708 99 ang. Gasvajer.

8708 50

Flänsad koniskt rullager-navenhet av innerringsrotationstyp, även kallad ”2nd Generation Tapered Roller Bearing Hub Unit”, med dubbla rader av rullar bestående av i) två inre stålringar (innerdiameter 54 mm), ii) en flänsad yttre stålring (ytterdiameter 96 mm, flänsdiameter 159 mm), iii) 40 stålrullar (20 rullar vardera i två rader), iv) två plasthållare och v) två gummitätningar. Den flänsade yttre ringen har färdiga hål för bultar för att göra det möjligt att fästa den i karossen på ett motorfordon.

Produkten är utformad för att monteras på karossen på ett motorfordon med hjälp av den flänsade yttre ringen (ii). Produktens inre ringar (i) är utformade för att vara sammankopplade med ett hjulnav och en drivaxel när de är kopplade till ett drivhjul. Produktens funktioner inbegriper att bära fordonets vikt och att få drivaxeln att rotera smidigt förutom att minska friktionen. Den här produkten kan användas både på drivande och icke-drivande hjul. (HSC 63, Annex O/32)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 3 till avdelning XVII) och 6.

Lager 1

Bild: Flänsad, koniskt rullager-navenhet av innerringsrotationstyp klassificerad enligt nummer 8708 50.


8708 50

Lager-navenhet av ytterringsrotationstyp (137 mm (diameter) x 68 mm (tjocklek), även kallad ”2nd Generation Hub Unit Bearing of the outer ring rotating type”, bestående av i) två inre ringar, ii) en yttre ring, iii) stålkulor, iv) hållare och v) gummitätningar. Den yttre ringen sitter ihop med en fläns med fem hål för montering med bultar på hjulet till ett motorfordon. Hjulen roterar på en spindel som är fastsatt genom lager-navenheten. Produktens funktioner inbegriper att bära fordonets vikt, att fästa hjulet och att få det att rotera smidigt. Produkten kan användas på icke-drivande hjul. (HSC 63, Annex O/32)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 3 till avdelning XVII) och 6.

Lager 2

Bild: Lager-navenhet av ytterringsrotationstyp klassificerad enligt nummer 8708 50.


8708 50

Färdigbearbetad ytterring till en flänsad koniskt rullager-navenhet (ytterdiameter: 96 mm, flänsdiameter: 159 mm). Ringen har färdiga hål för bultar för att göra det möjligt att fästa den i karossen på ett motorfordon efter hopmontering till en flänsad koniskt rullager-navenhet. (HSC 63, Annex O/32)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 3 till avdelning XVII) och 6.

Lager 3

Bild: Färdigbearbetad ytterring till en flänsad koniskt rullager-navenhet klassificerad enligt nummer 8708 50.


8708 50

Smidd, inte färdigbearbetad, ytterring till en flänsad koniskt rullager-navenhet (ytterdiameter: 96 mm, flänsdiameter: 159 mm). Ytterringen har form och dimensioner som motsvarar en färdigbearbetad fläns men kommer att svarvas, värmebehandlas och slipas innan den används som en ytterring. Den har inga dubbla rader löpbanor för rullande delar och inga hål för bultar i flänsen. (HSC 63, Annex O/32)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 3 till avdelning XVII och anmärkning 1 f) till avdelning XV), 2 a) och 6.

Lager 4

Bild: Smidd, inte färdigbearbetad, ytterring till en flänsad koniskt rullager-navenhet klassificerad enligt nummer 8708 50.


8708 91 35

En rätblocksformad artikel gjord av en aluminiumlegering med de ungefärliga måtten 370×194×42 mm. Den är utrustad med kylflänsar och två anslutningar, ett inlopp och ett utlopp, för kylvätska på ena sidan.

Artikeln är avsedd att placeras i motorns kylsystem (i den s.k. lilla kylkretsen) under instrumentpanelen i motorfordon enligt nr 8701–8705 med förbränningskolvmotorer.

Artikeln överför det värme som absorberats av kylvätskan (som kommer från fordonets motor) till luften. Den uppvärmda luften överförs därefter till fordonets kupé med hjälp av ytterligare anordningar som inte förelåg vid presentationen.

Artikeln ger också möjlighet för motorn att uppnå sin optimala driftstemperatur i uppvärmningsfasen. Förordning 2020/956, giltig från den 23 juli 2020.

Motivering
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 e till avdelning XVII, anmärkning 3 till avdelning XVII samt texten till KN-nummer 8708, 8708 91 och 8708 91 35 .

Klassificering enligt undernummer 8419 50 som värmeväxlare är utesluten, eftersom artikeln, på grundval av dess objektiva egenskaper, genom att överföra det värme som absorberats av kylvätskan till luften fyller funktionen som kylare till artiklar enligt avdelning XVII (se anmärkning 1 l till avdelning XVI, anmärkning 2 e till avdelning XVII och anmärkning 1 g till kapitel 84).

Klassificering enligt undernummer 8708 29 som andra delar och tillbehör till karosserier (som ”icke elektriska uppvärmnings- och avfrostningsapparater, vilka utnyttjar det värme som alstras av motorn” enligt Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 8708 B) är utesluten, eftersom artikeln inte använder värmet direkt för uppvärmning eller avfrostning utan endast överför det värme som absorberats av kylarvätskan till luften.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8708 91 35 som kylare till motorfordon enligt nr 8701–8705.

8708 93

Kopplingsvajer, som till konstruktionen, bortsett från ändarna, är lik de vajrar som beskrivits i beslut 8708 29; en av ändarna är försedd med ett stag och den andra med ett stopp. Vajern är avpassad till längden och för att förbinda ett fordons kopplingspedal med kopplingen. HSC 11, Annex F/9

Tillämpning av anm. 1 (g) till avd. XV.

Jfr nr 8708 29 ang. Vajer för öppning av motorhuv och tanklock, 8708 30 ang. Handbromsvajer och 8708 99 ang. Gasvajer.

8708 93 10 eller 8708 93 90

Urkopplingsanordning med endast ett rasterläge för omkopplingar i lätta motorfordon, med en styrhylsa av stålplåt med integrerad kultryckring och yttre plåtkåpa, som kan vara försedd med fjäderstålplattor, spärrkopplingar eller urkopplingssprintar av metall. Förordning 902/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 8708, 8708 93 och 8708 93 10 (för industriell sammansättning) eller 8708 93 90.

8708 93 10 eller 8708 93 90

Urkopplingsanordning med endast ett rasterläge för omkopplingar i lätta motorfordon, bestående av en styr- eller skjuthylsa av aluminium eller gjutjärn och en metallring med integrerad kultryckning. Förordning 902/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 8708, 8708 93 och 8708 93 10 (för industriell sammansättning) eller 8708 93 90.

8708 95 99

En cylindrisk behållare av stål, cirka 30 cm lång och med en diameter på cirka 3 cm (s.k. "gasgenerator för krockkudde").

Anordningen omfattar elektriska hankontakter, en antändningsanordning, en kammare med pyroteknisk laddning, en kammare med en gasblandning, filter och en gasurladdningsdysa.

Gasblandningen består av kväveoxid, argon och helium.

När tändanordningen aktiveras av en elektrisk signal från motorfordonets sensorsystem inleds en process under vilken den pyrotekniska laddningen bränns, vilket leder till att gaserna upphettas och ett högt tryck uppstår. Därefter leds gaserna ut genom dysan och fyller krockkudden.

Gasgeneratorn är avsedd att monteras i ett motorfordons krockkuddesystem. (Förordning 604/2011, giltig från den 13 juli 2011.)

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avsnitt XVII samt texten till KN-numren 8708, 8708 95 och 8708 95 99. Anordningens syfte är att fylla krockkudden med gas, och inte att producera pyrotekniska effekter i enlighet med kapitel 36. Klassificering enligt nummer 3604 är därför utesluten.

"Producentgasgeneratorer" producerar bränslegas av koks, antracit eller andra kolhaltiga material. Gasproduktion genom snabba kemiska reaktioner (explosioner) av pyrotekniska material omfattas inte av nummer 8405. Klassificering av "gasgeneratorer för krockkuddar" enligt nummer 8405 är därför utesluten. (Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8405 A, B.).

Eftersom anordningen utgör del av en säkerhetskrockkudde med uppblåsningssystem (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8708 O) ska varan därför klassificeras under KN-numret 8708 95 99.

8708 95 99

En cylindrisk behållare av stål, cirka 21 cm lång och med en diameter på cirka 5 cm (s.k. "gasgenerator för krockkudde").

Anordningen omfattar elektriska hankontakter, en antändningsanordning, en kammare med pyroteknisk laddning, en expansionskammare, filter och en gasurladdningsdysa.

När tändanordningen aktiveras av en elektrisk signal från motorfordonets sensorsystem inleds en process under vilken den pyrotekniska laddningen bränns, vilket leder till att expansionskammaren fylls med gas och ett högt tryck uppstår. Därefter leds gaserna ut genom dysan och fyller krockkudden.

Gasgeneratorn är avsedd att monteras i ett motorfordons krockkuddesystem. (Förordning 604/2011, giltig från den 13 juli 2011.)

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avsnitt XVII samt texten till KN-numren 8708, 8708 95 och 8708 95 99. Anordningens syfte är att fylla krockkudden med gas, och inte att producera pyrotekniska effekter i enlighet med kapitel 36. Klassificering enligt nummer 3604 är därför utesluten.

"Producentgasgeneratorer" producerar bränslegas av koks, antracit eller andra kolhaltiga material. Gasproduktion genom snabba kemiska reaktioner (explosioner) av pyrotekniska material omfattas inte av nummer 8405. Klassificering av "gasgeneratorer för krockkuddar" enligt nummer 8405 är därför utesluten. (Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8405 A, B.).

Eftersom anordningen utgör del av en säkerhetskrockkudde med uppblåsningssystem (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8708 O) ska varan därför klassificeras under KN-numret 8708 95 99.

8708 99

Larvband (utan bandplattor):

Igenkännliga som lämpliga, efter anbringande av bandplattor, att användas uteslutande eller huvudsakligen till ett fordon enligt nr 8701-8705. (NC 14, Annex IJ/27; IHSC 8, Annex D)

Jfr nr 8431 49, 8487 90 och 8710 00 ang. Larvband.


8708 99

Gasvajer, som till konstruktionen är lik de vajrar som beskrivits i beslut 8708 29 (Vajer för öppning av motorhuv och tanklock) även föreliggande i avpassade längder och tillverkade för att användas i motorfordon. Gasvajern är utformad att sammanbinda gaspedalen med bränsle-systemet. HSC 11, Annex F/9

Tillämpning av anm. 1 (g) till avd. XV.

Jfr nr 8708 29 ang. Vajer för öppning av motorhuv och tanklock, 8708 30 ang. Handbromsvajer och 8708 93 ang. Kopplingsvajer.

8708 99

Framdel på ett begagnat fordon, som skurits loss från ett fordon av ospecifierat märke. Denna del, som den föreligger, består av en motor, en växellåda, en motorhuv, två framdörrar, framsäte/framsäten, en instrumentbräda, en vindruta och en chassidel. HSC 18, Annex L 25

8708 99

Takbox (mått: 226 cm (L) x 55 cm (B) x 37 cm (H); vikt: 12 kg; volym: 290 l; lastkapacitet: 50 kg) för förvaring och skydd av personliga tillhörigheter, exempelvis skidutrustning, campingutrustning, bagage osv., under resor. Den är konstruerad för att med speciella fästanordningar som levereras tillsammans med boxen monteras på en lasthållare på taket av ett motorfordon. Boxen består av ett strömlinjeformat övre skal och ett bottenskal, båda är av formgjuten plast och sitter ihop på ena sidan. Den har ett inbyggt lås för att begränsa möjligheterna att komma in i boxen. HSC 51, N/17

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.
 

Bild: Takbox enligt klassificering HSC 51, N/17

8708 99

Hopfällbar takbox
(mått: 110 cm (L) x 80 cm (B) x 40 cm (H); vikt: 7 kg; volym: 280 l; lastkapacitet: 50 kg) för förvaring och skydd av personliga tillhörigheter, exempelvis campingutrustning, bagage osv., under resor. Den är konstruerad för att med speciella fästanordningar som levereras tillsammans med boxen monteras på en lasthållare på taket av ett  motorfordon. Boxen består av en bottenplatta av formgjuten plast och ett yttre hölje av vattentätt textilmaterial med svetsade sömmar. Den har ett inbyggt hänglås och ett blixtlås som löper runt större delen av bottenplattan. Boxen kan vikas ihop och förvaras i en förvaringsväska med bärrem som levereras tillsammans med boxen. HSC 51, N/17

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Taxbox enligt klassificering HSC 51, N/17


8708 99

Avtagbar uppfällbar campingtillsats, utformad för att passa eller att monteras på, baksidan av fordon med ett lastflak ("pick-up trucks"). Det kan med lätthet flyttas från en plats till en annan med hjälp av fordonet den är monterad på. Campingtillsatsen är fullt utrustad med fast installerade apparater, såsom kylskåp, spis, färskvattentank, strömuttag, madrasser, etc. Den kan användas för boende både monterad på fordonet eller i ett demonterat (fristående) läge. (HSC 67, Annex T/24)

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6.

HSC67 870899

Bild: Campingtillsats klassificerad enligt nr 8708 99

8710 00

Larvband (utan bandplattor):

igenkännliga som lämpliga, efter anbringande av bandplattor, att användas uteslutande eller huvudsakligen till ett pansrat stridsfordon enligt nr 8710. IHSC 8, Annex D

Jfr nr 8431 49, 8487 90 och 8710 00 ang. Larvband.
 

8711 20

Motorcykeldelar, förpackade tillsammans men inte hopmonterade, tillhörande samma motorcykelmodell och innehållande följande delar:

en instrumentpanel;

en förbränningskolvmotor med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, med en cylindervolym av 124,1 cm3;

en ram;

en bränsletank;

ett kabelknippe;

en sadel;

en styrstång;

en strålkastare;

en framskärm;

en övre gaffelkrona;

en startmotor;

två framgaffelrör, höger och vänster;

två stötdämpare;

en ljuddämpare. (HSC 49, N32)


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6.

8711 50

Motorcykel, specialbyggd och utrustad med brandsläckningsutrustning. Brandsläckningsutrustningen, som är monterad på en extra ram av rostfritt stål, består av två sammanlänkade 25-literstankar avsedda för en blandning av vatten och skumvätska, en 6,8-liters tank för tryckluft trycksatt till 300 bar, en 30 meter lång slang, en slangvinda, munstycken samt utryckningsljus och sirener. Ett backup-batteri och separata kretskort finns också installerade för att ge utrymme för ytterligare elektrisk utrustning. För att skapa plats för brandsläckningsutrustningen har vissa delar av motorcykeln tagits bort, såsom den bakre delen av motorcykeln, sidoväskor, toppbox, bakre skyddsbåge och fotpinnar för passagerare.(HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.


ta_vhb2_20160728_871150

Bild: Motorcykel enligt klassificering HSC 55

 

8711 60

En tvåhjulig eldriven transportanordning, utformad för att transportera en person och för att framföras inom låghastighetsområden som trottoarer, gångstigar och cykelbanor. Konstruktionen gör det möjligt för föraren att stå upprätt medan ett system bestående av gyroskop och flera inbyggda mikroprocessorer upprätthåller både anordningens och förarens balans på två av varandra oberoende hjul som är placerade i bredd.

Den har ett givarsystem som består av fem halvledargyroskop av kisel, ett styrsystem som består av 10 inbyggda mikroprocessorer och ett elektriskt framdrivningssystem som består av två borstlösa servomotorer med en maximal uteffekt på 2 hk. Den drivs med två laddningsbara batterier. HSC 39, Bilaga O/18 (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

 

8711 60

En tvåhjulig, självbalanserande, eldriven transportanordning, avsedd att bära en person, för användning i låg hastighet på t.ex. trottoarer, gångbanor och cykelbanor. Anordningens maximala hastighet är 10 km/h och den maximala räckvidden per laddning är 15-20 km.

Artikeln använder sig av den dynamiska balansprincipen, med hjälp av ett inbyggt gyroskop och accelerationssensorer, för att kontrollera rörelser framåt och bakåt, att vända och stoppa. Den styrs av ändringar i användarens kroppshållning. (HSC 59, Annex O/26)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

 

hoverboard

Bild: En tvåhjulig, självbalanserande, eldriven transportanordning klassificerad enligt nummer 8711 60.


8712 00

Cykeldelar, presenterade tillsammans och omonterade, lämpliga för samma cykelmodell men inte innehållande alla delar som krävs för montering av en komplett cykel, med följande delar:

 • ram
 • gaffel
 • styre
 • bromsreglage
 • styrstång (vilken kopplar samman gaffeln med styret)
 • handtag
 • komplett vevparti
 • växelreglage
 • bromsmekanism/bromsar
 • vevlagerdelar
 • sadel
 • sadelstolpe
 • drev.

HSC 60, bilaga M/21

Tillämpning av allmänna bestämmelserna regel 1 och 2 a).


8712 00

Cykeldelar, presenterade tillsammans och omonterade, lämpliga för samma cykelmodell men inte innehållande alla delar som krävs för montering av en komplett cykel, med följande delar:

 • ram
 • gaffel
 • styre
 • styrstång (vilken kopplar samman gaffeln med styret)
 • broms- och växelreglage och -vajrar
 • bromsar
 • vevarmar
 • vevparti
 • kedjering
 • kedjeringsbultar
 • främre kedjestyrare
 • sadelstolpsklämma.

HSC 60, bilaga M/21

Tillämpning av allmänna bestämmelserna regel 1 och 2 a).


8712 00

Cykeldelar, presenterade tillsammans och omonterade, lämpliga för samma cykelmodell men inte innehållande alla delar som krävs för montering av en komplett cykel, med följande delar:

 • ram
 • gaffel
 • styre
 • styrstång (vilken kopplar samman gaffeln med styret)
 • bromshandtag och -vajrar.

HSC 60, bilaga M/21

Tillämpning av allmänna bestämmelserna regel 1 och 2 a).

8712 00 70

En cykel med tre hjul
, en ram, en sits, två fotstöd och två styrhandtag.

Styrhandtagen används för att styra och som handdrivna pedaler, direkt anslutna till vevpartiet och kedjeväxlar.
  
Sitsen består av en horisontell plattform med ett upphöjt parti för att stödja cyklistens rygg och huvud. Förordning 1130/2012, giltig från den 21 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8712 00 och 8712 00 70.

Klassificering enligt nummer 8713 är utesluten, eftersom numret endast omfattar rullstolar och andra fordon som är specialkonstruerade för att transportera sjuka eller rörelsehindrade. Cyklar som är specialkonstruerade för rörelsehindrade omfattas av nummer 8712 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 8712 andra stycket punkt 4).

Cykeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8712 00 70 som andra cyklar.

Bild: En liggcykel enligt KN-nummer 8712 00 70. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

8714 (Classification statement)

Single wheel trailer bicycle

The Committee concluded that:

An attachment which fixes onto the rear bracket under the saddle of a bicycle, consisting of a saddle, a frame, handlebars and a wheel which allows a child to pedal along at their own pace behind the parent as though in tandem fashion, is classifiable in heading 8714. CCC 333

Figure: Single wheel trailer bicykle classified in heading 8714

 

8714 10

Aluminiumkylare (359 mm x 181 mm) till en motorcykel. Den är avsedd att kyla ner kylmediet som kommer från motorcykelns motor genom att leda över överskottsvärmen från kylmediet till luften. Kylmediet förs sedan tillbaka in i motorn. HSC 54, Annex O/17

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 8431 49/2.

Bild: Aluminiumkylare enligt HSC

8714 91 10, 8714 91 30 och 8714 92 10

Ett s.k. cykelset bestående av följande delar:

a)

ram, (8714 91 10)

b)

framgaffel (8714 91 30) och

c)

två fälgar (8714 92 10)


Delarna uppvisas för tullklarering på samma gång men är förpackade var för sig. Förordning 104/2012, giltig från den 29 februari 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8714, 8714 91, 8714 91 10 och 8714 91 30, och 8714 92 och 8714 92 10.

Eftersom delarna som presenteras tillsammans inte har huvudsaklig karaktär av en komplett cykel är klassificering enligt nr 8712 00 som inkomplett cykel enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 8712 00).

Eftersom de inte är förpackade tillsammans är klassificering av delarna som varor i satser för försäljning i detaljhandeln enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b utesluten. Därför måste delarna klassificeras separat.

Ramen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8714 91 10,

framgaffeln enligt KN-nummer 8714 91 30 och

fälgarna under KN-nummer 8714 92 10.


8714 93 00

En kassett bestående av kedjehjul av oädel metall (en så kallad frihjulskassett) utan frihjulsmekanism. Frihjulskassetten består av sju sammanhängande kedjehjul, två separata kedjehjul och en låsbricka. Det minsta kedjehjulet har 11 tänder och det största 32 tänder.

Kassetten är utformad för att  placeras över frihjulsmekanismen (inbyggd i navet). Därefter kan bakhjulets drivaxel kopplas loss från navet (frihjul). Detta gör det möjligt för cyklisten att hålla pedalerna stilla eller trampa baklänges medan cykeln rör sig framåt.

Frihjulsmekanismen ingår inte vid uppvisandet.

Se bild (1).

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8714 och 8714 93 00.

Eftersom varan endast kan monteras på en frihjulsmekanism som är inbyggd i navet för att uppnå dess frihjulsfunktion betraktas den som en kedjekrans för hjul med frigång.

Varan ska därför klassificeras under KN-nummer 8714 93 00 som en kedjekrans för hjul med frigång. Förordning 2015/2321, giltig från den 1 januari 2016.

8715 (Classification statement)

Accessories for baby carriages

Net bags, wire baskets and the like specially designed for use with baby carriages are accessories and, therefore, cannot be classified under heading 8715. CCC 375.

8716 80

Golfvagn, som dras eller skjuts för hand, av oädel metall, försedd med två hjul, styrstång med handtag samt utrustad med tillbehör (t.ex. hållare för golfkort, cigaretthållare och halvgenomskinligt regnskydd). Vagnen är konstruerad för transport av golfbagar och annan golfutrustning. HSC 25, Annex P/19.

8716 80 00

Ett tvåhjuligt fotdrivet fordon
som väger cirka 10 kg.

Fordonet består av:

en stålram med förkromad aluminiumgaffel med upphängning,

ett höj- och sänkbart styre,

en plattform på cirka 38 × 11 cm med hål och halktejp,

två hjul med följande dimensioner: 26 tum (fram) och 18 tum (bak),

handmanövrerade bromsar på fram- och bakhjul, och

ett cykelstöd.


Fordonet har varken sadel, pedaler eller vevparti. Styrets högsta utdragbara höjd är 97 cm. Förordning 773/2011, giltig fr. o. m. 2011-08-24.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8716 och 8716  80 00.

Klassificering som sparkcykel eller liknande leksaksfordon med hjul enligt KN-nummer 9503 00 10 är utesluten eftersom merparten av fordonets egenskaper, såsom storlek, bromsar, hjul, framgaffel eller upphängning, trots att det är fotdrivet och har en plattform, inte överensstämmer med egenskaperna för en sparkcykel eller leksak enligt nummer 9503 00.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8716 80 00 som ett fordon utan mekanisk framdrivningsanordning.

Bild: Ett fordon klassificerat enligt KN-nr 8716 80 00. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

8716 90

Reflektorer till släpfordon, bestående av en triangulär platta av röd plast med små pyramidformade upphöjningar för att förbättra de reflekterande egenskaperna, monterad i en ram försedd med bultar för fastsättning. (NC 14, Annex IJ/23; IHSC 8, Annex D)

Jfr nr 3926 90 ang. Reflexplattor.

Kap 88

8802 20

Ultralätt motoriserat (ULM) hydroplan, av pneumatisk pendeltyp, med integrerad motor, en vinge, en propeller och ett halvstyvt skrov, vilket möjliggör för fordonet att landa eller lyfta från land eller en vattenyta (hav, sjö etc.).

Produkten har följande egenskaper:


 • Dubbelcylindrig, 2-taktsmotor;
 • Tvåsätes tandemsittbrunn;
 • Tomvikt: 216 kg;
 • Maximal bruttovikt: 406 kg;
 • Lyftfart: 48 km/h;
 • Normalfart: 70 km/h;
 • Maximal hastighet: 80 km/h;
 • Vingspann: 11,15 m;
 • Vingarea: 19,6 m²

(HSC 68, Annex K/21)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Hydroplan klassificerat enligt nummer 8802 20.


8802 11 00

En fjärrstyrd helikopter med flera rotorer (så kallade ”drönare”) med ett diagonalmått på 35 cm och en vikt på 1 030  g tillsammans med en fjärrkontroll i en detaljhandelsförpackning.

Helikoptern är utrustad med ett system för att garantera stabilitet, WiFi och en GPS-modul (Global Positioning System). Den maximala flyghastigheten är cirka 54 km/tim och flygtiden är 25 minuter.

Fjärrkontrollen sänder på frekvensen 2,4 GHz och drivs av 4 batterier.

Helikoptern kan kontrolleras av fjärrkontrollen (vid fri sikt) inom ett avstånd på upp till 1 000  m. Förordningen (EU) 2017/285, giltig från och med 10 mars 2017.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8802  och 8802 11 00 .

Eftersom helikoptern är utrustad med avancerade flygsystem och har en betydande maxhastighet kan den inte anses vara en leksak enligt nr 9503 .

Helikoptern ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8802 11 00  som en helikopter med en tomvikt av högst 2 000  kg.

8806 22

Digitalkamera (14 megapixel) inbyggd i en fjärrstyrd helikopter med fyra rotorer, även kallad "drönare" eller "quadrokopter", (mått: 29 cm lång x 29 cm bred x 18 cm hög; vikt: 1 160 g) förpackad i en sats för försäljning i detaljhandeln i en pappkartong tillsammans med en handkontroll för radiostyrning, räckviddsförlängare för wifi och en hållare för mobiltelefon.

Räckvidden för den medföljande räckviddsförlängaren för wifi är ungefär 300 meter, och flygtiden är ungefär 25 minuter innan batteriet måste laddas. Användaren kan använda en separat programvara ("app") från tillverkaren för att styra kameran via en mobiltelefon. HSC56, Annex Q/14

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 (anmärkning 1 till kapitel 88) och 6.

Bild: Digitalkamera ("drönare")


8806 22

Digitalkamera inbyggd i en fjärrstyrd helikopter med fyra rotorer, även kallad ”drönare” eller ”quadrokopter” (diagonal storlek: 35 cm; vikt 1 388 g), förpackad i en sats för försäljning i detaljhandeln i en enda låda tillsammans med en fjärrkontroll med en inbyggd 14 cm (5,5 tum) bildskärm och möjlighet till Wifi-anslutning, ett batteri och en laddare, kablar och andra tillbehör.

Digitalkameran är utrustad med en 2,54 cm (1 tum) 20 megapixel CMOS-sensor och kan ta stillbilder med en hastighet av 14 bilder per sekund och spela in video (4K) med en hastighet av 60 bilder per sekund.

Produkten innehåller GPS- och GLONASS-moduler för stabil svävning och för automatisk flykt tillbaka till startpunkten. Den har också en ett datoriserat siktsystem för att undvika att flyga in i hinder och en aktiv spårningsfunktion för att automatisk igenkänning av objekt. Den maximala flyghöjden är 500 m men är begränsad till 120 m och flygtiden är ungefär 30 minuter innan batteriet måste laddas igen. (HSC 63, Annex O/28, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 1 till kapitel 88) och 6.

Bild: Digitalkamera inbyggd i en fjärrstyrd helikopter klassificerad enligt nummer 8806 22.


Kap 89

8901 10 90

Fartyg av katamarantyp avsett för personbefordran.

Det har en längd på ungefär 49 meter och en maxhastighet på 34 knop (ungefär 63 km/tim). Det kan transportera upp till 600 passagerare.

Det är byggt för att trafikera floder, flodmynningar och kustvatten. Det får dock även framföras på öppen sjö men utan passagerare.

Det är inte byggt för personbefordran på större avstånd än 20 sjömil (ungefär 37 km) från kusten. Förordning 652/2007, giltig fr.o.m. 2007-07-04.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 8901, 8901 10 och 8901 10 90.

Katamaranen är ett fartyg avsett för personbefordran på floder, i flodmynningar och i kustvatten. Eftersom det inte är byggt för personbefordran långt ut från kusten kan det inte utgöra ett fartyg för personbefordran på havet. Detta innebär att varan inte kan anses vara ett ”fartyg för öppen sjö” (se kompletterande anmärkning 1 till kapitel 89).

8905 20

Borrningsplattform, upplyftbar, avsedd för arbeten på vattendjup upp till 76 m. Den vilar på en grundplatta (barlasttank) som är ställd på havsbottnen med hjälp av tre rörformiga pelare och ett hydrauliskt lyftsystem som håller plattformen ovanför vattenytan när den är i drift. När plattformen skall flyttas till annat ställe töms vattnet delvis ur barlasttanken vilket gör det möjligt för barlasttanken att lyfta. Borrningsplattformen bogseras sedan tillsammans med barlasttanken till nästa arbetsplats. HSC 20 IJ 20. 


8907 90

Flytande konstruktion bestående av sex plastkuber som kopplats samman till en enhet. Enheten har en flytkraft at 408 kg (68 kg x 6) och dimensionerna ovanför vattenytan är 1,0 m (bredd) och 1,5 m (längd). Varje kub är tillverkad av högdensitetspolyeten (HDPE) (längd 48 cm, bredd 48 cm, höjd 36 cm och vikt 5,2 kg) och är fylld med expanderad polystyren. Kuberna är utrustade med ventiler för tryckreglering och fuktighetskontroll, de har flärpar för att underlätta sammankopplingen av kuber.

Enheten om sex kuber är en ganska stor enhet men den kopplas vanligen ihop med andra likadana för att skapa större flytande konstruktioner, såsom flytbryggor, flytande gångvägar, flytande arbetsplattformar, båtbryggor etc. (HSC 59, Annex O/27)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Jfr nr 8907 90 ang. Flytande konstruktion bestående av 134 enheter.

 

flytande

Bild: Flytande konstruktion bestående av sex plastkuber klassificerad enligt nummer 8907 90.

 

8907 90

Flytande konstruktion bestående av 134 enheter, där varje enhet består av sex kuber tillverkade av högdensitetspolyeten (HDPE) och är fyllda med expanderad polystyren. Flera enheter om sex kuber kopplas vanligen ihop för att skapa större, förutbestämda, flytande konstruktioner, såsom flytbryggor, flytande gångvägar, flytande arbetsplattformar, båtbryggor etc. (HSC 59, Annex O/27)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, 2 a) och 6.

Jfr nr 8907 90 ang. Flytande konstruktion bestående av sex plastkuber.

Meny